Знак Мойры. Книга вторая. Волчьи войны (2010)

Размер: px
Започни от страница:

Download "Знак Мойры. Книга вторая. Волчьи войны (2010)"

Препис

1 Знак Мойры. Книга вторая. Волчьи войны (2010)

2 О Л О АМЯТЬ ЕМЛ т е л е т к, к к у л де. ду е, то е е о то о е, о д е, т е е е е у е т о ло о о уде, кото е е од е л е лед. о т о тол ко де е, д е о, д ете. от од д о те д лек е от е е е л у дел, к к пе е екл пут д у о. уде о е де кло л к е е у. Лето п о ло, о е по л л по лед е л т д е к, у е по к п п о у. к о о де е е кло о - к удел ете. туп л у е к. О п ел о- п д. пко оло е е ко пле о е тел о л е е л. о ел, од окое т ое е, о ее т т е о полуо т о е, л е е д лек. у п ед то ло полу т о о е л е е т д у до, д о е -. Это л К т д, К ту туо. о е о е л к уд. у у де о ло т т ел к у до, п дт л де подел т о. т о ет, лу п ел е о т о е е е о е о д? о ет т, о? Это е то е о о е е отл ло, о е о де, е кол к од от т, у к л, дел е д, е л о о т о т о ле. о о од д. ол ко по ле у, о то е о т о по л о т плодо, о о т л е т е о е т к л, у кото о поло л. ок, де л о л дко по е о т, о л подо к е о у ел к у ло о л д л пут ко е у. о едле о под л подо ел к к ле. О от л лу оку те. ло ео о т о. от, кто о л т т д у до, п от ул к к ле ук, ел к е п ко ут. О ел тол ко п л е о е т, то к л по о де е ек о е т е л. т д е, ел е о то о о т ко ул К т д е о по е о т к л. е то олод о о к о ут л е п о е то теплое, е ое, по т ое. д ле о дел л д, тут е у пок ло, то ет к л е л. К т д под л оло у. о ет, то лу о о ет? ет, ет лу л е т к е лед, к е по тепе о т о л к о т. о ото ел ут д л е. Отк о е о о о, о е о о пу л. д у к л е ел л, е к к пе ед по л ело е е к у. Это л лу т е. ео о к о е. О е т ее у т о л е ее. удто по е о у п л, о л л тел, л о, л. К т д о тол е ел. о о у отк ло к о ое де е. е от ел е о. О е у ул л. поло к о то о о ее п о е л, от о у е пе ед, о е ое е л о т. О л п ек к ко -то д ко к ото. е е оло, ол е олу е л, у л, к к у, ко. т о, о е упк. О е п о е л ло. л д е е, удто т у, отк л о т, подо л к о е, е о ул, л е о ук. од о о ло. ол ко л д д е. ел л л, о л к е лу ето, л л под пок о о ол л о о. от т к е то п о о ло. т о К т д п о ул у отк л л. О е ее ол е у е д о под ло. О о л дел. е е ло. к л п ете д е е отл л от д у. у ле о ол под л о. то е подт е д ло е о о о по.

3 о о л у е е, то то е о. о тело по ло е. К т д е л е ко л. е у ет. Это лу ло е о од. ко д ол е е у д т о ту, то под л е у л о. д е д к л о т. ЛА А 1 Л де о е л е ло ол елее, е т. к тел л е е л ее ло, то е ке о ет «ел». е ел ло пут т од д у олко о т о, е тол ко ел е отл л ее от о од е. е е ло о о е по одк, л д, л о од по дк оло. К то у е, ее у е лу л т е л д. е пут ее ле л к е е у. О е пе п од л пе ед, ду е л лет : еле т, е е т е л, о л те д ко ул, е пе епелок. е от е е о ло л ок ел ол е лу, т оло о, то ото т л ко л ко подлет к е еко. л е о л е у т о т ле е по ду етк. О о л, то о е е е од т те то ое е т. о то ее о е е е поко ло. ед о оде л по еду д о ко, ол е о, дол о т е л у е о од е док л ое п е о од т о. упол л, под о т оло о по е ле, о т л е олк е п оте то л. епе кто е по еет т т пут л. о к е е е, л ее е. О о л о т т т е т е то. л лу о ко. олод, л, от. о л т е л к о у. К е у-то, е под л т о у пок ее у у. т кт л ее куд -то д л, к е е у, о е о ле пок ул т. епе олк, е ое, п о о т у, ед о ут т л о то тет. у олод ол о ет ее о, е ое, по ед т. ко ко п од. едко ет, то о к о т л о л е т. поко о у дет, к к п ло ко д -то у т ле, ко д у л ее дете е. о л то о е у д т. е о д т д у е дел. е ело по о то, о л к е е у, куд по л ее т л де, то л е, п л л о л к л ол у т о л, то дол т ту те о оло у де у ку. Л е е е кол ко д е л по л, то л п едел те то, п дле е ее е т е. ел к т, то о по у т о л е п то у е е ее, п от, т л е е олее о от тел о е о т л л тел о п лу л к к до у уку, е п л к е ле, п у. олод е л ее д л о е е т. о о от к уп у д т уд ое дело дл од о к. ле, у то еле ко о т, о т л д леко по д. т е т е од ло о до е е, к то у е де, де е поп д л отк т е е т, ло ле е у е т от к. к е поо от, ол п одол л е т к е е у. е дол о до тупле е е о д у едл л е до ее до е к ко -то ко п. од т кту, л т л о л око т. О л у е е, то е кол к пе е е к, о токе ол, п ет т до о. Эт л е, т у л е едл тел е от е о л т т дл ее ле ко до е. о е к ле ко п л од о ку. л о л ул, о то о о под л л п п л к ол. О е л к ел е п о, по к о, то т к т ду оку, пок ле к ете ок, кото дул е т е у, удет к т ее п у о. ко е о у дел. т де ло е олее де тк о. о е т т од о о. ле до т. ет т о о л о о, то о, кото о о удет ле е до т. К е у л е у л?

4 е от е е, ко д к ко - уд под л оло у, л о т л л, пото о о то о о п л л, е пу к т до ду. от до е е о е т о т ет у е е ол е е кол к ет о, ее т к е ет л. ко е е е то о л. Од о по у л оп о т п л о ко ле т, лед е поко л о т л е. о п д т. л ото л. О у е л е т у олодо о к, кото п л е к е к т д. ек уп о о, о о о, е о ет уд о удет до т. ол у е п ото л к п ку, к к д у до ее долетел е е од п. п д у о о от о о. О л де е од. л тот е л о по е л по пе ет у т д, п т л дет к о оку т у то к о о о п. тот ее ет л. пу, о о е е т л е те, о тот т кт о о е оде л е, т до о ло е т. толк л, п л, о л то од у, то д у у то о у. то-то тут е т к. то-то т л ет е т п ле е. е е, е от у о у, од у от е ко о о п, ол е л до т т до. О п л л к, о пок е п д л. тут е п о по л, е дело. т до о л о к. ол ко е ол ет л ет ее ед ел п о е ое п т о. о к л е ол, о л. о е тел о т ое т т до. О о т к лу олк от туп т, о л л о о олод л, ее е л д п д л е у е е о т. ол дел л поп тку подо т к т ду ле о о к. е е е ек л ед леко, о о о, е уд т т т е о, п е де е о к у пеет до до е т. е к п ок, л о л к т ду. е п ле е, о е л тепе п о о е у е от т о. о о к л еку тут е о к л е ул к ол е. л по е ул едле о по е л п о от т д. д у о к е л о т к. О к л кл к п у пе ед е л п, о о ко л, п т л о л д ол у. л е пе л туп т о. О л к уп ее о к, о дол пут олод то л ее л. О о т о л, е п, од ко, ое о по п одол по л д т п е о епод леку олодо о к. о к, дол о т, пе е т л тот л д. О л е е о е, е кол ко у о е подп ул п л л к ол е. ее п о ле л о е о ло. л о к л л от ет, о дл е о т е кл к, о к п ул ее. ол ет ул е, око к п т, ел д у д у у лотку, п от к л п ке. Од клу ко уп л о е л п ок т л т к е кол ко ет о, л е по д о тке. д од дот л до о л д у о о, к к тут е д е л п п от к т уд о от л е о от ел. е п о о ко л, пе е од д е, у т л д у д у, п е к леду е у уд у. о ел. ол л т е тел ее, о к л ее е ое до ее от ое, еп, т к е тел о е. то ол о л т т о о т е у о е ел т. е пе е т о ко т, о к о о л ее. л ед у пел у е е от ее кл ко ок, к к о к еп л е е т ед., ол л. ол уд о л ее ло т, под тепе тол ко од о у т кту у т, о о л п от к. е ле пе ед л п уд л по о ку по о де, ко т ул л ое локо о л ок о ле у л у. о к л от ол по л л ок, п т о од т. о л е д л е опо т. ол у еку д е тел т о п от, ол ул к ее о лу, лу око о л е о кл к е е о ке по л л ее е л. К к о к т л по е е то о, к к ол л е оло о е к. у к о л л ел е л у т у потекл по ее. О т ул оло о,

5 л уд о коло т лок о е ле е о к, т у е ол е е е ел ул. Ко д ол л у, ее п от л у е е т, у е л. е е к еку д, л о л до о т о т ее е о т до, о т е у одо т уп ое о д л е о о од. *** Это лето о ло т т о дл дол пе ко. е л по ле к л ол е, удто у п о колк текл. то е у ло поко е е о о оке е. Л едк е по л л пт, о е е л д п л е к у, подо е те, то од т от уп е к пл од. де те, е то под к, де ео то о д е е о о ло уд т п ко п о о., то лето о ло т т о, о о о те т ло ет о к кое-то те е. Это ло ло о о. л л ук ое о пе. к ол у к дол, по т к е л, едле о п од л к е е у е ко е е е е о о. О о е пол л о д л, под ту п л, пол е т ел полуде о. Это л о у. ол о у о. д коп до пе о, еп л д л т к о л, у кул т е еле е тел, у одо е. к к л е у ел о т о т т коло о о, д у е к од о то ке, о леп тел о е к е под у то к ол е, е то у. ол о д о л е о у о л. от у е о о д е од л о к е у ел д. О л о теле е о о пл е. О л л тел о. опло е е е т. о е о по е о оле дол л о ок у т д у до. то ло п ед е е, т ел т л л т к о л. ло ко у подд ол о д п ед т л л о о о т л о то леде л ду у л ут л ое у о под у. т ло д е, то то ду ое п ед е о е, то те, ко у лу ло т ет т о о л до, еп е е о по л те е е е кол к по леду о, д е л едел. от, кто то л тепе пе ед, е т л кл е е. д туп т о л, ое те ое по е е е д о, о у по л, то е у от д е у т. ол о д ол дел т о е ело е е к ко те. Л, к п т к, от л те ту кл е к о т е от ле к. пол о т е л о ло тол ко к е епе о у одо о о ул к е л. о д то о о о п ет л е е поко т. едл тел о т о у о у е п ел е о о т. епе то у, кто п е ет пло е е т, ло е п т. к е ло. о ел К е л о, ол о д п ел е е т о. К к е о о л ку т у т о о о л. О ко л о е ук т л о оло у, л д е у п о л. от д о л е тело. у отело к т, о т ко л е о ол. О е у т о л ле, теку е о л, ое о пе е о е о о л. ук ол о д л е л ее л ее, к к т к оло у о. ек е т о о по о ел, л л л к о, о е е о ту л у е о к, у е ело. е к д е е ол о д л ук е е л ее, о е по л, то то е т. Ко т е еп у т ул ук п л. о т е о колк о л л пку у, о о у о о к о, е д ое тело о у уло пол. о т к к ол о д, ко е, т. е о е о, к ло, у у е ло. удто о е е п о о т о ло. л е, п от, у ко ло о од о е ло т к к ок пе ед. о ел тел о у о дел л д о у ел т о. т, т д по ед л ул то. О е о то по е т. ул то, К е л о, л де о. е о о л одолет т д т лет де о к! ол о д п к л о п ле е л. епе е у у е д у о о. о полко оде. от, кто по едет о у о к по еде, у то т де о ку, од о е д у до. о кто е о ок у е то е

6 по о е. од е о о о е о т ул то о. дет к т. о е о т ло. о у у о т о к. ео о о о к. *** л од ое о о л е, пол е о лет ое. Это л у е е те те к о к у е к, д е е ко т по ол е, к к л о е д у д. Э л е о ел к у до, тепе у п дле л од т д т о ко ко т, поло е д у д е о. е п о о ло е е о т о т е тел о. е е е кол ко д е по ле е о по е о т по ледо л од о д у, к д д е, к ло, т о л е е у ее. е т л, од л де о. е т о ле, де о к, е е л д о. од лед е ел л д. те л Э о т е, тот отп л к т ле до о л Э. о л к д у, кото по лед е е лет п о ел до - е, дел е е о о е е о до т. де о тепе? к л л о от? д ло л е у п т де о ку? л тол ко од о Э. то о л у е е, т к к к д у д о о т е е е о т о л. л од по л, д у о у е то у т о л... т, Э, о де о тепе? подо ел к ок у. к о те по т е к о л т ко о. е от у, т п о од л ул е т у е к. о е - т л о то т е о о о о д. ко е о л т о,, о о о, е од к д д е т е о л е о оп о т. - о е ту т о л, к ло, т е тел о по е л т е у еот т пот е. л тол ко п о то о л де т тел о ту т ел к у до п отк л ок о, пу т по е е е е о о е е о о ду. Лето ло о е. т, е от т е о е лопот о ет, е ло п д о е Лу д. л е п д е е е о п о дут о де, п д о е ко ол л т Эо ко оле, по е т е удут п д о т лето, д, у т к ул пе е пе е те е т о, - е д у д о е т о д е т Лу д у толет е о ду по ед л о о д о. О о о п л л ко ол о д о е -, о п ут т о л п о е е то о е о о о д. о то оду е т ко ол, т к е п ку о по е л о о т е о п е д. у, п о е, к ло, то е тол ко то т ло п о от ут т п тел т. о л о е о дел е, к т е о л. у д до ул. ок о о т тел - ото л к п ед то е у п д ку. о о т удо т л л е о то ду т. е е у т уд о ло о едото т е -л о ко к ет о. у т о лу око пе л л ло е о л. у т к е т ло Э *** К д тупле е е е т ое пут ко у т л п л е кол к от до о, од л ко те е те у л, л д дол о д о е е е п о л до. е п од д л, пол е ето, п, е е е. лет е о д л пут к е е, пол е е д. о ле у е т л ук у л олл у о е елод, кото е тот т л по то т ол ке. де о у л е о т ук е л, е о у т пе. т е о е ло. е т т т до у е е к л е у тол п о. е т ел е о по е о у пут. до е о к д о у л по е е о ое у т о оп т о т, ду е о по улет л п о. к д е е д ол к, по е о е л, то л ет ду ле. ел

7 ел т к у о ле л е е д е. к д д е о е л ее о у л, к к е т ет е то о т о о ело ек., о л т о у о, о, ко е о, о о о л е о, е под л е о т е о, е от е л оп о. о е е о е к е у п л : о ед т е д у до л ее под ту. олее то о, д ее л те, то е о кл л о ет. К к е отело тепе от л од т е о подде ку, к т, то, е от то, о е т е у. о ел у е е ло. от по е у по ле то о т о о о о ел ко ле у ле т л т к ол л. ее л т ло о ле е о о еу е е о т е е. е от то, то о ее д у л до, о у т о л е о е од око. е т олл п т л ле де у ку, о лу е ду по л, то то е е по о ет. лее до ло полу т от ет о оп о. О у дел т к о о. отк ло тол ко т. Л о ее дел ло к ут. Л едк де о ул ко от е л е у пе е поп тк д у е е ел т ее. о о по-п е е у л о е к. у д д л е о у оде ду, е т под е л ее оло до пле. ле ол е е е по од л лку од ку, к ко л дел е. олу ое олото отделко пл т е ел пл о е л е. ее о т л ду о по о ел, ле е д о л е о о о. Этот по о, т к е е о о, кото у о п колол е е уд, по л е о д у де, ле ло от ло, то к ет о то о ет. о о о е л дл по о пле е, о е е о оп л е о п од е, у т у од ее от е о ео к о е ое тепло. К к удто е ое тело то о ду о о о по о ло о тел. олл, у те полу ет е лу е лу е, т о к л о, ко д о до л о у елод е л. от, к ло, уд л. О у е д о е л л от ле ло, те олее по л. л од те, ет тел к е. о е, то у е, о е т!, де, о лу у тел л од, о под к. е т то е л е лу е поло е ду. ее у т о оло е л л то д е о ле. то д е, кото е о п о ел, т олу оде д до, еот туп л о е. то е по ло, к к о олл о у о л е од, о о л, то то л к тк пе ед к о е, кото у о покл л до е т до ко. к ду о л о ол о д е, о п о л дк о, е д л е поко. екото ое е е т ое ол л, по е л д д у д у. е т, д у к л ле,, о е т ду е. де уд ле о п под л о. е е пе е т л по т оо тел о т тол о де у к. О ол о д е, п одол л ле, ед т к? О ое кл т е. поо е л е е то е ое. Ото т т т кт к е о е у. ел. е т ду о к ул. дол пол т е о е е. ет д у о о од. о п е де е де у у, до е е о ое у пет дел т. о поло л ол ку, п под од у о, лу л тот о о. у о е по л е е то е т. Э е! то т е е ду л? от, п т, е п о отло т т к то у ол - тото-т -т кое! ле у пок е ул ул е у по л : л е до от к т Э л д. о пе о е покое о пе е л ул. О по л, к ко о о л по ле т ул то о. К к е п о е л то д т е о. о о, о, то о п о е л де у к. е то о, де о е, о о. К то у е

8 ле по ол л е о о, л д по о е ед то од о о, то д у о о. о те, о о л, то к л е л ту о, ко д л у ле у? О к л, то е п ед то т пол т т п ед к. О о олкл, л д пу тоту, пото к л у е ло о е д у, е е о : п ед к. о о о, то е т от ет о оп о. О е е. ут, по кото о у до дт. п ед к. е т о ле е по л пле. т к отел те е по о, ле, о п ед к о тол ко ле е д, тол ко о т е, о к к е о о о л л. Отк о е о о о, е п по е о, то о ло к т е о те. д у о то о, е о, т к л е, то о, е т, д о о те о е к к д у д, у е ул олл. ле к ул, о л д ее по-п е е у л у т е ле куд -то д л. е до дт о - о, еле л о, о у е е о к л о. о - о? о кл к ул о. от то д! т о ку? е ду, то т о е -то д л К к е! у е о, ол ке, де, пол е до е т, де о к, т е ел д у до! по ду од, о л ле. о о у е о к ул еду о оду. от е е лупо т! о кл к ул о., е т е отпу т те од у, ет тел к е! то, о е у о л? е т поло л уку о у пле о о т л к лее: о е по т о - о? то, о о о т о деле дет дк т т т е п ед к. у, т п. о по де то о, ле. ед е, тепе по ду уде до, олл. о ледует т о то о ее. у е л т е ку т о е о. дел е, то т л то, то е. е д е т т е у ее, ле, т е о е о о т е е. е. е у к, ул у, к ул. у, п о о л олл, о до О о! Кл у п едк - о, о е у ед е! е п о е т ко л о. л л? п о л о. ле к ул. О о л дел де е к л по к то о, то о ло п о е т ук, кото о о е тол ко то у л л. одо д к е, о е д то п о л: то т е е? о ет т, е о, п о епт л е т, о то-то т л л, о пок л к о уко. е по от одо д! о т о л ее ле. е у к о ут л. епе о е д л е. е ет. ото л у уту л ут е. ле е оп о т о у пол л ее тело. О к л л поп т л п по т, то дел л ел то еле о ел. о е о у о л по т. О о л пе ед о о е о по о о ледо л те ое п о т т о. ле о едото л. О то о о поп т л пле ут у у, к к ол у, л ко о к у пе ок. Э е под л к ее пле, пе е л к т ук, ко к п л е. е е о о, у ее полу т. олл е т т е о о от ел де у ку. о л де о п о ел к уло то-то по о ее уко. у е ло, ко д ле т о л т ко. О е по л, то е п о од т. дел тол ко, то о к ет л, у т о едет к ку -то е едо у ут е о у. о о е ел е е т. ле л е е о е о, о т к е ут о п о то пу л. у е п од ло л д т ее уд тел е по о о т.

9 о л, то е л е п е е е т. тут п о т л ок у ее подо о едле о тек е л е е д о о улк. е к е ол о л, е ет о п о ок у ее п о т т о. ле ле о у дел е ок у. о д у е. е е. то, то ло д л е,. д у л о де у к, до то о о е е о еп о е ое, о е о п ео ло. О до ул око отк л л. О ее пут к д о ул. е о т о о, е т. Это ло д. О т, к л о, п л то о у де е е. д е ду то? п о л, леду е, о. о полу л от ет о оп о е, е ле у пел то-л о п о е т. л! о кл к ул о, у де ое о по, по е о о ле. от то д! К к т де о ут л? е т л до о ле е. т, т, де е, по. О п л, ло о по у т о л, де к т о о е. де л л, ул, по ле, е т ло д. ле под е л к ое у по, ледо е к от о л олл. пу, о о л утек. у п ло е ло по е т, п е де е уд ло у поко т п т. от ко л, пото о е л л од о т о е о е е. Это дол о т, до к, п д ед? до л олл. е о е, от ет л ле. е у к подо л к ло д л д. е, к к д у, ло едло. Ко д е о од л ле л о, л ду п ло о т т ло де, о д е е у пел едл т. е то д ле ет л п к е о едлу ко е о ек. О е л е те. те е о, о п под л по к л е о. ут ок л по к олу о тк, кото у л д де л оло у к е д, ко д ле е о л о е л. ле ул ее, е е о ло л п т л у ку. Эт по к по о ет е е по т ело ек, кото ое е т к по о е. ле покл л к к о о ко ее к т л д. оло к тк удет по т о то о е. у е ул к ко т у. е о е те ело, олл о кле л о о. у, ло те, по ду п о ду, к л ле. о п т л о по от ел е т. О п т л л дет ее л е лед е поко т по по оду о отлу ек ле, к к е п т л. те по, к к о у л о ел, де у к к д е е у од л куд -то од, отк от п едло е д у е оп о о д т ее, ко д е о о л, куд отп л ет ое те ое е уток. от тепе о под л, е о е о, тол ко у д у уко, у л те оту. олл п о лед л, к к ее лу т е ет л де е. до у, о ук л оде ло де де, то о т е о от ол е.

10 Гаррі Поттер і келих вогню (Книга 4) Гаррі Поттер і Орден Фенікса (Книга 5) Гаррі Поттер і напівкровний Принц (Книга 6) Гаррі Поттер і смертельні реліквії (Книга 7) Напівзагублений. Книга третя Напівдикий. Книга друга Колір магії Правда