РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ план/отчет за периода: 2021 Август

Размер: px
Започни от страница:

Download "РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ план/отчет за периода: 2021 Август"

Препис

1 ОБЩИНА Родопи КОД ПО ЕБК 6612 РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ /отчет за а: 2021 Август а и от други бюджетни ОБЩО Основен ремонт на дълготрайни материални активи Функция 01 Общи държавни служби Обект Основен ремонт на покривна конструкция сграда НПК с.брестовица, с.брестовица Ремонт на покрива на административна сграда на кметството с.злати трап, с.злати трап Разширение на съществуваща система за видеонаблюдение на входно-изходните артерии в населените места, Община "Родопи" инженеринг Инженеринг: Основен ремонт на дървена покривна конструкция - кметство Оризари в УПИ Х- администрация, кулкурни дейности и зеленина, с.оризари, община "Родопи", с.оризари (: Функция 03 Образование Обект Основен ремонт на оградата на ОУ Марково, с.марково Саниране на сградите на 3 бр.училища - ОУ Кадиево, ОУ Марково и ОУ Ягодово, Община "Родопи" (: (: инженеринг Инженеринг проектиране, авторски надзор и е на СМР за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ Св.св.Кирил и Методий с.кадиево, в т.ч. и строителен надзор, с.кадиево (: (: Инженеринг проектиране, авторски надзор и е на СМР за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ Св.св.Кирил и Методий с.марково, в т.ч. и строителен надзор, с.марково (: (:

2 Функция 06 а и от други бюджетни Инженеринг проектиране, авторски надзор и е на СМР за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ Неофит Рилски с.ягодово, в т.ч. и строителен надзор, с.ягодово (: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда Обект Основен ремонт на ул."стадиона" с.ягодово, с.ягодово Основен ремонт на ул."хан Аспарух" с.брани поле, с.брани поле Основен ремонт на ул."крайречна" с.устина, с пътни ивици, с.устина Основен ремонт на ул."иван Вазов" с.марково, с.марково Основен ремонт на ул."калоян" с.цалапица, с.цалапица Основен ремонт на ул."кубрат" с.първенец, с.първенец Основен ремонт на ул."петър Берон" с.първенец, с.първенец (: Основен ремонт на ул."пролет" с.първенец, с.първенец Основен ремонт на ул."в.коларов" с.първенец, с.първенец (: Основен ремонт на ул."петър Берон" с.брестник 2-ри етап, с.брестник (: Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в община "Родопи", подобект 1: с.цалапица, участък ул."христо Г.Данов", с.цалапица (: Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в община "Родопи", подобект 9.1: с.оризари, участък ул."капитан Бураго", с.оризари (: Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в община "Родопи", подобект 12: с.брани поле, участък ул."шипка", с.брани поле (:

3 а и от други бюджетни Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в община "Родопи", подобект 5: с.белащица, участък ул."васил Левски", с.белащица (: Основен ремонт на ул.победа" с.първенец, с.първенец Основен ремонт на ул."римски мост" с.крумово, с.крумово Възстановяване на подпорни стени на ул."трапезица, с.първенец, с.първенец Основен ремонт на ул."христо Смирненски" с.първенец, с.първенец Основен ремонт на ул."беласица" с.белащица, с.белащица Основен ремонт на ул."тунджа" с.крумово, с.крумово Основен ремонт на ул."15-та" с.храбрино, с.храбрино МиС (машини и съоръжения) Основен ремонт на самосвал, с.брестовица Почивно дело, култура, религиозни Функция 07 дейности Обект Основен ремонт спортна зала с.брестовица, с.брестовица (: ППР Основен ремонт на покривна конструкция на НЧ "Съзнание 1914", с.първенец, с.първенец Основен ремонт на покривна конструкция на НЧ "Светлина-1900", с.цалапица, с.цалапица Функция 08 Икономически дейности и услуги Обект Извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи (възстановяване на подпорна стена и нарушена транспортна връзка) на път PDV 3259 с.ситово, с.ситово Основен ремонт на мостово съоръжение на кръстовище при републ.път ІІ-86 и път PDV /Марково-граница общини (Родопи- Куклен) -Гълъбово /ІІІ-8604/ с.марково, с.марково Придобиване на дълготрайни 5200 материални активи Функция 01 Общи държавни служби придобиване на компютри и хардуер

4 а и от други бюджетни Компютърни конфигурации, Община "Родопи" придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения Изграждане на система за VPN свързаност между кметствата и Общината, Община "Родопи" Закупуване на нов централен сървър, Община "Родопи" Пелетен котел за кмество Брестник, с.брестник климатици за общинска администрация, Община Родопи придобиване на транспортни средства Закупуване на 1 бр.служебни автомобили за администрацията - втора употреба, Община "Родопи" изграждане на инфраструктурни обекти инженеринг Инженеринг на вентилационна система в сградата на МДТ на ул."скайлер" 7, Община "Родопи" Функция 02 Отбрана и сигурност придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения Изграждане на стоманобетонов пътен мост над р.върлещица в регулацията на с.първенец, от о.т.26 до о.т.24 в ПИ по КК, по път PDV 2250 Брестовица- Първенец-Марково, с.първенец (: Сканиращо устройство за документи Canon DR M140-2бр., Община "Родопи" Мобилен принтер, Община "Родопи" придобиване на транспортни средства Лек автомобил за Първо РУ ОД на МВР - Пловдив, Община "Родопи" Лек автомобил РПУ Стамболийски, Община "Родопи" Лек автомобил РПУ - Стамболийски, Община "Родопи" Функция 03 Образование придобиване на компютри и 5201 хардуер

5 а и от други бюджетни Лаптоп - 1 бр. - ДГ с.устина, с.устина (: Преносим компютър ОУ Крумово, с.крумово Компютърни конфигурации, в т.ч.лаптопи за ОУ Устина, с.устина Компютърни конфигурации, в т.ч.лаптопи за ОУ Белащица, с.белащица Компютърни конфигурации, в т.ч.лаптопи за ОУ Брестовица, с.брестовица придобиване на сгради сграда чрез изграждане Изграждане на сграда за детска градина с.брани поле, с.брани поле (: ППР за сграда Проектиране на СМР за монтаж на евакуационно стълбище на ДГ Ралица с.белащица, с.белащица инженеринг Преустройство за промяна предназначението на помещения в масивна сграда и в северозападно крило на двуетажна масивна сграда на ОУ "Св.св.Кирил и Методий" в УПИ I-училище, кв.22, село Брани поле, във временна детска градина, с.брани поле (: придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения Циркулационна помпа DAB EVOPLUS - BPH, с.ягодово Детско съоръжение - 1 бр. - ДГ с.брестник, с.брестник (: Климатик ОУ Марково, с.марково Климатици за младежки клуб с.марково, с.марково Климатици за ДГ "Пролет" с.първенец, с.първенец Ел.уреди за ДГ, Община "Родопи" Водогреен котел на течно гориво за ОУ "Св.св.Кирил и Методий", с.устина (: изграждане на инфраструктурни обекти Обект Изграждане на мултифункционално игрище в двора на ОУ Брестник, с.брестник

6 а и от други бюджетни Изграждане на мултифункционално игрище в двора на ОУ Първенец, с.първенец Газифициране на ОУ "Неофит Рилски" с.ягодово, с.ягодово ППР Проетиране на разширение на ДГ с.марково, с.марково Технически проект на детска градина с.брани поле, с.брани поле Изготвяне на техн.проект по част ОВ, ВиК и ЕЛ за кухн.блок ДГ Ягодово, с.ягодово Инвестиционен проект за обновяване, реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ДГ Брестовица, с.брестовица Инвестиционен проект за обновяване, реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ДГ Кадиево, с.кадиево Инвестиционен проект за обновяване, реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ДГ Първенец, с.първенец Инвестиционен проект за обновяване, реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ДГ Ягодово, с.ягодово придобиване на други ДМА Беседка 4/5 м ДГ Крумово, с.крумово (: Изготвяне на технически проект за поставяне на комбинирано детско съоръжение в ДГ Брестник, с.брестник Функция 04 Здравеопазване придобиване на сгради сграда чрез изграждане Преустройство на обслужваща сграда в детски ясли, с.брестник (: Социално осигуряване, Функция 05 подпомагане и грижи придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения Климатици за пенсионерски клуб с.брани поле, с.брани поле придобиване на транспортни средства Лек автомобил ДСП с.брестовица, с.брестовица

7 а и от други бюджетни 5219 придобиване на други ДМА Проектиране на навес пред Клуба на пенсионера с.крумово, 5525 с.крумово Функция Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда придобиване на транспортни средства Придобиване на трактор втора употреба с кофа и гребло с.белащица, с.белащица Придобиване на тракторна косачка Кметство Брани поле, с.брани поле Придобиване на трактор втора употреба за кметство Първенец, с.първенец Придобиване на трактор с.ягодово, с.ягодово Придобиване на транспортно средство с.храбрино, с.храбрино Тракторна косачка, с.злати трап Снегорин, с.крумово Трактор, с.марково Ремарке за трактор, с.първенец Шаси, с.ситово Специализиран камион /снегорин/, с.ягодово изграждане на инфраструктурни 5206 обекти Обект Проектиране на централен площад с.брестовица, с.брестовица (: Проектиране на централен площад с.първенец, с.първенец осветление за с.крумово, с.крумово осветление за с.лилково, с.лилково осветление за с.марково, с.марково осветление за с.оризари, с.оризари осветление за с.първенец, с.първенец осветление за с.скобелево, с.скобелево

8 а и от други бюджетни осветление за с.устина, с.устина осветление за с.храбрино, с.храбрино осветление за с.цалапица, с.цалапица осветление за с.ягодово, с.ягодово осветление за с.дедево, с.дедево с.брани поле, с.брани поле (: с.брестовица, с.брестовица (: осветление за с.ситово, с.ситово Изместване съществуващ уличен водопровод по ул."плиска" и ул."трапезица" кв.терасите с.първенец, с.първенец Отводняване на път под съществуващ мост с.кадиево, с.кадиево Изграждане на изкуствени неравности, в т.ч. проектиране, на ул."п.славейков" - 3 бр., на ул."демокрация" - 1 бр., на ул."п.яворов" - 1 бр., с.белащица Изграждане на изкуствени неравности: - 1 бр. на ул."иван Асен" с.брестовица, в т.ч. проектиране, с.брестовица Изграждане на изкуствени неравности, в т.ч.проектиране: 2 бр. на ул."захари Стоянов" и 1 бр. на ул."плиска" с.марково, с.марково Изграждане на изкуствени неравности: - 1 бр. на ул."никола Петков" с.устина, в т.ч. проектиране, с.устина Изграждане на изкуствени неравности: - 5 бр. на ул."стефан Стамболов" /републикански път III /, в т.ч. проектиране, с.цалапица

9 а и от други бюджетни осветление за с.белащица, с.белащица осветление за с.бойково, с.бойково осветление за с.брани поле, с.брани поле осветление за с.брестник, с.брестник осветление за с.брестовица, с.брестовица осветление за с.злати трап, с.злати трап осветление за с.извор, с.извор осветление за с.кадиево, с.кадиево с.брестник, с.брестник (: с.крумово, с.крумово (: с.оризари, с.оризари (: Проектиране, строителство и надзор на ул."пловдивска" с.цалапица, с.цалапица Канализация на село Първенец, подобект Канализация на кв."терасите" - II етап, с.първенец (: Спирки за населените места, Община "Родопи" Канализация с.белащица: улична канализация РШ съществуваща от военен блок до РШ съществуваща с.брани поле, с.белащица (: с.устина, с.устина (: с.цалапица, с.цалапица (:

10 а и от други бюджетни с.ягодово, с.ягодово (: с.кадиево, с.кадиево (: СМР и надзор канализация военен блок Белащица - I-ви етап, с.белащица (: Проектиране и изграждане на сондаж и помпена станция с водоем за питейно-битови и ПП нужди в кк "Върховръх", община "Родопи", с.скобелево (: Проектиране и изграждане на сондаж и помпена станция с водоем за питейно-битови и ПП нужди вилна зона "Бряновщица", община "Родопи", с.брестовица (: Възстановяване на подпорна стена, укрепваща ул."15-та" 41 имот УПИ ХVІ-271, кв.25 по рег. на с.храбрино прех.обект от 2019, с.храбрино Изграждане на нова стоманобетонова подпорна стена на ул."i-ва" в участъка между о.т по а на с.ситово (от центъра по посока Гогова чешма), с.ситово Проектиране, строителство и надзор на ул."антим І" с.брестник, с.брестник Проектиране, строителство и надзор на ул."източна" с.цалапица, с.цалапица Изграждане на главни канализационни колектори III и IV, с.устина, с.устина (: Отводняване на част от улично платно до заустване в главен колектор с.злати трап, с.злати трап Възстановяване на подпорна стена (Кубатева) с.брестовица, с.брестовица ППР ППР канализация "вилна зона" с.марково, с.марково (: Канализация с.първенец- Гл.колектор I - втори етап, актуализация на проект, част Пътна,ПБЗ, ПБ, авторски и строителен надзор, с.първенец

11 а и от други бюджетни ППР актуализация на проект гл.колектори II, ІІІ и IV, с.устина, с.устина ППР главни колектори и второстепенна мрежа с.цалапица, с.цалапица ППР главни колектори и второстепенна мрежа с.ягодово, с.ягодово Проектиране на централен площад с.брестник, с.брестник Инженеринг - Изграждане на стоманобетонова подпорна стена на ул."ангел войвода" от о.т.51 до осова точка 50 с.брестовица, с.брестовица ППР рехабилитация на външна водопроводна мрежа с.брестовица, с.брестовица Проектиране на канализация на с.брани поле, с.брани поле ППР актуализация на ул."източна" с.марково, с.марково ППР актуализация на проекти за кандидатстване по ПУДООС "Канализация на с.първенецкв.терасите и Гл.колектор І"-ІІ-ри етап, с.първенец Проектиране на ул."панорамна" в.з. с.марково, с.марково Изграждане и реконструкция на туристическа инфраструктура в УПИ ІІ-обществена зеленина, пешеходна зона, кв.66 по рег. на с.цалапица, с.цалапица Изграждане и реконструкция на туристическа инфраструктура в УПИ ХVІІІ-парк, кв.10 по рег. на с.крумово, с.крумово Възстановяване и благоустрояване на зона за отдих в УПИ І-гпадина, кв.64 по рег. на с.първенец, с.първенец Изграждане и реконструкция на туристическа инфраструктура в УПИ ХХV-423, кв.28, по рег. на с.брестник, с.брестник Реконструкция на водопроводна мрежа на с.брестовица - технически проект, с.брестовица

12 а и от други бюджетни Проектиране на мостово съоръжение, свързващо ул."родопи" и ул."черно море" с.брани поле (ПУП+техн.проект), с.брани поле Проектиране на мост над река Върлешница с.първенец, с.първенец инженеринг Инженеринг - Изграждане на стоманобетонова подпорна стена на ул."плиска" в ПИ до осова точка 181 с.първенец, с.първенец Инжинеринг - проектиране и строителство на второстепенна канализационна мрежа по улици "Персенк", "Хан Крум", ул."охрид" и ул. с о.т.196 до о.т.145а, с.брани поле, с.брани поле (: придобиване на други ДМА Парапет на р.устинска, с.устина Функция Изготвяне на технически за поставяне на 5 бр. стоманени стълбове за парково осветление - Кметство Брани поле, с.брани поле Чешма в централен парк с.марково, с.марково Почивно дело, култура, религиозни дейности изграждане на инфраструктурни обекти Обект Изграждане на спортна площадка (в т.ч.и съоръженията) в с.крумово, с.крумово (: Изграждане на спортна площадка (в т.ч.и съоръженията) в с.ягодово, с.ягодово (: Инженеринг: Изграждане на фитнес площадка в УПИ II парк - кв.46 по КККР на с.марково, с.марково Изграждане на фитнес площадка с.злати трап, с.злати трап Изграждане на подпорна стена при детска площадка с.храбрино, с.храбрино Проектиране и изграждане на парково осветление на детска площадка в поземлен имот с.марково, с.марково

13 а и от други бюджетни ППР Проектиране стадион с.първенец, с.първенец придобиване на други ДМА Изготвяне на технически проект за поставяне на детско съоръжение (пространствена мрежа) Кметство Марково, с.марково Изготвяне на технически проект за поставяне на комбинирано детско съоръжение с люлка и ударопоглъщаща каучукова настилка Кметство Първенец, с.първенец Функция 08 Икономически дейности и услуги изграждане на инфраструктурни обекти Обект Строителен надзор мост над р.върлещица с.първенец, с.първенец Възстановяване на подпорна стена на км на път PDV 1323 за с.чурен, с.скобелево ППР Проучване и проектиране подп.стена на път PDV 3257, с.дедево ПУП и идеен проект на път Брестник- Белащица-Марково, с.брестник Проектиране на обходен път Брестник-Куклен, с.брестник Придобиване на нематериални дълготрайни активи Функция 01 Общи държавни служби придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти Програмен продукт "Е-СФУК", Община "Родопи" Софтуер за генериране на цифрови сертификати /електронни подписи/, Община "Родопи" придобиване на други нематериални дълготрайни активи Изработка на информационен website на община "Родопи", Община "Родопи" Функция 03 Образование придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти

14 а и от други бюджетни Лиценз и право на ползване за ПП "Храноден", Община "Родопи" Функция 06 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда придобиване на други 5309 нематериални дълготрайни активи ПУП СО "Спектър", с.първенец Кадастрална карта на НПИ по 4 и съвместяване с кадастр.карта на землищата, Община "Родопи" ПУП-ПП рехабилитация външна водопроводна мрежа с.брестовица, с.брестовица Функция 07 Изработване на изменение в КК на урегулирани поземлени имотив населените и извън населените места (12бр.УПИ), Община "Родопи" Общ устройствен, Община "Родопи" ПУП - парцеларен за довеждащ път до ПИ с идентификатор по КК, депо за инертни отпадъци със съоръжение за третиране, с.първенец Почивно дело, култура, религиозни дейности придобиване на други нематериални дълготрайни активи Изработване на ПУП-ПРЗ за разширение на Гробищен парк на с.първенец - ромски гробища, съставляващ поз.имот ИД 35.86, с площ от кв.м., м."кору чешме" с разширение с ПИ с ИД с площ от кв.м, м."кору чешме", с.първенец Изработване на ПУП-ПРЗ за разширение на Гробищен парк на с. Устина, с.устина Проект за консервация и реставрация на храм "Св.св.Константин и Елена" с.първенец, с.първенец Проект за консервация и реставрация на храм "Св.Атанасий" с.бойково, с.бойково

15 а и от други бюджетни 7745 Изработване на ПУП-ПРЗ и трасиране за разширение на мюсюлмански гробищен парк на с.устина, съставляващ поземлен имот ИД , с площ от кв.м, местност "Паденица" по ПНИ на землище с.устина, като предлаганото разширение е с ПИ с ИД с площ 760кв.м, в който има загробване, и с ПИ с ИД с площ от 754 кв.м, с.устина Изработване на проект за Частично изменение /ЧИ/ на ПУП-ПРЗ и трасиране за част от кв.7 по ЗРП на с.устина, с.устина Придобиване на земя Функция 07 Почивно дело, култура, религиозни дейности Закупуване на земя Гробищен парк с.белащица, с.белащица Закупуване на частни имоти за разширение на Гробищен парк на с.първенец в землището на с.марково, ПИ 48.1 с площ кв.м, с.първенец Капиталови трансфери Трансфери между бюджети (нето) Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) Друго финансиране - нето(+/-) Изготвил: Албена Полизова, Главен експерт "БФА" Главен счетоводител: Пенка Димитрова, Началник отдел "Счетоводство" (име, фамилия, длъжност) (име, фамилия) Тел. за контакт: 032/ Тел. за контакт: 032/ Съгласувал: Атанас Недевски, Директор на дирекция Ръководител: Павел Михайлов, Кмет (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) (име, фамилия, длъжност) Тел. за контакт: 032/ Тел. за контакт: 032/ дата