МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ПЛОВДИВ

Размер: px
Започни от страница:

Download "МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ПЛОВДИВ"

Препис

1 УТВЪРЖДАВАМ: /п./ Зап. РД / г. ПРОФ. НИКОЛАЙ ДЕНКОВ МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА На основание, чл. 16, ал. 1 от ПУФРУО МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ПЛОВДИВ ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПЛОВДИВ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА I. Приоритетни области съгласно Стратегическата рамка за развитие на образованието в Република България ( ) 1. Ранно детско развитие 2. Компетентности и таланти 3. Мотивирани и креативни учители 4. Сплотени училищни общности и системна работа с родителите 5. Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция 6. Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие 7. Реализация на професиите в настоящето и бъдещето 8. Учене през целия живот 1

2 9. Ефикасно управление и участие в мрежи II. Приоритети на национално ниво за учебната 2021/2022 година 1. Прилагане на Националната рамка за качество на образованието и грижите в ранната възраст. 2. Качествено провеждане на обучението от разстояние в електронна среда. Методическа подкрепа на участниците в образователния процес за развиване на дигитални компетентности, за стимулиране на активното учене и за формиращо оценяване на учениците. 3. Подкрепа на учениците и учителите за преодоляване на дефицитите в обучението по отделни учебни предмети с акцент върху български език и литература и математика. 4. Намаляване процента на отпадналите деца и ученици и на преждевременно напусналите от образователната система. Създаване на условия за подкрепа на всяко дете и ученик с цел ефективно включване и трайно приобщаване към образователния процес. 5. Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти с фокус върху формиране и усъвършенстване на професионални компетентности при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда. 6. Изграждане на професионални педагогически общности за споделяне на добри практики и осъществяване на професионална подкрепа. Развиване на сътрудничество и партньорство с институции, висши и бизнес среди (дуално обучение). 7. Насърчаване прилагането на иновации в образователния процес. Оказване на методическа подкрепа на педагогическите специалисти за осъществяване на проектно-базирано обучение, за работа в екип, за създаване на учебни ресурси и учебно съдържание, за прилагане на междупредметни връзки в обучението при присъствено обучение и в условията на ОРЕС. 8. Системно взаимодействие с родителите за пълноценното развитие на детето/ученика в условията на сътрудничество и диалог. Ефективно включване на семейството като партньор при обучение от разстояние в електронна среда. 2

3 III. Други регионални приоритети в дейността на Регионално управление на образованието Пловдив 1. Ефективно управление на образователната система в област Пловдив за реализиране на държавната образователна политика за подобряване на качеството на образование и осигуряване на равен достъп и пълноценна социализация на всички деца и ученици. 2. Изпълнение на дейностите по обхващане, включване и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст с фокус върху превенция на отпадането. Провокиране на интереса на учениците да учат и непрекъснато да усъвършенстват уменията си и да повишават образователните си резултати в присъствена форма на обучение и обучение от разстояние в електронна среда. 3. Методическо подпомагане, подкрепа и осъществяване на контрол по прилагането на Закона за предучилищното и училищното образование и на държавните образователни стандарти от образователните институции на територията на областта. 4. Продължаване на регионалната политика за подкрепа на по-широкото навлизане и ефективно прилагане на дуалната система на обучение и подобряване на качеството на професионалното образование в област Пловдив. 3

4 IV. Дейности за реализиране на националните и регионалните приоритети: Индикатори за изпълнение Цели/мерки/дейности по: Срок за Мерна Базова Целева изпълнение единица стойност стойност Отговорник (брой, %) 1. Прилагане на Националната рамка за качество на образованието и грижите в ранната възраст. Забележка 1.1. Участие на експерта в работна група по заповед на министъра РД / година за оказване на методическа подкрепа и мониторинг на прилагане на модела ПП Утринна приказка за осигуряване на бърза адаптация и личностно развитие на децата от 1 до 3 възрастови група. Обекти: 1. ДГ Бреза, гр. Пловдив 2. ДГ Слънце, гр. Карлово 3. ДГ Звънче, гр. Стамболийски октомври 2021 г. - май ДГ 3 3 Д. Минева, ПУО Семинар-дискусия със споделяне на добри февруари Д. Минева, 1.2. практики за ефективни модели на работа и сътрудничество с родителската общност. март 2022 година работни срещи ПУО 1.3. Текущ контрол върху дейностите на ДГ за април - май ДГ 0 4 Д. Минева, 4

5 осигуряване на взаимодействие и плавен преход на децата от ДЯ към ДГ и от ДГ към училище в: 1. ДГ Детелина, с. Калояново 2. ДГ Радост, с. Стряма 3. ДГ Пролет, с. Рогош 4. ДГ Д-р Е. Бороу, гр. Пловдив 2022 година ПУО Консултиране на родители, директори и септември 5 Според Д. Минева, учители за изготвяне на документация, 2021 г.- май заседания постъпилите реализиране и замерване постиженията на на документи в ПУО децата при самостоятелна организация (СО) комисият РУО в предучилищна възраст. а за СО Качествено провеждане на обучението от разстояние в електронна среда. Методическа подкрепа на педагогическите специалисти за развиване на дигитални компетентности на участниците в образователния процес, за стимулиране на активното учене и за формиращо оценяване на учениците. Формиращо оценяване в условията на ОРЕС М. ноември с цел мотивиране на учениците за активно Механджиева, 2021 г. - споделени 0 3 включване в учебния процес - споделяне на ст. експ. за март практики добър опит. ОНЕ Интегриране на учебното съдържание по ноември М. изобразително изкуство, музика, физическо 2021 г. - представе 0 3 Механджиева, възпитание и спорт в учебното съдържание февруари ни ст. експ. за 5

6 по български език и математика с цел интердис ОНЕ прилагане на интердисциплинарен подход в циплинар Н. Спасова, обучението от разстояние в електронна ни уроци ст. експ. по среда. (методическа подкрепа). изкуства, Л. Жилков, ст. експ. по ФВС 2.3. Използване на възможностите на обучението в електронна среда за повишаване качеството на образователния процес по предметите компютърно моделиране и информационни технологии, и информатика. ноември 2021 г. април споделени практики 0 1 В. Кършев, ИИТ Обучение на учители по български език и 2.4. литература от прогимназиалния и гимназиалния етап за оценяване на писмени работи в електронна среда. Формиращо оценяване в електронна среда. Обективност февруари обучения 0 1 Г. Делов, БЕЛ на оценяването в електронна среда. Провеждане на работна среща по проблемите ноември Л. Жилков, 2.5 на оценяване постиженията на учениците по 2021 г. обучения 0 1 физическо възпитание и спорт в онлайн ФВС 6

7 среда. септември А Работна среща с учителите, преподаващи философия като профилиращ предмет. октомври 2021 г. работни срещи 1 1 Кръстанова, ОНГОР 2.7. Работна среща с учителите, преподаващи география и икономика като профилиращ предмет. септември октомври 2021 г. работни срещи 1 1 А. Кръстанова, ОНГОР 2.8. Методическа подкрепа на учители, преподаващи философия, чрез участие на експерта в провеждане на учебни часове (учители със стаж до 3 години и неспециалисти). ноември декември 2021 г. участия в учебни часове 2 2 А. Кръстанова, ОНГОР Споделяне на добри практики и обмен на октомври А информация чрез създадена виртуална класна стая и фейсбук страница на учителите 2021 г. - юни споделени ресурси 10 5 Кръстанова, по философия от област Пловдив ОНГОР 7

8 Методическа подкрепа на новоназначени ноември П учители и учители - неспециалисти по чужд език, чрез участие на експерта в планирането декември 2021 г. учители 3 3 Катранджиева, ст. експ. по и провеждането на учебни часове. ЧЕМЕ Работна среща с учителите, преподаващи октомври Ив. Русалова, физика и астрономия като профилиращ ноември работни 1 1 предмет г. срещи ПНЕ Работна среща с учителите, преподаващи октомври Ив. Русалова, химия и опазване на околната среда като ноември работни 1 1 профилиращ предмет г. срещи ПНЕ Методическа подкрепа на учители, ноември преподаващи физика и астрономия, чрез 2021 г. участия в Ив. Русалова, участие на експерта в провеждане на учебни март учебни 3 2 часове (учители със стаж до 3 години и часове ПНЕ неспециалисти) Формиращото оценяване по физика и астрономия в ОРЕС. ноември 2021 г. март обучения 0 1 Ив. Русалова, ПНЕ 8

9 2.15 Формиращо оценяване по история и цивилизации в ОРЕС. ноември 2021 г. март обучения 0 1 А. Василев ст експерт по ОНГОР Методическа подкрепа на учители, преподаващи музика, чрез участие на експерта в планиране и провеждане на учебни часове, открита практика ноември 2021 г. - март 0 2 Н. Спасова, изкуства Обучение на учители по музика, ноември изобразително изкуство, хореография със 2021 г. стаж до 3 години, неспециалисти, или януари прекъснали работа в обр. система за повече от 5 години - Нормативните документи в системата познаване и прилагане. Творчески педагогически подходи в 0 1 Н. Спасова, изкуства обучението по предметите за създаване на мотивация и формиране на компетентности у учениците Оценяването по музика и изобразително изкуство в реална и в електронна среда октомври 2021 г. обучения 0 1 Н. Спасова, 9

10 насоки, възможности, подходи в обучението март изкуства 3. Подкрепа на учениците и учителите за преодоляване на дефицитите в обучението по отделни учебни предмети с акцент върху български език и литература и математика. Осъществяване на индивидуална методическа подкрепа на учители по 3.1. математика чрез съвместно планиране, чрез наблюдение и анализ на учебни часове по предмета, като дам подходящи методически насоки (ако е необходимо) на млади и/или октомври 2021 г. - декември 2021 г З. Данаилова, математика новоназначени учители по математика в пет от региона Обучение на млади и/или новоназначени 3.2. учители по математика с учителски стаж до три години с цел подпомагане на дейността им, свързана с прилагане на нормативните документи в системата и с организиране и октомври 2021 г. - декември 2021 г. обучения 1 1 З. Данаилова, математика осъществяване на обучението по математика. 10

11 3.3. Организиране и провеждане на споделена октомври 0 1 З. Данаилова, практика с учители по математика, 2021 г. практики преподаващи в V клас с акцент прилагане на януари математика иновативни подходи в обучението- осъществяване на междупредметни връзки и екипна работа Организиране и провеждане на споделена януари З. Данаилова, практика с учители по математика, април практики преподаващи в XII клас в профилираното математика обучение с акцент активно учене и прилагане на формиращо оценяване Организиране и провеждане на работна октомври 0 1 Г. Делов, среща с представители на методическите 2021 г. обучения обединения по български език и литература с БЕЛ цел анализ и систематизиране на дефицитите при обучението на учениците в присъствена форма и в електронна среда от разстояние Обучение на новоназначени учители по ноември 1 1 Г. Делов, български език и литература или 2021 г. обучения неспециалисти по предмета с цел БЕЛ 11

12 подпомагане на дейността им, свързана с прилагане на нормативните документи в системата, и с организиране и осъществяване на обучението по български език и литература Обучение на учители по български език и декември 1 1 Г. Делов, литература, преподаващи в 12. клас, относно 2021 г. обучения прилагането на новата учебна програма и БЕЛ новия формат на държавния зрелостен изпит Организиране и провеждане на работна април 1 1 Г. Делов, среща с учители по български език и обучения литература с цел споделяне на добри БЕЛ практики, реализирани при обучението на учениците в присъствена форма и в електронна среда от разстояние Организиране и провеждане на работна януари 0 1 среща с учители по физическо възпитание и обучения Л. Жилков, спорт с цел споделяне на добри практики, от треньор по волейбол за реализиране ФВС началното обучение по волейбол на 12

13 учениците Оказване на методическа подкрепа на декември 4 4 новоназначени учители по физическо 2021 г. - учители Л. Жилков, възпитание и спорт с акцент преодоляване март на дефицитите в обучението. Провеждане на ФВС съвместни уроци. Методическа подкрепа на учители - начален септември - 0 съгл етап. Тема Интерпретиране на резултатите ноември учители подадените В. Атанасова, от НВО - IV клас (БЕЛ и Математика) при 2021 г. заявки за ст. експерт планиране на учебния процес в начален участие ОНЕ етап. Популяризиране чрез блог Ние четем на ноември инициативи и добри практики за 2021 г. - юли публикац 30 8 В. Атанасова, стимулиране читателската активност и 2022 ии ст. експерт творческото писане на учениците от начален ОНЕ етап Оказване на методическа подкрепа на новоназначени учители по история и цивилизации с акцент преодоляване на дефицитите в обучението. Съвместна декември 2021 г. - март учители 4 4 А. Василев ОНГОР 13

14 подготовка на уроци Намаляване процента на отпадналите деца и ученици и на преждевременно напусналите от образователната система. Създаване на условия за подкрепа на всяко дете и ученик с цел ефективно включване и трайно приобщаване към образователния процес. Обучение на тема: Предоставяне на ноември М. Симеонова, допълнителна подкрепа на деца и ученици 2021 г. - началник на 0 1 със СОП и оценяване на образователните им февруари обучения отдел постижения. ОМДК Ст. експерт по Работни срещи за споделяне на добри ОСО и ПОО, ноември практики при работа с деца и ученици със М. Симеонова, 2021 г. - работни 0 3 СОП по общини на територията на област началник на март срещи Пловдив. отдел ОМДК Осигуряване на методическа подкрепа на Ст. експерт по общините на територията на област Пловдив октомври ОСО и ПОО, при изработването на общинските стратегии ноември Според броя М. Симеонова, 17 за приобщаващо образование 2021 г. заявки на заявките началник на отдел ОМДК Консултиране и подкрепа на ЕПЛР и други М. Симеонова, уч. заинтересовани страни във връзка с Процент 100 % 100 % началник на 2021/ насочване на ученици със СОП и/или с отдел 14

15 хронични заболявания. ОМДК, ст. експерти по ОСО и ПОО Организиране и изпълнение на дейности в комисия за насочване на деца със СОП и/или април - юни 4.5. с хронични заболявания. Участие в Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности и координация при изпълнение на дейности, предвидени в ЗПУО и ДОС за приобщаващото образование. уч. 2021/ заседания Популяризиране на добри практики във връзка с реализиране на образователни и уч. интеграционни политики в и детски 2021/ практики градини от област Пловдив. Процент 100 % 100 % Комисия по заповед на началника на РУО - Пловдив Ежеседмич но и извънредни при необходим ост Ежеседмичн о и извънредни при необходимос т М. Симеонова, началник на отдел ОМДК Н. Спасова, 4 4 изкуства Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти с фокус върху формиране и усъвършенстване на професионални компетентности при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда Популяризиране на добра практика по септември, 0 1 Т. Цанкова, 15

16 природни науки в електронна среда г. - юни практики ПНЕ 5.2. Обучение на учители по български език и литература за работа от разстояние в електронна среда. май обучения 0 1 Г. Делов, ст. по БЕЛ Характеристики, особености и тенденции на октомври Ив. Русалова, обучението по физика и астрономия в ОРЕС г. май 0 1 обучения Универсален дизайн в обучението. ПНЕ Клуб за ентусиазъм и професионализъм към А. ФИФ, ПУ Паисий Хилендарски среда за Кръстанова, март юни професионален обмен, диалог и проведени 3 2 ст експерт по сътрудничество между учители, ученици, срещи ОНГОР студенти и университетски преподаватели. ноември А. Василев ст. Популяризиране на добра практика по 2021 г. - юни 0 1 експерт по история и цивилизации в електронна среда. практики ОНГОР Изграждане на професионални педагогически общности за споделяне на добри практики и осъществяване на професионална подкрепа. Развиване на сътрудничество и партньорство с институции, висши и бизнес среди (дуално обучение). Популяризиране на добри практики в септември, П. 2 2 системата на професионалното образование 2021 г. - проведени Герасимова, 16

17 (Ден на отворените врати, информационни юни, мероприя ст. експ. по кампании и др.) тия ПОО Синхронизиране на професиите с пазара на П. труда и тенденциите за развитието му в 6.2. региона при изготвяне на държавния планприем. Съдействие при провеждане на училищни и регионални кръгове на състезания по професии в изпълнение на заповед на 6.3. министъра на образованието и науката съгласно Националния календар за извънучилищни дейности. Съгласно графика на Националния календар. Методическа подкрепа в, които 6.4. предлагат за изучаване нови професии и специалности. Популяризиране на дуалното обучение чрез провеждане на работни срещи с участието на 6.5. родители, ученици и представители на с дуална форма на обучение. февруари - Герасимова, Процент 100 % 100 % март ст. експ. по ПОО П. уч. Герасимова, Процент 100% 100 % 2021/ ст. експ. по ПОО П. Според уч. Герасимова, Процент 0 постъпилите 2021/ ст. експ. по заявки ПОО П. уч. Герасимова, / ст. експ. по ПОО 6.6. Онлайн работна среща за споделяне на добри уч. 0 3 П. 17

18 практики в ПОО съвместно с учители и 2021/ Герасимова, експерти по професионална подготовка ст. експ. по съвместно с РУО Хасково и РУО Бургас. ПОО Насърчаване прилагането на иновации в образователния процес. Оказване на методическа подкрепа на педагогическите специалисти за осъществяване на проектно-базирано обучение, за работа в екип, за създаване на учебни ресурси и учебно съдържание, за прилагане на междупредметни връзки в обучението при присъствено обучение и в условията на ОРЕС. септември, Т. Цанкова, Оказване на методическа подкрепа и 2021 г. - юни 1 1 създаване на учебни ресурси по БЗО. учители 2022 г ПНЕ М. Провеждане на Регионална онлайн среща на ноември Механджиева иновативните на тема Създаване 2021 г и комисия за на учебни ресурси в подкрепа на обучението срещи март иновативните от разстояние. Оказване на методическа подкрепа за внедряването на новата учебна програма по октомври В. Кършев, предмета компютърно моделиране и 2021 г. - май 0 1 информационни технологии, учители ИИТ общообразователна подготовка в прогимназиален етап. Методическа подкрепа с открити практики в ноември В. Атанасова, 0/0 2/30 СУ Христо Г. Данов, гр. Пловдив г. - открити ст. експерт за 18

19 Тема: Роля на образователната среда за март повишаване учебните постижения на учениците от начален етап. Модел на учене и преподаване Едно към Едно Инициатива за учителски обмен Гост за един ден в ОУ Граф Н. Игнатиев, с. Гр Игнатиево, общ. Марица. януари - Тема: Проектно-базирано обучение в юни начален етап. Приложение на метода дизайнмислене VII-ма Регионална конференция на март - юли началните учители от област Пловдив Училището-място за деца октомври Мястото на STEM в обучението по физика и 2021 г. - юни астрономия октомври STEM - умения с обучението по физика и 2021 г. - юни астрономия. практики/ ОНЕ брой участниц и съгл. В. Атанасова, подадени участниц 20 ст. експерт за заявки за и ОНЕ участие В. Атанасова, участниц ст. експерт за и ОНЕ Иванка Русалова, 0 1 обучения ст. експерт ПНЕ Иванка Русалова, 0 1 обучения ст. експерт ПНЕ 7.9. Практически решения и добри практики от март - юли 5 1 Нели Спасова, 19

20 прилагане на учебните програми по изкуства 2022 г в училище музика, изобразително изкуство, изкуства хореография форум за споделяне на педагогически опит. Системно взаимодействие с родителите за пълноценното развитие на детето/ученика в условията на сътрудничество и диалог. Ефективно включване на семейството като партньор при обучение от разстояние в електронна среда. Популяризиране на дейността на детската градина за работа със семейството, септември Д. Минева, родителите и социалните партньори чрез качени 2021 г публикуване на сайта на РУО - Пловдив на материал юни ПУО презентационни и информационни и материали. Ж. Вакрилова, ОСО, Работна среща за споделяне на добри М. ноември практики за ефективни модели на работа и Механджиева, 2021 г. - практи 0 1 сътрудничество с родителите на деца със ст. експерт за март 2022 г ки СОП. ОНЕ, началник на отдел ОМДК 20

21 Ж. Вакрилова, Популяризиране на добри практики при ст.експерт по работа със семейството като партньор при януари - ОСО, 0 1 обучението от разстояние в електронна юни практики Н. Спасова, ст. среда. експерт по изкуства Ефективно управление на образователната система в област Пловдив за реализиране на държавната образователна политика за подобряване на качеството на образование и осигуряване на равен достъп и пълноценна социализация на всички деца и ученици. Методическа подкрепа на временно изпълняващи длъжността и новоназначени директори: 1. ОУ П. Каравелов, гр. Асеновград октомври - 2. ОУ Хр. Ботев, с. Крумово Ст. експерти декември ОУ, с. Богданица по ОСО 2021 г. 4. ОУ Св. Св. Кирил и Методий, с. Куртово Конаре 5. ЧОУ Класик, гр. Пловдив и ЧПГ Класик, гр. Пловдив. Методическа подкрепа на учителите на III г октомври - Д. Ставрев, клас и групата за ЦДОУД в ОУ Д. ноември 0 1 ст. експ. по Хаджидеков, гр. Пловдив, относно 2021 г. ОСО позитивен микроклимат в паралелката и 21

22 работа с родителите. Методическа подкрепа на учители при 9.3. провеждане на изходяща диагностика на децата от 4 възрастова група в частта Фина моторика. Субтест 1 от Стандартизиран тест за УГ чрез участие в диагностични април - май учители 2 3 Д. Минева, ПУО ситуации. Методическа подкрепа на работата на пет 9.4. новоназначени учители, със стаж до три години, по Компютърно моделиране и Информационни технологии в от септември - декември 2021 г. учители 0 5 В. Кършев, ИИТ област Пловдив Методическа подкрепа на млади и новоназначени учители и учители неспециалисти при прилагане на проектно базирано обучение. октомври - декември 2021 г. учители 0 5 М. Механджиева, ст. експерт за ОНЕ Организиране и провеждане на обучение за 9.6. новоназначените учители по чужди езици за учебната 2021/, с цел запознаване с изискванията за провеждане на обучението по чужд език; методическа помощ и октомври - ноември 2021 г. учители П. Катранджиева, ст. експ. по ЧЕМЕ съдействие при работа с документацията и 22

23 при разработката на часовете им. /по информация от Списък-образец 1/ 9.7. Провеждане на Мини Олимпиада по физическо възпитание и спорт за ученици, чийто домашен език е различен от българския, присъствена или онлайн. април Олимпиа ди 1 1 Л. Жилков, ФВС Консултиране на родители, директори и Комисия, 9.8. учители за изготвяне на документация и реализиране на самостоятелна форма на обучение на ученици в задължителна възраст. септември 2021 г. юли заседания 0 Според постъпилите документи в РУО определена със заповед на началника на РУО Пловдив Координиране работата на та с Уч. 0 При Началник на РЦПППО, ЦПЛР и ЦСОП по осигуряване на 2021/ необходимос отдел 9.9. обща и допълнителна подкрепа на т ОМДК, ст. учениците. експерти по ОСО и ПОО Организиране и провеждане на регионални септември - Процент Експерти в съвещания с директорите на образователните октомври директор РУО институции и с учителите по предмети и 2021 г. по и Пловдив, направления. график началник на Процент отдел 23

24 9.11. Създаване на организация за разпространение на ЗД за началото и за края на учебната година до крайния платец (община, детска градина, училище, ЦПЛР) По график на МОН учители ОМДК Процент Комисия 10. Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование през учебната 2021/2022 година Организация, контрол и отчет на дейностите по НП Успяваме заедно, Модул 1: Хубаво е в детската градина. Организация, контрол и отчет на дейностите по НП Успяваме заедно, Модул 2: Иновативна детска градина. Организация, контрол и отчет на дейностите по НП Заедно в грижата за всеки ученик, Модул 1, 2 и 3. По график Д. Минева, на ДГ 6 7 Национална ПУО та програма и комисия По график Д. Минева, на Национална ДГ 0 1 та програма По график на национална та програма портфолиа ПУО и комисия М. Механджиева и комисия по съответните модули Контрол и отчет на дейностите по НП В. Атанасова, 24

25 Осигуряване на съвременна По график 9 9 ст. експерт за образователна среда, Модул Б) на НП ОНЕ Подкрепа на целодневното обучение на учениците Организация, контрол и отчет на дейностите По график по НП Осигуряване на съвременна образователна среда Г) Модул Културните институции като образователна среда. Обобщаване на на Национална та програма отчети А. Василев, ОНГОР отчетите за дейността по модула Организация, контрол и отчет на дейностите по НП Осигуряване на съвременна образователна среда, Модул Д) Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата Съгл. сроковете на НП проекти, подадени от ДГ и т а 160 съгл. броя проекти, подадени от ДГ и та подадени проекти В. Атанасова, ст. експерт за ОНЕ, Д. Ставрев, ОСО НП Квалификация ТН 1. Организация, провеждане, отчет на обучения на педагогически специалисти с ръководни функции, Тема Лидерство в образованието септемвриноември 2021 обучения/ участниц 5/150 5/150 В. Атанасова, ст. експерт за ОНЕ 25

26 и ТН 4. Национална конференция на младите учители съгл. график на МОН участниц и/ доклади 5/3 съгл. квота, определена от МОН В. Атанасова, ст. експерт за ОНЕ Организация, контрол и отчет на дейностите по НП Обучение за ИТ умения и кариера съгл. сроковете по програмата 1 1 училищецентър МГ Акад. К. Попов, гр. П. Герасимова, ПОО Пловдив процент, По график подпомог П Организация, контрол и отчет на дейностите по НП Бизнесът преподава на Национална нати в дейностит 100 % по списък от МОН Герасимова, та програма е по ПОО програма та Организация, контрол и отчет на дейностите по НП Без свободен час По график на Национална процент, подпомог 100%, по списък от МОН 100%, по списък от МОН Комисия, определена със заповед на 26

27 та програма нати в дейностит е по програма та началника на РУО - Пловдив НП Ученически олимпиади и състезания А) Модул Национални и международни април май 3 Съгласно Старши ученически олимпиади и състезания заповед на експерти от МОН отдел ОМДК, - координатори Б) Модул Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади Извършване на мониторинг в та септември Ст. експерт по бенефициенти, реализиращи дейности по 2021 г. ОНГОР НП, модул Б. юни А. Кръстанова, комисия 27

28 Изготвяне на отчети за резултатите от юли - август 4 4 Ст. експерт по обучението по НП отчети ОНГОР (по А. образец Кръстанова, на НП) комисия Оценяване на проектни предложения на юли - август 15 Съгласно Г. Делов, бенефициенти за учебната списък на ст. експ. по 2021/ МОН и БЕЛ, комисия подадени от та предложения НП Информационни и комуникационни Съгласно По списък По списък на ст. експерти технологии (ИКТ) в системата на сроковете образоват на МОН МОН по ИО предучилищното и училищното на елни образование програмата институц ии НП Мотивирани учители Модул 1 и Модул 3 на НП Мотивирани Съгласно 0 При Комисия от учители включват дейности за сроковете участниц необходимос експерти: осигуряване на с траен недостиг на и т, заявена от Т, Цанкова, ст. на педагогически специалисти. програмата МОН експ. по ПНЕ, З. Данаилова, 28

29 ст. експ. по математика, Вл. Кършев, ст. експ. по ИИТ Модул 2 Дейности, насочени към Съгласно Процент 100% 100% от Комисия от придобиване на допълнителна сроковете обработен подадените експерти: професионална квалификация учител на и заявления Т, Цанкова, ст. по и ресурсни учители от заети в програмата подадени експ. по ПНЕ, системата преподаватели (публ заявления З. Данаилова, г.) ст. експ. по математика, Вл. Кършев, ст. експ. по ИИТ НП Оптимизиране на вътрешната структура на персонала Мониторинг по НП Оптимизиране на съгласно 16 По списък на Ат. Томов, вътрешната структура на персонала. сроковете МОН гл. на счетоводител, програмата Г. Георгиева, счетоводител 29

30 НП Иновации в действие съгласно сроковете на програмата НП Успяваме заедно съгласно сроковете на програмата НП Заедно за всяко дете съгласно сроковете на програмата Мониторинг по НП Изучаване и съгласно съхраняване на традициите и историята сроковете на Българската армия на програмата 100% 100% участващите ДГ 6 По списък на МОН 0 По списък на МОН 0 По списък на монитори МОН нги М. Механджиева, ст. експ. за ОНЕ и комисия от експерти: Д. Минева, ст. експ. по ПУО Комисия Комисия 11. Изпълнение на проекти по оперативни и други програми 11.1 Организация, координация и контрол на съгласно съгл. В. Атанасова, 30

31 дейностите по проект Квалификация за сроковете педагогич подадени ст. експерт за професионално развитие на педагогическите на проекта ески заявки ОНЕ, специалисти. специалис Д. Минева, ти ПУО Ат. Томов, гл. счетоводител В. Атанасова, Организация и контрол на обучения по дейност 1. Ежемесечно Процент от заявено участие 100 % съгласно подадените заявления от образователн и институции ст. експерт за ОНЕ, Д. Минева, ПУО Ат. Томов, гл. счетоводител Обработка, проверка, обобщение и Процент В. Атанасова, класификация на документи на от ст. експерт за педагогическите специалисти от Ежемесечно заявено 100 % 100 % ОНЕ, образователните институции в област възстанов Д. Минева, Пловдив за възстановяване средства за яване на 31

32 защитено ПКС. Изплащане на възстановени средства ПУО средства - изпълнение на дейност 2. Ат. Томов, гл. счетоводител Васка Дейности по публичност и информиране за резултатите от изпълнението на проекта декември 2021 г. - юли публикац ии 3 2 Атанасова, ст. експерт ОНЕ Добринка Минева, ст. експерт ПУО Участие на та, организация, координация и мониторинг по проект Подкрепа за успех. септември 2021 г. - юни 133 образовате лни институции По заповед на МОН за учебната 2021/ ТЕУП в РУО - Пловдив Организация, координация и контрол на дейностите по проект Активно приобщаване в системата на предучилищното образование. септември 2021 г. - юни образоват елни институц ии брой институции, регистрира ни в платформа По списък на МОН ТЕУП в РУО - Пловдив 32

33 та към г Организация, координация и контрол на дейностите по проект Подкрепа за дуалната система на обучение. съгл. сроковете на проекта образоват елни институц ии 8 По списък на МОН П. Герасимова, ПОО Организация, координация, подкрепа и контрол по отношение участие на образователни институции в проект Образование за утрешния ден. съгласно сроковете на проекта брой образоват елни институц ии По списък на МОН По списък на МОН Регионален екип по проекта, определен със заповед на МОН Организация, координация, подкрепа и контрол по отношение участие на в проект Равен достъп до училищно образование в условията на кризи. съгласно сроковете на проекта образоват елни институц ии образовате лни институции, регистрира ни в 183 ТЕУП в РУО Пловдив: Иванка Русалова, Гергана Георгиева платформа 33

34 та Участие на та, организация, координация и мониторинг по проект Подкрепа за приобщаващо образование. септември 2021 г. - август 2022 г. 0 По заповед на МОН за учебната 2021/ ТЕУП в РУО - Пловдив Координиране и контролиране на дейностите в Националния календар за извънучилищни дейности и Националния спортен календар на МОН Подпомагане реализирането на Н. Спасова, домакинствата по изявите от НК за изяви по интереси на МОН за учебната 2021/: По график изкуства, - Национален пленер Традиция, екология, 10 3 на МОН изяви А. Василев, ст. творчество ; експерт по - Национален конкурс за забавна песен ОНГОР - НК Народните будители и Аз Обобщаване и изпращане на информация, по Н. Спасова, образец на МОН, относно домакинствата по юли доклади 10 3 провеждане на НК за изяви по интереси на до МОН изкуства децата и учениците за уч. 2020/2021 г. 100% от 100% от Н. Спасова, Популяризиране на изяви от НКИИ на сайта Учебна постъпил постъпилит постъпилите на РУО Пловдив. 2021/2022 г и е предложения изкуства 34

35 предложе предложен ния ия 100% от Популяризиране на успехи на деца и ученици, учители от участие в изяви от календара за учебната 2021/ Учебна 2021/ постъпилат а информаци 100% от постъпилата информация Н. Спасова, изкуства я Подкрепа на организацията и провеждането на състезанията от Ученическите игри. октомври 2021 г. юни По видове спорт 8 вида спорт 8 вида спорт Л. Жилков, ФВС Изготвяне на доклад по образец на МОН за ученическите игри за учебната 2021/ юли доклади 1 междинен 1 финален 1 междинен 1 финален Л. Жилков, ФВС Подкрепа организирането и провеждането Л. Жилков, По график на дейности от Националния спортен 1 1 т. експерт по на МОН дейности календар Данониада. ФВС 13. Контрол по спазването на държавните образователни стандарти в образователните институции Тематични проверки Контрол по приема на документи, организацията и провеждането на обучение във форми, различни от дневната. Провеждане декември 2021 г. - март 5 4 Ст. експ. по ОСО и ст. експ. по ПОО 35

36 на изпити за определяне на годишна оценка по учебните предмети от училищния учебен план за учениците, обучавани в задочна и самостоятелна форма. /, определени със заповед на началника на РУО Пловдив по данни от Списък-образец 1 за учебната 2021/2022 година//. Прилагане на Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование в: 1. СУ Св. Кл. Охридски, гр. Пловдив декември 2021 г. - март 5 2 Д. Ставрев, ст. експ. по ОСО 2. СУ Св. Св. Кирил и Методий, гр. Пловдив Реализиране на новата учебна програма по математика в ЗУЧ от общообразователната подготовка в V клас на от област Пловдив в: 1. ОУ Отец Паисий, с. Тополово; 2. ОУ Димитър Димов, гр. Пловдив; февруари - май 0 7 З. Данаилова, математика 3. ОУ Св. Св. Кирил и Методий, гр. Карлово; 36

37 4. ОУ Св. Св. Кирил и Методий, с. Войводиново; 5. ОУ Христо Ботев, с. Поповица; 6. ОУ Христо Смирненски, гр. Стамболийски; 7. ОбУ Христо Ботев, с. Красново. Подходи за формиране на ключови компетентности у учениците в обучението по чужд език и ориентираност на предоставеното образование към резултати и приложимост в практиката. Обекти: 1. ПГЕЕ, гр. Пловдив; 2. ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Пловдив; февруари - май 0 5 П. Катранджиева, ст. експ. по ЧЕМЕ 3. ПГ Цар Иван Асен II, гр. Асеновград; 4. ПГХТТ, гр. Пловдив; 5. НХГ Цанко Лавренов, гр. Пловдив. Реализиране на нова учебна програма за профилирана подготовка в 12. клас по БЗО в та от област Пловдив Обекти: 1. СУ Св. Св. Кирил и Методий, гр. октомври, 2021 г. - май, 2022 г 0 3 Т. Цанкова, ПНЕ Асеновград; 37

38 2. СУ Христо Проданов, гр. Карлово; 3. СУ Св. Св. Климент Охридски, гр. Пловдив. Реализиране на нова учебна програма за профилирана подготовка в 12. клас по ХООС в та от област Пловдив Обекти: 1. СУ Св. Княз Борис I, гр. Асеновград; 2. СУ Св. Патриарх Евтимий, гр. Пловдив; октомври, 2021 г. - май, Т. Цанкова, ПНЕ 3. ХГ Св. Св. Кирил и Методий, гр. Пловдив Постигане качество на образованието в начален етап чрез прилагане на интердисциплинарен подход в обучението Обекти: 1. НУ П. Р. Славейков, гр. Пловдив 2. ОУ Ив. Вазов, с. Калояново 3. ОУ Св. Кирил и Методий, гр. Карлово 4. ЧОУ Бъдеще, гр. Пловдив октомври 2021 г. - април 2022 г. 0 4 М. Мехнаджиева, ст. експерт за ОНЕ Реализиране на нова учебна програма по февруари В. Кършев, 38

39 предмета Компютърно моделиране и април Информационни технологии за V клас в ИИТ та в област Пловдив. Обекти: 1. СУ Свети Константин-Кирил Философ, гр. Пловдив; 2. СУ "Симон Боливар", гр. Пловдив; 3. ОУ Алеко Константинов, гр. Пловдив. 4. ОУ Ангел Кънчев, гр. Асеновград 5. ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Труд Реализиране на новата учебна програма по български език и литература в ЗУЧ от общообразователната подготовка в 12. клас на от област Пловдив в: 1. ПГЛВ Христо Ботев, гр. Перущица; 2. СУ Хр. Г. Данов, гр. Пловдив; февруари - април 0 5 Г. Делов, БЕЛ 3. СУ Константин Величков, гр. Пловдив; 4. ПГ Петър Парчевич, гр. Раковски; 5. СУ Иван Вазов, гр. Сопот Реализиране на държавния план прием в СУ В. Левски, гр. Пловдив. октомври 2021 г. 0 1 Л. Жилков, ФВС 39

40 Реализиране на новата учебна програма по физическо възпитание и спорт за 12 кл. в: 1. ПГАСГ Арх. Камен Петков, гр. Пловдив 2. МГ Акад. Кирил Петков, гр. Пловдив 3. СУ Св. Патриарх Евтимий, гр. Пловдив февруари 0 4 Л. Жилков, ФВС 4. СУ Христо Проданов, гр. Карлово Реализиране на обучението по гражданско образование в ХІI клас: СУ Свети Седмочисленици, гр. Пловдив 2. ПГ по битова техника, гр. Пловдив 3. ПГ ЕЕ, гр. Пловдив 4. ЕГ Пловдив, гр. Пловдив февруари април 5 5 А. Кръстанова, ОНГОР 5. СУ Проф. д-р Асен Златаров, гр. Първомай Организация на обучението в IV клас за постигане очакваните резултати, заложени в учебните програми и ДОС за учебното съдържание по БЕЛ и Математика: 1. НУ Любен Каравелов, гр. Съединение 2. ОУ Христо Ботев, с. Крумово ноември 2021 г. - април 4 4 В. Атанасова, ст. експерт за ОНЕ 3. ОУ Дядо Иван Арабаджията, с. Царацово 40

41 4. СУ Цар Симеон Велики, гр. Пловдив Спазване на ДОС за общообразователна подготовка и прилагане на учебната програма по музика в V клас в ЗУЧ. Обекти: 1. ОУ Хр. Ботев, с. Градина 2. ОУ Гео Милев, гр. Пловдив януари - юни 0 4 Н. Спасова, изкуства 3. ОУ Св. св. Кирил и Методий, с. Труд 4. СУ Д. Матевски, гр. Пловдив Д. Ставрев, ст. експ. по ОСО, Р. Райчев, ст. експ. по ОСО, П Ръководно-контролна дейност на директора на МГ Акад. К. Попов, гр. Пловдив януари - юни / ДГ 2 1 Герасимова, ст. експ. по ПОО, Ир. Минчева, гл. юрисконсулт, Ат. Томов, гл. счетоводител 41

42 13.2. Текущи проверки Мобилни проверки за осъществяване на уч Експерти от внезапен контрол на присъствието на 2021/ отдел учениците, обучавани в дневна форма в ОМДК учебни часове и отразяването отсъствията в училищната документация. Мобилни проверки за осъществяване на уч. внезапен контрол на организирането и 2021/ Експерти от провеждането на изпити на ученици, 5 5 отдел обучавани в самостоятелна форма на ОМДК обучение. Съответствието на отразената в Списък- уч. образеца информация за образователната 2021/ институция и организацията на образователния процес за учебната година с нормативната уредба след срока на утвърждаването му. /Обектите се определят по данни от Ст. експ. по ОСО, ПОО и ПУО /по 4 бр. на експерт/ Списък-образец 1 и 2 за учебната 2021/2022 година/ 42

43 Контрол на Организация на обучението по март юли 9 Не подлежи Д. Ставрев, БДП в и ДГ с деца/ученици, на планиране участници в ПТП. ОСО Подпомагане и контрол на работата на млади и новоназначени учители по чужд език в 5 от Пловдивска област (по информация от Списък-образец 1 на та за учебната 2021/) ноември - декември 2021 г. 5 5 П. Катранджиева, ст. експ. по ЧЕМЕ Подпомагане и контрол на работата на млади и новоназначени учители по природни науки в 5 от Пловдивска област (по информация от Списък-образец 1 на октомври, 2021 г. - юни, 2022 г 5 5 Т. Цанкова, ПНЕ та за учебната 2021/) Подпомагане и контрол на работата на млади и новоназначени учители по история и цивилизации в 5 от Пловдивска област (по информация от Списък-образец ноември, 2021 г. - юни, 2022 г 0 5 А. Василев, ОНГОР 1 на та за учебната 2021/) Реализиране на нова учебна програма за профилирана подготовка в 12. клас по История и цивилизации в та от област Пловдив Обекти: ноември 2021 г. - май 2022 г 0 3 А. Василев, ОНГОР 43

44 1. СУ Найден Геров, гр. Пловдив; 2. СУ Христо Проданов, гр. Карлово; 3. СУ Св. Св. Климент Охридски, гр. Пловдив. Осъществяване на контрол върху реализирането на обучението по математика чрез текущи проверки на работата на седем учители по математика с учителски стаж до три години, на които е оказана методическа октомври - декември 2021 г. учители 0 7 З. Данаилова, математика подкрепа. Реализиране на новата учебна програма за общообразователна подготовка в 12. клас по математика в от област Пловдив в: 1. СУ Св. Св. Кирил и Методий, гр. Пловдив; 2. СУ Проф. д-р Асен Златаров, гр. февруари - април 0 3 З. Данаилова, математика Първомай; 3. ПГМ, гр. Пловдив Осъществяване контрол на работата на трима новоназначени учители във връзка с оказана методическа подкрепа, със стаж до три години, по Компютърно моделиране и февруари - юни учители 0 3 В. Кършев, ИИТ 44

45 Информационни технологии в от Пловдивска област (по информация от Списъци-образци 1 на та за учебната 2021/) Осъществяване на контрол за спазване на ДОС по предмета Компютърно моделиране и Информационни технологии ООП в прогимназиален етап, чрез проверки за постигането на ключовите компетентности, октомври - декември 2021 г. 0 1 В. Кършев, ИИТ заложени в учебната програма по предмета в ОУ Димитър Талев, гр. Пловдив. Осъществяване на контрол на работата на М двама новоназначени учители със стаж до 3 години (по информация от Списък образец януари - март учители 2 2 Механджиева, ст. експерт за 1 за учебната 2021/) ОНЕ Ритмичността на оценяването по физическо възпитание и спорт в: ОУ В. Левски, град Хисаря 2. ОУ Св. Св. Кирил и Методий, с. Войводиново ноември - декември 2021 г. 0 8 Л. Жилков, ФВС 3. ОбУ Хр. Ботев, с. Дълго поле 4. ОУ Отец Паисий, гр. Асеновград 45

46 5. ОУ Васил Левски, село Кърнаре 6. ОУ Васил Левски, с. Рогош 7. ОУ Ст. Михайловски, гр. Пловдив 8. СУ Св. П. Хилендарски, гр. Пловдив Осъществяване на контрол върху реализирането на обучението по български език и литература чрез текущи проверки на работата на петима учители по български език и литература от прогимназиален етап. 1. ОУ Проф. д-р Асен Златаров, с. Боянци; 2. ОУ Г. Бенковски, с. Бенковски; 3. ОУ Св. св. Кирил и Методий, с. Кадиево; октомври 2021 г. - януари учители 0 5 Г. Делов, БЕЛ 4. ОУ Св. св. Кирил и Методий, с. Куртово Конаре; 5. ОУ В. Левски, гр. Хисаря Реализиране на обучението в ХІI клас профилирана подготовка по философия: 1. СУ Св. Климент Охридски, гр. Пловдив 2. ХГ Св. Св. Кирил и Методий, гр. Пловдив януари март 0 2 А. Кръстанова, ОНГОР Реализиране на обучението в ХІI клас профилирана подготовка по география и януари март 5 2 А. Кръстанова, 46

47 икономика: 1. СУ Черноризец Храбър, гр. Пловдив 2. СУ Братя Миладинови, гр. Пловдив Провеждане на образователно-възпитателния процес в паралелки/гцдоуд - начален етап (вр. с проверки по сигнал, уч. 2020/2021 г.): 1. ОУ Душо Хаджидеков, гр. Пловдив 2. ОУ Св. Св. Кирил и Методий, с. Устина Реализиране на обучението по физика и астрономия в ХІІ клас по учебна програма/модул за профилирана подготовка. Обекти: 1. СУ Св. Климент Охридски, гр. Пловдив 2. МГ Акад. Кирил Попов, гр. Пловдив Реализиране на обучението по химия и опазване на околната среда в ХІI клас. Обекти: 1. СУ Св. Климент Охридски, гр. Пловдив 2. ЕГ Пловдив, гр. Пловдив 3. СУ Константин Величков, гр. Пловдив Подпомагане и контрол на работата на млади и новоназначени учители по изобразително ОНГОР октомври В. Атанасова, 2021 г ст. експерт февруари учители 0 1 ОНЕ Ив. Русалова, януари 2 2 юни ПНЕ ноември Ив. Русалова, 2021 г. май 3 3 ПНЕ ноември Н. Спасова, г. май 47

48 изкуство в 2 от Пловдивска област (по информация от Списък-образец 1 на та за учебната 2021/) Контрол при провеждане на НВО в IV, VII и Х клас. Контрол при провеждане на ДЗИ сесия май юни Законосъобразно разходване на средствата за квалификация на педагогическите специалисти в та и детските градини в област Пловдив за финансовата 2021 г. ( и детски градини, определени със заповед на началника на РУО Пловдив). изкуства Председатели По заповед на проверен май - юни, на Регионални и 0 началника на комисии РУО и ст. експерти в РУО Председател По заповед на проверен май - юни, на Регионална и 0 началника на комисия РУО и ст. експерти в РУО януари 2 6 Ир. Минчева, юли детски гл. градини/ юрисконсулт, Ат. Томов, гл. счетоводител 48

49 Законосъобразно разходване на средствата от октомври 0 2 Ир. Минчева, държавния бюджет за издръжка на дейности 2021 г. проверен гл. по възпитание и обучение на ученици в юли и юрисконсулт, частни в: началник на ЧОУ Дружба, гр. Пловдив 2. ЧОУ Класик, гр. Пловдив отдел АПФСИО, Ат. Томов, гл. счетоводител Извършване на текущ мониторинг и контрол януари 1 2 общини Ат. Томов, върху изпълнението и оптимизацията на юли общини/ 4 гл. маршрутните разписания с оглед скъсяване счетоводител, времето за пътуване на децата и учениците и Г. Георгиева, намаляване тежестта на пътуването счетоводител (, определени със заповед на началника на РУО Пловдив) Мониторинг Осъществяване на мониторинг на организацията и провеждането на ОРЕС. уч. 2021/ образоват елни институц проверки; Според епидемиолог ичната обстановка Ст. експерти от отдел ОМДК 49

50 ии 5 ДГ НП Без свободен час - Модул 1, Модул 2 и Съгласно Процент 100% 100% Модул 3 - проверка на документи в сроковете проверен от от електронната платформа на програмата и документ и на участващ и та и ДГ та и ДГ Комисия, определена със заповед на началника и ЦСОП НП Без свободен час - мониторинг на уч Комисия, изпълнението на дейностите чрез посещение на място. 2021/2022 година / ДГ определена със заповед на началника НП Успяваме заедно - мониторинг на Съгласно ДГ 4 7 Комисия, изпълнението на дейностите чрез посещение на място. сроковете на определена със заповед на програмата началника 50

51 Съгласно Г. Делов, НП Заедно в грижата за всеки ученик, модули 2 и 3. сроковете на 1 3 БЕЛ и програмата комисия А Б) Модул Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади учебна 2021/2022 година брой Кръстанова, ОНГОР, комисия НП Отново заедно учебна 2021/2022 година брой 0 По списък на НП. Г. Делов, БЕЛ и комисия 51