Упьтвания за употреба

Размер: px
Започни от страница:

Download "Упьтвания за употреба"

Препис

1 Упьтвания за употреба Сушилна за бельо

2 Благодарим Ви за доверието, че закупихте тази сушилна машина. Поздравяваме Ви за направения избор. Уредът е предназначен за домашна употреба. Сушилната машина Ви осигурява бързо изсушаване на прането без да повреди неговата форма като в същото време то остава меко и нежно. Нашите уреди са безопасни за околната среда: някои от материалите могат да се рециклират други могат да бъдат унищожени по екологичен начин. За да опазим максимално околната среда след като уредът излезе извън употреба е най-добре да бъде занесен в най-близкия оторизиран център за унищожаване. Описание на уреда... 3 Внимание... 4 Монтаж и свързване... 7 Работа... 9 Съвети за рационално използ-ване на сушилната машина Поддръжка и почистване Повреди Таблици

3 Описание на уреда 1. Челен панел 2. Дисплей 3 Резервоар за вода 4. Врата 5. Кондензатор 6. Отвор за изпарение 7. Регулируеми крачета Технически характеристики Размери на уреда (ш x д x в): 600 mm x 600 mm x 850 mm Тегло (нето): 42 kg Номинален волтаж: 230 V, 50Hz Мощност: 2900 W Max. кг за зареждане: 6 kg / 7 kg Свързване: кабел (230 V, 50 Hz, min. 16 A) Бушон: 16 A Нагревател: 2600 W Стикерът с техническа информация за уреда се намира на рамката на вратата. 3

4 Внимание Използвайте сушилната машина само за пране което е добре изплакнато с вода. Ако прането е третирано с химически препарати, които са запалими (трихлороетилен или др.) използването на сушилната машина може да причини експлозия. Не разрешавайте на деца да си играят с уреда. Не разрешавайте на деца или на домашни животни да влизат в барабана на сушилната машина. Когато уредът е негоден за употреба махнете захранващият кабел и счупете ключалката на вратата, така че да не се затваря (предпазване от инциденти с деца). След почистване сменете филтъра на вентилационния отвор. При работа без филтър или повреден филтър уредът може да причини пожар. Задния панел на уреда може да е топъл съществува опасност от изгаряне. Почиствайте филтъра след всяко сушене. Ако сте извадили филтъра за почистване не забравяйте да го поставите обратно преди следващо пускане на уреда. След употреба изключете уреда и изключете от електрическата мрежа. Ремонтите да се извършват само от квалифициран специалист. Поправки от неквалифицирани техници могат да причинят други повреди. Повикайте специалист от оторизирания сервиз (виж списък на сервизните бази). Стикерът с информация за уреда се намира в долната част на рамката на вратата. Стаята трябва да има добра вентилация, околния въздух не бива да е прашен. Стаята където се намира уреда трябва да е проветрива за да се избегне обратно връщане на изпаренията от комина. 4

5 Инструкции за безопасност Никога не сушете мръсни дрехи в сушилната. Дрехи изцапани с олио, ацетон, алкохол, петролни продукти, терпентин, вакси, третирани с препарати за петна, трябва задължително да бъдат изпрани с перилен препарат преди да се сушат в сушилната машина. Никога не поставяйте за сушене предмети направени от гума, водоусточиви тъкани, гумирани тъкани и дрехи с пълнеж на гумена основа. По време на прането използвайте омекотители, както е посочено в инструкциите на производителя. Последният стадий на сушенето се изпълнява без нагревател, за да може прането да се охлади преди да го извадите от сушилната. Ако извадите прането преди този стадий, разстелете го за да се охлади преди да го приберете. Преди да свържете уреда прочетете внимателно тези инструкции. Поправката на повреда следствие на неправилно свързване или използване не се покрива от гаранцията и се заплаща от клиента. 5

6 Символът върху продукта или опаковката му показва, че този продукт не трябва да се третира като домакинските отпадъци. Вместо това, той трябва да се предаде в специализиран пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Като се погрижите този продукт да бъде изхвърлен по подходящ начин, вие ще помогнете за предотвратяване на възможните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да бъдат предизвикани от неправилното изхвърляне като отпадък на този продукт. За по-подробна информация за рециклиране на този продукт се обърнете към местната градска управа, службата за вторични суровини или магазина, откъдето сте закупили продукта. 6

7 Монтаж и свързване Сваляне на опаковката Опаковките на уреда са екологично чисти отпадъци: те могат да бъдат рециклирани или унищожени по начин, който е безопасен за околната среда. Те са маркирани по съответен начин, който предоставя необходимата информация. Когато сваляте опаковката внимавайте да не повредите корпуса с остър предмет с който си помагате при свалянето и. Избор на подходящо място за уреда Монтаж Процепите за вентилация и отворите на уреда отпред и отзад трябва да са винаги чисти. Никога не поставяйте уреда в помещение където има опасност от замръзване. Мястото трябва да има добра вентилация. Температурата в помещението да бъде между 0 C и 25 C тъй като замръзнала вода в резервоар или помпата могат да повредят уреда. Уредът може да се постави самостоятелно на пода или върху перална машина със същите размери - ширина мин. 517 мм, дълбочина 476 мм. Повърхността за поставяне на сушилната машина трябва да е равна и добре почистена. Използвайте вакумиращите крачета за да избегнете плъзгането на уреда. Капакът на пералната машина трябва да е дървен или метален. За да прикриете отвора между пералната и сушилната машина можете да закупите допълнително декоративна лента. Не поставяйте уреда зад заключващи се врати, плъзгащи се врати и врати с панти на противоположната страна на уреда. Поставете уреда в помещение така че да осигурите лесно отваряне на вратата на сушилнята. 7

8 Нивелирайте сушилната машина с въртене на регулируемите крачета в диапазона от +/- 1 см. Повърхността под уреда трябва да бъде суха и чиста за да няма възможност уреда да се плъзга. Не поставяйте сушилната машина на дебел килим тъй като това пречи на циркулацията на въздуха. Влагата от прането се отстранява с помощта на кондензатор и се събира в специален резервоар. Уредът може да прекъсне работа ако резервоарът за вода е пълен, тъй като прането е центрофугирано на ниски обороти или се суши твърде голямо количество пране 7 кг. В такова случаи се препоръчва водата от конденза да бъде насочена директно към канализацията. Преди монтаж свалете маркуча от задната страна на уреда (ляво под капака). Връзка с електрическата мрежа Използвайте кабела на сушилната машина за включване в контакта на стената. Характеристиките свързани с волтажа са обозначени на стикера с информация (намира се над (под) вратата на уреда на рамката). Контакта на стената трябва да бъде винаги достъпен. Контактът трябва да бъде заземен в съответствие с действащите в страната стандарти и изисквания. Ако мрежовият кабел за свързване с ел. мрежата на машината е повреден, той трябва да се подмени с оригинален от оторизиран сервиз. 8

9 Работа A - Дисплей B - СТАРТ / ПАУЗА ключ с индикатор Включено/Изключено C - Инфо ключ Дисплей Символ на избраната програма. 2. Символ на избраното ниво на влажност. 3. Име на избраното меню. 4. Час от деня. 5. СТАРТ, СТОП, ДА, СЪХРАНИ, ИЗТРИЙ или ПОТВЪРДИ избраната програма. 6. Меню с избраните настройки. 7. НАЗАД, НЕ, или ПАУЗА команди. НАЗАД - една стъпка назад (към предходно меню). 8. Символ за избрана допълнителна настройка. 9

10 Всички настройки се избират с докосване на съответния символ (или думата оградена в правоъгълник). Всеки избор се потвърждава от звуков сигнал. Ако до 5 минути не бъде направен избор екрана изгасва. Ако докоснете дисплея той отново светва. INFO ключ Чрез натискане на INFO (C) /инфо/ ключа, можете по всяко време да получите информация за избраното от Вас меню. Връщането в предходното меню става чрез натискане на ключа BACK НАЗАД. Сушене - Отворете вратата на сушилната с натискане от лявата страна към уреда (проверете дали барабана е празен). - Сортирайте прането в зависимост от типовете тъкани. Закопчайте циповете и копчетата, завържете връзките и изпразнете съдържанието на джобовете. Най-финото пране поставете в специална защитна торбичка. Препоръчваме да поставяте дрехи с различни размери. Никога не поставяйте дрехи които не са изцедени добре в сушилната (мин. 800 оборота). Следвайте символите за вида на текстила на инструкциите за сушене (виж таблиците). - Поставете прането в барабана (проверете дали е празен). - Затворете вратата. 10

11 Включване на уреда - Включване на уреда Уредът се включва с натискане на ключ (В). На дисплея се появява поздравително меню, което изчезва след няколко минути. На дисплея се появява главното меню, където ви се дава възможност за избор. Ако езикът на дисплея не е подходящ за вас имате възможност да го промените. - Избор на език Изберете средства от главното меню и докоснете желания език. Списък с езиците се появява на дисплея. Последния избран език се запомня като от този момент всичко на екрана излиза на този език. - Избор на основни програми за сушене Докосването на основни програми отваря списък от програми за избор. памучно синтетично фино смесено пране (микс) фиксорани програми вентилация кратка програма сушене в кошница вълна 11

12 След като изберете програмата на екрана се появява съответния символ, след което се появява списък с възможност за избор на степента на влажност. много сухо сушене сухо за прибиране леко влажно влажно за гладене Изберете желаната степен на влажност. Икона с избраната степен на влажност се появява в левия край към символът на избраната програма. За да започне програмата натиснете СТАРТ или изберете още настройки (виж Още настойки). За програмите с предварителна настройка на време, вентилационната и сушене в специална торбичка, настройте предварително времето като използвате стрелките от дясно. Потвърдете избора. За начало на сушенето натиснете СТАРT или изберете още настройки. В Микс (Mix) и Кратка програми, нивото на влажност е предварително зададено. За да започне сушенето натиснете СТАРТ или изберете още настройки (виж Още настойки). Отложен старт Фабричните настройки не включват отложен старт. Тази функция се настройва със стрелките от дясно. Можете да изберете отлагане от 0 до 24 часа. За първите два часа цикъла на настройка е през 30 мин., след това през 1 час. Потвърдете избраната функция. Отложения старт може да бъде канцелиран с натискане 12

13 на СТОП, което показва избраната програма без отложен старт. За да започне програмата натиснете СТАРТ, или направете други настройки на отложен старт. Ако е включена функцията Защита от неправомерен достъп на деца, първо трябва да я дезактивирате (виж още настройки/защита от достъп на деца). - Още настройки Изборът на още настройки зависи от избраната програма. На дисплея се изписват възможните за избор допълнителни настройки към програмата. След изключване на уреда всички допълнителни настройки се връщат в първоначалното си положение с изключение на звуковия сигнал и защитата от достъп на деца. По-ниска температура Функцията Ви позволява да сушите на по ниска температура от тази която е зададена по подразбиране. Избирайки тази функция вие удължавате времето за сушене. Програма против намачкване Програмата против намачкване работи 1 час по подразбиране. Имате възможност да я изключите или да я увеличите да работи 2 часа. Програмата изключва ако отворите вратата или спрете сушилната машина с бутон СТОП. Изключване на нагревателя Загряването може да бъде изключено (при програми Вълна и Сушене в кошница. В този случай прането се обдухва с въздух. 13

14 Защита от неправомерен достъп на деца Сушилната машина може да бъде защитена от случайни промени на настройката по време на работата. Заключването за случаен достъп на деца се активира с натискана на бутон СТАРТ или няколко секунди след извършване на настройките. С натискане на ключа звуков сигнал оповестява, че функцията е включена. Ако искате да правите промени в програмите или в допълнителните настройки трябва да свалите защита предварително. Изключване на функцията: - По време на сушенето: Задръжте символа ключ натиснат за около 4 секунди. Защитата е временно прекъсната и програмата може да бъде спряна. Функцията се възстановява с натискане на ключ СТАРТ. В случай, че до 15 секунди не бъдат направени промени функцията се активира отново. За да откажете функцията напълно трябва да отидете в меню допълнителни настройки. - след края на сушенето: С натискане на символа ключ за четири секунди след края на програмата функцията се деактивира окончателно. Ако изключите сушилната машина без да деактивирате защитата, тя остава активна и при следващо включване на уреда. Преди да е свалена защитата не може да бъде направена настройка за нова програма. Защитата не се прекъсва в случай на спиране на тока. Звуков сигнал Звуковия сигнал по подразбиране е настроен на тих (1). Можете да избирате между изключен (0) и силен сигнал (2). Ако изключите звука на дисплея се появява съответен символ. 14

15 След изключване на уреда, допълнителните настройки се връщат към тези които са по подразбиране, освен за звуковия сигнал и защитата от неправомерна намеса на деца. Сушене Сушенето започва с натискане на бутон СТАРТ (ако е избрана допълнителна настройка за отложен старт, процесът на сушене започва в настроения час). На лявата страна на екрана виждате символите на избраните функции и чувате звуков сигнал за начало на процеса на сушене. Надписа в долния край показва етапът до който е достигнало сушенето, заедно с избраната желана крайна степен на влажност. При достигане на избраната крайна степен на влажност (надписът спира), започва охлаждане от 10 мин. За програмите с предварителна настройка на време дисплея показва оставащото време до края на програмата. - Край на сушенето Краят на сушенето се придружава от звуков сигнал и съответен надпис на дисплея. Осветлението на дисплея изгасва 5 минути след края на програмата. При отваряне на вратата сушилната се осветява отвътре. Ако вратата се задържи отворена за повече от 5 минути без да се извършват промени по настройките, осветлението изгасва, иначе изгасва при затваряне на вратата или изключване на уреда от захранването. Уредът се изключва от захранването чрез изваждане на кабела от контакта. 15

16 Сушене в кошницата Преди да започнете работа с уреда извадете кошницата и всякакъв друг амбалаж намиращ се в барабана. Сушенето в специалната торбичка се използва при сушене на маратонки, гуменки и други предмети, които не желаем да се търкалят из сушилната (макс. 2,5 kg). По време на сушенето торбичката остава неподвижна. Преди да поставите кошницата свалете филтъра от долната страна на отвора на вратата. Филтърът се сваля с помощта на отвертка. След края на сушенето го поставете на мястото му. Поставете кошницата в празния барабан. Поставете изпраните и центрофугирани маратонки или гуменки със свалени връзки. Сушете само чисти гуменки и маратонки. 16

17 Вашата собствена програма Сушилната дава възможност да създадете и запазите до четири програми. Изберете основен списък от собствени програми. - Добавяне на програма В меню Моите програми може да добавите собствени базирани на основните програми. Може да промените Настройките за влага и Допълнителните настройки. След натискане на СЪХРАНИ, дисплеят показва името на избраната програма от основното меню. Името на програмата може да бъде сменено използвайки дясната стрелка за придвижване между символите. Символите в квадрата се избират чрез натискане върху полето със символите. Имената се появяват в средата на долния край на полето (макс. 10 символа). Чрез натискане на това поле символите се изтриват. Запомнете програмата със СЪХРАНИ. След избора, натиснете бутона START, или натиснете още настройки (за да промените 17

18 нещо в допълнителните настройки). Ако сте направили някакви промени в програмата на дисплея се изписва въпрос дали искате да ги запаметите. Ако не жалеате даги запаметявате изберете NO. Потвърдете начало на сушенето със символа СТАРТ. - Изтриване на собствена програма Изтриване на програма опцията е активна когато има поне една съхранена програма в паметта. След докосване на Изтриване на програма на дисплея се появява списък със съхранените програми. Изберете програмата за изтриване. След потвърждение програмата ще бъде изтрита. Прекъсвания От потребителя Смяна на програма или на функция Ако сушенето свърши по-рано внимавайте при изваждането на прането. Може да е още много горещо! Преди всяка промяна трябва да бъде изключена защитата на деца! Програмата за сушене може да бъде прекъсната по всяко време с натискане на СТОП. На дисплея се изписва сушенето прекъснато. За да продължите сушенето, натиснете СТАРT. Сушилната продължава програмата от етапа, на който е била прекъсната. Ако не жалаете да продължите, натиснете ПРЕКЪСВАНЕ и изберете един от изписаните на дисплея избори. 18

19 Отворена врата Ако вратата се отвори по време на процеса на сушене, сушилната спира; на дисплея се изписва отворена врата. Когато затворите вратата, подновете сушенето с натискане на СТАРТ. Звуков сигнал Ви сигнализира, че програмата продължава. Спиране на тока След възстановяване на тока на дисплея се изписва прекъсване на тока. За да продължите натиснете СТАРТ (ако защитата за достъп на деца е включена трябва да се дезактивира). Сушилната ще продължи от етапа на който е спряла. Ако не жалаете да продължите натиснете ПРЕКЪСВАНЕ. Контейнерът за вода е пълен Програмата спира при пълен контейнер за вода. На дисплея се изписва пълен контейнер и се чува звуков сигнал. След изпразване на контейнера, подновете сушенето с натискане на СТАРТ. Програмата ще продължи от етапа на който е спряла заради пълния контейнер. Специални настройки Празен барабан Ако уредът установи, че барабанът е празен програмата не продължава. Това се индикира чрез звуков сигнал и на дисплея се изписва празен барабан. Ако прането не е достатъчно сухо според Вас, продължете сушенето чрез избор на програма за определено време. Настройване на часовника В менюто с настойките можете да настроите часовника или да промените вече съществуващи настойки. Изберете средства/настойка на часовник от 19

20 главното меню. Настройките се променят с използване на вертикалните стрелки. Изборът на часа и минутите се потвърждава в квадрата показващ времето. Съхранете настроения час с натискане на ПОТВЪРДИ (OK). Осветление на барабана Барабана е осветен при отворена врата. Ако вратата остане отворена за повече от 5 минути лампата изгасва. Дисплей Изберете средства/дисплей от главното меню. Можете да извършвате следните настройки: - КОНТРАСТ: Контраста се променя със стрелките. Степента на контраста е показана на дисплея. Запазете с натискане на ОК. - СВЕТЛИНА: изберете между 3 нива. По подразбиране е средно ниво. Потвърдете избора. Можете да избирате и между постоянно и автоматично показване на час. Избора постоянно означава, че дисплея свети по време на цялата програма, докато автоматично означава, че осветлението на дисплея изгасва 5 минути, след началото на програмата. Настройката по подразбиране е автоматично. - МЕНЮ ПОЗДРАВЛЕНИЯ: по подразбиране поздравителното меню е включено. Ако желаете може да го изключите. - БЪРЗ ДОСТЪП: Включвайки менюто получавате бърз достъп до меню Моите програми, което се появява автоматично при включване на уреда. 20

21 Съвети за рационално използване на сушилната машина Сушенето е по-икономично ако сушите препоръчителното количество пране на едно зареждане. (виж таблици). Не сушете дрехи направени от чувствителни материи (вълна, коприна), могат да се свият и да загубят формата си. Когато използвате сушилна машина не е необходимо да използвате омекотител, тъй като сушенето прави прането Ви меко и нежно. Времето за сушене е по-кратко и поикономично ако прането е добре центрофугирано.(мин оборота RPM). Чрез избора на най-подходящата програма за сушене, ще избегнете пресушаването и потрудното гладене на дрехите. Ако почиствате редовно филтъра вие намалявате времето за сушене и консумацията на енергия. Някои полезни съвети за спестяване на енергия. Изберете полезни съвети от главното меню. 21

22 Поддръжка и почистване Почистване на филтъра След всяко сушене почиствайте филтъра Извадете филтъра (Fig.). С ръце премахнете мъха натрупан по филтъра. Върнете филтъра на мястото му. Ако е необходимо, почистете гуменото съединение и маншона. Почистване на филтъра от долната страна на отвора на вратата (само в някои модели) Преди да извадите дрехите от сушилната почистете филтъра от долната страна на отвора на вратата с влажна кърпа или мокра ръка. Ако филтъра се нуждае от измиване, извадете го (Fig.), измийте го на течаша вода и го подсушете. След това го върнете на мястото му. Ако филтъра не се почиства редовно, въздушния поток се нарушава, което довежда до по дълго време на сушене и опасност от прегряване. Почистване на сушилна на принципа на конденза Почистете съда за събиране на вода. Почистване на резервоара Почиствайте резервоара след всяко сушене: извадете контейнера отворете и излейте водата. Водата от резервоара на сушилната не е за пиене! Ако се филтрира може да се използва за гладене. 22

23 Преди почистване винаги изключвайте уреда от захранването. (извадете щепсела от контакта, и/или изключете от ON/OFF копчето). Почиствайте барабана с мека кърпа и не агресивен препарат. Почиствайте дисплея с мека и влажна памучна кърпа. Никога не използвайте остри предмети за почистване. Почистване на кондензатора Почиствайте контейнера за вода два, три пъти годишно. При по-честа употреба може и почесто. Ако при изваждане на контейнера изтече малко вода, попивайте я с мека кърпа. Отворете капака в лявата долна част на уреда. Свалете вътрешния капак чрез завъртане, издърпайте капака към вас и го свалете. Свалете вътрешния капак като завъртите лостчето надолу. Завъртете лостчето на кондензатора нагоре и го извадете. Почистете го с хладка вода и го подсушете. Поставете кондензатора на място. Поставете вътрешния капак на място. Поставете външния капак и го заключете. 23

24 Смяна на крушката Преди да смените крушката изключете уреда от захранването. Отворете вратата. Свалете капака на крушката. Сменете крушката. Крушката трябва да е със същата мощност (макс. 10 W). Поставете капака обартно. Проверете дали е плътно прилепнал, иначе може да попадне влага вътре и предизвика късо съединение. 24

25 Повреди Външна намеса (от електрическата мрежа) може да причини сигнализация за различни грешки. В този случай - изключете уреда и изчакайте няколко секунди, - включете уреда и изберете програмата за пране. Ако грешката се повтори, извикайте техник от специализирания сервиз. Повреди Уредът не работи: Има ток в контакта, но барабана не се върти: Прането не е сухо: Процеса на кондензация не е правилен: Проверете дали има ток и дали не е изгорял бушона, дали щепсела е добре включен в контакта. дали вратата е затворена плътно (притиснете я към сушилната), дали програмата върви според инструкциите, дали контейнерът за вода е пълен, дали е зададено време за сушене и избрана подходяща програма. дали филтърът е почистен, дали кондензаторът е чист, дали стаята добре вентилирана, дали количеството пране не е прекалено голямо, дали прането е било добре центрофугирано преди да се постави в сушилната или не е избрана подходящата програма, дали в стаята не е прекалено горещо (над 25 C, за сушилна на принципа на конденза). температурата на стаята е прекалено висока, дали кондензаторът е почистен. 25

26 Неравномерно изсушено пране: дали количеството пране за сушене не е прекалено голямо, дали прането не е само от твърде големи дрехи (прането трябва да е разнородно - от малки и големи дрехи едновременно), дали не се сушат едновременно дрехи от различни материи (групирайте прането за сушене според вида на материята му). В случай, че не можете да се справите сами повикайте сервизен техник. Поправка на повреди причинени от неправилна инсталация или употреба дори в гаранционния период, не се покриват от гаранцията и се заплащат от клиента. В случаите на повреди F0, F1, F2, F3, F4, свържете се със сервизен техник. 26

27 Таблици Таблица с програми Програма Вид пране Вид пране ПАМУК макс. 6 kg / 7 kg Много сухо Сушене Дост. сухо за съхранение Леко влажно Подходящо за гладене Дебели дрехи, дрехи с подплата Тънко фино пране, което почти не изисква гладене. Дебели дрехи, за които не се препоръчва гладене Фино пране за гладене Нормално дебели дрехи от памук, лен Хавлиени дрехи, хавлии Покривки, плетива,... Хавлиени дрехи, трико Трико, памук, бельо Чаршафи покривки, фанелки, бельо СИНТЕТИКА макс. 3 кg / 3,5 kg Много сухо Дост. сухо за съхранение Леко влажно Подходящо за гладене Дебели дрехи от синтетика или смесено пране Дебели дрехи, за които не се препоръчва гладене TФино пране, не се препоръчва гладене Пране за гладене Пуловери, одеала Фанелки, блузи чаршафи чорапи, детски Трикотажни фанелки, покривки, дрехи за спорт Блузи фанелки чаршафи ФИНО макс. 2 kg / 2,5 kg Дост. сухо за съхранение Леко влажно КРАТКА ПРОГРАМА Деликатно пране за сушпене на пониска температура, за което не се препоръчва гладене Деликатно пране за сушпене на пониска температура, за което не се препоръчва гладене Блузи, деликатно бельо Блузи, деликатно бельо макс. 3 kg / 3,5 kg Дост. сухо за съхранение Пране устойчиво на високи температури, да бъде изсушено бързо Спортно дрехи от памик или смесени тъкани. 27

28 Програма Вид пране Вид пране ФИКСОРАНИ ПРОГРАМИ 15 мин до 2 часа Някои дрехи, които не са напълно изсъхнали или малки количества пране (до 1 kg),... Пране изискващо предварително изцеждане макс. 3 kg / 3,5 kg ВЪЛНА макс. 2 kg Хавлии, пуловери. Спортни дрехи Край Кратка програма за вълнени дрехи Вълнени дрехи предназначени за пране в перална машина. Веднага след приключване на сушенето извадете прането от сушилната машина. СМЕСЕНО ПРАНЕ Сухо за прибиране СУШЕНЕ В КОШНИЦА 15 мин до 2 часа ВЕНТИЛАЦИЯ 10 мин до 2 часа Смесено пране За сушене на дрехи без Дрехи които да се вентилират бързо (без топлина) макс. 3 kg / 3,5 kg Белъо, покривки, дрехи Спортно облекло Дрехи които са носени и имат нужда да се проветрят 28

29 Програми / още настройки Програма Още настройки Отложен старт По ниска температура Против намач кване Изключен нагревател Защита на деца Звуков сигнал Памук Синтетика Фино Фиксорани програми По ваше желание Вълна Смесено пране Вентилация Кратка програма Сушене в кошница 29

30 Таблица със стойностите на консумация Стойностите в таблицата са дадени за 6/7 кг. пране (измерено по EN61121 стандарт) при различни обороти на центрофугата (програма сухо - готово за съхранение). Обороти/ мин Влага Време за сушене I % в min Консумация на енергия в kwh 6 kg 7 kg 6 kg 7 kg 6 kg 7 kg 800 4,2 4, ,4 5, ,5 4, ,7 4, ,3 3, ,4 3, ,0 3, ,1 3, ,7 3, ,7 3, ,6 3, ,6 3, ,5 2, ,5 3,0 Стойностите могат да се отклоняват от посочените в следствие на различно качество на тъканите, сила на центрофугиране и температура в помещението. 30

31 Таблица със символи за текстил Влезте в главно меню, изберете полезни съвети - символи за текстил. Сушене Забранено сушенето в сушилна машина Изцедете, прострете и сушете Не изцеждайте, прострете мокри и сушете Изцедете, поставете на равна повърхност и сушете Забранено сушенето в сушилна машина Сушене при нормална температура Сушене при ниска температура 31