КАТАЛОГ. на артикулите от благородни метали на Райфайзенбанк (България) ЕАД

Размер: px
Започни от страница:

Download "КАТАЛОГ. на артикулите от благородни метали на Райфайзенбанк (България) ЕАД"

Препис

1 КАТАЛОГ на артикулите от благородни метали на Райфайзенбанк (България) ЕАД

2 1.Монети Злато Златна монета Свети Наум емитирана от БНБ- Българската народна банка с годината "1879", изписана върху лентата. Под лентата е разположена номиналната стойност на монетата "100 лева".околовръст са изписани "Българска Народна банка" и годината на емисия "2010". На обратната страна на монетата са изобразени: портрет на Св. Наум по икона от ХІV-ХV век, църквата от манастира "Св. Наум" в Охрид, където се пазят мощите на светеца, и надпис "Св. НАУМ". Автор на художествения проект е Иван Чолаков. Тираж броя. Американски орел (САЩ) Американски орел (САЩ) -1/10 унция емитирана от монетния двор на САЩ -(тази монета се продава без ДДС, защото е инвестиционно злато. Монетата е от злато с проба 916,7/100, с качество: висше, мат гланц. Теглото е 3.39 гр., диаметър 16,5 мм, номинал 5 USD,година на емисия 2010 г. Американски орел (САЩ) 1/4 тройунция Монетата е от злато, проба 916.7/1000, тегло 8.48 гр., с диаметър 22 мм., номинал 10 USD Лице: статуята на свободата с факла в дясната ръка и маслинови клонки в лявата. Гръб: орел носещ маслиново клонче, кацащ в гнездото си. Друг орел с новоизлюпени малки чака в гнездото. Тази картина символизира Американските семейни ценности и традиции

3 Виенска филхармония (Австрия) Виенска филхармония (Австрия) 1/10 унция Монетата е от злато, проба 999.9/1000,диаметър 16 мм., с тегло 3.11 гр. и номинал 10 EUR, емисия :2009 г. Виенска филхармония (Австрия) 1/4 тройунция Монетата е от злато, проба /1000, с тегло гр., диаметър 22 мм., номинал 25 EUR Лице: Изобразени са музикални инструменти символизиращи Виенската филхармония. Гръб: Органът в "златната зала" на Виенската филхармония. Също така, номинал, тегло и проба на златото и година на отсичане. Китайска панда (Китай) Монетата е от злато, проба 999/1000,с тегло Китайска панда (Китай) 1/10 тройунция тегло : гр., диаметър мм., номинал : 50 YAN, Китайска панда (Китай) 1/20 тройунция. тегло:1.55 гр., диаметър мм.,номинал : 20YAN, Китайска панда (Китай) 1/4 тройунция Монетата е от злато, проба 999/1000, с тегло гр., диаметър мм., номинал 100 YAN Лице: Дизайнът на гърба на монетата от 2010 г. е с 2 игриви панди, които се хранят седнали, на фона на бамбукова плантация, теглото и пробата на златото. Гръб: Небесния храм в Пекин, заглавието "Народна Република Китай" и годината на отсичане. Кленов лист (Канада) - Монетата е от злато, проба 999.9/1000, като: Кленов лист (Канада) 1/10 тройунция тегло 3.11 гр., диаметър 16 мм., номинал: 5 CAD, емисия 2008 г. Кленов лист (Канада) 1/20 тройунция тегло: 1.59 гр. диаметър мм., номинал 1 CAD, емисия 2008 год. Кленов лист (Канада) 1/4 тройунция Монетата е от злато, проба 999.9/ 1000, с тегло гр., диаметър 20 мм., номинал 10 CAD

4 Лице: Êëåíîâ ëèñò, íàé- çàáåëåæèòåëíèÿò ñèìâîë íà Êàíàäà Гръб: Áþñò íà àíãëèéñêàòà êðàëèöà Åëèçàáåò II â ïðîôèë íàäÿñíî Австралийско кенгуру (Австралия) Австралийско кенгуру (Австралия) 1/4 тройунция Монетата е от злато, проба 999.9/1000, с тегло гр., диаметър 20.1 мм., номинал 25 AUD. Австралийско кенгуру (Австралия) 1/10 тройунция - Монетата е от злато, проба 999.9/1000, с тегло 3.11 гр. диаметър 16.1 мм., номинал 10 AUD. Лице: Áþñò íà àíãëèéñêàòà êðàëèöà Åëèçàáåò II, äåëî íà Ðàôàåë Ìàêëóô, â ïðîôèë íàäÿñíî Гръб: Êåíãóðó, åäèí îò ñèìâîëèòå íà Àâñòðàëèÿ Британия (Великобритания) Британия (Великобритания) 1/4 тройунция- Монетата е от злато, проба 916.7/1000, с тегло 8.51 гр., диаметър 22 мм., номинал 25 GBP. Британия (Великобритания) 1/10 тройунция- Монетата е от злато, проба 916.7/1000, с тегло 3.41 гр., диаметър 16.5 мм., номинал 10 GBP Лице: Áþñò íà àíãëèéñêàòà êðàëèöà Åëèçàáåò II îò ßí Ðàíê- Áðîóäëè, â ïðîôèë íàäÿñíî Гръб: Áðèòàíèÿ ñ øëåì è ùèò, íîñåùà òðèçúáåö â äÿñíàòà ñè ðúêà è ìàñëèíîâî êëîí å â ëÿâàòà. Òàçè âíóøèòåëíà ôèãóðà, äåëî íà ñêóëïòîðà Ôèëèï Íàòàí, íàïîäîáÿâà Áðèòàíèÿ, èçîáðàçàâàíà âúðõó ôëîðèíèòå íà Åäóàðä VII ìåæäó 1902 ã. è 1910 ã

5 е от злато с проба 916.7/1000, емисия : г. Крюгерранд (Южна Африка) -Монетата Кругерранд ( Южна Африка ) 1/4 тройунция тегло гр., диаметър 22.0 мм.; Кругерранд ( Южна Африка ) 1/10 тройунция тегло гр., диаметър 16.5 мм. Лице: Портрет на Пол Крюгер, първият президент на Република Южна Африка. Гръб: газела - националният символ на Южна Африка 1.2. Сребро Съкровището от Летница - емитирана от БНБ- Монетата е от сребро, проба 999/1000 с нанесено частично позлатяване, качество висше, мат- гланц. Теглото й е 20 гр., а диаметърът 40 мм. Монетата е с номинал 10 лева и тираж от бр. Част от монетна серия Съкровищата на България. Сребърна монета 125 години от Съединението на България Монетата е от сребро, проба 925/1000 с нанесено частично позлатяване, емисия 2010 г. Качеството е висше, мат- гланц теглото й е г., диаметър мм., гурт- гладък. Монетата с номинална стойност 10 лева и е в тираж 5000 бр. На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на БНБ с годината 1879, изписана върху лентата, а околовръст е надписът БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА, годината на емисия 2010 и номиналната стойност 10 ЛЕВА. На обратната страна е изображение с нанесено позлатяване на - 5 -

6 печата на създадения в гр. Пловдив през 1885 г. Български таен централен революционен комитет. Околовръст асиметрично е изписано 125 ГОДИНИ ОТ СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ. Сребърна възпоменателна монета Манастирът Зограф Монетата е от сребро, проба 925/1000, тегло гр., с диаметър мм.. Номиналът й е 10 лева, година на емисия 2011 г. 200 години от рождението на Захарий Зограф емитирана от БНБ- Монетата е медна, възпоменателна, качество : мат- гланц, висше. Теглото й е 16.4 гр., диаметър 34.2 мм., гурт гладък,. Година на емисия 2010 г., номинална стойност 2 лв., тираж 6000 броя. На лицевата страната на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка с годината 1879, изписана върху лентата. Околовръст са изписани БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА, годината на емисия 2010 и номиналната стойност на монетата 2 ЛЕВА. На обратната страна на монетата е авторско пластично композиционно решение по автопортрет на Захарий Зограф, съхраняван в Националната художествена галерия и надпис 200 години от рождението на Захарий Зограф. Сребърна монета на БНБ от серията Именити български гласове - Гена Димитрова - Монетата е от сребро, с проба 999/1000 (с двустранна оксидация върху външния пръстен и позлатяване върху вътрешния кръг на обратната страна на монетата). Качество: мат- гланц, висше; гурт гладък; тегло гр., диаметър 40 мм. Година на емисия 2011 год

7 Лице: на лицевата страната на монетата във вътрешния кръг е изобразена емблемата на Българската народна банка с годината 1879, изписана върху лентата, както и номиналната стойност 10 ЛЕВА. Околовръст по външния пръстен са изписани БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА и годината на емисия 2011 Гръб: на обратната страна на монетата във вътрешния кръг е изобразена именитата българска оперна певица Гена Димитрова в ролята на принцеса Турандот от едноименната опера. Околовръст по външния пръстен е изписано ИМЕНИТИ БЪЛГАРСКИ ГЛАСОВЕ и ГЕНА ДИМИТРОВА Средновековни български владетели Хан Крум, емитирана от БНБ, 10 лева, 2011 г. Метал, проба: Ag 925/1000 с нанесено частично позлатяване. Качество: мат-гланц, висше. Тегло: г., диаметър: мм, гурт гладък, Тираж: На лицевата страна на монетата са изобразени: фрагмент от миниатюра от Манасиевата хроника хан Крум вдига наздравица със славянските владетели; емблемата на Българската народна банка с изписана върху лентата 1879 година; номиналната стойност 10 ЛЕВА и годината на емисия Околовръст по външния пръстен е изписан текстът БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА. На обратната страна на монетата във вътрешния кръг е изобразен фрагмент от миниатюра в Манасиевата хроника хан Крум преследва ромеите. Околовръст по външния пръстен са изписани текстовете СРЕДНОВЕКОВНИ БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ и ХАН КРУМ. Именити български гласове Николай Гяуров, емитирана от БНБ, 10 лева, 2008г. Метал, проба: Ag 999/1000. Качество: мат-гланц, висше. Тегло: г., диаметър: 40 мм, гурт гладък, Тираж: На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка с годината 1879, изписана върху лентата, както и номиналната стойност 10 лева. Околовръст по външния пръстен са изписани БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА и годината на емисия На обратната страна на монетата във вътрешния кръг е изобразен именитият български оперен певец Николай Гяуров в ролята крал Филип от операта Дон Карлос. Околовръст, по външния пръстен е изписано НИКОЛАЙ ГЯУРОВ и ИМЕНИТИ БЪЛГАРСКИ ГЛАСОВЕ

8 Български народни приказки Косе Босе, 5 лева, 2011 г. Метал, проба: Ag 500/1000 с нанесено оцветяване. Качество: мат-гланц, висше. Тегло: г., диаметър: мм, гурт гладък, Тираж: На лицевата страна на монетата е изобразена емблемата на Българската народна банка с годината 1879, изписана върху лентата. Околовръст са изписани БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА, номиналната стойност 5 ЛЕВА и годината на емисия На обратната страна на монетата е изобразено цветно композиционно решение на приказката Косе Босе. Околовръст е изписано БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗКИ и КОСЕ БОСЕ. 100 години българско кино, 10 лева, 2015 г. Метал, проба: Ag 925/1000 с позлатяване. Качество: мат-гланц, висше. Тегло: г., диаметър: мм, гурт гладък, Тираж: На лицевата страна на монетата във вградения медальон е изобразена ролка с филмова лента, развиваща се извън медальона. Отдолу са номиналната стойност 10 ЛЕВА и емблемата на БНБ с годината 1879 върху лентата. Околовръст е изписано БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА и годината на емисията На обратната страна на монетата е изобразена стара кинокамера, а върху вградения медальон има надпис 100 ГОДИНИ, в който нулите представляват филмови ролки. Околовръст отдолу е изписано БЪЛГАРСКО КИНО. Исус Христос и дванадесетте Апостоли, със собствена кутия Колекционна монета от чисто сребро, проба 99.9, отсечена във висше, мат-гланцово качество в лимитиран тираж. Теглото на монетата е гр., диаметър 38.6 мм.,номинал 5 долара. Годината на емисията е 2008, а тиражът бр. Мотивът на лицевата страна изобразява в централната си част Исус Христос с картини от живота му. Във външния ринг стоят портретни изображения на дванадесетте апостоли

9 Година на тигъра сребърна с позлатяване, със собствена кутия Метал сребро, проба 99.9, тегло гр., диаметър45.1 мм., Номинал на монетата 1 долар. Година на емисията 2010 г Легенда за монета: В Древен Китай тигърът е бил животното на третия знак на зодиака (Ин), който съответства на Близнаци. Древните китайци смятат, че това е знакът, който пази дома от трите основни бедствия: огън, крадци и духове. Хората, родени в годината на тигъра, са силни, грациозни, независими и смели. Обикновено те са много харизматични личности, приятелски настроени и любвеобилни, но понякога могат да са егоисти и лесно избухват. Годината на Тигъра вещае амбиция за промени и постижения. Сребърен американски орел Метал сребро, проба Теглото на монетата е гр., а диаметърът 40.6 мм., Номинал -1 долар. Монетата е емисия от 2009 година. Гърбът на монетата носи плешив орел и щит с 13 звезди, олицетворяващи 13-те оригинални Американски колонии, позиционирани над главата на орела. Легенда за монетата Оторизиран от Американския Конгрес през 1985 г. и отсечен за първи път през 1986 г., Американския сребърен орел е чисто.999 сребро и е най-изчистената сребърна монета някога сечена и разпространявана в Съединените Щати. Всяка монета съдържа една тройна унция от чисто сребро и има размери 40.6 мм в диаметър и дебелина от 2.98 мм. Тя е впечатляващо голяма и едра монета единствената Американска инвестиционна монета под формата на кюлчета. Красива, ценна и забележителна като допълнение към всеки инвестиционен портфейл. Разглежда се като една от най-красивите монети някога сечени в света. Дизайна на лицето е базиран на Американския половин долар "Ходеща Свобода" (U.S. "Walking Liberty"), първо сечен през 1916 г. и проектиран от Немският имигрант скулптор Адолф Александър Уейнмън, също създал дизайна на известните Мъркури десет цента (U.S. "Mercury" dime), сечени през 1916 г. Гърбът на монетата носи плешив орел и щит с 13 звезди, олицетворяващи 13-те оригинални Американски колонии, позиционирани над главата на орела

10 Американският Сребърен Орел се сече в Монетен двор Уест Пойнт, Ню Уорк, и е законно платежно средство с номинална стойност от един Щатски долар символична стойност, имайки предвид, че пазарната цена на една унция сребро е много над един долар в последните четири десетилетия. Сребърна монета Британия Монетата е от сребро, проба 958/1000, тегло гр., Диаметър: 40 мм, Номинал: 2 GBP, Година на емисия 2010 Сребърна инвестиционна монета Виенска филхармония Монетата е от чисто сребро, проба 999/1000, с тегло гр., диаметър 37 мм, номинал евро. Година на емисия 2010 г. Сребърна монета 1 унция с позлатяване Корабът Баунти, Монетата е от сребро, проба 999/1000, с диаметър 40.5 мм., номинал 2 долара. Годината на емисия е 2010 година. Продава се със собствена дървена кутия

11 Сребърна монета с оцветяване Година на заека Алиса в страната на чудесата Монетата е от сребро, проба 999/1000, с диаметър 40.7 мм., номинал 2 долара. Година на емисия 2011 г. Продава се в луксозна кутия - отвън цветна картонена, отвътре втора от пластмаса с изображение на часовник. Сребърна монета с оцветяване за Св. Валентин Вечна любов - Монетата е от сребро, проба 999/1000, диаметър 40.7, номинал 2 долара. Година на емисия е 2011 г. Продава се в собствена кутия с формата на сърце. Сребърна монета Година на козата,китайския календар Метал сребро, проба 999/1000, тегло гр. Номинал на монетата 1 AUD. Година на емисията 2014 г

12 Според китайските поверия козата е символ на своенравността, интелекта и креативността. През 2015г. лоялната коза ще е благосклонна към тези, които залагат на честността. Макар свенливо и бавно, както подобава на нейния ексцентричен нрав, тя ще донесе просперитет и спокойствие. 2. Кюлчета Кюлче от 1 гр. Златно кюлче Австрия, злато проба 999.9/1000, размери 15,10/8,80/0,50 мм. Кюлче от 2 гр. - Златно кюлче Австрия, злато проба 999.9/1000, размери 19,05/11,45/0,50 мм. Кюлче от 5 гр. Златно кюлче Австрия, злато проба 999.9/1000, размери 23,10/14,10/0,95 мм. Кюлче от 10 гр. - Златно кюлче Австрия, злато проба 999.9/1000, размери 31,60/18,60/1,05 мм

13 Кюлче от 20 гр. - Златно кюлче Австрия, злато проба 999.9/1000, размери 40,40/23,30/1,30 мм. Кюлче от 50 гр. - Златно кюлче Австрия, злато проба 999.9/1000, размери 49,65/28,45/1,95 мм. Кюлче от 100 гр. - Златно кюлче Австрия, злато проба 999.9/1000, размери 49,65/28,45/3,85 мм. Кюлче от 250 гр. - Златно кюлче Австрия, злато проба 999.9/1000, размери 31/50,50/9,30 мм

14 Кюлче от 500 гр. - Златно кюлче Австрия, злато проба 999.9/1000, размери 41/91/8,20 мм. Кюлче от 1 кг. - Златно кюлче Австрия, злато проба 999.9/1000, размери 51/116/9,20 мм. Забележка: Инвестиционните монети и кюлчета са освободени от ДДС. 3. Кюлчета Медальони Сребърни кюлчета медальони от серията IcOns SKINS (Кожи) на PAMP Артикулите са от сребро, най- висока проба 999/1000, с тегло 10 гр

15 Кюлчетата са с изображения кожи на животни, като РББГ предлага такива на зебра, леопард и крокодил. Зебра Леопард Крокодил РББГ предлага сребърни и златни кюлчета- медальони с мотив цветя, от сетията IcOns - Blooms на PAMP. Сребърни кюлчета медальони Blooms, Изработени са от най- висока проба сребро 999/ 1000, с тегло 6.2 гр. Мотивите на избраните от РББГ артикули са роза, орхидея и ирис. Роза Орхидея Ирис Златните кюлчета- медальони Blooms са с проба 999.9/ 1000, с тегло 6.2 гр. Мотивите са отново роза, орхидея и ирис

16 Роза Орхидея Ирис Сребърни и златни кюлчета- медальони от серията IcOns Lace (Дантели) Сребърните кюлчета медальони са от сребро с проба 999/ 1000, тегло 10 гр. Предлагат се в два варианта на дантела Calais и Valenciennes. Calais Valenciennes

17 Златните кюлчета- медальони са от най- висока проба злато /1000, с тегло 5 гр. Calais Valenciennes 4. Медальони 4.1. Златни медальони със зодии медальоните се състоят от две части - зодиакален знак ( сърцевина ), изработен от злато, проба 999/1000, тегло: 1,55 гр., диаметър: 14 мм., качество: висше, мат- гланц. и обков и халка за закачване от неблагороден метал с позлатяване, защитаващ златната сърцевина от различни атмосферни влияния, като превръща артикулите в красиви медальони. Предлагат се всички дванадесет зодиакални знака, като всеки медальон е в собствена подаръчна кутия. Зодия Овен Зодия Телец

18 Зодия Близнаци Зодия Рак Зодия Лъв Зодия Дева

19 Зодия Везни Зодия Скорпион Зодия Стрелец Зодия Козирог

20 Зодия Водолей Зодия Риби 4.2. Сребърни медальони със зодии медальоните се състоят от две части - зодиакален знак ( сърцевина ), изработен от сребро, проба 999/1000, тегло: 8 гр., диаметър: 24 мм., качество: висше, мат- гланц. и обков и халка за закачване от неблагороден метал с посребряване, защитаващ сребърната сърцевина от различни атмосферни влияния, като превръща артикулите в красиви медальони. Предлагат се всички дванадесет зодиакални знака, като всеки медальон е в собствена подаръчна кутия. Зодия Овен Зодия Телец

21 Зодия Близнаци Зодия Рак Зодия Лъв Зодия Дева

22 Зодия Везни Зодия Скорпион Зодия Стрелец Зодия Козирог

23 Зодия Водолей Зодия Риби

24 5. Медали 5.1 Злато Златен медал Архангел Михаил, 2 гр. монетата е от злато, проба 900/1000, качество мат-гланц, висше. Теглото й е 2 гр., а диаметърът 16 мм. На лицевата страна е изобразен Архангел Михаил, по проект на сръбския скулптор Любиша Манчич. На гърба на монетата е изобразен кръст. Златен медал Света Петка, 2 гр. монетата е от злато, проба 900/1000, качество мат-гланц, висше. Теглото й е 2 гр., а диаметърът 16 мм. На лицевата страна е изобразен ликът на Света Петка, по проект на сръбския скулптор Любиша Манчич. На гърба на монетата е изобразен кръст. Св. Георги Победоносец - златен възпоменателен медал- Монетата е от злато, проба 999/1000, с качество мат- гланц, висше. Тегло й е 1.55 гр., а диаметърът мм. На лицето на монетата е Св. Георги Победоносец,, а на гърба на монетата е изобразен Константинов кръст

25 Св. Богородица Милостива златен възпоменателен медал- Монетата е от злато, проба 999/1000, с качество мат- гланц. Тегло й е 1.55 гр., а диаметърът мм. На лицевата страна на монетата има изображение на Богородица с Исус, а на гърба- Константинов кръст. Исус Христос Вседържател златен възпоменателен медал- Монетата е от злато, проба 999/1000, с качество мат- гланц. Тегло й е 1.55 гр., а диаметърът мм. На лицевата страна на монетата е Исус Христос, а на гърба на монетата е изобразен Константинов кръст Сребро Св. Николай чудотворец- сребърен възпоменателен медал Метал: сребро, качество : биколорен мат- гланц, селективно позлатен. Теглото й е 20 гр., диаметърът 40 мм, гурт- гладък. На лицевата страна на монетата е Св. Николай Чудотворец, на гърба-филигранен кръст от ХIХ век

26 Св. Богородица Милостива сребърен възпоменателен медал - Метал: сребро, качество : биколорен мат- гланц, селективно позлатен. Теглото й е 20 гр., диаметърът 40 мм, гурт- гладък. На лицевата страна на монетата е Богородица с Исус, на гърба- филигранен кръст от ХIХ век. Св. Георги Победоносец сребърен възпоменателен медал - Метал: сребро, качество : биколорен мат- гланц, селективно позлатен. Теглото й е 20 гр., диаметърът 40 мм, гурт- гладък. На лицевата страна на монетата е Св. Георги Победоносец, на гърба- филигранен кръст от ХIХ век Исус Христос Вседържател сребърен възпоменателен медал - Метал: сребро, качество : биколорен мат- гланц, селективно позлатен. Теглото й е 20 гр., диаметърът 40 мм, гурт- гладък. На лицевата страна на монетата е Исус Христос, на гърба- филигранен кръст от ХIХ век. Св. Мина сребърен възпоменателен медал - сребърна възпоменателна с позлатяване от 24- каратово злато. Среброто е проба 99.9, качеството

27 биколорен, мат- гланц със селективно позлатяване. Теглото на монетата е 20 гр.,диаметърът 40 мм.,гурт гладък. На лицевата страна на монетата е свети Мина, а на гърба - филигранен кръст от ХIХ век. Св. Димитър Чудотворец сребърен възпоменателен медал сребърна възпоменателна емисия с детайлно позлатяване от 24- каратово злато. Среброто е 99.9, качеството биколорен, мат- гланц със селективно позлатяване. Теглото на монетата е 20 гр., а диаметърът - 40 мм., гурт гладък. На лицевата страна на монетата е Свети Димитър, а на гърба - филигранен кръст от ХIХ век. Св. Йоан Кръстител сребърен възпоменателен медал - сребърна възпоменателна емисия с детайлно позлатяване от 24- каратово злато. Среброто е 99.9, качеството биколорен, мат- гланц със селективно позлатяване. Теглото на монетата е 20 гр., а диаметърът - 40 мм., гурт гладък. На лицевата страна на монетата е Свети Йоан Кръстител, а на гърба - филигранен кръст от ХIХ век. Св. Петър - сребърен възпоменателен медал - сребърна възпоменателна емисия с детайлно позлатяване от 24- каратово злато. Среброто е 99.9, качеството биколорен, мат- гланц със селективно позлатяване. Теглото на монетата е 20 гр., а диаметърът - 40 мм., гурт гладък. На лицевата страна на монетата е Свети Петър, а на гърба - филигранен кръст от ХIХ век

28 5. Колекции и комплекти цветна кутия. Комплектът съдържа : Златен комплект за бебе - Комплект от 4 медала в красива - Златна паричка от проба 585/1000, с диаметър мм. и тегло 1.55 гр.на лицевата страна на медала има 1 златна паричка, а на гърба щъркел с бебе; - Паричка за прощъпулник метал- CuNi, позлатена, с диаметър 24 мм., тегло 7 гр. На лицевата страна на медала е пълзящо бебе, а на гърба- богатство. - Паричка за учение Метал CuNi, позлатена,, диаметър 24 мм., тегло 7 гр.,на лицевата страна са изобразени книги, а на гърба букет с цветя. - Паричка за късмет - Метал CuNi, позлатена,, диаметър 24 мм., тегло 7 гр. На лицевата страна е изобразена четирилистна детелина, а гърба любов. Сребърен комплект за бебе - Комплект от 4 медала в красива цветна кутия. Комплектът съдържа : - Сребърна паричка от сребро проба 999/1000, с диаметър 24 мм. и тегло 8 гр.на лицевата страна на медала има 1 сребърна паричка, а на гърба щъркел с бебе; - Паричка за прощъпулник метал- CuNi, посребрена, с диаметър 24 мм., тегло 7 гр. На лицевата страна на медала е пълзящо бебе, а на гърба- богатство. - Паричка за учение Метал CuNi, посребрена, диаметър 24 мм., тегло 7 гр.,на лицевата страна са изобразени книги, а на гърба букет с цветя. - Паричка за късмет - Метал CuNi, посребрена, диаметър 24 мм., тегло 7 гр. На лицевата страна е изобразена четирилистна детелина, а гърба любов

29 6. Други артикули Позлатено великденско яйце полирано Яйцето е с покритие от злато 24- карата, произведено от истинско кокоше яйце с блестяща златна повърхност. Яйцето се предлага в картонена кутия, като допълнително към него се заявява и заплаща ( при желание от страна на клиента) поставка. Сребърна паричка за късмет - емисия от чисто сребро, отсечена във висше, мат- гланцово качество с висок релеф на изображението. Тя е от сребро проба 999/ 1000, с тегло 10 гр. и диаметър 24 мм. Мотивът върху монетата е житни класове и дом

30 Коледни късмети комплект от дванадесет късмета за новогодишната баница с масивно покритеи от 24 каратово злато. Късметите са с пожелания за : Здраве, Забавление, Учение, Сватба, Бебе, Любов, Щастие, Богатство, Късмет, Печалба от лотария, Пътешествие и Дом. Позлатен коледен медал Рождество Христово Медно никелова сплав с позлатяване и оцветяване, с тегло 30 гр., диаметър 40 мм., висше, матгланцово; Мотивът на лицевата страна изобразява Младенеца с Богородица и Йосиф ; Гръб : Коледна свещичка

31 Функция Благородни метали на Райфайзенбанк (България) ЕАД