НАУЧНИ ТРУДОВЕ Том 52, серия 8.3 Здравни грижи. НАУЧНЬIЕ ТРУДЬI Том 52, серия 8.3 Здравоохранение. PROCEEDINGS Volume 52, book 8.

Размер: px
Започни от страница:

Download "НАУЧНИ ТРУДОВЕ Том 52, серия 8.3 Здравни грижи. НАУЧНЬIЕ ТРУДЬI Том 52, серия 8.3 Здравоохранение. PROCEEDINGS Volume 52, book 8."

Препис

1

2 ISSN РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ Ангел Кънчев UNIVERSITY OF RUSE Angel Kanchev НАУЧНИ ТРУДОВЕ Том 52, серия 8.3 Здравни грижи НАУЧНЬIЕ ТРУДЬI Том 52, серия 8.3 Здравоохранение PROCEEDINGS Volume 52, book 8.3 Health сare Русе Ruse 2013

3 Том 52 на НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ включва докладите, изнесени на научната конференция РУ&СУ 13, организирана и проведена от Русенския университет Ангел Кънчев и Съюза на учените - Русе. Серия 8.3 съдържа трудовете, докладвани в секция Здравни грижи, проведени в рамките на РУ&СУ 13. НОМЕР НА СЕРИЯТА ФАКУЛТЕТ И СЕКЦИИ Факултет АГРАРНО ИНДУСТРИАЛЕН Земеделска техника и технологии. Аграрни науки и ветеринарна медицина 1 Ремонт и надеждност Топлотехника, хидро- и пневмотехника Екология и опазване на околната среда Дизайн и ергономия Факултет МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕН 2 Механика и машиностроителни технологии Материалознание и технология на материалите Факултет ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИКА Електротехника, електроника и автоматика 3 Комуникационна техника и технологии Компютърна техника и технологии Факултет ТРАНСПОРТЕН 4 Транспорт Машинознание Факултет БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ Икономика и мениджмънт - I 5 Икономика и мениджмънт - II Европеистика Факултет ПРИРОДНИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ Математика и физика Информатика Педагогика и психология 6 История, етнология и фолклор Литературознание Езикознание Лингвистика Изкуствознание Факултет ЮРИДИЧЕСКИ 7 Правни науки Факултет ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ Здравна промоция и превенция 8 Физическо възпитание и спорт Здравни грижи 9 КАЧЕСТВО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ Филиал Разград Химични технологии Биотехнологии и хранителни технологии Филиал Силистра Майските научни четения Докладите са отпечатани във вида, предоставен от авторите им. Доклады опубликованы в виде, предоставленном их авторами. The papers have been printed as presented by the authors. ISSN Copyright

4 НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ РУ&СУ 13 СЕ ОРГАНИЗИРА ОТ: Русенския университет и Съюза на учените - Русе ПОД ПАТРОНАЖА НА: Министерството на образованието и науката; Съюза на учените в България ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ Председател: проф. д.т.н. Христо Белоев, DHC mult. Научен секретар: проф. д-р Ангел Смрикаров Технически секретар: Валентина Мирчева Членове: проф. д.п.н. Антоанета Момчилова проф. д-р Велизара Пенчева проф. д-р Златоживка Здравкова проф. д-р Иван Палов доц. д-р Калоян Стоянов доц. д-р Цветан Димитров доц. д-р Стоян Стоянов доц. д-р Теодор Илиев доц. д-р Валентин Иванов доц. д-р Свилена Рускова доц. д-р Мими Корнажева доц. д-р Йорданка Факирска доц. д-р Милена Костова доц. д-р Стефан Янев доц. д-р Николина Ангелова гл.ас. д-р Велислава Донева гл.ас. д-р Антонина Димитрова - 3 -

5 РЕДКОЛЕГИЯ: Председател: проф. д-р Ангел Смрикаров Членове: проф. д-р Диана Антонова доц. д-р Калоян Стоянов доц. д-р Стоян Стоянов доц. д-р Теодор Илиев доц. д-р Валентин Иванов доц. д-р Емилия Великова доц. д-р Стефан Янев доц. д-р Цветан Димитров доц. д-р Тодорка Георгиева гл.ас. д-р Антонина Димитрова РЕЦЕНЗЕНТИ НА ДОКЛАДИТЕ: проф. д-р Тодорка Стефанова доц. д-р Николина Ангелова д.м. доц. д-р Невяна Фесчиева д.м. доц. д-р Елена Желева доц. д-р Елица Куманова гл.ас. д-р Боряна Тодорова гл.ас. д-р Иваничка Сербезова гл. ас. д-р Силвия Крушкова гл.ас. д-р Даниела Грозева д.м. гл. ас. Деспина Георгиева ас. Мария Радева ас. Даниела Константинова ас. Кина Велчева - 4 -

6 Том 52, серия 8.3 ЗДРАВНИ ГРИЖИ С Е К Ц И Я Здравни грижи С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е 1. Изследването на правосъзнанието за евтаназия - необходимо условие за легализирането й в Република България Параскева Манчева 2. Съвременни подходи и методи в обучението на студентите по Здравни грижи в Университет Проф.д-р А.Златаров Бургас за профилактика и рехабилитация на диабета и неговите усложнения Мими Стойчева, Варвара Панчева, Антоанета Грозева 3. Подготовката за явяване пред ТЕЛК неизменна част от плана за здравни грижи Параскева Манчева 4. Първична инвалидност поради слепота и слабо зрение в детска и юношеска възраст в Източна България Бинна Ненкова, Майя Пандова 5. Първична инвалидност поради слепота при селското население на Източна България Бинна Ненкова, Майя Пандова 6. Неравенства в здравеопазването проблеми в Европейския съюз и България Владимир Гончев 7. Педагогическата среда във висшето училище условие и фактор за формиране значимите функции на преподавателя по здравни грижи Елена Желева 8. Резултати от проучване влиянието на комплексна интерактивна система върху обучаващи се медицински и здравни специалисти в Русенски университет Ангел Кънчев Иваничка Сербезова 9. Когнитивни нарушения при пациенти след исхемичен мозъчен инсулт, свързани с хомоцистеин като рисков фактор Нели Петрова 10. Задължения на акушерка/медицинска сестра при подготовка и участие на раждаща жена за епидурална анестезия Иваничка Сербезова, Грета Колева 11. Задачи на акушерката, свързани с бързо ориентиране и определяне риска в хода на адаптация на новороденото. APGAR SCOR Иваничка Сербезова, Йоана Луканова 12. Съвременни аспекти на здравните грижи при гинекологични заболявания Кремена Митева

7 13. Извънаудиторната студентска заетост като възможност за постигане на успешна адаптация на студентите от първи курсспециалност Медицинска сестра Деспина Георгиева 14. Личностните качества на студента като фактор при формирането на професионално-клиничното мислене на специалиста в сферата на здравните грижи и общественото здраве Надежда Иванова, Мариана Пенкова 15. Здравната култура на студентите като фактор в преодоляването на рисковите фактори за здравето Кристина Захариева 16. Алкохол, желязо и черен дроб Мариана Пенкова, Надежда Иванова 17. Роля на медицинската сестра в екипа за психосоциална рехабилитация Даниела Константинова 18. Мястото на студентската информираност в управлението на учебния процес Катя Пеева, Владимир Гончев 19. Възможности на съвременните информационни технологии за по-добро взаимодействие между пациентите и болниците М. Владимирова, В. Гончев, Б. Ценова, К. Пеева 20. Характеристика на ранната раждаемост в Североизточен регион Златка Димиева, Владимир Гончев 21. Анкетно изследване на психичното и физическо здраве - възможност за проследяване ефективността на терапията Б. Ценова, В. Русева, Г. Крумова, К. Иванова, Н. Рамизи, М. Владимирова 22. Синергетичен подход в естествено научните и хуманитарни науки Тодорка Стефанова, Николина Ангелова 23. Оказване на психиатрична помощ между морала и правото Николина Ангелова 24. Медицинската сестра и акушерката - като субект на административнонаказателна отговорност Мария Радева 25. Правни аспекти на професията парамедик Мария Радева 26. Клинични, психологични и социални аспекти при консултиране в донорски програми Любомир Бойчев, Силвия Крушкова, Николина Ангелова 27. Психологични аспекти на клиничната социална работа или как един клиничен социален случай да не бъде само формуляр Силвия Крушкова, Николина Ангелова 28. Транскултурални аспекти при консултиране на клиенти с тревожни разстройства (Русия - България) Николина Ангелова, Пламен Кьосев, Силвия Крушкова 29. Пубертета рисков период от нормалното биологично и физиологично развитие на подрастващите Кина Велчева 30. Стимулиране на познавателния интерес в обучението по физика чрез проблематизирани учебни експерименти Светла Дяковска