ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАДЕМИК ИВАН ЦЕНОВ - ВРАЦА бул. Демокрация 18, 3000, Враца. тел./факс: 092/ ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАДЕМИК ИВАН ЦЕНОВ - ВРАЦА бул. Демокрация 18, 3000, Враца. тел./факс: 092/ ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА"

Препис

1 ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАДЕМИК ИВАН ЦЕНОВ - ВРАЦА бул. Демокрация 18, 3, Враца тел./факс: 92/ ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАДЕМИК ИВАН ЦЕНОВ, ГРАД ВРАЦА през учебната 22/221 година Приет на заседание на педагогическия съвет с Протокол 11/ г. и утвърден със заповед на директора / г.

2 I. Основни приоритети на регионално ниво: 1. Координация и ефективно взаимодействие на институциите във връз с изпълнение на ПМС 1/ г. за Механизъма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и в задължителна предучилищна и училищна възраст в област Враца. Системен контрол и дисциплиниране на системата на предучилищното и училищното образование относно присъствието на децата и те в образователните институции и пълноценното им включване в образователния процес. 2. Създаване на организационни условия и осъществяване на контрол по прилагане на компетентностния подход в образованието. Ориентираност на образователния процес към подобряване на образователните резултати и постигане на напредък от те, кто и към усвояването на практически приложими знания, умения и отношения. 3. Засилване ролята на възпитателната работа в образователните институции то важен компонент в процеса на реализиране на целите на предучилищното и училищното образование. Взистелност за подобряване на взаимодействията със семействата на те. 4. Подкрепа и насърчаване на креативността, иновациите и творческия подход в образователния процес чрез квалифиционно методически дейности, организиране на обмен на добри практики и професионална комуниция между педагогическите специалисти. 5. Продължаване на регионалната полити за подкрепа на по-широкото навлизане и ефективно прилагане на дуалната система на обучение и подобряване на чеството на професионалното образование в област Враца. 6. Подкрепа, координация и контрол при реализиране на приобщаващото образование в образователните институции и изпълнение на областната полити за подкрепа за личностното развитие на децата и те от област Враца. Осигуряване на допълнителни възможности за подкрепа за личностно развитие на те, в т.ч чрез проекти по Оперативна програма Нау и образование за интелигентен растеж г. 7. Създаване на положителни обществени нагласи към системата на предучилищното и училищното образование чрез подкрепа на активна медийна полити на образователните институции и популяризиране на успешни образователни модели. II. Приоритети в дейността на училището: 1. Намаляване на безпричинните отсъствия от училище; 2. Създаване на условия за ефективна квалифиционна дейност на педагогическите дри в ППМГ Ад. Иван Ценов с оглед прилагане на компетентностния подход в образованието и постигане на по-високи резултати в образователния процес и риерно развитие;

3 3. Оптимизиране на дейностите в училище, свързани с разработване на стратегически документи в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование и съпътстващите го документи; 4. Повишаване на чеството на образование с акцент върху овладяването и приложимостта на съвременните ключови компетентности и с цел успешно представяне на НВО; 5. Повишаване чеството и ефективността на учебния процес по съответните учебни предмети с цел успешно представяне на ДЗИ; 6. Методическо подпомагане и предприемане на действия за превенция на агресията и за засилване на сигурността в училище; 7. Методичес подкрепа за те при въвеждане на новото учебно съдържание и учебници в XI клас; 8. Модернизация на материалната база; 9. Създаване на условия за разгръщане таланта на всеки ученик; 1. Предлагане на разнообразни възможности за извънкласни дейности и изяви за те на училищно, областно и национално ниво; 11. Създаване на условия за активно включване на всички заинтересовани страни родители, институции, социални партньори, НПО за постигане на заложените цели. III. Дейности за реализиране на приоритетите: 1. Изпълнение на плана за г. по Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (213 22) 1.1 Ежемесечно подаване до 5-то число информация за те, допуснали отсъствия и тези с 5 и повече отсъствия без причина. % 1 8 Пед. съветник, уч. психолог и кл. ръководители 1.2 Консултации с, допуснали повече от 5 отсъствия по неуважителни причини. % 1 1 Пед. съветник, уч. психолог 1.3 Изработване на индивидуални планове за адаптация на те към училище при продължително отсъствие от училище. 1.4 Поддържане на директен контакт между, родители и чрез системен контрол за % 1 1 Пед. съветник, уч. психолог и кл. ръководители % 1 1 Кл. ръководител, уч. психолог и

4 всяко направено отсъствие по уважителни и неуважителни причини. 1.5 Ангажиране на родителите към проблемите на училището. 1.6 Ползване на наличните съвременни технически средства и прилагане на интерактивни методи на преподаване. 1.7 Ангажиране на те в дейностите по интереси в часовете за спортни дейности и в групите по ФУЧ. пед. съветник % 1 1 Кл. ръководител, уч. психолог и пед. съветник % 1 1 Учителите по учебни предмети % 1 1 Учителите по ФВС и ръководителите на групи по ФУЧ 2. Изпълнение на плана за реализация на Стратегия за ефективно прилагане на информационните и комуниционните технологии в образованието и наута ( г.) 2.1 Осигуряване участието на в курсове и онлайн семинари за иновативно използване на ИКТ в образованието 2.2 Работа с националния образователен портал, електронни помагала с интерактивно съдържание по всички учебни предмети 2.3 Създаване на мултимедийни уроци 2.4 Спазване на изискванията за използване на безопасен интернет 2.5 Обучение на по различни учебни предмети за използване на онлайн ресурси и облачни технологии. % 1 1 Учителите по учебни предмети % 1 1 Учителите по учебни предмети % 1 1 Учителите по учебни предмети Постоянен % 1 1 Учителите по информати и ИТ 3. Изпълнение на плана по Националната стратегия за учене през целия живот Брой участници 1 2 ЗДУД гл.

5 3.1 Осигуряване и насърчаване достъпа до различните форми на непрекъснато образование, с цел придобиване на необходими нови умения 3.2 Насърчаване и развиване на неформалното и формално учене през целия живот 3.3 Насърчаване на те за повишаване на тяхната професионална квалифиция и подготов 3.4 Активно участие в националните програми, финансирани от държавния бюджет и европейски програми и администрирани от МОН 3.5 Насърчаване на извънкласните и извънучилищните и на други алтернативни учебни дейности то възможности за увеличаване привлетелността на училището 3.6 Развиване на партньорствата и сътрудничеството на училището с други центрове за обучение, читалища и неправителствени организации 3.7 Развитие на европейски партньорства то допълнителен инструмент за въвеждане на добри практики 3.8 Допълване на професионалното портфолио от всеки педагогически специалист 3.9 Допълване на електронната библиоте на училищна с разработени добри педагогически практики. % 1 1 Учителите по учебни предмети % 1 1 Учителите по учебни предмети % 1 1 Директор и ЗДУД % 1 1 Директор, ЗДАСД, ЗДУД и гл. % 1 1 Директор, ЗДАСД, ЗДУД и гл. % 1 1 Директор, ЗДАСД, ЗДУД и гл. % 1 1 Директор, ЗДАСД, ЗДУД и гл. % 1 1 Директор, ЗДУД, гл.,, пед. специалисти разработени уроци Учителите по учебни предмети 4. Изпълнение на плана за действие (215 22) по Стратегията за образователна интеграция на децата и те от етническите малцинства (215 22)

6 4.1 Стимулиране на участието на те в пресъздаването на традиции и обичаи с цел изграждане у тях на нравствени и естетически ценности 4.2 Отбелязване на годишнини на дейци на културата, религиозни и официални празници, срещи с изтъкнати личности с принос към развитието на културата, изкуството и образованието от региона ни 5. Изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (214 22) 5.1 Диагности за установяване нивото на базовите м. октомври знания по учебните предмети, по които се 219 г провежда НВО в VII и X клас 5.2 Изготвяне на списъци по класове на с голям отсъствия по уважителни и неуважителни причини през учебната 22/221 г. % 1 Кл. ръководител, уч. психолог и пед. съветник % 1 Кл. ръководител, уч. психолог и пед. съветник % 1 1 Учителите по БЕЛ и математи в VII клас ежемесечно % 1 1 Класните ръководители 5.3 Обогатяване на библиотечния фонд и ефективно използване в учебната и извънучебната дейност. година Библиотер, 6. Училищни инициативи за повишаване ефективността от взаимодействието на институциите в изпълнение на ПМС 1/ г. 6.1 Взаимодействие с обществени институции и държавни агенции, отговорни за обхвата и задържането на деца и в училищна възраст. постоянен кл. ръководители педагогически съветник училищен психолог подадени писма, заявления и друга кореспонденц ия според броя подадени писма, заявления и друга кореспонден ция 6.2. Организиране и провеждане на прояви, изяви и мероприятия за посещение на природни обекти, обществени, културни и научни институции по чл.15 от Наредба 1/ г. за постоянен планирани дейности реализирани дейности кл. ръководители по учебни предмети

7 организация на дейностите в училищното образование 7. Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование за 219 и 22 г. 7.1 НП Осигуряване на съвременна образователна среда 7.2 Участие в националните програми Ученически олимпиади и състезания, модул Осигуряване на обучение на талантливи за участие в ученическите олимпиади ; Без свободен час и др. 8. Изпълнение на проекти по оперативни и други програми 8.1 Проект Нова възможност за моето бъдеще, Моето първо работно място 8.2 Проект Региони в растеж 8.3 Програма за образование, обучение, младеж и спорт Еразъм+ Изиграй го! Заснеми го! Сподели го! % усвоени средства по програмата % усвоени средства по програмата програмата Директор 1 1 Директор, ЗДАСД, ЗДУД и гл. % 1 1 Директор, кл. ръководители на XII клас, % 1 1 Директор, ЗДАСД усвоени средства по Калина Николова 8.4 Програма за образование, обучение, младеж и спорт Еразъм+ think А. Павлова

8 8.5 Програма за образование, обучение, младеж и спорт Еразъм+ EDU-preneurship подобряване на европейското измерение и пацитета на педагогическия персонал 8.6 Работа по проект еtwinning Преждата и конците нашепват истории от миналото Калина Николова Калина Николова 8.7 Други проекти и програми при откриване на процедури и в зависимост от обявените схеми за предоставяне на финансова помощ 8.8 Сформиране на групи за занимания по интереси съгласно чл. 21 от Наредба за приобщаващо % 1 Директор, ЗДАСД, ЗДУД и гл. % 1 Директор, ЗДАСД, ЗДУД и гл. образование 9. Училищни дейности за развитие, функциониране и усъвършенстване на образователната институция, за превенции, за приобщаващо образование. 9.1 Училищни дейности за развитие, функциониране и усъвършенстване на образователната институция Повишаване чеството на образователния процес Директор ЗДУД по учебни предмети

9 9.1.2 Развитие на системата за поддържане и повишаване на квалифицията на те Удовлетворяване на образователните потребности на даровити Използване на МТБ сензорни дисплеи, виртуална класна, електронни уроци, електронен дневник 9.2 Дейности по превенции на негативни прояви. Директор ЗДУД по учебни предмети Директор ЗДУД по учебни предмети Директор ЗДУД по учебни предмети Актуализиране на училищната полити за превенция на насилието и тормоза в училище м. септември 22 г. % 1% 1% Директор ЗДУД Учредяване на училищна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и изготвяне на план на работа на комисията Осигуряване на психологическо консултиране и проучване причините и поводите за отклонение в поведението на те с отрицателни прояви и набелязване на конкретни мерки за въздействие м. септември 22 г. м. декември 22 г. директор педагогически съветник педагогически съветник

10 9.2.4 Актуализиране на ПДУ и Правилник за БУВОТ 22/221 уч. година Учредяване на координационен съвет за противодействие на училищния тормоз между те в училище Включване на теми от глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование в плановете на класните ръководители за час на класа Провеждане в ЧК и при възможност в часовете по останалите учебни предмети на лекции и беседи, дискусии и дебати, свързани с поведението на те м. септември 22 г. м. септември 22 г Изготвяне на правила на всеки клас м. септември 22 г Провеждане на беседи и разговори с те по проблемните теми % Директор, ЗДУД, ЗДАСД директор педагогически съветник 1% 1% кл. ръководители по учебни предмети кл. ръководители кл. ръководители пед. съветник кл. ръководители

11 9.2.1 Изготвяне на информационни табла, изложби, мултимедийни презентации по теми, свързани с превенция на негативните прояви Използване на тематични филми, то средство за превенция на агресията в училище Включване на те в училищни инициативи, празници и конкурси Провеждане на своевременни срещи и разговори с родители на в риск пед. съветник по учебни предмети кл. ръководители пед. съветник по учебни предмети кл. ръководители пед. съветник по учебни предмети кл. ръководители пед. съветник

12 Прилагане на индивидуална корекционна и консултантс дейност спрямо с негативни прояви Обсъждане на добри училищни практики в МО с цел превръщане на училището в сигурна и желана територия на учени 9.3 Дейности за приобщаващо образование Идентифициране на, които имат необходимост от обща подкрепа 22/221 уч. година Екипна работа на те от даден клас пед. съветник ЗДУД председатели МО Учители, пед. съветник кл. ръководител, при необходи мост Определяне на координатор на екипа за озване на подкрепа м. септември 22 г Награждаване на Кариерно ориентиране и консултиране в класовете от V клас до XII клас 1 директор срещи с те директор, заместникдиректори 2 педагогически съветник, при и по определе н повод за поощрен ие

13 9.3.6 Психологичес подкрепа, психо-социална рехабилитация и консултации Стимулиране участието на деца с изявени дарби в състезания и олимпиади Съвместни дейности с УКБППМН Съвместни дейности с координационен съвет за противодействие на тормоза в училище консултации състезания и олимпиади заседания заседания, проведени консултации според необходимо стите риерен консултант пед. съветник 2 1. Училищни мерки за намаляване на административната тежест в дейността на педагогическите специалисти. 1 Въвеждане и прилагане на електронни системи за управление на образователния процес електронен дневник, електронни ученически книжки, електронни лични ртони, главна книга и книга на подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст м. септември 22 г. в апробацията 11. Реализиране и утвърждаване на училищния и държавния план-прием 4 УКБППМН, директор, ОбКБППМН 4 координационен съвет за противодействие на тормоза в училище директор, заместник директор 6 Директор ЗДУД РНИКТ по учебни предмети

14 11.1 Приемане на методи за прием на в V клас 11.2 Изготвяне на предложения за паралелки и в тях за V и VIII клас през учебната 221/222 г Съдействане на РУО при провеждане на състезания, включени в методи на балообразуване за прием на в V клас м. септември 22 г. методики г. предложения 11.4 Приемане на комисии за осъществяване на държавния план-прием в V и VIII клас 11.5 Засилване ролята на рекламната мпания за успешен план-прием и отчитане на резултатите от образователния процес; дни на отворените врати 11.6 Изготвяне на предложение за формиране на бала за класиране на за прием в VIII клас за учебната 221/222 г. в ППМГ Ад. Ив. Ценов, гр. Враца 11.7 Участие в Панорама на образованието м. април 221 г Организиране и провеждане на родителски срещи с родителите на те от VII клас за запознаване с графи на дейности за приемане на в държавни и общински училища след завършен седми клас. м. януари 221 г. м. април - м. май 221 г. 1 1 Комисия по приема 2 2 Комисии по приема в V и VIII клас % 1 1 Директор, ЗДУД, гл. учител на КОО Математи и информати 2 2 Директор публиции 2 2 Комисия по приема 1 1 Комисия по приема 1 1 Директор, ЗДУД, главни и по профили 1 1 ЗДУД и кл. ръководители 12. Организиране на дейностите по провеждането на държавните зрелостни изпити и националните външни оценявания 12.1 Организиране на работно съвещание с те в училището във връз с провеждане на Национално външно оценяване в VІІ и Х клас м. април 221 г. организирани съвещания 1 1 Директор

15 12.2 Създаване на комисия за организация на дейностите по националното външно оценяване на те от VІІ и Х клас 12.3 Организиране и провеждане на Национално външно оценяване в VІІ и Х клас м. февруари 221 г. График МОН на комисии 2 2 Директор изпити 6 за учебната 22/221 година 2 Директор, комисия за организиране и провеждане на НВО 12.4 Изготвяне на анализ на резултатите от Национално График на анализи 2 2 Директор външно оценяване в VІІ и Х клас РУО - Враца 12.5 Провеждане на пробни изпити с формат на НВО за VII и X клас и ДЗИ по общообразователни предмети БЕЛ и втори задължителен държавен м. март-май 221 г. изпити 9 9 Учители по съответните учебни предмети зрелостен изпит по предмети, избрани от учени Определяне на комисии за организация на м. февруари комисии 1 1 Директор дейностите по провеждането на ДЗИ на те от ХІІ клас 221 г Попълване на заявления от зрелостниците за допусне до ДЗИ и избор на втора задължителна матура. до 17 март 221 г. % 1 1 Директор, ЗДУД 13. Организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания Участия на общински, областни и национални кръгове на олимпиади по: Български език и литература, Английски език, Немски език, Руски език, Математи, Информати, Информационни технологии, Математичес лингвисти Философия, История и цивилизация, Гражданско образование, Физи, Астрономия, Химия и ООС, Биология и ЗО, География и икономи По график на МОН Директор, ЗДУД, гл. Учители, ръководители на МО

16 13.2 Участие в творчески конкурси на общинско и национално ниво постоянен Учителите по БЕЛ 13.3 Организирани посещения на театрални постановки за всички постоянен Учителите по БЕЛ 13.4 Участие в НС Ключът на музита по график И. Ставрева 13.5 Международно математическо състезание Математи без граници по график Учителите по математи 13.6 Участие УчИМИ по график Учителите по математи,

17 13.7 Национален ученически конкурс Национален парк Рила познат и непознат - фотография, рисун, мултимедийна презентация м. септември 22 г. информати и ИТ Учителите по информати и ИТ 13.8 Национален конкурс по фотография Фотопризки, Кърджали м. октомври 22 г. Учителите по информати и ИТ 13.9 Национално състезание за речеви и комунитивни умения на английски език м. октомвриноември 22 г. Л. Динкова 13.1 Есенно математическо състезание - София м. ноември 22 г. Учителите по математи

18 13.11 Национален конкурс за природни науки, технологии, инженерни науки и математи Търси се кой е SUPER STEM в твоето училище м. октомври 22 г. Учителите по информати и ИТ Международно състезание Бобър България м. ноември 22 г. Учителите по информати и ИТ Национален есенен турнир по информационни технологии Джон Атанасов София м. ноемвридекември 22 г. Станислава Каменова Есенно национално състезание по физи, София м.ноември 22 г. Учители по физи и астрономия

19 13.15 Математическо състезание Иван Салабашев м. декември 22 г. Анг. Банчева Г. Петрова Коледно математическо състезание м. декември 22 г. Анг. Банчева Г. Петрова Национално зимно математическо състезание за от VIII до XII клас, Плевен г Ключови компетентности по природни науки, Ловеч м. ноември 22 г. Учителите по природни науки Национално състезание Ад. Любомир Чалов по природни науки м. юни 221 г. Ив. Райкова

20 (химия, физи, биология) и география за от VII клас, София 13.2 Национално зимно математическо състезание Атанас Радев за от VIII до XII клас, Ямбол м. януари 221 г. Учители по математи Национално състезание по математичес лингвисти м. януари 221 г. М. Йорданов Национален конкурс Ветеринарният лер лечител на човечеството за рисун, есе, фотография, презентация, сайт или блог, репортажна статия в училищен вестник, късометражен филм, Стара Загора Национален философско-литературен конкурс Малкият принц с от V-VII клас, с. Селановци м. януари - май 221 г. м. януари - юни 221 г. Учители по информати и ИТ Вл. Тодоров

21 13.24 Математически турнир по елементарна математи Проф. Б. Боянов м. февруаримарт 221 г. Галя Петрова и Росица Генова Национално състезание по информационни технологии - Благоевград м. март 221 г. Учители по информати и ИТ Математическо състезание Европейско кенгуру г. ЗДУД главен учител Пролетни математически състезания за от IV до XII клас, Варна, Стара Загора м. март 221 г. Учители по математи

22 13.28 Пролетно национално състезание по физи, Стара Загора м. март 221 г. Учители по физи и астрономия Великденско математическо състезание м. април 221 г Анг. Банчева Г. Петрова 13.3 Тестови задачи за в гимназиалния етап, Стара Загора, химия м. април 221 г. Д. Милчева Национален конкурс с международно участие за литературно творчество, рисун, мултимедийна презентация/видеоклип България в ртини и слово, Търговище VIII Международен конкурс за компютърна рисун и колаж Творчество без граници, Хасково м. април 221 г м. април-май 221 г. Учители по информати и ИТ Учители по информати и ИТ

23 13.33 Национално състезание по английски език Spelling Bee м. май-юни 221 г. К. Николова Математическо състезание за от ІV клас Математи за всеки г. ЗДУД и гл Национално състезание по изобразително изкуство м. декември 22 г Г. Романова 14. Организиране на дейности по Националния лендар за изяви по интереси на децата и те, Националния спортен лендар на МОН и дейности на училищно, общинско и регионално ниво Участие в общинско, областно и зонално % 1 1 Учители по ФВС състезание по баскетбол 14.2 Участие в общинско, областно и зонално състезание по волейбол % 1 1 Учители по ФВС

24 14.3 Участие в общинско и областно състезание по футбол 14.4 Участие в общинско, областно и зонално състезание по ле атлети 14.5 Участие в общинско състезание по шахмат 14.6 Участие в общинско състезание по тенис на маса 14.7 Есенен празник и поход до местността Реч 14.8 Участие в общинския зимен спортен празник 14.9 Участие в областния преглед за волни групи и м. април индивидуални изпълнители 221 г. 15. Дейности по изпълнение на специфични училищни приоритети. % 1 1 Учители по ФВС % 1 1 Учители по ФВС % 1 1 Учители по ФВС % 1 1 Учители по ФВС % 1 1 Учители по ФВС % 1 1 Учители по ФВС И. Ставрева 15.1 Организиране на събития, посветени на 5- годишния юбилей на ППМГ през учебната година Директор, ЗДУД, 15.2 Участие в ежегодната проява Европейс нощ на учените, съвместно ДНТ - Враца м. септември 22 г. Ст. Каменова и Ил. Вутова

25 15.3 Отбелязване Деня на европейските езици чрез изготвяне на постери и презентации по класове в часовете по чужд език г. Учители по ЧЕ 15.4 Изнесен урок в РИМ, Етнографски комплекс Враца: с те от X г,д клас м. март-април 221 г. Л. Карамелс 15.5 Изнесен урок в РИМ с от XI Г клас м. октомври 22 г. Цв. Иванова 15.6 Участие в Codeweek м. октомври 22 г Организиране на екскурзия с учебна цел на тема Преоткрий България от IX м. октомври 22 г. Учителите по информати и ИТ Цв. Иванова

26 15.8 Отбелязване годишнина от рождението на Мария Кюри м. ноември 219 г М. Ганчева 15.9 Изнесен урок в Природозащитен център Натура с от IX а,б клас м. ноември 22 г. Цв. Иванова и 15.1 Организиране на екскурзия с учебна цел на тема Природното богатство и социално-икономически облик на Предбална и Стара планина с те от XI г и XII г Урок, посветен на глобалните цели за устойчиво развитие по инициатива на UNICEF, с от VII б клас м. октомври - ноември 22 г. м. ноември 22 г. Б. Благоева К. Христова Изнесен урок в Природозащитен център Натура с те от VIII клас м. ноември 219 г. Ив. Иванова

27 15.13 Съвместен урок по АЕ Artificial Intellegence Elon Musk Space Travel с от IX клас Открит урок Фото шедьоври с от XI клас м. декември 22 г. м. януари 221 г. Ив. Иванова Л. Динкова Ил. Вутова Ст. Каменова Участие в отбелязване на годишнина от обесването на Васил Левски съвместно с РИМ - Враца м. февруари 221 г. Л. Карамелс Отбелязване на международния ден за безопасен интернет изнесен урок в ДНТ Враца с те от VIII клас м. февруари 221 г. С. Каменова Ил. Вутова Изнесен урок в РИМ - Враца: Културно наследство на средновековна България с те от VI клас м. февруари 221 г. В. Илиева

28 15.18 Изнесен урок в РИМ - Враца: Запознаване с културно наследство на българското Възраждане и строителите на съвременна България във врачанския край с те от VII клас Посещение на културни институции РИМ и Регионална библиоте 15.2 Мобилност по проект Think по Еразъм + в Латвия Изнесено обучение в Етнографски комплекс към РИМ Враца с те от X в,г клас м. февруари 221 г. м. февруаримарт 221 г. м. март 221 г. м. март 221 г. 5 2 В. Илиева И. Ваков А. Павлова Л. Карамелс Практически урок в РИОСВ на тема Определяне състава на почва с те от X клас м. март 221 г. Ивайло Лалков

29 15.23 Екскурзия по проект Еразъм + до София м. ноември 22 г К. Николова Провеждане на изнесено обучение в Център Натура върху раздел Природно-географски науки с те от XII клас с профил география и икономи Интердисциплинарен урок на тема Характеристи на географски регион чрез използване на ИКТ м. април 221 г. м. април 221 г. Б. Благоева Б. Благоева и те по ИКТ Изнесен урок в РИМ на тема Антропогенеза с от XII клас м. април 221 г. Д. Харизанова

30 15.27 Изнесен практически урок в ПП Врачански балн на тема Фотосинтеза и дишане с от IX клас м. април 221 г. Ив. Лалков Екскурзия с учебна цел с те от V клас на тема Организмите около нас м. април 221 г. Ив. Райкова Екскурзия с учебна цел до гр. Чипровци с те от VII клас м. април 221 г. К. Христова Г. Романова 15.3 Участие в Деня на Земята с те от XI и XII клас с профил география и икономи м. април 221 г. Цв. Иванова Б. Благоева Организиране на екскурзия с учебна цел на тема Преоткрий България от XI м. май 22 г. Цв. Иванова Мобилност по проект Еразъм + в Дания м. май 22 г. К. Николова

31 15.33 Мобилност по проект тhink. по Еразъм + в България. Екскурзия с учебна цел. м. май 221 г. А. Павлова Изнесен урок в РИМ Враца: Културно наследство на древна Тракия с те от 5 клас наблюдение и запознаване с характерни паметници на тракийста култура в родния край Интердисциплинарен урок Патриотично, информационни технологии и история и цивилизация с те от XI клас м. май 22 г. м. май 221 г. В. Илиева Л. Карамелс Ст. Каменова Ил. Вутова Участие в Ботевс работилница пленарно рисуване за група от V до XII клас м. май 221 г. Г. Романова

32 15.37 Екскурзия с учебна цел посещение на Антична крепост, с те от V клас м. юни 221 г. В. Илиева Изнесен урок РИМ Враца Врачани и новата българс история с от Х клас м. май-юни 221 г. И. Ваков Национален туристически поход По стъпките на Ботевата чета, Козлодуй вр. Околчица 15.4 Изнесен урок по руски език В библиотеке с от XI клас м. май-юни 221 г. м. юни 22 г. М. Стойчевски Ив. Стоянова Екскурзия с учебна цел на тема Старите български столици с те от V клас м. юни 221 г. Анг. Банчева И. Ставрева

33 15.42 Изнесен урок на тема Влияние на чове върху природата с те от VI клас м. юни 221 г. Ив. Райкова Изнесен урок на тема Защитени територии в България м. юни 221 г. Ив. Райкова Мобилност по проект Think по Еразъм + в Португалия м. юни 221 г. 5 2 А. Павлова ПРИЛОЖЕНИЯ: І. План за квалифиционната дейност на образователната институция. ІІ. График за заседанията на Педагогическия съвет на образователната институция.