ОПЕРАТИВЕН ЗЪРНЕН БАЛАНС ЗА НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЗЪРНО В СТРАНАТА КЪМ г.

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОПЕРАТИВЕН ЗЪРНЕН БАЛАНС ЗА НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЗЪРНО В СТРАНАТА КЪМ г."

Препис

1 Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о Д и р е к ц и я Р а с т е н и е в ъ д с т в о ОПЕРАТИВЕН ЗЪРНЕН БАЛАНС ЗА НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЗЪРНО В СТРАНАТА КЪМ Обобщените данни са на база осъществения мониторинг за движението на зърното в и извън страната, оперативната информация за производство и потребление и събраната информация от подадените декларации за количеството налично зърно съхранявано в обектите за съхранение. Предлагане: Общия ресурс от зърнени и маслодайни култури с който страната разполага към 31 януари 2022 година от културите пшеница, ечемик, рапица, ръж, овес, тритикале, сорго, царевица, черен маслодаен слънчоглед и оризова арпа по оперативна информация е в размер на тона, в това число: - Произведени количества тона; - Начални запаси тона; - Внос и вътрешнообщностни доставки тона. Потребление: Общото потребление на зърно към е в размер на тона, от които: - напуснали количества тона, - потребено в страната тона /човешка консумация, индустриална употреба, фураж и семена/. Наличните зърнени запаси към 31 януари 2022 година се оценяват на тона. По подадените декларации в ОД Земеделие, съхраняваното количество зърно в обектите за съхранение - пшеница, ечемик, рапица, ръж, овес, тритикале, сорго, царевица, слънчоглед, оризова арпа и соя към е в размер на тона, в т.ч. ръж тона, овес тона, тритикале тона, оризова арпа тона, соя тона. Зърнени запаси в страната по оперативен баланс - пшеница, ечемик и рапица към 31 януари ,2021,/тон пшеница ечемик рапица

2 Пшеница 1.Начални запаси, тона Производство,тона Внос и вътреобщностни доставки,тона Общо предлагане,тона Вътрешно потребление, тона За човешка консумация,тона За фураж,тона За семена,тона Индустриална употреба, тона Износ и вътреобщностни доставки, тона Вътреобщностни доставки, тона Износ трети страни, тона Общо потребление,тона III. Запаси, тона Информацията от НАП Интрастат се предоставя до 22 число на следващият месец за предходният. Предлагане: Общият ресурс с който страната разполага към 31 януари за реколта 2021/ е в размер на тона, от които, произведени количества тона, тона влезли в страната и преходен остатък от реколтна 2020/ тона. Потребление: Към общото потребление на пшеница е тона, от тях за потребление в страната тона и напуснали количества в размер на тона. Запасите от пшеница по оперативна информация към 31 януари се оценяват на тона. Декларирани количества пшеница в ОСЗ към 31 януари 2020,2021,/тон

3 Ечемик 1.Начални запаси, тона Производство,тона Внос и вътреобщностни доставки,тона 690 Общо предлагане,тона Вътрешно потребление, тона За производство на пиво, тона За фураж,тона За семена,тона Износ и вътреобщностни доставки,тона Вътреобщностни доставки, тона Износ трети страни, тона Общо потребление,тона III. Запаси, тона *Информацията от НАП Интрастат се предоставя до 22 число на следващият месец за предходният. Предлагане: Общият ресурс от ечемик с който страната разполага за реколтна 2021/2022 година към 31 януари е в размер на тона, в т.ч - производство в размер на тона, влезли количетсва 690 тона и преходен остатък от реколта 2020/ тона. Потребление: Общото потребление на ечемик към 31 януари е в размер на тона, от които: вътрешно потребление тона и напуснали страната количества тона. Запасите от ечемик към по оперативна информация се оценяват на тона. Декларирани количества ечемик в ОСЗ към 31 януари ,2021,/тон

4 Рапица 1.Начални запаси, тона Производство,тона Внос и вътреобщностни доставки,тона Общо предлагане,тона Вътрешно потребление, тона За производство на масло и биодизел, тона Износ и вътреобщностни доставки,тона Вътреобщностни доставки, тона Износ трети страни, тона Общо потребление,тона III. Запаси, тона *Информацията от НАП Интрастат се предоставя до 22 число на следващият месец за предходният. Предлагане: Общият ресурс от рапично семе с който страната разполага за реколтна 2021/ към 31 януари е в размер на тона, от които производство тона, влезли количества тона и преходен остатък от тона. Потребление: Общото потребление към същата дата е в размер на тона, от които тона за вътрешно потребление и тона напуснали страната. Запасите към по оперативна информация се оценяват на тона. Декларирани количества рапица в ОСЗ към дата 31 януари 2020,2021,/тон

5 Зърнени запаси в страната по оперативен баланс - царевица и слънчоглед към 31 януари ,2021,/тон царевица слънчоглед Царевица 1.Начални запаси, тона Производство,тона Внос и вътреобщностни доставки,тона Общо предлагане,тона Вътрешно потребление, тона За храна и индустриална употреба, тона За фураж, тона За семена,тона 2. Износ и вътреобщностни доставки,тона Вътреобщностни доставки, тона Износ трети страни, тона Общо потребление,тона III. Запаси, тона *Информацията от НАП Интрастат се предоставя до 22 число на следващият месец за предходният. Предлагане: Общият ресурс от царевица в страната по оперативна информация за реколтна 2021/ към 31 януари е в размер на тона, в т.ч. - производство от тона, влезли количества тона и преходен остатък от реколта 2020/2021 г тона. 5

6 Потребление: Общото потреблението на царевица към същата дата е тона, от тях за вътрешно потребление тона и напуснали количества тона. Запасите от царевица към по оперативна информация се оценяват на тона. Декларирани количества царевица в ОСЗ към дата 31 януари ,2021,/тон Черен маслодаен слънчоглед 1.Начални запаси, тона Производство,тона Внос и вътреобщностни доставки,тона Общо предлагане,тона Вътрешно потребление, тона Употреба за слънчогледово масло, тона Преработка в белен, тона За семена,тона 2. Износ и вътреобщностни доставки,тона Вътреобщностни доставки, тона Износ трети страни, тона Общо потребление,тона III. Запаси, тона *Информацията от НАП Интрастат се предоставя до 22 число на следващият месец за предходният. Предлагане: Общия ресурс от маслодаен слънчоглед за реколтната 2021/, към 31 януари по оперативна информация е в размер на тона, от тях 6

7 производство , внос тона и преходен остатък от реколта 2020/ тона. Потребление: Общото потребление на слънчогледово семе към същата дата по оперативна информация е в размер на тона, от които тона са напуснали страната и тона са за вътрешно потребление. Запасите от маслодаен слънчоглед към 31 януари по оперативна информация се оценяват на тона. Декларирани количества слънчоглед в ОСЗ към дата 31 януари ,2021,/тон

8 ОБЛАСТ ОБИКНОВЕНА ПШЕНИЦА Декларирани наличности от зърно по области /тон/, към ЕЧЕМИК ЦАРЕВИЦА СЛЪНЧОГЛЕД РАПИЦА РЪЖ ОВЕС ТРИТИКАЛЕ БЛАГОЕВГРАД БУРГАС ВАРНА В. ТЪРНОВО ВИДИН ВРАЦА ГАБРОВО ДОБРИЧ КЪРДЖАЛИ КЮСТЕНДИЛ ЛОВЕЧ МОНТАНА ПАЗАРДЖИК ПЕРНИК ПЛЕВЕН ПЛОВДИВ РАЗГРАД РУСЕ СИЛИСТРА СЛИВЕН СМОЛЯН СОФИЯ ГРАД СОФИЯ ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ТЪРГОВИЩЕ ХАСКОВО ШУМЕН ЯМБОЛ ОРИЗОВА АРПА СОЯ