ЗА АВТОРИТЕ // ABOUT THE AUTHORS. Валентина Бонджолова (Valentina Bondzholova), професор, доктор.

Размер: px
Започни от страница:

Download "ЗА АВТОРИТЕ // ABOUT THE AUTHORS. Валентина Бонджолова (Valentina Bondzholova), професор, доктор."

Препис

1 ЗА АВТОРИТЕ // ABOUT THE AUTHORS Красимира Алексова (Krasimira Aleksova), професор, доктор. Софийски университет Св. Климент Охридски, Катедра по български език. Основни научни интереси: морфология, езикова типология, социолингвистика, социална психология на езика. Тодор Балкански (Todor Balkanski), професор, доктор на филологическите науки. Научната си кариера изгражда в Института по български език, където защитава и двете си дисертации. Кандидатската (докторската) му дисертация е Омоними в българския език, получени по словообразувателен път (1979 г.), а доктор на филологическите науки става с темата Българите в Румъния. Език. Етнос. Етнонимия. Ономастика. Просопографии (1996 г.). Работата му е главно в областта на ономастиката. Смята се за създател на научната дисциплина езикова археология. Автор е на над 40 монографии и на близо 500 статии, студии и езикови бележки. Раки Бело (Raki Belo), доцент, доктор. катедра Обща лингвистика и старобългаристика. Преподавател по албански език и албанска литература. В момента е лектор по български език и литература в Тиранския университет, катедра Славянски и балкански езици. Валентина Бонджолова (Valentina Bondzholova), професор, доктор. Основни научни интереси: в областта на лексикологията, лексикографията, неологията, медиалингвистиката и по-специално върху езика на медиите и рекламата. Стоян Буров (Stoyan Burov), доктор на филологическите науки, професор emeritus на Великотърновския университет Св. св. Кирил и Методий, член-кореспондент на Българската академия на науките. Основни научни интереси: в областта на българската граматика, езиковата култура и лингвистичната прагматика, както и в областта на лингвистичната историография, лексикографията и обучението по български език като роден и чужд език. Красимира Василева (Krasimira Vasileva), главен асистент, доктор. Основни научни интереси: в областта на когнитивната лингвистика, лингвокултурологията, социолингвистиката, лексикологията. 408

2 Антон Гецов (Anton Getsov), професор, дoктор. Основни научни интереси: в областта на синтаксиса, на лингвистичната прагматика, на езика на медиите. Адриатик Деряй (Adriatik Derjaj), Assoc. Prof. PhD. He is a professor of Turkish and Linguistics in State University of Tirana, in Albania. He has a master degree on Generative Grammar 2005 in State University of Ankara, Turkey, and he doctorate on Sociolinguistics on Since 2005 he is lector of Turkish Grammar and Language History in Balkan and Slavic Languages in Foreign Languages Faculty. He is the author of Buyrum Turkish Language for Albanians, Камен Димитров (Kamen Dimitrov), доцент, доктор. Основни научни интереси: старобългарски език, история на българския език, историческа граматика на българския език, църковнославянски език, интердисциплинарни науки средновековна славянска епиграфика, палеография, кодикология. Илияна Димитрова (Iliyana Dimitrova), главен асистент, доктор. Основни научни интереси: теория и практика на усвояването на българския език като втори, фразеология, лексикална семантика, антропологична лингвистика, лингвокултурология, етнолингвистика, психолингвистика, когнитивна лингвистика, интеркултурна комуникация. Андреана Ефтимова (Andreana Eftimova), професор по медиен език и стил, доктор на науките в професионално направление Обществени комуникации и информационни науки. Софийски университет Св. Климент Охридски. Основни научни интереси: в областта на медиалингвистиката, медиастилистиката, социолингвистиката, психолингвистиката, текстолингвистиката, семиотиката. Автор е на 7 монографии Невербалната комуникация в телевизията (2002); Ефективната невербална комуникация (2008); Винаги малко повече: наречия за количество и време в ОБЕЧ (2010); Невербалната комуникация: медии и медиатори (2011); Есето в академичната и журналистическата практика (2011); Двойственият език в медиите: езикът на политическата коректност vs езика на омразата (2016); Регистри в журналистическия дискурс (2018), както и на учебника Медиен език и стил: теория и съвременни практики (2014). 409

3 Мария Илиева (Mariya Ilieva), доцент, доктор. Основни научни интереси: съвременният български език на фона на останалите славянски езици, стилистика, прагматика, етнопсихолингвистика, лингвокултурология, философия на езика, преподаване на българския език като чужд. Веска Кирилова (Veska Kirilova), доцент, доктор. катедра Романистика. Основни научни интереси: сравнителна фонетика и фонология, морфосинтаксис на френския и българския език. Валентина Кирилова-Мангелова (Valentina Kirilova-Mangelova), преподавател в Департамента за езиково и специализирано обучение, МУ Плевен, докторант в Катедрата по съвременен български език на ВТУ Св. св. Кирил и Методий. Тема на дисертационния труд: Род и пол. Рада Левкова (Rada Levkova), асистент, доктор. Основни научни интереси: антропонимия. Цветана Манджукова (Tsvetana Mandzhukova), докторант. Основни научни интереси: в областта на балканското езикознание, съвременния български език, новогръцкия език, диалектологията, контактологията. Владислав Маринов (Vladislav Marinov), доцент, доктор. Основни научни интереси: в областта на фонетиката и фонологията, балканското езикознание и социолингвистиката. Владислав Миланов (Vladislav Milanov), доцент, доктор. Софийски университет Свети Климент Охридски, Факултет по славянски филологии, Катедра по български език. Завършил е българска филология във ВТУ Св. св. Кирил и Методий. Основни научни интереси: в областта на езиковата култура, историята на новобългарския книжовен език и политическата лингвистика. 410

4 Елена Налбантова (Elena Nalbantova), професор, доктор Основни научни интереси: в областта на българската възрожденска литература и на литературата на бесарабските и таврийските българи. Марияна Парзулова (Mariyana Parzulova), професор, доктор на филологическите науки. Университет Проф. д-р Асен Златаров Бургас, катедра Български език и литература. Основни научни интереси: лексикология, ономастика, социолингвистика, медиалингвистика. Велин Петров (Velin Petrov), главен асистент, доктор. Основни научни интереси: в областта на съвременното българско езикознание, граматикатата на българския език, историята на българския език, сравнителното балканско езикознание, езиковата култура. Мимоза Плана (Mimoza Pllana), доктор. Завършва бакалавърска и магистърска степен по албанска филология в Прищинския университет. Докторска дисертация в областта на албанската литература защитава в Софийския университет Св. Климент Охридски. В момента следва във Факултета по журналистика и масова комуникация в Софийския университет Св. Климент Охридски и преподава в Прищинския университет. Теодора Рабовянова (Teodora Rabovyanova), главен асистент, доктор. Основни научни интереси: морфология, стилистика, семантика, синтаксис, български език като роден и чужд. Людвиг Селимски (Ludwig Selimski), професор, доктор на филологическите науки. Пенсионер. Занимава се със славянско езикознание, словообразуване, етимология и ономастика. Автор на Християнските имена у българските католици (Катовице, 1999); Фамилни имена от Северозападна България. Влашки елемент (Катовице, 2006). Член на Комисията по словообразуване и на Комисията по ономастика при МКС. 411

5 Ольга Сергеева (Olga Sergeeva), научен сътрудник, кандидат на филологическите науки. Институт за русского языка им В. В. Виноградов, РАН, Отдел за етимология и ономастика. Научные интересы: индоевропейская, древнегреческая и славянская этимология. Таня Топалова (Tanya Topalova), асистент. катедра Романистика. Основни научни интереси: в областта на специализирания превод и езикознанието. Анета Тихова (Aneta Tihova), главен асистент, доктор. Шуменски университет Епископ Константин Преславски. Води лекции и семинарни занятия по история на българския език, българска диалектология, старогръцки език. Основни научни интереси: в областта на старобългарския език и на историята на българския език. Йовка Тишева (Yovka Tisheva), професор, доктор. Софийски университет Св. Климент Охридски, Факултет по славянски филологии, катедра Български език. Основни научни интереси: в областта на граматиката (синтаксиса) и прагматиката на съвременния български език, устната комуникация, езиковото обучение и преподаване на български език като роден и като чужд. Александър Шапошников (Aleksandr Shaposhnikov), водещ научен сътрудник, PhD. Институт за руски език, РАН, Отдел за етимология и ономастика. Основни научни интереси: етимология, ономастика, праславянска лексикография, славистика, българистика, индоевропеистика. 412