УЧЕБЕН ПЛАН. Магистърска програма по МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ (СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО),

Размер: px
Започни от страница:

Download "УЧЕБЕН ПЛАН. Магистърска програма по МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ (СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО),"

Препис

1 Софийски университет Св. Климент Охридски 1 УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Шифър: 3. Социални, стопански и правни науки Професионално Образователно-квалификационна направление: 3.7 Администрация и управление степен: Магистър (подпис) Специалност: Стопанско управление Срок на обучение: 1,5 година (3 семестъра) Магистърска програма по МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ (СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО), Утвърден с протокол Форма на обучение: редовно Професионална квалификация: на Академичния съвет Магистър по Стопанско управление Мениджмънт на Човешките ресурси

2 2 АНОТАЦИЯ: Настоящата програма е разработена и предложена съвместно от Софийски Университет Св.Климент Охридски, София, Стопански факултет, и Институт за управление на предприятията (ИУП), Университет Париж 1 Пантеон Сорбона, Франция. Обучението има за цел да даде възможност на действащи мениджъри на човешките ресурси да задълбочат своята компетентност посредством придобиването на технически знания и посредством валоризирането на натрупания професионален опит. Програмата предлага обучение на високо ниво, съответстващо на най-високите международни стандарти по отношение обучението на действащи мениджъри. Обучението води до получаването на две дипломи за завършващите - от една страна, на диплома Магистър по Мениджмънт на Организациите Специалност Човешки Ресурси и Социална Отговорност на Предприятието, издавана от Университет Париж 1 Пантеон Сорбона от Институт за управление на предприятията, Франция, и от друга страна, на диплома Магистър по Управление на Човешките Ресурси, издадена от Стопански факултет на Софийски Университет Св.Климент Охридски, България. Преподаването в програмата се извършва на английски език. Програмата за обучение е предназначена за всички кандидати, упражняващи мениджърска дейност в географското пространство, покрито от следните страни : България Босна - Хърватска Гърция Македония Румъния Сърбия. Програмата е отворена за кандидати, притежаващи академично ниво от, най-малко, бакалавър, и упражняващи мениджърска дейност, най-малко, от 3 години. Приетите за обучение студенти са записани едновременно към Университета Париж 1 Пантеон Сорбона, Институт за управление на предприятията, Франция, и към Софийски Университет Св.Климент Охридски, Стопански факултет, България.

3 СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 3 Наименование на дисциплините Вид на уч. дисциплина З, И, Ф Изпити Текуща оценка Всичко задължителни занятия Лекции Часове Семинарни занятия Практически упражнения Разпределение по семестри І сем. ІІ сем. ECTS І семестър 1 Икономически основи на трудовите /0 2 отношение 2 Управление на гъвкавата заетост и преструктурирането З /0 2 3 Управление на възнагражденията З /0 2 4 Развитие на функцията УЧР З /0 2 5 Управление на кариерата З /0 2 6 Управление на обучението на персонала З /0 2 7 Управление на компетенциите З /0 2 8 Управление на мотивацията и включването на персонала З /0 2 9 Управление работата на екипите З / Организационната промяна З / Социалните отношения: ролята на З /0 2 синдикатите 12 Европейска институционална рамка на социалните отношения З / Сравнителен анализ на европейските З /0 3 социални модели 14 Управление на персонала с акцент върху малцинствата З /0 3 Задължителни дисциплини 30 кредита

4 4 ІІ семестър 15 Интер-културен мениджмънт З / Стратегически изменения в УЧР З / Управление със заинтересованите страни З / Делова етика З / Социално отговорни инвестиции З / Развитие на системите за информация З / Норми, сертификация и стандартизация З / Управление на социалното развитие на З /0 2 предприятието 23 Количествени методи за анализ на З /0 3 човешките ресурси 24 Пред дипломен проект З З Международен професионален семинар (Париж) 26 Разработка и защита на дипломна работа) Общо за целия курс на обучение Часове за учебни занятия Брой на изпитите Брой текущи оценки Брой на курсовите работи ІІІ семестър Задължителни дисциплини 30 кредита З З /5 15 Общо 840 часа

5 5 Сисия за защита на дипломна работа І-ва м. Ноември ІІ ра м. Февруари Пояснения: Подготовката на дипломата обхваща девет модула, с обща продължителност от 840 часа, извън изпити, и даваща еквивалента на 60 кредита по системата ECTS. Лекторите от страна на Универсиет Париж 1 Пантеон Сорбона от Институт за управление на предприятията, Франция, осигуряват две-трети, а лекторите от страна на Софийския Университет Св.Климент Охридски, Стопански факултет, България - една-трета от преподаването в програмата. ДЕКАН:.