УРЕД ЗА СУШЕНЕ НА ХРАНА

Размер: px
Започни от страница:

Download "УРЕД ЗА СУШЕНЕ НА ХРАНА"

Препис

1 68270 УРЕД ЗА СУШЕНЕ НА ХРАНА 1

2 1. основание 2. сито 3. капак 4. превключвател 5. регулиране на температурата ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ Прочетете ръководството Безопасен контакт с хранителни продукти Внимание! Гореща повърхност Не докосвай. 2

3 ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Този символ информира за забрана за изхвърляне на използвано електрическо и електронно оборудване заедно с други отпадъци. Износените електрически устройства са рециклируеми материали и следователно е забранено да се изхвърлят в бункери за битови отпадъци, тъй като съдържат вещества, опасни за здравето и околната среда! Ние се обръщаме към вас с молба за активно съдействие в областта на икономичното използване на природните ресурси и опазването на околната среда, като предадете износеното устройство в съответен пункт за събиране за този тип оборудване. За да се ограничи количеството унищожени отпадъци, трябва да се осигури повторното им използване, рециклиране или други форми на връщане. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИЗДЕЛИЕТО Сушилнята за хранителни продукти е устройство, предназначено за сушене на хранителни продукти чрез използване на принудителна циркулация на топъл въздух. Поради широкия диапазон на контрол на температурата, работните параметри на устройството могат да се регулират според нуждите и вида на храната, която трябва да се суши. Различните сита, включени в комплекта, осигуряват ефективна работа. Уредът не е предназначен за търговска употреба. Правилната, безпроблемна и безопасна работа на изделието зависи от правилната му експлоатация и следователно: Прочетете ръководството преди да използвате изделието и го запазете. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е щети или наранявания в резултат на неправилна употреба на машината, неспазване на инструкциите за безопасност и препоръките, съдържащи се в това ръководство. Използването на уреда не по предназначение анулира правата на потребителя по гаранцията на производителя и законната гаранция. ОБОРУДВАНЕ Изделието се доставя в комплект и не изисква сглобяване. Преди да използвате продукта обаче, трябва да бъдат премахнати всички опаковъчни и защитни елементи, използвани при транспортирането. Той също така изискват подготвителни дейности, описани в допълнителната част на ръководството. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА Изделието е предназначено за домашна употреба и не се допуска използване за търговски цели, например в заведения за обществено хранене. Устройството е предназначено само за употреба в на закрито. Не излагайте на дъжд или други атмосферни валежи. Устройството се използва само за термична обработка на храни, поставени директно върху ситата. Не използвайте изделието по никакъв друг начин, например за претопляне на продукти в съдове. Не ремонтирайте, не разглобявайте и не модифицирайте устройството самостоятелно. Всички ремонти трябва да се извършват в оторизиран сервиз. По време на работа изделието трябва да бъде под постоянно наблюдение. 3

4 ВНИМАНИЕ! Устройството може да достигне високи температури по време на работа, бъдете внимателни, когато докосвате устройството по време и непосредствено след работа, тъй като това може да причини изгаряния. Това изделие не е предназначено за използване от деца под 8-годишна възраст, лица с намалени физически и умствени способности или лица, които нямат опит и познания за оборудването. Това е възможно само ако се осигури надзор или инструктаж относно безопасното използване на изделието, така че свързаните с това рискове да бъдат разбрани. Не позволявайте на децата да играят с изделието. Децата без надзор не трябва да почистват и поддържат изделието. Препоръки за транспортиране и монтаж на изделието Уредът трябва да се поставя само на твърда, плоска, равна и незапалима повърхност. Основата трябва да може да издържи теглото на уреда и хранителните продукти, поставени в него. Оставете поне 10 см свободно пространство около страничните стени на устройството, не поставяйте върху устройството материали, които са устойчиви на високи температури. Това ще осигури надлежна вентилация на уреда. Не поставяйте в близост до ръбове, например на маса. Не поставяйте устройството близо до запалими материали като завеси или щори. Устройството трябва да се използва на място, където въздухът е без примеси и миризми. По време на сушене въздухът преминава през храната и замърсителите могат да останат върху храната. Не поставяйте никакви електрически устройства върху изделието. По време на работа от реда се отделят водни пари, които могат да причинят късо съединение в електрическата инсталация и да доведат до токов удар. Забранено е да се пробиват дупки в изделието или да се правят други модификации на изделието, които не са описани в инструкциите. Можете да пренасяте само изстинало устройство, като го хванете за корпуса. Не премествайте изделието, като го дърпате за захранващия кабел. Температурата на мястото на инсталиране и използване на уреда трябва да бъде между + 10 C и + 38 C, а относителната влажност трябва да бъде под 90% без кондензация на водни пари. Препоръки за свързване на изделието към източник на захранване Преди да свържете изделието към източник на захранване, проверете дали напрежението, честотата и ефективността на мрежовото захранване съответстват на стойностите, посочени на заводската табелка на изделието. Щепселът трябва да отговаря на контакта. Всякакви модификации на щепсела са забранени. Уредът трябва да бъде включен директно в единичен електрически контакт. Не използвайте удължители, разклонители или двойни контакти. Електрическата верига трябва да бъде оборудвана със защитен проводник и защита най-малко 16 А. Избягвайте контакт на захранващия кабел с остри краища, горещи предмети и повърхности. Когато използвате устройството, захранващият кабел трябва винаги да бъде напълно развит и поставен така, че да не пречи на работата с изделието. Захранващият кабел не трябва да създава риск от спъване. Електрическият контакт трябва да бъде разположен на място, където винаги е възможно бързо да изключите щепсела на захранващия кабел на изделието. Когато 4

5 изключвате щепсела на захранващия кабел, винаги дърпайте тялото на щепсела, никога не дърпайте кабела. Ако захранващият кабел или щепсел са повредени, незабавно изключете устройството от мрежата и се свържете с оторизиран сервизен център на производителя за подмяна. Не използвайте устройството с повреден захранващ кабел или щепсел. Захранващият кабел или щепсел не могат да бъдат поправени; ако тези елементи са повредени, заменете ги с нови, които нямат дефекти. Замяната на захранващия кабел и щепсела трябва да се извърши в оторизирания сервизен център на производителя. Препоръки за използване на изделието ВНИМАНИЕ! Корпусът на устройството може да е горещ по време и веднага след употреба. Не ги докосвайте, това може да доведе до сериозни изгаряния. Оставете корпуса на изделието да се охлади. Преди да поставите хранителните продукти върху сита, ги нарежете на малки парченца. Колкото по -малки са парчетата храна, толкова по -бързо изсъхват и по -ниската е необходимата температура за сушене. Винаги поставяйте хранителни продукти, започвайки от долното сито. Не подреждайте елементите твърде плътно, за да осигурите циркулация на въздуха. На едно сито трябва да се поставя само един слой храна. Продуктите, поставени върху ситото, не трябва да докосват ситото или корпуса, разположен над него. Уверете се, че подът до уреда не е хлъзгав. Това ще предотврати подхлъзване, което може да доведе до сериозни травми. По време на работа изделието трябва да бъде под постоянен контрол. Преди да проверите сухотата на храната, спрете работата на устройството, извадете захранващия кабел от контакта, изчакайте корпусът на продукта да се охлади и отворете кутията. Ако остатъците от храна останат върху ситата или върху корпуса след изсушаване, те трябва да бъдат отстранени, преди да се постави нова храна върху тях. Остатъците от храна върху ситата и / или в корпуса могат да нарушат циркулацията на въздуха, което може да причини прегряване на уреда. Прегрятото устройство може да се повреди и да причини пожар или токов удар. Устройството трябва да се почиства съгласно инструкциите, дадени в параграф: «Обслужване на изделието». РАБОТА НА ИЗДЕЛИЕТО Инсталиране, стартиране и работа на уреда Уредът трябва да се разопакова, всички опаковъчни елементи да бъдат напълно премахнати. Препоръчва се опаковката да се запази, тъй като може да бъде полезна при последващо транспортиране и съхранение на уреда. Уредът трябва да се подготви в съответствие с инструкциите, дадени в точка "Поддръжка на изделието". Монтаж на ситата Долното сито трябва да се монтира върху основата, така че ръбът на ситото да лежи върху основата по цялата обиколка (II). Ситата могат да се монтират в две позиции: висока и ниска. 5

6 Когато се постави на високо положение, разстоянието между ситата ще бъде по -голямо. Когато се постави на ниско положение, разстоянието между ситата ще бъде по -малко. Това позволява разстоянието между ситата да се регулира според размера на парчетата храна и ефективността на сушене. По -голямото разстояние подобрява циркулацията на въздуха и ефективността на сушене. Комплект сита могат да бъдат свободно разположени в основата на сушилнята, за да се регулира разстоянието между ситата според вашите нужди. Трябва да се използват минимум три сита, независимо дали съдържат храна или не. Ситата винаги трябва да бъдат покрити с капак. Използването на капак ще увеличи циркулацията на въздуха вътре в устройството. За да се поставят ситата във високо положение, ситото трябва да се обърне хоризонтално на 180 градуса към маркировката «Tall», разположена върху държачите на ситото. В това положение водачите на горното сито ще опират върху водачите на долното сито (III). За да се поставят ситата в ниско положение, ситото трябва да се обърне хоризонтално на 180 градуса към маркировката «Short», разположена върху държачите на ситото. В това положение водачите на горното сито ще бъдат разположени до водачите на долното сито (IV). Ситата трябва да са успоредни едно на друго и на основата. Внимание! Препоръчително е да проверите положението на ситата, преди да поставите храна върху тях. Това ще ви позволи да натрупате опит и да опростите инсталирането на сита с поставена храна. Поставките за сита трябва да бъдат подравнени и винаги разположени отстрани на основата. Ситата са оформени по такъв начин, че могат да се монтират само в правилното положение. Подреждане на хранителните продукти върху ситата Внимание! Препоръчва се храната да се поставя върху ситата, когато са свалени от основата. Поставете продуктите в един слой. Не поставяйте храна върху основата или капака. Не блокирайте централния отвор в ситата. Поставете ситото с храна върху основата, след което поставете следващите сита върху долните сита в горната или долната позиция, така че храната, поставена върху долното сито, да не влиза в контакт с горното сито. Стартиране и изключване на инструмента Уверете се, че превключвателят в основата не е натиснат и че копчето за регулиране на температурата е завъртяно докрай обратно на часовниковата стрелка (V). Включете щепсела на захранващия кабел в електрически контакт. Натиснете превключвателя, индикаторът ще светне, което означава, че устройството е включено. Трябва също да чуете звука на работещ вентилатор. Задайте температурата на сушене, като завъртите копчето за контрол на температурата. Ако дръжката е оставена в първоначалното си положение, въздухът, преминаващ през сушилнята, няма да се нагрее. Сушенето може да отнеме до няколко часа. Изключете устройството, като натиснете и освободите превключвателя. Завъртете копчето за контрол на температурата обратно на часовниковата стрелка, докато спре. Изключете щепсела 6

7 на захранващия кабел от контакта. Оставете ситата да изстинат и започнете да ги сваляте, като започнете с капака и постепенно отстранявате едно по едно отгоре до най-долното сито. След като извадите храната от ситото, пристъпете към почистване на ситата, капака и основата. Съвети за сушене на хранителни продукти Сушените плодове и зеленчуци могат да се използват като закуски или хранителни добавки. Сушените храни запазват своя вкус и хранителна стойност. Сушените храни могат да се различават по външен вид или вкус от тези, които се предлагат в магазините, тъй като по време на сушенето у дома не се добавят консерванти или оцветители. Препоръчително е да запишете теглото на храната преди сушене и след това да запишете времето и температурата на сушене. Това ще улесни определянето на бъдещите условия на работа. Времето за сушене на хранителните продукти зависи от: - дебелината или големината на парчетата храна, - броя на ситата, използвани за сушене, - количеството храна, поставено в сушилнята - влажността около сушилнята, - лично предпочитание за ефектите на сушене. Ако хранителните продукти не се изсушават равномерно по време на процеса на сушене, позицията на ситото трябва периодично да се променя, ако конструкцията на устройството позволява това. Сушените хранителни продукти трябва да се поставят в контейнери само след като се охладят напълно. Капацитет за съхранение на сушени хранителни продукти трябва да е херметичен. Препоръчва се използването на вакуумни контейнери. След като поставите храната в контейнер, затворете плътно контейнера и изпомпвайте възможно най -много въздух. Съхранявайте храната в контейнери на тъмно и хладно място. Температурата на съхранение не трябва да надвишава 15 C. Не поставяйте сушени хранителни продукти директно в метални контейнери. Периодично проверявайте състоянието на сушените храни. Ако по някаква причина е необходимо да прекъснете процеса на сушене, извадете храната от ситото и я поставете в найлонови торбички или контейнери, а след това във фризера. Храната трябва да бъде размразена, преди да продължи сушенето. Не замразявайте повторно размразена храна. Поддръжка на изделието ВНИМАНИЕ! Цялата поддръжка трябва да се извършва при изключено устройство. За да направите това, изключете захранващия кабел от електрическия контакт. Уредът се използва за приготвяне на храна, поставена директно върху сита, поради което трябва да се осигури добра хигиена, за да се гарантира безопасно готвене. Ситата и капаците трябва да се изплакнат с течаща вода или да се потопят във вода. Използвайте мек препарат за миене на съдове. Почиствайте с мека кърпа, мека гъба или мека четка. Не използвайте агресивни или абразивни почистващи препарати, тъй като съществува риск от матиране на повърхността на екраните и капака. След измиване изсушете добре ситото и капака, преди да го поставите върху основата. 7

8 Ситата и капаците не са подходящи за миене в механични съдомиялни машини или водни струи под високо налягане. Почистете основата / шкафа с леко влажна кърпа, след това избършете с чиста суха кърпа. Внимание! Никога не потапяйте електрическо устройство (основа) във вода или друга течност. Не използвайте разтворители, корозивни средства, бензин, спирт или абразивни почистващи препарати. Почистете вентилационните отвори с прахосмукачка. Преди да използвате машината за първи път, след почистване на ситата, капака и основата / корпуса, пуснете сушилнята за тридесет минути при максимална температура, без да поставяте храна върху нея. През това време от устройството може да се отдели дим или миризма. Когато приключите, оставете машината да се охлади, след което изплакнете отново ситата и капаците и почистете основата. Това ще премахне остатъците от химикали, използвани при производството на елементите на устройството. Съхранение на изделието Ако устройството няма да се използва дълго време, изключете го от източника на захранване. Устройството трябва да се съхранява на закрито и да се предпазва от прах, мръсотия и влага. Препоръчително е да съхранявате уреда в оригиналната опаковка. Съхранявайте изделието в работно положение. Не подреждайте хранителните продукти на слоеве. Не поставяйте нищо върху уреда, докато се съхранява. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Параметър Мерна единица Стойност Каталожен номер Номинално напрежение [V~] Номинална честота [Hz] Номинална мощност [W] Клас на изолация II Размери на ситата [cm] 31,5 х 29,5 Максимално натоварване на едно сито [kg] 0,5 Размери на устройството (височина х [cm] x 34 x 32 ширина х дълбочина) Маса нето [kg] 1,2 8