Р Е Ц Е Н З И Я РД / г. рецензия бучение по математика и информатика Математика и информатика СУ,

Размер: px
Започни от страница:

Download "Р Е Ц Е Н З И Я РД / г. рецензия бучение по математика и информатика Математика и информатика СУ,"

Препис

1 Р Е Ц Е Н З И Я от професор д-р Коста Андреев Гъров ПУ Паисий Хилендарски на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Софийския университет Свети Климент Охридски по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по математика и информатика, научна специалност Методика на обучението по информатика Настоящата рецензия е изготвена на основание заповед РД / г. на Ректора на Софийския университет Св. Климент Охридски и в съответствие с член 4 на Закона за развитие на академичния състав в Република България и процедурните правила на Софийския университет Св. Климент Охридски за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности, с която съм определен за член на научното жури за обявения в ДВ конкурс за заемане на академична длъжност доцент по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по математика и информатика (Методика на обучението по информатика). С решение от първото заседание на научното жури, отразено в Протокол 1 от г., съм определен да напиша рецензия на представените материали. В конкурса за заемане на академичната длъжност доцент по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по математика и информатика, научна специалност Методика на обучението по информатика, обявен в Държавен вестник, бр. 31/ г. и в сайта на Софийския университет (СУ), за нуждите на катедра Обучение по математика и информатика на факултет Математика и информатика на СУ, като единствен кандидат участва ас. д-р Николина Илиева Николова от Софийския университет Св. Климент Охридски. 1

2 Представените от Николина Илиева Николова документи и материали на хартиен и електронен носител са в съответствие с Правилника за развитие на академичния състав на СУ, което позволява да се направи реална оценка на постигнатите резултати. В качеството си на рецензент проверих и установих редовността на всички представени документи от кандидата. 1. Кратки биографични данни на кандидата Николина Николова има солидно образование в областта на математиката, информатиката и информационните технологии. Висшето си образование завършва във Факултета по математика и информатика (ФМИ) на СУ през 1996 г. като придобива образователна степен магистър и професионална квалификация Учител по математика и информатика. След завършване на висшето си образование постоянно повишава квалификацията си. Участва в допълнителни квалификации в следните организации: TENCompetence, Universitat de Barcelona, UNESCO Institute for Information technologies in Education, и CISCO Systems Networking Academy, СУ Св. Кл. Охридски. През 2014 г. започва обучение по докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии във ФМИ при СУ в област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по. През 2017 г. успешно защитава докторска дисертация на тема: Проектно-изследователски подход при преподаването на информатика и информационни технологии. Професионалната кариера на Николина Николова е свързана с преподавателска дейност по информатика и информационни технолoгии. Тя е била главен асистент в катедра Обучение по математика и информатика на ФМИ при СУ, учител по информатика и информационни технологии в Националната природоматематическа гимназия и в Първа частна математическа гимназия в София. Николина Николова притежава много добра теоретична и практическа подготовка по информатика и информационни технологии, умения за работа в екип, технически и компютърни умения. Тя проявява засилен интерес към научна и изследователска дейност участвала е в реализацията на 17 научноизследователски и учебно методически проекти. 2. Общо описание на представените материали Кандидатът в конкурса ас. д-р Николина Николова е представила внушителен списък на всички нейни публикации: Статии в научни списания - 11 броя; Статии в сборници с доклади на научни конференции и форуми 46; 2

3 Учебници - 1 брой; Учебни помагала 10 броя; В обявения конкурс тя участва с 13 от тези разработки, като 3 от тях са представени и при процедурата за получаване на научната и образователна степен доктор. По този начин кандидатът изпълнява изискванията на чл. 86 (1) на Правилника на СУ за приложение на Закона за развитие на академичния състав в Република България и чл. 5 от специфичните изисквания на ФМИ на СУ. Представените за рецензиране 13 на брой материали са предимно разработки в областта на методиката на обучението по информатика и информационни технологии. Дванадесет от работите са на английски език, а една е на български език. Всички представени работи са написани в съавторство. Характерно за публикациите е, че това са разработки насочени предимно в областта на електронното обучение и са ориентирани към реализация на електронни образователни ресурси и платформи свързани с обучението по математика, информатика и информационни технологии. Резултатите от научните си постижения като автор и съавтор Николина Николова публикува в издания на престижни научни конференции и списания в страната и чужбина. За участие в конкурса, тя е представила 13 публикации, които могат да се класифицират по отношение на получените резултати, по следния начин: Разработки свързани с методологията I*Teach за реализация на проектно-базирани обучения [с номера 2, 8, 10, 11 и 12 от представения списък с публикации]; Разработки свързани с изграждането на модел за изследователско обучение по природни и математически науки [с номера 1, 2 и 3]; Разработки свързани с изграждането на проектно-изследователски модел за обучение, основан на синергия на двата посочени по-горе метода [с номер 2]; Разработки свързани с приложение на ИКТ в обучението [с номера 1, 2, 11, 12 и 13]; Разработки свързани с приложение на ИКТ в обучението и дългосрочна подкрепа на учителите [с номера 4, 5, 6, 7, 9 и 12]. Всички публикации са рецензирани. Участието на авторите в публикуваните материали може да се счита като равнопоставено, понеже не са представени разпределителни протоколи. 3

4 3. Отражение на научните публикации на кандидата в литературата (известни цитирания) Предложените идеи и резултати в работите на Николина Николова вече са намерили отзвук в специализираната научна литература. Забелязани са общо 76 цитирания на нейни публикации, а работите, с които участва в конкурса са цитирани 33 пъти, като този брой значително превишава изискванията по критерий цитирания, посочени в чл. 5 от специфичните изисквания на ФМИ на СУ. 4. Обща характеристика на дейността на кандидата 4.1. Учебно-педагогическа дейност. Ас. д-р Николина Николова извършва активна учебно-педагогическа дейност във Факултета по математика и информатика на Софийския университет Св. Климент Охридски. Тя провежда семинарни и лабораторни упражнения със студенти от различни бакалавърски специалности: Математика и информатика, Химия и информатика, Физика и информатика. Преподава учебните дисциплини: Методика на обучението по информатика и информационни технологии, Аудио-визуални и информационни технологии в обучението, Специфични въпроси от обучението по информационни технологии, Съвременни образователни технологии, Педагогически функции на интерактивна бяла дъска, Технологиите в помощ на образователни проекти. В магистърските програми Технологии на обучението по математика и информатика и Електронно обучение д-р Н. Николова преподава учебните дисциплини: Обектно-ориентирано програмиране и методи за преподаването му и Съвременни технологии за обучение по математика. Николина Николова активно работи със студенти тя е била научен ръководител на 3 дипломанти от магистърските програми на СУ. Специално внимание трябва да се обърне на нейната работа като учител откриващ и развиващ талантливи ученици в областа на математиката и информатиката. Доказателство за успешната дейност на Николина Николова с изявени млади таланти са двете престижни награди, с които е удостоявана от фондация Св. Св. Кирил и Методий и от Президентството на Република България Научна и научно приложна дейност Николина Николова извършва разнообразна научна и научно приложна дейност. Тя взима участие в разработката на 17 научно-изследователски и учебно-методически проекти. Развива активна публикационна дейност 4

5 вече споменахме, че тя е автор и съавтор на 68 научни статии, доклади, учебници и учебни помагала Приноси (научни, научно приложни, приложни) На базата на представените материали Рецензентът признава следните основни приноси на кандидата: 1. Направен е аналитичен обзор и критичен анализ на: иновативни дидактически методи за осъществяване на ефективно обучение по информатика и информационни технологии; влиянието на проектно-изследователския подход върху изграждането на ключови компетенции, повишаване на мотивацията за учене и осигуряване на устойчивост на резултатите от обучението по информатика и информационни технологии; технологични среди за ефективно обучение; методи и системи за обучение на учители; 2. Описан е формален модел за дизайн, управление и провеждане на проектно-изследователско обучение по информатика и информационни технологии. 3. Разработени са добри практики, примери и конкретни учебни сценарии за обучение на ученици, студенти и учители чрез проектен, изследователски и проектно-изследователски подход. 4. Внедрени са проектен, изследователски и проектно-изследователски подходи в обучението в реални условия на микро, мезо и макро равнище и описание на условията за практическото им приложение в обучението по информатика и информационни технологии 5. Разработени и внедрени са иновативни технологични среди за подготовка и дългосрочна подкрепа на учители. 6. Създаване на нови учебници и учебни помагала по информационни технологии за средното училище. 5. Оценка на личния принос на кандидата Николина Николова е спазила правилата на научната етика не е публикувала един и същ ръкопис на различни места, няма плагиатство, не е използвала техниката copy-paste в представените за рецензиране публикации. Рецензентът няма съмнения в оригиналността на проведените изследвания и получените резултати. 5

6 6. Препоръки за бъдещо развитие На Николина Николова могат да се дадат следните препоръки за бъдещо развитие: Разумно е част от бъдещите изследвания и публикации в областта на Методиката на обучение по информатика и информационни технологии да бъдат индивидуални, а не в голяма изследователска група; На базата на опита от успешната работа с дипломанти от бакалавърските и магистърски програми на СУ да се започне изследователска работа и с докторанти в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии. 7. Заключение: Въз основа на написаното по-горе считам, че кандидатът по обявения конкурс ас. д-р Николина Илиева Николова отговаря напълно на всички изисквания на ЗРАСРБ, Правилника за прилаожение на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав на СУ Св. Климент Охридски за заемане на академичната длъжност доцент. Трудовете, които тя е представила за конкурса са повече от изискуемите и съдържат оригинални научни и научно-приложни приноси, които са апробирани в практиката. Всичко това се явява достатъчно основание да дам положително заключение за избора на ас. д-р Николина Илиева Николова на академичната длъжност доцент в СУ Св. Климент Охридски по научната специалност Методика на обучението по информатика, в професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по математика и информатика, област на висше образование: 1. Педагогически науки. Препоръчвам на почитаемото научно жури да предложи на уважаемия Факултетен съвет на Факултета по математика и информатика при СУ Св. Климент Охридски да избере ас. д-р Николина Илиева Николова на академичната длъжност доцент за нуждите на катедра Обучение по математика и информатика г. Рецензент: проф. д-р Коста Андреев Гъров 6