Р Е Ш Е Н И Е. гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА

Размер: px
Започни от страница:

Download "Р Е Ш Е Н И Е. гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА"

Препис

1 Р Е Ш Е Н И Е 1778 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАД, ІІ КАСАЦИОНЕН СЪСТАВ, в публично заседание на г. в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милена Славейкова ЧЛЕНОВЕ: Владимир Николов Юлия Раева при участието на секретаря Цонка Вретенарова и при участието на прокурора Поповска, като разгледа дело номер 863 по описа за 2011 година докладвано от съдия Милена Славейкова, и за да се произнесе взе предвид следното: Производството е по реда на чл чл. 228 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), вр. чл. 63, ал. 1, изр. второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Образувано е по касационна жалба на Снежанка Симеонова Георгиева от гр.с., Б. «Гоце Д» 24, вх.г,.1, ап.75 срещу решение от г. на С районен съд, Наказателно отделение, 1-ви състав по нахд 8406/2010 г. в частта, с която е потвърдено наказателно постановление (НП) 178/ г., издадено от началника на М. С., с което й е наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лв. за нарушение на чл.123, ал.6 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) и са отнети в полза на държавата 14 броя кутии цигари. В касационната жалба са развити съображения за неправилност на обжалвания първоинстнациянен акт като постановен при неправилно приложение на закона, конкретно поради липса на мотиви относно приложението на

2 чл.28 ЗАНН. Претендира съда да постанови решение, с което да отмени обжалваното решение и по същество на спора да отмени наказателно постановление 178/ г., издадено от началника на М. С.. Срещу решението на СРС е постъпила касационна жалба от началника на М. С. с адрес гр.с., ул. «В.» 84 в частта, с която е отменено наказателно постановление 178/ г. относно наложено на С С Г административно наказание глоба в размер на 1000 лв. за нарушение на чл.123, ал.1 вр. чл.124, ал.1 и чл.128, ал.2 ЗАДС. В касационната жалба на началника на М. С. се поддържат касационни основания за неправилно тълкуване на ЗАНН и ЗАДС, доколкото употребения в НП израз съхранява е равнозначен на израза държи и предполага установяване на фактическа власт върху стоките. Претендира съда да постанови решение, с което да отмени обжалваното решение и по същество на спора да потвърди наказателно постановление 178/ г., издадено от началника на М. С.. Представителят на СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА счита подадените касационни жалби за неоснователни. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-С.-град, като прецени събраните по делото доказателства и наведените касационни основания прилагайки нормата на чл.218 АПК, приема за установено от фактическа и правна страна следното: Със съдебно решение от г. С районен съд, Наказателно отделение, 1-ви състав по нахд 8406/2010 г. е отменил наказателно постановление 178/ г., издадено от началника на М. С. в частта по т.1 относно наложено на С С Г административно наказание глоба в размер на 1000 лв. за нарушение на чл.123, ал.1 вр. чл.124, ал.1 и чл.128, ал.2 ЗАДС и е потвърдил НП в частта по т.2 относно наложено административно наказание глоба в размер на 1000 лв. за нарушение на чл.123, ал.6 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) и отнети в полза на държавата 14 броя кутии цигари. За да постанови решението си, първоинстанционния съд е събрал като доказателства по делото показанията на актосъставителя П Г Ковачка, както и писмените доказателства, представени с наказателното постановление, приобщени по реда на чл.283 ПНК. Въз основа на тях е обосновал правен извод, че при съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление относно наказанието по чл.123, ал.1 ЗАДС са допуснати съществени процесуални

3 нарушения, обуславящи отмяната му, тъй като обстоятелствената част на НП не съответства на правната квалификация с оглед изчерпателно посочените проявни форми на осъществяване на изпълнителното деяние, сред които не е съхраняването. По отношение на наказанието, наложено за нарушение на чл.123, ал.6 ЗАДС районният съдия е приел, че НП е издадено е издадено при спазване разпоредбата на чл.57, ал.1, т.5 ЗАНН и осъществяване от обективна и субективна страна на състава на нарушението по чл.123, ал.6 ЗАДС. Пред настоящата касационна инстанция не са представени нови доказателства. Съобразно чл.218 АПК касационната инстанция дължи произнасяне само относно наведените в жалбите касационни оплаквания, като следи служебно за валидността, допустимостта и съответствието на решението с материалния закон. Съдът намира, че обжалваното решение на СРС, НК, 1-ви състав е валидно и допустимо. На основание чл.220 АПК касационната инстанция преценява прилагането на материалния закон въз основа на фактите, установени от първоинстанционния съд в обжалваното решение. От фактическа страна районният съд е приел за установено, че на г. от служители на М. С. била извършена проверка на павилион за алкохол и цигари, находящ се в гр.с., Б. Гоце Д 105, стопанисван от Р-90-Р С. в присъствието на С С Г в качеството й на продавач. При проверката била направена контролна покупка на цигари марка ЕVЕ-120 с надпис Duty free, която продавачката донесла от магазин в съседство за продажба на пици, стопанисван от Вики 07 ООД. При проверката били открити 14 броя кутии цигари, подробно описани в опис за иззети стоки 57/ г. С Г дала писмено обяснение, че намерените цигари (включително продадената кутия) били за лична консумация. На лицето бил съставен АУАН вх. 83/ г. от свидетелката П Г Ковачка за нарушение на чл.123, ал.6 ЗАДС, тъй като съхранява в търговско помещение различно от търговските обекти за безмитна търговия тютюневи изделия (6 броя кутии цигари) с надпис Duty free и за нарушение на чл.123, ал.1 ЗАДС, тъй като предлага в търговско помещение акцизни стоки (8 броя кутии цигари) без бандерол за платен акциз в Република Б. Издадено било обжалваното пред СРС НП 178/ г. на началника на М. С., с което за всяко едно от констатираните нарушения по чл.123, ал.6 и ал.1 ЗАДС на С С Г била наложена глоба в размер на 1000 лв.

4 Касационната инстанция напълно споделя доводите на районния съдия за допуснато съществено процесуално нарушение при съставяне на АУАН и издаване на НП относно нарушението по чл.123, ал.1 ЗАДС с оглед липсата на описание на нарушението в някоя от изчерпателно изброените форми за осъществяване на деянието по чл.123, ал.1 ЗАДС. Независимо от близката семантична връзка между употребените изрази в областта на санкционното право е недопустима замяната на изрази или използването на синоними при описание на нарушението. Наведените доводи в тази насока в касационната жалба на началника на М. С. са неоснователни. Неоснователни са и доводите в касационната жалба на С Г за наличие на маловажен случай на нарушението по чл.123, ал.6 ЗАДС. Разпоредбата на чл.28 ЗАНН дава възможност на административно наказателния орган (АНО) да освободи нарушителя от административно наказателна отговорност като прецени, че случаят е маловажен. С оглед препращащата разпоредба на чл.11 ЗАНН разпоредбите на общата част на Наказателния кодекс, вкл. и относно обстоятелствата, изключващи отговорността, са приложими в административно наказателния процес. Такова обстоятелство, изключващо отговорността, е предвидено в нормата на чл.9, ал.2 НК - деянието формално осъществява признаците на предвиденото в закона административно нарушение, но поради своята малозначителност не е общественоопасно или неговата обществена опасност е явно незначителна. Общественоопасно е деянието, което застрашава или уврежда личността, правата на гражданите, собствеността, установения с Конституцията правов ред в Република Б или други интереси, защитени от правото. Преценката за "маловажност на случая" подлежи на съдебен контрол съгласно Тълкувателно решение 1/ г., по т.н.д. 1/2007 г. на ОСНК на Върховния касационен съд. С оглед значимостта на регулираните със ЗАДС обществени отношения, свързани с контрола върху производството, употребата, складирането и движението на стоките, подлежащи на облагане с акциз, съдът приема, че в конкретния случай ниската стойност на предмета на нарушението не е основание за приложение на института за освобождаване от отговорност по чл.28 ЗАНН. Обществените отношения предполагат засилена защита и постигане на превантивната цел на наказанието. В случая нарушението по чл.123, ал.6 ЗАДС е осъществено от обективна и субективна страна, като обществената му опасност не предполага

5 освобождаване от административно наказателна отговорност. По изложените доводи и аргументи, касационната инстанция приема, че СЪДЕБНОТО РЕШЕНИЕ от г. на СРС, НО, 1-ви състав е ПРАВИЛНО и при условията и по реда на чл.221 ал.2 АПК следва да бъде оставено в сила. Водим от горното АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-С.-град, ІІ Касационен състав Р Е Ш И : ОСТАВЯ В СИЛА съдебно решение от г. на СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ, 1-ви състав по нахд 8406/2010 г. РЕШЕНИЕТО е окончателно на основание чл.223 АПК и не подлежи на обжалване и протест. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.