Cranes for SMD, SMG, SFG, SRG, AMD, AMG, AFG and SRP

Размер: px
Започни от страница:

Download "Cranes for SMD, SMG, SFG, SRG, AMD, AMG, AFG and SRP"

Препис

1 GRUNDFOS ИНСТРУКЦИИ Cranes for SMD, SMG, SFG, SRG, AMD, AMG, AFG and SRP Упътване за монтаж и експлоатация QR Installation and operating instructions All languages

2 Упътване за монтаж и експлоатация Превод на оригиналната английска версия Тези инструкции за монтаж и експлоатация описват подемници от Grundfos за миксери и флоумейкъри AMD, AMG, AFG, SRP, SMD, SMG, SFG и SRG. Раздели 1-5 дават нужната информация за разопаковане, монтаж и експлоатация на продукта по безопасен начин. Раздели 6-9 дават важна информация за продукта, както и за сервиза и бракуването на продукта. СЪДЪРЖАНИЕ Стр. 1. Обща информация Целеви групи Символи в този документ 2 2. Инструкции за безопасност Общи инструкции за безопасност Правила за безопасна работа Надзор Обучени лица 3 3. Получаване на продукта 4 4. Инсталиране на продукта Монтиране на петата на подемника Монтиране на подемника Монтиране на подемното въже на барабана 6 5. Пренасяне и съхраняване на продукта Пренасяне на продукта Преместване на продукта Съхраняване на продукта 8 6. Представяне на продукта Описание на продукта Приложения Идентификация Типове монтаж 9 7. Сервизно обслужване на продукта Поддръжка на продукта Технически данни Работни условия Механични данни Компоненти Размери и тегла Бракуване на продукта Обща информация 1.1 Целеви групи Настоящите инструкции за монтаж и експлоатация са предназначени за професионални инсталатори. 1.2 Символи в този документ Предупреждения за опасности, включващи опасност за живота и тежки наранявания ОПАСНОСТ Обозначава опасна ситуация, която може да доведе до смърт или тежки наранявания. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Обозначава опасна ситуация, която може да доведе до смърт или тежки наранявания. ВНИМАНИЕ Обозначава опасна ситуация, която може да доведе до смърт или тежки наранявания. Текстът, придружаващ трите символа за опасност "ОПАСНОСТ", "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" и "ВНИМАНИЕ", ще бъде структуриран по следния начин: СИГНАЛИЗИРАЩА ДУМА Описание на опасността Последствия от пренебрегването на предупреждението. - Действия за предотвратяване на опасността Други важни бележки Син или сив кръг с бял графичен символ обозначава, че за избягване на опасността трябва да се предприеме действие. Червен или сив кръг с диагонална лента, обикновено с черен графичен символ, обозначава, че определено действие трябва да не се предприема или да бъде преустановено. Преди инсталиране прочетете този документ. Монтажът и експлоатацията трябва да отговарят на местната нормативна уредба и утвърдените правила за добра практика. Неспазването на тези инструкции може да доведе до неизправност или повреда на оборудването. Съвети и препоръки, които улесняват работата. 2

3 2. Инструкции за безопасност 2.1 Общи инструкции за безопасност Подемникът е конструиран за повдигане и трябва да се използва само съгласно инструкциите на производителя. Неспазването на тези инструкции може да доведе до нещастни случаи. Съобразявайте се с предупредителните етикети по продукта. Вж. фиг. 1. Фиг. 1 Не използвайте подемниците - за непрекъсната работа - на строителни обекти (BGV D7) - на сцена или в студио (BGV C1). ОПАСНОСТ Надвиснала тежест Смърт или тежки наранявания - Не стойте под окачен товар. - Не вдигайте товари, които могат да започнат да се люлеят. ВНИМАНИЕ Опасност от премазване Може да доведе до леки или средни наранявания - Не използвайте подемника за повдигане или транспортиране на хора (ZH 1 / 461). - Не вдигайте диагонално окачени товари. - Не вдигайте товари за ненужно голям период от време. Предупредителни етикети TM Правила за безопасна работа Монтажът, поддръжката и ремонтът трябва да се извършват само от обучен персонал. Вж. раздел 2.4 Обучени лица. Използвайте само оригинални резервни части от производителя. Не правете промени, намаляващи безопасността. Допълнителните компоненти трябва да не намаляват безопасността. Винаги работете безопасно, непрекъснато бъдете нащрек за опасности. Винаги работете съгласно правилата за безопасна работа. Винаги следвайте местните препоръки и стандарти за безопасност. Информирайте своя ръководител в случай на опасност или повреди по подемника. Не използвайте подемника преди отстраняване на риска или повредата. Преди всяко използване на подемника проверявайте следното: Лебедката, подемното въже и въжето на стрелата на подемника трябва да са без повреди. Подемникът трябва да има добра устойчивост върху петата си, като петата трябва да е фиксирана. Всички детайли на подемника трябва да са без повреди и да са правилно монтирани. 2.3 Надзор Дръжте тези инструкции за монтаж и експлоатация винаги под ръка. Не позволявайте този подемник да се използва от необучен персонал. Проверявайте редовно дали подемникът се използва безопасно и съгласно тези инструкции. 2.4 Обучени лица Обучени лица са хората, които са обучавани и които имат опит в работата с лебедки, оборудване за повдигане и теглене и са напълно запознати с националните стандарти за предпазване от инциденти и правилата за безопасност. 3

4 3. Получаване на продукта Не инсталирайте повреден подемник. При доставянето проверете подемника и всеки доставен с него аксесоар за евентуална повреда при транспортирането. Това трябва да бъде направено и когато оборудването пристигне на мястото на монтажа. Ако подемникът или някой аксесоар е повреден, свържете се с местния представител на Grundfos, преди да продължите с монтажа на оборудването. Не изваждайте повреден компонент за по-нататъшна диагностика, ако не сте инструктирани за това от местния представител на Grundfos. Изхвърлете опаковъчния материал според местните разпоредби. 4. Инсталиране на продукта Лебедката се доставя без подемно въже. След закачването на подемното въже проверете дали лебедката работи правилно, като изпълните теста за пускане в експлоатация според местните разпоредби. Инсталирането на подемници трябва да се извършва от специално обучени лица. 4.1 Монтиране на петата на подемника За закрепване на петата на подемника използвайте само химически анкери MKT, тип V-A 12-35/160 A4 или V-A 16-45/190 A4 или подобна анкерна система. Монтирайте петата на подемника върху бетон без пукнатини с дебелина не по-малка от 16 cm (6 инча) и минимална якост на бетона С20/25. Температура в пробития отвор: -40 до +50 C (-40 F до +122 F), за кратък период от време до 80 C (176 F). В допълнение изпълнете условията на ETA-05/0231. Не използвайте химически анкери в среда с наличие на хлор. C Фиг. 2 Хоризонтално и вертикално закрепване Хоризонтално закрепване, натоварване и размери Макс. товар [kg (lb)] Типоразмер на подемника S M L Размери 100 (220) 250 (550) 500 (1100) A [mm (in)] B [mm (in)] C [mm (in)] D 100 (3 7/8) 200 (7 7/8) 150 (5 7/8) 300 (11 3/4) Вертикално закрепване, натоварване и размери Макс. товар [kg (lb)] 200 (7 7/8) M12 (1/2") 300 (11 3/4) M12 (1/2") 150 (5 7/8) 300 (11 3/4) 300 (11 3/4) M12 (1/2") Типоразмер на подемника S M L Размери 100 (220) 250 (550) E [mm (in)] F [mm (in)] G [mm (in)] H B D A A E F 150 (5 7/8) 200 (7 7/8) 200 (7 7/8) M12 (1/2") H G 150 (5 7/8) 300 (11 3/4) 300 (11 3/4) M16 (5/8") 500 (1100) 150 (5 7/8) 300 (11 3/4) 300 (11 3/4) M16 (5/8") TM

5 4.1.1 Монтаж на химически анкер 4.2 Монтиране на подемника Индикаторите за позиция на детайлите (букви) в раздели Монтиране на колоната на подемника до Регулиране на стрелата на подемника се отнасят за фиг. 4. G D C D E A F B TM Фиг. 3 Как да поставим химически анкер 1. Пробийте отвор в бетона. Уверете се, че диаметърът и дълбочината са правилни. Вж. раздел Монтажни размери на анкерния болт. 2. Старателно почистете отвора от праха от пробиването. 3. Поставете капсулата с лепило в отвора. Преди поставяне на капсулата с лепило проверете вискозитета на смолата в нея. Капсулата с лепило трябва да е хладка и смолата течна. Не използвайте повредени капсули с лепило. Съхранявайте капсулите с лепило на хладно и в оригиналната опаковка. 4. Използвайте перфоратор, набийте химическия анкер в отвора посредством шпилка с резба. Пространството между анкера и отвора трябва да бъде запълнено изцяло. 5. Пръстеновидната маркировка върху шпилката на анкера трябва да се изравни с повърхността на бетона. 6. Изчакайте химическия анкер да се втвърди. Вж. раздел Време за втвърдяване на анкерния болт. 7. Поставете петата на подемника и затегнете с гайки. TM Фиг. 4 Компоненти на подемника Легенда за фиг. 4: Поз. A B C D E F G Описание Монтажен болт Подемно въже Фиксиращи отвори Фиксиращи скоби за стрелата и поддържащото въже на подемника Завъртащо рамо Монтажни места за лебедката Болт за поддържащото въже на стрелата на подемника Монтиране на колоната на подемника 1. Вкарайте колоната на подемника в петата. Вътре в петата има болт за центриране и направляване. 2. Поставете фиксиращата скоба (D) на въртящото се рамо (E) на избраната височина от фиксиращите отвори (C). 3. Уверете се, че колоната на подемника може да се върти в петата след монтирането Монтиране на лебедката 1. Затегнете адаптера с лебедката на подходящата монтажна точка (F). Използвайте четири болта със шестостенни глави, М Изберете монтажната височина от възможните монтажни точки (F). 5

6 4.2.3 Монтиране на стрелата на подемника и подемното въже 1. Вдигнете стрелата на подемника на място и поставете фиксиращия болт (А). Вж. фиг Обезопасете болта с шплент. 3. Прекарайте подемното въже (B) през ролката на стрелата на подемника и закрепете края му в барабана. За сглобяването на въжето във втулката вж. раздел 4.3 Монтиране на подемното въже на барабана. 4. Прекарайте поддържащото въже на стрелата през ролката на върха на колоната на подемника и фиксирайте с болта (G) в отвора (C) Регулиране на стрелата на подемника Височината (или ъгълът) на стрелата могат да се регулират посредством избор на фиксиращи отвори (C). Вж. раздели Преместване на стрелата на подемника и 8. Технически данни. Подемно въже с втулка на края 1. Поставете края на въжето в отвора на барабана. Вж. фиг Осигурете подемното въже чрез затягане на обезопасителния винт (S). Вж. фиг Уверете се, че краят на въжето е свързан правилно и безопасно. 4. Извършете теста при пускане в експлоатация съгласно местните разпоредби. Върху барабана трябва да остават поне три навивки от въжето и да са маркирани в друг цвят. Въжето трябва да се навива с предварително обтягане. Трябва да сте сигурни, че въжето се навива правилно. 4.3 Монтиране на подемното въже на барабана Използвайте само оригинални подемни въжета от Grundfos. Grundfos предлага два типа подемно въже - с втулка на свободния край и без втулка. Подемно въже без втулка на края Фиг. 6 Отвор на барабана за въжета с втулка на края TM Фиг. 5 Въже без втулка на края 1. Прекарайте подемното въже през отвора в барабана и приложената скоба за въже. 2. Проверете дали притягащият винт е добре затегнат. Вж. фиг Извършете теста при пускане в експлоатация съгласно местните разпоредби. Върху барабана трябва да остават поне три навивки от въжето и да са маркирани в друг цвят. Въжето трябва да се навива с предварително обтягане. Трябва да сте сигурни, че въжето се навива правилно. TM Фиг. 7 Обезопасителен винт S Преди всяка употреба на лебедката проверявайте дали палецът е насочен към спирачката (срещуположно на гайката) и дали спирачката работи безпроблемно. TM

7 5. Пренасяне и съхраняване на продукта 5.1 Пренасяне на продукта Преди всяко използване проверявайте дали лебедката и подемникът работят безпроблемно. Пренасяйте подемника съгласно следните инструкции: Подемникът трябва да е в перфектно техническо състояние. Подемникът трябва да се използва само от обучени лица. Вж. раздел 2.4 Обучени лица. При използване на подемника за повдигане, спускане и завъртане товарът не трябва да се запречва. Уверете се, че спирачката не се загрява при спускане на товар за по-дълъг период от време. Фиг. 8 Смазка Не затягайте ръкохватката и фиксиращата гайка докрай Лебедка Хлабина TM Почиствайте подемника и лебедката след всяко използване. Върху барабана трябва винаги да остават поне три витки въже Процедура за пренасяне Не надвишавайте максималния товар. Вж. раздел 4.1 Монтиране на петата на подемника. Лебедката е конструирана за повдигане или теглене на товар по равна или наклонена повърхност. 1. Закачете края на подемното въже към товара. 2. Въртете ръкохватката до обтягане на въжето. 3. Уверете се, че палецът е в заключено положение. 4. Повдигнете товара чрез завъртане на ръкохватката. Когато трябва товарът да бъде спуснат, освободете палеца и въртете бавно ръкохватката в обратната посока. Не изпускайте товара! Може да повдигате или спускате товара, като завъртите ръкохватката съгласно посоките "Up" и "Down", маркирани върху корпуса на спирачката. Може да застопорите товара по всяко време чрез палеца, който спира въртенето на барабана. Уверете се, че въжето се води правилно по време на навиването, за да се предотврати заклинването му. Обърнете внимание, че спирачката работи само ако има някакъв минимален товар на лебедката. 5.2 Преместване на продукта Преместване на стрелата на подемника Стрелата на подемника може да бъде издигана или спускана, като по този начин се променят ъгълът й и разстоянието от колоната. ВНИМАНИЕ Опасност от премазване Може да доведе до леки или средни наранявания - Премествайте стрелата само ако не е натоварена. 1. Придържайте стрелата, за да не падне. 2. Махнете шплента и извадете монтажния болт (G). 3. Повдигнете или спуснете стрелата до новото положение, като смените мястото на болта (G) във фиксиращата скоба (D). 4. Поставете монтажния болт и шплента. 7

8 5.2.2 Преместване на лебедката Лебедката може да бъде премествана надолу или нагоре по колоната на подемника. ВНИМАНИЕ Опасност от премазване Може да доведе до леки или средни наранявания - Премествайте лебедката само когато не е под товар. 1. Развийте четирите болта с шестостенна глава на адаптера. Вж. раздел Монтиране на лебедката. 2. Преместете лебедката на новата позиция. 3. Поставете и затегнете четирите винта с шестостенна глава Завъртане на подемника Подемникът може да бъде завъртан с избутване или издърпване на въртящото се рамо. ОПАСНОСТ Надвиснала тежест Смърт или тежки наранявания - Не стойте под окачен товар. Не използвайте лебедката за завъртане на подемника. За да улесните завъртането, смажете найлоновия пръстен и центриращия болт в петата на подемника Преместване на целия подемник Не - навивайте въжето в обратна посока, защото това ще доведе до отказ на спирачката - оставяйте подемника без наблюдение, ако съществува вероятност деца или необучени лица да достигнат лебедката - използвайте лебедката с двигател - разглобявайте или подменяйте лебедката - надвишавайте максималния товар - използвайте повредено въже - натоварвайте подемника, докато петата му не е фиксирана правилно. ВНИМАНИЕ Остър елемент Може да доведе до леки или средни наранявания - Пазете се от наранявания, причинени от скъсани телове във въжето. Подемникът може лесно да бъде преместен на друго място. 1. Махнете подемното въже. 2. Разглобете стрелата на подемника в обратен ред съгласно инструкциите в раздел Монтиране на стрелата на подемника и подемното въже. 3. Преместете подемника в новото му положение. 4. Сглобете отново подемника съгласно инструкциите в раздел Монтиране на стрелата на подемника и подемното въже. 5.3 Съхраняване на продукта Когато подемникът няма да се използва за дълъг период от време, препоръчваме ви да го складирате на сухо място или да го покриете. Също така, когато подемникът няма да се използва за дълъг период от време, трябва да се извършва редовна поддръжка, за да се гарантира, че той няма да загуби подемните си способности. Вж. раздел 7. Сервизно обслужване на продукта. 8

9 6. Представяне на продукта 6.3 Идентификация 6.1 Описание на продукта Подемникът е произведен от стомана и има променливи работен радиус и закрепване на въжето в лебедката от галванизирана или неръждаема стомана Фирмена табела Made in Hungary Type P.c. PN P3 Weight kg Material Crane Material Winch Maximal Lifting Weight DK-8850 Bjerringbro, Denmark kg TM Фиг. 9 Табелка с данни Легенда за фиг. 9: Поз. Описание 1 Обозначение на типа 2 Производствен код 3 Материал, подемник 4 Номер на продукт 5 Тегло [kg (lb)] 6.2 Приложения Подемникът се използва основно в пречиствателни станции за отпадни води за повдигане и спускане на миксери и флоумейкъри от и във резервоарите на станцията. Подемникът се използва за повдигане, спускане и завъртане на товари. Той отговаря на клас на повдигане H1 съгласно DIN и е подходящ при обща промяна на товара по-малко от 2 x пъти. TM Материал, лебедка 7 Максимална товароподемност 6.4 Типове монтаж Подемникът се закрепва в пета. Има два вида пета за подемника - една за хоризонтален монтаж извън резервоара и една за вертикален монтаж в резервоара. За повече информация вж. раздел 8. Технически данни. 9

10 7. Сервизно обслужване на продукта 7.1 Поддръжка на продукта Подемникът, лебедката и въжетата трябва да се проверяват поне веднъж годишно. Подемникът трябва да е без товар, за да извършвате дейности по поддръжката или сервизното обслужване Поддръжка на лебедката Преди работа с лебедката Проверявайте функционалните качества на лебедката преди всяка употреба. Ако има и най-малка вероятност лебедката да не работи правилно, не я използвайте. Не работете с лебедката при повреден товар на куката или въжето. След работа с лебедката Почиствайте лебедката винаги след работа - това ще удължи живота на лебедката. Следните точки на лебедката трябва редовно да бъдат проверявани от обучен персонал: Предавки, лагерни втулки и задвижващ вал Детайлите трябва винаги да са смазани. 8. Технически данни 8.1 Работни условия Околна температура Околната температура при работа трябва да е между -10 и +50 C (14 и 122 F). 8.2 Механични данни Монтажни размери на анкерния болт d o h h 1 T inst Размер на шпилката: Диаметър на пробития отвор [mm (in)] Диаметър на отвора в петата на подемника [mm (in)] Минимална дебелина на бетона [mm (in)] Дълбочина на пробития отвор [mm (in)] Монтажен въртящ момент [Nm (lbf ft)] Размер на гаечния ключ [mm (in)] Размер на гаечния ключ за външен шестостен [mm (in)] M12 (7/16) 14 (9/16) 14 (9/16) 110 (4 1/2) 40 (30) 19 (3/4) 8 (5/16") 160 (6) M16 (3/8) 18 (5/8) 18 (5/8) 125 (5) 80 (60) 24 (15/16) 12 (15/32) Не смазвайте спирачната система. Въже на лебедката Проверявайте за повреди по въжето. За експлоатация, обслужване и подмяна на износени подемни въжета моля, вижте DIN Поддържайте лебедката винаги в добро състояние. Неподдържани машинни части могат да доведат до повреда и дори до нещастни случаи. Използвайте само оригинални резервни части от производителя. d 0 Фиг. 10 Схема на анкерирането Време за втвърдяване на анкерния болт Температура на материала на основата [ C ( F)] h = ef h 1 h Време за втвърдяване, сух пробит отвор [min.] T fix T inst M TM Време за втвърдяване, влажен пробит отвор [min.] 35 (95) (86) (68) (50) (41) (32) (23)

11 8.3 Компоненти Подемник размер S Компонент Поз. Описание Размер Бр. [mm (in)] 1 Колона, комплект 1-2 Пета на подемника 1-3 Стрела на подемника 1-4 Ролка 3-5 Болт 2 20 ( 0,79) 6 Болт 1 20 ( 0,79) 7 Болт 2 18 ( 0,71) 9 Адаптер на лебедката, комплект 1 - TM Лебедка, 6AF 1-11 Подемно въже в комплект с накрайник 1 4 ( 0,16) 12 Въртящо се рамо 1 1 Фиг. 11 Сборен чертеж 13 Пета на подемника за вертикален монтаж Шплент 6 d5 15 Шплент 4 d4 16 Шайба 4 M8 (5/16) 17 Стопорна гайка 2 M8 (5/16) 18 Винт с шестостенна глава 2 M8 x 80 (5/16 x 3,15) 19 Шайба 12 M10 (7/16) 20 Винт с шестостенна глава 4 M10 x 16 (7/16 x 0,63) 21 Винт с шестостенна глава 3 M10 x 20 (7/16 x 0,79) 22 Шестостенна гайка 3 M10 (7/16) 23 Винт с шестостенна глава 1 M10 x 80 (7/16 x 3,15) 24 Стопорна гайка 1 M10 (7/16) 25 Табелка с данни

12 Подемник тип M и L Компонент Поз. Описание Размер Бр. [mm (in)] 1 Колона, комплект 1-2 Пета на подемника 1-3 Стрела на подемника 1-4 Ролка 3-5 Болт 2 6 Болт 1 7 Болт Адаптер на лебедката, комплект Лебедка 8AF - тип M Лебедка 12AF - тип L Подемно въже в комплект с накрайник - тип M Подемно въже в комплект с накрайник - тип L 30 ( 1,18) 30 ( 1,18) 20 ( 0,79) ( 0,24) 7 ( 0,28) 12 Въртящо се рамо 1-13 Пета на подемника за вертикален 1 - монтаж 14 Шплент 6 d5 15 Шплент 4 d4 16 Шайба 4 M8 (5/16) 17 Стопорна гайка 2 M8 (5/16) 18 Винт с шестостенна глава 2 M8 x 80 (5/16 x 3,15) 19 Шайба 14 M10 (7/16) Винт с шестостенна глава Винт с шестостенна глава 22 Шестостенна гайка 4 23 Винт с шестостенна глава M10 x 16 (7/16 x 0,63) M10 x 20 (7/16 x 0,79) M10 (7/16) M10 x 80 (7/16 x 3,15) 24 Стопорна гайка 1 M10 (7/16) 25 Табелка с данни Размери и тегла Размери Фиг. 12 Тип на подемника S M L Тегло B max. B min. Размери на подемника A [mm (in)] 9. Бракуване на продукта B [mm (in)] мин. макс. мин. макс (89) 2838 (112) 2838 (112) 2911 (115) 3521 (139) 3521 (139) 405 (16) 654 (26) 654 (26) 1005 (40) 1474 (58) 1474 (58) Тип на подемника S M L Общо тегло [kg (lb)] Отстраняването на този продукт или части от него, като отпадък, трябва да се извърши по един от следните начини, събразени с екологичните разпоредби: 1. Използвайте местната държавна или частна служба по събиране на отпадъците. 2. Ако това не е възможно, свържете се с найблизкият офис или сервиз на Grundfos. Вж. също информацията за края на жизнения цикъл на адрес D 35,0 (77,2) A min. A max. 61,2 (135,0) TM D [mm (in)] 2130 (84) 2286 (90) 2280 (90) 76,5 (168,7) 12

13 13

14 Представителства на Grundfos Argentina Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana km Centro Industrial Garin 1619 Garín Pcia. de B.A. Phone: Telefax: Australia GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 2040 Regency Park South Australia 5942 Phone: Telefax: Austria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße 2 A-5082 Grödig/Salzburg Tel.: Telefax: Belgium N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg B-2630 Aartselaar Tél.: Télécopie: Belarus Представительство ГРУНДФОС в Минске , Минск ул. Шафарнянская, 11, оф. 56, БЦ «Порт» Тел.: +7 (375 17) /73 Факс: +7 (375 17) Bosnia and Herzegovina GRUNDFOS Sarajevo Zmaja od Bosne 7-7A, BH Sarajevo Phone: Telefax: Brazil BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 630 CEP São Bernardo do Campo - SP Phone: Telefax: Bulgaria Grundfos Bulgaria EOOD Slatina District Iztochna Tangenta street no. 100 BG Sofia Tel Fax Canada GRUNDFOS Canada Inc Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Phone: Telefax: China GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 10F The Hub, No. 33 Suhong Road Minhang District Shanghai PRC Phone: Telefax: COLOMBIA GRUNDFOS Colombia S.A.S. Km 1.5 vía Siberia-Cota Conj. Potrero Chico, Parque Empresarial Arcos de Cota Bod. 1A. Cota, Cundinamarca Phone: +57(1) Telefax: +57(1) Croatia GRUNDFOS CROATIA d.o.o. Buzinski prilaz 38, Buzin HR Zagreb Phone: Telefax: GRUNDFOS Sales Czechia and Slovakia s.r.o. Čajkovského Olomouc Phone: Denmark GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej 3 DK-8850 Bjerringbro Tlf.: Telefax: Estonia GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 92G Tallinn Tel: Fax: Finland OY GRUNDFOS Pumput AB Trukkikuja 1 FI Vantaa Phone: +358-(0) France Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: Télécopie: Germany GRUNDFOS GMBH Schlüterstr Erkrath Tel.: +49-(0) Telefax: +49-(0) Service in Deutschland: Greece GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 20th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 71 GR Peania Phone: Telefax: Hong Kong GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit 1, Ground floor Siu Wai Industrial Centre Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: / Telefax: Hungary GRUNDFOS Hungária Kft. Tópark u. 8 H-2045 Törökbálint, Phone: Telefax: India GRUNDFOS Pumps India Private Limited 118 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai Phone: Indonesia PT. GRUNDFOS POMPA Graha Intirub Lt. 2 & 3 Jln. Cililitan Besar No.454. Makasar, Jakarta Timur ID-Jakarta Phone: Telefax: / Ireland GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin 12 Phone: Telefax: Italy GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I Truccazzano (Milano) Tel.: Telefax: / Japan GRUNDFOS Pumps K.K , Shin-Miyakoda, Kita-ku, Hamamatsu Japan Phone: Telefax: Korea GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building Yeoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, Korea Phone: Telefax: Latvia SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga, Tālr.: , Fakss: Lithuania GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT Vilnius Tel: Fax:

15 Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U1/25 Glenmarie Industrial Park Shah Alam Selangor Phone: Telefax: Mexico Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V. Boulevard TLC No. 15 Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L Phone: Telefax: Netherlands GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom AE Almere Postbus CA ALMERE Tel.: Telefax: New Zealand GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 17 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: Telefax: Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-1011 Oslo Tlf.: Telefax: Poland GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k. Poznania PL Przeźmierowo Tel: (+48-61) Fax: (+48-61) Portugal Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, 241 Apartado 1079 P Paço de Arcos Tel.: Telefax: Romania GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr 103 Pantelimon county Ilfov Phone: Telefax: Russia ООО Грундфос Россия ул. Школьная, Москва, RU , Russia Тел. (+7) (495) Факс (+7) Serbia Grundfos Srbija d.o.o. Omladinskih brigada 90b Novi Beograd Phone: Telefax: Singapore GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 25 Jalan Tukang Singapore Phone: Telefax: Slovakia GRUNDFOS s.r.o. Prievozská 4D BRATISLAVA Phona: sk.grundfos.com Slovenia GRUNDFOS LJUBLJANA, d.o.o. Leskoškova 9e, 1122 Ljubljana Phone: +386 (0) Telefax: +386 (0) South Africa Grundfos (PTY) Ltd. 16 Lascelles Drive, Meadowbrook Estate 1609 Germiston, Johannesburg Tel.: (+27) Fax: (+27) Spain Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E Algete (Madrid) Tel.: Telefax: Sweden GRUNDFOS AB Box 333 (Lunnagårdsgatan 6) Mölndal Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 10 CH-8117 Fällanden/ZH Tel.: Telefax: Taiwan GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 219 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: Telefax: Thailand GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok Phone: Telefax: Turkey GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi, 2. yol 200. Sokak No Gebze/ Kocaeli Phone: Telefax: Ukraine Бізнес Центр Європа Столичне шосе, 103 м. Київ, 03131, Україна Телефон: ( ) Факс.: ( ) United Arab Emirates GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: Telefax: United Kingdom GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL Phone: Telefax: U.S.A. GRUNDFOS Pumps Corporation 9300 Loiret Blvd. Lenexa, Kansas Phone: Telefax: Uzbekistan Grundfos Tashkent, Uzbekistan The Representative Office of Grundfos Kazakhstan in Uzbekistan 38a, Oybek street, Tashkent Телефон: (+998) / Факс: (+998) Addresses Revised Представителства на Grundfos

16 ECM: Trademarks displayed in this material, including but not limited to Grundfos, the Grundfos logo and be think innovate are registered trademarks owned by The Grundfos Group. All rights reserved Grundfos Holding A/S, all rights reserved.