С Т А Н О В И Щ Е за заемане на академичната длъжност: доктор Чавдар Петров Чилев Химикотехнологичен и металургичен университет

Размер: px
Започни от страница:

Download "С Т А Н О В И Щ Е за заемане на академичната длъжност: доктор Чавдар Петров Чилев Химикотехнологичен и металургичен университет"

Препис

1 С Т А Н О В И Щ Е за заемане на академичната длъжност: Приложение 12г ''професор'' ''доцент'' X отбелязва една от академични длъжности Кандидати за заемане на длъжността: 1 главен асистент доктор Чавдар Петров Чилев Химикотехнологичен и металургичен университет акад. дл. научна степ. име презиме фамилия месторабота Научна област: 5. Технически науки шифър наименование Професионално направление: Химични технологии шифър наименование Научна специалност: Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология Конкурсът е обявен: Инженерна химия Химично и системно инженерство в ДВ брой дата за нуждите на катедра факултет Изготвил становището: доцент доктор Димитър Цветков Пешев Химикотехнологичен и металургичен университет акад. дл. научна степен име презиме фамилия месторабота 1. Становище за кандидата: Чавдар Петров Чилев главен доктор асистент акад. дл. научна степ. име презиме фамилия 1.1.Удовлетворяване на минималните изисквания, съгласно Правилника: А) Кандидатът удовлетворява минималните изисквания 20 точки X Б) Кандидатът не удовлетворява минималните изисквания 0 точки Задължително се попълва, ако е отбелязан отг. Б. Анализира се публикационната активност на кандидата. Анализира

2 се отзвукът на постигнатите резултати (цитирания) Единственият кандидат по конкурса, гл. ас. Чавдар Петров Чилев, е представил всички материали съгласно изискванията на Закона за развитие на академичния състав и Правилника за неговото приложение. За участие в конкурса са представени общо 24 публикации. Допълнително са представени 3 труда, използвани в дисертационния труд за присъждане на образователна и научна степен доктор. По показател 3 кандидатът е представил хабилитационен труд монография, в която са цитирани точно 5 собствени публикации в реферирани издания, с които кандидатът не е участвал в предходни процедури, с което изискуемия минимум от 100 точки по показател 3 или 4 е удовлетворен. От научни публикации (статии и доклади), публикувани в издания, които са реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация кандидатът събира точки. От публикации в нереферирани списания с научно рецензиране или в редактирани колективни томове точки (поради техническа грешка в изчисляването на точките в Приложение 2б кандидатът е посочил 45.4 т.). Така сумарно по показатели 5-11 кандидатът има точки при норматив от 200 точки. Представени са общо 81 от цитирания, което е многократно над изискуемия минимум от 50 точки. От участие в национални и международни проекти 40 точки и от един учебник 40 точки Актуалност на научните и/или приложните изследвания: А) Изследванията са актуални. Част от изследванията са пионерни (не са известни резултати по темата от други автори) Б) Изследванията са актуални. По всяка от изследваните теми и/или приложения са известни резултати от други автори В) По-голямата част от изследванията са актуални, но са представени и резултати, които нямат научна и/или приложна стойност 8 точки 6 точки X Г) По-малката част от изследванията са актуални 2 точки Д) Изследванията не са актуални 0 точки Оценката за актуалността на изследванията се аргументира задължително Научните интереси на гл. ас. Чавдар Чилев са насочени в три направления синтез, характеристика на микропорести адсорбенти, експериментално и теоретично изучаване на адсорбцията на газове върху тях при високи налягания с акцент към приложения за съхранение на водород; Теоретични и опитни изследвания върху извличането на биологично активни вещества чрез екстракция от растителни суровини; математично моделиране и компютърна симулация на химикотехнологични процеси. Първото направление лесно може да се обвърже с три от седемте обществени предизвикателства на Европейската комисия дефинирани в програма HORIZON2020, каквито са cигурна, чиста и ефективна енергия, интелигентен, екологосъобразен и интегриран транспорт и действия във връзка с климата, околната среда, ресурсна ефективност и суровини, а второто направление със здравеопазване, демографски промени и благосъстояние. Европейската комисия определя, че целеви инвестиции в научни изследвания и иновации в тези сфери могат да окажат реално въздействие от полза за гражданите и следователно научните изследвания на кандидата по първите две от направленията споменати по-горе са безспорно актуални. Все пак темите са били обект на интензивни изследвания и публикации в световната литература, в резултат на което оценката по този показател е Б. Относително по-малко атрактивни и с по-малък потенциал за генериране на фундаментални научни познания, но пък с подчертан приложен характер са трудовете на гл. ас. Чавдар Чилев в областта на математичното моделиране и компютърна симулация на химикотехнологични процеси.

3 1.3.Цели на изследванията: А) Реалистични и представляват научен и/или приложен интерес 8 точки Х Б) Реалистични, но не представляват научен и/или приложен интерес В) Недостижими (нереалистични) 0 точки Задължително се отбелязват целите. Аргументира се типа на поставените цели Целите които си е поставял гл. ас. Чилев в научните си трудове, с които участва в настоящия конкурс са добре обосновани, реалистични, ясно формулирани и съответстват на актуалните научни търсения в областта на изследванията му: адекватно математично описание на равновесието на адсорбция на водород и други газове върху микропорести адсорбенти при високи налягания; оценка на възможността и установяване на перспективни условия за съхранение на водород в резервоари на борда на автомобили чрез компримиране или компримиране и адсорбция при нормална или ултраниска температура; синтезиране на нови материали като адсорбенти; изясняване на механизмите на адсорбция върху новосинтезирани и търговски налични адсорбенти с различен състав и структура и постулиране на препоръки за практическо приложение на различни типове адсорбенти в зависимост от условията, при които се води процеса; определяне на влиянието на различни параметри на процеса при твърдо-течна екстракция на биологично активни вещества от растителни материали върху коефициента на вътрешна дифузия; математично моделиране на дифузионните съпротивления при твърдо-течна екстракция на биологично активни вещества; установяване на рентабилни конфигурации на технологични инсталации и оптимални работни режими чрез симулация на процеси с помощта на софтуерни среди за симулациа на химикотехнологични процеси Приноси на изследванията на кандидата: А) С траен научен и/или приложен отзвук, представляват основа за нови направления на изследвания и приложения Б) Представляват значим научен и/или приложен интерес, завършват и/или обобщават предходни изследвания 20 точки 16 точки Х В) Представляват научен и/или приложен интерес 12 точки Г) Липса на съществени приноси 8 точки Д) Липса на приноси 0 точки Задължително се отбелязват приносите. Аргументира се типа на постигнатите резултати Високата значимост на постигнатите резултати на кандидата е подкрепена от големия брой цитирания на неговите трудове. Преобладаващата част от резултатите в областта на адсорбцията на газове върху микропорести адсорбенти при високи налягания са публикувани в престижни списания в областта на инженерната химия (реферирани в базата данни Clarivate Web of Science с IF в

4 интервал от 1.3 до 3.2). Именно в това направление са и основните фундаментални научни приноси на кандидата: Въз основа на теоретичен подход за моделиране на адсорбцията на водород, разработен в рамките на дисертационния труд на кандидата, е изследвана ефективността при складиране на водород чрез адсорбция при високи налягания или чисто компримиране за целите на автомобилостроенето. Изследван е и адсорбционния капацитет на търговски адсорбент по отношение на водород, метан и въглероден оксид отново с оглед приложения в автомобилостроенето; Синтезирани са нови материали като сорбенти и са изследвани механизмите на адсорбция и адсорбционния капацитет при различни условия на процеса - температура, налягане скорост на запълване на резервоара - при което е направена препоръка за практическото им приложение. Следващи по значимост на научните приноси са изследванията на кандидата свързани с извличането на биологично активни вещества чрез твърдо-течна екстракция от растителни суровини: Чрез изучаване на кинетиката на екстракция въз основа на познати математични модели и числени методи и експериментални данни е направен системен анализ на влиянието на различни параметри на процеса - време, температура, хидромодул разтворител - върху коефициента на ефективна дифузия; Чрез едномерни числени решения на дифузионната задача и съпоставка с опитни данни е изследвано влиянието на параметри като размер на твърдата фаза, скорост на разбъркване (респ коефициент на масопренасяне), коефициент на ефективна дифузия и хидромодул, върху разпределението на дифузионните съпротивления по отншение на обекти, представителни за случая на твърдо-течна екстракция на биологично активни вещества от растителни материали. Публикациите на кандидата в областта на математично моделиране и компютърната симулация на химикотехнологични процеси имат предимно приложен характер Участие на кандидата при постигане на представените резултати: А) Кандидатът има поне равностойно участие в представените трудове Б) Кандидатът има поне равностойно участие в по-голямата част от представените трудове В) Кандидатът има второстепенно участие в по-голямата част от представените трудове 8 точки Х 7 точки Г) Участието на кандидата е незабележимо 0 точки Задължително се представят критичните бележки, ако е отбелязан един от отг. В или отг. Г От представените публикации и от личните ми наблюдения върху работата на гл. ас. Чилев мога да преценя, че в повечето работи има повече от равностойно участие Педагогическа дейност: А) Кандидатът има безупречна и достатъчна педагогическа дейност във ВУЗ. Издадените учебни пособия са съвременни и полезни (отговарят на изискванията на Правилника). Работата със студенти и докторанти е на високо професионално ниво 8 точки Х Б) Кандидатът има достатъчна педагогическа дейност във ВУЗ. 6 точки

5 Издадените учебни помагала удовлетворяват изискванията на Правилника В) Педагогическата дейност и/или издадените учебни помагала са недостатъчни (не отговарят на изискванията на Правилника) 1.7. Критични бележки: 0 точки А) Липса на критични бележки 8 точки Б) Критични бележки, които имат технически характер 7 точки Х В) Критични бележки, които частично биха подобрили постигнатите резултати в малка част от изследванията Г) Критични бележки, които частично биха подобрили постигнатите резултати в по-голямата част от изследванията 5 точки 3 точки Д) Съществени критични бележки 0 точки Задължително се представят критичните бележки, ако е отбелязан един от отг. В, отг. Г или отг. Д. Поради установени технически грешки в представянето на материалите по конкурса и в някои от публикациите, които не са реферирани в световни бази данни с научна литература, си позволявам да отправя препоръка към кандидата да прилага същата прецизност във всички свои бъдещи трудове, каквато е прилагана и до тук във водещите му публикации Заключение А) Оценката за дейността на кандидата е ПОЛОЖИТЕЛНА Б) Оценката за дейността на кандидата е ОТРИЦАТЕЛНА Оценката се поставя при общ точков актив от най-малко 50 точки Оценката се поставя при общ точков актив под 50 точки Х Попълва се при желание на члена на журито В резултат от направеният преглед и анализ на представените документи по обявеният конкурс, изказвам убедено своята положителна оценка, че кандидатурата на гл. ас. д-р Чавдар Петров Чилев покрива всички качествени и количествени изисквания и препоръчвам на Факултетния съвет на ФХСИ при ХТМУ София да го избере за доцент по научна специалност Химични технологии (Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология Изготвил становището: дата доц. д-р инж. Димитър Цветков Пешев подпис