Р е з е р в н и к о д е к с и

Размер: px
Започни от страница:

Download "Р е з е р в н и к о д е к с и"

Препис

1 I П е р и о д I К о н т р о л о р 1111 о с о о V-} о ^ 1Л!Ѕ Ои 10 0 ЗМ о!ѕ141<ѕ! В и д р а б И д е н т и ф и к а ц и о н е н б р о ј Р е з е р в н и к о д е к с и Назив на субјектот е ѕ Адреса, седиште и телефон ј Единствен даночен број Назив на корисникот_ БИЛАНС НА СОСТОЈБА на дек '?)/{. 4Ѕ1 2(У(С година Р е д. Група на сметки или сметка ПО ЗИ Ц ИЈА Ознака на А0П П р е т х о д н а го д и н а (п о ч е т н а с о с т о јб а ) Б р у т о Т е к о в н а г о д и н а И с п р а в к а н а в р е д н о с т а 7 8 А КТИ В А : А. П О С ТО ЈА Н И С Р Е Д С ТВ А ( ) I. Н Е М А Т Е Р И ЈА Л Н И С Р Е Д С Т В А , и 015 II. М А Т Е Р И ЈА Л Н И Д О Б Р А И П Р И Р О Д Н И БОГАТС ТВА III. М А Т Е Р И ЈА Л Н И С Р Е Д С Т В А (од 115 до 121) и 029д Градеж ни објекти и д С танови и д е л овни објекти и 029 О прем а и 029д П овеќегодиш ни насади и 029д О сновно стадо и 029 Д руги м атеријални средства и 0 2 9д А ванси за м атеријални средства И И М А Т Е Р И ЈА Л Н И С Р Е Д С Т В А ВО П О Д ГО Т О В КА Н е т о (6-7) МЅ Издава: Македонија биро" - Скопје

2 г Чк' ' Страна 2 Ред, Група на Ознака сметки или сгиетка Претходна година Тековкзгодина Н З АОП ( п о ч е т н а с о с т о јб а ) Б р у т о И с п р а в к а н а в р е д н о с т а IV. Д О Л ГО Р О Ч Н И К Р Е Д И Т И И Н О З А ЈМ И Ц И Д А Д Е Н И 8 0 ЗЕ М ЈА Т А И С Т Р А Н С ТВО И О Р О Ч Е Н И С Р Е Д С Т В А Н е т о ( 6-7 ) Б. П А Р И Ч Н И С Р Е Д С Т В А И П О Б А Р У В А Њ А ( ) IV. П А Р И Ч Н И С Р Е Д С Т В А (од 126 до 133) С м етка '1 гн5 1 4 '4 8 0 (4. 4 б 9 & Б лагајна 1 о <с~ И здвоени па ри чни средства г;! V/. 103 О творени а кредитиви Д е визн а см етка Д евизни акредитиви Д евизна благајна , 108 Д руги парични средства 1 3 3! II. Х А Р ТИ И О Д В Р Е Д Н О С Т III. П О Б А Р У В А Њ А (од 136 до 133) П обарувањ а од буџетот П обарувањ а од ф ондот и д П обарувањ а од купувачи во зем јата Л0 4 5 С и 129д П обарувањ а од купувачи во странство л > IV. П О Б А Р У В А Њ А З А Д А Д Е Н И А В А Н С И, Д Е П О З И Т И И КАУЦ И И V. КРАТКО РО ЧН И Ф И Н А Н С И С К И П О Б А Р У В А Њ А _

3 ------: Р е д. Група на П О ЗИ Ц И ЈА Ознака П р е т х о д н а г о д и н а сметки Т е к о в н а г о д и н а на А0П или сметка (п о ч е т н а с о с т о јб а ) Б р у т о И с п р а в к а н а Н е т о в с е д н о с т а (6-7) V I.П О Б А Р У В А Њ А ОД В Р А Б О Т Е Н И Т Е У П.Ф И Н АН С И С КИ И П Р Е С М Е Т - КО В Н И О Д Н О С И V III. П О Б А Р У В А Њ А ОД Д Р Ж А В А ТА И Д Р У ГИ И Н С Т И Т У Ц И И до 197 IX.А К Т И В Н И В Р Е М Е Н С КИ Р А З ГР А Н И Ч У В А Њ А Д руги акти вни врем енски р азграничувањ а В. М А Т Е Р И Ј А Л И, Р Е З Е Р В Н И Д Е Л О В И И С И Т Е Н И Н В Е Н Т А Р (од 148 д о 153) ' Ѕ Ч 2 2 '3 а е, & М атеријал и Р езервни делови С итен инвентар П роизвод ство Готови производи ,66 и 67 С токи, аванси, д е пози ти и кауции Г. Н Е П О К Р И Е Н И РАСХО ДИ И Д Р У Г И Д О Л Г О Р О Ч Н И К Р Е Д И Т И И З А Е М И (од 155 д о 157) Н епокриени трош о ц и од по ранеш ни години Н епокриени трош о ц и од тековна година П рим ени д о л гор о чни кредити и заем и Ш.Д Р У Г И С Р Е Д С Т В А В К У П Н А А К Т И В А ( ) д о 994 В О Н Б И Л А Н С Н А А К Т И В А / <\ г>8 2 с з 3 с с СЈ... 3

4 С т р а н а 4 Р е д. Група на сметки или сметка Ознака на А0П П р е т х о д н а г о д и н а н а д е н о т ( п о ч е т н а с о с т о јб а ) н а б и л а н с и р а њ е ( т е к о в н а г о д и н а ) П А С И В А: I. И ЗВО Р И Н А Д Е Л О В Н И С Р Е Д С Т В А ( ) Д р ж а ве н -ја в е н капитал О ста н ат капитал (залихите на м атеријали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вред ност) II. Р Е В А Л О Р И З А Ц И О Н А Р Е ЗЕ Р В А III. Д О Л ГО Р О Ч Н И О Б В Р С КИ (од 166 д о 172) О б врски по дол горочни кредити В л ож ува њ а од странски лиц а Кредити од банки во зем јата Д р уги кредити во зем јата Кредити од странство Д олгор о чни о бврски за прим ени д е п ози ти и кауции Д р уги дол горочни обврски IV. Т Е К О В Н И О Б В Р С КИ ( ) а) К р а т к о р о ч н и о б в р с к и п о о с н о в н а х а р т и и о д в р е д н о с т А ч г ѕ 3 (ос б) К р а т к о р о ч н и о б в р с к и с п р е м а д о б а в у в а ч и т е (од 176 д о 179) О б врски спрем а д обавувачи во зем јата (О?>т 9 ч1 5 ѕ3 О ; О б врски спрем а д обавувачи во странство 1 7 7

5 Р е д. Група на сметки или сметка Ознака на АОП Претходна година (почетна состојба) (тековна година) Страна 5 н а д е н о т н а б и л а н с и р а њ е О б врски спрем а д обавувачи за неф а ктур и ра ни стоки, м атеријал и и услуги О б врски спрем а добавувачи- -граѓани в) П рим ени аванси, д епозити и кауции г) К раткорочни ф и нансиски обврски (од 182 до 188) О б врски за за е д н и чко работењ е со субјектите О б врски за кредити во зем јата О б врски за кредити во стра н ство О б врски за вл ож ени средства во зем јата Д руги краткорочни ф инансиски обврски О б врски спрем а работниците О б врски по запирањ а на работниците д) О б врски спрем а државата и други институции (од 190 до 194) О б врски за д а н о к на д о д ад ена вред ност О б врски за акцизи О б врски за царини и царински давачки О б врски за д а н оц и и придонеси по д оговор за д ело и авторско дело О б врски за д р уги д а ноц и и придонеси 1 9 4,

6 Р е д. Група на С М 9 Т К И или сметка О зн а ка на А О П П р е т х о д н а г о д и н а ( п о ч е т н а с о с т о јб а ) ( т е к о в н а г о д и н а ) Страна 6 н а д е н о т н а б и л а н с и р а њ е ѓ) Ф и нансиски и пресм етковни односи е) О бврски за д а н оц и и придонеси од д обивката ж) К раткорочни о бврски за плати и други о бврски спрем а вработените з) П асивни врем енски разграничувањ а IV. И ЗВО Р И НА Д Р У ГИ С Р Е Д С Т В А -1\ И звори на други средства В К У П Н А П А С И В А ( ) \ 4 Ѕ \ 4'6 8 3 & ''Л до 999 В О Н Б И Л А Н С Н А П А С И В А О б разец от е пропиш ан со П р авилнико т за обликот и с о д р ж и н а та на б и л ансот на состојбата и бил ансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корисниц и ( С л уж б е н весник на Р М, бр. 109/05)

7 1 2 3 В и д р а б. Н а з и в на с у б је к т о т П е р и о д О ј4 оо 2) 101* И д е н т и ф и к а ц и о н е н б р о ј А д р е с а, с е д и ш т е и т е л е ф о н С Г Г ^ 2 \Г К ~ Е д и н с т в е н д а н о ч е н б р о ј К о н т р о л о р...к1& 4 3!О К!О!о!<3! Д10 : 5 \ Зг Ѕ 5 ЗИЈ О Ч О гј^ Ј о ОРрО (корисници на средства од Буџетот) Р е з е р в н и к о д е к с и ПРИХОДИ И РАСХОДИ в о т е к о т на годината - - Биланс на приходите и расходите од 1 јануа ри до 3 Д 20 А & година Р е д број Г р у п а на с м е т к и, и л и с м е т к а О з н а к а н а А О Г П р е т х о д н а г о д и н а Т е к о в н а г о д и н а Р А С Х О Д И : I. Т Е К О В Н И РА С ХО Д И ( ) ч о & 4 4 а) ПЛАТИ И Н А Д О М Е С Т О Ц И (од 003 д о 006) П л а т и и д одатоци П ридонеси за со ц и јал н о осигурувањ е О станати пр и д оне си од плати Н ад ом естоци б) Р Е ЗЕ Р В И И Н Е Д Е Ф И Н И Р А Н И РАСХОДИ (од 008 до 011) Ф и н а н сирањ е на нови програм и и потпрограм и П остојана резерва (непредвидливи расходи) Тековни резерви (разновид ни расходи) Р езерви за ка п и тал ни расходи в) С ТО КИ И У С Л У ГИ (од 013 до 019) П атни и дневни расходи К ом унални услуги, греењ е, ком уника ц и ја и транспорт М атеријал и и ситен инвентар ?) б с 4 г 4?) Ѕ 0 0 с 4 г 4 %8 2 % П оправки и теко в н о одрж увањ е Д о говорни услуги Д р уги тековни расходи П р иврем ени враб отувањ а С 4 т 5 Р %ч о, 4Ј >5 н С 4: 5 ѕ д3 Џр Издава: Македонија биро" - Скопје 1

8 С трана 2 Ред број Група на сметки, или сметка ПОЗИЦИЈА Ознака на АОГ Претходна година Тековна година г) Т Е К О В Н И Т Р А Н С Ф Е Р И Д О В О Н Б У Џ Е Т С К И Ф О Н Д О В И (од 021 д о 023) ,1 Т рансф ери до Ф ондот за П И О М Т рансф ери д о А генц. за враб отувањ е Т рансф ери д о Ф о н д от за зд р авствено осигурува њ е д ) Т Е К О В Н И Т Р А Н С Ф Е Р И Д О ЕЛС (од 025 д о 028) Д о та ц и и од Д Д В Н ам е н ски дотации Б лок д о тац ии Д о тации за д е л еги р а ни одделни н ад л еж ности ѓ) КАМ А Т Н И П Л А Ќ А Њ А (од 030 д о 032) Кам атни п л аќањ а кон нерезид ентни кред итори Кам атни п л аќањ а кон д о м аш ни кред итори Кам атни п л аќањ а кон други нивоа на власт е) С У Б В Е Н Ц И И И Т Р А Н С Ф Е Р И (од 034 д о 038) С уб венции за ја в н и претпријатија С уб ве н ц и и за приватни претпријатија Т рансф ери д о невлад ини орга низа ц и и Разни тра н сф ер и И сплати по извр ш е ни исправи ж ) С О Ц И ЈА Л Н И Б Е Н Е Ф И Ц И И (од 040 д о 043) С оција л н и над ом естоци П лаќањ а на бенеф и ц и и од Ф ондот за П И О М П л аќањ е на над ом естоци од А ге н ц и јата за враб отувањ е П лаќањ е на над ом естоци од Ф ондот за зд р авств ено осигурувањ е II. К А П И Т А Л Н И РАСХО ДИ (од 045 до 054) К упувањ е на о прем а и м аш ини Градеж ни о б јекти Д руги гр ад еж ни објекти К упувањ е иа мебел С тратеш ки стоки и д руги резерви В л ож ува њ е и н еф и нанси ски средства К упувањ е на возила Капитални тра н сф ер и до вонбуџетски ф онд о ви Капитални д о тац ии д о ЕЛС Капитални суб в енции за претпријатија и невлад ини орга низа ц и и 0 5 4

9 Р е д б р о ј Г р у п а н а с м е т к и, и л и с м е т к а О з н а к а н а А О Г П р е т х о д н а г о д и н а Т е к о в н а г о д и н а III. О Т П Л А Т А И А Г О Т О В И Н А (од 056 д о 058) О тплата на главнина до нерези д ентн и кредитоти О тплата на гл авнина кон д о м аш ни институц ии О тплата на гл авнина д о д р уги нивоа на власт , и С трана 3 А. В К У П Н О Р А С Х О Д И ( ) г5 3 О Б. О С Т В А Р Е И В И Ш О К Н А П Р И Х О Д И - -Д О Б И В К А П Р Е Д О Д А Н О Ч У В А Њ Е (103 м инус 059) В. Д А Н О Ц И, П Р И Д О Н Е С И И Д Р У Г И Д А В А Ч К И О Д В И Ш О К О Т Н А П Р И Х О Д И Т Е -Д О Б И В К А Т А П Р Е Д О Д А Н О Ч У В А Њ Е Г. Н ЕТО В И Ш О К Н А П Р И Х О Д И - -Д О Б И В К А П О О Д А Н О Ч У В А Њ Е (060 м инус 061) Д. РАСПО Р Е Д УВАЊ Е Н А НЕТО В И Ш О - КОТ Н А Л Р И Х О Д И ТЕ-Д О Б ГШ КАТА (од 064 д о 066) За по кр ивањ е на загуба За поврат во буџетот од носно ф ондот За пренос во наредната година Ѓ ВКУП НО ( )= 1 05 ако 061 е поголем о од 060 тогаш ( ) = ) А 84 П Р И Х О Д И : 1. Д А Н О Ч Н И П Р И Х О Д И (од 069 д о 076) Д а н о к од д оход, од д о б и вка и од ка п и тал ни д о б и вки П ридонеси за со ц и јално оси гурува њ е Д аноци од им от Д о м аш н и д а н о ц и на стоки и усл уги Д а н о к од м еѓун а р о д н а тргоија и трансакц и и (ц а рини и дава чки ) Е д нократни по себ ни такси Д аноци на спе ц и ф и чни услуги Такси на ко ристе њ е или дозволи за врш ењ е на д е јн о ст II. Н Е Д А Н О Ч Н И П Р И Х О Д И (од 078 д о 082) П р етприем ачки приход и приход од имот Глоби, судски и а д м и н и стр а ти в н и такси Такси и н ад ом е сто ц и Д руги вл адини услуги Д руги нед аночни приходи *

10 Р е д. б р о ј Г р у п а н а с м е т к и, и л и с м е т к а О з н а к а н а А О Г П р е т х о д н а г о д и н а Т е к о в н а г о д и н а III. К А П И Т А Л Н И П Р И Х О Д И (од 084 д о 087) П родаж ба на ка питал ни средства П родаж ба на стоки П родаж ба на зем јиш те и нем а тер и јални сл ож увањ а П риходи од д и вид енди IV. Т Р А Н С Ф Е Р И И Д О Н А Ц И И (од 089 до 092) Т рансф ери од д р уги нивоа на вл аст Д о н ации од странство К апитални д о н ац ии Тековни д о н ац ии V. Д О М А Ш Н О З А Д О Л Ж У В А Њ Е (од 094 д о 096) & * 1 ч Д 9 4 р Краткорочни позајм иц и од зем јата , 753 Д ол горочни о бврзници Д руго д о м а ш н о зад олж ува њ е VI. З А Д О Л Ж У В А Њ Е ВО С Т Р А Н С Т В О (од 098 до 100) М еѓуна ро д ни развојни агенции С трајнски влади Д руги зад ол ж ува њ а во странство , V II. П Р О Д А Ж Б А Н А Х А Р Т И И О Д В Р Е Д Н О С Т П родаж ба на хартии од вред ност VIII. ПРИХОДИ О Д О ТПЛАТА Н А ЗАЕМ И П риходи од напл атени д а д е н и заем и А. В КУП Н О ПРИХОДИ ( ) г 0 4 А 9 4 0> Б. НЕПО КРИЕНИ РАСХОДИ ( м инус 103) В. ВКУП НО : ( = 067) Г. ПО СЕБНИ ПОДАТОЦИ: 4 2 Ѕго а П росечен број на враб отени врз основа на часо вите на работа во п р есм е тковн и от период (цел број) ѕ 1 Во О Н аден Ш % - Лице одговорно за составува! на билансот, Н4 'о Ѕ ' Ц ( ( V СР ѕ^\\ каџшџ «л5. * * ' ~ & ^ Раководител, О бразецот е пропиш ан со П р авилнико т за обликот и содрж ината на б ил ансот на состојбата и бил ансот на приходите и р асходите за буџетите и буџетските корисниц и ( С л. ве сн и к на Р М, бр. 175/11)

ЛО Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, в

ЛО Медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, в ЛО-86-01 -003366 территории инновационного центра "Сколково") Согласно приложению (ям) к лицензии бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Югорская городская больница» БУ «Югорская

Подробно

НА НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ Преходен остатък от 2018 г. Бю дж ет 2019г. Всичко за бюджет 2019г. ( к.з+к.4 ) Запл и възн. на перс. н

НА НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ Преходен остатък от 2018 г. Бю дж ет 2019г. Всичко за бюджет 2019г. ( к.з+к.4 ) Запл и възн. на перс. н НА НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ Преходен остатък от 2018 г. Бю дж ет Всичко за бюджет ( к.з+к.4 ) 01 00 Запл и възн. перс. ет по тр. и сл. правоотн. 42 000 446 425 488 425 01 01 за пя. и в ъ зн. перс. н

Подробно

1 М ИНИСТЕ РС ТВ О НА ЗЕМ Е ДЕ ЛИ ЕТО, ХРА НИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕР ОИЗТОЧНО ДЪ РЖ АВ НО ПРЕ ДП РИЯ ТИ Е ДП ТП,,ДЪ РЖ АВ НО ГО РСК О СТОП А НСТВ О ШУ М

1 М ИНИСТЕ РС ТВ О НА ЗЕМ Е ДЕ ЛИ ЕТО, ХРА НИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕР ОИЗТОЧНО ДЪ РЖ АВ НО ПРЕ ДП РИЯ ТИ Е ДП ТП,,ДЪ РЖ АВ НО ГО РСК О СТОП А НСТВ О ШУ М 1 М ИНИСТЕ РС ТВ О НА ЗЕМ Е ДЕ ЛИ ЕТО, ХРА НИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕР ОИЗТОЧНО ДЪ РЖ АВ НО ПРЕ ДП РИЯ ТИ Е ДП ТП,,ДЪ РЖ АВ НО ГО РСК О СТОП А НСТВ О ШУ М ЕН у л. П е т р а 1, е т. 5, г р. Ш у м е н, о б щ.

Подробно

списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р /

списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р / списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 5 4 3 /1 3.0 2.2018г. А к с е н и я М е то д и е в а С а н д о в а ж к "М л а д о с т 1",

Подробно

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета на ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" ГР.РАЗГРАД към г. Уточнен годишен план 2015 г. в т.ч. п

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета на ОУ ОТЕЦ ПАИСИЙ ГР.РАЗГРАД към г. Уточнен годишен план 2015 г. в т.ч. п РЕКАПИТУЛАЦИЯ ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета на ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" ГР.РАЗГРАД към 31.12.2015г. Уточнен годишен план 2015 г. в т.ч. план целеви 31.12.2015г. в лева в т.ч. Отчет на целеви 1.ПРИХОДИ

Подробно

1 М ИНИСТЕРСТВ О НА ЗЕМ ЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖ АВ НО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП,,ДЪРЖ АВ НО ГОРСКО СТОПАНСТВ О ШУ М ЕН у л. П е т р а

1 М ИНИСТЕРСТВ О НА ЗЕМ ЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖ АВ НО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП,,ДЪРЖ АВ НО ГОРСКО СТОПАНСТВ О ШУ М ЕН у л. П е т р а 1 М ИНИСТЕРСТВ О НА ЗЕМ ЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ,, СЕВ ЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖ АВ НО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ТП,,ДЪРЖ АВ НО ГОРСКО СТОПАНСТВ О ШУ М ЕН у л. П е т р а 1, е т. 5, г р. Ш у м е н, о б щ. Ш у м е н, о б л.

Подробно

Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях! д ел а В ы я в л е н н о е от j :! o r 1 9

Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях! д ел а В ы я в л е н н о е от j :! o r 1 9 Приложение к жалобе Сводная таблица по делам об административных правонарушениях д ел а В ы я в л е н н о е 3 8 1 8 2 от j : o r r 3 8 2 3 5 о; ; 1.0 7.2 0 4 н а р у ш е н и е Н а р у ш е н и е п.6.2.1,

Подробно

УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я

УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я УТВЕРЖДАЮ И Н С Т Р У К Ц И Я Государственная система обеспечения единства измерений У с т а н о в к а п о в е р о ч н а я т р у б о п о р ш н е в а я С а п ф и р Н Г И - 1 1 0 0 Методика поверки м п О

Подробно

Туристичка Агенција ``ТЕРРА ТРАВЕЛ СКАЈ `` ул. Луј Пастер Бр:9- Палата Македонија Скопје Тел: / Лиценца А Рег.Број: /2

Туристичка Агенција ``ТЕРРА ТРАВЕЛ СКАЈ `` ул. Луј Пастер Бр:9- Палата Македонија Скопје Тел: / Лиценца А Рег.Број: /2 СПЕЦИЈАЛН И ПОНУДИ Regnum Apart Hotel 5*-Банско 2 деца до 10,99 год.-гратис Период на престој: 18.01-21.01/18-3 ноќи:226 Це н ат а е да де н а по лиц е за 3 ноќи во E XE CU TI VE S UI T E МО U NTA I N

Подробно

О О О " П О Л И М А С Т Е Р " Г с н с р а д ь и ы н д и р е к т о р П О II 5 _ Л М - Б у р ы й У # / ' '! & *. / г. У Т В Е Р Ж Д А Ю

О О О  П О Л И М А С Т Е Р  Г с н с р а д ь и ы н д и р е к т о р П О II 5 _ Л М - Б у р ы й У # / ' '! & *. / г. У Т В Е Р Ж Д А Ю О О О " П О Л И М А С Т Е Р " Г с н с р а д ь и ы н д и р е к т о р 0 0 0 4 П О II 5 _ Л М - Б у р ы й У # / ' '! & *. / 2 0 1 5 г. У Т В Е Р Ж Д А Ю Б е л Г И М Л. Г у р е в и ч 20 15 г. Д О З И М Е Т

Подробно

стр. 1 от Учениците, 5 записани за държавен план-прием в V клас в СМГ "Паисий Хилендарски" за учебната година, подредени в низходящ ред в за

стр. 1 от Учениците, 5 записани за държавен план-прием в V клас в СМГ Паисий Хилендарски за учебната година, подредени в низходящ ред в за стр. 1 от Учениците, 5 записани за държавен план-прием в V клас в СМГ "Паисий Хилендарски" за учебната 2019-2020 година, подредени в низходящ ред в зависимост от БАЛ-а им 1 376 50.00 100 Огнян Ив Ве 17.50

Подробно

Езикова гимназия гт>. Кърджали, ул. Тен. Чернозубов" 19 тел факс: ~ е-тай: Утвържда /Йорданка Граф

Езикова гимназия гт>. Кърджали, ул. Тен. Чернозубов 19 тел факс: ~ е-тай:   Утвържда /Йорданка Граф гт>. Кърджали, ул. Тен. Чернозубов" 19 тел факс: 0361 6-28-1 ~ е-тай: gpche.ki@abv.bg www.botev-kardzhali.com Утвържда /Йорданка ---------------------------- П р е д м е т К л ас 9А1 К о н тр о л н а 1

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.pdf

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.pdf ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Обект: Интегриран воден проект на агломерация град Смолян РЕГИСТЪР НА ЗАСЕГНАТИТЕ ИМОТИ В СЕРВИТУТА НА КАНАЛИЗАЦИОННИЯ КЛОН ЗА гр.смолян Част: План - схема кв. Устово 927.1 4 5 у л.в аси л

Подробно

Ф Г У П «В С Е Р О С С И Й С К И Й Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К О Й С Л У Ж Б Ы» Ф Г У П

Ф Г У П «В С Е Р О С С И Й С К И Й Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К О Й С Л У Ж Б Ы» Ф Г У П Ф Г У П «В С Е Р О С С И Й С К И Й Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К И Й И Н С Т И Т У Т М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К О Й С Л У Ж Б Ы» Ф Г У П «В Н И И М С» У Т В Е Р Ж Д А Ю п о ка ч е с т в у

Подробно

5 класс Протокол 1 от «17» июня 2019 г. Результаты индивидуального отбора на учебный год КГБОУ «Минусинский кадетский корпус» 1 Щ е п и н М

5 класс Протокол 1 от «17» июня 2019 г. Результаты индивидуального отбора на учебный год КГБОУ «Минусинский кадетский корпус» 1 Щ е п и н М 5 класс Протокол 1 от «17» июня 2019 г. Результаты индивидуального отбора на 2019-2020 учебный год КГБОУ «Минусинский кадетский корпус» 1 Щ е п и н М а к си м И в а н о в и ч 1 8,0 0 2 Д ь я к о н о в

Подробно

ÿÿÿÿÿ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГОДЫ п /п М е р о

ÿÿÿÿÿ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ГОДЫ п /п М е р о ÿÿÿÿÿ 14 03 7 7 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО ТАРИФНОГО СОГЛАШЕНИЯ В ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2017-2019 ГОДЫ п /п М е р п р я т я п р еал за ц Ф р м а р е а л за ц С р к в

Подробно

Вопросы алгоритмизации составления временной сетки расписания учебных занятий

Вопросы алгоритмизации составления временной сетки расписания учебных занятий И ЗВЕС ТИ Я 4 ТО М СКОГО О РД іен А О К Т Я Б Р Ь С К О Й Р Е В О Л Ю Ц И И И О РД Е Н А ТРУДОВОГО КРАСН О ГО ЗН А М Е Н И П О Л И Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О И Н С Т И Т У Т А им. С. М. К И Р О В А Том 3

Подробно

Езикова гимназия гр. Кърджали, ул- ЧГен. Чернозубов".У 19 тел^акс: 0361/ е-тай: gpche.kpgaby.bg \v\yw.botev-kardzhalъсот \ г \ Утвърждава' /Йор

Езикова гимназия гр. Кърджали, ул- ЧГен. Чернозубов.У 19 тел^акс: 0361/ е-тай: gpche.kpgaby.bg \v\yw.botev-kardzhalъсот \ г \ Утвърждава' /Йор гр. Кърджали, ул- ЧГен. Чернозубов".У 19 тел^акс: 0361/6-28-17 е-тай: gpche.kpgaby.bg \v\yw.botev-kardzhalъсот \ г \ Утвърждава' /Йордан ка\ч --------------------------------------------------------------

Подробно

Печатная форма плана-графика размещения заказов Page 1 of 7 План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для о

Печатная форма плана-графика размещения заказов Page 1 of 7 План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для о Печатная форма плана-графика размещения заказов Page 1 of 7 План-график размещения заказов на поставку выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2016 год

Подробно

МКСКЧЕН ОТЧКТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНКНИГ НА ЬЮДЖЬТА ПО ПЪЛНА ЕДИННА ВЮ ДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ $а периода от до IV-то О У "Иван Ватов гр.монтана

МКСКЧЕН ОТЧКТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНКНИГ НА ЬЮДЖЬТА ПО ПЪЛНА ЕДИННА ВЮ ДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ $а периода от до IV-то О У Иван Ватов гр.монтана МКСКЧЕН ОТЧКТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНКНИГ НА ЬЮДЖЬТА ПО ПЪЛНА ЕДИННА ВЮ ДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ $а периода от IV-то О У "Иван Ватов гр.монтана 01.1.2014. 30.6.20 N I (наименование на разпоредителя с бюджет) Общнна

Подробно

Езикова гимназия гр. Кърджали, ул. Ген. Чернозубов".Уо 19 тел факс: 0361/ w^v.botev-kaidzhali.com Утвърждавай /Йорданка

Езикова гимназия гр. Кърджали, ул. Ген. Чернозубов.Уо 19 тел факс: 0361/ w^v.botev-kaidzhali.com Утвърждавай /Йорданка гр. Кърджали, ул. Ген. Чернозубов".Уо 19 тел факс: 0361/6-28-17 e-mail: 2Dche.ki@abv.bg w^v.botev-kaidzhali.com Утвърждавай Ч П р е д м е т К л ас 10А1 К о н тролна 1 К о н тролна 2 К о н тр о л н а 3

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА МОН към 3 0.9,20/7/. ЕИК/БУЛСТДТ (наименование на разпоредителя с бюджет) Университет м национално

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА МОН към 3 0.9,20/7/. ЕИК/БУЛСТДТ (наименование на разпоредителя с бюджет) Университет м национално ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА МОН към 3 0.9,20/7/. ЕИК/БУЛСТДТ 000 670 602 Университет м национално и световно стопанство - Софня код по ЕЬК: 1741 финансово-правна форма БЮДЖЕТ 20! 7 г. СИВРА

Подробно

пропее itipfprolee X инженеринг ООД ч,% engineering ltd. I [ i s o Е В Ш Ш Ш Ш К гр.софия, ул. Пиротска 64, тел.: , факс:

пропее itipfprolee X инженеринг ООД ч,% engineering ltd. I [ i s o Е В Ш Ш Ш Ш К гр.софия, ул. Пиротска 64, тел.: , факс: пропее itipfprolee X инженеринг ООД ч,% engineering ltd. I [ i s o 9001-2008 Е В Ш Ш Ш Ш К 1303 - гр.софия, ул. Пиротска 64, тел.: 02 986 7002, факс: 02 9866781, www.proles.bg, e-mail: info@proles.bg СПИСЪК

Подробно

9 февраля́ 2014

9 февраля́ 2014 9 2014 Н Н П Т Г 8 С Р й С НО НО НИ К НО Н ПЕСНЬ 1: К НО Н ОСКР СН Й, ГЛ С 8: Ирмо с Кол сн ц он т ля ф р о ня по ру / чудот оря й но д / Мо - с йск й ж л, кр стоо р но пор,/ р д л мо р,/ И р ля ж л ц,

Подробно

MI HI CTEPCTBO С IЛ Ь С Ь К О Г О Г О С П О Д А Р С Т В А Р Е С П У Ь Ц К И К Р И М М И Н И С Т Е Р С Т В О С Е Л Ь С К О Г О Х О З Я Й С Т В А Р Е С

MI HI CTEPCTBO С IЛ Ь С Ь К О Г О Г О С П О Д А Р С Т В А Р Е С П У Ь Ц К И К Р И М М И Н И С Т Е Р С Т В О С Е Л Ь С К О Г О Х О З Я Й С Т В А Р Е С MI HI CTEPCTBO С IЛ Ь С Ь К О Г О Г О С П О Д А Р С Т В А Р Е С П У Ь Ц К И К Р И М М И Н И С Т Е Р С Т В О С Е Л Ь С К О Г О Х О З Я Й С Т В А Р Е С П У Ь Ц И К И К Р Ы М къ ы р ы м Д Ж У М Х У Р И Е

Подробно

Д Д С Д Д С СБР-НК ЕАД ФИЛИАЛ БАНИТЕ Разпределителни табла. Захранващи линии Прозвъняване и опознаване на излази за осветителна инсталация Д

Д Д С Д Д С СБР-НК ЕАД ФИЛИАЛ БАНИТЕ Разпределителни табла. Захранващи линии Прозвъняване и опознаване на излази за осветителна инсталация Д СБР-НК ЕАД ФИЛИАЛ БАНИТЕ Разпределителни табла. Захранващи линии Прозвъняване и опознаване на излази за осветителна инсталация предпазител Р С 0А предпазител Р С А Доставка и монтаж на PVC инсталационен

Подробно

стр. 1 от 11 Протокол с имената на учениците, приети след Първо класиране за държавен план-прием в V клас в СМГ "Паисий Хилендарски" за учебната 2019-

стр. 1 от 11 Протокол с имената на учениците, приети след Първо класиране за държавен план-прием в V клас в СМГ Паисий Хилендарски за учебната 2019- стр. 1 от 11 1 376 50.00 100 Огнян Ив Ве 17.50 100.00 43.0 83.33 100.00 100.00 840.000 а 2 055 50.00 100 Васил Ди Др 14.00 96.00 41.0 66.67 95.65 95.06 798.631 а 3 204 50.00 100 Даниел Ни Ге 14.25 88.00

Подробно

Автоматизация поиска неисправностей с самонастройкой на оптимальный способ поиска

Автоматизация поиска неисправностей с самонастройкой на оптимальный способ поиска И З В Е С Т И Я Т О М С К О Г О О Р Д Е Н А Т Р У Д О В О Г О K p A C H O lo З Н А М Е Н И П О Л И Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О И Н С Т И Т У Т А имени С. М. К И Р О В А Том 161 1967 РЕЖ И М П Р Е Р Ы В И С

Подробно

Столична община 112 ОУ "СТОЯН ЗАИМОВ" Б Ю Д ЖЕ Т - Н А Ч А Л Е Н П Л А Н Код по ЕБК от до Консолидирани бюджети и средства от ЕС 7225 За перио

Столична община 112 ОУ СТОЯН ЗАИМОВ Б Ю Д ЖЕ Т - Н А Ч А Л Е Н П Л А Н Код по ЕБК от до Консолидирани бюджети и средства от ЕС 7225 За перио Б Ю Д ЖЕ Т - Н А Ч А Л Е Н П Л А Н 2 0 1 9 Код по ЕБК от Консолидирани бюджети и средства от ЕС 7225 За периода: от 1.1.2019 31.12.2019,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Подробно

- 1 / 6 - ОБЩИНА АЛФАТАР (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] Web-адрес ЕИК/Б

- 1 / 6 - ОБЩИНА АЛФАТАР (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] Web-адрес  ЕИК/Б - 1 / 6 - ОБЩИНА АЛФАТАР 000 565 59 (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] Web-адрес e-mail ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК 6 9 0 1 телефон: ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Подробно

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 6 - ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 6 - ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 6 - ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес e-mail ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ГОДИНА на бюджета, сметките

Подробно

ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ СЕЛО РЯХОВО (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ

ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ СЕЛО РЯХОВО (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ СЕЛО РЯХОВО (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ 000 521 619 КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес e-mail ЗА

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА ОБЩИНА АЛФАТАР към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА ОБЩИНА АЛФАТАР към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА ОБЩИНА АЛФАТАР към 30.6.2018 г. ЕИК/БУЛСТАТ 000 565 359 (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар код по ЕБК: 6901

Подробно

ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ

ОУ ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ 000 043 578 КОД ПО ЕБК 520 2 3 4 телефон: Web-адрес

Подробно

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИ Валидност или до из ер ане на нали ните коли ест а. САМО СЕГА 26% Акция X бр. ДА Ъ не мати ен д

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИ Валидност или до из ер ане на нали ните коли ест а. САМО СЕГА 26% Акция X бр. ДА Ъ не мати ен д СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИ Валидност 19.08.2019-30.09.2019 или до из ер ане на нали ните коли ест а. Акция X1907113919 ДА Ъ не мати ен дарен гайко ерт DSS1-2 Арт. 070 7 60 - -кт ло ки с ластм. окритие-3бр. Арт.

Подробно

У] вег op ГБОУ>ЗД оойа >648 имени героя Ж icкой Федерации А.Г. Карлова ^ * ' :>' -с "С HvB. Горбатых "Согласовно" Заместитель директора по воспитатель

У] вег op ГБОУ>ЗД оойа >648 имени героя Ж icкой Федерации А.Г. Карлова ^ * ' :>' -с С HvB. Горбатых Согласовно Заместитель директора по воспитатель У] вег op ГБОУ>ЗД оойа >648 имени героя Ж icой Федерации А.Г. Карлова ^ * ' :>' -с "С HvB. Горбатых "Согласовно" Заместитель диретора по воспитательной и С од и ал ь л итие Ю.П. Быстрова * ««ES0WL- л й

Подробно

1.PRIL.1 и 1А - ПРИХОДИ 2017.xls

1.PRIL.1 и 1А - ПРИХОДИ 2017.xls Община Силистра Приложение ОБЩО ПРИХОДИ по А на Община Силистра 207г. І. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 206г. 207г. Данък върху доходите на физически лица 0-00 82 000 20 000 Окончателен годишен / Патентен /

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ към 28.2.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 000 697 567 (наименование на разпоредителя с бюджет) Агенция за ядрено регулиране код по ЕБК: 4600 (наименование

Подробно

Pages 1 to 8 of PDFOnline

Pages 1 to 8 of PDFOnline СТОЛИЧНА ОБЩИНА Приложение 1 СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА От 01.01.2010 до31.12.2010 В т.ч.: ДЪРЖАВНИ МЕСТНИ Изпълнение Изпълне-ние Изпълне-ние I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ: 1. ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:

Подробно

Е в р о п е й с к и Ф О Р М А Т НА А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я н Л и ч н а и н ф о р м а ц и я И м е С т е ф а н о в, Г е о р ги 1 А д р е с Телеф он E

Е в р о п е й с к и Ф О Р М А Т НА А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я н Л и ч н а и н ф о р м а ц и я И м е С т е ф а н о в, Г е о р ги 1 А д р е с Телеф он E Е в р о п е й с к и Ф О Р М А Т НА А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я н Л и ч н а и н ф о р м а ц и я И м е С т е ф а н о в, Г е о р ги 1 А д р е с Телеф он E -m ail Н а ц ио н ал но ст Р Б ъ л гария Д а та на

Подробно