ÅÒÈÌÎËÎÃÈß È ÎÍÎÌÀÑÒÈÊÀ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ÅÒÈÌÎËÎÃÈß È ÎÍÎÌÀÑÒÈÊÀ"

Препис

1 ÅÒÈÌÎËÎÃÈß È ÎÍÎÌÀÑÒÈÊÀ Боряна ЕМИЛИЯНОВА (Велико Търново, България) СОМАТИЗМЪТ ЧЕРЕП В БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ГЕОГРАФСКА ТЕРМИНОЛОГИЯ И ТОПОНИМИЯ Abstract. The body part term череп skull in Bulgarian geographical lexis and toponymy. The metaphorical extension of the body part term череп skull in Bulgarian dialect geographical lexis and toponymy is examined in this paper. The study suggests that the word ч реп, dial. ч реп skull, broken pot, part of a broken pot, can express the conceptual metaphors THE EMINENCE IS A SKULL, THE ROCK IS A SKULL and THE CONCAVITY IS A CONTAINER. Keywords: metaphor, toponymy, body parts, skull Названията на черепа са сред соматичните термини, навлезли в българската народна географска терминология и топонимия. При определянето на ентопиците (народните географски термини), 1 които произлизат от тези названия, се сблъскваме с проблема за тяхната многозначност. В българския, както и в други езици, това са думи със сложна етимология, обозначаващи също съдове и други обекти от бита: бълг. ч реп костите на главата, капак за изпичане на хляб, ч реп глинен отломък, счупено гърне, от праслав. *èerpъ, от основа 1 В настоящата статия ще използваме термина ентопик като синоним на терминологичния израз народен (местен) географски термин. В българската наука този термин се среща рядко (Иванова 1990: 82; Кръстев 2005: 86) и изглежда не е успял да се утвърди напълно. 307

2 *kerp- за глинен съд или отломък, сродна с *kъrpati и с названия за плетени изделия (ЭССЯ 4: 73 74); бълг. лъб диал. липова кора около ос между воденични камъни, череп (на глава), кора, част от бърдо, 2 чслав. ëúáú череп, от праслав. *lъbъ, *lъbь с друга отгласна степен на коренната гласна в праслав. *lubь дървесна кора, дървен обръч, съд от кора и др., което продължава в бълг. луб 1 с подобни значения 3 (БЕР 3: ; ЭССЯ 16: , ). Семантичното развитие в тези случаи според ЭССЯ е следното: твърда обвивка, черупка черепна кутия, череп горна част на главата; чело; глава (ЭССЯ 16: 227). Срв. също рус. чéреп череп, покрив, гърне, глинен отломък и др. (ЭССЯ 4: 73); пол. czaszka череп и czasza чаша ; срхр. диал. lup череп и lûp орехова черупка ; нар. лат. testa череп и съд (ЭССЯ 16: 227); рум. þest череп, черупка, съд от глина, използван за изпичането на тестото (DER: 779) и др. Следователно в географската терминология названията на черепа биха могли да навлязат както със значението си на череп, така и с някое от другите си значения. 1. Значения на ентопика ч реп/ч реп и топоними, в които се среща. В съвременния български книжовен език ч реп и ч реп са отделни думи с различни значения: ч реп костите на главата у гръбначните ; ч реп къс от счупен глинен или порцеланов съд, счупен или нащърбен съд, обикновено глинен (РСБКЕ 3: 612, 623). В българските диалекти тези две думи са варианти на една многозначна дума. По данни на Българска диалектология (БДиал), в говорите тези две форми не се срещат заедно, отбелязва се или едната, или другата от тях. В повечето случаи думата е название на съд или 2 Отбелязано във Великотърновско. Става дума за бърдо на тъкачен стан, по сведение на Г. Чохаджиева, етнограф от Регионален исторически музей Велико Търново. 3 Бълг. луб 1 нар. кръг от извита тънка дъска за обиколка на сито, шиник, воденичен камък и подобни, дървена част на сито, навита липова кора, дъска, летва, покрив, цилиндрична шапка от картон, облечен с бяло памучно платно (БЕР 3: ). 308

3 част от съд. По-рядко се среща едновременно като соматизъм и като название на съд: при диал. ч реп череп (Ихтиманско) (БДиал 3: 191); череп на глава, къс от счупен глинен или порцеланов съд, пренебр. паница, блюдо, ощърбено гърне (Смолско, Пирдопско) (БДиал 4: 151). Значенията, свързани със съдове, се появяват при двете форми ч реп и ч реп, както и при други варианти на думата (вж. по-нататък). В речника на Н. Геров формите ч реп, ч реп, чьреп, чьръп, цряп имат значенията парче от счупен съд, съдове от глина, счупен, нащърбен съд, глинена саксия. Никоя от тях не е посочена със значение череп, костите на главата (Геров 5: 544). 4 При значението череп, костите на главата на вариантите на тази дума прави впечатление, че в томовете на Българска диалектология (БДиал) го откриваме само при формата ч реп, докато ч реп се отбелязва само като название на съд или отломък от съд, срв.: диал. ч реп глинен съд, саксия (Твардица, Молдова) (БДиал 10: 27); връшник, 5 (Съчанли, Гюмюрджинско) (БДиал 6: 102); дъното на стомна (Костурско) (БДиал 8: 324); диал. ч рäп черпак (Кортен, Молдова) (БДиал 10: 27); диал. череп ˆ (ж. р.) връшник (Съчанли, Гюмюрджинско) (БДиал 6: 102); диал. чер пна подница, черепня 6 (Костурско) (БДиал 8: 324); диал. ч реп череп (Ихтиманско) (БДиал 3: 191); череп на глава, къс от счупен глинен или порцеланов съд, пренебр. паница, блюдо, ощърбено гърне (Смолско, Пирдопско) (БДиал 4: 151); парче от пръстен съд, съд, от който е отчупена някоя част, ирон. домашен съд, подигр. грозен човек (Доброславци, Софийско) (БДиал 2: 111); счупен глинен съд (Тръстеник, Плевенско) (БДиал 6: 239); парче, отломка от глинен съд или от керемида (Радовене, Врачанско) (БДиал 9: 339); диал. ч р ъп парче от глинен съд, глинено изделие въобще (Троянско) (БДиал 4: 232; БДиал 7: 235); 4 Като соматичен термин със значение череп Геров посочва лъб, лоб и кратуна: лъб лоб, кратуната на главата, дето е мозъкът (Геров 3:26). 5 Капак за изпичане на хляб. 6 Съд за изпичане на хляб; покрива се с връшника. 309

4 диал. ч рип парче от счупен съд (Софийско) (БДиал 1: 272); непотребен, счупен глинен съд или парче от него; употребява се за саксия (Войнягово, Карловско) (БДиал 8: 181); диал. ч рап, ч реп връшник, парче от счупен пръстен съд, грозен човек (Родопи) (БДиал 2: 301); диал. чирипˆк глинени съдове въобще (Троянско) (БДиал 7: 235); диал. чиреп р, чирип р чирепи или чупливи съдове (Ботевградско) (БДиал 1: 104). Можем да допуснем, че в някои говори значението череп е изчезнало, или че в цитираните източници то не е регистрирано. Тук ще приемем решението на Л. Димитрова-Тодорова, която отбелязва и двата варианта ч реп и ч реп в народната географска терминология като метафори, произлизащи от соматичния термин (Димитрова-Тодорова 1987: 112, 118). В българската топонимична литература ч реп и ч реп се отбелязват със следните значения на народен географски термин: бълг. ч реп изпъкнала кръгла местност в МИ Череп ш, Врачанско 7 (Димитрова-Тодорова 1987: 112, 118); - високо изпъкнало място, възможно в МИ Черепч то, Радомирско, от черепч, умалително от ч реп, или от същата дума със значение парче от глинен съд (сега в говора цр пка, Чолева-Димитрова 2009: 458); - високо място, могила, изчезнало значение, в МИ Ч репо, Софийско (Ликовски 2011: 563, 564); вероятно с подобно значение и в МИ Ч рпа, малко било, Ардинско (Христов 2009: 592); - отломки от скали в МИ Череп ш, голи бели скали, 8 Череп ц, изчезнало селище; Ч репков дол, отломени камъни, Ч репков 7 Б. Николов посочва различно значение на географския термин в този топоним, вж. по-нататък. 8 Варовикови скали с множество пещери в Искърския пролом, известен географски и туристически обект. В подножието им се намира Черепишкият манастир. Съществува легенда, че името се дължи на белеещите се кости, останали след битка на цар Иван Шишман. В някои описания скалите се сравняват с кости и с череп (вж. например index.php?p=tema&iid=686&aid=15675; php?issueid=2347&sectionid=30&id= ). Действително, белите скални възвишения с тъмните отвори на пещерите приличат на огромни човешки и животински черепи.. 310

5 рът, 9 скали, които се лющят, ломят се, Врачанско (Николов 1997: 446);бълг. ч реп изпъкнала кръгла местност в МИ Г рнет ч рип, голяма местност в горната част на склон с ливади и изворче, Д льнет ч рип, местност в долната част на склона под Горнет чирип, 10 Ч рпската дерьì, Маданско (Димитрова-Тодорова 1987: 112, 121); вероятно с такова значение и в МИ Ч рпа, горист склон, Ардинско (Христов 2009: 597); 11 - ч реп вдлъбнатина в скала, гдето се събира вода, според Й. Иванов в МИ Ч реп, ниви в скалист склон, Чиреп, скалист склон, 12 Ч рип ва скала, скалист склон, Долна Струма и Долна Места (Иванов 1982: 219, 220). От ентопика ч реп вероятно произлизат също и МИ Чер па, Чер път, Долна Струма и Долна Места, обяснени от Й. Иванов по апелатива ч рип (Иванов 1982: 218). От ч реп/ч реп, като народен географски термин или с друго значение, е възможно да са произлезли и други топоними: СелИ 9 В топонимичната литература срещаме две различни описания и етимологиии на този топоним. МИ Ч репков рът, скали, които се лющят, ломят се, е отбелязано в Лютаджик, Врачанско и в съседното на Лютаджик село Горно Озирово, Берковско. В Местните имена в Берковско Д. Михайлова посочва местността като гори и обяснява името по РИ Ч репов (Михайлова 1986: 145). Възможно е още един топоним да се отнася за същата местност:ми Чер пковица, горист рът, намиращ се източно от Горно Озирово, Берковско, където е позициониран и обектът Ч репков рът, Берковско (Михайлова 1986: 145). 10 Според Г. Христов МИ Г рнет ч рип и Д льнет ч рип вероятно произлизат от ч реп железен или пръстен свод, под който се пече пита, картофи и др. (Христов 1964: 168, 185). По-късно, в Местните имена в Ардинско, авторът сравнява двата топонима с МИ Ч рпа, от изчезнало черп, стб. ðýïú череп. Г. Христов отбелязва също, че МИ Г рнет ч рип и Д льнет ч рип са обяснявани по изчезнало МИ Ч рип, записано по-рано от него като Ч рпън. (Христов 2009: 592). 11 Различно от МИ Ч рпа, Ардинско (вж. по-горе), което е отбелязано в Оряховец, община Баните, докато МИ Ч рпа е отбелязано в Иглика, община Бял извор, несъседно на Оряховец селище (Христов 2009: 592). 12 За този топоним срв. също череп а диал. капак за изпичане на хляб (Съчанли, Гюмюрджинско) (ЭССЯ 4: 70). 311

6 Чирпˆн (Ч³рпан), свързвано с черпя (Павлова 2005: ); 13 СелИ Чирпˆн, старо име на село Меляне, Михайловградско, по-рано Чирпˆн-М ляне, свързвано с прилагателното чирепен, от чиреп печен глинен съд; парче от печен глинен съд (Намерански 1991: 160; Михайлова 1984: 42); МИ Черепˆновец, местност, Панагюрско, обяснено по ч реп отломка от глинен съд (Заимов 1977: 179). Формите ч реп и ч реп можем да открием в още няколко български топонима извън границите на страната: Ч рип, Ч рипа, Сярско, Черепец, Албания (цит. по Чолева-Димитрова 2009: 458), Черепл н, Северна Гърция, Череп ша, Сярско (цит. по Ликовски 2011: 564). В състава на някои местни имена е възможно терминът да е влязъл от областта на антропонимията, както посочва Д. Михайлова за МИ Чер пковица, горист рът, Чер пков рът, гори, Берковско, 14 по РИ Ч репов (Михайлова 1986: 145). Освен от метафоричния ентопик ч реп/ч реп или от антропоними, образувани от соматичния термин, в топонимията тази дума би могла да навлезе и чрез метонимия, например, ако определена местност се свързва с намирането на черепи или на останки от съдове, или с изработването на съдове. 15 Не е изключено някои от топонимите да са метафорични, без да са свързани с народния географски термин, както предполага Г. Христов за МИ Г рнет ч рип, Д льнет ч рип, Ч рпската дерьì, Маданско, обяснени по ч реп железен или пръстен свод, под който се пече пита, картофи и др. (Христов 1964: 168, 185) Н. Павлова отбелязва като сравнение МИ Чирпаница, Брезнишко, което липсва в Местните имена в Брезнишко на В. Велев (Велев 2009), и Чирпан, Берковско вероятно тук се има предвид Чирпˆн, Михайловградско (вж. горе). 14 Идентично с МИ Ч репков рът, Врачанско, вж. бел Срв. Цр пища, Цр пнище, Црепнь ще, Трънско, названия на местности, откъдето се взема пръст за подници, в говора цремпня (Цветкова, под печат). 16 Според Л. Димитрова-Тодорова от ч реп диал. череп, костите на главата, изпъкнала кръгла местност (Димитрова-Тодорова 1987: 112, 121). 312

7 2. Концептуални метафори. Различните значения на разглеждания народен географски термин представят различни концептуални метафори, свързани с две отделни понятийни сфери сферата на тялото и сферата на съдовете Метафората ВЪЗВИШЕНИЕТО Е ЧЕРЕП. Тази метафора е представена от значенията изпъкнала кръгла местност, високо изпъкнало място и високо място, могила на соматизма ч реп, диал. ч реп. В изложените по-горе описания на топонимите, образувани от вариантите ч реп и ч реп, можем да забележим, че те обикновено обозначават височини и обекти, разположени на склоновете на височини. Подобни топоними биха могли да произлизат от народния географски термин ч реп високо изпъкнало място, изпъкнала кръгла местност, могила, метафора на соматизма ч реп костите на главата. Като обозначение на изпъкнала форма на релеф, терминът ч реп има семантични паралели в българския и в други славянски езици: бълг. лоб чело, череп, изчезнала в говорите дума, могила (Димитрова-Тодорова 1987: 111, 118); 18 бълг. *лъбина заоблена чука, запазено в СелИ Лъбинци, Кюстендилско (Заимов 1967: 60-61), вероятно от праслав. *lъbina, цслав. ëúáèíà череп, от праслав. *lъbъ (ЭССЯ 16: ); струс. лоб череп, рус. чело, нос, стръмен бряг, куполообразен хълм и др. (ЭССЯ 16: 226; Мурзаев 1984: 344); укр. диал. лоб череп; чело; глава, високо и открито място, възвишение, склон, сипей, стръмнина, връх (ЭССЯ 16: ); В настоящото изследване използваме термините и начините за формулиране на концептуалните метафори, възприети в когнитивната лингвистика, вж. Пенчева 2011: Бълг. лоб 1 книж., рядко чело, човешки череп според БЕР е от рус. лоб череп, чело (БЕР 3: 447). Н. Геров отбелязва двете форми лоб и лъб череп (Геров 3: 18, 26). Формата лоб в народната географска терминология е вариант на бълг. диал. лъб кора, череп, образуван с диал. о < стб. ú, както предполага БЕР за лоб 2 * гюлле и както при лобен ца диня, любеница от стб. *ëúáú (БЕР 3: 447). 19 Също и земя, на която нищо не расте (ЭССЯ 16: 226). 313

8 стпол. ³eb череп, пол. глава на животно, горна част на предмет, връх на планина, на растение, (цит. по БЕР 3: ); словен. leb чело; череп, възвишение, lubánja, lobánja, lebánja череп, хълм, възвишение (ЭССЯ 16: 154, 221, 225). Почти не откриваме паралели на бълг. ч реп като народен географски термин сред континуантите на праслав. *èerpъ в други славянски езици. Е. Мурзаев, който обръща специално внимание на соматизмите в народната географска терминология в руския и в други езици, отбелязва само рус. череп череп, замръзнала снежна кора, ледена кора, поледица, лед на пътя през пролетта (Мурзаев 1974: 128; Мурзаев 1984: ). В руската наука отдавна се водят дискусии за произхода на СелИ Череповéц. Според една от хипотезите ойконимът произлиза от рус. диал. череп череп, горната част на нещо, възвишение, хълм 20 (вж. Фасмер 4: 341; Чайкина 1993; Кудряшов 2002; Шилов 2003). Извън рамките на славянските езици най-известният топоним, образуван от метафората ВЪЗВИШЕНИЕТО Е ЧЕРЕП, е името на библейския хълм Голгота, от арам. gulgoleth череп (Oxford Dictionaries). Подобни топоними срещаме и в други езици: СелИ Clagan, Северна Ирландия, от ирл. Cloigeann черепът ( кръгъл хълм ); 21 често срещано в северноамериканската топонимия е англ. skull череп в названия на изпъкнали форми на релеф, в съчетание с термини, обозначаващи такива форми: Skull Mountain (3 топонима), Skull Butte (3 топонима), Skull Peak; в съчетание с термини за скала : Skull Cliff, Skull Rock (6 топонима), Bear Skull Rock (англ. bear мечка ) (USGN) Метафората ВДЛЪБНАТИНАТА Е СЪД. Метафорите от сферата източник на съдовете са едни от найшироко разпространените в народната географска терминология. Обикновено те са свързани с вдлъбнати форми на релеф. Такива метафори са например бълг. кор то, рус. корыто, рум. albie корито, 20 Счита се, че втората част от името -вец, или според друга хипотеза цялото име, е от угро-фински произход

9 речно корито ; бълг. гюв ч/гюведж издълбани скали; местност, в която има дупки в скалите, к²тел/к тел котловина, пан ца падина; скални образувания, чˆша/ч ша вдлъбната земеповърхна форма (Данчева 2013: 32 33) и много други. В кръга на тази метафора се вписва производният на ч реп ентопик чер¾пка част от счупен глинен съд, използван за саксия, изворче в скала в Гоцеделчевско (Иванов 1996: 124, 166, 189). 22 От название за съд или отломка от съд би произлязло посоченото от Й. Иванов значение на ч реп вдлъбнатина в скала, гдето се събира вода в МИ Ч реп, ниви в скалист склон, Чиреп, скалист склон, Ч рип ва скала, скалист склон (Иванов 1982: 219, 220). От друга страна, ако имаме предвид характера на местностите, които назовават тези топоними, значението на ч реп вдлъбнатина в скала, гдето се събира вода в тях може да се разгледа като спорно. Ще се спрем върху тези топоними малко по-нататък. Метафората ВДЛЪБНАТИНАТА Е СЪД, изразена чрез термини, които имат също значение череп, можем да открием в румънския език: рум. þest диал. череп, черупка, съд от глина, използван за изпичането на тестото (DER:779), яма на брега на река (DEnt 2: 270); рум. scafã чаша, купа, съд, паница, черпак, голяма дървена лъжица, дървен съд, череп (DER: 690), вдлъбнатина в скала; гранитна вдлъбнатина с форма на лъжица (DEnt 2: 142) Метафората СКАЛАТА Е ЧЕРЕП. Б. Николов отбелязва за ентопика ч реп значение отломки от скали в говора на Врачанско, в основата на МИ Череп ш, голи бели скали, Череп ц, изчезнало селище, Ч репков дол, отломени камъни, Ч репков рът, скали, които се лющят 24 (Николов 1997: 446). Сферата- 22 В МИ Костад нската чер¾пка, издълбана скала за събиране на вода, Седемт чер¾пки, седем изворчета в скали. Значението, посочено от Й. Иванов, е извор, изворче, но описанието на съответните географски обекти подсказва, че по-точно би било изворче в скала. 23 Значенията на тези два термина в народната географска терминология са редки, отбелязани в отделни селища (DEnt 2: 142, 270). 24 Обяснено от Д. Михайлова по РИ Ч репов, вж. бел

10 източник на метафората в този случай би била СЪД, а изходното значение на термина череп, отломка от съд, а не череп, костите на главата. За разлика от Б. Николов, Л. Димитрова-Тодорова предполага за МИ Череп ш произход от народния географски термин ч реп изпъкнала кръгла местност, образуван метафорично от соматичния термин (Димитрова-Тодорова 1987: 112, 118). Прави впечатление, че почти всички топоними, посочени като произлезли от народни географски термини със значенията вдлъбнатина в скала, гдето се събира вода и отломки от скали, обозначават скали, скалисти склонове или обекти, свързани с тях: МИ Череп ш, голи бели скали, Ч репков дол, отломени камъни, Ч репков рът, скали, които се лющят (Николов 1997: 446), Ч реп, ниви в скалист склон, Чиреп, скалист склон, Ч рип ва скала, скалист склон (Иванов 1982: 219, 220). Изключение е МИ Череп ц, изчезнало селище, за което няма подобна информация (Николов 1997: 446). За тези случаи може да се допусне, че народният географски термин и образуваните от него топоними, първоначално произлезли от соматизма ч реп/ч реп, впоследствие са били ремотивирани по народна етимология и свързвани с название за съд или отломък от съд. Вероятно тук значението на народния географски термин е било * скала, скалиста височина. Метафората би могла да е мотивирана освен от изпъкналата форма, също и от голата твърда повърхност на скалите, възприемани като костите на черепа, а може би и от техния цвят, например при топонима Череп ш, име на голи бели скали. 25 Концептуалната метафора в такъв случай може да се формулира като СКАЛАТА Е ЧЕРЕП и може да се разглежда като подкатегория на метафората ВЪЗВИШЕНИЕТО Е ЧЕРЕП. 26 Срв. англ. Skull Cliff, Skull Rock, Bear Skull Rock (вж. по-горе). 25 Вж. бел. 6. Признаците бял цвят и твърдост можем да открием като мотиватори на метафората в рус. череп череп, замръзнала снежна кора, ледена кора, поледица, лед на пътя през пролетта (Мурзаев 1974: 128; Мурзаев 1984: ). 26 За отношенията между концептуалните метафори вж. Лакофф, Джонсон 2004:

11 3. Заключение. Можем да заключим, че в народната географска терминология на българския език соматизмът ч реп, диал. ч реп, е метафорично название на изпъкнали форми на релеф заоблени или скални възвишения. В този случай терминът е езиков израз на концептуалната метафора ВЪЗВИШЕНИЕТО Е ЧЕРЕП или на подчинената на нея метафора СКАЛАТА Е ЧЕРЕП. Отбелязаните в топонимичната литература метафорични значения на ч реп отломки от скали и на ч реп вдлъбнатина в скала, гдето се събира вода, представящи метафората СЪД, се срещат в топоними, които могат да бъдат по-добре обяснени чрез метафората СКА- ЛАТА Е ЧЕРЕП. Не е изключено тези значения на ентопика да са резултат на народна етимология. Разбира се, в топонимията названията на черепа биха могли да навлязат не само в ролята си на метафорични народни географски термини, но и от антропонимията или пряко от понятийните сфери на тялото и на съдовете, чрез метафора или чрез метонимия. англ. английски арам. арамейски бълг. български диал. диалектен ирл. ирландски ирон. ироничен лат. латински МИ местно име нар. народен подигр. подигравателен пол. полски праслав. праславянски пренебр. пренебрежителен Съкращения пол. полски праслав. праславянски пренебр. пренебрежителен РИ родово име рум. румънски рус. руски СелИ селищно име словен. словенски срхр. сърбохърватски стб. старобългарски стпол. старополски струс. староруски укр. украински цслав. църковнославянски 317

12 Литература БДиал: Българска диалектология. Проучвания и материали. Кн София, БЕР: Български етимологичен речник. Т. І, София, Велев 2009: Вельо Велев. Местните имена в Брезнишко. В. Търново, Геров: Н. Геров. Речник на българския език. Т Пловдив, Данчева 2013: Н. Данчева. Орографски термини и микротопоними, възникнали по пътя на метафоричен пренос. // Български език 60 (2013), 2, Димитрова-Тодорова 1987: Л. Димитрова-Тодорова. Анатомичната лексика в българската географска терминология и в българската топонимия // Език и литература, XLII/6, София, 1987, Заимов 1967: Й. Заимов. Заселване на българските славяни на Балканския полуостров. Проучване на жителските имена в българската топонимия. София, Заимов 1977: Йордан Заимов. Местните имена в Панагюрско. София, Иванов 1982: Йордан Иванов. Местните имена между Долна Струма и Долна Места. София, Иванов 1996: Йордан Н. Иванов. Местните имена в Гоцеделчевско (Неврокопско). София, Иванова 1990: Е. Иванова. Към въпроса за отношението ентопик-топоним. // Състояние и проблеми на българската ономастика. Материали от Първа кръгла маса. Велико Търново, Кръстев 2005: Б. Кръстев. Топонимията на Преславско. Шумен, Кудряшов 2002: А. В. Кудряшов. Череповесь - Череповец. К вопросу о происхождении названия города (археологический комментарий к топонимической проблеме) // Череповец. Краеведческий альманах, 3, At htm, Лакофф, Джонсон 2004: Дж. Лакофф, М. Джонсон. Метафоры, которыми мы живем. Москва Ликовски 2011: Николай Ликовски. Топонимията на Софийско. София, Михайлова 1984: Димитрина Михайлова. Местните имена в Михайловградско. София, Михайлова 1986: Димитрина Михайлова. Местните имена в Берковско. София, Мурзаев 1974: Э. М. Мурзаев. Очерки топонимики. Москва, Мурзаев 1984: Э. М. Мурзаев. Словарь народных географических терминов. Москва,

13 Намерански 1991: Никола Намерански. Имената на селищата в Берковско, Михайловградско и Ломско. София, Николов 1997: Богдан Николов. Топонимията на Врачанска околия. Алиса, Павлова 2005: Неда Павлова. Топонимията на Чирпанско. Университетско издателство Св. Климент Охридски. София, Пенчева 2011: Майя Пенчева. Когнитивна лингвистика. Речник на понятията и термините. София, Първанова-Грьошел 2011: Елена Първанова-Грьошел. Топонимията на Карловско. Велико Търново: Астарта, РСБКЕ: Речник на съвременния български кинжовен език. Т София, Фасмер: М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. Т. І ІV. Москва, Христов 1964: Георги Христов. Местните имена в Маданско. София, Христов 2009: Георги Христов. Местните имена в Ардинско. Велико Търново, Цветкова, под печат: Лалка Цветкова. Местните имена в Трънско. Под печат. Чайкина 1993: Ю. И. Чайкина. Географические названия Вологодской области. Топонимический словарь. Вологда, At booksite.ru/fulltext/cha/iki/na/index.htm, Чолева-Димитрова 2009: Анна Чолева-Димитрова. Местните имена в Радомирско. София, Шилов 2003: А. Л. Шилов. Череповец: к этимологии названия: (реализация древне-вепсской традиции номинации населенных пунктов) // Локальные традиции в народной культуре Русского Севера: Материалы IV Международной научной конференции Рябининские чтения Музейзаповедник Кижи. Петрозаводск At ryabinin-2003, ЭССЯ: Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Т. 1, Москва, DEnt: Dicþionarul entopic al limbii române. V. 1, 2. Craiova, 2009, DER: Alexandru Ciorãnescu. Dicþionarul etimologic al limbii române. Editura Saeculum I. O. Bucureºti, Oxford Dictionaries: Oxford Dictionaries. At oxforddictionaries.com, USGN: United States Board on Geographic Names. At domestic/,

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.ф.н. Живка Колева-Златева ВТУ Св. св. Кирил и Методий, катедра Обща лингвистика и старобългаристика, член на Научно жури въз основ

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.ф.н. Живка Колева-Златева ВТУ Св. св. Кирил и Методий, катедра Обща лингвистика и старобългаристика, член на Научно жури въз основ РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.ф.н. Живка Колева-Златева ВТУ Св. св. Кирил и Методий, катедра Обща лингвистика и старобългаристика, член на Научно жури въз основа на Заповед на Ректора на СУ Св. Климент Охридски

Подробно

Редовно обучение, бакалавърска степен УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л С У Е О КР Ф І курс, І семестър Аудиовизуални и информаци

Редовно обучение, бакалавърска степен УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л С У Е О КР Ф І курс, І семестър Аудиовизуални и информаци УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология І курс, І семестър Аудиовизуални и информационни технологии 15 0 0 15 15 30 1 т.о. Български фолклор 45 45 0 0 45 90 3 продължава Избираема дисциплина 1 (Езикова култура

Подробно

Приложение 1 СПИСЪК на пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване през стопанската год. в землищата на с. Безденица, с.благово, с

Приложение 1 СПИСЪК на пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване през стопанската год. в землищата на с. Безденица, с.благово, с Приложение 1 СПИСЪК на пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване през стопанската 2016-2017 год. в землищата на с. Безденица, с.благово, с. Белотинци, с. Винище, с. Вирове, с. Войници, с.габровница,

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ

РЕЦЕНЗИЯ РЕЦЕНЗИЯ от проф. дфн Стефка Петрова за ЛЕКСИКАЛНО-СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАИМЕНОВАНИЯТА НА ДЪРВЕСНО-ХРАСТОВИТЕ РАСТЕНИЯ С ЯДИВНИ ПЛОДОВЕ В РУСКИЯ И БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК Дисертация от ГАННА ВАДИМИВНА

Подробно

Вършец

Вършец Вършец - ливади и ниви Имот Местност Тр. Ползване Площ (дка.) Собственост 1 10015 ШИРОКА СТРАН Ливада 1,413 стоп. от общ. 2 10033 МАРИКИН ВРЪХ Ливада 1,234 стоп. от общ. 3 10034 МАРИКИН ВРЪХ Ливада 0,741

Подробно

част 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 02/24 от Заповед СОА19-РД от г.на кмета на Столична община СПИСЪК С НОМЕРАТА НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ И АДМИНИСТРАТ

част 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 02/24 от Заповед СОА19-РД от г.на кмета на Столична община СПИСЪК С НОМЕРАТА НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ И АДМИНИСТРАТ част 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 02/24 от Заповед СОА19-РД09-1258 от 05.09.2019 г.на кмета на Столична община СПИСЪК С НОМЕРАТА НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ АДРЕСИ ПОПАДАЩИ В ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН

Подробно

Български език и турски език

Български език и турски език Учебен план на специалност Български език и турски език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

част 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 2/24 от Заповед СОА19-РД от г. на кмета на Столична община СПИСЪК С НОМЕРАТА НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ И АДМИНИСТРАТИ

част 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 2/24 от Заповед СОА19-РД от г. на кмета на Столична община СПИСЪК С НОМЕРАТА НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ И АДМИНИСТРАТИ част 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 2/24 от Заповед СОА19-РД09-489 от 05.04.2019 г. на кмета на Столична община СПИСЪК С НОМЕРАТА НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ АДРЕСИ ПОПАДАЩИ В ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН

Подробно

Приложение 1 С П И С Ъ К НА СВОБОДНИТЕ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ОБЩО И ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ ЗА СТОПАНСКАТА г. Пасищен район. На имота НТП М

Приложение 1 С П И С Ъ К НА СВОБОДНИТЕ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ОБЩО И ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ ЗА СТОПАНСКАТА г. Пасищен район. На имота НТП М Приложение 1 С П И С Ъ К НА СВОБОДНИТЕ ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ОБЩО И ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ ЗА СТОПАНСКАТА 2018-2019 г. Пасищен район. На имота НТП Местност Площ за индивидуално ползване дка Кате гория

Подробно

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ I КУРС-160 АУД. РАЗПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИИТЕ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2019/2020 уч. г. дата 8-13 часа 14-19 часа 09.09.2019 Езикова култура доц. д-р

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П Е Р Н И К П Р О Т О К О Л 6 гр. Перник, г. Общинският съвет Перник, на заседание, състояло се на г.

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П Е Р Н И К П Р О Т О К О Л 6 гр. Перник, г. Общинският съвет Перник, на заседание, състояло се на г. О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П Е Р Н И К П Р О Т О К О Л 6 гр. Перник, 07.05.2015 г. Общинският съвет Перник, на заседание, състояло се на 07.05.2015г., след като обсъди Докладна записка /вх. 132/17.03.2015

Подробно

39

39 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 май 2013 Г. (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА) (по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс) ИЗБОРЕН РАЙОН 22 - СМОЛЯНСКИ ОБЩИНА: СМОЛЯН

Подробно

Родопа

Родопа Р О Д О П А Нашата планина Географско положение Родопа планина се простира на изток от долината на река Места. На север се спуска към Горнотракийската низина, а на юг продължава в Гърция. Родопа на картата

Подробно

Приложение 1 СПИСЪК на пасища, мери и ливади общинска собственост за индивидуално ползване по ред имот по КВС АОС по КВС имот по КК АОС по КК местност

Приложение 1 СПИСЪК на пасища, мери и ливади общинска собственост за индивидуално ползване по ред имот по КВС АОС по КВС имот по КК АОС по КК местност Приложение 1 СПИСЪК на пасища, мери и ливади общинска собственост за индивидуално ползване по ред имот по КВС АОС по КВС имот по КК АОС по КК местност НТП кат. дка 1 2 8 1965 05284.60.63 гр.болярово ПОПОВСКА

Подробно

СПИСЪК

СПИСЪК СПИСЪК Приложение 1 НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ОБЩО И ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ ЗА СТОПАНСКАТА 2019-2020 г. Пасищен район. На имота НТП Местност Площ на имота дка Кате гори я Площ за общо ползване Гр. БОТЕВГРАД

Подробно

Решения на задачите от Тема на месеца за м. март 2018 Даден е многоъгълник, който трябва да бъде нарязан на триъгълници. Разрязването става от връх къ

Решения на задачите от Тема на месеца за м. март 2018 Даден е многоъгълник, който трябва да бъде нарязан на триъгълници. Разрязването става от връх къ Решения на задачите от Тема на месеца за м. март 2018 Даден е многоъгълник, който трябва да бъде нарязан на триъгълници. Разрязването става от връх към несъседен връх и открай до край, без линиите на разрезите

Подробно

Български език и руски език - задочно обучение

Български език и руски език - задочно обучение Учебен план на специалност Български език и руски език (задочно обучение) Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум,

Подробно

част 1 по ред ПРИЛОЖЕНИЕ 18/24 от Заповед СОА19-РД от г. на кмета на Столична община СПИСЪК С НОМЕРАТА НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ И АДМИ

част 1 по ред ПРИЛОЖЕНИЕ 18/24 от Заповед СОА19-РД от г. на кмета на Столична община СПИСЪК С НОМЕРАТА НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ И АДМИ част 1 по ред ПРИЛОЖЕНИЕ 18/24 от Заповед СОА19-РД09-489 от 05.04.2019 г. на кмета на Столична община СПИСЪК С НОМЕРАТА НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ АДРЕСИ ПОПАДАЩИ В ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА

Подробно

1 Приложение 1 към Заповед РД / г. ОБХВАТ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД, ОБРАЗУВАНИ СЪС ЗАПОВЕД РД-06-5

1 Приложение 1 към Заповед РД / г. ОБХВАТ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД, ОБРАЗУВАНИ СЪС ЗАПОВЕД РД-06-5 1 Приложение 1 към Заповед РД-06-558/04.04.2019г. ОБХВАТ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД, ОБРАЗУВАНИ СЪС ЗАПОВЕД РД-06-558 ОТ 04.04.2019г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 час седмично = 16 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

Спанчевци

Спанчевци Спанчевци - ливади и ниви Имот Местност Тр. Ползване Категория Площ (дка.) Собственост 1 33030 ШУШЕГО Използв. ливада VII 0,444 общинска (ч) 2 33067 ШУШЕГО Използв. ливада VII 0,973 общинска (ч) 3 33074

Подробно

PRILOJENIE

PRILOJENIE 1. с. БЕЛОКОПИТОВО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 1 03633.5.45 998 Изост.тр.насажд III ГРАДИНАТА 2 03633.4.32-част 1429 Изост.тр.насажд III ГРАДИНАТА 3 03633.27.11 633 Нива ІІІ ДО СЕЛО 4 03633.26.104 2908 Нива ІІІ ДО СЕЛО

Подробно

Основен вариант за клас Задача 1. (4 точки) На графиката на полином a n x n + a n 1 x n a 1 x + a 0, чиито коефициенти a n, a n 1,..., a 1

Основен вариант за клас Задача 1. (4 точки) На графиката на полином a n x n + a n 1 x n a 1 x + a 0, чиито коефициенти a n, a n 1,..., a 1 Основен вариант за 10 12 клас Задача 1. (4 точки) На графиката на полином a n x n + a n 1 x n 1 + + a 1 x + a 0, чиито коефициенти a n, a n 1,..., a 1, a 0 са цели числа, са отбелязани две точки с целочислени

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед рд / г. ОПИС на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2018/

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед рд / г. ОПИС на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2018/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Неразделна част от Заповед рд-11-588/13.11.2018г. ОПИС на разпределените масиви за ползване и включените в тях имоти за стопанската 2018/2019г. за землището на с. Васил Левски, ЕКАТТЕ 10207,

Подробно

Община Тунджа - Добре дошли, приятели! Добре дошли, манастирци!

Община Тунджа - Добре дошли, приятели! Добре дошли, манастирци! Под това мото премина Първият събор на българи и гърци от село Голям манастир, община Тунджа, провел се на 19 юли 2009 г. в местността Църквата на Манастирските възвишения. Организатори на събора са кметството

Подробно

ОБЛАСТ: Велико Търново ОБЩИНА: Златарица по ред Населено място ОБЕКТ /адрес, локализация/ Кадастрални данни деклариран с: писмо / протокол / списък об

ОБЛАСТ: Велико Търново ОБЩИНА: Златарица по ред Населено място ОБЕКТ /адрес, локализация/ Кадастрални данни деклариран с: писмо / протокол / списък об ОБЛАСТ: Велико Търново ОБЩИНА: Златарица по ред Населено мяс ОБЕКТ /адрес, локализация/ Кадастрални данни деклариран с: писмо / прокол / списък обявен в: ДВ бр./год. /прокол на НСОПК свален с: писмо /

Подробно

№ 85/18

№ 85/18 Програма за отчетите на секция "Праистория" 20 22 февруари 2013 г. ПРОГРАМА ЗА 20 ФЕВРУАРИ, 2013 1.1. на разрешение: 233/03.05.2012 г. доц. д-р НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СИРАКОВ - научен със заместник доц. д-р

Подробно

Българска филология - задочно обучение

Българска филология - задочно обучение -ви семестър Увод в общото езикознание 5 0 5 5 5 80 6 И Увод в литературната теория 5 0 5 5 5 80 6 И (Старобългарска ) 55 5 0 55 55 0 7 И Историческа лингвистика (Старобългарски език) 0 0 0 60 60 90 П

Подробно

АВТОБИОГРАФИЯ

АВТОБИОГРАФИЯ АВТОБИОГРАФИЯ Име: Анна Николова Бешкова Образование: 1985-1989 ЕСПУ по математика и информатика П.Хилендарски, София 1990 1996 СУ Св., специалност философия, докторант по логика, СУ Св. 2006 образователна

Подробно

Български език и турски език

Български език и турски език Учебен план на специалност Български език и турски език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

Назад Купа "Варненско лято" 2019 Място Клуб Град Точки 1. Академик Варна Бегун Варна Сини камъни Сливен Диана Ямбол СКО Хемус

Назад Купа Варненско лято 2019 Място Клуб Град Точки 1. Академик Варна Бегун Варна Сини камъни Сливен Диана Ямбол СКО Хемус Назад Купа "Варненско лято" 2019 Място Клуб Град Точки 1. Академик Варна 48 2. Бегун Варна 40 3. Сини камъни Сливен 31 4. Диана Ямбол 25 5. СКО Хемус Троян 23 6. Сърнена гора Стара Загора 22 6. Истрос

Подробно

Българска филология

Българска филология Учебен план на специалност Българска филология Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране. Извън часове

Подробно

Редовно обучение, бакалавърска степен УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология страница 1 УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л У Е О КР Ф І курс, І семестър Аудиовизуални и

Редовно обучение, бакалавърска степен УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология страница 1 УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л У Е О КР Ф І курс, І семестър Аудиовизуални и УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология страница 1 УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л У Е О КР Ф І курс, І семестър Аудиовизуални и информационни технологии 15 0 15 15 30 1 т.о. Български фолклор 45 30 15 45 90 3 заверка

Подробно

До ……………………

До …………………… Приложение 1 Списък на пасища, мери на територията на община Струмяни І. Землище село Вракуповица 1. Имот 001029, местността Черни връх Дервено, Х категория с площ от 1,006 дка 2. Имот 001042, местността

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 СПИСЪК НА ИМОТИТЕ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ ОТ ЗЕМЛИЩЕТО НА гр.болярово по имот по кате идентификатор местност НТП ред населено място КВС

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 СПИСЪК НА ИМОТИТЕ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ ОТ ЗЕМЛИЩЕТО НА гр.болярово по имот по кате идентификатор местност НТП ред населено място КВС ПРИЛОЖЕНИЕ 1 СПИСЪК НА ИМОТИТЕ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ ОТ ЗЕМЛИЩЕТО НА гр.болярово по имот по кате идентификатор местност НТП ред населено място КВС г. дка 1 Болярово 308 05284.42.308 ЦЕЛИНАТА... Па и

Подробно

real estates

real estates За контакт 8350 гр. Малко Търново, ул. "Малкотърновска комуна" 3 централа: +359 59523021 факс: +359 59523128 e-mail: info@malkotarnovo.org website: www.malkotarnovo.org Кмет: Илиян Янчев e-mail: mt_kmet@mail.bg

Подробно

ОПИС -приложение 2-ЧЛ.19 ТЪРГ- 2019

ОПИС -приложение 2-ЧЛ.19 ТЪРГ- 2019 1. с. БЕЛОКОПИТОВО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 1 03633.5.45 998 Изост.тр.насажд. III ГРАДИНАТА 2 03633.4.32 1429 Изост.тр.насажд.-част III ГРАДИНАТА 3 03633.27.11 633 Нива ІІІ ДО СЕЛО 4 03633.26.104 2908 Нива ІІІ ДО

Подробно

Дигитално-медийна грамотност в начален курс – наръчник за учителя

Дигитално-медийна грамотност в начален курс – наръчник за учителя План на урок: Да рекламираме Плевен Развиване на умения за търсене, оценка и систематизиране на информация в предметна област Околен свят за 2 клас Част I: Търсене и оценка на информация Цел на урока:

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-233/30.09.2014 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

Приложение № 2

Приложение № 2 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 по Землище Местност НТП Площ дка ред 1 Белокопитово ГРАДИНАТА Изост.тр.насаждение част 2.427 ДО СЕЛО Нива 3,541 КАЗАН ДЕРЕ Изост.тр.насаждение част 0.876 КОБАКЛИЯ Лозе 3,103 Овощна градина

Подробно

Вършец - пасища

Вършец - пасища Вършец - пасища, мери Имот Местност Начин на трайно ползване Категория Площ (дка.) Собственост 1 10038 МАЛЕЖИНА БАБКА Пасище,мера 33,564 общинска (п) 2 14004 КОНИН ВРЪХ Пасище,мера 30,829 общинска (п)

Подробно

3 клас 2019 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми учениц

3 клас 2019 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми учениц УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми ученици, ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ! Бургас, 24.03.2019 г. ІІІ клас Състезателният

Подробно

Prot18_

Prot18_ Р А Й О Н Н А И З Б И Р А Т Е Л Н А К О М И С И Я Р У С Е ПРОТОКОЛ 18 от проведено заседание на РИК Русе Днес, 23.09.2014г., в зала 2 на Община Русе се проведе заседание на РИК Русе при следния дневен

Подробно

РЕГИСТЪР на ИМОТИ и ДРУГИ КАД.ЕДИНИЦИ по ВИД ТЕРИТОРИЯ Землище на с. Буховци ЕКАТТЕ Вид територия: за нуждите на селското ст. Кад. Вид на те- На

РЕГИСТЪР на ИМОТИ и ДРУГИ КАД.ЕДИНИЦИ по ВИД ТЕРИТОРИЯ Землище на с. Буховци ЕКАТТЕ Вид територия: за нуждите на селското ст. Кад. Вид на те- На РЕГИСТЪР на ИМОТИ и ДРУГИ КАД.ЕДИНИЦИ по ВИД ТЕРИТОРИЯ Землище на с. Буховци ЕКАТТЕ 07154 Вид територия: за нуждите на селското ст. Кад. Вид на те- Начин на трайно Трайно Остатъч- Вид Име на собственик

Подробно

<C4E0F0E5EDE8FF20EDE020ECE5E4E8EAE0ECE5EDF2E E32E2E786C7378>

<C4E0F0E5EDE8FF20EDE020ECE5E4E8EAE0ECE5EDF2E E32E2E786C7378> услуги и Здравни БДЕ София BG ул.здраве 2 12000 12000 Българска Асоциация Диабет Столична BG ул.подполк.калитин 3000 3000 Български лекарски съюз София BG бул.акад.иван Гешов 15 5100 5100 ВМА ББАЛ Сливен

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в,

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 37в, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО З А П О В Е Д РД-14-120/26.09.2018 г. На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint САМОКОВ МАЛКИЯТ ГРАД НА ГОЛЯМАТА ИСТОРИЯ САМОКОВ ДУХ И ТРАДИЦИИ В ЧЕТИРИ СЕЗОНА Община Самоков: Административен център град Самоков и 24 села Площ: 1209 кв.км Надморска височина: 950 м Население: 35 871

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, бул. България 25, тел.: 062/62-41-19, тел.фекс: 062/600-850, З А П О В Е Д РД-14-342/09.11.2017

Подробно