Cyclin D 1 и BCL- 6 в човешкия тестис при стареене Д. Барбутска, И. Коева

Размер: px
Започни от страница:

Download "Cyclin D 1 и BCL- 6 в човешкия тестис при стареене Д. Барбутска, И. Коева"

Препис

1 Cyclin D 1 и BCL- 6 в човешкия тестис при стареене Д. Барбутска, И. Коева Катедра анатомия,хистология и ембриология МУ-Пловдив

2 Въведение Организацията на семиниферния епител в тестиса и стероидогенните Лайдигови клетки (ЛК) е високо специализирана и прецизно регулирана. ЛК и тестостерона, който продуцират има отношение в регулацията на хемо- тестикуларната бариера, процесите на сперматогенеза и спермиация.

3 Въведение В процеса на стареене нивата на тестостерона се понижават. В резултат на това се разстройват редица физиологични процеси и се влошава качеството на живот при възрастните мъже.

4 Въведение Процесът на стероидогенеза се дискутира като: Каскада от ензимни активности, която генерира субпродукти. Последните биха могли да бъдат отговорни за функционалния дефицит на ЛК при стареене и последвалите апоптотични промени в тях.

5 Въведение Апоптозата е комплексен процес, включващ два основни пътя- вътрешен и външен, които се регулират на много нива от широк спектър про- и антиапоптотични протеини. Дългосрочното увреждане на баланса между двете групи причинява апоптотичните промени в клетката. Протеините Cyclin D 1 и BCL-6 по изследователски данни учавстват в регулацията на някои от механизмите на апоптотичния процес.

6 Въведение Cyclin D 1 се проучва в 2 направления: Участие в клетъчния жизнен цикъл Провокиране на апоптотични промени при големи увреждания на ДНК на клетката.

7 Въведение Тумор супресивният протеин BCL-6: Подтиска транскрипцията. Модулира ДНК уврежданията. Има важна роля в апоптозата през нормалната спермато- и стероидогенеза и в отговор на ДНК увреждания.

8 Цел на проучването На този етап все още недостатъчно е проучена ролята на Cyclin D 1 и BCL-6 в контрола на апоптозата в стероидопродуциращите ЛК в стареещия човешки тестис, което определя и целта на настоящето изследване.

9 Материал и метод В настоящето проучване беше използван материал от човешки тестис от пациенти на възраст между 56 и 71 години. Тестикуларни фрагменти (4-5 mm дебели) бяха фиксирани чрез имерсия в течност на Буен за 24 часа, включени в парафин и подготвени за имунохистохимия. Експресията на Cyclin D 1 и BCL-6 беше проследена чрез използането на ABC метод с кит ImmunoCruz rabbit ABC Staining System ( Santa Cruz Biotechnology, Inc., USA), с DAB като хромоген и поликлонално първично анти- Cyclin D 1 и анти- BCL-6 антитяло (1:100). Като негативни контроли бяха използвани срезове, при които първичното антитяло беше заместено с фосфатен буфер (PBS).

10 Резултати А В С Имунореактивност за Cyclin D 1 в Лайдиговите клетки на човешки тестис от пациент на 56 г.(а) и 65 г.(в) и 71 г. (С) x400

11 Резултати А В С Имунореактивност за BCL-6 в Лайдиговите клетки на човешки тестис от пациент на 56 г.(а) и 65 г.(в) и 71 г. (С) x400

12 Изводи Нашите изследвания върху материал от човешки тестис показват засилваща се имунохистохимична експресия на Cyclin D 1 и BCL- 6 в тестикуларния интерстициум при стареене. Имунохистохимична експресия на BCL- 6 се установява и в извитите семенни каналчета при напредване на възраста.

13 Изводи Контролът на клетъчната смърт на ЛК не включва само Cyclin D 1 и BCL- 6, а вероятно участват и други генни продукти. Cyclin D 1 и BCL-6 имат роля в апоптотичните прояви в тестиса по време на нормалната спермато- и стероидогенеза, както и в отговор на ДНК увреждания. Това определя Cyclin D 1 и BCL-6, като вероятни маркери за настъпване на апоптотични прояви в стероидопродуциращите клетки на тестиса.

14 Благодаря за вниманието