СПИСОКЪ СТУДЕНТОВЪ. // У Ігі&, Л* 36ЛЧ9 ИМПЕРАТОРСКАГО ПОСТОРОННИХЪ СЛУШАТЕЛЕЙ ХАРЬКОВСКАГО УНИВЕРСИТЕТА. ХАРЬКОВЪ. Типографіи.

Размер: px
Започни от страница:

Download "СПИСОКЪ СТУДЕНТОВЪ. // У Ігі&, Л* 36ЛЧ9 ИМПЕРАТОРСКАГО ПОСТОРОННИХЪ СЛУШАТЕЛЕЙ ХАРЬКОВСКАГО УНИВЕРСИТЕТА. ХАРЬКОВЪ. Типографіи."

Препис

1 СПИСОКЪ СТУДЕНТОВЪ и ПОСТОРОННИХЪ СЛУШАТЕЛЕЙ ИМПЕРАТОРСКАГО ХАРЬКОВСКАГО УНИВЕРСИТЕТА 36ЛЧ9 за академии, годъ. // У Ігі&, Л* ХАРЬКОВЪ. Типографіи іісотпя.'.><)? В;, Ѵ!Г>5? і

2 ОБЪЯСНЕНІЕ СОКРАЩЕНІЙ. Вѣроисповѣдінія: И. Православнаго. 1*. - К. Римско - Католическаго. Л. Лютеранскаго. А.-Г. Армяно - Григоріанскаго. А.-К. Армяно - Католическаго. Кр. Караимскаго. Мн. Менонитскаго. 1. Іудейскаго. Мг. Магометанскаго. Аг. Англиканскаго. Ег. Евангелическаго. Напечатано по распоряженію Университетскаго Начальства.

3 АЛФАВИТНЫЙ СПИСОКЪ СТУДЕНТОВЪ Харьковскаго Университета за академии, годъ. А. 1. Абакумовъ Іоакимъ (осв. Правд.). Мд. 5 с. П. 2. Абрамовъ Александръ (осв. Правд.) (Муз.). Юр. 1. с. И. 3. Абрамовъ Александръ. Мт. 3 с. И. 4. Абрамовъ Евгеній. Мт. 3 с. П. 5. Абрамовъ Николай (осв. Правл.) (Муз.). Ест. 1 с. И 6. Абрамовичъ Григорій (втор.). Юр. 5 с. I. 7. Абрамовичъ Дмитрій. Юр. 1 с. П. 8. Абулянцъ Аршакъ. Юр. 7 с. А.-Г. 9. Авдіевъ Ростиславъ (Кир. и Меѳ.). Фил. 7 с. II. 1*

4 4 10. Авербухъ Давидъ - Хаимъ. Мд. 7 с. I. *- 11. Аверво-Антоновичъ Несторъ. Ест. 1 с. П. 12. Аветисявцъ Ага. Мд. 3 с. Ар.-Гр. 13. Ага-Бековъ Владиміръ. Юр. 1 с. П. 14. Адамовсвій Иванъ. Юр. 7 с. П. 15. Фонъ - Адеркасъ Эмануилъ. Юр. 5 с. Е.-Л. 16. Адибекянцъ Ваганъ. Мд. 1 с. А.-Гр. 17. Айзбергъ Яковъ. Мд. 9 с. I Аксговъ Андрей. Юр. 5 с. И. 19. Аккола Ниволай. Мд. 1 с. П. 20. Алакозовъ Яковъ. Есг. 1 с. П. 21. Алейниковъ Михаилъ. Юр. 5 г. I. 22. Александровъ Богомиръ (осв. Правл.) (ежем. нос. 15 руб.). Мд. 5 с. II. 23. Александровъ Владиміръ. Юр. 1 с. П. 24. Алубаевъ Викторъ. Юр. 1 с. П. 25. Алферовъ Ниволай. Мд. 1 с. Н.

5 5 26. Алшибая Тимоѳей (осв. Правд.) (ежем. иос. 15 р.) Мд. 7 с. П. 27. Альбовъ Яковъ (осв. Правд.). Юр. 5 с. П. 28. Альбрехтъ Анатолій (ст. Зап. Кр.). (втор.) Фит. 7 с. П. 29. Аманъ Николай. Мд. 1 с. Е.-Л. 30. Амелинъ Сергѣй. Юр. 1 с. П. 31. Князь Амираджиби Семенъ. Мд. 9 с. П. 32. Андерсонъ Евтропій (осв. Правд.) (ст.деменковой). Юр. 7 с. И. 33. Андреевъ Борисъ. Ест. 3 с. П. 34. Андреевъ Петръ (осв. Правд.). Юр. 3 с. П. 35. Андріяновъ Константинъ. Юр. 5 с. П. 36. Князь Андрониковъ Илья (осв. Правд.). Мд. 7 с. II. 37. Андроповъ Димитрій. Юр. 1 с. П. 38. Андрющенко Константинъ. Мд. 5 с. П. 89. Анисимовъ Александръ (Быковск.). Юр. 3 с. П.

6 6 40. Антейкеръ Іосифъ (оси. Правд.) (ежем. пос. 15 руб.). Юр. 7 с. II. 41. Антоновъ Николай (осв. Правд.) (Пѣвчій). Юр. 5 с. П. 42. Анфимовъ Владиміръ. Мд. 5 с. П. 43. Анфиногеновъ Василій. Мт. 1 с. П. 44. Апарьевъ Владиміръ. Ест. 1 с. П. 45. Арабаджи Авраамъ. Мд. 9 с. Кр. 46. Ардазіани Павелъ (осв Правд.) (Харитон.). Мд. 9 с. П. 47. Арджаванидзе Михаилъ. Ест. 1 с. П. 48. Дренштейнъ (онъ-же Аренштамъ) Іосифъ (осв. Правд.) (Муз.) Мд. 9 с. II. 49. Арепьевъ Георгій. Юр. 7 с. П. 50. Арепьевъ Евгеній. Юр. 1 с. Н. 51. Арефьевъ Сергѣй. Юр. 7 с. П. 52. Арешевъ Армаисъ. Мд. 3 с. Ар.-Гр. 53. Архангельскій Михаилъ (осв. Правд.). Юр. 3 с. и

7 54. Асрибекянцъ Александръ. Юр. 3 с. Ар.-Гр. 55. Асрибекянцъ Погосъ. Мд. 5 с. А.-Г. 56. Аствацатурянцъ Левонъ. Мд. 3 с. Ар.-Гр. 57. Асѣевъ Владиміръ. Мд. 7 с. П. 58. Афаиасьевъ Александръ (осв. Правд.). Юр. 3 с. II. 59. Афанасьевъ Митрофанъ (осв. Правл.) (Пѣвчій). 60 Афаиасьевъ Сергѣй. Ест. 3 с. П. Мд. 7 с. П. 61. Афонинъ Николай (осв. Правл.). Юр. 3 с. П. 62. Ахвердянцъ Александръ. Мд. 5 с. А.-Г. 63. Ахкирманцевъ (онъ-же Оскановъ) Михаилъ Юр. 3 с. А.-Гр. 64. Ахумянцъ Николай. Мд. 5 с. Ар.-Гр. 65. Ахундовъ^Фаталли-бекъ. Мт. 1 с. Мусул. 66. Ашанинъ Павелъ. Мд. 1 с. П. 67. Ашмапъ Рафаилъ. Мд. 3 с. П. 68. Ашукинъ Николай. Юр. 5 с. П.

8 69. Ащеуловъ Владиміръ. Юр. 1 с. II. 70. Ащіяндъ Константинъ. Мд. 7 с. А.-Г. 71. Аѳанасьевъ Геннадій. Мд. 9 с. И.

9

10 Б. 1. Бабаевъ Петръ. Мт. 3 с. П. 2. Бабасиновъ Александръ. Юр. 3 с. Ар.-Гр. 3. Багаевъ Ааронъ (освоб. Правд.) (Казеи.). Мд. 5 с. Ц. 4. Багдоевъ Григорій. Мд. 9 с. А.-Г. 5. Багдоянцъ Багдасаръ. Мд. 1 с. А.-Г. 6. Багровъ Александръ. Юр. 1 с. П. 7. Багоцкій Сигизмундъ. Юр. 5 с. Р.-К. 8. Баженовъ Иванъ (осв. Правд.) (ежемѣс. нос. 15 р.). Юр. 5 с. П. 9. Базилевичъ Александръ (Быковск.). Юр. 3 с. П. 10. Балабанъ Исаакъ. Мд. 9 с. I 11. Балашевъ Сергѣй (осв. Правд.) (ежемѣс. нос. 15 р.). Мд. 1 с. П.

11 и 12. Балоновъ Авраамъ. Мд. 7 с. I. У 13. Барановъ Александръ. Ест. 1 с. И. 14. Баркаловъ Петръ. Юр. 3 с. И. 15. Бартеневъ Василій (осв. Правд.) (Воронина). 16. Бартеневъ Семенъ Ест. 3 с. II. Юр. 5 с. П. 17. Барышниковъ Иванъ. Мд. 3 с П. 18. Бартцъ Рихардъ (осв. Правд.), (ежемѣс. нос. 15 р.). Мт. 1 с. Л. 19. Барщъ Чеславъ - Юліушъ. Юр. 5 с. Р.-К. 20. Батуричевъ Николай (осв. Правд.). Юр. 3 с. П. 21. Бахмачъ Анатолій (осв. Правд.) (Муз.). Мд. 3 с. П. 22. Бетамъ Лейбъ. Мд. 9 с. I, 23. Бедризовъ Петръ. Мт. 3 с. Ар.-К. 24. Бедризовъ Сократъ. Юр. 7 с. А.-К. 25 Безинъ Владиміръ (осв. Правд.) (Муз.). Юр. 5 с. Е.-Л

12 26. Безсоновъ Дмитрій (осв. Правл.). Ест. 7 с. П. 27. Бевсоновъ Петръ. Ест. 5 с. П. 28. Безчинскій Сергѣй. Юр. 1 с. П. 29. Беклемишовъ Анатолій. Ест. 1 с. П. 30. Бекманъ Иванъ. Юр. 3 с. П. 31. Беллавинъ Иванъ (осв. Правл.) (Минченковой). Юр. 5 с. П. 32. Бемъ Владиміръ. Мт. 1 с. П. 33. Бендаржевскій Генрихъ. Юр. 1 с. Р.-К. 34. Фонъ-Венике Лео-Августъ-Георгій. Ест. 1 с. Е.-Л. 35. Бергеръ Александръ. Юр. 5 с. I. /* 36. Береславсвій Хаимъ. Мд. 9 с. 1. і 37. Берестовскій Евгеній (Быковой.). Мд. 5 с. П. 38. Берестовскій Леонидъ (Быковск.). Юр. 3 с. П. 39. Берманъ Леонтій. Юр. 1 с. I Бесарабовъ Иванъ Юр. 3 с. П. 41. Бетановъ Михаилъ. Мд. 1 с. Р.-К.

13 42. Бѳтгеръ Александръ. Мд. 7 с. П. 43. Бисеровъ Владиміръ. Юр. 5 с. П. 44. Бескинъ Михаилъ. Юр. 3 с. I. / О 45. Близнеръ Александръ. Мд. 1 с. П. 46. Блиновъ Михаилъ. Ест. 1 с. П. 47. Блиновъ Сергѣй. Юр. 3 с. II. 48. Бобровскій Ѳедоръ. Юр. 3 с. II. 49. Бобынинъ Александръ (осв. Правл.) (Пѣвчій). Ест. 5 с. П. 50. Богомолецъ Вадимъ. Юр. 7 с. П. 51. Богучарскій Измаилъ. Мд. 1 с. П. 52. Бойко Митрофанъ. Юр. 1 с. П. 53. Бойковъ Борисъ (втор.). Мд. 1 с. П. 54. Бойковъ Вячеславъ (осв. Правл.) (Деменковой Мд. 9 с. П. 55. Бойчевскій Андрей. Мд. 5 с. П. 56. Бокитько Викторъ. Мд. 7 с. П.

14 Болдтъ Андреасъ (втор.). Мд. 3 с. Мн. 58. Болтинъ Вячеславъ (осв. ІІравл.) (Пѣвчій). Мд. 7 с. П. 59. Бондаревъ Николай (ст. Зап. Кр.). Ест. 7 с. П. 60. Бораковскій Александръ (осв. ІІравл.) (ежемѣс. пос. 15 р.). Мд. 9 с. П. 61. Бораковскій Викторъ. Ест. 1 с. П. 62. Борисенковъ Александръ (втор.). Юр. 1 с. П. 63. Борисенко Георгій (ст. Зап. Кр. ). Ест. 7 с. П 64. Боровитиновъ Сергѣй. Юр. 1 с. П. 65. Бородинъ Павелъ (осв. Правл.). Юр 5 с. П. 66. Бостремъ Борисъ. Юр. 1 с. Е.-Л. 67. Бражниковъ Георгій (осв. ПравлЛ (Казен.). 68. Браиловскій Давидъ. Юр. 1 с. I. // Мд. 5 с. П. 69. Брандтнеръ Александръ. Ест. 7 с. П. 70. Брандтнеръ Леонидъ (осв. Правл). Мд. 9 с. П. 71. Браунштейнъ Аркадій. Мд. 3 с. I. /4

15 Броневъ Николай. Мд. 1 с. П. 73. Вріо Александръ (осв. Правл.). Юр. 3 с. II. 74. Вріо Леонидъ (осв. Правл.). Юр. 5 с. П; 75. Бровка Александръ. Юр. 1 с. П. 76. Бровка Іоаннъ. Юр. 5 с. П. 77. Бродскій Валерій. Юр. 7 с. I. /3 78. Бронштейнъ Владиміръ. Юр. 3 с. П. 79. Броуде Мееръ - Михель. Мд. 7 с. I. 80. Брусенцовъ Алексѣй. Юр. 1 с. П. 81. Будаговъ Александръ. Юр. 1 с. А.-Г. 82. Будаговъ Степанъ. Мд. 1 с. А.-Г. 83. Букштейнъ Осипъ. Юр. 7 с. Л. 84. Булатниковъ Ѳеодоръ. Мд. 5 с. П. 85. Булатовъ Александръ. Ест. 1 с. П. 86. Бурлаковъ Михаилъ (осв. Правл.) (Кибальчича). 87. Буромскій Иванъ. Ест. 1 с. П. Мд. 9 с. П.

16 88. Бутенко Александръ. Мт. 1 с. П. 89. Бухаринъ Андрей. Юр. 7 с. Н. 90. Бучакчійскій Александръ. Мд. 7 с. И. 91. Быстрицкій Сергей (осв. Нравл.) (Деменковой). Юр. 7 с. П. 92. Бѣленькій Михаилъ. Юр. 3 с. II. 93. Бѣлецкій Александръ (освоб. Иравл.). Фил. 1 с. П. 94. Бѣликовъ Игорь. Юр. 1 с. П. 95. Бѣликовъ Николай (Тарасова). Юр. 3 с. И. 96. Бѣлицъ Иванъ. Мт. 3 с. Н. 97. Бѣлкинъ Николай. Ест. 3 с. И. 98. Бѣловъ Николай. Мд. 1 с. И. 99. Бѣлоусовъ Петръ. Ест. 7 с. Н Бѣляевъ Александръ (ст. Тихоцк.). Юр. 5 с. П Бѣляевъ Александръ. Юр. 3 с. П Бѣляевъ - Молчановскій Иванъ. Мд. 7 с. П Бѣляевъ Николай. Мт. 5 с. П.

17 56&Ч9 17 иснтрадьяг БІ0л)о I екь!нв. л *»рі» М* 2

18 в. 1 Василенко - Иваницкій Николай (осв. Правд.) (ежем. нос. 15 руб.). Юр. 7 с. П. >. Васильевъ Иванъ (осв. Правд. Муз.). Ест. 3 с. П. 3. Васильевъ Константинъ. Юр. 1 с. П. 4. Васильковскій Владимірт. Юр. 7 с. П. 5. Васильковскій Петръ (осв. Правд.) (Музык.) (ст. Василенк.). Юр. 7 с. П. 6. Васильченко Николай (осв. ІІравл.)(Екат.Гор. Унр.). Мд. 7 с. П. 7. Васысь Иванъ (осв. Правд.) (ежемѣс. нос. 15 р.). Юр. 5 с. П. 8. Васьковъ Григорій. Фил. 7 с. II. 9. Введенскій Ивань (осв. Правд.) (Пѣвчій). Юр. 7 с. П. 10. Введенскій Михаилъ (осв. Правд,) (Цѣвчій). Мд. 9 с. Ц.

19 Вогперъ Александръ (втор.). Юр. 5 с. Л. 12. Вейнеръ Шлема. Юр. 7 с. Ь 18. Польсовскій Георгій (Харитон.). Юр. 5 с. П. 14. Венглинсвій Степанъ. Юр. 1 с. Р.-К. 15. Вергунъ Николай (осв. Цравл.) (Федоровой.). Ест. 7 с. П. 16. Веселый Іосифь(осв. Правд.) (ежемьс. пос. 15 р.). Юр. 5 с Вещуропъ Николай. Мт. 3 с. II. 18. Виноградовъ Владиміръ (осв. Правд.). Мд. 3 с. И. 19. Виноградовъ Федоръ (осв. Правд.) Юр. 5 с Винокуровъ Борисъ (осв. Правд.). Мт. 3 с. II. 21. Владиміровъ Дмитрій. Юр. 1 с. И. 22. Войничъ-Слножѳвцкій Георгій. Мд. 1 с. И. 23. Войцеховскій Владиславъ (осв. Ирав.)(Деменковой). Юр. 7 с. Р.-Кат. 24. Волгинъ Владиміръ. Мед. 1 с. II. 2*

20 Волескій Вячеславъ (осв. Правд.). Юр. 1 с. П. 26. Волковъ Борвсъ (осв. Правд.) (Муз.). Ест. 7 с. И. 27. Волковъ Иванъ. Юр. 1 с. П. 28. Волобуевъ Михаилъ (осв. Правд.) (Пѣвчій). Юр. 7 с. П. 29 Волосовъ Гиршъ. Мд. 7 с. I. /5 30. Волочковъ Николай (осв. Правд.) (Деменковой). Юр. 5 с. П. 31. Вольпянъ Герасимъ. Мд. 3 с. I. /( 32. Вольфартъ Петръ. Юр. 1 с. П. 33. Воркуевъ Владиміръ (осв. Правд.). Мд. 3 с. П. 34. Воробейникъ Александръ. Мд. 9 с. I. /~- 35. Воробьевъ Владиміръ (осв. Правд.). Мд. 9 с. П. 36. Вртанесянцъ Рафаилъ (осв. Правд.). Мд. 9 с. А.-Г. 37. Вуичъ Виталій. Юр. 5 с. П. 38. Вуколовъ Анатолій. Мд. 1 с. П. 39. Вырыпаевъ Сергѣй. Ест. 3 с. П.

21 40. Выставкинъ Владиміръ. Юр. 5 с. В. 41. Вышеславцевъ Михаилъ. Юр. 7 с. И. 42. Вьювииковъ Илья (осв. Нравл Муз). Юр. 1 с. II Вѣнецкій Николай (Казен. стип.). Мд. 7 с. Н. 44. ВІітровъ Александръ. Мт. 1 с. II. 4й. Вязигинъ-Владиміръ (осв. Нравл.). Фил. 1 с. II. 40. Вязьминь Владиміръ (втор.) (М. II. И.). Фил. 7 с. II.

22

23 г. 1. Гавриковъ Дмитрій. Мед. 1 с. II. 2. Газарбекянцъ Левовъ. Юр. I с. Ар,-Гр. 3. Гаибовъ Бахадиръ. Мд. 9 с. Мг. 4. Гаибовъ Джахангнрь-Бекъ. Мт. 1 с. Магом. 5. Галевко Алексѣй. Мд. 7 с. П. 6. Галкинъ Константинъ. Ест. 1 с. II. 7. Гальперинъ Аропъ. Юр. 7 с. I. /У 8. Гамбаровъ Давидъ. Мд. 1 с. А.-Гр. 9. Гаммъ Давидъ. Мд. 1 с. Менон. 10. Гамцемлидзе Александръ. Мд. 1 с. П. 11. Баронъ фонъ-ганъ Владиміръ. Юр. 7 с. П. 12. Гаркави Моисей. Ест. 3 с. I. /^7 13. Гарке Георгій-Эрнестъ-Реингольдъ. Юр. 5 с. Л.

24 Гарондаръ Василій. Юр. 7 с. II. 15. Гартманъ Георгій. Мд. 3 с. Р.-К. 16. Гарфункель Павелъ - Юлій. Мд. 7 с. I. ^ 17. Гаурилкевичъ Валеріанъ. Юр. 1 с. Р.-К. 18. Гвоздиконъ Гавріилъ (осв. Правд.) (ежей. иос. 15 р.). Юр. 1 с. П. 19. Геевсьій Викторъ (К. У. О.). Мд. 5 с. И. СО. Геймановичъ Александръ. Мд. 5 с. I. 21. Гейне Артуръ-Фридрихъ. Юр. 1 с. Е.-Л. 22. Гельви Эмиль - Іоанъ. Мд. 5 с. Р.-К. 23. Гельтзль Николай. Юр. 7 с. П. 24. Гемпель Константинъ. Юр. 1 с. П. 25. Георгіади Пантелеймонъ. Мд. 1 с. II. 26. Герберъ Александръ. Юр. 5 с. I. *- 27. Геркевичъ Викторъ. Ест. 1 с. П. 28. Германъ- Мендель. Мд. 7 с. I. ІА 29. Германъ Петръ. Ест. 5 с. П.

25 Гершувъ Борисъ. Мд. 7 с. I. 2 / Геслеръ Вильгельмъ-Оскаръ. Юр. 1 с. Е.-Л. Гетинкау Александръ. Юр. 1 с. II. Гинзбургъ Абрамъ Ельевичъ. Мт. 5 с. 1. ^ ^ Гинзбургъ Моисей. Мт. 3 с. I. Гиринъ Владиславъ (осв. Правд.) (Муз.). Мд. 9 с. Р.-К. Гиртдель Отто - Густавъ. Мд. 7 с. Л. Гиршманъ Александръ. Юр. 7 с. II. Гіяеъ-бековъ Мехти-Ага Оглы. Мд. 1 с. Маг. Гладушенко Иванъ. Мд. 9 с. Ц. Гладковъ Николай. Юр. 1 с. II. Глушковъ Александръ (втор.). Ест. 3 с. II. Гвѣздиловъ Михаилъ. Юр. 1 с. П. Гогіевъ Антонъ. Юр. 1 с. П. Годинъ Абрамъ. Юр. 7 с. I 2/2 45. Гокіеловь Павелъ. Мт. 3 с. Р.-Е.

26 Голобородько Семенъ. Юр. 1 с. I. 47. Головановъ Александръ. Юр 3 с. П. 48. Головновъ Сергѣй (осв. Правл.) (ежемѣс. нос. 59. Головенковъ Андрей. Мд. 3 с. П. 15 руб.). Ест. 1 с. П. 50. Голосовъ Аркадій (осв. Правл.) (Вернадск.). Юр. 7 с. П. 51. Голубевъ Анатолій (осв. Правл.) (Пѣвчій). Мд. 9 с. П. 52. Голубниченко Константинъ (осв. Правл.) (Гордѣенко I). Фил. 7 с. П. 53. Гольдингеръ Іоэль (Іулюсъ). Мд. 7 с. I. 54. Горбачевъ Викторъ (втор.). Юр. 3 с. И. 55. Горбовскій - Заранекъ Евгеній. Мд. 9 с. Р.-К. 56. Горбоконь Александръ. Юр. 7 с. П. 57. Горленко Павелъ. Юр. 7 с. П. 58. Горинекъ Николай (осв. Правл.) (Пѣвчій). Ест. 1 с. П. 59. Гороховъ Викторъ (осв. Правл.) (ежемѣс пос. 15 р.). Юр. 5 с. П.

27 60. Горчаковъ Сергѣй (Тамб. Пред. Двор.). Мд. 5 с. П. 61. Горяйновъ Николай. Юр. 1 с Горнистовъ Иванъ. Фил. 1 с. П. 63. Гостищевъ Анатолій. Мд. 3 с. И. 64. Гофмейстеръ Генрихъ-Вильгельмъ-Стефанъ. Юр. 1 с. Е.-Л 65. Гофъ Антоній. Юр. 5 с. П. 66. Грабовскій Николай (св. Кир. и Меѳ.). Фил. 5 с Граиовъ Казиміръ - Владиславъ - Вильгельмъ. Ест. 1 с. Р.-К. 68. Гребенщиковъ Андрей. Юр. 3 с. И 69. Грековъ Викторъ. Ест. 3 с. II. 70. Грековъ Григорій. Юр. 1 с. Н. 71. Грецовъ Сергѣй. Юр. 1 с. И. 72. Григорович ь Михаилъ. Ест. 1 с. П. 73. Григоровъ Поликарпъ. Мд. 5 с. П.

28 Григоровъ Сергѣй. Юр. 8 с. П. 75. Григоръ Иванъ. Юр. 7 с. П. 76. Григорьевъ Аркадій. Юр. 3 с. П. 77. Григорьевъ Вячеславъ (осв. Правд.) (ежемѣс. пос. 15 р.). Юр. 7 с. П. 78. Григорьевъ Николай. Ест. 1 с. II. 79. Гризовъ Николай (осв. Правл.). Юр. 1 с. П. 80. Гриневъ Борисъ. Юр. 1 с. П. 81. Гриневъ Демьянъ (осв. Правл.) (Сверчевской). Мд. 7 с. П. 82. Гришотъ Камилъ - Феликсъ. Мд. 7 с. Л. 83. Гротъ Алексѣй. Мт. 7 с. П. 84. Грубе Александръ. Мд. 1 с. Н. 85. Грушецкій Иванъ. Мд. 9 с. Р.-К. 86. Губертъ Орестъ. Мд. 3 с. П. 87. Гудзенко Владиміръ. Юр. 7 с. П. 88. Гулулянцъ (онъ-жегулуловъ) Давидъ. Юр.7с.А.-Г.

29 29 Н9. Гуль Сергѣй. Юр. 5 с. П. 90. Гурвицъ Іегуда - Іосель. Мд. 7 с. I. О 91. Гургеновъ Николай. Мт. 1 с, Р.-К. 92. Гурджанидзе Сергѣй. Ест. 1 с. Н. 93. Гуровичь Борисъ. Юр. 7 с. П. 94. Гусаковскій Михаилъ. Мд. 3 с. П. 95. Гуссаковскій Михаилъ. Юр. 7 с. И. 96. Гусей нбековъ Фаррухъ-бекь. Мд. 5 с. Мг. 97. Гутниковъ Василій. Мт. 5 с. П. 98. Гутвиковъ Петръ (осв. Нравл.). Юр. 5 с. П. 99. Гущо Вячеславъ (осв. Правл.). Юр. 1 с. П.

30

31 д. I. Дампе ль Евгеній (осв. Нравл.). Фил. 7 с. П. 2. Дампель Алексѣй. Ест. 1 с. П. 8. Дампель Николай (осв. Иравл.). Ест. 7 с. П. 4. Данненбергъ Борисъ. Ест. 1 с. Лют. 5. Дареній Михаилъ. Юр. 1 с. П. 6. Дайхесъ Максъ. Мт. 1 с. I. V 7. Дегтеревъ Николай. Фил. 1 с. П. 8. Дейчъ Беръ. Мд. 7 с. I Деканозовъ Михаилъ. Мд. 1 с. II. 10. Деыенинъ Евгеиій. Юр. 1 с. П. II. Дементѣевъ Леонидъ. Ест. 3 с. П. 12. Денисовъ Николай (осв. Правл.). Юр. 3 с. П. 13. Дербушевъ Николай (ежемѣс. пос. 15 р.). Юр. 5 с. П.

32 14. Деревянко Ростиславъ. Мт. 1 с. П. 15. Джамардидзе Михаилъ. Юр. 5 с. П. 16. Джанибековъ Евстафій (Графа Лорисъ-Меликова). Мд. 7 с. П. 17. Джапаридзе Давидъ (осв. Иравл.) (ежеиѣс. пос. 15 р.). Мд. 7 с. П. 18. Джапаридзе Иванъ. Мд. 7 с. П. 19. Дзендзикь Владислав ь - Тадеуш ь. Ест. 3 с. Р.-К. 20. Диденко Сергѣй (Быковскаго). Фил. 3 с. П. 21. Дидрихсонъ Александръ. Юр. 3 с. Л. 22. Диканскій Беняминъ-Левъ. Мт. 1 с. I. ^ ^ 23. Дикій Александръ. Юр. 1 с. И. 24. Дикъ Францъ. Мд. 7 с. Мн. 25. Дирксенъ Гергардъ. Мд. 5 с. Мп. 26. Дишъ Георгій-Альбертъ (осв. Правд.) (Альбрехта). Юр. 3 с. Е.-Л. 27. Діомидовъ Владиміръ. Юр. 7 е. П.

33 Діомидовъ Михаилъ (осв. Правл.) (Есикорскагоі. Мт. 5 с Дмитрашъ Николай. Юр. 1 с. Н. 30. Дмитріевъ Георгій. Юр 3 с. II. 31. Дмитріевъ Михаилъ. Ест. 3 с. П. 32. Доііашъ Александръ (осв. Нравл.) (ежемѣс. по<\ 15 р.). Мд. 9 с Добіашъ Вячеславъ (Василенко). Юр. 3 с. П. 34. Доброхотовъ Михаилъ. Мд. 5 с. II. 35. Долгаревъ Владиміръ. Юр. 1 с. П. 36. Долговъ Владиміръ. Мт. 1 с. П. 37. Долинскій Владиміръ (осв. Правд.). Юр. 3 с. П. 38 Доллинъ Иванъ. Ест. 7 с. II. 39. Домаревъ Василій (осв. Правл.) (Казен.). Мд. 5 с. іі. 40. Домрачевъ Петръ (осв. Правл.) (ежемѣс. пос. 15 р.). Юр. 7 с. П. 41. Дорошенко Илья. Юр. 5 с. П. 8

34 Дорфманъ Мойсей (втор.). Мт. 3 с. I. 43. Дриженко Николай (осв. Правд.). Юр. 3 с. П. 44. Дробязго Леонидъ (осв. Правд.) (Риворда). Юр. 5 с. П. 45. Дроздовскій Василій (втор.). Юр. 3 с. П. 46. Дубесарскій Эммануилъ. Юр. 5 с. I. ^ 47. Дубининъ Симеонъ. Юр. 5 с. П. 48. Дубяга Леонидъ. Юр. 1 с. П. 49. Дурачъ Станиславъ. Ест. 5 с. Р.-К. 50. Дурачъ Теодорх-Францишекх, Юр. 1 с. Р.-К. 51. Дученко Николай. Мд. 7 с. П. 52. Дюбургъ Евгеній (осв. Правд.). Мд. 3 с. Кальв.

35

36 Е, 1. Евдокимовъ Викторъ (осв. О рай л.) (Харитон.). Мд. 9 с II. 2. Евдокимовъ Иванъ Ест. 1 с. И. 3. Евсѳевъ Александръ Мд. 1 с. П. 4. Евтихіевъ Александръ. Юр. 7 с. II. 5. Егіазарянцъ (онъ-же Егіазаровъ) Захарій. Мд. 5 с. А.-Г. 6 Егоровь Дмитрій (ст. Заиад. края). Ест. 5 с. II. 7. Езиковъ Семенъ Мт. 1 с. Р.-К. 8. Елкинъ Михаилъ Мт. 1 с. П. 9. Емецъ Семенъ Мд. 1 с. П. 10. Ермолаевъ Вячеславъ (осв. Правл.) (Воронина). Мд. 5 с. И. 11. Ерофѣевъ Борисъ Мт. 1 с. П. 12. Ефремовъ Евгеній, (втор.) Юр. 3 с. П. 13. Епифановъ Ѳедоръ Ест. 3 с. П.

37 37

38 ж. 1. Ждановъ Михаилъ (ежеы. пос. 15 р.). Юр. 7 с. И. і'.. Жебелевъ Николай (М. Н. Е.). Фил. 5 с. П. 3. Желтоеовскій Иванъ. Юр. 5 с. П. 4. Жигмановскій Сергѣй Мд. 1 с. П. 5. Жилинъ Александръ Мд. 1 с. П. 6. Житковъ Александръ (осв. Правд. Муз.) (втор.) Мт. 1 с П. 7 Житковъ Владиміръ (осв. Правд.) (Муз.). Мд. 3 с. П. в. Жмайловичъ Феликсъ (осв. Прав.). Мд. 9 с. II. 9. Жолковскій Станиславъ-Игнатій (осв. Прав. Муз.). Мд. 7 с. Р.-К. 10. Жолниренко Александръ. Ест. 1 с. П. 11. Жуковскій Александръ. Ест. 1 с. И. 12. Жуковъ Яковъ Ест. 1 с. П.

39 39

40 8. 1. Заблоцкій Александръ-Генрихъ. (освоб. Правд.) (ежем. пос. 15 р.). Ест. 7 с. Р.-К. 2. Забнинь Сергѣй (трет.). Мд. 3 с. П. 5. Забугскій Евгеній. Ест. 7 с. II. 4. Завалишинъ Александръ. (Харитон.). Юр. 5 с. П. 5. Завьяловъ Иванъ. Мд. 9 с. И. (*. Зайцевъ Алексанрдъ. Ест. 3 с. П. 7. Зак^синъ Василій. Мд. 1 с. II. Ѵ'\ 8. Закржевскій Казиміръ. Ест. 1 с. Р.-К. 9. Заикинъ Борисъ. Юр. 1 с. II. 10. Зайкевичъ Ронапъ. (втор.). Ест. 1 с. II. 11. Зайдинеръ Исаакъ. Мд. 3 с. I. іс Ч Г2. Заленскій Вацлавъ - Адольфъ (осв. Иравл.). Мд. 3 с. Р.-К.

41 13. Залѣсеній Константинъ. Юр. 7 с. Іі. 14. Замковскій Яковъ. Мд. 7 с. I. _ 15. Замошниковъ Владиміръ (Минченк.). Юр. 3 с. II. 16. Замятинъ Иванъ. Мт. 1 с. Л. 17. Запорожецъ Михаилъ. Юр. 1 с. П. 18. Зарудный Николай. Юр. 1 с. П. 19. Засѣкннъ Владиміръ Фил. 1 с. II. 20. Захаровъ Константинъ (М. Н. П.). Фил. 5 с. II. 21. Захаровъ Левъ. (осв. Правд.) Юр. 3 с. П. 22. Захаровъ Павелъ (осв. Нравл.). Мд. 9 с. II. 23 Звенигородскій Зельманъ. Мд. 9 с. I. / % 24. Зеленецкій Юрій. Ест. 1 с. П. 25. Зеленцовъ Константинъ. Ест. 1 с. П. 26. Зикѣевъ Василій. Мд. 7 с. П. 27. Зильберъ Соломонъ. Мд. 9 с. I. 28. Зининъ Михаилъ (втор.). Мд. 3 с. П.

42 Зосимовичъ Павелъ. Фил. 5 с. П. 30. Зубковскій Всеволодъ (ст. Ѳеолога). Фил. 7 с Зубковскій Вячеславъ. Мд. 7 с. П. 32. Зубковскій Михаилъ. Юр. 3 с. П. 33. Зубковъ Сергѣй. Юр. 3 с. П. 34. Зюбаиъ Дмитрій, (осв. Прав.). Мд. 7 с. 11.

43 и. 1. Иваницкій Вадимъ. Ест. 3 с. і1. 2. Ивановскій Чеславъ (осв. Прав.), (ежемѣс. пособ. 15 руб.). Ест. 5 с. Р.-К. 3. Ивановъ Александръ. Мд. 9 с. П. 4. Ивановъ Александръ Кирилловичъ (М. Н..). Фил. 5 с. П. 5. Ивановъ Борисъ Алексѣевичъ. Юр. 1 с. П. 6. Ивановъ Дмитрій Алексѣевичъ. Юр. 1 с. И. 7. Ивановъ Борисъ Николаевичъ. Юр. 5 с. П. 8. Ивановъ Василій Васильевичъ. Юр. 3 с. П. 9. Ивановъ Василій Михайловичъ (осв. Нравл.). Мд. 5 с. Н. 10. Ивановъ Дмитрій Кирилловичъ. Мт. 1 с. П. 11. Ивановъ Иванъ. Мт. 1 с. П. 12. Ивановъ Николай Васильевичъ. Юр. 5 с. И.

44 13. Ивановъ Петръ. Юр. 1 с. П. 14. Ивановъ Сергѣй Ивановичъ. Юр. 5 с. П. 15. Ивановъ Сергѣй Николаевичъ. Мт. 1 с. П. 16. Ивановъ Эрастъ. Юр. 1 с. И. 17. Ивенскій Василій. Мд. 5 с. I. 18. Ивенскій Леонтій. Юр. 7 с. I. 4^/ 19. Ивицкій Борисъ (осв. Правд.) Юр. 7 с. П. 20. Ивицкій Евгеній. Мт. 5 с. П. 21. Идельсонъ Владиміръ. Юр. 7 с. I. 22. Илларіоновъ Николай. Мд. 7 с. П. 23. Илларіоновъ Сергѣй. Юр. 7 с. П. 24. Иликъ Верахъ. Мд. 1 с. (Караимъ). 25. Иликъ Эліяо. Мт. 7 с. Кр. 26. Ильинъ Петръ (осв. Правд.). Юр. 7 с. и. 27. Ильскій Лонгинъ. Ест. 5 с. Р.-К. 28. Ингбергъ Викентій (освоб. Правд.) (Муз.). Юр. 5 с. П.

45 Исиченво Михаилъ (оси. Правд.) (Пѣвчій). Мд. 9 с. П. 30. Исаевъ Николай. Фл. 1 с. П. 31. Истомивъ Михаилъ. Мд. 1 с. П.

46 I 1. Іозейфовачъ Лейбь. Мд. 7 с. I. 2. Іохельонъ Александръ. Мд. 9 с. Л.

47 к. 1. Кабановъ Николай, (втор.). Юр. 1 с. П. 2. Кабишевъ Василій. Ест. 1 с. П. 3. Каджаіл Григорій. Мд. 3 с. П. 4. Казанскій Владиміръ (осв. Правд.) (Старицк.). 5. Казанцевъ Николай. Юр. 1 с. П. Мд. 9 с. П. 6. Казьминъ Владиміръ Ивановичъ. Юр. 1 с. П. 7. Казьминъ Владиміръ Николаевичъ. Юр. 7 с. П. 8. Какурато Герасимъ. Мд. 3 с. П. 9. Калининъ Константинъ. Мд. 7 с. П. 10. Калениченко Тимофей. Ест. 3 с. П. 11. Калиниченко Іосифъ. Мд. 7 с. П. 12. Калмыковъ Борисъ. Мд. 1 с. П. 13. Камбуровъ Павелъ. Юр. 1 с. П.

48 Каменскій Александръ. Фл. 3 с. П. 15. Каминскій Давидъ. Мд. 7 с. I. 16. Кавдыба Левъ. Мд. 3 с. П. 17. Кандѣйкинъ Михаилъ (Об. В. Д.). Юр. 5 с. П. 18. Капелевь Николай. Юр. 7 с. П. 19. Капетанави Георгій (осв. Прав.) (Муз.). Мд. 9 с. П. 20. Капитоновъ Василій (осв. Правл.). (Федоренко). Ест. 7 с. П. 21. Капустинъ Константинъ. (Бѣлокопытовъ). Ест. 1 с. П. 22. Карасевъ Александръ. Мт. I с. II. 23. Карасевъ Петръ Юр. 5 г. II. 24. Карбановъ Николай (Кав. У. О.). Юр. 3 с. П 25. Кардашовъ Валеріанъ. Мт. 7 с. и. 26. Карлашъ Александръ. Юр. 1 с. П. 27. Карпенко Антонинъ (втор.) Мт. 1 с. П.

49 Кардашевскій Михаилъ (втор.). Ест. 1 с. П. 29. Карповичъ Владиславъ (осв. Правл.) (Муз.). Мд. 30. Карповъ Леонидъ Юр. 1 с. II. 31. Карташевъ Михаилъ. Мт. 3 с. П. 7 с. Р.-К. 32. Касьяновъ Георгій (осв. Правл.) (Пѣвчій). Мт. 3 с Касьяновъ Михаилъ (Быковскаго). Фл. 3 с Катальщиковъ Владиміръ (Харитонеико). Мд. 35. Катышевцевъ Александръ. Мд. 5 с. П. 36. Каценелепбогенъ Симонъ. Мд. 9 с. I. 37 Кацъ Азріель. Мд. 7 с. I. І/ 38. Кгаевскій Александръ. Юр. 3 с. И. 39. Кейбалъ Николай. Мд. 3 с. И. 7 с. И. 40. Кемарскій Сергѣй (осв. Правл. Муз.) (втор.). 41. Кенигсберъ Мееръ-Эліо. Юр. б с. I. Мт. 1 с. 11.

50 Кернеръ Давидъ. Мд. 9 с. I. 4^ 43. Кесенеръ Александръ. Мд. 1 с. П. 44 Кесслеръ Павелъ. Фл. 1 с. П. 45. Киблеръ Вольдемаръ. Юр. 3 с. Л. 46. Кизиріа Александръ. Мд. 7 с. П. 47. Килосанидзе Михаилъ (Тифл. Гор. Упр.). Мд. 48. Кирзнеръ Борисъ. Мд. 5 с. I. ^ 7 с. П. 49. Кирпичевъ Иванъ (Орлова). Юр. 7 с. П. < 50. Кирпотинъ Владиміръ. Юр. 3 с. П. 51. Кирстенъ Гарри. Ест. 3 с. Е.-Л. 52. Киршманъ Яковъ. Мд. 9 с. I. $ <7 53. Киршовъ Михаилъ. Юр. 3 с. П. V 54. Кичинъ Михаилъ. Юр. 3 с. П. 55. Клисенко Афанасій (осв. Правл.) (Наслѣд. Цес. Николая Александровича). Юр. 3 с. П. 56. Ключанскій Семенъ (осв. Иравл.) (Муз.) (втор.). Юр. 1 с. II.

51 Клярфѳльдъ Моисей-Іосифъ. Мд. 7 с. І. ^ / 58. Кішрель Вольфъ. Мд. 7 с. I. Г7 59. Кобеляцкій Георгій, (оси. Правл.) (ежем. иосб. 15 руб.). Юр. 3 с. П. 60. Кобозевъ Иванъ (осв. Правд.). Мд. 3 с. П 61. Ковалевскій Владиміръ (втор.). Юр. 5 с. П. 62. Коваленко Евгеній (втор.). Мт. 1 с. П. 63. Коваленко Николай. Мт. 5 с. П. 64. Ковачевичь Стефанъ. Ест. 3 с. II. 65. Коварскій Моисей. Мд. 9 с I. 66. Ковтуненко Павелъ (втор). Юр. 5 с. П. 67. Ковтуновъ Борисъ. Юр. 3 с. П. 68. Коведяевъ Евгеній. Ест. 1 с. П. 69. Коганъ Борисъ. Мд. 9 с. I. 70. Коденцъ Николай, (осв. Правл.). (Пѣвчій ). Юр. 3 с. П. 71. Козакъ Владиміръ (осв. Правл.) (Деменковой). Юр. 7 с. II.

52 Козаченко Аркадій (осв. Правд.) (ежен, пособ. 15 р.). Юр. 3 с. П. 73. Козинцевъ Сергѣй (осв. Правд.) (Муз.). Мд. 7 с. П. 74. Козубскій Антонъ-Цезарій. Юр. 3 с. Р.-К. 75. Козыревъ Сергѣй Мт. 1 с. П. 76. Колдобскій Николай. Юр. 1 с. П. 77. Коленко Евгеній (осв. Правд.). Мд. 1 с. П. 78. Колесниковъ Иванъ. Юр. 1 с. Мол. 79. Колесниковъ Николай. Юр. 1 с. П. 80. Коломійцъ Александръ. Мд. 1 с. П. 81. Колосовъ Яковъ. Юр. 1 с. П. 82. Колчевъ Леонидъ. Мд. 1 с. П. 83. Комаровъ Сергѣй. Юр. 7 с. П. 84. Кондратенко Андрей. Юр. 3 с. П. 85. Кондрашевъ Анатолій. Юр. 7 с. П. 86. Коноваловъ Василій (Бѣлокопытова). Мд. 5 с. П.

53 Кононенко Виссаріонъ (осв. Правд.) (Пѣвчій). Юр. 3 с. П. 88. Коноровъ Александръ (Зап. края). Мт. 7 с. П. 89. Коноровъ Михаилъ (М. Н. П.) Фил. 7 с. П. 90. Коноровъ Сергѣй (ст. П. И. Ковалевскаго) (осв. Правд.). Мт. 7 с Константиновъ Иванъ. Юр. 5 с. П. 92. Конюховъ Николай. Мд. 9 с. П. 93. Кораблевъ Лаврентій. Ест. 1 с. П. 94. Корастелевъ Михаилъ (втор.). Мт. 1 с. П. 95. Кореневъ Авраамъ. Юр. 7 с. I. 96. Кореницкій Борисъ Мт. 3 с. П. 97. Корнеліо Михаилъ (осв. Правл.). Юр. 5 с. II. 98. Космодемьянскій Алексѣй (осв. Оравл.) (Савид. 1). Юр. 7 с Костановъ Валеріанъ Мд. 7 с. П Костенко Николай (осв.правд.). Юр. 3 с. П Костиковъ Михаилъ. Юр. 3 с. П.

54 Коцаренко Василій. Мд. 7 с. П Кочергинъ Валентинъ. Юр. 1 с. П Кравцовъ Игнатій. Юр 1 с. П Кравцовѣ Игнатій. Мд. 7 с. П Крамаревъ Борисъ. Ест. 3 с. И Крамаревъ Сергѣй (осв. Правд.) (Горчакова). Мт. 5 с. П Крамаренко Владиміръ (Харитонен.). Мт. 3 с. И Кранцфельдъ Александръ. Юр. 7 с. I. $ (о 110. Кранцфельдъ Владиміръ. Мт. 5 с. I. $ Красновъ Александръ. Юр. 3 с. П Краснопольскій Александръ (осв. Правл.). Юр. 5 с. П Красовицкій Лейба * Гиршъ. Мд. 9 с. I. ) & 114. Красса Герасимъ. Юр. 5 с. П Кресинъ Николай (Казен.). Мд. 7 с. П Кресинъ Петръ. Ест. 1 с. П.

55 Кресинъ Валеріанъ (осв. Правд.). Мд. 9 с. П Кривопусковъ Владиміръ Юр. 1 с. П Крижевскій Яковъ. Мд. 7 с. I. ^ ^ 120. Кринскій Кусіель. Мд. 9 с. I Крисковичъ Александръ. Ест. 1 с. П Кристъ Евгеній (Стар. Земск. Упр.). Мд. 7 с. II Кронгардтъ Николай. Юр. 7 с. П Кроянскій Иванъ. Мт. 1 с. И Кроянскій Михаилъ Ест. 1 с. И Крупенко Александръ(Зап. Края) (втор.). Ест. 3 с. П Крыловъ Павелъ. Мд. 3 с. П Крысенко Іоаннъ (осв. ІІравл.) (Богдановой). Мд. 9 с. П Крышкевичъ Матвѣй. Ест. 5 с. П Кубалле Павелъ-Іосифъ. Ест. 5 с. Р.-К Кудрицкій Николай. Юр. 5 с. П.

56 Кузнецовъ Андрей. Мт. 1 с. П Кузнецовъ Георгій (осв. Правд.) (им. Назарова). Мт. 7 с. П Кузочкинъ Владиміръ. Юр 1 с. П Кѵколевскій Леонидъ. Мд. 9 с. П Кулабуховъ Иванъ, (втор.). Мт. 3 с. П Кулакъ Константинъ. Юр. 5 с. П Кулеша Вацлавъ-Фрапцишекъ. (осв. Правд.) (Деменковой). Мд. 9 с. Р.-К Кулжинскій Сергѣй. Ест. 1 с. П Кулжинскій Иванъ Мд. 5 е. П Кулигинъ Александръ (осв. Правд.). Мд. 1 с. П Кулигинъ Михаилъ (освоб. Правд.) (Пѣвчій) (ежем. пое. 15 р.). Юр. 7 с. П Кукуджановъ Михаилъ. Мд. 1 с. А.-Г Кулюкинъ Николай (осв. Правд.) (Казен.). Мд. 5 с. П.

57 Кунаховичъ Викторъ, (втор.). Ест. 1 с. П Купріяновой Николай. Юр. 1 с. П Кураевъ Николай. Мт. 1 с. П Куракинскій Вячеславъ. Мт. 5 с. П Куриловъ Владиміръ. Юр. 7 с. II Куровскій Вячеславъ. Ест. 5 с. П 151. Куровскій Николай (осв. Правл.). Ест. 5 с. П Куртцъ Юлій. Ест. 1 с. Л Курчинъ Михаилъ. Мд. 1 с. П Кутыревъ Владиміръ. Юр. 5 с. П Кучеренко Николай. Юр. 3 с. II Кушенъ Михаилъ (Св. Кирил. и Меѳ.). Фил. 5 с. П.

58

59 69 ІИ.1. поланіу..ь

60 л. 1. Лавровскій Николай (осв. Правл.). Юр. 7 с. П. 2. Лагермаркъ Германъ. Ест. 5 с. П. 3. Ладный Василій (Харитонен.). Мд. 3 с. II. 4. Лазаревъ Григорій. Юр. 1 с. И. 5. Лазарявцъ Семенъ. Мд. 5 с. А.-Гр. 6. Лазпицкій Николай. Юр. 1 с. II. 7. Лалошъ Борисъ. Юр. 1 с. П. 8. Ланда Эмануилъ. Мд. 9 с Ландеснанъ Абрамъ. Мд. 9 с. I 10. Лапатановъ Петръ. Мд. 3 с. II. 11. Лапинъ Владиміръ. Фил. 7 с. П. 12. Лапинъ Леонидъ (освоб. Правл.) (ежемѣс. пособ. 15 руб.). Юр. 3 с. П. 13. Лапкевичъ Павелъ. Мд. 9 с. П.

61 14. Ланкинъ Борисъ. Мд. 9 с. П. 15. Латвовскій Викторъ. Юр. 1 с. П. 16. Лахманъ Исаакъ. Мд. 9 с. I. 17. Лебедевъ Гавріилъ. Мт. 5 с. П. 18. Лебедевъ Вячеславъ. Ест. 1 с. П. 19. Лебедевъ Ииполитъ. (Быковсв.). Юр. 3 с. П. 20. Леваковскій Николай (осв. Иравл.) (ежеыѣс. пос. 15 руб.). Юр. 7 с. П. 21. Левбаргъ Аронъ. Мд. 9 с. I. 22. Левензонъ Аронъ. Мд. 9 с. I. 23. Леви Василій. Юр. 7 с. I. 24. Левиндиглеръ Левъ. Мд. 5 с Левитскій Фавстъ. Мат. 1 с. II. 26. Левитскій Ѳедоръ (осв. Правд.) (Ходовскаго). Юр. 5 с. П. 27. Левченко Левъ. Юр. 1 с. И. 28. Левшинъ Митрофанъ. Юр. 3 с. П.

62 Лезель Михаилъ. Юр. 5 с. П. 30. Лезинъ Борисъ (оси. Правл.) (ежемѣс. пособ. 15 р.). Фил. 7 с. П. 31. Лейбовичъ Авраамъ. Мд. 9 с. I. (С 32. Лейбфрейдъ Лейба. Мд. 9 с. I. 6"? 33. Леонтовичъ Николай (освоб. Правл.). Ест. 3 с. П. 34. Леииинъ Константинъ. (Ѳеолога). Мд. 5 с. П. 35. Лесевицкій Александръ. Ест. 3 с. П. 36. Лесевичъ Николай (осв. Правл.) (Романова). Мд. 9 с. П. 37. Лессъ Шоель. Юр. 5 с. I. 38. Лещенко Владиміръ. Юр. 1 с. П. 39. Либерманъ Мовша. Юр. 7 с. I. 40. Лившицъ Абрамъ. Юр. 7 с. I. 7^^ 41. Лииицкій Алексѣй. Юр. 3 с. П. 42. Линицкій Анатолій Михайловичъ (осв. Правл.) (ежем. нос. 15 р.). Юр. 7 с. П.

63 43. Ливицкій Павелъ. Мт. 3 с. П. 44. Липскеровъ Израиль-Алѳксандръ. Мд. 7 с. I. 7/ 45. Литвиненко Николай (осв. Правд.) (Ѳедоров.). Мт. 5 с. П. 46. Литкевичъ Павелъ. Юр. 1 с. П. 47. Литовъ Леонидъ. Юр. 3 с. II. 48. Лифшицъ Мендель. Мд. 9 с. I. у 49. Лихачевъ Сергѣй. Юр. 5 с. П. 50. Лицинъ Владиміръ. Юр. 1 с. П. 51. Ліадзе Николай. Юр. 1 с. П. 52. Лобасовъ Констаитинъ (Глава. Кавк. края). Юр. 7 с. П. 53. Лобода Владиміръ. Юр. 1 с. П. 54. Лопатнивонъ Александръ. Ест. 1 с. П. 55. Лордкипанидзе Валеріанъ (осв. Правд.) (Кибаль 56. Лукашевъ Николай. Юр. 1 с. П. чича). Мд. 7 с. П.

64 57. Лукинъ Николай Юр. 7 с. П. -г. 58. Лукомнинъ Яковъ. Мд. 1 с. I. ^ 59. Лукьяновичъ Борисъ (втор.). Ест. 5 с. П. 60. Лукьяновичъ Леонидъ. Ю. 5 с. П. 61. Лусаковскій Мечиславъ-Адамъ. Мд. 5 с. Р.-К. 62. Лусенко Сергѣй. Юр. 3 с. II. 63. Львовъ Георгій. Мд. 5 с. П. 64. Львовъ Семенъ. Юр. 1 с. П. 65. Любарскій Александръ. Юр. 1 с. II. 66. Любарскій Василій. Юр. 5 с. П. 67. Любецкій Исаакъ. Мд. 7 с. I. 68. Любицкій Михаимъ. Юр. 1 с. П. 69. Люминарскій Всеволодъ. (Федоровсв.). Ест. 5 с. П. 70. Ляйстеръ Александръ. Ест. 1 с. II. 71. Лямзинъ Валентинъ. Юр. 3 с. П. 72. Ляски Константинъ. Юр. 1 с. П.

65 65 5

66 Л м. 1. Маджіони Анжело. Юр. 1 с. Е.-Л. 2. Майборэда Семенъ (осв. Правд.). Мд. 9 с. П. 3. Майзель Михаилъ. Ест. 7 с. I. 4. Маіоровъ Иванъ. Мд. 9 с. П. 5 Макаренко Владиміръ. Мд. 9 с. П. С. Макаровъ Гавріилъ (осв. Правд.) (Казен.). Мд.,/ 5 с. П. 7. Маклецовъ Александръ. Юр. 1 с. II. 8. Максимовичъ Константинъ. Юр. 5 с. П. 9. Малѣевъ Герасимъ. Мд. 1 с. И. 10 Малышевъ Николай. Ест. 1 с. П. 11. Маматовь Емельянъ. Мт. 1 с. П. 12. Кн. Маматовъ Владиміръ. Юр. 1 с. П. 13. Мандрыкинъ Сергѣй. Юр. 3 с. П, 14. Марассеричъ-де-Крешево Сергѣй. Юр. 3 с. П.

67 Маречекъ Владиміръ (осв. Правд.) (Муз). Юр. 7 с. И. 16. Маркаранцъ Григорій. Мд. 5 с. А.-Гр. 17. Маркевичъ Леонъ-Станиславъ. Юр. 1 с. Р.-К. 18. Марковичъ Ицко. Мт. I с. I. 19. Марковъ-Михаилъ (осв. Правд.) (Головенкова). Ест. 7 с. II. 20. Маркондоиато Ѳедоръ. Юр. 1 с. П. 21. Маркусъ Левъ. Мд. 1 с. I. ^ 22. Мармонштейнъ Менасія. Мд. 9 с. I. %Х) 23. Марочко Сергѣй (осв. Пр. (Импер. Александра 1.). Юр. 7 с. П. 24. Мартинсонъ Александръ (осв. Правд.) (Каразин.). Мд. 9 с. II. 25. Мартосъ Иванъ (трет.). Мд. 3 с. П. 26. Мартыновъ Николай. Юр. 5 с. II. 27. Марчевскій Михаилъ (осв. Правд.). Мт. 1 с. П. 28. Марцелли Александръ (осв. Правд.) (ежем. пое. 15 р.). Мт. 1 с. И. б*

68 Маршадъ Александръ (осв. Пр.) (Муз.) (Харитон.). Мд. 3 с. П. 30. Масалитиновъ Григорій. Мд. 1 с. П. 31. Масленниковъ Николай. Мт. 1 с. П. 32. Масловскій Николай. Мд. 1 с. П. 33. Масловъ Анатолій. Мд. 7 с. П. 34. Матвѣевъ Александръ (осв. Правд.) (ежем. нос. 15 р.). Ест. 7 с. П. 35. Матюнинъ Гавріилъ. Юр. 7 с. П. 36. Махарадзе Захарій. Мд. 5 с. П. 37. Мачуринъ Николай. Юр. 7 с. П. 38. Мгалобѳловъ Леонъ (втор.). Ест. 1 с. П. 39. Медвѣдевъ Александръ. Ест. 1 с. II. 40. Медвѣдевъ Аркадій. Ест. 7 с. П. % 41. Медвѣдевъ Валентинъ. Юр. 7 с. П. % 42. Медерскій Казимиръ (осв. Правл.). Ест. 7 с. Р.-К. 43. Медіокритскій Николай (Полозова). Мд. 7 с. П. 44. Мезенцевъ Петръ. Юр. 5 с. П.

69 Мейеръ Владиміръ. Мд. 1 с. Е.-Л. 46. Мелековъ Иванъ. Юр. 7 с. П. 47. Меликъ-Аллахвердовъ Александръ (втор.). Юр. 1 с. А.-Гр. 48. Меликъ-Огавджанянцъ Левонъ (осв. Правл.). Юр. 5 с. А.-Гр. 49. Меликовъ Оганесъ (осв. Правд.). Юр. 3 с. А.-Гр. 50. Меликъ-Пашаевъ Арутюнъ. Мд. 5 с. А.-Гр. 51. Меликъ-Саркисовъ Григорій. Мд. 3 с. А.-Г. 52. Меликъ-Степановъ Геворкъ-Сусеръ. Юр. 1 с. А.-Г. 53. Меликянцъ Мкртичъ. Мд. 3 с. А.-Гр. 54. Мелвумовъ Амбарцумъ. Юр. 3 с. А.-Г. 55. Мерджанянцъ Карапетъ. Мд. 1 с. А.-Г. 56. Меранди Иванъ (Быков.). Юр. 3 с. И. 57. Меттеръ Менахемъ - Манъ. Юр. 7 с. I. ^/ 58. Микиртумянцъ Арутюнъ (осв. Пр.). Мд. 3 с. А.-Г. 59. Мивуцкій Тадеушъ (осв. Правл.) (Кирѣевой). Мд. 9 с. Р.-К.

70 Малѣевъ Ѳедоръ. Юр. 1 с. П. 61. Микшъ Вячеславъ (осв. Нравл.) (ежемѣс. пос. 15 р.). Фил. 1 с. П. 62. Милевскій Генрихъ-Рейнольдъ. Юр. 7 с. Р.-К. 63. Милевскій Іуліанъ. Мд. 5 с. Р.-К. 64. Миллеръ Валентинъ (осв. Правд.). Мт. 1 с. П. 65. Миллеръ Николай (осв. Правд.) (Муз.) (втор.). Мт. 1 с. П. 66. Миловидовъ Петръ. Мт. 1 с. П. 67. Мидовскій Владиміръ. Юр. 1 с. П. 68. Милославскій Аркадій (осв. Правд.) (ежем. пос. 15 р.). Юр. 7 с. П. 69. Миненковъ Валеріанъ. Мд. 1 с. П. 70. Мирвелянцъ Оганесъ (осв. Правд). Ест. 3 с. А.-Гр. 71. Мирецкій Николай. Юр. 1 с. И. 72. Мирзаевъ Михаилъ (осв. Правд.), Мд. 7 с. П. 73. Мирный Александръ (осв. Правд.). Юр. 3 с. П. 74. Мироновъ Владиміръ (осв. ІІравл.). Юр. 3 с. II. 75. Мироновъ Михаилъ. Юр. 3 с. П.

71 Миротворцевъ Сергѣй. Мд. 9 с. II. 77. Мисанъ Андрей (осв. ІІравл.) (Пѣвчій). Ест. 5 с. П. 78. Михельсонъ Владиміръ. Ест. 1 с. II. 79. Можаевъ Николай. Ест. 3 с. П. 80. Моисеевъ Николай (осв. ІІравл.) (ежемѣс. нос. 15 р.). Мд. 5 с. П. 81. Моисеенко Владиміръ Николаевичъ (Федоровск.). Юр. 7 с. II. 82. Моисеенко Николай. Юр. 3 с. П. 83. Молдавскій Анатолій. Юр. 7 с. И. 84. Монтаковъ Василій. Мд. 9 с. Н. 85. Морганъ Леонидъ. Мд. 3 с. П. 86. Морововъ Андріанъ. Ест. 3 с. П. 87. Морозовъ Борисъ. Юр. 3 с. Н. 88. Морозовъ Вячеславъ. Юр. 1 с. Н. 89. Морозовъ Иванъ Мт. 1 с. П. 90. Морозовъ Клавдій. Ест. 3 с. II.

72 Моцаковъ Ростиславъ (осв. Правл.) (ст.порпуры). Мд. 9 с. П. 92. Моцакъ Сергѣй. Юр. 1 с. П. 93. Мочалинъ Василій (осв. Правл.) (Пѣвчій.). Юр. 3 с. П. 94. Муравьевъ Алексѣй (осв. Правл.). Мд. 7 с. П. 95. Мурзинъ Алексѣй. Мд. 9 с. П. 96. Мѣсняевъ Алексѣй. Юр. 1 с. П.

73

74 н. 1. Недзѣльскій Ромуальдъ-Альфонсъ. Юр. 7 с. Р.-К. 2. Надеждинъ Владиміръ (осв. Правд.) (Харитон.). Мд. 9 с. П. 3. Назаровъ Николай. Юр. 7 с. П. 4. Народоставскій Вячеславъ. Ест. 7 с. П. 5. Народоставскій Леонидъ. Юр. 1 с. П. 6. Натіевъ Александръ (освоб. Правд.) (Муз.). Мд. 5 с. П. 7. Натъ Леонидъ. Юр. 1 с. П. 8. Небыковъ Александръ. Юр. 1 с. П. 9. Набатовъ Михаилъ. Мт. 1 с. П. 10. Невидомскій Василій (ст. Зап. Кр.). Мт. 7 с. П. 11. Недоброво Николай. Фил. 1 с. П. 12. Нейманъ Андрей (осв Правд.). Мд. 5 с. П. 13. Неклюдовъ Аркадій (ст. М. Н. П.). Фил. 7 с. П.

75 Немировскій Александръ. Юр. 5 с. I. 15. Немкинъ Зиновій (Бѣлокопытова). Мд. 3 с. П. 16. Немкинъ Григорій. Мд. 1 с. П. 17. Нерода Николай. Юр. 3 с. П. 18. Нестеровскій Николай. Юр. 1 с. II. 19. Нету шилъ Владиміръ. Ест. 3 с. П. 20. Нечаевъ Александръ. Ест. 1 с. П. 21. Никитинъ Василій. Юр. 1 с. П. 22. Николаевъ Александръ (втор.). Мт. 1 с. П. 23. Николаевъ Леонидъ. Мт. 5 с. Н. 24. Николаевъ Николай. Юр. 5 с. П. 25 Николаевскій Вольфъ. Юр. 3 с. I. 26. Никулинъ Николай. Ест. 7 с. П. 27. Новацци Сергѣй (ст. Зап. Кр.). Ест. 7 с. II. 28. Новгородскій Алексѣй. Юр. 1 с. И. 29. Новоскольцевъ Иванъ. Юр. 3 с. И. 30 Новочадовъ Владиміръ. Мд. 5 с. 11.

76 Ножниковъ Георгій. Мт. 7 с. П 32. Носалевичъ Михаилъ (осв. Правл.) (ежем. пос. 15 р.). Юр. 3 с. П.

77 о. 1. Овечко Михаилъ (осв. Правл.) (ежемѣс. пос. 15 р.). Мд. 5 с. П. 2. Овчинниковъ Александръ. Мд. 9 с. П. 3. Оганянцъ Григорій. Мд. 1 с. А.-Г. 4. Огаревъ Василій (Харитон.). Юр. 5 с. П. 5. Огаревъ Павелъ. Мд. 7 с. П. 6. Огузъ Анатолій. Ест. 1 с. II. 7. Около-Кулакъ Викторъ (осв. Правл.) (Императора Александра III учрежд. Левков.). Юр. 5 с. П. 8. Окрокверцховъ Михаилъ. Юр. 3 с. А.-Гр. 9. Окуневъ Георгій (осв. Правл.). Фил. 1 с. П. 10. Окуньковъ Алексѣй. Ест. 3 с. П. 11. Ольховый Иванъ. Мд. 7 с. П. 12. Оржевскій Евгеній (осв. Правл.) (Пѣвчій) (втор.). Мт. 1 с. П.

78 Орловъ Дмитрій. Мд. 7 с. П. 14. Орловъ Николай (втор.) (освоб. Правл.) (Муз.). Мт. 3 с. П. 15. Островскій Мечиславъ (осв. Правл.) (ежей. пос. 15 р.). Мт. 5 с. Р.-К. 16. Остроумовъ Владиміръ (осв. Правд.). Юр. 3 с. П. 17. Остроаенцкій Владиміръ. Юр. 1 с. П. 18. Охотинъ Антоній. Мт. 1 с. П. і

79 I п. 1. Паатовъ Александръ. Мд. 7 с. П. 2. Паатовъ Евстафій. Юр. 3 с. П. 3. Павловскій Михаилъ (осв. Правл.) (Пѣвчій). Юр. 1 с. П. 4. Павловъ Андрей (Казен.). Мд. 7 с. П. 5. Павловъ Дмитрій. Юр. 3 с. П. 6. Павловъ Леонидъ. Юр. 5 с. П. 7. Палавандовъ Гейдаръ - Бекъ. Мд. 5 с. Маг. 8. Панковъ Константинъ. Мд. 1 с. П. 9. Панченко Яковъ. Юр. 5 с. П. 10. Папе Ѳедоръ. Ест. 5 с. Л. 11. Панинъ Николай. Юр. 3 с. П. 12. Панфиловъ Владиміръ. Ест. 1 с. П. 13. Паписянцъ Оганесъ. Мд. 7 с. А.-Г.

80 Папаценко Александръ. Юр. 1 с. П. 15. Панчинскій Александръ. Ест. 1 с. П. 16. Парманинъ Владиміръ. Мт. 5 с. П. 17. Парманинъ Михаилъ. Юр. 7 с. И. 18. Паронянцъ Микаелъ. Мд. 5 с. А,-Гр. 19. Ііарсадановъ Моисей. Юр. 3 с. А.-Гр. 20. Парфевевковъ Константинъ. Ест. 3 с. П. 21. Иарфеновъ Алексѣй (освоб. Правл.) (Пѣвчій). Мд. 1 с. П. 22. Парфеновъ Николай. Мд. 1 с. П. 23. Пастуховъ Викторъ. Мд. 1 с. П. 24. Пащенко Вячеславъ. Юр. 7 с. П. 25. Певзнеръ Шейдеръ. Мд. 7 с. I. ^ 26. Педь Александръ. Юр. 1 с. П. 27. Пеннеръ Абрагамъ. Мд. 7 с. Мн. 28. Пенчукъ Александръ (освоб. Правл.) (ежемѣс. нос. 15 р.). Мт. 1 с. П. 29. Переверзевъ Валеріанъ. Ест. 1 с. П.

81 ІІорестіани Владиміръ (осв. Правд.) (ежемѣо. пос. 15 р.). Юр. 3 с. П. 31. Перзеке Николай (осв. Правд.). Юр. 3 с. П. 32. Перчихинъ Веніаминъ. Мд. 3 с. I. ^5 33. Песисъ Яковъ. Мд. 7 с. I. Л 34. Петровъ Владиміръ. Юр. 1 с. П. 35. Петашъ Яковъ. Юр. 3 с. П. 36. Петкевичъ Витольдъ. Ест. 3 с. Р.-К. 37. Петре Владиславъ. Юр. 7 с. Р.-К. 38. Петренко Николай Ѳедоровичъ (освоб. Правд.) 39. Петровъ Михаилъ. Юр. 1 с. П. (Пѣвчій). Мт. 1 с. П. 40. Петрусенко Викторъ. Юр. 1 с. П. 41. Пилашевскій Павелъ (осв. Правд.) (ежем. пос. 42. Пироговскій Петръ. Юр. 1 с. П. 15 р.). Фил. 1 с. П. 43. Пирумовъ (онъ-же Пирумянцъ) Иванъ. Мд. 7 с. А.-Г. 6

82 Писаренко Александръ. Ест. 1 с. П. 45. Пискуновъ Петръ. Мд. 3 с. П. 40. Цичахчи Константинъ (осв. Правл.) (Пѣвчій). Юр. 1 с. П. 47. Пичета Александръ. Мд. 1 с. П. 48. Платоновъ Иванъ. Мд. 7 с. О. 49. Платоновъ Константинъ. Мд. 7 с. П. 50. Илесскій Николай. Фил. 3 с. П. 51. Плесковъ Ното (Зеленскаго). Мд. 9 с. I. 52. Плотниковъ Михаилъ. Мд. 7 с. П. оз. Плющъ Викторъ. Мд. 1 с. П. 54. Побѣдоносцевъ Автономъ. Ест. 1 с. П. 55. Побѣдоносцевъ Иванъ (осв. Правл.) (Пѣвчій). Ест. 3 с. П. 56. Поворинскій Владиміръ (осв. Правл.) (ежемѣс. пое. 15 р.). Фил. 3 с. П. 57. Погорѣловъ Владиміръ. Юр. 1 с. П. 58. Подольскій Алексѣй (осв. Правл.). Юр. 3 с. П.

83 - - н Подольскій Владиміръ (Казен.). Мд. 7 с. II. 60. Поздняковъ Николай. Ест. 7 с. П. 61. Нозенъ Іосифъ. Юр. 7 с. П. 62. Позняковъ Леонидъ. Ест. 1 с. П. 63. Познанскій Викторъ. Юр. 5 с. П. 64. Познанскій Дмитрій. Мд. 7 с. П. 65. Покровскій Николай. Мт. 3 с. П. 66. Полтавцевъ Гавріилъ. Мд. 1 с. П. 67. Поляковъ Дмитрій. Мд. 7 с. П. 68. Поляковъ Израиль. Ест. 3 с. I. 69. Понятовскій Вадимъ. Мд. 1 с. П. 70. Поплавскій Андрей (осв. Правл.) (ежемѣс. пое. 15 руб.). Юр. 3 с. II. 71. Поповъ Александръ. Юр. 7 с. П. 72. Поповъ Борисъ. Ест. 1 с. П. 73. Поповъ Борисъ. Юр. 7 с. П. 7'» Номовъ Василій. Юр. 3 с. П,

84 Поповъ Владиміръ (втор.). Ест. 7 с. П. 76. Поповъ Григорій (освоб. Правд.) (Харитон.)- 77. Поповъ Дмитрій. Мд. 3 с. II. Мд. 5 с. П. 78. Поповъ Евгеній (осв. Правл) (Гельферих.). Мт. 79. Поповъ Иванъ. Ест. 1 с. П. 7 с. П. 80. Поповъ Константин ь. Юр. 1 с. П. 81. Поповъ Николай Александровичъ. Юр. 1 с. II. 82. Поповъ Николай Михайловичъ. Мд. 1 с. Ш 83. Поповъ Николай Яковлевичъ. Мд. 1 с. П. 84. Поповъ Сергѣй. Мт. 3 с. П. 85. Поповъ Ѳеодоръ (Луковкина). Юр. 5 с. П. 86. Порошинъ Ѳедоръ (осв. Правл.) (ежемѣс. пос. 15 р.). Юр. 3 с. П. 87. Поршнлковъ Владиміръ. Юр. 3 с. П. 88. Поспѣловскій Александръ. Мд. 3 с. П. 89. Нотапьевъ Владиміръ. Юр. 1 с. П.

85 90. Потаювъ Михаилъ. Ест. 1 с. П. 91. Починковъ Михаилъ. Юр. 1 с. П. 92. Прадѳрвавдъ Карлъ - Юлій - Эдгаръ. Мд. 3 с. Е.-Л. 93. Предтеченскій Александръ. Юр. 3 с. П. 94. Прокоповичъ Евгеній. Ест. 5 с. П. 95. Прокопіевъ Павелъ (осв. Правл.) (Вологод. Зеыск. Упр.). Мд. 9 с. П. 96. Проскурняковъ Николай. Мт. 1 с. П. 97. Прытковъ Константинъ. Юр. 5 с. II. 98. Прибыткинъ Алексѣй (втор.). Ест. 3 с. П. 99. Прытковъ Стефанъ. Мт. 5 с. П Прядкинъ Михаилъ (М. Н. П.). Фил. 5 с. П Пузановъ Борисъ (освоб. Правл.) (Люстиха). Мт. 1 с. П ІІузипо Евгеній. Юр. 5 с. П Ііустовойтовъ Дмитрій (ст. М. Н. П.). Фил. 7 с. П.

86 Пустовойтовъ Павелъ (осв. Правл.). Мд. 5 с. П Пушкаревъ Борисъ. Юр. 7 с. П Пушкаревъ Владиміръ. Юр. 7 с. П Пѣвцовъ Михаилъ. Мт. 3 с. П Палемъ Калманъ. Мд. 1 с. I.

87 87 и -.,ДІ '. - 'М '

88 р. 1. Работинъ Алексѣй (освоб. Правд.) (Савицкаго 1). 2. Радинъ Евгеній. Юр. 1 с. II. Юр. 5 с. П. 3. Радченко Иванъ (осв. Правд.) (ежемѣс. пособ. 15 р.). Мд. 7 с. П. 4. Разумовъ Владиміръ (втор.). Мд. 1 с. П. 5. Рамендикъ Эдья - Веръ. Мд. 9 с. I. Т'Т 6. Рамъ Максимъ (Мордхай). Мд. 7 с. I. Ту 7. Ранцевъ Николай (освоб. Правл.) (ежемѣс. пос. 15 р.). Юр. 3 с. П. 8. Раппапортъ Адольфъ. Юр. 5 с. I. 9. Рапепортъ Аркадій. Юр. 3 с. I. У/ 10. Ратнеръ Арнольдъ. Мд. 1 с. I. ^ 11. Рафибековъ Искендеръ - Бекъ. Юр. 3 с. Мг. 12. Рафибековъ Худо датъ - Бекъ. Мд. 7 с. Мг.

89 Рахтъ Левъ. Юр. 5 с. П. 14. Рейегардъ Александръ. Ест. 3 с Рейнгардъ Анатолій. Ест. 7 с. П. 16. Рейнгардь Владиміръ. Ест. 7 с. П. 17. Рейхе^ь Михаилъ (осв. Правд.) (ѳжемѣс. пос. 15 р.). Юр. 5 с. II. 18. Рейхнау Борисъ (осв. Правд.) (Осиповскаго). Юр. 7 с. П. 19. Фонъ - Репенакъ Готфридъ - Юлій - Генрихъ. Юр. 3 с. Е.-Л. 20. Риза-Тернавіота Григорій. Юр. 1 с. П. 21. Фонъ - Рихтеръ Николай. Ест. 5 с. П. 22. Рогальскій Леонидъ. Юр. 1 с. П. 23. Роденко Викторъ (Ковалевскаго). Юр. 7 с. II. 24. Роденко Петръ. Мд. 1 с. П. 25. Бар. Розенъ Василій. Юр. 7 с. П. 26. Розенъ Хананій. Мт. 3 с. I. & 27. Розенштейнъ Яковъ. Юр. 3 с. 1.

90 Романовъ Борисъ. Ест. 1 с. П. 29. Ромашкевичъ-Горбъ Михаилъ. Мд. 1 с. П. 30. Роттовъ Павелъ. Юр. 5 с. П. 31. Ростовцевъ Александръ. Юр. 5 с. П. 32. Роттермундъ Константинъ. Юр. 3 с. П. 33. Рубашевъ Саулъ. Мд. 3 с. I. Г 34. Рубинштейнъ Григорій. Юр. 1 с. I. 35. Рубинштейнъ Михаилъ (Р. О. Рубинштейна). Юр. 36. Рудаковъ Владиміръ. Юр. 1 с. П. N 37. Рудима Григорій. Мт. 1 с. П. 38. Рудинскій Александръ. Юр. 5 с. П. 39. Рудинскій Борисъ ( осв. Правл.) (ежемѣс. нос. 16 р.). Юр. 5 с. П. 40. Рудь Григорій (ежемѣс. нос. 15 р.). Фил. 7 с. П. 41. Румшевнчъ Андрей. Юр. 1 с. П. 42. Рунге Адольфъ-Іосифъ. Мт. І^с. Р.-К.

91 43. Рыжковъ Александръ (осв. Правд.,) (ежем. вое. 15 р.). Мд. 7 с. ГГ. 44. Рыжковъ Михаилъ (осв. Правд.). Мд. 9 с. И. 45. Рыжковъ Петръ. Ест. 3 с. П. 46. Рѣдинъ Петръ. Мд. 1 с. П. 47. Рѣзниченко Борисъ. Мд. 1 с. П. 48. Рѣзниченко Сергѣй (Кир. и Мее.) Фил. 3 с. 11.

92

93 с. 1. Сабинъ-Гусъ Георгій. Юр. 1 с. П. 2. Сабсовичъ Павелъ. Мт. 7 с. I. 7* 3. Саванели Александръ. Мд. 7 с. П. 4. Савельевъ Николай (М. Н. П.). Фил. б с. П. 5. Савицкій Николай (осв. Правл.) (Болотова). Мд. 7 с. П. 6. Савченко Владиміръ. Мд. 5 с. П. 7. Сагателянцъ Константинъ. Мд. 9 с. А.-Г. 8. Садовскій Сигизмундъ. Ест. 3 с. Р.-К. 9. Садомцевъ Иванъ. Мд. 1 с. П. 10. Саевичъ Викторъ. Юр. 3 с. П. т 11. Сакварелидзе Варлаамъ (осв. Правл.) (Харитон.). Мд. 7 с. П. 12. Сакварелидзе Леонидъ. Мд. 3 с. П. 13. Саковичъ Сергѣй (осв. Правл.). Мд. 7 с. П.

94 Саладжіанцъ Геворгъ (осп. Правл.) (ежемѣс. пос. 15 р.). Мд. 5 с. А.-Г. 15. Салтыковъ Агоп ь (осв. Правл.) (Муз.). Ест. 3 с. А.-Г. 16. Салтыковъ Александръ Мт. 1 с. П. 17. Сапатой Иванъ (осв.правл.) (Пѣвчій). Юр. 1 с.п. 18. Самборскій Василій (Ковалев. 1) (осв. Правл.). Мд. 5 с. П. 19. Самбуръ Михаилъ (осв. Щавл.) (Ходовскаго). Мд. 7 с. П. 20. Самойловичъ Ааронт. Мд. 7 с. I. у у' 21. Самойловичъ Ехіель (трет.). Мд. 3 с. Т. 22. Сановичъ Шоэль. Мд. 9 с. I. / оу 23. Сапожниковъ Аркадій (Ѳеолога). Юр. 7 с Сапригинъ Матвѣй. Юр. 3 с. П. 25. Сассіанъ Фердинаидъ. Юр. 3 с. Л. 26. Сахаровъ Евгеній. Мт. 3 с. II. 27. Сахаровъ Михаилъ (осв. Правл.) (Муз.). Мт. 5 с. Ы.

95 28. Свѣшевскій Степанъ. Юр. 1 с. Р.-К. 29. Свѣшниковъ Дмитрій. Юр. 3 с. П. 30. Селиховъ Леонидъ. Юр. 3 с. П. 31. Семеновъ Владиміръ (втор.). Фил. 7 с. П. 32. Семеновъ Вячеславъ. Мд. 3 с. П. 33. Семеновъ Михаилъ (осв. Правд.) (Деменковой). Юр. 7 с. П. 34. Семеновъ Николай (К. У. О). Мд. 9 с. П. 36. Семилѣтовъ Сергѣй. Мт. 5 с. В. 36. Семинъ Иванъ. Мд. 1 с. Н. 37. Серафимовъ Иванъ. Ест. 3 с. П. 38. Сергѣевъ Иванъ. Фил. 1 с. П. 39. Серебрениковъ Владиміръ. Юр. 5 с. П. 40. Сиверскій Борисъ (Быковск.). Ест. 1 с. П. 41. Сивороновъ Сергѣй Мд. 3 с. И. 42. Сидоровъ Иванъ Васильевичъ (Двор. Курск, губ.) Мд. 7 с. П.

96 Сизовъ Вадимъ. Мд. 1 с. П. 44. Синявскій Михаилъ (осв. Правл.) (Болдырева). Юр. 5 с. ІІ. 45. Сиренко Сергѣй (Импер. Александра III). Юр. 3 с. П. 46. Склевпцкій Сергѣй (осв. Правл.) (ежемѣс. пос. 15 р.). Юр. 8 С. П. 47. Скляровъ Георгій. Юр. 3 с. П. 48. Скорипъ Стефанъ - Доминикъ. Юр. 3 с. Р.-К. 49. Скорняковъ Александръ (втор.). Мт. 1 с. П. 50. Скоробогатый Сигизмундъ. Мт. 7 с. Р.-К. 51. Скрыпниченко Евгеній. Мд. 3 с. П. 52. Слабизіонъ Сергѣй (Куб. Войска). Юр. 1 с. П. 53. Славутинскій Илія. Фил. 1 с. И. 54. Славутинскій Михаил ь. Фил. 3 с. П. 55. Слесаревъ Василій. Юр. 7 с. П. 56. Слѣпухинъ Петръ (осв. Правл.). Мд. 9 с. П. 57. Смановскій Константинъ. Юр. 1 с. П.

97 Смирнитскій Илья (осв. Правл.) (Харитон.). Юр. 7 с. П. 59. Смирновъ Анатолій. Мд. 9 с. П. 60. Смирновъ Владиміръ. Юр. 5 с. П. 61. Смирновъ Дмитрій (осв. Правл ) (Кавен.). Мд. 7 с. II. 62. Смоленскій Абрамъ. Мд. 5 с Соковниковъ Евгеній (осв. Правл.) (Скуба). Мд. 7 с. II. 64. Соколовскій Илья (осв. Правл.) (Тихоцкаго) Мд. 9 с. II. 65. Соколовъ Владиміръ. Юр. 1 с. П. 66. Соколовъ Николай Алексѣевичъ (осв. Правл.) (ежемѣс. иос. 15 р ). Юр. 5 с. II. 67. Соколовъ Николай Владиміровичъ. Мд. 5 с. II. 68. Сокольскій Александръ. Юр. 7 с. I.,//ТЗ 69. Солнцевъ Василій. Юр. 1 с. П. 70. Соловьевъ Федоръ (осв. Правл.) (Мар. Гор. Упі>.). Мд. 9 с. Ц. 7

98 71. Сонцевъ Адріанъ. Мт. 1 с. П. 72. Сорокинъ Александръ Юр. 5 с. П. 73. Сорокинъ Николай Александровичъ. Мд. 5 с. П. 74. Сорокинъ Николай Николаевичъ (осв. Правл.). Мд. 9 с. П. 75. Сорочинскій Григорій (осв. Цравл.) (Ходовскаго). Мд. 7 с. П. 76. Соскинъ Вульфъ. Мд. 9 с. I. I ^ ^ 77. Сосновскій Петръ. Ест. 1 с. Р.-К. 78. Сосновскій Симеоиъ. Ест. 7 с. П. 79. Сотниковъ Владиміръ. Мд. 9 с. П. 80. Сохинъ Александръ (втор.). Юр. 1 с. П. 81. Сошкинъ Георгій. Юр. 3 с. П. 82. Ставицкій Николай. Юр. 5 с. П. 83. Ставраки Николай. Юр. 5 с. П. 84. Ставровскій Сергѣй (осв. Правл.) (Ходовскаго). 85. Станиславскій Викторъ. Мд. 3 с. Е.-Л. Юр. 7 с. П.

99 80. Станковъ Константинъ (осв. Прав л.) (Быковск.) (Пѣвчій). Мд. 9 с. II. 87. Старосельскій Николай (осв. Правд.) (ежемѣс. нос. 15 р.). Юр. 1 с. И. 88. Стариковъ Николай. Юр. 1 с. II. 89. Старостинъ Александръ (осв. Правл.) (Воро нина). Юр. 7 с. П. 90. Старостинъ Михаилъ (втор.). Юр. 1 с. П. 91. Степановъ Аполлонъ. Юр. 5 с. П. 92. Степановъ Владиміръ (осв. Правл.) (Тимск Уѣз. Зем. Упр.). Юр. 7 с. II. 93. Степановъ Вячеславъ (осв. Правл.) (Романова). Мд. 3 с Степановъ Николай (осв. Правл.) (Муз.). Мт. 1 с. II. 95. Степановъ Ѳедоръ. Мд. 1 с. П. 96. Стефани Сергѣй. Юр. 7 с. П 97. Стефаповь Григорій (осв. Правл.). Мд. 1 с. И. 98. Стецкевичъ Иванъ (втор.). Мт. 1 с. Р.-К.

100 Стойкинъ Андрей. Юр. 3 с. П Стоцкій Александръ. Мд. 3 с. П Страшный Лейзеръ. Мд. 9 с. I. /(^ 102. Строевъ Григорій. Юр. 1 с. П. ЮЗ. Струменко Даніилъ. Мд. 1 с. П Струнниковъ Александръ. Мд. 7 с. П Стрѣльбацкій Аркадій. Юр. 5 с. П Султановъ Хосровъ (ст. К. У. О.). Мд. 107 Сумцовъ Сергѣй (втор.). Мг. 1 с. П. 9 с. Мг Сургучевъ Алексѣй. Мд. 3 с. П Суржиковъ Иванъ. Мд. 7 с. П. ПО. Сусликовъ Павелъ. Юр. 5 с. П Сухановъ Николай. Юр. 7 с. Н Сушковъ Всеволодъ (осв. Правл.) (ежемѣс. нос. 15 р.). Ест. 3 с. П.

101 113. Сушковъ Дмитрій (осв. Правд.) (Вор. Губ. Зем. Упр.). Мд. 3 с. Іі Сцѣпенскій Сергѣй. Мт. 1 с. П Сыгалъ Нафтуль. Мд. 7 с. I Сысоевъ Константинъ (осв. Правд.) (ежемѣс. нос. 15 р.). Ест. 5 с. И Сысоевъ Николай. Юр. 7 с. П Сычевъ Александръ. Юр. 5 с. II Сѣдаковъ Евгеній. Юр. 7 с. П Сѣдлецкій Алексѣй (осв. Правд.). Ест. 1 с Сѣдлецкій Владиміръ. Мт. 5 с. П Сѣдлецкій Николай. Ест. 3 с. Н Сѣриковъ Ѳедоръ. Фил. 1 с. П.

102 102

103 т, 1. Таваніоти Димитрій. Мд. 1 с. П. 2. Тавшавадзе Авраамъ (осв. Правл.) (Муз.). Мд. 7 с. Б. 3. Таыамшевъ Иванъ (втор.). Мт. 1 с. П. 4. Тарабановъ Владиміръ (осв. Правл.) (ст. Куксы) (Пѣвчій). Мд. 9 с. И. 5. Тарановскій Борисъ. Ест. 1 с. П. 6. Тарасенко Михаилъ. Мд. 3 с. П. 7. Тарасовъ Николай (осв. Правд.). Мд. 9 с. П. 8. Тарумянцъ Зарей. Мд. 3 с. А.-Г. 9. Тарутинъ Александръ. Мд. 1 с. П. 10. Твердохлѣбовъ Юрій. Ест. 1 с. П. 11. Телѣга Владиміръ. Мд. 3 с. П. 12. Терещенко Георгій (ст. Зан. Кр.). Фил. 7 с. П. 13. Тертерянцъ Ваганъ. Мд. 5 с. А.-Г.

104 Теръ-Барсеговъ Константинъ (втор.) (осв. Правл.) (Муз.). Мт. 1 с. А.-Г. 15. Теръ - Микаэл інцъ Эроклесъ. Юр. 5 с. А.-Г. 16. Теръ-Сааканцъ Нерсесъ Мд. 1 с. А.-Г. 17. Теръ-Степановъ Ашота. Мд. 1 с. А.-Г. 18. Тетеринъ Василій (осв. Иравл.) (Деменковой). Мд. 9 с. и. 19. Тиграняндъ Арутюнъ (онъ-же Артемъ). Мд. 7 с. II. 20. Тиграняндъ Вартмамиконъ. Юр. 3 с. А.-Г. 21. Тимоѳеевъ Гавріилъ (осв. Нравл.) (Гельфериха). Ест. 7 с. II. 22. Тимоѳеевъ Иванъ. Мт. 3 с. II. 23. Тимоѳеевъ Николай (осв. Правл.) (Цитовича). Ест. 7 с. П. 24. Тимоѳеевъ Яковъ. Юр. 1 с. П. 25. Титковъ Владиміръ (осв. Нравл.) (Муз.). Юр. 7 с. П. 26. Титовъ Василій. Мд. 3 с. П.