MINISTERSTVO Z A OBRAZOVANIE I NAUKA BIRO ZA RAZVOJ NA OBRAZOVANIETO NASTAVNA PROGRAMA PRAKTI^NA NASTAVA. II godina

Размер: px
Започни от страница:

Download "MINISTERSTVO Z A OBRAZOVANIE I NAUKA BIRO ZA RAZVOJ NA OBRAZOVANIETO NASTAVNA PROGRAMA PRAKTI^NA NASTAVA. II godina"

Препис

1 MINISTERSTVO Z A OBRAZOVANIE I NAUKA BIRO ZA RAZVOJ NA OBRAZOVANIETO NASTAVNA PROGRAMA PRAKTI^NA NASTAVA II godina MA[INSKA STRUKA Ma{insko energetski - tehni~ar Skopje, 2006 godina

2 2

3 1. IDENTIFIKACIONI PODATOCI 1.1. Naziv na nastavniot predmet: PRAKTI^NA NASTAVA 1.2. Obrazoven profil i struka na koi im pripa a nastavniot predmet Obrazoven profil: ma{insko energetski - tehni~ar Struka: ma{inska 1.3. Diferencijacija na nastavniot predmet Prakti~na obuka 1.4. Godina na izu~uvawe na nastavniot predmet Vtora godina 1.5. Broj na ~asovi na nastavniot predmet Broj na ~asovi nedelno: 4 ~asa Broj na ~asovi godi{no: 144 ~asa 1.6. Status na nastavniot predmet : Zadol`itelen predmet 3

4 2. CELI NA NASTAVNIOT PREDMET - da se zapozne so rabotite i rabotnite zada~i na ma{insko energetskiot tehni~ar; - da se osposobi za merewe na dimenzii i formi; - da podgotvuva materijali za zavaruvawe na cevki i cevna armatura; - da se osposbi za vitkawe na cevki; - da se osposobi za elektrola~no zazavaruvawe; - da se osposobi za gasno zavruvawe; - da se osposobi za samostojno lemewe; - da koristi za{titni sredstva pri rabota, - da primenuva tehni~ka dokumentacija i informacii od oblasta na energetikata; - da gi razlikuva postapkite na transformacijata, prenosot i potro{uva~kata na toplinata; - da se zapoznae so eksploatacija na kotelskite pomo{ni postrojki; - da se zapoznae so eksploatacijata na kotelskite postrojki; - da se osposobi za stavawe vo remont za kotelski pomo{ni postrojki; - da ja sfati potrebata od sigurnosna rabota na postrojkite; - da obezbeduva bezbednost vo rabotata za sebe i za drugite; - da sorabotuva vo izvr{uvaweto na rabotnite zada~i koi proizleguvaat od rabotno mesto. 3. POTREBNI PRETHODNI ZNAEWA Za uspe{no realizirawe na zacrtanite celi potrebni se predznaewa od nastavnite predmeti: tehnologijata na obrabotkata, termotehnikata, hidropnevmatskata tehnika, ma{inski elementi so mehanika, fizika. 4

5 4. OBRAZOVEN PROCES 4.1. Struktuirawe na sodr`inite za u~ewe Tematski celini MEREWE NA DIMENZII I FORMI Broj na ~asovi 24 Konkretni celi U~enikot: - zapoznavawe so profilot na rabotnoto mesto ma{inskoenergetski tehni~ar; - so na~inot i realizacijata na nastavnata programa; - da se osposobat za merewe so podvi`ni merila; - da se osposobat za merewe so mikrometri; - da se osposobi za merewe na agli so univerzalen aglomer - da se obu~i za primena na sporedbeni merila, vidovite, oblicite i nivnata primena kako i prakti~na rabota so niv; Didakti~ki nasoki Gi zapoznava so rabotnite mesta i so za{titnite sredstva za konkretnite rabotni aktivnosti; Objasnuva za vidovite na merila, demonstrira, zadava prakti~na zada~a na sekoj u~enik pooddelno, kontrolira, diskutira, poddr`uva i inicira novi problemi pri mereweto na dimenzii i forma so navedenite merila. Proveruva za toa kolku u~enicite se osposobile za merewe preku: to~nosta na merkata i vremeto na ~itawe na merkata. Korelacija me u temt. celini i me u predmeti Poznavawe od tehnologija na obrabotkata 5

6 OSNOVNI OPERACII VO MA[INSKATA PRAKTIKA 24 ZAVARUVAWE 40 - da se osposobi za svitkuvawe so ladna i topla postapka; - da se osposobi za vitkawe na cevki aglovo i kru`no; - da ve`ba podgotovka na cevki za zavaruvawe; - - da rakuva ume{no so alatot za re`ewe na ceven navoj, ra~ino i ma{insko - da se zapoznae so opremata za zavaruvawe - ume{no rakuva so opremata za tehni~ka za{tita; - da podgotvuva cevki i cevna armatura za gasno zavaruvawe; - da se osposobi za gasno zavaruvawe - da se zapoznae so opremata za elektrola~no zavaruvawe i so sredstvata za tehni~ka za{tita; - da ve`ba podgotovka na cevki i cevna armatura za elektrola~no zavaruvawe; - - da zavaruva elektrola~no; - da se zapoznae so elementite na cevnite sistemi: ventili, regulatori i druga armatura; Pojasnuva, demonstrira, zadava odredeni prakti~ni zada~i na u~enicite, gi sledi, kontrolira, diskutira za problemite na koi naiduvaat u~enicite i gi motivira. Diskutira za za{titata pri rabota, postavuva problemi i bara razre{uvawe od za{titata pri rabota, demonstrira, postavuva prakti~ni zada~i na u~enicite, go sledi nivnoto izvr{uvawe i diskutiraat okolu izvr{uvaweto na zadadenata zada~a so ostanatite u~enici. Demonstrira elementi od cevni sistemi, nivnata uloga, im ja pojasnuva ulogata na elementite. Demonstrira gotovi {emi, zadava zada~a za {ematski prikaz na ceven Tehnologija na obrabotka, ma{inski elementi so mehanika Tehnologija na obrabotka Tehnologija na obrabotka i ma{inski elementi so mehanika 6

7 PODGOTOVKA ZA RABOTA SO CEVNI INSTALACII TRANSFORMACIJA, PRENOS I POTRO[UVA^KA NA ENERGIJA da podgotvuva, spojuva i razdvojuva elementi od cevniot sistem; - da se zapoznae so tehni~kata dokumentacija na razni cevni sistemi od oblasta na energetikata; - da gi primenuva instrukciit za rabota na oddelni energetski postrojki; - da gi primenuva tehni~kite propisi za za{tita pri rabota na energetskite postrojki; - da se zapoznae so postrojkite: parni kotli za transformacija na energijata; - da se zapoznae so pomo{nite objekti - propratni objekti na edna parna postrojka - da se zapoznae so eksploatacija na kotelskite pomo{ni postrojki; - da se osposobi za podgotovka na postrojkite za pu{tawe vo rabota; - - da se osposobi za isklu~uvawe od rabota i da se osposobat za stavawe vo remont. sistem, kontrolira i diskutira. Demonstrira podgotovka i ja kontrolira izvr{enata podgotovka za spojuvawe i razdvojuvawe na poednostavni cevni sistemi (mo`no e od ednostavna vodovodna instalacija - so primena na koleno, te{tik, reducir, spojnica, ventil itn.) Gi zapo~nava u~enciite so edna kotelska postrojka, gi rasporeduva na razli~ni pomo{ni objekti, gi kontrolira, gi naso~uva, gi zadol`uva da vodat dnevnik za rabota, diskutira za problemite so koi u~enikot se sretnal vo tekot na rabotata Termodinamika i hodropnevmatska tehnika 7

8 4.2. Nastavni metodi i aktivnosti na u~ewe Spored zacrtanite celi na nastavniot predmet prakti~na nastava za obrazovniot profil ma{insko- enrgeti~ar }e se primenuvaat slednite nastavni metodi: frontalna, demonstracija, diskusija, aktivna demonstracija na u~enicite, individualna rabota, u~ewe preku sopstveno otkrivawe i iskustvo, rabota vo grupi, nabquduvawe na procesi i dr. Aktivnostite na u~enikot }e se iska`uvaat na sledniot na~in: da nabquduva, da slu{a, da pribele`uva, otkriva zakonitosti, izrabotuva delovi nezavisno ili raboti vo tandem, izrabotuva konkretni predmeti Organizacija i realizacija na nastavata po predmetot Vospitno - obrazovnata rabota po nastavniot predmet prakti~na nastava se realizira vo u~ili{na rabotilnica vo grupi od 15 u~enici. Sodr`inite koi gi opfa}aat obrabotkite so zavaruvawe, vitkawe na cevki, lemewe ipodgotovka za izrabotka cevni instalacii potrebno e da se realiziraat vo u~ili{na rabotilnica, sodr`inite od transformacija, prenos i potro{uva~ka na energija vo realni uslovi vo pretprijatija od ma{inska - energetska dejnost. Nastavniot predmet e zastapen so ~etri ~asa nedelno, vo dve polugodija vo vtora godina Nastavni sredstva i pomagala So cel efikasno da se postignat zacrtanite celi na nastavniot predmet prakti~na nastava potrebno e de koristat: grafoskop, modeli na ma{inski elementi, merno kontrolni instrumenti, alati i ma{ini za obrabotkite predvideni so programata, soodvetni meterijali za obrabotka. Potrebnata literatura kako za nastavnicite taka i za u~enicite se u~ebnici, katalozi, spisanija, tehni~ka enciklopedija. 5. OCENUVAWE NA POSTIGAWATA NA U^ENICITE Ocenuvaweto na postignuvawata na u~enicite se sledat permanentno. Po sekoja zavr{ena tematska celina u~enikot treba da gi demonstrira steknatite ve{tini so izraboten individualen izve{taj, izraboteni konkretna rabotni operacii opredelen predmet, na koi }e se sledi kvalitetot, preciznosta i pedantnosta. 8

9 Dokolku u~enikot ne gi ispolnuva kriteriumite za ocenuvawe se postapuva so zakonskata regulativa za srednoto obrazovanie. 6. KADROVSKI I MATERIJALNI PREDUSLOVI ZA REALIZACIJA NA NASTAVNATA PROGRAMA 6.1. Osnovni karakteristiki na nastavnicite Nastavnikot po nastavniot predmet prakti~na nastava treba da gi poseduva slednite personalni, profesionalni i pedago{ki karaktristiki: da e fizi~ki i psihi~ki zdrav, da go poznava makedonskiot jazik i kirili~noto pismo, da nema govorni mani, da e komunikativen i otvoren za sorabotka, da ima soodvetno profesionalno obrazovanie so ili bez rabotno iskustvo, da ja saka pedago{kata rabota, da e dobar organizator, kreativen i podgotven za primeni na inovacii vo vospitno - obrazovnata rabota Standard za nastaven kadar Nastavata po nastavniot predmet prakti~na nastava ja realiziraat: - diplomiran ma{inski in`ener - energetska nasoka; - ma{inski in`ener - energetska nasoka; - specijalisti~ko obrazovanie - ma{inska energetika Site nastavnici treba da imaat zdobiena pedago{ko-psiholo{ka i metodska podgotovka i polo`en stru~en ispit Standard na prostor za nastavniot predmet Vospitno - obrazovnata rabota po ovoj nastaven predmet se realizira vo specijalizirana rabotilnica vo u~ili{teto i vo pretprijatija od ma{insko - energetska dejnost. 9

10 7. DATUM NA IZRABOTKA I NOSITELI NA IZRABOTKATA NA NASTAVNATA PROGRAMA 7.1. Datum na izrabotka: mart 2000 godina 7.2. Sostav na rabotnata grupa: 1. Violeta Grujevska, samostoen pedago{ki sovetnik, Pedago{ki zavod na Makedonija 2. Blagoj Trajkov dipl. ma{. in`. DSU,,\or i Naumov,, - Bitola 3. Stojan Pecakoski dipl. in`. REK,,Bitola,, - Bitola 4. Slobodan Xartovski dipl. ma{. in`. EMUC,,Nikola Tesla,, - Skopje 7.3. Datum na revidiraew: maj 2006 godina 7.4. Sostav na rabotnata grupa za revidirawe: 1. Violeta Grujevska, sovetnik, Biro za razvoj na obrazovanieto - Skopje 2. Ridvan Ze}iri, sovetnik, Biro za razvoj na obrazovanieto - Skopje 3. Sowa \o{evska Ivanovi}, sovetnik, Biro za razvoj na obrazovanieto - Skopje 4. Sovetnici od sektorot za stru~no obrazovanie pri Biroto za razvoj na obrazovanieto 8. PO^ETOK NA PRIMENA NA NASTAVNATA PROGRAMA Datum na zapo~nuvawe: godina 9. ODOBRUVAWE NA NASTAVNATA PROGRAMA PO PRAKTI^NA NASTAVA Nastavnata programa po prakti~na nastava ja odobri ministerot za obrazovanie i nauka so re{enie br / 23 od godina. 10