УРЕД ЗА СУШЕНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Размер: px
Започни от страница:

Download "УРЕД ЗА СУШЕНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ"

Препис

1 УРЕД ЗА СУШЕНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 1

2 1. корпус 2. сито 3. капак 4. фино сито 5. тавичка за събиране на мазнина 6. превключвател 7. настройка на времето 8. настройка на температурата 9. увеличаване на стойността 10. намаляване на стойността 11. дисплей Прочетете инструкцията 2

3 Безопасен контакт с хранителни продукти Внимание! Гореща повърхност. Не докосвайте. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Този символ информира за забрана за изхвърляне на използвано електрическо и електронно оборудване заедно с други отпадъци. Износените електрически устройства са рециклируеми материали и следователно е забранено да се изхвърлят в бункери за битови отпадъци, тъй като съдържат вещества, опасни за здравето и околната среда! Ние се обръщаме към вас с молба за активно съдействие в областта на икономичното използване на природните ресурси и опазването на околната среда, като предадете износеното устройство в съответен пункт за събиране за този тип оборудване. За да се ограничи количеството унищожени отпадъци, трябва да се осигури повторното им използване, рециклиране или други форми на връщане. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИЗДЕЛИЕТО Сушилнята за хранителни продукти е устройство, предназначено за сушене на хранителни продукти чрез използване на принудителна циркулация на топъл въздух. Поради широкия диапазон на контрол на температурата, работните параметри на устройството могат да се регулират според нуждите и вида на храната, която трябва да се суши. Различните сита, включени в комплекта, осигуряват ефективна работа. Уредът не е предназначен за търговска употреба. Правилната, безпроблемна и безопасна работа на изделието зависи от правилната му експлоатация и следователно: Прочетете ръководството преди да използвате изделието и го запазете. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е щети или наранявания в резултат на неправилна употреба на машината, неспазване на инструкциите за безопасност и препоръките, съдържащи се в това ръководство. Използването на уреда не по предназначение анулира правата на потребителя по гаранцията на производителя и законната гаранция. ОБОРУДВАНЕ Изделието се доставя в комплект и не изисква сглобяване. Преди да използвате продукта обаче, трябва да бъдат премахнати всички опаковъчни и защитни елементи, използвани при транспортирането. Той също така изискват подготвителни дейности, описани в допълнителната част на ръководството. 3

4 ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА Изделието е предназначено за домашна употреба и не се допуска използване за търговски цели, например в заведения за обществено хранене. Устройството е предназначено само за употреба в на закрито. Не излагайте на дъжд или други атмосферни валежи. Устройството се използва само за термична обработка на храни, поставени директно върху ситата. Не използвайте изделието по никакъв друг начин, например за претопляне на продукти в съдове. Не ремонтирайте, не разглобявайте и не модифицирайте устройството самостоятелно. Всички ремонти трябва да се извършват в оторизиран сервиз. По време на работа изделието трябва да бъде под постоянно наблюдение. ВНИМАНИЕ! Устройството може да достигне високи температури по време на работа, бъдете внимателни, когато докосвате устройството по време и непосредствено след работа, тъй като това може да причини изгаряния. Това изделие не е предназначено за използване от деца под 8-годишна възраст, лица с намалени физически и умствени способности или лица, които нямат опит и познания за оборудването. Това е възможно само ако се осигури надзор или инструктаж относно безопасното използване на изделието, така че свързаните с това рискове да бъдат разбрани. Не позволявайте на децата да играят с изделието. Децата без надзор не трябва да почистват и поддържат изделието. Препоръки за транспортиране и монтаж на изделието Уредът трябва да се поставя само на твърда, плоска, равна и незапалима повърхност. Основата трябва да може да издържи теглото на уреда и хранителните продукти, поставени в него. Оставете поне 10 см свободно пространство около страничните стени на устройството, не поставяйте върху устройството материали, които са устойчиви на високи температури. Това ще осигури надлежна вентилация на уреда. Не поставяйте в близост до ръбове, например на маса. Не поставяйте устройството близо до запалими материали като завеси или щори. Устройството трябва да се използва на място, където въздухът е без примеси и миризми. По време на сушене въздухът преминава през храната и замърсителите могат да останат върху храната. Не поставяйте никакви електрически устройства върху изделието. По време на работа от реда се отделят водни пари, които могат да причинят късо съединение в електрическата инсталация и да доведат до токов удар. Забранено е да се пробиват дупки в изделието или да се правят други модификации на изделието, които не са описани в инструкциите. 4

5 Можете да пренасяте само изстинало устройство, като го хванете за корпуса. Не премествайте изделието, като го дърпате за захранващия кабел. Температурата на мястото на инсталиране и използване на уреда трябва да бъде между + 10 C и + 38 C, а относителната влажност трябва да бъде под 90% без кондензация на водни пари. Препоръки за свързване на изделието към източник на захранване Преди да свържете изделието към източник на захранване, проверете дали напрежението, честотата и ефективността на мрежовото захранване съответстват на стойностите, посочени на заводската табелка на изделието. Щепселът трябва да отговаря на контакта. Всякакви модификации на щепсела са забранени. Уредът трябва да бъде включен директно в единичен електрически контакт. Не използвайте удължители, разклонители или двойни контакти. Електрическата верига трябва да бъде оборудвана със защитен проводник и защита най-малко 16 А. Избягвайте контакт на захранващия кабел с остри краища, горещи предмети и повърхности. Когато използвате устройството, захранващият кабел трябва винаги да бъде напълно развит и поставен така, че да не пречи на работата с изделието. Захранващият кабел не трябва да създава риск от спъване. Електрическият контакт трябва да бъде разположен на място, където винаги е възможно бързо да изключите щепсела на захранващия кабел на изделието. Когато изключвате щепсела на захранващия кабел, винаги дърпайте тялото на щепсела, никога не дърпайте кабела. Ако захранващият кабел или щепсел са повредени, незабавно изключете устройството от мрежата и се свържете с оторизиран сервизен център на производителя за подмяна. Не използвайте устройството с повреден захранващ кабел или щепсел. Захранващият кабел или щепсел не могат да бъдат поправени; ако тези елементи са повредени, заменете ги с нови, които нямат дефекти. Замяната на захранващия кабел и щепсела трябва да се извърши в оторизирания сервизен център на производителя. Препоръки за използване на изделието ВНИМАНИЕ! Корпусът на устройството може да е горещ по време и веднага след употреба. Не ги докосвайте, това може да доведе до сериозни изгаряния. Оставете корпуса на изделието да се охлади. Преди да поставите хранителните продукти върху сита, ги нарежете на малки парченца. Колкото по -малки са парчетата храна, толкова по -бързо изсъхват и по - ниската е необходимата температура за сушене. Винаги поставяйте хранителни продукти, започвайки от долното сито. Не подреждайте елементите твърде плътно, за да осигурите циркулация на въздуха. На едно сито трябва да се поставя само един слой храна. Продуктите, поставени върху ситото, не трябва да докосват ситото или корпуса, разположен над него. Уверете се, че подът до уреда не е хлъзгав. Това ще предотврати подхлъзване, което може да доведе до сериозни травми. 5

6 По време на работа изделието трябва да бъде под постоянен контрол. Преди да проверите сухотата на храната, спрете работата на устройството, извадете захранващия кабел от контакта, изчакайте корпусът на продукта да се охлади и отворете кутията. Ако остатъците от храна останат върху ситата или върху корпуса след изсушаване, те трябва да бъдат отстранени, преди да се постави нова храна върху тях. Остатъците от храна върху ситата и / или в корпуса могат да нарушат циркулацията на въздуха, което може да причини прегряване на уреда. Прегрятото устройство може да се повреди и да причини пожар или токов удар. Устройството трябва да се почиства съгласно инструкциите, дадени в параграф: «Обслужване на изделието». РАБОТА НА ИЗДЕЛИЕТО Инсталиране, стартиране и работа на уреда Уредът трябва да се разопакова, всички опаковъчни елементи да бъдат напълно премахнати. Препоръчва се опаковката да се запази, тъй като може да бъде полезна при последващо транспортиране и съхранение на уреда. Уредът трябва да се подготви в съответствие с инструкциите, дадени в точка "Поддръжка на изделието". Монтаж на ситата Поставете тавата за капене (II) в долната част на корпуса. Това ще помогне да се поддържа вътрешността на уреда чиста в случай, че сокът капе от парчетата храна. Ситата се вкарват във водачите вътре в корпуса (III). Уверете се, че всяко сито е успоредно на долната стена на устройството. В зависимост от количеството храна, която трябва да се изсуши, може да се използва произволен брой сита, доставени с уреда. При сушене на много малки продукти устройството е оборудвано с едно сито с фина мрежа. Ситото трябва да се постави върху едно от другите сита, не е подходящо за монтаж директно върху релсите вътре в корпуса. След като всички сита се вкарат в корпуса, плъзнете капака с помощта на водача в предната част на корпуса (IV). Уверете се, че капакът е натиснат докрай до дъното. Внимание! Препоръчително е да проверите положението на ситата, преди да поставите храна върху тях. Това ще ви позволи да натрупате опит и да опростите инсталирането на сита с поставена храна. Подреждане на хранителните продукти върху ситата Внимание! Препоръчва се храната да се поставя върху ситата, когато са свалени от основата. Поставете продуктите в един слой. Не поставяйте храна върху основата или капака. Поставете ситото за хранителни продукти в корпуса, като използвате долната двойка водачи. След това поставете следващите сита в горните двойки водачи, като внимавате храната, поставена върху долното сито, да не влиза в контакт с горното сито. Стартиране и изключване на инструмента 6

7 Включете щепсела на захранващия кабел в контакта. Устройството ще издаде звуков сигнал и светодиодният индикатор ще покаже всички елементи (символ 8888) за 3 секунди и след това ще покаже работните параметри по подразбиране. Време 10 часа (10:00) и температура 70 C (70C). Натискането на превключвателя ще стартира работата с настройките по подразбиране. Натискането на бутона с надпис TIMER ви позволява да настроите времето за работа. Натискането на бутона с надпис TEMP ви позволява да регулирате работната температура.настройката на времето е възможна от 30 минути до 19 часа и 30 минути на стъпки от по 30 минути. Температурата може да се регулира от 35 C до 70 C на стъпки от по 5 C. Настройките за време и температура могат да се променят с помощта на бутоните със стрелки. Бутонът със стрелка нагоре увеличава стойността на настройката, а бутонът със стрелка надолу намалява стойността на настройката. Натискането и задържането на бутона автоматично ще промени настройката, която трябва да бъде зададена. След като настроите времето за работа и температурата, натиснете бутона за включване / изключване, за да започнете работа. Вентилаторът ще се чуе и след около 5 секунди нагревателят ще стартира. Времето и температурата по време на работа могат свободно да се променят съгласно горната процедура. Дисплеят редува оставащото време за работа и зададената температура. Времето за работа се отчита до 0:00. Нагревателят се изключва автоматично и вентилаторът продължава да работи още 10 секунди. Устройството ще издаде 20 звукови сигнала и на дисплея ще се покаже END. Натискането на превключвателя по всяко време прекратява операцията. Изключете щепсела на захранващия кабел от контакта. Оставете ситата да изстинат и започнете да ги сваляте, като започнете с капака и постепенно отстранявате едно по едно отгоре до най-долното сито. След като извадите храната от ситото, пристъпете към почистване на ситата, капака и основата. Съвети за сушене на хранителни продукти Сушените плодове и зеленчуци могат да се използват като закуски или хранителни добавки. Сушените храни запазват своя вкус и хранителна стойност. Сушените храни могат да се различават по външен вид или вкус от тези, които се предлагат в магазините, тъй като по време на сушенето у дома не се добавят консерванти или оцветители. Препоръчително е да запишете теглото на храната преди сушене и след това да запишете времето и температурата на сушене. Това ще улесни определянето на бъдещите условия на работа. Времето за сушене на хранителните продукти зависи от: - дебелината или големината на парчетата храна, - броя на ситата, използвани за сушене, - количеството храна, 7

8 поставено в сушилнята - влажността около сушилнята, - лично предпочитание за ефектите на сушене. Ако хранителните продукти не се изсушават равномерно по време на процеса на сушене, позицията на ситото трябва периодично да се променя, ако конструкцията на устройството позволява това. Сушените хранителни продукти трябва да се поставят в контейнери само след като се охладят напълно. Контейнерът за съхранение на сушена храна трябва да е херметически затворен. Препоръчва се използването на вакуумни контейнери. След като поставите храната в контейнер, затворете плътно контейнера и изпомпвайте възможно най -много въздух. Съхранявайте храната в контейнери на тъмно и хладно място. Температурата на съхранение не трябва да надвишава 15 C. Не поставяйте сушени хранителни продукти директно в метални контейнери. Периодично проверявайте състоянието на сушените храни. Ако по някаква причина е необходимо да прекъснете процеса на сушене, извадете храната от ситото и я поставете в найлонови торбички или контейнери, а след това във фризера. Храната трябва да бъде размразена, преди да продължи сушенето. Не замразявайте повторно размразена храна. Поддръжка на изделието ВНИМАНИЕ! Цялата поддръжка трябва да се извършва при изключено устройство. За да направите това, изключете захранващия кабел от електрическия контакт. Уредът се използва за приготвяне на храна, поставена директно върху сита, поради което трябва да се осигури добра хигиена, за да се гарантира безопасно готвене. Ситата и капаците трябва да се изплакнат с течаща вода или да се потопят във вода. Използвайте мек препарат за миене на съдове. Почиствайте с мека кърпа, мека гъба или мека четка. Не използвайте агресивни или абразивни почистващи препарати, тъй като съществува риск от матиране на повърхността на екраните и капака. След измиване изсушете добре ситото и капака, преди да го поставите върху основата. Ситата и капаците не са подходящи за миене в механични съдомиялни машини или водни струи под високо налягане. Почистете основата / шкафа с леко влажна кърпа, след това избършете с чиста суха кърпа. Внимание! Никога не потапяйте електрическо устройство (основа) във вода или друга течност. Не използвайте разтворители, корозивни средства, бензин, спирт или абразивни почистващи препарати. Почистете вентилационните отвори с прахосмукачка. Преди да използвате машината за първи път, след почистване на ситата, капака и основата / корпуса, пуснете сушилнята за тридесет минути при максимална температура, без да поставяте храна върху нея. През това време от устройството може да се отдели дим или миризма. Когато приключите, оставете машината да се охлади, след което изплакнете отново ситата и почистете основата. Това ще премахне 8

9 остатъците от химикали, използвани при производството на елементите на устройството. Съхранение на изделието Ако устройството няма да се използва дълго време, изключете го от източника на захранване. Устройството трябва да се съхранява на закрито и да се предпазва от прах, мръсотия и влага. Препоръчително е да съхранявате уреда в оригиналната опаковка. Съхранявайте изделието в работно положение. Не подреждайте хранителните продукти на слоеве. Не поставяйте нищо върху уреда, докато се съхранява. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Параметър Мерна Стойност Стойност единица Каталожен номер Номинално напрежение [V~] Номинална честота [Hz] 50/ Номинална мощност [W] Клас на изолация I I Размери на ситата [cm] 32,5 x 30 32,5 x 30 Максимално натоварване на едно [kg] 0,5 0,5 сито Размери на устройството (височина х [cm] 32 x 34,5 x x 34,5 x 45 ширина х дълбочина) Маса нето [kg] 3 4,3 9

10 БЕЛЕЖКИ

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Електрическа кана SMEG KLF03 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на нова електрическа кана за вода Smeg! За да извлечете

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Инструкции за безопасност Винаги използвайте уреда по предназначение Уредът не трябва да се използва

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

D3015 Благодарим Ви, че закупихте новия продукт на Ремингтън. Преди да го използвате, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за б

D3015 Благодарим Ви, че закупихте новия продукт на Ремингтън. Преди да го използвате, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за б D3015 Благодарим Ви, че закупихте новия продукт на Ремингтън. Преди да го използвате, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за бъдещи справки. Отстранете цялата опаковка на продукта

Подробно

W200 Инструкция за работа Производител: BONECO GROUP Швейцария Дилър за България: ТСП ООД Интернет магазин: Фирмен магазин: 1504 Софи

W200 Инструкция за работа Производител: BONECO GROUP Швейцария Дилър за България: ТСП ООД Интернет магазин:   Фирмен магазин: 1504 Софи W200 Инструкция за работа Производител: BONECO GROUP Швейцария Дилър за България: ТСП ООД Интернет магазин: www.freshbul.com Фирмен магазин: 1504 София, ул. Чаталджа 13 Телефон: + 359 2 9431103 Факс: +

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ F G E O P D C H I M K L N B A J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BG ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА Този уред трябва да се използва само за почистване в дома, както е

Подробно

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

Register your product and get support at Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 BG Ръководство за потребителя

Register your product and get support at   Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 BG Ръководство за потребителя Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 BG Ръководство за потребителя 7k j 7l i a h b c d e f g Български Поздравяваме ви за покупката

Подробно

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г.

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г. HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Electrical devices are disposed of in the household rubbish. Front of the machine, accessories and packaging for ecological recycling. According to

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЕЛЕМЕНТИ НА УСТРОЙСТВОТО 1. ВХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 2. ИЗХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 3. ИЗХОДЕН

Подробно

_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd

_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd Уред за направата на кубчета лед 10029294 10029295 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на това устройство. Моля прочетете внимателно следните инструкции за връзка и употреба и ги следвайте,

Подробно

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език DUKA БЛЕНДЕР (МОДЕЛ: L0728D) 220-240V, 50/60 Hz, 500W Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на нов домашен блендер с аксесоари! За да извлечете максимално удоволствие и полза от новия си уред,

Подробно

Microsoft Word - BOMANN DR 448 CB.doc

Microsoft Word - BOMANN  DR 448 CB.doc Инструкция за употреба Уред за изсушаване на плодове DR 448 CB Производител: BOMANN - Германия Дистрибутор: Пирита ЕООД, гр. София, ул. Ангел Кънчев 1, ет.5 Тел.: 02/973 11 31; факс 02/987 64 55 e-mail:

Подробно

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно проверявайте техническото състояние на ръкохватката,

Подробно

Мини фурна 20 l

Мини фурна 20 l Мини фурна 20 l 10030100 10030101 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на този продукт. Моля, прочетете внимателно ръководството и спазвайте следните инструкции, за да избегнете повреда на устройството.

Подробно

_ _BDA_Kaffeecenter_BellaVita.indd

_ _BDA_Kaffeecenter_BellaVita.indd BellaVita Кафемашина 10032806 10032807 Уважаеми клиенти, Поздравления за покупката на този продукт. Моля, прочетете внимателно ръководството и следвайте инструкциите по-долу, за да избегнете повреда на

Подробно

SSV 330WH BG Електрически спирализатор Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017

SSV 330WH BG Електрически спирализатор Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017 SSV 330WH BG Електрически спирализатор - 1 - BG Електрически спирализатор Важни инструкции за безопасност ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И СЪХРАНЯВАЙТЕ ЗА БЪДЕЩА УПОТРЕБА Този уред може да бъде използван от лица

Подробно

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа Инструкции за работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 5 ПРОВЕРКА

Подробно