ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ"

Препис

1 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ВАПЦАРОВ гр. ХАДЖИДИМОВО, обл. БЛАГОЕВГРАД УТВЪРДИЛ Директор:... (Вангелия Петрелийска) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по български език и литература за 8. клас ОБЩ ГОДИШЕН БРОЙ ЧАСОВЕ 144 часа ГОДИШЕН БРОЙ ЧАСОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 72 часа ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 2 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 2 часа седмично ГОДИШЕН БРОЙ ЧАСОВЕ ПО ЛИТЕРАТУРА 72 часа ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 2 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 2 часа седмично Изготвил:... (Заприна Глушкова) 1

2 по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Очаквани резултати от обучението Методи за работа Бележки / коментари (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 1 Начален преговор върху учебното Разпознава медийните жанрове. Определя особеностите съдържание по български език от 7. клас на художествения текст. Разграничава експресивната от неутралната лексика в художествения текст. Разграничава домашни, чужди и остарели думи. 2 1 Начален преговор върху учебното съдържание по български език от 7. клас 3 1 Начален преговор върху учебното съдържание по литература от 7. клас 4 1 Начален преговор върху учебното съдържание по литература от 7. клас 5 2 Начален преговор върху учебното съдържание по български език от 7. клас 6 2 Начален преговор върху учебното съдържание по български език от 7. клас 7 2 Контролна работа за определяне на входно равнище по литература (Тест. Създаване на теза) 8 2 Контролна работа за определяне на входно равнище по български език 9 3 Античност. Особености и развитие на древногръцката култура. Митология на Древна Елада. Познава граматическата категория наклонение. Разграничава изявително, условно, повелително наклонение и преизказните глаголни форми. Умее да тълкува изучени творби съобразно културноисторическите им характеристики. Умее да интерпретира проблеми и конфликти и да обосновава позиция по тях. Умее да тълкува изучени творби съобразно културноисторическите им характеристики. Умее да интерпретира проблеми и конфликти и да обосновава позиция по тях. Разграничава простото от съставното сказуемо. Разпознава съставното глаголно и съставното именно сказуемо. Разпознава обособените части в простото изречение. Разграничава сложно съчинено, сложно съставно и сложно смесено изречение. Познава значението на Античността като културна епоха. Различава характерните за епохата на Античността светогледни идеи. 2 обсъждане на домашна работа обсъждане на домашна работа тест тест

3 10 3 Общуване, език, текст Познава необходимите условия за осъществяване на общуване. Разпознава особеностите на общуването в различните социокултурни сфери. Познава особеностите и основните функции на текста Старогръцка митология. Митологичните представи на древния човек. Пространствен и времеви модел на света Митът за Прометей, Тивански митологичен цикъл, Троянски митологичен цикъл Познава значението на понятията митология и митологичен цикъл. Познава съдържанието на митовете за Прометей и Едип. Познава съдържанието на Троянския митологичен цикъл. Разпознава значението на понятието мит и характерните особености на митологичното мислене. Познава основни образи и сюжети от старогръцката митология Общуване, език, текст Познава необходимите условия за осъществяване на общуване. Разпознава особеностите на общуването в различните социокултурни сфери. Познава особеностите и основните функции на текста Книжовен език Познава разновидностите и характеристиките на книжовния език. Владее книжовните норми Анализ на резултатите от проверката на входното ниво 16 4 Омир и Илиада. Илиада като Познава значението на понятието епос. Познава епическа творба. Тема, сюжет и значението на понятията епитет и постоянен епитет. композиция на произведението. Познава значението на понятията сравнение и епическо Характеристики на епическия сравнение. Познава значението на понятието епос. стил. Разпознава особеностите на епическия стил Анализ на грешките от входното ниво 18 5 Езиков стил. Индивидуален и функционален стил 19 5 Конфликтът. Мотивите за гнева и отмъщението в поемата Илиада (I песен, VI песен). Етиката на Омировия герой. Воинското битие Осмисля и анализира грешките си, изработва си стратегия за тяхното преодоляване. Прави добра самооценка. Познава понятието езиков стил. Разграничава индивидуалния стил от функционалните стилове. Познава значението на понятието епически герой. Прави характеристика на епическия герой. Познава значенията на понятията епитет и постоянен епитет. 3

4 20 5 Образът на Ахил в I, XXII и XXIV песен Функционални стилове на българския книжовен език 22 6 Функционални стилове на българския книжовен език 23 6 Образът на Хектор в VІ и ХХІІ песен Омировите послания в Илиада (I, XXII и XXIVпесен). Епосът Илиада като енциклопедия на живота на древния елин Езикови особености на функционалните стилове 26 7 Езикови особености на функционалните стилове 27 7 Героят в човешкото битие. Имаме ли днес нужда от герои? (литературно упражнение) Познава значението на понятието епически герой. Прави характеристика на епическия герой. Прави сравнителна характеристика между героите в произведението. Познава значенията на понятията епитет и постоянен епитет. Познава основните характеристики на функционалните стилове. Разграничава петте функционални стила. Познава основните характеристики на функционалните стилове. Разграничава петте функционални стила. Прави характеристика на епически герой. Прави сравнителна характеристика на епически герои. Познава значенията на понятията сравнение и епическо сравнение. Познава основни персонажи, различава основни композиционни моменти в поемата Илиада. Тълкува композиционните решения на Омир. Разпознава особеностите на функционалните стилове. Разграничава различните функционални стилове според техните езикови особености. Разпознава особеностите на функционалните стилове. Разграничава различните функционални стилове според техните езикови особености. Разпознава основните черти на епическите герои. Идентифицира и тълкува интерпретации на едни и същи мотиви и/или устойчиви сюжети в изучени творби от различни културни епохи Контролна работа Оценки за тест 29 8 Публично изказване Познава особеностите и структурата на публичното изказване като аргументативен текст. дискусия анализ на видеоматериал 30 8 Разговорен стил Познава особеностите на разговорния стил Старогръцка лирика. Сафо и нейният поетически свят Познава значението на понятието лирика. Разпознава родови характеристики на лириката. Разпознава видовете лирика декламационна и песенна. 4

5 Разпознава родови характеристики на лириката в стихотворението Любов на Сафо. Тълкува стихотворението съобразно родовите и/или културноисторическите характеристики на творбата Любовта начин на изживяване Тълкува темата за любовта в стихотворението Любов анализ на текст на Сафо. Тълкува темата за любовта в словесните интерпретации на различни културно-исторически епохи Разговорен стил Познава особеностите на разговорния стил 34 9 Публично изказване Познава особеностите и структурата на публичното 35 9 Театърът и драмата в Античността. Произход на театъра и драмата. Структура на старогръцката трагедия 36 9 Антигона на Софокъл развитие на драматургичното действие изказване като аргументативен текст. Познава значението на понятията драма, театър и трагедия. Познава произхода на театъра и драмата в Древна Гърция. Разпознава основните моменти в развитието на драматургичното действие.познава значението на понятието трагически конфликт. Обяснява развитието на сюжета чрез трагическия конфликт в Антигона Художествен стил Познава особеностите на художествения стил Художествен стил Познава особеностите на художествения стил Антигона съвременни измерения на конфликта Героите в трагедията Антигона. Образите на Антигона и Креон Познава основни композиционни моменти в трагедията Антигона. Идентифицира и тълкува интерпретации на едни и същи мотиви и/или устойчиви сюжети в изучени творби от различни културни епохи. Познава значението на понятията трагически герой, трагическа вина и катарзис. Обяснява мотивацията за действията на героите чрез трагическия конфликт в Антигона. Прави сравнителна характеристика на трагически герои Стилистичен анализ на текст Познава същността на стилистичния анализ. Открива и отстранява стилистични грешки. 5

6 42 11 Стилистичен анализ на текст Познава същността на стилистичния анализ. Умее да прилага знанията си за извършване на стилистичен анализ. Открива и отстранява стилистични грешки Образът на владетеля в трагедията Антигона Необходимо ли е знанието за античната култура и литература днес? Есето като вид аргументативен текст. Стъпки за създаване на есе Стилистичен анализ на художествен текст Антигона божествените и човешките закони Средновековие. Средновековната култура и литература Стилистичен анализ на художествен текст Език и общуване. Функционални стилове Обяснява мотивите за действията на героите чрез трагическия конфликт в Антигона.Прави сравнителна характеристика на трагически герои. Идентифицира, различава и тълкува интерпретации на едни и същи мотиви и/или устойчиви сюжети в изучени творби от различни културни епохи. Познава основните характеристики и структурни особености на есето като аргументативен текст. Научава стъпките за създаване на есе. Познава особеностите на стилистичния анализ на художествен текст на фонетично, граматично и лексикално равнище. Създава есе по морален проблем, интерпретиран в Антигона. Познава значението на Средновековието като културноисторическа епоха. Различава представителни за епохата на Средновековието светогледни идеи. Различава основни естетически принципи на средновековната литература. Различава характерни за Античността и Средновековиетоидеи в контекста на културната динамика. Познава особеностите на стилистичния анализ на художествен текст на фонетично, граматично и лексикално равнище. Припомня видовете общуване и условията на общуване. Разграничава отделните функционални стилове в българския език. 6 Представяне на проекти Класна работа тест Класна работа тест Анализ на грешките от класната работа Осмисля и анализира грешките си, изработва си стратегия за тяхното преодоляване. Прави добра самооценка.

7 54 14 Анализ на грешките от класната работа Българското средновековие християнство и книжовност Значение на Библията за европейската култура. Основни библейски сюжети Планиране на есе. Стъпки за създаване на есе. (Духовното наследство дълг и отговорност за съвременния човек) Лексикални особености на думата в текста Книга Битие сътворението и грехопадението. Основни старозаветни сюжети Адам и Ева в Едем; Мойсей и извеждането на еврейския народ от Египет Новозаветните библейски сюжети за Иисус Христос и за Богородица. Евангелие от Матей, Евангелие от Йоан Лексикални особености на думата в текста Осмисля и анализира грешките си, изработва си стратегия за тяхното преодоляване. Прави добра самооценка. Познава и различава основни културно-исторически процеси в развитието на средновековна България. Сравнява мирогледа на човека от Античността с мирогледа на средновековния човек. Познава структурата на Библията и нейното значение за европейската култура. Познава старозаветните сюжети за грехопадението, за Каин и Авел, за Мойсей. Познава новозаветнитеевангелски сюжети, свързани с Исус и Богородица. Познава основните характеристики и структурни особености на есето като аргументативен текст. Научава стъпките за създаване на есе. Създава есе по морален проблем, като съпоставя духовните ценности на Българското средновековие и съвременното общество. Умее да съчетава думите граматически и лексикално. Познава лексикалните средства за изразяване на смислови отношения. Познава старозаветните сюжети за грехопадението, за Каин и Авел, за Мойсей. Познава откъси от Евангелие от Матей и от Евангелие от Йоан. Подбира, извлича и обработва съобразно няколко критерия информация от различни източници, за да изпълни самостоятелно конкретна комуникативна задача, свързана с интерпретации на сюжети за Иисус Христос и за Богородица, в европейското изкуство. Умее да съчетава думите граматически и лексикално. Познава лексикалните средства за изразяване на смислови отношения. Оценки за и 7

8 62 16 Фразеологични словосъчетания Познава същността на свободните и фразеологичните словосъчетания. Различава свободно от фразеологично словосъчетание Библейски сюжети и мотиви в литературата и изкуството Човешкото познание свобода, избор, отговорност Фразеологични словосъчетания. Произход и употреба Познава старозаветните сюжети за грехопадението, за Каин и Авел, за Мойсей. Познава новозаветни сюжети, свързани с Исус и Богородица. Създава есе по морален проблем върху сюжета на библейския мит за грехопадението. Познава произхода и употребата на устойчивите словосъчетания, граматичните им особености и техния правопис Фразеологични словосъчетания Познава същността на свободните и фразеологичните словосъчетания.познава произхода и употребата на устойчивите словосъчетания, граматичните им особености и техния правопис Пространно житие на св. Кирил светогледни идеи, отличителни за епохата на Средновековието. Жанрови характеристики и структурни особености на пространното житие. Различава характерните за Средновековието светогледни идеи в Пространното житие на св. Кирил. Познава значението на понятията агиография и пространно житие.разпознава в Пространното житие на св. Кирил характеристиките, характерни за пространното житие. 8 представяне на проекти Разпознава символи в Пространното житие на св. Кирил Пространно житие на св. Кирил история и библейски символи Електронно общуване. Нетикет Владее особеностите на речевото общуване в интернет. Познава нетикета Речев етикет в електронното общуване Владее особеностите на речевото общуване в интернет. Познава нетикета Значението на делото на светите братя Кирил и Методий днес Създава план за есе по морален проблем, свързан със значимостта на делото на Кирил и Методий Образът на средновековния свят в Различава темите на четирите мисии, които Пространно житие на св. Кирил. характеризират образа на св. Кирил при сарацините, Образът на св. Кирил при хазарите, във Великоморавия и спорът с триезичниците Електронно общуване Владее особеностите на речевото общуване в интернет. Познава нетикета. представяне на проекти

9 74 19 Есе по морален проблем. Писане на уводна част и теза Образът на Кирил равноапостол и светец Героят на историята като герой на културата Лексикология. Електронно общуване Развива умения за създаване на уводна част и теза на есе. Познава сюжетните елементи и библейските мотиви в Пространно житие на св. Кирил. Коментира общочовешките идеи, изразени чрез образа на св. Кирил. Съпоставя представата за християнския герой от Българското средновековие с представата за героя от Античността. Идентифицира, различава и тълкува интерпретации на едни и същи мотиви и/или устойчиви сюжети в изучени творби от различни културни епохи. Умее да съчетава думите граматически и лексикално.познава същността на свободните и фразеологичните словосъчетания.владее особеностите на речевото общуване в интернет. Познава нетикета. обсъждане на домашна работа Контролна работа тест Константин Преславски. Азбучна молитва композиция и символика в творбата Азбучна молитва образът на Словото Анализ на грешките от контролната работа Есе по морален проблем. Писане на уводна част и теза Словото като себепознание и спасение Черноризец Храбър. За буквите средновековен контекст и жанрови особености Различава характерни за епохата на Средновековието светогледни идеи в Азбучна молитва. Познава значението на понятието акростих. Различава елементите на молитвата и тяхното значение в Азбучна молитва. Идентифицира, различава и тълкува интерпретации на едни и същи мотиви и/или устойчиви сюжети в изучени творби от различни културни епохи. Осмисля и анализира грешките си, изработва си стратегия за тяхното преодоляване. Прави добра самооценка. Развива умения за създаване на уводна част и теза на есе. Прави сравнение между идеите, които изразяват два текста Азбучна молитва и Проглас към Евангелието. Различава отличителни за епохата на Средновековието светогледни идеи, проявени в За буквите. 9

10 Познава значението на понятията полемично слово и апология. Разпознава жанровите характеристики на полемичното слово и апологията в За буквите Залог на глагола Познаване същността на залога. Разграничава деятелен от страдателен залог. Умее да образува форми за деятелен и за страдателен залог Употреба на деятелен и на Познава употребата на глаголи в деятелен и в страдателен залог За буквите защита и възхвала на славянската писменост страдателен залог. Разпознава жанровите характеристики на полемичното слово и апологията в За буквите. Разпознава реторическите елементи в структурата на текста За буквите чудото на езика и на четенето Представя и обработва информация в зависимост от поставената комуникативна задача Употреба на деятелен и на Познава употребата на глаголи в деятелен и в страдателен залог страдателен залог Вид на глагола Различава глаголите от свършен и несвършен вид. Умее да образува глаголи от свършен и от несвършен вид Средновековие. Средновековен мироглед Разпознава светогледните идеи и културноисторическите характеристики на Средновековието. Сравнява античния и средновековния мироглед. Представя и обработва информация в зависимост от поставената комуникативна задача Контролна работа тест Вид на глагола Различава глаголите от свършен и несвършен вид. Умее да образува глаголи от свършен и от несвършен вид Есе по морален проблем. Писане на аргументативна и заключителна част Ренесансът като културна епоха. Особености на ренесансовото изкуство. Развива умения за създаване на аргументативна и заключителна част на есе. Познава значението на Ренесанса като културноисторическа епоха. Различава отличителни за епохата на Ренесанса светогледни идеи. Различава характерни идеи за Античността, Средновековието и Ренесанса. 10

11 96 24 Представата за човека през Ренесанса и Средновековието Вид, време и наклонение на глагола Вид, време и наклонение на глагола Джовани Бокачо. Декамерон особености на композицията на книгата, жанрова характеристика и теми Притчата за трите пръстена ( Декамерон ) Различава характерни идеи за Средновековието и Ренесанса. Владее специфичните употреби на глаголите от всеки вид, наклонение и време. Владее специфичните употреби на глаголите от всеки вид, наклонение и време. Познава значението на понятието новела. Разпознава жанровата специфика на новелата. Познава особеностите на композицията и сюжета на Декамерон. Разпознава жанровите характеристики на новелата в Притча за трите пръстена Морфология Разграничава деятелен от страдателен залог. Умее да образува форми за деятелен и за страдателен залог. Различава глаголите от свършен и несвършен вид. Умее да образува глаголи от свършен и от несвършен вид Контролна работа тест Съперничество или братство ( Притчата за трите пръстена ) Истинският закон ( Притчата за трите пръстена ) Анализ на грешките от контролната работа Подбира, извлича и обработва съобразно няколко поставени критерия информация от различни източници, за да изпълни самостоятелно и/или в екип конкретна изследователска задача. Представя и обработва информация в зависимост от поставената комуникативна задача. Идентифицира, различава и тълкува интерпретации на едни и същи мотиви и/или устойчиви сюжети в изучени творби от различни културни епохи. Осмисля и анализира грешките си, изработва си стратегия за тяхното преодоляване. Прави добра самооценка Сложно съставно изречение Познава същността на сложното съставно изречение. Владее пунктуацията на сложното съставно изречение Ренесансът в Испания и романът Дон Кихот Разпознава родови характеристики на епоса, проявени в романа Дон Кихот. Познава значението на понятията роман, пародия, гротеска, ирония. 11 обсъждане на домашна работа

12 Разпознава жанровите характеристики на романа в Дон Кихот Сложно съставно изречение Познава същността на сложното съставно изречение. Владее пунктуацията и словореда на сложното съставно изречение Есе по морален проблем. Писане на аргументативна и заключителна част Развива умения за създаване на аргументативна и заключителна част на есе Човекът и светът ( Дон Кихот ) Познава съдържанието на първа и осма глава. Разпознава пародията в изучените откъси от Дон Кихот и обяснява нейните функции Битката в името на честта ( Дон Кихот осма глава) Сложно съставно с подчинено определително изречение Сложно съставно с подчинено определително изречение Да съществуваш или да живееш ( Дон Кихот Първа глава) Да се бориш с вятърните мелници лудост или мисия ( Дон Кихот Осма глава) Подбира, извлича и обработва съобразно няколко поставени критерия информация от различни източници, за да изпълни самостоятелно и/или в екип конкретна изследователска задача. Прави сравнение между два текста. Прави сравнителна характеристика на художествени образи. Познава същността на подчиненото определително съставно с подчинено определително изречение. Знае същността на синтактичната синонимия. Владее пунктуацията и правописа на сложните съставни с подчинени определителни изречения Познава същността на подчиненото определително съставно с подчинено определително изречение. Знае същността на синтактичната синонимия. Владее пунктуацията и правописа на сложните съставни с подчинени определителни изречения. Идентифицира, различава и тълкува интерпретации на едни и същи мотиви и/или устойчиви сюжети в изучени творби от различни културни епохи. Представя и обработва информация в зависимост от поставената комуникативна задача. Идентифицира, различава и тълкува интерпретации на едни и същи 12

13 Писане на есе по морален проблем Сложно съставно с подчинено допълнително изречение Ренесансът в Англия и трагедията Хамлет Трагичният път на познанието и самопознанието ( Хамлет ) Сложно съставно с подчинено допълнително изречение Сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение мотиви и/или устойчиви сюжети в изучени творби от различни културни епохи. Умее да пише есе по морален проблем. Познава същността на подчиненото допълнително съставно с подчинено допълнително изречение. Владее пунктуацията на сложните съставни с подчинени допълнителни изречения. Разпознава жанровите характеристики на трагедията в Хамлет. Обяснява развитието на сюжета чрез трагическия конфликт. Прави характеристика на трагически герой. Обяснява мотивацията за действията на героите чрез трагическия конфликт в Хамлет. Познава същността на подчиненото допълнително съставно с подчинено допълнително изречение. Владее пунктуацията на сложните съставни с подчинени допълнителни изречения. Познава същността на подчиненото обстоятелствено съставно с подчинено обстоятелствено изречение. Употребява правилно синтактични синоними. Владее пунктуацията на сложните съставни с подчинени обстоятелствено изречения Светът без маска ( Хамлет ) Подбира, извлича и обработва съобразно няколко поставени критерия информация от различни източници, за да изпълни самостоятелно и/или в екип конкретна изследователска задача. Прави сравнение между два текста Човекът подобен на бог или квинтесенция на праха ( Хамлет ) Познава съдържанието на монолога на Хамлет във второ действие. Представя и обработва информация в зависимост от поставената комуникативна задача. Идентифицира, различава и тълкува интерпретации на 13

14 едни и същи мотиви и/или устойчиви сюжети в изучени творби от различни културни епохи Сложно съставно с подчинено обстоятелствено изречение Познава същността на подчиненото обстоятелствено съставно с подчинено обстоятелствено изречение. Употребява правилно синтактични синоними. Владее пунктуацията на сложните съставни с подчинени обстоятелствено изречения Електронно писмо Познава елементите на електронното писмо, както и изискванията за неговото написване Класна работа тест Класна работа тест Сложно съставно с подчинено подложно изречение Познава същността на подчиненото подложно съставно с подчинено подложно изречение. Употребява правилно синтактични синоними. Владее пунктуацията Сложно съставно с подчинено подложно изречение Хамлет и Дон Кихот ренесансови герои Изборът на път (литературно упражнение) на сложните съставни с подчинени подложни изречения. Познава същността на подчиненото подложно съставно с подчинено подложно изречение. Употребява правилно синтактични синоними. Владее пунктуацията на сложните съставни с подчинени подложни изречения. Сравнява характеристиката на двама ренесансови герои. Тълкува трагичното в образите на Хамлет и Дон Кихот. Подбира, извлича и обработва съобразно няколко критерия информация от различни източници, за да изпълни самостоятелно конкретна изследователска задача. Подбира, извлича и обработва съобразно няколко критерия информация от различни източници, за да изпълни самостоятелно конкретна комуникативна задача Електронно писмо Познава елементите на електронното писмо, както и изискванията за неговото написване. 14

15 Синтаксис Умее да разграничава видовете сложни съставни изречения. Владее пунктуацията на сложните съставни изречения Сонетите на Уилям Шекспир Познава значението на понятието сонет. Разпознава жанровите характеристики на сонета в творбата на Парадоксите на любовта (литературно упражнение) Шекспир. Подбира, извлича и обработва съобразно няколко критерия информация от различни източници, за да изпълни самостоятелно конкретна изследователска задача Контролна работа тест Анализ на грешките от Осмисля и анализира грешките си, изработва си контролната работа стратегия за тяхното преодоляване. Прави добра Богатство и бедност (Сонет 91) Ценностите на ренесансовия човек Годишен преговор по български език Годишен преговор по български език самооценка. Подбира, извлича и обработва съобразно няколко критерия информация от различни източници, за да изпълни самостоятелно конкретна комуникативна задача. Подбира, извлича и обработва съобразно няколко критерия информация от различни източници, за да изпълни самостоятелно конкретна комуникативна задача. Разпознава видовете словосъчетания, деятелен и страдателен залог, свършен и несвършен вид на глагола, видовете сложни съставни изречения. Разграничава отделните функционални стилове, умее да създаде устен и писмен аргументативен текст по морален проблем Годишен преговор по литература Годишен преговор по литература Указания за работа в 9. клас 15