ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЗЕМЯ ГРАД ПРОВАДИЯ ТЕСТ 1 ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 9. КЛАС ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЗЕМЯ ГРАД ПРОВАДИЯ ТЕСТ 1 ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 9. КЛАС ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА"

Препис

1 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЗЕМЯ ГРАД ПРОВАДИЯ ТЕСТ 1 ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 9. КЛАС ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА 1. Моделът на строежа на коя природна алотропна форма на въглерода е представен на схемата? 1т. А) графит Б) диамант В) фулерени Г) аморфен въглерод 2. Кой от изброените оксиди се съдържа в тютюневия дим и е силно отровен? 1т. А) CO Б) CO 2 В) Fe 2 O 3 Г) Fe 3 O 4 3. Неутрални оксиди се наричат тези, които: 1т. А) взаимодействат с вода и им съответстват основни хидроксиди Б) взаимодействат с вода и м съответстват киселородсъдържащи киселини В) не взаимодействат с вода и не им съответстват хидроксиди или кислородсъдържащи киселини 4. Коя е мерната единица за количество вещество? 1т. А) kg Б) mol В) m 3 Г) величината е бзразмерна 5. Химичната величина молен обем се изчислява със следното отношение: 1т. А) V (m) = n / V Б) M = m / n В) V (m) = V / n Г) М = n / m 6. Видът на посочената въглеродна верига е: 1т. А) права отворена (ациклична) въглеродна верига Б) разклонена отворена (ациклична) въглеродна верига В) затворена (циклична) въглеродна верига 7. С обща формула C n H 2n+2 се записват въглеводороди от хомоложния ред на: 1т. А) алкани Б) алкени В) аликини Г) арени 8. Алкените са въглеводороди, съдържащи в молекулите си: 1т. А) само прости връзки Б) една двойна връзка В) две сложни връзки Г) една тройна връзка

2 9. Съединенията представени чрез структурните формули, по между си са: 1т. А) хомолози Б) позиционни изомери В) верижни изомери 10. Кой от въглеводородите има и верижни, и позиционни изомери? 1т. А) C 2 Н 4 Б) С 5 Н 12 В) С 5 Н 8 Г) С 4 Н Кое е наименованието на следния въглеводород? 1т. А) 3-метилбут-1-ен Б) 2-метилбут-4-ен В) 3-метилпент-1-ен Г) 2-метилбут-1-ен 12. Кое твъредние е ВЯРНО? 1т. А) Пропан-бутановата смес е известна още като газ-гризу. Б) Етенът ускорява зреенето на плодовете. В) Етинът не участва в присъединителни реакции. Г) Мономерът, от който се получава полимерът полиетен е етан. 13. Кое твърдение е ГРЕШНО? Бензенът: 1т. А) е безцветна течност Б) участва главно в заместителни реакции В) гори Г) е химически безвредно вещество 14. Като разтворител на бои и лакове се използва ацетон. Коя е химичната му формула? 1т. А) СН 3 СН 2 ОН Б) СН 3 СООН В) СН 3 СОСН 3 Г) СН 3 СН 2 СОСН Естерификация се извършва между: 1т. А) киселина и основа Б) алкохол и киселина В) сол и вода Г) естер и вода 16. Киселият вкус на оцета се дължи на съдържащата се в него оцетна киселина. Химичната и формула е: 1т. А) СН 3 СООН Б) СН 3 СНО В) НСООН Г) СН 3 СН 2 СН 17. Какъв процес се извършва при варене на мазнини с разтвор на основа? 1т. А) естерификация Б) неутрализация В) осапунване Г) хидриране

3 18. В определени случай лекарите препоръчват на пациентите си да се въздържат от консумация на продукти, съдържащи предимно въглехидрати. В кой хранителен продукт се съдържа най-голямо количество въглехидрати? 1т. А) риба Б) олио В) яйце Г) хляб 19. Кои са продуктите на хидролиза на захароза? 1т. А) фруктоза и нишесте Б) глюкоза и фруктоза В) етанол и глицерол Г) глюкоза и целулоза 20. Как се нарича промяната на белтъците под действие на висока температура, киселини, основи, алкохоли и др., при което белтъците загубват физиологичната си активност? 1т. А) денатурация Б) коагулация В) неутрализация Г) пептизация 21. Етанол може да се различи от глицерол с помощта на: 1т. А) лакмус Б) бромна вода В) Ag 2 O Г) Cu(OH) В химическа лаборатория се анализират проби от различни марки кисело мляко. Към всяка проба се прибавят по две-три капки разтвор на йод. След няколко минути една от пробите се оцветява в синьо-виолетово. Това означава, че в тази проба от кисело мляко се съдържа: А) метанол Б) нишесте В) захароза Г) глюкоза 1т. 23. Отделените при горенето на въглеродсъдържащи горива SO 2 и азотни оксиди са основната причина за: 1т. А) разширяване на озоновата дупка Б) замърсяване на водните басейни В) киселинни дъждове Г) по-студен климат 24. Кое твърдение свързано с производството и преработката на хартия е ГРЕШНО? 1т. А) За производство на 1 лист хартия, формат А 4, е необходим около 1 л. вода. Б) Отпадните води на заводите произвеждащи хартия, съдържат метали, хлорати, алкохоли, лигнин и други замърсители. В) При двуконтейнерния модел жълт и зелен контейнер в жълтия се изхвърлят отпадъци от хартия, пластмаса и метални отпадъци, а в зеления контейнер стъклени отпадъци. Г) Всеки тон рециклирана хартия спестява 1440 л. нефт, л. вода и 17 дървета. 25. Кои от твърденията са верни и кои неверни? /Срещу буквите от А) до К) запишете ДА или НЕ./ 10т. А) Диамантът се използва за направата на режещи инструменти. Б) От графит са направени много електроди в електрометалургията... В) Емисиите от въглероден диоксид в атмосферата са една от причините за глобалното

4 затопляне.... Г) След преработка на нефт се отделят различни фракции нефтопродукти, като мазутът не е част от тях..... Д) В дима, с който се опушва морската риба се съдържа формалдехид Е) Ароматът на розата се дължи в голяма степен на съдържащите се в нея кетони.... Ж) В спанака се съдържа палмитинова киселина.... З) Синтетичните миещи вещества губят измивното си действие в твърда вода И) Белтъците са природни високомолекулни съединения, изградени от α-аминокиселини.. К) Хероинът е наркотично вещество, получено при синтетична преработка на морфин Намерете съответствията между формулите на съединенията и наименованията им. 9т. А) CH 4 1. калциев карбонат Б) NaHCO 3 2. бензен В) или C 6 H 6 3.етилов алкохол (етанол) Г) H 3 C CH = CH CH 2 CH 3 4. захароза Д) CaCO 3 5. салицилова киселина Е) C 2 H 5 OH 6. глицерол Ж) 7. натриев хидрогенкарбонат З) C 3 H 5 (OH) 3 8. метан И) C 12 H 22 O пент-2-ен А).. Б).. В).. Г).. Д).. Е).. Ж).. З).. И) Изчислете молната концентрация на 2 mol хлороводород в 0,2 (литра) солна киселина. Дадено: Търси се: 5т.. Решение:...

5 28. Свържете формулите на веществата с класа съединения, към които принадлежат: 11т. А) CO 2 1. киселини Б) CO 2. соли В) Na 2 CO 3 3. киселинни оксиди Г) H 2 CO 3 4. неутрални оксиди Д) HCHO 5. феноли Е) H 2 NCH 2 COOH 6. алдехиди Ж) CH 3 COCH 2 CH 3 7. кетони З) CH 3 COOC 2 H 5 8. карбоксилни киселини И) C 6 H 5 OH 9. аминокарбоксилни киселини К) CH 3 COOH 10. естери Л) C 2 H алкени А).. Б).. В).. Г).. Д).. Е).. Ж).. З).. И).. К).. Л) По дадените структурни формули съставете наименованията на въглеводородите: 3т Изберете подходящите думи, с които трябва да се допълни текстът: 5т. палмовото, синтетичен, животински, рибеното, рапичното, кокосовото, растителен, слънчогледовото, лененото Природните мазнини се делят на два вида: животински и растителни. Мазнините от (1). произход са твърди, като течно е само (2).. масло. Мазнините от (3)... произход са течни, като твърди са само (4).... и (5)..... масло. 31. Довършете химичните реакции. При необходимост изравнете и определете вида им (присъединителни, заместителни, горене, полимеризация). 11т. 1. C 3 H 8 + O 2 реакцията е: 2. H 2 C=CH 2 + Br 2.. реакцията е: 3. nh 2 C=CH 2. реакцията е: 4. реакцията е: 5. CH 3 COOH + NaOH.. реакцията е:

6 32. Изразете с химични уравнения прехода: 9т. CaCO CH 4 1 C 2 CO CO H 2 CO Скала за преобразуване на точките в оценки оценка точки Слаб Среден Добър Много добър Отличен Получен брой точки. Изработил: Росица Хинева

7 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЗЕМЯ ГРАД ПРОВАДИЯ ТЕСТ 1 ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 9. КЛАС ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА ОТГОВОРИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ Задачи от 1. до 24. Задача Отговор Задача Отговор Задача Отговор Задача Отговор 1. А 7. А 13. Г 19. Б 2. А 8. Б 14. В 20. А 3. В 9. В 15. Б 21. Г 4. Б 10. А 16. А 22. Б 5. В 11. А 17. В 23. В 6. В 12. Б 18. Г 24. А Задачи от 25. до 32. Брой точки 24 х 1т. = 24 точки Задача Отговори Точки А) ДА Б) ДА В) ДА Г) НЕ Д) ДА Е) ДА Ж) НЕ З) НЕ И) ДА К) ДА А) 8 Б) 7 В) 2 Г) 9 Д) 1 Е) 3 Ж) 5 З) 6 И) 4 Дадено: n (HCl) = 2 mol; V (HCl) = 0,2 l Търси се: c (HCl) =? Решение: c (HCl) = n (HCl) / V (HCl) c (HCl) = 2 mol / 0,2 l = 10 mol/ l А) 3 Б) 4 В) 2 Г) 1 Д) 6 Е) 9 Ж) 7 З) 10 И) 5 К) 8 Л) метилбутан 2. 3-метилбут-1-ин 3. бутан-2-ол (1) животински (2) рибеното (3) растителен (4) палмовото /кокосовото (5) кокосовото/палмовото 1. C 3 H 8 + 5O 2 3CO 2 + 4H 2 O - горене 2. H 2 C=CH 2 + Br 2 H 2 C - CH 2 - присъединителна реакция 3. Br Br nh 2 C=CH 2 ( H 2 C-CH 2 ) n - полимеризация А) К) х 1т. Макс. 10 т. А) И) х 1т. Макс. 9 т. Дадено: 2т. Търси се: 1т. Решение: - формула 1т. - изчисления 1т. Макс. 5 т. А) Л) х 1т. Макс. 11 т х 1т. Макс. 3 т. (1) (5) х 1т. Макс. 5 т. уравнения: 1. 1т. + 1т. за изравняване х 1т. определяне вида на реакцията: х 1т.

8 4. - заместителна реакция CH 3 COOH + NaOH CH 3 COONa + H 2 O заместителна реакция 1. C + 2H 2 CH C + O 2 2CO 3. 2CO + O 2 2CO 2 4. CO 2 + Ca(OH) 2 CaCO 3 + H 2 O 5. CO 2 + H 2 O H 2 CO 3 Макс. 11 т. 1. 1т. + 1т. за изравняване 2. 1т. + 1т. за изравняване 3. 1т. + 1т. за изравняване 4. 2т. при записани два продукта 5. 1т. Макс. 9т.

9 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЗЕМЯ ГРАД ПРОВАДИЯ ТЕСТ 2 ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 9. КЛАС ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА 30. Моделът на строежа на коя природна алотропна форма на въглерода е представен на схемата? 1т. А) диамант Б) графит В) фулерени Г) аморфен въглерод 2. При отваряне на бутилка с газирана напитка се отделя газ. Кой е този газ? 1т. А) CO 2 Б) CO В) SO 2 Г) H 2 S 3. Неутрални оксиди се наричат тези, които: 1т. А) взаимодействат с вода и им съответстват основни хидроксиди Б) взаимодействат с вода и м съответстват киселородсъдържащи киселини В) не взаимодействат с вода и не им съответстват хидроксиди или кислородсъдържащи киселини 4. Коя е мерната единица за молна маса вещество? 1т. А) mol Б) g/mol В) m 3 Г) величината е безразмерна 5. Химичната величина молен обем се изчислява със следното отношение: 1т. А) V (m) = n / V Б) M = m / n В) V (m) = V / n Г) М = n / m 6. Видът на посочената въглеродна верига е: 1т. А) права отворена (ациклична) въглеродна верига Б) затворена (циклична) въглеродна верига В) разклонена отворена (ациклична) въглеродна верига 7. С обща формула C n H 2n-2 се записват въглеводороди от хомоложния ред на: 1т. А) алкини Б) алкени В) аликани Г) арени 8. Алкените са въглеводороди, съдържащи в молекулите си: 1т. А) само прости връзки Б) една двойна връзка В) две сложни връзки Г) една тройна връзка

10 9. Съединенията представени чрез структурните формули, по между си са: 1т. А) хомолози Б) позиционни изомери В) верижни изомери 10. Кой от въглеводородите има и верижни, и позиционни изомери? 1т. А) C 2 Н 4 Б) С 5 Н 12 В) С 5 Н 8 Г) С 4 Н Кое е наименованието на следния въглеводород? 1т. А) 2-метилбут-1-ен Б) 2-метилбут-4-ен В) 3-метилпент-1-ен Г) 2-метилбут-1-ен 12. Кое твъредние е ВЯРНО? 1т. А) Пропан-бутановата смес е известна още като газ-гризу. Б) Етенът ускорява зреенето на плодовете. В) Етинът не участва в присъединителни реакции. Г) Мономерът, от който се получава полимерът полиетен е етан. 13. Кое твърдение е ГРЕШНО? Бензенът: 1т. А) е безцветна течност Б) участва главно в заместителни реакции В) гори Г) е химически безвредно вещество 14. Като разтворител на бои и лакове се използва ацетон. Коя е химичната му формула? 1т. А) СН 3 СН 2 ОН Б) СН 3 СООН В) СН 3 СОСН 3 Г) СН 3 СН 2 СОСН Естерификация се извършва между: 1т. А) киселина и основа Б) алкохол и киселина В) сол и вода Г) естер и вода 16. Киселият вкус на оцета се дължи на съдържащата се в него оцетна киселина. Химичната и формула е: 1т. А) СН 3 СООН Б) СН 3 СНО В) НСООН Г) СН 3 СН 2 СН 17. Какъв процес се извършва при варене на мазнини с разтвор на основа? 1т. А) естерификация Б) неутрализация В) осапунване Г) хидриране

11 18. В определени случай лекарите препоръчват на пациентите си да се въздържат от консумация на продукти, съдържащи предимно въглехидрати. В кой хранителен продукт се съдържа най-голямо количество въглехидрати? 1т. А) риба Б) олио В) яйце Г) хляб 19. Кои са продуктите на хидролиза на захароза? 1т. А) фруктоза и нишесте Б) глюкоза и фруктоза В) етанол и глицерол Г) глюкоза и целулоза 20. Как се нарича промяната на белтъците под действие на висока температура, киселини, основи, алкохоли и др., при което белтъците загубват физиологичната си активност? 1т. А) денатурация Б) коагулация В) неутрализация Г) пептизация 21. Етанол може да се различи от глицерол с помощта на: 1т. А) лакмус Б) бромна вода В) Ag 2 O Г) Cu(OH) В химическа лаборатория се анализират проби от различни марки кисело мляко. Към всяка проба се прибавят по две-три капки разтвор на йод. След няколко минути една от пробите се оцветява в синьо-виолетово. Това означава, че в тази проба от кисело мляко се съдържа: А) метанол Б) нишесте В) захароза Г) глюкоза 1т. 23. Отделените при горенето на въглеродсъдържащи горива SO 2 и азотни оксиди са основната причина за: 1т. А) разширяване на озоновата дупка Б) замърсяване на водните басейни В) киселинни дъждове Г) по-студен климат 24. Кое твърдение свързано с производството и преработката на хартия е ГРЕШНО? 1т. А) За производство на 1 лист хартия, формат А 4, е необходим около 1 л. вода. Б) Отпадните води на заводите произвеждащи хартия, съдържат метали, хлорати, алкохоли, лигнин и други замърсители. В) При двуконтейнерния модел жълт и зелен контейнер в жълтия се изхвърлят отпадъци от хартия, пластмаса и метални отпадъци, а в зеления контейнер стъклени отпадъци. Г) Всеки тон рециклирана хартия спестява 1440 л. нефт, л. вода и 17 дървета. 25. Кои от твърденията са верни и кои неверни? /Срещу буквите от А) до К) запишете ДА или НЕ./ 10т. А) Диамантът се използва за направата на режещи инструменти. Б) От графит са направени много електроди в електрометалургията... В) Емисиите от въглероден диоксид в атмосферата са една от причините за глобалното

12 затопляне.... Г) След преработка на нефт се отделят различни фракции нефтопродукти, като мазутът не е част от тях..... Д) В дима, с който се опушва морската риба се съдържа формалдехид Е) Ароматът на розата се дължи в голяма степен на съдържащите се в нея кетони.... Ж) В спанака се съдържа палмитинова киселина.... З) Синтетичните миещи вещества губят измивното си действие в твърда вода И) Белтъците са природни високомолекулни съединения, изградени от α-аминокиселини.. К) Хероинът е наркотично вещество, получено при синтетична преработка на морфин Намерете съответствията между формулите на съединенията и наименованията им. 9т. А) CH 4 1. калциев карбонат Б) NaHCO 3 2. бензен В) или C 6 H 6 3.етилов алкохол (етанол) Г) H 3 C CH = CH CH 2 CH 3 4. захароза Д) CaCO 3 5. салицилова киселина Е) C 2 H 5 OH 6. глицерол Ж) 7. натриев хидрогенкарбонат З) C 3 H 5 (OH) 3 8. метан И) C 12 H 22 O пент-2-ен А).. Б).. В).. Г).. Д).. Е).. Ж).. З).. И) Изчислете молната концентрация на 3 mol хлороводород в 0,3 (литра) солна киселина. Дадено: Търси се: 5т. Решение: Свържете формулите на веществата с класа съединения, към които принадлежат: 11т. А) CO 2 1. киселини Б) CO 2. соли В) Na 2 CO 3 3. киселинни оксиди Г) H 2 CO 3 4. неутрални оксиди

13 Д) HCHO 5. феноли Е) H 2 NCH 2 COOH 6. алдехиди Ж) CH 3 COCH 2 CH 3 7. кетони З) CH 3 COOC 2 H 5 8. карбоксилни киселини И) C 6 H 5 OH 9. аминокарбоксилни киселини К) CH 3 COOH 10. естери Л) C 2 H алкени А).. Б).. В).. Г).. Д).. Е).. Ж).. З).. И).. К).. Л) По дадените структурни формули съставете наименованията на въглеводородите: 3т Изберете подходящите думи, с които трябва да се допълни текстът: 5т. палмовото, синтетичен, животински, рибеното, рапичното, кокосовото, растителен, слънчогледовото, лененото Природните мазнини се делят на два вида: животински и растителни. Мазнините от (1). произход са твърди, като течно е само (2).. масло. Мазнините от (3)... произход са течни, като твърди са само (4).... и (5)..... масло. 31. Довършете химичните реакции. При необходимост изравнете и определете вида им (присъединителни, заместителни, горене, полимеризация). 11т. 1. C 3 H 8 + O 2 реакцията е: 2. H 2 C=CH 2 + Br 2.. реакцията е: 3. nh 2 C=CH 2. реакцията е: 4. реакцията е: 5. CH 3 COOH + NaOH.. реакцията е:

14 32. Изразете с химични уравнения прехода: 9т. CaCO CH 4 1 C 2 CO CO H 2 CO Скала за преобразуване на точките в оценки оценка точки Слаб Среден Добър Много добър Отличен Получен брой точки. Изработил:Росица Хинева

15 ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЗЕМЯ ГРАД ПРОВАДИЯ ТЕСТ 2 ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 9. КЛАС ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА ОТГОВОРИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ Задачи от 1. до 24. Задача Отговор Задача Отговор Задача Отговор Задача Отговор 1. А 7. А 13. Г 19. Б 2. А 8. Б 14. В 20. А 3. В 9. В 15. Б 21. Г 4. Б 10. А 16. А 22. Б 5. В 11. А 17. В 23. В 6. В 12. Б 18. Г 24. А Задачи от 25. до 32. Брой точки 24 х 1т. = 24 точки Задача Отговори Точки А) ДА Б) ДА В) ДА Г) НЕ Д) ДА Е) ДА Ж) НЕ З) НЕ И) ДА К) ДА А) 8 Б) 7 В) 2 Г) 9 Д) 1 Е) 3 Ж) 5 З) 6 И) 4 Дадено: n (HCl) = 3 mol; V (HCl) = 0,3 l Търси се: c (HCl) =? Решение: c (HCl) = n (HCl) / V (HCl) c (HCl) = 3 mol / 0,3 l = 10 mol/ l А) 3 Б) 4 В) 2 Г) 1 Д) 6 Е) 9 Ж) 7 З) 10 И) 5 К) 8 Л) метилбутан 2. 3-метилбут-1-ин 3. бутан-2-ол (1) животински (2) рибеното (3) растителен (4) палмовото /кокосовото (5) кокосовото/палмовото 1. CH 4 + 2O 2 CO 2 + 2H 2 O - горене 2. H 2 C=CH 2 + Н 2 О H 3 C - CH 2 - присъединителна реакция 3. ОН nh 2 C=CH 2 ( H 2 C-CH 2 ) n - полимеризация А) К) х 1т. Макс. 10 т. А) И) х 1т. Макс. 9 т. Дадено: 2т. Търси се: 1т. Решение: - формула 1т. - изчисления 1т. Макс. 5 т. А) Л) х 1т. Макс. 11 т х 1т. Макс. 3 т. (1) (5) х 1т. Макс. 5 т. уравнения: 1. 1т. + 1т. за изравняване х 1т. определяне вида на реакцията: х 1т.

16 4. - заместителна реакция CH 3 COOH + NaOH CH 3 COONa + H 2 O заместителна реакция 1. C + 2H 2 CH C + O 2 2CO 3. 2CO + O 2 2CO 2 4. CO 2 + Ca(OH) 2 CaCO 3 + H 2 O 5. CO 2 + H 2 O H 2 CO 3 Макс. 11 т. 1. 1т. + 1т. за изравняване 2. 1т. + 1т. за изравняване 3. 1т. + 1т. за изравняване 4. 2т. при записани два продукта 5. 1т. Макс. 9т.