rеоrрафски кииrописъ за 1936 r.

Размер: px
Започни от страница:

Download "rеоrрафски кииrописъ за 1936 r."

Препис

1 rеоrрафски кииrописъ за 1936 r. Съкращения: La В. -::...La Bu\garie devant le IVP. Congres des geographes et ethnographes slaves. f\per<;u geographique et ethnographique. Sofia Изв БГд= Известия на Българското географско дружество. Изв БПд= Известия на Българското пещерно дружество. МПр.=Македонски преrледъ. f\танасовъ, д. Градоветt въ Приморска Македония, МПр., rод. Х, кн. 3 и 4, стр f\танасовъ, Н. Бtленскитt пещери Маазитt" при с. Бtла, Сливенско. ИзвБПд, кн. 1, 1936 г. стр f\рнаудовъ, Б. Г. Карстовата область въ Горно-Джумайско. ИзвБПД, кн. 1, 1936 г., стр f\рнаудовъ, в. r. Петрографски и почвени изследвания на Симитли - Сърбиновската котловина и околностьта и. (Г. Джумайско), Трудове на Бълг. природоизп. д-во, кн. ХVП, 1936 г., стр Ив. Батанлиевъ. България планинска страна ли е? Сп. Природа и наука, кн. 5 (ян. и февр.) 1936 r. Батанлиевъ, Ив. Розовата нултура въ България и ней ннтt географски условия. Българска мисъль, год. XI ( 1936), кн. IV, стр Батанлиевъ, Ив. Полша въ своята географска сжщность. Сп. Учил. Прегледъ, кн. 5 и 6 (май и юний). rод. 35 (1936). Batakliev, lv. La Bulgarie. Aper<;u de geographie humaine. La В. стр Batakliev, Iv. Les bassins de!а Strouma, Rilй, Pirine, Rhodopes et la vallee de!а Maritza. Guide geographique, стр N. S t о j а n о v, Aper<;u pl1ytogeographique, стр IV Congres des geographes et ethnographes slaves, Sofia Батанлиевъ, Ив. Нашиятъ дунавски брtrъ, ИзвБГ Д, кн. III, 1936, стр Батанлиевъ, Ив. Вж. Молловъ. Ян. С. Beszkow, f\n. St. Вж. Guncev, G. Божновъ, Л. Вж. Молловъ. Ян. С. Boschkoff, L. Вж. Molloff Jan. St. Бойновъ, Петъръ Иорд. Льосътъ въ Северна България и почвитt образувани върху него. Сп. Бълr. геолог. д-во, год. VIII, 1936, кн. 1, стр Бончевъ, Ен. Опитъ за тектонска синтеза на Западна България, сп. Геология на Балканитt, т. II (1936), кн. 1, стр

2 Книгописъ 227 Boncev, Ek. Beitrag zur Frage der tektonischen Verblndtшg zwiscl1en Karpathen und den Balkaniden. Сп. Геология на Балканигв т. II (1936), стр Бончевъ, Г. Скалит-.в въ Б-.влослатинско. Год. Соф. у-тъ. Физ мат. фак, т. XXXII ( r.), кн. 3, стр Бончевъ, Г. Скалит-в въ Горно-Ор-вховско, Сп. Бълr. акад. наукит h, кн. 53 (1935), стр Бончевъ, Г. Скалит-в въ Лу1швитско. Сс1. Бълr. акад. наукитъ, кн. 53 (1936), стр Boncev, St. Geologiscl1e Skizze BL1lgariens, La В. стр Бончевъ, Ст. Геоложка карта на ср hд.ната и източна часть на Балканския полуостровъ. М tрка 1 :800,000. Издадена по случай lv-я Конrресъ на славннскитъ географи и етнографи въ София, Букорещлиевъ, Б. Предварително съобщение за проучване на почвитв въ Лждженско. Год. Соф. у-тъ, Аг;:~.-лесов. фак., т. XIV ( ) кн. 1, стр Вакарелски, Хр. Вж. Молловъ, Ян. С. Wakarelski, Chr. Вж. Molloff, Jan. St. Венедиковъ, М. Върху избора на най-изгодната проекция за када~:тра на Бы1rари11. Год. Соф. у-тъ, Аrр.-лесов. фак., т. XlV ( ), кн. 2, стр Wilhelmy, Н. Hocl1bulgarien II. Sofia. Wandluпgen eiпer Grosstadt zwischeп Orieпt uпd Okzide11t. Кiel Вълкановъ, R. Бележки върху нашит-в бракични води. 2. Опитъ за т'i,хното хидрографско и биоложко проучвзне. Гад. Соф. У- тъ, Физ.-мат. фак., т. XXXII ( ). кн. 3, стр. 20)-341. Вжжаровъ, П. Вж. Молловъ, Ян. С. Wazarow, Р. Вж. Molloff, Jап. St. Gellert, Johann F. Oberflachengestaltuпg uпd Morphotektoпik Mittelbulgariens und ilire Beziehuпgen zur Morpl1otektonik der Balkanhalblnsel. Abh. der Matl1. Phys. КI. der Sachs. Ak. d. Wiss, Bd XLII, Leipzig Герасимовъ. т. Приносъ къмъ античната rоо1 рафия на Тракия. Градъ Тонзосъ ('t6v~o~) Изв. БГ Д. стр Главна дирекция на статистиката. Статистически годишникъ на царство България. Годиflа XXVIII, София, Гунчевъ, Г. Льосътъ въ Северна България. ИзвБГ Д, кн. III. стр Guncev, G. i f\n. St. Beszkow. Bulgarja. сп. Wiadoшosci sluiby Geograficznej, rод. 1936, кн. 2, стр, , Warszawa. Guncev, G. Reisefiihrer der Nordbulgarischen Exkursion. Geographische Obersicllt IV Congres des geograp11es et ethnographes s\aves Sofia стр ; Guncev, G. Вж. Mollov, Jan. St. Гунчевъ, Г. Вж. Молловъ, Ян. С. Danailow, G. Т. Notes sur!а demographie de!а Bulgarie. La В. стр (1.

3 228 Книгописъ Дановъ, Хр. М. Херодотъ като изворъ за историята на Тракия, Македония, Пеония и Западното Черноморие. Год. Соф. унив., Истор.-фил. фак., т. XXXII, 8, 1936, стр Делирадевъ. П. Мусала. София, стр. 56. Делирадевъ, П. Пояснения къмъ туристическата карта на Рила, поправена и попълнена съгласно изучванията и лич нит-в указания на П. Делирадевъ - София, Димитровъ, Ц. Западната връ~ка между Балкана и Ср-вдна гора, Год. Соф. у-тъ, физ.-мэт. фак., т. XXXII ( ), кн. 3, стр Долински, Н. Вж. Молловъ, Ян. С. Dolinski, N. W. Вж. Molloff, Jan. St. Drenski, Р. Quelques notes sur!а zoogeographie de!а Bulgarie. La В. стр дуйчевъ, Ив. Единъ дубровнишки пжтеписъ. Изв. БГ Д., кн. III, стр Егоровъ, П. Вж. Молловъ, Ян. С. Egoroff, Р. Вж. Molloff, Jan. St. Иванчевъ Т. Вж. Молловъ, Ян. С. lwantcew, Т. Вж. Molloff, Jan. St. Златаровъ, /\с. Въ страната на Съветитъ. 1. София, 1936, стр Иширковъ, F\. Дунавъ и нашит-в дунавски градоае, ИзвБr:_Д, кн. III, стр Иордановъ, Даки. В ъ рху разпространението на степната растителность въ България. Сб. ьълг. ак. наук., кн. XXXII (1936), стр Jordanov, D. Вж. Jaraпoff, D. l<аменовъ, Боянъ Г. Геология на Етрополско. Сп. Бълг. геол. д-во, год. VIII (1936), кн. 2, стр П. К t л i µ 'У), 'Н Воuл Yzp[o:. Фuщх~, 1toлt'ttx~ xo:t otxovoµ:x~ Е1;Е'tО:Щ~ o:u'ti)~, in 16'', 79 стр. f\тина, 1936, цена 40 драхми. l<ировъ, 1<. т. Границата на черноморското климатично влияние въ Балканския полуостровъ, ИзвБГ Д, кн. Ш, стр l<ировъ, 1{. Т. Земед-влска метеорология, ч.!. Издание на Министерството на земед-влието и държавнит-в имоти 64. София, l<ировъ, 1{ Т. Вж. Молловъ, Ян. С. Кiroff, 1<. Вж. Molloff, Jan. St. Коенъ, Ел. Р. Геологически проучвания f!a областьта между с. Костенецъ, с. Габровица и с. Сестримо съ огледъ на петрогеологилта. Сп. Бы1г. геол. д-во, год. VIII, кн. 2, стр Константинъ, икономъ нарж.чникъ за Пловдивската епархия. Преведе отъ гръцкия оригиналъ д-ръ Мирт. Апостолидисъ, Изв. БТ Д., кн. III, стр Kosack, Н. Р. Das neue bulgarische Kartenwerk, Petermann's Geograph. Mitteilungen, 1936, Н. 5, стр

4 Книгописъ 229 Kosack, Н. Р. Vergleichende Stadtgeographie dreier Zwi scheneuropastadte Warschau, Bucarest, Sofia. Geograph. Anzeiger, rод. 37 (1936), Н. 7, стр Лебедевъ, 1\, П. Къмъ леденото сърдце на Арктика. Пжтешестnия къмъ далечния северъ отъ XVI-тo столt.тие до днесъ. Преведе отъ руски Л. Паспалевъ, библиотека.свtтъ и наука", София, Мариновъ, В. Герлово. Областно географско изучване. София, стр., 25 фот. сн., 1 карта. Миковъ, В. Едно пжтуване презъ България преди години. ИзвБГ Д, кн. III, стр Миковъ, В. и Ив. П. Орманджие.въ. България. Бележити исторически селища и мtстности. София, 1926, стр Милетичъ, Л. Бапатскитt бъл гари, сп. Просвtта, rод. 1 ( ), кн. 9, стр Мирски, Д-ръ Ив. К., капитанъ. Какъ се чете топографска карта. Общодостжпна картографска библиотека. Съ 8 табла съ условни знаци, 21 чертежа въ текста и 1 приложение. София Младеновъ, Кир. Областьта Меrленъ въ Македония. Историко-етноrр.~фски преrледъ и нарuдностни борби. София Мирски, кап. д-ръ Ив. Кр. Новата топографска карта на България, Изв. БГД., кн. IV. стр Младеновъ, Кир. Мtстностни наименования въ землищата на две села въ Македония, МПр. Х, кн Милевъ, д. П. Изучван и я върху нtкои почви въ Пловдивско, Год. Соф. у-т ъ, Arp. лесов. фак, т. XIV ( ), кн. 1, стр Молловъ, Ян. С. Организационна структура на българското земедtлско стопанство. Го д. Соф. у-тъ, Аrр.-лесов. фак., т. XIV ( ), кн. 1, стр Молловъ, Ян. С. Погледъ върху социално-икономиче ската структура на българското земедtлско стопанство, Трудове на Статистическия институтъ за стопански проучвания при Со фийския държавенъ университетъ, 1936, Помtстени еж следнитt статии, представящи интересъ за географитt : 1. Орохидроrрафски прегледъ, отъ Г. Гунчевъ. 2. Кратка климатична характеристика, отъ К Кировъ. 3. Почви, отъ Ив. Т. Странски. 4. Пж тни съобщения, отъ инж. Л. Божковъ. 5. История на заселването и форми на селищата, отъ Ив. Батаклиевъ. 6. Население, отъ П. Вжжаровъ. 7. Битови черти въ селата, отъ Хр. Вакарелски. 8. Земедtлието и народното стопанство, отъ Н. Долински. 9. Използуване на земята, отъ П. Егоровъ. 10. Използуване на горитt, отъ Т. Иванчевъ.

5 230 Книгописъ 11. Нови бъжански селища, отъ Д. Ташевъ, 12. Комасация на земитъ, отъ Д. Ташевъ. М.olloff, Jan. St.. Die sozialokonomische Struktur der bulgarischen Landwirtschaft, herausgegeben vоп Schrifteп der lnternationalen Koпfere11z fiir Agrarwissenschaft, Berliп , стр Съдържа горниг.в статии, ьо на нъмски езикъ. М.онеджинова, 1\. Стопанств о то въ долината на Срi>дна Струма, Изв. БГ Д. кн. III. Николовъ, Н. Петрографски изследвания въ областьта между ръкитъ Струма и Бр взница, границата ни съ Югославия и старата турско-българска граница. (1. Крупнишка планина), Год. Соф. у-тъ, Физ.-матем. фак., т. XXXII ( ), кн. IН, стр Петевъ, Найденъ. Изъ миналото на Тетевенско и Ботевградско. София, 1936 г., стр Петровъ, Пав. Пещерага Темната дупка" при гара Лакатникъ, Изв. БПД. кн. 1, 1936 r. стр Петровъ, Ст. и К. Ст. Петровъ. Високопланинскитъ пасбища въ Белмекенския масивъ и тъхното значение за м встното скотовъдство. Год. Соф. у-тъ, Ветер.-медиц. фак., кн. XII ( ), стр Полярната ~33 година. Издание на Центра;шия метеорологически институтъ, 1936 r. Поповъ, Сава. Севлиево и Севлиевско. Физика - географски очеркъ. София, стр., 17 изгледи, 9 диаграми и карта. Разбойниновъ, f\н. Ст. Населението на земното кълбо, сп. Просвъта, год. 1 ( ), кн. 8, стр Стефановъ, flт. и ц. Цимитровъ. Геологически изучвания въ Кюстендилско. Сп. Бълг. rеол. д-во, год. VIII, кн. 3, стр Stoyanov, N. Le caractere phytogeographique de!а Bulgarie. La В., стр Stoyanov, N. Вж. Batakliev lv. Странени, Ив. Т. Вж. Молловъ, Ян. С. Stranski, lv. Т. Вж. Molloff, Jan. St. Странени, Ив. Т. Върху сжщностьта па софийскитъ черни почви, Год. Соф. у-тъ, кн. 1., стр Аrр.-лесов. фак., т. XIV t ), Ташевъ, Д. Вж. Молловъ, Ян. С. Toscheff, D. Вж. Molloff, J an. St. Фехеръ, Геза. Феликс ь Ф. Каницъ. Животъ, пжтуванuя и научно дъло. Издава Българската академия на наукитъ отъ фондъ "Напредъкъ ~, София, 1936, стр Хриетовъ, Георги П. Свищовъ въ миналото ( ) Свищовъ (1936) 8, 462 стр. Шишновъ, Ст. Н. Изъ долината на Арда. Пжтни бележки и впечатления. Пловдивъ 1936 r., стр

6 Книгописъ 231 Шишковъ, Ст. Н. Бълrаро-мохамеданитъ (Помаци). Историко-земеписенъ и народно-наученъ преrледъ съ образи. Пловдивъ 1936, стр Ярановъ, д. Физиоrеоrрафски изучвания въ Западното Срiщиземноморие. ИзвБГ Д, кн, 111, стр Jaranoff, D. Essai sur le climat de la Bulgarie pendant le pliocene et le Quaternaire. Сп. Бълr. акад. наукитt, кн. 53, 1936, стр Jaranoff, Dim. Das Becken von Nowy Targ als Beispiel eines intramontanen Beckens. Morphologische Parallelen. Przeglqd geograficzny, t. XIV, 3-4. Warszawa, Ярановъ, Д. Градъ Пиротъ. Mllp., rод. Х, кн. 1 и 2, 1936 г. Стр Jaranoff, D. La Bulgarie. Aper<;u de Geographie physique. La В. стр Jaranoff, D. Les vallees subbalkaniques, la Strandja - Planina et le littoral de la Mer Noire. Guide geographique, стр D. J о r d а n о v, Aper<;u phytogeograpl1ique, стr IV Соп~ gres des geographes et ethnographes slaves, Sofia 1936.