WACOL SELF LEVELING FLOOR

Размер: px
Започни от страница:

Download "WACOL SELF LEVELING FLOOR"

Препис

1 Страница: 1 от 5 САМОРАЗЛИВНА ПОДОВА ЗАМАЗКА НА ЦИМЕНТОВА ОСНОВА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: За бързо и дълготрайно изравняване на подове; За изравняване на циментови, гипсови покрития, за старо и ново строителство; За заглаждане на подове преди полагане на керамични плочи, ламинат, паркет, мокет, балатум, PVC и други меки настилки; За слоеве с дебелина от 2 до 10mm; За употреба само на закрито; Подходяща за подове с вградено подово покритие. СВОЙСТВА: Бързо свързваща и втвърдяваща; Много добра степен на разливане и разпределяне на разтвора; Универсално приложима върху различни основи; Оптимално разпределение на разтвора и при тънкослойно полагане; Не се напуква и свива; Без вътрешни напрежения; Образува изключително гладък слой. КЛАСИФИКАЦИЯ Съответства на изискванията на европейските и българските нормативни актове. Отговаря на БДС EN 13813:2003.

2 Страница: 2 от 5 Протокол от изпитване 12/ , издаден от Изпитвателна лаборатория за строителни материали към МАРИСАН и КОЛЕВ АД, Русе Клас: СТ-С30-F6 ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛ СТОЙНОСТ Състав: Суха прахообразна смес на циментовополимерна основа. Якост на натиск (клас С30) 30 N/mm 2 Якост на огъване (клас F6) 6 N/mm 2 Реакция на огън клас А1 Време за втвърдяване 3 часа Време за пълно натоварване 48 до 72 часа ЗАБЕЛЕЖКА: Опаковка Разходна норма Съхранение Срок на годност За слоеве с дебелина над 3 mm, времето за съхнене се увеличава с 24 часа за всеки допълнителен милиметър. хартиена торба с тегло 25 kg около 1,7-1,8 kg/m 2 за всеки 1 мм дебелина на слоя Разходът зависи от гладкостта на основата и дебелината на полагания слой. Да се съхранява в плътно затворена оригинална опаковка на сухо и хладно. Да се пази от влага! 12 месеца от датата на производство в неразпечатана оригинална опаковка. УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА може да се полага върху основи, които са здрави, носещи и не съдържат разделителни субстанции (мазнини, битум, прах). Основата трябва да е чиста, трайно суха и стабилна, без пукнатини. Предварително трябва да се отстранят всички нездрави участъци и слоеве със слаба механична устойчивост. При основи, пропити с влага, се отстранява източникът на влага и се оставят да изсъхнат напълно. Остатъчната влага не трябва да превишава 2% при циментови основи и 0,5% при калциево- сулфатни. Ако има инсталирано подово отопление то тези стойности са съответно 1,8% за подове на циментова основа и 0% за подове на гипсова и калциево-сулфатна основа.

3 Страница: 3 от 5 УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА ПРИГОТВЯНЕ НА РАЗТВОРА НАЧИН НА РАБОТА Основи от бетон и порести основи с висока абсорбираща способност трябва да бъдат двукратно грундирани предварително с грунд за порьозни основи WACOL UNIVERSAL PRIMER. Продуктът е предназначен за вътрешно приложение! Полагането на разтвора се извършва в сухо време при температура на основата и околната среда от +15 C до +25 C и с влажност на въздуха под 70%. Влажността на основата трябва да бъде по-малка от 2% и съобразена с наличието на подово отопление, както е описано при подготовка на основата. Прясно положеният саморазливен под да се защити от директно слънчево греене, екстремни температурни изменения и бързо изсъхване! Времето за пълно втвърдяване на разтвора зависи от атмосферните условия (температура и влажност на въздуха), но не е по-малко от 48 часа, като може да продължи до 72 часа (3 дни). Да не се смесва с цимент, пясък и др. материали, тъй като това води до влошаване на качеството на разтвора. В чист неръждаем съд се наливат от 7,5-8,0 L чиста и без примеси вода и към нея постепенно се добавя съдържанието на торбата (25 kg). Получената смес се разбърква с електрическа бавнооборотна бъркалка при максимум 600об/мин до получаване на хомогенна смес без бучки. При необходимост може да се добави вода или суха смес за постигане на нужната гъстота. Приготвената смес се оставя да дегазира за 1-2 минути и може да се използва. Прясно разбърканата нивелираща смес се разлива върху основата и се разпределя в желаната дебелина (между 2 и 10 мм) с помощта на ракел, след което, останалият въздух се отстранява чрез валиране с иглен валяк. Сместа се самозаглажда, осигурявайки постигането на абсолютно гладка повърхност. При подове, които ще бъдат подлагани на по-голямо натоварване или по които ще се движат колички за инвалиди се препоръчва замазката да бъде нанесена на дебелина от най-малко 8 мм. запазва саморазливните си свойства и може да бъде обработван в рамките на мин. след забъркване. След изтичането на този срок започва втвърдяването на замазката и тя повече не може да бъде коригирана. Прясно положената нивелираща смес трябва да се предпазва от течение, директно слънцегреене или въздействие на топлинни източници, които причиняват неговото бързо изсъхване! Температурата на въздуха, сместа и основата по време на преработка и в процеса на свързване трябва да бъде не по-ниска от +15 C. Слоеве с дебелина до 3 мм са готови за полагане на последващи покрития след около 48 до 72 часа. За всеки следващ милиметър дебелина, е необходимо да бъдат предвидени допълнителни 24 часа за съхнене.

4 Страница: 4 от 5 ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ Веднага след работа инструментите се измиват с вода. След изсъхване се почистват механично. УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ СИМВОЛИ ЗА ОПАСНОСТ ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ Н 315 Н 317 Н 318 Н 335 ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Р 102 Р 261 Р 280 ОПАСНО Съдържа цимент. Количеството на разтворимия хром (VI) в готовата маса на продукта 0,0002%. Предизвиква дразнене на кожата. Може да причини алергична кожна реакция. Предизвиква сериозно увреждане на очите. Може да причини дразнене на дихателните пътища. Да се съхранява извън обсега на деца. Избягвайте вдишване на прах. Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. Р305+ ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение Р351+ на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и Р338 доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Р 310 Р302+Р350 Р333+Р313 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте внимателно и обилно със сапун и вода. При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.

5 Страница: 5 от 5 Р304+Р340 Р312 Р501 EUH 208 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местните, регионални,национални и международни разпоредби. Съдържа цимент. Може да причини алергична реакция. Информацията, която се съдържа в настоящата техническа карта, се базира на познанията, която имаме към датата на последната версия. Потребителят трябва да се увери че информацията отговаря, подходяща е и е пълна за конкретния случай на употреба на продукта. Този документ не трябва да се разглежда като гаранция за нито една специфична характеристика на продукта.употребата на този продукт не е обект на нашия директен контрол; по тази причина потребителите трябва, на тяхна собствена отговорност, да спазват всички действащи закони и правила, касаещи приложимостта на продукта, здравето и безопасността. Производителят се освобождава от всякакви отговорности, произтекли от неправилна употреба.