Точки/Оценки Събеседване Не се допуска до събеседване Не се допуска до събеседване. Име, презиме, фамилия. Изпитен тест. Практическ и изпит

Размер: px
Започни от страница:

Download "Точки/Оценки Събеседване Не се допуска до събеседване Не се допуска до събеседване. Име, презиме, фамилия. Изпитен тест. Практическ и изпит"

Препис

1 1 ПРОТОКОЛ Днес, година, в сградата на Плевенски районен съд, в кабинет 209 и зала 3, ет.2, за времето от 10:00 часа до 17:10 часа се проведе тест, практически писмен изпит и по реда на постъпилите документи на допуснатите до участие в конкурса кандидати за длъжността Съдебен деловодител при Плевенски районен съд. С протокол от година на комисия в състав: Председател Дария Митева съдия в ПлРС и членове Биляна Видолова - съдия в ПлРС и Асен Даскалов съдия в ПлРС са допуснати до участие в конкурса всички кандидати, подали в срок документи, както следва: 1. Йорданка Стефанова Начева, вх. 307/ г. 2. Станислава Тониславова Станева, вх. 684/ г. 3. Венислава Стефанова Николова-Пелова, вх. 818/ г. 4. Таня Петкова Игнатова, вх. 911/ г. 5. Боряна Стефанова Цанова, вх. 1136/ г. 6. Галина Николаева Пачева, вх. 1185/ г. 7. Николай Веселинов Димитров, вх. 1626/ г. 8. Сара Руменова Сталева, вх. 1767/ г. 9. Ася Светлинова Маринова, вх. 1831/ г. 10. Анелия Алексанрова Крумова, вх. 1916/ г. 11. Велислава Ценкова Маринова, вх. 1956/ г. 12. Светлана Владимирова Иванова, вх. 1990/ г. 13. Милена Георгиева Грънчарова, вх. 2117/ г. 14. Десислава Радославова Стоянова-Маринова, вх. 2160/ г. 15. Нерил Ердинч Калева, вх. 2165/ г. 16. Ренета Борисова Николова, вх. 2214/ г. 17. Калинка Ивова Дунчева, вх. 2217/ г. 18. Десислава Недялкова Чоканова, вх. 2255/ г. 19. Мартина Хариева Далева, вх. 2275/ г. 20. Десислава Валериева Мачорска, вх. 2320/ г. 21. Цветомира Николаева Цолова, вх. 2345/ г.

2 Вторият етап от конкурса се проведе чрез тест, писмен изпит и с кандидатите за типичната квалификация за конкурсната длъжност от комисия в състав: Председател Ралица Маринска-Ангелова заместник-председател на ПлРС и членове: Теодора Начева съдия в ПлРС, Ана Илиева съдия в ПлРС, Мариана Тодорова съдия в ПлРС и Мария Цачкова административен секретар на ПлРС. От допуснатите до втори етап кандидати се явяват всички, с изключение на: 1. Станислава Тониславова Станева, вх. 684/ г. 2. Ася Светлинова Маринова, вх. 1831/ г. 3. Десислава Радославова Стоянова-Маринова, вх. 2160/ г. 4. Десислава Недялкова Чоканова, вх. 2255/ г. Кандидати бяха поканени в зала 3 ет. 2 в сградата на Плевенски районен съд за представяне на комисията и обявяване реда за провеждане на конкурса. Председателят на комисията разясни на кандидатите начина на провеждане на втори етап от конкурса, а именно: 1. Писмен тест, обхващащ въпроси от правилника за администрацията в съдилищата и длъжностната характеристика на длъжността Съдебен деловодител. 2. Практическа задача съставяне на ръкописна писмена молба за издаване на съдебно удостоверение и изготвяне съдебно удостоверение - на компютър, по зададена от комисията задача. 3. Събеседване, в хода на което ще се обсъждат въпроси относно кариерното развитие на всеки от кандидатите, квалификация, умение за работа в екип, личната мотивация на кандидатите за работа на длъжността съдебен деловодител, отношение към изискванията за работа при ненормирано работно време. На кандидатите се даде възможност един от тях по желание да изтегли един подготвените три варианта на изпитен тест. Кандидат 15 Нерил Ердич Калева изтегли ВАРИАНТ 2 от тест за конкурс за длъжността Съдебен деловодител при Плевенски районен съд. Председателят на комисията разясни отново на кандидатите методиката за оценяване на резултатите от проведения тест. 2

3 Всеки въпрос от затворен тип има само един верен отговор, като за всеки верен отговор на теста се дава по 1 точка, а за грешен отговор не се отнемат точки. За въпросите с отговори за изброяване, се дава по една точка за всяко вярно изброяване /отговор/, при грешно не се отнема точка, като максимума е 5 точки на изброяване. Максимален брой точки от теста 20 т. На кандидатите се раздаде тест ВАРИАНТ 2 като им се даде възможност за 30 минути да попълнят теста. Решаването на теста започна в 10:25 часа и приключи в 10:55 часа. Кандидат, получил 10 и по-малко точки от тестовото изпитване, не се участие в следващите етапи от конкурса. Практическият изпит се проведе в кабинет 209, ет. 2 в сградата на Районен съд Плевен, оборудван с шест еднакви по технически параметри компютърни конфигурации. Последователно, в три групи на всички кандидати председателя на комисията Ралица Маринска-Ангелова, зададе задачата за съставяне на ръкописна писмена молба за издаване на съдебно удостоверение. На кандидатите бе дадена възможност за времето от 5 минути да изготвят молбата и стилистичното да я оформят, след което се премина към втория етап от практическия изпит изготвяне на съдебно удостоверение на компютър. На кандидатите бе дадена възможност да се ориентират и настроят компютърната конфигурация за изготвяне на съдебното удостоверение. На кандидатите бе осигурена възможност в рамките на 10 минути да изготвят, разпечатат и подпишат собственоръчно изготвеното от тях удостоверение. Оценяването на работите на кандидатите се извърши по следната методика: - на ръкописната молба - максимален брой 10 точки; - на съдебното удостоверение - максимален брой 10 точки, като на преценка подлежат начин на оформяне, правопис и пунктуация. Максимален общ брой точки от практическата задача - 20 точки. Кандидат получил 10 или по-малко точки на практическата задача, не участва в по-нататъшното провеждане на конкурса. Такъв кандидат ще бъде поканен за то, за да бъде запознат с резултатите. След приключване на писмения изпит на кандидатите бе обявено, че следва да се явят в 15:00 часа в зала 3 на втори етаж в сградата на РС Плевен за провеждане на с Комисията. 3

4 Кандидатите получили 10 и по-малко точки на втория етап Йорданка Стефанова Начева, Венислава Стефанова Николова-Пелова, Галина Николаева Пачева, Велислава Ценкова Маринова, Нерил Ердинч Калева и Десислава Валериева Мачорска не се допуснаха до събеседвате. Тези кандидати Комисията запозна с резултатите от теста и писмения изпит. За времето от 15:00 часа до 17:10 часа в зала 3, етаж 2 в сградата на Плевенски районен съд Комисията проведе с кандидатите. Кандидати бяха извиквани един по един по реда на подаване на документите за провеждане трети етап от конкурса. На всеки от кандидатите бяха задавани въпроси от членовете на конкурсната комисия: такива, касаещи работата на съдебния деловодител и такива, свързани с личната мотивация на всеки от тях за участие в конкурса, изискванията за типичната квалификация за конкурсната длъжност, въпроси относно достигната степен на образование, предишна и сегашна месторабота, семейно положение и кариерно израстване. На кандидатите бе обявено, че резултатите от конкурса ще бъдат обявени на г. на сайта на РС Плевен и на информационното таблото в сградата на РС Плевен, ет. 2, до зала 5. След приключване на третия етап от конкурса Комисията обсъди събраните впечатления от събеседванията с кандидатите и прецени кои от тях при съобразяване резултатите от теста, писмения изпит и споделеното пред комисията ще се справят максимално добре с работата, която ще извършват и ще се впишат в съществуващия колектив. Комисията постави оценка на работата на допуснатите до класиране кандидати от теста, писмения изпит и то, както следва: 4 Име, презиме, фамилия Йорданка Стефанова Начева, 1 вх. 307/ г. Венислава Стеф. Николова-Пелова, 2 вх. 818/ г. Таня Петкова Игнатова, 3 вх. 911/ г. Боряна Стефанова Цанова, 4 вх. 1136/ г. Галина Николаева Пачева, 5 вх. 1185/ г. Изпитен тест Практическ и изпит 13 т. 5 т. 15 т. 7 т. Точки/Оценки Събеседване Крайна оценка 15 т. 19 т. 7 т. 41 т. 17 т. 20 т. 10 т. 47 т. 11 т. 5 т.

5 Николай Веселинов Димитров, вх. 1626/ г. Сара Руменова Сталева, вх. 1767/ г. Анелия Алексанрова Крумова, вх. 1916/ г. Велислава Ценкова Маринова, вх. 1956/ г. Светлана Владимирова Иванова, вх. 1990/ г. Милена Георгиева Грънчарова, вх. 2117/ г. Нерил Ердинч Калева, вх. 2165/ г. Ренета Борисова Николова, вх. 2214/ г. Калинка Ивова Дунчева, вх. 2217/ г. Мартина Хариева Далева, вх. 2275/ г. Десислава Валериева Мачорска, вх. 2320/ г. Цветомира Николаева Цолова, вх. 2345/ г. 16 т. 20 т. 9 т. 45 т. 17 т. 20 т. 7 т. 44 т. 14 т. 13 т. 6 т. 33 т. 14 т. 3 т. 11 т. 15 т. 10 т. 36 т. 19 т. 15 т. 8 т. 42 т. 17 т. 10 т. 11 т. 17 т. 6 т. 34 т. 15 т. 15 т. 6 т. 36 т. 13 т. 15 т. 7 т. 35 т. 16 т. 10 т. 12 т. 17 т. 5 т. 34 т. След обсъждане на резултатите, Комисията Р Е Ш И : КЛАСИРА кандидатите в конкурса за длъжността Съдебен секретар в Районен съд Плевен, както следва: 1. Боряна Стефанова Цанова 47 точки 2. Николай Веселинов Димитров 45 точки 3. Сара Руменова Сталева 45 точки 4. Милена Георгиева Грънчарова 42 точки 5. Таня Петкова Игнатова 41 точки 6. Светлана Владимирова Иванова 36 точки 7. Калинка Ивова Дунчева 36 точки 8. Мартина Хариева Далева 35 точки

6 6 9. Цветомира Николаева Цолова 34 точки 10. Ренета Борисова Николова 34 точки 11. Анелия Алексанрова Крумова 33 точки ПРЕДЛАГА на ПРЕДСЕДАТЕЛЯ на Плевенски районен съд ДА НАЗНАЧИ на длъжността Съдебен деловодител на основание чл. 67 ал. 1 т. 1 КТ класиралия се на първо място кандидат: Боряна Стефанова Цанова 47 точки Протоколът, ведно с всички документи от проведеният изпит и направеното класиране да се представят на Председателя на Районен съд Плевен. КОМИСИЯ: Председател: Членове: 1 /п/ Ралица Маринска /п/ Теодора Начева 2. /п/ Мариана Тодорова 3. /п/ Ана Илиева 4. /п/ Мария Цачкова