ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНФЕКЦИИТЕ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА В КУРОРТА ВАРНА ЗА ПЕРИОДА Г.

Размер: px
Започни от страница:

Download "ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНФЕКЦИИТЕ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА В КУРОРТА ВАРНА ЗА ПЕРИОДА Г."

Препис

1 ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНФЕКЦИИТЕ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА В КУРОРТА ВАРНА ЗА ПЕРИОДА Г. К. Кузмов, П. Кокошров и В. Христов Грд Врн се утвърди кто нй-гол ям междунроден курорт в ншт стрн. От 96 г. (виж тбл. I) броят н летувлите в него непрекъснто се е увеличвл, особено този н чужденците. Съотношението между бългри и чужденци през 96 г. е било 2:, през 964 г. :. Чужденците с били предимно от социлистическите стрни, но непрекъснто е рстял броят и н тези от несоцилистическите стрни. Смо през 964 г. с летувли души от несоцилистически стрни от Европ, Азия, Африк и Америк, чийтоброй се е увеличил около 6 пъти в срвнение с 96 г. Тблиц Брой н летувлите в курорт Врн з период г. Л е т у в л и Г о д и н и б ъ л г р и о т с о ц и л и с т и ч е с к и с т р н и ч у ж д е н ц и о т н е с о ц и л и с т и ч е с к и с т р н и вси чко В с и ч к о Всичко С цел д се изясни епидемиологичнт хрктеристик н инфекциите н дихтелните пътищ (ИДП) всред летувщите с проучени последните з мес. мй септември инфекции от период г. включително общо 79 зболявния, от които 6(95,5%) всред бългри и 7 (4,5%) всред чужденци. През посочения период в курорт Врн с откривни познтите ни ИДП: морбили 62 (42,75%), зушк 2 (29,5%), скрлтин 40 (0,55%), врицел 5 (9,24%), коклюш 6 (4,24%), епидемичен менингит 2 (0,5%), и дифтерия (0,26%). Зболяемостт от морбили (виж тбл. 2) всред летувлите бългри се е повишвл непрекъснто от, /0оо з 96 г. до 4,2%00 з 964 г., от зушк е увеличен по-чувствително през 964 г., достигйки,9% 00. Днните с взети от отдел Сттистик при ОНС Врн.

2 86 К. Кузмов, П. Кокошров и В. Христов 2 Зболяемост от ИДП всред летувлите бългри в курорт Врн з период г. н Тблиц 2 З б о л я в л и я 96 г. 962 г. 96 г. 964 г. Всичко бе. %0«бе. %оо бе. % м бе. %0* бе. %«Морбили 4, 4 4,5 4 7, ,2 5 2,0 Лещенк 8 0,7 8 0,7 0,9 7 0,6 4 0,7 Зушк 2,9 9,7 2 4,7 4,9 07 2,0 Рубеол 0, ,5 4 0,4 0,2 Скрлтин ,6 9 0,7 8 0, , ,6 6 0,5 2 0,2 6 0, Коклюш Епидемичен менингит 0,0 8 0, ,0 4 Дифтерия 0,9 * -- 0,0 2 Всичко 6 5, ,6 04 8, 2 0, 6 7, Зболяемостт от лещенк и скрлтин се е движил н срвнително ниско ниво около 0,7%00) тзи от коклюш непрекъснто е спдл от 0,9%00 з 96 г. до 0,2 %00 з 964 г. Зболяемостт всред чужденците (тбл. ) е незнчително увеличен з морбили и зушк, но при млък интензитет. Зболяемост от ИДП всред летувлите чужденци в курорт Врн з период г. н Тблиц 96 г. 962 г. 96 г. 964 г. Всичко Зболявлия бе. % «бе. %0в бе. О/ /ооо бе. %оо бе. Морбили 0,02, 0,0 2 0,0 6 0,5 0 0, Лещенк 0,0 0,0 Зушк 0,02 0,0 2 0,0 0, , 5 Всичко 2 0,02 2 0,0 5 0, ,6 6 0,5 От тбл. 4 се вижд, че общо зболяемостт от ИДП всред бългри и чужденци се е увеличвл ежегодно от, /0оо 96 г. до 5,%00 з 964 г. Зболяемостт всред чужденците се е движил в срвнително еднкви грници. Повишвнето н зболяемостт е по-знчително всред летувлите бългри с тенденция з непрекъснто увеличвне от 5,%00 з 96 г. до 0,6 /ооо 964 г. Зболяемостт сред бългри и чужденци, дошли н летувне оргнизирно, е по-млк и срвнително постоянн около 4,%00, спрямо тези, дошли неоргнизирно, всред които тя достиг 6,5%0о- Зболяемотс

3 Епидемиологичн хрктеристик н инфекциите К п v г Н з ГО IP VC х сх 0Q 6 Q. О & J l l 5? *=: u I td *4 <x> 8- c : *=t j ю О I н оо t-^ c q бо-^^ю со оо со О cd 00 О СМ со cid С-Г LO 0* =f s «=; VO s* j CM "' ^ u v * 4 '* T^4 r f t> - -4 Г -- f - - Г -dj4 c " ю 0 " A VO(0 CM CM ^ c б е. x* cq. S ' Ef VO 0. г н и з и Q O ) c ^ ^ lo c c m t t>- ЮОП ФСОЮ 4 l 5 L v eu 0 я ] 0, v g '- g - з ^, * 4 S v fl ^ LD I D * B 6s* S * r Яs = * ec 2 «0. 0 * v VD 0 0 > n * sc 0) I СО Ю : 4 tr C ^ ) sn ^ 4 _ ^ CM Л '- 0 0 ' 0 0 " 0. SD S 0 u C5. S O I MC L O <5 Я 0 s u VO (M c t - 4? 8! с 0 I S » t4-05 iw. CM 0 0 O «I 05^05 t - м f -Г I D CM 0 5 ^. 4 O S c l r TS 8- t : = <U CM 4 t - l O ci VO c I % CM i S 0 0 v c l - C '' б е. VO 5 l N - l c - 0 " I c^t> i d <D 4 ^ - *4 v m < q ^ c q c ^4* 0 0 CM CM rj4 t Г*- v СМя I ^ CM cm c ^ CQ. CM ^ 05 C

4 88 К. Кузмов, П. Кокошров и В. Христов 4 всред бългрите, дошли н летувне оргнизирно, се е зпзил н срвнително еднкво ниво з период г. Обртно, зболяемостт всред дошлите н летувне неоргнизирно се е увеличвл непрекъснто: 5,9% 00 з 962 г.,,9%00 з 96 г. и 22,7%00 з 964 г. Зболяемостт всред неоргнизирните бългрски летовници е бил приблизително дв пъти по-голям в срвнение с оргнизирните,6%00, респективно 6,9% 00. Подобно е било положението и със зболяемостт от ИДП всред чужденците, но с много по-голям рзлик между неоргнизирните и оргнизирните летовници 5,% 00, респективно 0,2%оо. От тбл. 5 се вижд, че зболяемостт всред оргнизирните летовници от социлистическите стрни и тзи сред оргнизирните и неоргнизирните летовници от несоцилистическите стрни е почти еднкв, но тя е около 2 пъти по-висок всред неоргнизирните летовници от социлистическите стрни. Непрекъснто е рстял зболяемостт от ИДП и всред децт от детските грдини от София, летувли н рзменни нчл: 962 г. 2,5%00, 96 г. 7,5%оо и 964 г. 287,5%00. Тов рязко повишвне н зболяемостт през 964 г. е резултт н епидемичните взривове от морбили и зушк порди донесен инфекция. Тблиц 6 Зболяемост от ИДП всред летувлите чужденци з период г. Зболявйки Морбили Лещенк Зушк 6! ВС вс. 6i ВС. Общо _ Полш I 2, Чехослов ГФР I 2 2 Югослвия 2 2 _ _ ГДР Унгрия Всн чко Зболяемостт всред чужденците (виж тбл. 6) е бил нй-висок з тези от Чехословкия, Югослвия, Полш, ГФР и др. Отбелязни с зболявния от морбили, зушк и лещенк. Зболяемостт от ИДП всред летувлите от социлистическите и несоцилистическите стрни е имл еднкви стойности 0,5%00, респективно 0,4%оо- Болните обикновено с идвли зрзени в инкубционен период. Тк 87,5% от болните от морбили с зболели след изтичнето н по-млко дни от средния инкубционен период ( дни) от деня н пристигнето и смо 2,5% с зболели след по-дълъг срок. Интерес предствляв срвнително късното откривне н зболявният. От всички ИДП (виж тбл. 7) -ия ден с открити (4,5%),

5 5 Епидемиологичн хрктеристик н инфекциите ия ден 4 (7,2%), -ия ден 50 (,2%), 4-ия ден 29 (7,6%), от 5-ия до 0-ия ден 22 (5,9%) и от -ия до 8-ия ден 6 (,6%). Нй-късно с откривни болните от коклюш ( от 6 болни с открити между 5-ия и 8-ия ден). По-голям чст от късно откритите (потърсили медицинск помощ) зболели с летувли н неоргнизирни нчл. Епидемиологичните проучвния през рзглеждния период изключвт неблгоприятното повлиявне н зболяемостт всред летувлите върху Тблиц 7 Своевременно откривне н зболелите от ИДП з периоди г. Ден н откривне от нчлото п зболявнето д I. «к i g _ О д д с о. S I S 4> Ю *! е; д >* со S о f с * о «о о с I _ _ _ _ ' Всичко тзи в грд и обртно. Но фктът, че 2,5% от летувлите с зболели от морбили след престоявне в курорт повече дни от средния инкубционен период, покзв, че обменът н зрз между летувлите е бил знчителен, обче кртковременният престой в курорт (обикновено две седмици) е бил причин д не се появявт зболявния през него, зрзените д го нпускт в инкубционен период. Изводи. Зболелите от ИДП в курорт Врн обикновено с идвли зрзени в инкубционен период. 2. Зболяемостт от ИДП покзв ниски стойности з оргнизирните и високи з неоргнизирните летовници.

6 90 К. Кузмов, П. Кокошров и В. Христов 6. Летувлите чужденци с донсяли и боледувли от познтите ни ИДП. 4. Летният сезон и кртковременният престой н летувлите не е създвл условия з ктивирне н мехнизм н предвне н зрзт, порди което епидемичният процес е протичл изключително в спордичн форм. 5. Откривнето н зболявният от ИДП е ствло псивно, порди което се е зкъснявло с провежднето н своевременни противоепидемични мероприятия. Л И Т Е Р А Т У Р А. Верцнер, В. Н. В е т р я н н я о с п. М е д г и з, М о с к в, 96, 8 2, Громш евский, Л. В. О б щ я 9 п и д е м и о л о г и я. М е д и ц и н, М о с к в, Д о б р о х о т о в, А. И. К о р ь и б о р ь б с н е й. М е д г и з, М о с к в, 959, Н о с о в, С. Д. С к р л т и н. Н у к и и з к у с т в о, С о ф и я, 955 (п р е в о д от р у с к и ). 5 2, Р е м о р о в, В. Н. З п и д е м и ч е с к и й п р о т и т у в з р о с л н х. И з д. А Н Л т в и й с к о й С С Р, Р и г, 96, Т н е в, И в, и П. Щ е р е в. К о к л ю ш. М е д и ц и н и ф и з к у л т у р, 960, 8, Т с к о в, Б. Д и ф т е р и я. Х р. Г. Д н о в, П л о в д и в, 960, 7 2, 6 8 0, 9 6. ЗПИДЕМИОЛОГИ ЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНФЕКЦИИ ДЬХАТЕЛЬНЬХ ПУТЕЙ В КУРОРТЕ ВАРНА ЗА ПЕРИОД ГОД К. К узм о в, П. Кокош ров и В. Х рист ов РЕЗЮМЕ Изучени некоторне хрктернне особенности зпидемического процесс при инфекциях днхтельннх путей в курорте Врн. Устновлено, что больнне приезжли зрженньши, во время инкубционното период. Зболевемость бил смой внсокой среди приезжющих неоргнизовнно н отдих и среди детей детскихсдов из Софии, отдмхющих н рзменннх нчлх. Зпидемический процесс протекл исключительно в спордической форме. Зрзнне зболевния обнруживлись пссивно, в результте чето противозпидемические мероприятия проводились с опозднием.

7 7 Епидемиологичн хрктеристик н инфекциите... 9 EPIDEMIOLOGICAL CARACTERISTICS OF INFECTIONS OF RESPIRATORY TRACT IN TE VARNA RESORT FOR TE PERIOD K.. Kuzmv, P. Kkshrv nd V. ristv SUMMARY Sme f the chrcteristic fetures f the epidemilgicl prcess f infectins f the respirtry wys in the resrt f Vrn re studied. It is estblished tht the ptients rrive cntminted, during the incubtinl perid. The mrbidity rte is the highest mng thse cming privtely fr the summer vctin nd mng the children f the nursery schls frm Sfi, resting n mutul exchnge bsis. The epidemic prcess runs curse f exclusively sprdic frm. The infectius diseses hve been detected pssively, this fct being the resn fr undertking the ntiepidemic mesures with gret dely.