О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т С М О Л Я Н

Размер: px
Започни от страница:

Download "О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т С М О Л Я Н"

Препис

1 Препис! О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т С М О Л Я Н Р Е Ш Е Н И Е 1033 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА ГОДИНА, ПРОТОКОЛ 50 ОТНОСНО: Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Бориково, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с 18 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на кмета на община Смолян НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с 18 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.98, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Р Е Ш И: І. Определя за индивидуално ползване, свободните пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на Община Смолян, находящи се в землището на с. Бориково с ЕКТ 05414, за отдаване под наем, на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, както следва: Имот Местност Начин трайно ползв Катeгория Площ в декари КОШУТЕВСКА РЕКА Пасище с храсти X КОШУТЕ Изостав. ливада X КОШУТЕ Изостав. ливада X КОШУТЕ Изостав. ливада X КОШУТЕ Изостав. ливада X КОШУТЕ Пасище, мера X КОШУТЕ Изостав. Ливада X КОШУТЕ Изостав. Ливада X КОШУТЕ Изостав. ливада X КОШУТЕ Изостав. ливада X КОШУТЕ Пасище с храсти X КОШУТЕ Пасище с храсти X 6.662

2 КОШУТЕ Пасище с храсти X КОШУТЕ Изостав. ливада X КОШУТЕ Изостав. ливада X КОШУТЕ Изостав. ливада X КОШУТЕ Изостав. ливада X КОШУТЕ Пасище с храсти X КОШУТЕ Пасище с храсти X КОШУТЕ Пасище с храсти X КОШУТЕ Пасище, мера X КОШУТЕ Изостав. ливада X КОШУТЕ Пасище с храсти X КОШУТЕ Пасище с храсти X КОШУТЕ Пасище, мера X КОШУТЕ Изостав. ливада X КОШУТЕ Пасище с храсти X КОШУТЕ Изостав. ливада X КОШУТЕ Изостав. ливада X КОШУТЕ Изостав. ливада X КАПИТАНСКА РЕКА Изостав. ливада X КОШУТЕ Изостав. ливада X КОШУТЕ Изостав. ливада X КОШУТЕ Пасище, мера X КОШУТЕ Пасище, мера X КОШУТЕ Пасище, мера X АЛИЧЕВО Пасище с храсти X КОШУТЕВСКА РЕКА Пасище с храсти X КОШУТЕВСКА РЕКА Изостав. ливада X КОШУТЕВСКА РЕКА Пасище с храсти X АЛИЧЕВО Изостав. ливада X КОШУТЕ Пасище с храсти X КОШУТЕ Пасище с храсти X КОШУТЕ Пасище с храсти X КОШУТЕ Пасище с храсти X КОШУТЕ Изостав. ливада X КОШУТЕ Изостав. ливада X КОШУТЕВСКА РЕКА Пасище, мера X КОШУТЕВСКА РЕКА Пасище с храсти X КОРИТАТА Пасище с храсти X КОРИТАТА Пасище, мера X КОРИТАТА Пасище с храсти X ОКАПАЛО БОРЦЕ Изостав. ливада X ОКАПАЛО БОРЦЕ Пасище с храсти X ПОЛЕНКИ Пасище с храсти X КОРИТАТА Пасище с храсти X ПОТОКА Пасище с храсти X ПОТОКА Пасище с храсти X БАБЕЛ Пасище, мера X ЛАМАСИВО Пасище с храсти X ЛАМАСИВО Пасище с храсти X КАРААСАНСКО Пасище с храсти X КАРААСАНСКО Пасище с храсти X КАРААСАНСКО Пасище с храсти X ГОРКОВО Изостав. ливада X ГОРКОВО Пасище с храсти X ЧЕРЕШКИТЕ Изостав. ливада X ЗАД БАРЧИНА Изостав. ливада X СРЕЩУ Изостав. ливада X МАХМУДСКО Изостав. ливада X КАРААСАНСКО Изостав. ливада X КАРААСАНСКО Изостав. ливада X АРАПСКО Изостав. ливада X АРАПСКО Пасище с храсти X САРЖЕВО Пасище с храсти X АЛИКОВ МОЧУР Пасище с храсти X АЛИКОВ МОЧУР Изостав. ливада X МАХМУДСКО Изостав. ливада X МАХМУДСКО Изостав. ливада X МАХМУДСКО Изостав. ливада X 3.588

3 МАХМУДСКО Изостав. ливада X ЧЕРНОК Изостав. ливада X ЧЕРНОК Изостав. ливада X КЛАДИЕ Изостав. ливада X ПЕТКОВО Изостав. ливада X ПЕТКОВО Изостав. ливада X КРУШАТА Изостав. ливада X КРУШАТА Изостав. ливада X КРУШАТА Изостав. ливада X ЧЕРНОК Пасище с храсти X ПРИСОЙКАТА Изостав. ливада X ДАЛОТ Пасище с храсти X МЕЧИТЯ Изостав. ливада X МЕЧИТЯ Изостав. ливада X БАЧИЩЕ Изостав. ливада X ЛЕВАТ Изостав. ливада X ЛЕВАТ Изостав. ливада X ЛЕВАТ Изостав. ливада X ОРЛАНЕ Изостав. ливада X ОРЛАНЕ Изостав. ливада X ОРЛАНЕ Изостав. ливада X ОРЛАНЕ Изостав. ливада X СУХАРИВО Изостав. ливада X СУХАРИВО Изостав. ливада X КАКОВО Изостав. ливада X КАКОВО Пасище с храсти X КУРБАНИЩЕ Изостав. ливада X ГУЛЕВО Изостав. ливада X ПШЕНИЧИЩЕ Изостав. ливада X КОРИТАТА Изостав. ливада X ПОЛЕНКИ Изостав. ливада X ПОЛЕНКИ Пасище с храсти X ПОЛЕНКИ Пасище, мера X АЛИКОВ МОЧУР Пасище, мера X ШИРОКО ЛИВАДЕ Изостав. ливада X ПОСЕКСКА РЕКА Пасище с храсти X ПОСЕКСКА РЕКА Пасище с храсти X ПОСЕКСКА РЕКА Пасище с храсти X ПОСЕКСКА РЕКА Пасище с храсти X БЛАТО Пасище с храсти X ШАХМАНСКО Пасище с храсти X АВЛИЯТА Изостав. ливада X АВЛИЯТА Пасище с храсти X САЛИХОВО Пасище, мера X БОРИКОВО Пасище, мера X ЧУКАТА Пасище с храсти X МУТИНСКО Пасище, мера X РОПАТА Пасище с храсти X ФОЙНА Пасище с храсти X ФОЙНА Пасище, мера X ФОЙНА Пасище, мера X ФОЙНА Пасище, мера X КОЛИБАРОВА БОРИКА Изостав. ливада X ДРУМ Изостав. ливада X ФОЙНА Изостав. ливада X ФОЙНА Изостав. ливада X МЕМИЕВО Изостав. ливада X МЕМИЕВО Изостав. ливада X МЕМИЕВО Изостав. ливада X МЕМИЕВО Изостав. ливада X КОРКУТЕВО Пасище с храсти X ДАЛОТ Изостав. ливада X ДАЛОТ Изостав. ливада X ДАЛОТ Изостав. ливада X ДАЛОТ Изостав. ливада X ДО КЪЩИ Изостав. ливада X СТАРА КЪЩА Изостав. ливада X 3.313

4 ПОСЕК Пасище с храсти X СТАРА КЪЩА Изостав. ливада X ГОЛЕМИ НИВИ Пасище с храсти X ДЕРЛЕВО Изостав. ливада X ПРЕЩЕКЛИЦА Пасище с храсти X ШБАНОВ ЛЕВ Пасище с храсти X РУПЕЦОВ ПРЕСЛОП Изостав. ливада X РУПЕЦОВ ПРЕСЛОП Изостав. ливада X ЧЕРЕШАТА Пасище, мера X РУПЕЦОВ ПРЕСЛОП Пасище с храсти X РУПЕЦОВ ПРЕСЛОП Пасище, мера X СЛАНИЩА Пасище, мера X РУПЕЦОВ ПРЕСЛОП Пасище с храсти X АВЛИЯТА Изостав. ливада X АВЛИЯТА Изостав. ливада X АВЛИЯТА Изостав. ливада X АВЛИЯТА Изостав. ливада X ТУРМАНОВА БАРЧИНА Изостав. ливада X АВЛИЯТА Изостав. ливада X АВЛИЯТА Изостав. ливада X АВЛИЯТА Изостав. ливада X АВЛИЯТА Изостав. ливада X АВЛИЯТА Изостав. ливада Х АВЛИЯТА Изостав. ливада X АВЛИЯТА Изостав. ливада X ПРАСИЩЕТО Изостав. ливада X СЕЛИЩЕ Изостав. ливада X СЕЛИЩЕ Изостав. ливада X СЕЛИЩЕ Изостав. ливада X СЕЛИЩЕ Изостав. ливада X ДАЛОТ Изостав. ливада X СЕЛИЩЕ Изостав. ливада X СЕЛИЩЕ Изостав. ливада X СЕЛИЩЕ Изостав. ливада X СЕЛИЩЕ Изостав. ливада X ПОЛЯНАТА Изостав. ливада X ПОЛЯНАТА Изостав. ливада X ПОЛЯНАТА Изостав. ливада X ПОТОКА Пасище с храсти X ЛЕНИЩЕ Изостав. ливада X ЛЕНИЩЕ Изостав. ливада X ЛЕНИЩЕ Изостав. ливада X ЛЕНИЩЕ Пасище, мера X ЛЕНИЩЕ Пасище, мера X ЛЕНИЩЕ Пасище с храсти X ЛЕНИЩЕ Пасище, мера X ЛЕНИЩЕ Пасище с храсти X МАХМУДСКО Изостав. ливада X МАХМУДСКО Изостав. ливада X МАХМУДСКО Пасище, мера X МАХМУДСКО Изостав. ливада X МАХМУДСКО Изостав. ливада X МАХМУДСКО Изостав. ливада X МАХМУДСКО Изостав. ливада X ТЬОМНА МОГИЛА Изостав. ливада X ТЬОМНА МОГИЛА Пасище, мера X ПОТОКА Изостав. ливада X ПОТОКА Изостав. ливада X ПОТОКА Изостав. ливада X ПОТОКА Изостав. ливада X ШЕРЕМЕТЕВО Изостав. ливада X ШЕРЕМЕТЕВО Изостав. ливада X ШЕРЕМЕТЕВО Изостав. ливада X ШЕРЕМЕТЕВО Изостав. ливада X СЕДАЛКОВО Изостав. ливада X ШЕРЕМЕТЕВО Изостав. ливада X 1.281

5 ПАРИТЕ Изостав. ливада X ШЕРЕМЕТЕВО Изостав. ливада X ШЕРЕМЕТЕВО Изостав. ливада X ДИМЧЕВИЦА Пасище, мера X ДИМЧЕВИЦА Изостав. ливада X ШЕРЕМЕТЕВО Изостав. ливада X ШЕРЕМЕТЕВО Изостав. ливада X ШЕРЕМЕТЕВО Изостав. ливада X ШЕРЕМЕТЕВО Изостав. ливада X ШЕРЕМЕТЕВО Изостав. ливада X ПОТОКА Изостав. ливада X ПОТОКА Пасище, мера X ЕЛЕЗОВО Пасище с храсти X ЕЛЕЗОВО Пасище с храсти X ЕЛЕЗОВО Пасище с храсти X ЕЛЕЗОВО Пасище с храсти X ЕЛЕЗОВО Пасище с храсти X КОНКИТЕ Пасище с храсти X КОНКИТЕ Пасище с храсти X ІІ.Определя цена за отдаване под наем при разпределянето между животновъди на пасища, мери и ливади в землището на с. Бориково, обвързана със средните годишни рентни плащания за землището, а именно: 1.За пасища 6 лв./дка.; 2.За ливади 9 лв./дка СЕКРЕТАР: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: / В.Бояджиева / /Ф. Топов/ Вярно с оригинала,