ДИРЕКТОР: За учебната 2017/2018 г., ПРОГРАМА, МИКРОБИОЛОГИЯ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ДИРЕКТОР: За учебната 2017/2018 г., ПРОГРАМА, МИКРОБИОЛОГИЯ"

Препис

1 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ ОДОБРЯВАМ - ДИРЕКТОР: За учебната 207/208 г., /Доц. ПРОГРАМА, ПО МИКРОБИОЛОГИЯ за придобиване на образователно-квалификационна степен професионален бакалавър по специалност Медицинска козметика и професионална квалификация Медицински козметик МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ, МЕДИЦИНСКИУНИВЕРСИТЕТ- ПЛОВДИВ Адрес: Пловдив, ул."братя Бъкстон "20 Тел/ факс: Пловдив, 207 г..

2 2/5 АНОТАЦИЯ: По време на курса по микробиология, студентите получават познания за морфологията, структурата, физиологията и микробиологичната диагностика на микроорганизмите, за антимикробната химиотерапия, за учението за инфекцията и имунитета. Специална микробиология, в която се изучават отделните микроорганизми, тяхната форма, биология, патогенни фактори, патогенеза и клиничните картини на заболяванията, които причиняват, както и чувствителността към антибиотиците. ОСНОВНИ ЦЕЛИ: Настоящите студенти И бъдещи специалисти да участват като ПЪЛНОЦСННИ медицински КОЗМСТИЦИ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: - Запознаване с морфологията, физиологията и патогенните фактори на микроорганизмите, които играят роля в човешката патология. - Изучаване закономерностите за възникване и протичане на инфекциозния процес. - Изучаване механизмите за защита на микроорганизмите - естествена резистентност и придобит имунитет, принципите на имунопрофилактиката и имунотерапията на инфекциозните заболявания. - Усвояване механизмите на действие на основните групи и представители антибактериални вещества, както и механизмите за развитие на бактериална резистентност. - Запознаване с основните микроорганизми имащи отношение в кожните инфекции при човешката патология ФОРМИ НА ПРЕПОДАВАНЕ: Лекции, мултимедия, табла ОЦЕНЯВАНЕНА ЗНАНИЯТА: ТСКУЩО оценяване, В резултат на писмено, УСТНО И тестово изпитване. Крайната оценка се закръгля ДО единица И се вписва В учебната Документация. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ПО СЕМЕСТРИ Семестър Всичко часове, Часове седмично От тях : лекции упражнения Н 5 /5 седмици/ 5 0 Общо : 5 5 0

3 3/5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ ПО ТЕМИ И ЧАСОВЕ ВТОРИ СЕМЕСТЪР - ЛЕКЦИИ Предмет, задачи, историческо развитие и постижения на микробиологията. Въведение в общата микробиология. 2 Морфология и структура на микроорганизмите. 3 Физиология на бактериите. 4 Влияние на факторите на външната среда върху микроорганизмите. 5 Антибиотици. б Разспространение на микроорганизмите във външната среда - вода, почва, въздух. Резидентна микрофлора. 7 Учение за инфекцията. 8 Характеристика и форми на инфекциозния процес. 9 Форми на защита на макроорганизма - естествена резистентност и имунитет. Антигени. Придобит имунитет. 0 Имунопрофилактика и имунотерапия. Серуми и ваксини. Алергия. Коки - стафилококи, стрептококи. 2 Стрептококус пневмоние. Род Найсерия - вид Н. гуонорее, вид Н. менингитидис. 3 Неспорообразуващи анаероби. 4 Гъбички - обща характеристика. Род Кандида. Причинители на актиномикоза, фикомикоза и криптомикоза. 5 Херпес вируси. Обща характеристика. Херпес зостер. Херпес, херпес 2. Общо: 5 часа

4 4/5 ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Теоретични знания на студентите - да познават: - морфологията,физиологията и генетиката на основните групи микроорганизми; - методите и средствата за стерилизация и дезинфекция; - действието на антибиотиците и механизмите на бактериална резистентност; - теоретичните основи на имунитета, имунопрофилактиката и имунотерапията; - характеристиката на най-важните за човека патогенни и условнопатогенни микроорганизми и предизвиканите от тях заболявания в дермагологията. ЛИТЕРАТУРА %. Медицинска Микробиология- доц. И. Хайдушка, М. Атанасова, В. Кирина, проф. З. Кълвачев, Пловдив Микробиология - проф. Г. Митов и доц. Юлияна Дончева = мед. издателство Арсо София 2000 г. 3. Практическа клинична микробиология - Проф. д-р Св. Петровски, дмн - изд. Знание ЕООД 999 г. 4. Микробни инфекции - Проф. Светослав Петровски - изд. МФ - София- 999 г. 5. Клинична бактериология- Проф. Д-р Юрий Тегоненко, дмн и Доц. д-р Пенка Сотирова кмн- изд. Знание ЕООД 997 г. 6. Клинична имунология- Проф. д-р Б. Бошков, дмн и Проф. д-р М. Огнянов, дмн изд. Знание ЕООД 997 г. 7. Ръководство по микробиология-проф. Капрелян, София 994 г. 8. Медицинска микробиология и техника на микробиологичните изследвания - проф. Тягуненко- МФ 99 г. К 0 Н С П Е К Т ЗА СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ:. Предмет, задачи, историческо развитие и постижения на микробиологията. Въведение в общата микробиология. 2. Морфология и структура на микроорганизмите. 3. Физиология на бактериите. 4. Влияние на факторите на външната среда върху микроорганизмите. 5. Антибиотици. 6. Разспространение на микроорганизмите във външната среда вода, почва, въздух. Резидентна микрофлора.

5 7. Учение за инфекцията. 8. Характеристика и форми на инфекциозния процес. 9. Форми на защита на макросрганизма - естествена резистентност и имунитет. Антигени. Придобит имунитет. 0. Имунопрофилактика и имунотерапия. Серуми и ваксини. Алергия.. Коки - стафилококи, стрептококи. 2. Стрептококус пневмоние. Род Найсерия - вид Н. гонорее, вид Н. менингитидис. 3. Неспорообразуващи анаероби. 4. Гъбички - обща характеристика. Род Кандида. Причинители на актиномикоза, фикомикоза и криптомикоза. 5. Херпес вируси. Обща характеристика. Херпес зостер. Херпес, херпес 2. 5/5

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОСНОВИ НА ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА. РЕНТЕНОГРАФСКИ МЕТОДИ 1. Цел на обучението по дисциплината Целта на обучение

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОСНОВИ НА ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА. РЕНТЕНОГРАФСКИ МЕТОДИ 1. Цел на обучението по дисциплината Целта на обучение АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ОСНОВИ НА ОБРАЗНАТА ДИАГНОСТИКА. РЕНТЕНОГРАФСКИ МЕТОДИ 1. Цел на обучението по дисциплината Целта на обучението по дисциплината е огласено в раздел Анотация в учебната

Подробно

Сканирано изображение

Сканирано изображение * МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ПЛОВДИВ МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ ОДОБРЯВАМ ДИРЕКТОР: /Доц. д; За учебната 0/08 г. ПРОГРАМА" ПО СПОРТ за придобиване на образователно-квалификационна степен професионален бакалавър по

Подробно

Учебна 2018/2019 година УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР НА МУ СОФИЯ: /проф. д-р В. ЗЛАТКОВ,дм/ У Ч Е Б Е Н П Л А Н ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПО СП

Учебна 2018/2019 година УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР НА МУ СОФИЯ: /проф. д-р В. ЗЛАТКОВ,дм/ У Ч Е Б Е Н П Л А Н ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПО СП Учебна 2018/2019 година УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР НА МУ СОФИЯ: /проф. д-р В. ЗЛАТКОВ,дм/ У Ч Е Б Е Н П Л А Н ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПО СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА

Подробно

Общо Лекции Упраж нения I II III IV V VI Българ ски студенти Чуждестр. студенти обучав. на бълг.ез. Чуждестр. студенти обучав.на англ.ез. Учебна 2019/

Общо Лекции Упраж нения I II III IV V VI Българ ски студенти Чуждестр. студенти обучав. на бълг.ез. Чуждестр. студенти обучав.на англ.ез. Учебна 2019/ I II III IV V VI на Учебна 2019/2020 година У Ч Е Б Е Н П Л А Н СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 6 години УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР НА МУ СОФИЯ: /проф. д-р В.

Подробно

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “ФАРМАЦИЯ”

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА СПЕЦИАЛНОСТ  “ФАРМАЦИЯ” МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/16.07.2018 г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н./ У Ч Е Б Е Н П Л А Н В СИЛА

Подробно

Microsoft Word - ХХСК nova.docx

Microsoft Word - ХХСК nova.docx Приложение МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А за специфична професионална подготовка по учебен предмет ХИГИЕНА НА ХРАНЕНЕТО И СТАНДАРТИ В КЕТЪРИНГА Утвърдена със Заповед

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Б И

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/ г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д-

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/ г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д- МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/16.07.2018 г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н./ У Ч Е Б Е Н П Л А Н В СИЛА

Подробно

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) Ректор: (032) ф

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) Ректор: (032) ф П Л О В Д В С К У Н В Е Р С Т Е Т ПАСЙ ХЛЕНДАРСК България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Б О Л О Г Ч Е С

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ВАРНА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/16.07.2018 г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н./ У Ч Е Б Е Н П Л А Н В СИЛА

Подробно

Сканирано изображение

Сканирано изображение МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ ОДОБРЯВАМ - ДИРЕКТОР: За учебната 2017/2018 г. " /Доц. ПРОГРАМА, ПО ДЕРМАТОАЛЕРГОЛОГИЯ и КОЗМЕТИЧНА БЕЗОПАСНОСТ за придобиване на образователно-квалификационна

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ «ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ» Факултет Биологически Професионално направление 4.3. Биологически науки Специалност Екология на биотехнологичните производства Форма на обучение Редовно Утвърден

Подробно

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Медицински колеж Стара Загора ========================================= == ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА ПРОФЕСИ

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Медицински колеж Стара Загора ========================================= == ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА ПРОФЕСИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ Медицински колеж Стара Загора ========================================= == ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ ЗА 2017 г. СТАРА ЗАГОРА 2017

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2018 01-08 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ОБЕКТИВНОСТТА И ЧЕСТНОСТТА ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКА КОЗМЕТИКА I-ВИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН

Подробно

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

У Ч Е Б Е Н П Л А Н ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ: Ректор: (проф. д-р инж. К.Веселинов) Дата:... 200.. г Образователно - квалификационна степен: Професионална квалификация: Професионален бакалавър

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ «ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ» БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Тел.: 032-261 566 Факс: 032-261 566 e-mail: biosecr@uni-plovdiv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Декан: (доц. д-р Соня Костадинова Трифонова) Ректор: (проф.

Подробно

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА РАДИОБИОЛОГИЯ СПЕЦИАЛНОСТ РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ 1. Цел на обучението по дисциплината Цел на обучението е придоби

АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА РАДИОБИОЛОГИЯ СПЕЦИАЛНОСТ РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ 1. Цел на обучението по дисциплината Цел на обучението е придоби АКАДЕМИЧЕН СТАНДАРТ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА РАДИОБИОЛОГИЯ СПЕЦИАЛНОСТ РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ 1. Цел на обучението по дисциплината Цел на обучението е придобиване на знания и умения относно основните понятия,

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… Факултет ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ «ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ» Биологически Професионално направление 4.3. Биологически науки Специалност Биология Форма на обучение Редовно Утвърден с протокол на АС 35 / 14.07.2014

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-08 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ОБЕКТИВНОСТТА И ЧЕСТНОСТТА ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ БРОЙ АНКЕТИРАНИ ОПАЗВАНЕ

Подробно

Стр. 1 oт 7 АНАЛИЗ НА АНКЕТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ОТ СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ Анкетата е проведен

Стр. 1 oт 7 АНАЛИЗ НА АНКЕТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ОТ СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ Анкетата е проведен Стр. 1 oт 7 АНАЛИЗ НА АНКЕТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ОТ СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ Анкетата е проведена в рамките на летен семестър за учебната 2015/2016

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

Експорт към MS Word

Експорт към MS Word E24: Лекции, спец.курсове, упражнения и семинари, водени от служители на звеното Звено: ( ИМикБ ) Институт по Стефан Ангелов Година: 2018 2018 Тип записи: Записи, които влизат в отчета на звеното Тип обучителна

Подробно

Специалност Промишлена топлоенергетика - учебен план

Специалност Промишлена топлоенергетика - учебен план ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ КОЛЕЖ ПО ЕНЕРГЕТИКА И ЕЛЕКТРОНИКА УТВЪРЖДАВАМ Ректор: проф. д-р инж. M. Христов Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение:

Подробно

I

I АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Факултет по агрономство Утвърждавам: Ректор: (проф. д-р Хр. Янчева) Декан: (проф. д-р М. Берова) УЧЕБЕН ПЛАН Област на висшето образование Професионално направление Специалност

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8 Икономика Образователно-квалификационна степен: Магистър Специалност: Икономика Срок на обучение:

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2017 01-08 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ОБЕКТИВНОСТТА И ЧЕСТНОСТТА ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ БРОЙ АНКЕТИРАНИ МЕДИЦИНА

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 17 1-8 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ОБЕКТИВНОСТТА И ЧЕСТНОСТТА ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ БРОЙ АНКЕТИРАНИ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ

Подробно

I

I АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Факултет по агрономство Утвърждавам: Ректор: (проф. д-р Хр. Янчева) Декан: (проф. д-р М. Берова) У Ч Е Б Е Н П Л А Н Област на висшето образование Професионално направление

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.8 Икономика ОКС магистър

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление на логистиката

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление в енергетиката,

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 18 1-8 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ОБЕКТИВНОСТТА И ЧЕСТНОСТТА ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ БРОЙ АНКЕТИРАНИ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Подробно

Мехатроника

Мехатроника ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ Утвърждавам РЕКТОР: (проф.дтн. инж. Георги Михов) Дата:. год. Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Магистър

Подробно

Microsoft Word - UPlan-Sliven_MSTP_bak.doc

Microsoft Word - UPlan-Sliven_MSTP_bak.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ К О Л Е Ж С Л И В Е Н УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. др инж. К. Веселинов/ Дата:... Образователноквалификационна степен: Професионален бакалавър Професионална квалификация: 1.

Подробно