РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ план/отчет за периода: 2021 Ноември

Размер: px
Започни от страница:

Download "РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ план/отчет за периода: 2021 Ноември"

Препис

1 ОБЩИНА Родопи КОД ПО ЕБК 6612 РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ /отчет за а: 2021 Ноември а от други бюджетни ОБЩО Основен ремонт на дълготрайни материални активи Функция 01 Общи държавни служби Обект Ремонт на покрива на административна сграда на кметството с.злати трап, с.злати трап Разширение на съществуваща система за видеонаблюдение на входно-изходните артерии в населените места, Община "Родопи" Основен ремонт на покривна конструкция сграда НПК с.брестовица, с.брестовица инженеринг Инженеринг: Основен ремонт на дървена покривна конструкция - кметство Оризари в УПИ Х- администрация, кулкурни дейности и зеленина, с.оризари, община "Родопи", с.оризари (: Функция 03 Образование Обект Саниране на сградите на 3 бр.училища - ОУ Кадиево, ОУ Марково и ОУ Ягодово, Община "Родопи" (: (: Основен ремонт на оградата на ОУ Марково, с.марково МиС (машини и съоръжения) Разширение на съществуваща система за видео наблюдение ОУ с.брани поле, с.брани поле инженеринг Инженеринг проектиране, авторски надзор и е на СМР за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ Св.св.Кирил и Методий с.марково, в т.ч. и строителен надзор, с.марково (: (: Инженеринг проектиране, авторски надзор и е на СМР за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ Неофит Рилски с.ягодово, в т.ч. и строителен надзор, с.ягодово (:

2 а от други бюджетни Функция 06 Инженеринг проектиране, авторски надзор и е на СМР за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ Св.св.Кирил и Методий с.кадиево, в т.ч. и строителен надзор, с.кадиево (: (: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда Обект Основен ремонт на ул."крайречна" с.устина, с пътни ивици, с.устина Основен ремонт на ул."хан Аспарух" с.брани поле, с.брани поле Основен ремонт на ул."стадиона" с.ягодово, с.ягодово Основен ремонт на ул."15-та" с.храбрино, с.храбрино Основен ремонт на ул."калоян" с.цалапица, с.цалапица Основен ремонт на ул."беласица" с.белащица, с.белащица Основен ремонт на ул."кубрат" с.първенец, с.първенец Основен ремонт на ул."пролет" с.първенец, с.първенец Основен ремонт на ул."петър Берон" с.брестник 2-ри етап, с.брестник (: Основен ремонт на ул."петър Берон" с.първенец, с.първенец (: Възстановяване на подпорни стени на ул."трапезица, с.първенец, с.първенец Основен ремонт на ул."христо Смирненски" с.първенец, с.първенец Основен ремонт на ул.победа" с.първенец, с.първенец Основен ремонт на ул."римски мост" с.крумово, с.крумово Основен ремонт на ул."тунджа" с.крумово, с.крумово Основен ремонт на ул."иван Вазов" с.марково, с.марково Основен ремонт на ул."в.коларов" с.първенец, с.първенец (: Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в община "Родопи", подобект 12: с.брани поле, участък ул."шипка", с.брани поле (:

3 а от други бюджетни Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в община "Родопи", подобект 5: с.белащица, участък ул."васил Левски", с.белащица (: Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в община "Родопи", подобект 1: с.цалапица, участък ул."христо Г.Данов", с.цалапица (: Функция Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в община "Родопи", подобект 9.1: с.оризари, участък ул."капитан Бураго", с.оризари (: МиС (машини и съоръжения) Основен ремонт на самосвал, с.брестовица Почивно дело, култура, религиозни дейности Обект Основен ремонт спортна зала с.брестовица, с.брестовица ППР Основен ремонт на покривна конструкция на НЧ "Съзнание 1914", с.първенец, с.първенец Основен ремонт на покривна конструкция на НЧ "Светлина-1900", с.цалапица, с.цалапица Функция 08 Икономически дейности и услуги Обект Основен ремонт на мостово съоръжение на кръстовище при републ.път ІІ-86 и път PDV /Марково-граница общини (Родопи- Куклен) -Гълъбово /ІІІ-8604/ с.марково, с.марково Извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи (възстановяване на подпорна стена и нарушена транспортна връзка) на път PDV 3259 с.ситово, с.ситово Придобиване на дълготрайни материални активи Функция 01 Общи държавни служби придобиване на компютри и хардуер Лаптопи за ОбС "Родопи" - 31 бр., Община "Родопи" Лаптопи за ОА "Родопи" - 7 бр., Община "Родопи" Компютърни конфигурации - 24 бр., Община "Родопи" Компютърни конфигурации, Община "Родопи" Скенер за ОбС "Родопи" - 1 бр., Община "Родопи"

4 5203 а от други бюджетни придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения климатици за общинска администрация, Община Родопи Изграждане на система за VPN свързаност между кметствата и Общината, Община "Родопи" Закупуване на нов централен сървър, Община "Родопи" Пелетен котел за кмество Брестник, с.брестник придобиване на транспортни средства Закупуване на 1 бр.служебни автомобили за администрацията - втора употреба, Община "Родопи" изграждане на инфраструктурни обекти инженеринг Инженеринг на вентилационна система в сградата на МДТ на ул."скайлер" 7, Община "Родопи" придобиване на други ДМА Контейнер - кметство Дедево, с.дедево Функция 02 Отбрана и сигурност придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения Мобилен принтер, Община "Родопи" Сканиращо устройство за документи Canon DR M140-2бр., Община "Родопи" придобиване на транспортни средства Лек автомобил за Първо РУ ОД на МВР - Пловдив, Община "Родопи" Лек автомобил РПУ - Стамболийски, Община "Родопи" Лек автомобил РПУ Стамболийски, Община "Родопи" изграждане на инфраструктурни обекти Обект Изграждане на стоманобетонов пътен мост над р.върлещица в регулацията на с.първенец, от о.т.26 до о.т.24 в ПИ по КК, по път PDV 2250 Брестовица- Първенец-Марково, с.първенец (: Строителен надзор мост над р.върлещица с.първенец, с.първенец Функция 03 Образование

5 а от други бюджетни придобиване на компютри и 5201 хардуер Интерактивна дъска за ДГ "Родина" с.устина, с.устина (: Лаптоп - 1 бр. - ДГ с.устина, с.устина (: Преносим компютър ОУ Крумово, с.крумово Компютърни конфигурации, в т.ч.лаптопи за ОУ Брестовица, с.брестовица Компютърни конфигурации, в т.ч.лаптопи за ОУ Белащица, с.белащица Компютърни конфигурации, в т.ч.лаптопи за ОУ Устина, с.устина придобиване на сгради сграда чрез изграждане Изграждане на сграда за детска градина с.брани поле, с.брани поле (: ППР за сграда Проектиране на СМР за монтаж на евакуационно стълбище на ДГ Ралица с.белащица, с.белащица инженеринг Преустройство за промяна предназначението на помещения в масивна сграда и в северозападно крило на двуетажна масивна сграда на ОУ "Св.св.Кирил и Методий" в УПИ I-училище, кв.22, село Брани поле, във временна детска градина, с.брани поле (: придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения Газифициране на ОУ "Неофит Рилски" с.ягодово, с.ягодово Циркулационна помпа DAB EVOPLUS - BPH, с.ягодово Климатици за ДГ с.крумово, с.цалапица, с.кадиево, с.брестовица и с.злати трап, Община "Родопи" Създаване на зона за отдих и игра в ДГ "Надежда" с.брестник, с.брестник (: Климатик ОУ Марково, с.марково Климатици за ДГ "Пролет" с.първенец, с.първенец Водогреен котел на течно гориво за ОУ "Св.св.Кирил и Методий", с.устина (: Климатици за младежки клуб с.марково, с.марково придобиване на стопански инвентар

6 а от други бюджетни Ел.уреди за ДГ, Община "Родопи" изграждане на инфраструктурни обекти Обект Изграждане на мултифункционално игрище в двора на ОУ Първенец, с.първенец Изграждане на мултифункционално игрище в двора на ОУ Брестник, с.брестник Изграждане на детска площадка ОУ с.крумово, в т.ч. стр.надзор и сертифициране, с.крумово ППР Изготвяне на техн.проект по част ОВ, ВиК и ЕЛ за кухн.блок ДГ Ягодово, с.ягодово Проетиране на разширение на ДГ с.марково, с.марково Технически проект на детска градина с.брани поле, с.брани поле Инвестиционен проект за обновяване, реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ДГ Ягодово, с.ягодово Инвестиционен проект за обновяване, реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ДГ Първенец, с.първенец Инвестиционен проект за обновяване, реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ДГ Кадиево, с.кадиево Инвестиционен проект за обновяване, реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ДГ Брестовица, с.брестовица придобиване на други ДМА Изготвяне на технически проект за поставяне на комбинирано детско съоръжение в ДГ Брестник, с.брестник Музикален звънец за ОУ "Св.св.Кирил и Методий" с.марково, с.марково Домофонна система за ОУ "Св.св.Кирил и Методий" - с.марково, с.марково Създаване на еко-кът на открито в ДГ "Снежанка" с.крумово, с.крумово (: Функция 04 Здравеопазване придобиване на сгради сграда чрез изграждане

7 а от други бюджетни Преустройство на обслужваща 4431 сграда в детски ясли, с.брестник (: Социално осигуряване, Функция 05 подпомагане и грижи придобиване на друго оборудване, машини и 5203 съоръжения Климатици за пенсионерски клуб с.брани поле, с.брани поле Климатик за пенсионерски клуб с.устина, с.устина придобиване на транспортни средства Лек автомобил ДСП с.брестовица, с.брестовица придобиване на други ДМА Контейнер - пенсионерски клуб с.дедево, с.дедево Проектиране на навес пред Клуба на пенсионера с.крумово, с.крумово Функция 06 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда придобиване на транспортни средства Придобиване на трактор втора употреба за кметство Първенец, с.първенец Придобиване на тракторна косачка Кметство Брани поле, с.брани поле Придобиване на трактор с.ягодово, с.ягодово Придобиване на транспортно средство с.храбрино, с.храбрино Придобиване на трактор втора употреба с кофа и гребло с.белащица, с.белащица Снегорин, с.крумово Трактор, с.марково Ремарке за трактор, с.първенец Шаси, с.ситово Тракторна косачка, с.злати трап Специализиран камион /снегорин/, с.ягодово изграждане на инфраструктурни обекти Обект Канализация с.белащица: улична канализация РШ съществуваща от военен блок до РШ съществуваща с.брани поле, с.белащица (: Канализация на село Първенец, подобект Канализация на кв."терасите" - II етап, с.първенец (:

8 а от други бюджетни осветление за с.оризари, с.оризари осветление за с.дедево, с.дедево с.ягодово, с.ягодово (: осветление за с.устина, с.устина с.цалапица, с.цалапица (: с.кадиево, с.кадиево (: осветление за с.първенец, с.първенец Проектиране, строителство и надзор на ул."пловдивска" с.цалапица, с.цалапица с.крумово, с.крумово (: осветление за с.скобелево, с.скобелево с.устина, с.устина (: осветление за с.ситово, с.ситово с.брани поле, с.брани поле (: Реконструкция на парково осветление в парк с.брани поле, с.брани поле Спирки за населените места, Община "Родопи" осветление за с.цалапица, с.цалапица с.брестник, с.брестник (: осветление за с.храбрино, с.храбрино Сондаж за поливни нужди в парка на с.брани поле, с.брани поле

9 а от други бюджетни Изграждане на кръгово кръстовище на ул."захари Стоянов" о.т.4,5,5а,9,10,11 и 12 в с.марково, с.марково с.брестовица, с.брестовица (: осветление за с.марково, с.марково осветление за с.ягодово, с.ягодово с.оризари, с.оризари (: Хидрогеоложко проучване за питейно-битово водоснабдяване на летовище "Върховръх" с.скобелево, община "Родопи", с.скобелево (: осветление за с.лилково, с.лилково осветление за с.крумово, с.крумово Проектиране на централен площад с.първенец, с.първенец Реконструкция централен площад с.брестовица, с.брестовица (: Отводняване на част от улично платно до заустване в главен колектор с.злати трап, с.злати трап Възстановяване на подпорна стена, укрепваща ул."15-та" 41 имот УПИ ХVІ-271, кв.25 по рег. на с.храбрино прех.обект от 2019, с.храбрино Изграждане на нова стоманобетонова подпорна стена на ул."i-ва" в участъка между о.т по а на с.ситово (от центъра по посока Гогова чешма), с.ситово СМР и надзор канализация военен блок Белащица - I-ви етап, с.белащица (: Реконстракция на централен парк с.белащица, с.белащица Отводняване на път под съществуващ мост с.кадиево, с.кадиево Изграждане на изкуствени неравности, в т.ч.проектиране: 2 бр. на ул."захари Стоянов" и 1 бр. на ул."здравец" с.марково, с.марково

10 а от други бюджетни осветление за с.бойково, с.бойково осветление за с.брани поле, с.брани поле осветление за с.злати трап, с.злати трап Проектиране, строителство и надзор на ул."антим І" с.брестник, с.брестник осветление за с.кадиево, с.кадиево осветление за с.извор, с.извор осветление за с.брестник, с.брестник Изместване съществуващ уличен водопровод по ул."плиска" и ул."трапезица" кв.терасите с.първенец, с.първенец осветление за с.белащица, с.белащица Проектиране, строителство и надзор на ул."източна" с.цалапица, с.цалапица осветление за с.брестовица, с.брестовица Възстановяване на подпорна стена (Кубатева) с.брестовица, с.брестовица Изграждане на главни канализационни колектори III и IV, с.устина, с.устина (: Изграждане на изкуствени неравности: - 1 бр. на ул."никола Петков" с.устина, в т.ч. проектиране, с.устина Изграждане на изкуствени неравности: - 5 бр. на ул."стефан Стамболов" /републикански път III /, в т.ч. проектиране, с.цалапица Създаване на кът за отдих и игри чрез почистване и озеленяване с.брани поле, с.брани поле (: Изграждане на изкуствени неравности: - 1 бр. на ул."иван Асен" с.брестовица, в т.ч. проектиране, с.брестовица Създаване на зона за отдих - зелени идеи с.кадиево, с.кадиево (:

11 а от други бюджетни Изграждане на изкуствени неравности, в т.ч. проектиране, на ул."п.славейков" - 5 бр., с.белащица ППР ППР актуализация на ул."източна" с.марково, с.марково ППР актуализация на проекти за кандидатстване по ПУДООС "Канализация на с.първенецкв.терасите и Гл.колектор І"-ІІ-ри етап, с.първенец Инженеринг - Изграждане на стоманобетонова подпорна стена на ул."ангел войвода" от о.т.51 до осова точка 50 с.брестовица, с.брестовица ППР рехабилитация на външна водопроводна мрежа с.брестовица, с.брестовица Проектиране на централен площад с.брестник, с.брестник ППР актуализация на проект гл.колектори II, ІІІ и IV, с.устина, с.устина Изготвяне на техническа документация за издаване на разрешително за водовземане от водоизточници - 7 броя каптирани извори и за учредяване на санитарно-охранителни зони около тях за питейно-литово водоснабдяване на летовище "Бряновщица", с.брестовица (: Проектиране на ул."панорамна" в.з. с.марково, с.марково Изграждане и реконструкция на туристическа инфраструктура в УПИ ХХV-423, кв.28, по рег. на с.брестник, с.брестник Възстановяване и благоустрояване на зона за отдих в УПИ І-гпадина, кв.64 по рег. на с.първенец, с.първенец Изграждане и реконструкция на туристическа инфраструктура в УПИ ХVІІІ-парк, кв.10 по рег. на с.крумово, с.крумово Проектиране на канализация на с.брани поле, с.брани поле ППР канализация "вилна зона" с.марково, с.марково (: Канализация с.първенец- Гл.колектор I - втори етап, актуализация на проект, част Пътна,ПБЗ, ПБ, авторски и строителен надзор, с.първенец

12 а от други бюджетни ППР главни колектори и второстепенна мрежа с.цалапица, с.цалапица Реконструкция на водопроводна мрежа на с.брестовица - технически проект, с.брестовица Проектиране на мост над река Върлешница с.първенец, с.първенец ППР главни колектори и второстепенна мрежа с.ягодово, с.ягодово Изграждане и реконструкция на туристическа инфраструктура в УПИ ІІ-обществена зеленина, пешеходна зона, кв.66 по рег. на с.цалапица, с.цалапица Проектиране на мостово съоръжение, свързващо ул."родопи" и ул."черно море" с.брани поле (ПУП+техн.проект), с.брани поле инженеринг Инженеринг - проектиране рехабилитация на съществуващ водоем, обследване и проектиране на съществуваща водопроводна мрежа вилна зона "Бряновщица" и авторски надзор, с.брестовица (: Инженеринг на водоем с помпена станция за питейно-битови и ПП нужди, и авторски надзор кк "Върховръх"землище с.скобелево, с.скобелево (: Инжинеринг - проектиране и строителство на второстепенна канализационна мрежа по улици "Персенк", "Хан Крум", ул."охрид" и ул. с о.т.196 до о.т.145а, с.брани поле, с.брани поле (: Инженеринг - Изграждане на стоманобетонова подпорна стена на ул."плиска" в ПИ до осова точка 181 с.първенец, с.първенец придобиване на други ДМА Изготвяне на технически за поставяне на 5 бр. стоманени стълбове за парково осветление - Кметство Брани поле, с.брани поле Парапет на р.устинска, с.устина Чешма в централен парк с.марково, с.марково Функция 07 Почивно дело, култура, религиозни дейности изграждане на инфраструктурни обекти

13 а от други бюджетни Обект Изграждане на спортна площадка (в т.ч.и съоръженията) в с.крумово, с.крумово (: Проектиране и изграждане на парково осветление на детска площадка в поземлен имот с.марково, с.марково Ограда от северната страна на Гробищен парк с.марково, с.марково Изграждане на фитнес площадка с.злати трап, с.злати трап Изграждане на спортна площадка (в т.ч.и съоръженията) в с.ягодово, с.ягодово (: Изграждане на подпорна стена при детска площадка с.храбрино, с.храбрино Инженеринг: Изграждане на фитнес площадка в УПИ II парк - кв.46 по КККР на с.марково, с.марково Изграждане на детска площадка с.първенец, с.първенец (: Изграждане на детска площадка с.марково, с.марково (: ППР Проектиране стадион с.първенец, с.първенец придобиване на други ДМА Изготвяне на технически проект за поставяне на комбинирано детско съоръжение с люлка и ударопоглъщаща каучукова настилка Кметство Първенец, с.първенец Изготвяне на технически проект за поставяне на детско съоръжение (пространствена мрежа) Кметство Марково, с.марково Паметник на Генерал-лейтенант Николай Веляминов в парк "Чинара", УПИ I - градина, кв.64, с.първенец, с.първенец Функция 08 Икономически дейности и услуги изграждане на инфраструктурни обекти Обект Възстановяване на подпорна стена на км на път PDV 1323 за с.чурен, с.скобелево ППР Проучване и проектиране подп.стена на път PDV 3257, с.дедево

14 а от други бюджетни 8832 ПУП и идеен проект на път Брестник- Белащица-Марково, с.брестник Проектиране на обходен път Брестник-Куклен, с.брестник придобиване на други ДМА Доставка и монтаж на светлинна сигнализация тип "бягащ пешеходец", с.марково Придобиване на нематериални дълготрайни активи Функция 01 Общи държавни служби придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти Софтуер за генериране на цифрови сертификати /електронни подписи/, Община "Родопи" Програмен продукт "Е-СФУК", Община "Родопи" Софтуерен лиценз "Омекс*2000" Professional, Община "Родопи" придобиване на други нематериални дълготрайни активи Изработка на информационен website на община "Родопи", Община "Родопи" Функция 03 Образование придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти Лиценз и право на ползване за ПП "Храноден", Община "Родопи" Функция 06 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда придобиване на други нематериални дълготрайни активи Кадастрална карта на НПИ по 4 и съвместяване с кадастр.карта на землищата, Община "Родопи" ПУП СО "Спектър", с.първенец ПУП-ПП рехабилитация външна водопроводна мрежа с.брестовица, с.брестовица Изработване на изменение в КК на урегулирани поземлени имотив населените и извън населените места (12бр.УПИ), Община "Родопи" Общ устройствен, Община "Родопи"

15 6621 а от други бюджетни ПУП - парцеларен за довеждащ път до ПИ с идентификатор по КК, депо за инертни отпадъци със съоръжение за третиране, с.първенец Функция 07 Почивно дело, култура, религиозни дейности придобиване на други нематериални дълготрайни активи Изработване на ПУП-ПРЗ за разширение на Гробищен парк на с. Устина, с.устина Изработване на ПУП-ПРЗ за разширение на Гробищен парк на с.първенец - ромски гробища, съставляващ поз.имот ИД 35.86, с площ от кв.м., м."кору чешме" с разширение с ПИ с ИД с площ от кв.м, м."кору чешме", с.първенец Проект за консервация и реставрация на храм "Св.св.Константин и Елена" с.първенец, с.първенец Проект за консервация и реставрация на храм "Св.Атанасий" с.бойково, с.бойково Изработване на ПУП-ПРЗ и трасиране за разширение на мюсюлмански гробищен парк на с.устина, съставляващ поземлен имот ИД , с площ от кв.м, местност "Паденица" по ПНИ на землище с.устина, като предлаганото разширение е с ПИ с ИД с площ 760кв.м, в който има загробване, и с ПИ с ИД с площ от 754 кв.м, с.устина Изработване на проект за Частично изменение /ЧИ/ на ПУП-ПРЗ и трасиране за част от кв.7 по ЗРП на с.устина, с.устина Придобиване на земя Функция 06 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда Закупуване на 1,200 дка от ПИ нива, м."герена" с.марково за допълнително водоснабдяване с.марково, с.марково Функция 07 Почивно дело, култура, религиозни дейности Закупуване на земя Гробищен парк с.белащица, с.белащица

16 а от други бюджетни Закупуване на частни имоти за разширение на Гробищен парк на с.първенец в землището на с.марково, ПИ 48.1 с площ кв.м, с.първенец Капиталови трансфери Трансфери между бюджети (нето) Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) Друго финансиране - нето(+/-) Изготвил: Албена Полизова, Главен експерт "БФА" Главен счетоводител: Пенка Димитрова, Началник отдел "Счетоводство" (име, фамилия, длъжност) (име, фамилия) Тел. за контакт: 032/ Тел. за контакт: 032/ Съгласувал: Атанас Недевски, Директор на дирекция Ръководител: Павел Михайлов, Кмет (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) (име, фамилия, длъжност) Тел. за контакт: 032/ Тел. за контакт: 032/ дата