STUDY OF THE PERFORMANCE OF PALLETIZING EQUIPMENT 13

Размер: px
Започни от страница:

Download "STUDY OF THE PERFORMANCE OF PALLETIZING EQUIPMENT 13"

Препис

1 FRI-ONLINE-1-MEMBT-13 STUDY OF THE PERFORMANCE OF PALLETIZING EQUIPMENT 13 Assoc. Prof. Ivanka Peeva, PhD Department of Manufacturing engineering Angel Kanchev University of Ruse Phone: Е-mail: Assist. Prof. Chavdar Kostadinov, PhD Department of Communication and information systems, G. S. Rakovski National Defence College, Sofia, Bulgaria Tel.: Abstract: Automated palletizing of packaged products is used in various production processes, which achieves operational safety, flexibility and higher performance. The article discusses issues related to optimizing the operation of a robotic module for palletizing packaged bulk material in order to increase the productivity of existing equipment. A simulation model has been developed in the environment of GPSS World, allowing the study of the influence of certain factors on the performance of the module and the obtained results are presented. Keywords: Automation, Robotic Technology Module (RTM), Probability model, Performance of RTM. ВЪВЕДЕНИЕ Съвременните тенденции в развитието на материалното производство и намаляващият жизнен цикъл на изделията налагат използване на гъвкаво автоматизирано оборудване, позволяващо бързо адаптиране към променящите се производствени и пазарни условия (Mladenov, Y., Dimitrov, D., Karachorova, V., 2016, Todorov, T., Chakar, D., 2018 ). Използването на основно технологично оборудване с цифрово програмно управление (ЦПУ), промишлени роботи (ПР), съвременни средства за информационно осигуряване на технологичните процеси и автоматично управление създава условия за изграждане на високопроизводителни системи (Koleva, S.,2020, Koleva, S., Enchev, M., Beljov, E.,2018, Todorov, T., Chakar, D. 2019). Автоматизацията на операции за палетизиране на опаковани изделия намира все поголямо приложение в дискретните производства. Това се определя от нарастващите изисквания за гъвкавост на техниката, възможност за работа с различни палети и необходимостта от повишаване на производителността. В практиката се използват различни технически средства за палетизиране: конвенционални, представляващи автоматични палетизатори, използвани в разтоварващи позиции на автоматични линии за опаковане; роботизирани, обособени като самостоятелни гъвкави клетки, позволяващи вграждане в производствени системи. Промишлените роботи осигуряват манипулиране на широка гама опаковaни изделия с параметри, съответстващи на техническите характеристики на ПР, както и работа с предпочитани от клиентите палети. Постигането на зададена производителност е свързано с решаването на оптимизационни задачи. 13 Докладът е представен в секция Механика и машиностроителни технологии на 29 октомври 2021г. с оригинално заглавие на български език: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ПАЛЕТИЗИРАЩО ОБОРУДВАНЕ

2 ИЗЛОЖЕНИЕ Обект на разглеждане в настоящата работа е автоматизирана производствена система за опаковане и палетизиране на дозиран насипен продукт с единична маса 25 kg в хартиени многопластови торби с размери 530/600/150 mm. Оборудването включва позиция (1) (фиг.1), където продуктът се дозира в хартиена торба, залепва се отвора и се спуска на транспортна лента (2) (Hristov, D., 2018). След завъртане на 90 от избутващия ограничител-лента (3), торбата се премества към транспортния участък (4), състоящ се от две транспортни ленти, разположени една над друга, така че транспортираната торба, преминавайки между тях, да бъде притискана. Това осигурява подходящо уплътняване на опаковката. Чрез детектор (5) се извършва проверка за метални елементи в опаковката и при наличие се задейства аларма, лентата (6) се спира, a торбата се отстранява от оператор. След проверка на теглото, опаковката се придвижва към принтера (14) за нанасяне на етикет. Фиг. 1 Автоматизирана производствена система за опаковане и палетизация 1. Дозиращо устройство 6. Транспортна лента 12. Робот 2,4. Транспортни ленти 7. Транспортна лента с кантар 13. Конвейер 3. Избутваща лента 8,9,10. Транспортни ленти 14. Принтер 5. Метал-детектор 11. Крайна трансп. лента 15. Магазин за палети Позиции (9), (10) и (11) са транспортни ленти, като в края на всяка има сензор за наличие на опаковки. Ако на участъци (10) и (11) има такива, (10) бива спиран, а в случай че на (11), (10) и (9) има налични торби, то цялата транспортна система спира автоматично. Позиция (12) е палетизиращ робот Fuji Ace EC-171, който поставя всяка торба в определено положение и позиция върху палет (фиг. 2,3), установен на ролков транспортьор (13). С цел стабилност в подреждането на готовия палет, съседните редове са с огледално разположение на опаковките. След оформяне на осем реда с по пет торби на ред, палетът се транспортира за опаковане със стреч-фолио от оператор, а неговата позиция автоматично се заема от нов празен палет, постъпващ от магазина (15). Модулът може да работи с различни по размери палети, при разположение на единичните опаковки, определено от техните особености, изискванията за вместимост и стабилност на товарната единица. Анализът на изходните данни за операционните времена на действащото оборудване показва, че производителността на линията се определя от работата на палетизиращия модул. Предмет на настоящото изследване е производителността на робот (поставящ 40 броя торби на един палет), която зависи от времената за: постъпване на изделие в разтоварваща позиция; затваряне и отваряне на хващача на робота; преместване на един опакован продукт (торба) от транспортната лента до палета в определена позиция и положение

3 Фиг. 2 Вариант на подреждане на един ред Фиг. 3 Скица на палетизиращ модул За изследване на възможностите за повишаване на производителността е разгледан модел на палетизиращ модул, представен като система за масово обслужване (фиг. 4). На входа постъпват заявки (опаковани единици), които се обслужват от ПР. Моделът включва два буфера: входен (Б1) с обем 3 броя изделия и изходен (Б2) с обем 40 броя (съответстващ на запълвания палет), който се явява краен буфер за системата. Фиг. 4 Графично представяне на модел За описване работата на палетизиращия модул е използван линеен граф на възможните състояния Si (Kostadinov, Ch., Peeva, I. 2017), при интензивности λ и µ на потоците от събития, водещи до промяна на състоянията на системата. Фиг. 5 Линеен граф на състоянията където : μ = 1 t захв + t прем + t ; отп (1) λ = 1, t тр (2) tзахв време за затваряне на хващача; tотп време за отваряне на хващача; tпрем време на преместване на ПР от линията до палета; S0 състояние на системата, при което каналът за обслужване е свободен; S1 каналът е зает (обслужва се една заявка), няма заявки в буфера; S2 каналът е зает, обслужва се една заявка и има една заявка в буфера; Рк каналът е зает, има (к-1) заявки в буфера;

4 λ интензивност на постъпване на заявките за обслужване; µ интензивност на обслужване (среден брой обслужени заявки); ρ = λ / µ относителна интензивност. За аналитично определяне на производителността може да се използва зависимостта: Π = λ.(1 Р0), където Р0 е вероятността за пребиваване на системата в състояние S0, получена след решаване на система от уравнения, съответстващи на графа на състоянията. При изследване влиянието на отделни фактори върху работата на една производствена система е подходящо използване на симулационно моделиране. За разглеждания палетизиращ модул е разработен симулационен модел в среда на софтуерния продукт GPSS World, като е прието един цикъл от работата на системата да съответства на запълване на един ред от палета. За проверка на достоверността на модела е направена симулация при зададена производствена програма от 40 броя палети/смяна и действителни времена за нареждане на отделните редове на палета, както следва: 1 ред 72.5 сек., 2 ред 67.5 сек., 3 ред 52.5 сек., 4 ред 47.5 сек., 5 ред 47.5 сек., 6 ред 52.5 сек., 7 ред 67.5 сек., 8 ред 72.5 сек. START TIME END TIME BLOCKS FACILITIES STORAGES FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY ROBOT LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE LINE Фиг. 6 Протокол от извършена симулация Получено е време за палетизиране на 40 броя палети END TIME сек. (8 часа и 26 мин.), както и средните времена, необходими на робота за нареждане на всеки отделен ред от палета (LINE1; LINE2 и т.н.) (фиг. 6). Направени са 21 последователни симулации, което съответства на седмичната производствена програма при трисменен режим на работа и резултатите са представени графично на фиг. 7. Определеното средно работно време на модула за изпълнение на производствената програма за една смяна е сек. (7 часа и 59 мин), с което се потвърждава достоверността на симулационния модел Фиг. 7 Резултати от симулационното моделиране на работата на палетизиращия роботизиран модул

5 За оценка на възможностите за повишаване производителността на палетизиращия модул, с помощта на разработения симулационен модел е направено изследване при зададени времена за движение на робота, съответстващи на завишени скорости на движение по отделните му степени на подвижност. При увеличение на скоростите на движение с 10% при същата зададена производствена програма, средната сменна продължителност на работа на палетизиращия модул е сек. (7 часа и 55 мин). Резултатът е незначително изменение на средното време за изпълнение на седмичната производствена програма и е недостатъчно за практическа реализация. При следващи 21 симулации е заложено завишаване на скоростите на движение с 30%, при еднакви други услови. В резултат е получено средно време за работа на ПР 7 часа и 40 минути / смяна (фиг. 8) Фиг. 8 Прогнозни резултати за продължителност на работата на модула при увеличение на скоростите на движение на ПР с 30% Намаляване на общото време за обслужване на 40 броя палети/смяна с 20 минути има практическа стойност и може да се счита като резерв за повишаване на производителността с 5 броя палети/ден. Възможното увеличение на скоростите на движение трябва да се реализира след анализ на допустимите им стойности, с оглед осигуряване на необходимата точност на позициониране при определена товароносимост и съответни ходове по отделните степени на подвижност. За оптимизиране на цикъла на обслужване чрез съвместяване на движения и намаляване дължината на някои ходове е подходящо използване на устройство, преместващо палета по височина, така че нивото на подреждания ред винаги да остава едно и също. ЗАКЛЮЧЕНИЕ В резултат на извършената работа може да се направят следните изводи: - Разработен е симулационен модел на палетизиращ модул в среда на GPSS World, съответстващ на реалната система; - Анализът, базиран на резултатите от симулационното моделиране при различни скорости на движение на звената на палетизиращия робот, потвърждава зависимостта на производителността от интензивността на обслужване и може да бъде допълван с отчитане и на други значими влияещи фактори; - Симулационният модел е подходящ за анализ и прогнозиране на производителността и натоварването на палетизиращо оборудване при различни условия на работа, определени от изисквания на клиентите за използване на палети с различни размери, начин за подреждане на опаковките и др

6 REFERENCES Hristov, D. (2018). Research of the productivity of a robotic palletizing system. Diploma work, University of Ruse, 2018(Христов Д. Изследване производителността на роботизирана система за палетизация. Дипломна работа, РУ А. Кънчев, Русе, 2018). Kostadinov, Ch., Peeva, I. (2017). Adapted method for RTM with parallel working machines. Proceedings of University of Ruse, 2017, vol. 56, book 2, , ISSN Koleva, S., Enchev, M., Beljov, E. (2018). About the information assurance of technological processes by machining parts. IN: University of Ruse, Proceedings, Mechanical Engineering and Machine-Building Technologies, Ruse, 2018, 45-50, ISSN Koleva, S. (2020). Current problems and trends relating to ensuring the accuracy on turning. University of Ruse, Proceedings, Mechanical Engineering and Machine-Building Technologies, Ruse, 2020, 43-48, ISSN Mladenov, Y., Dimitrov, D., Karachorova, V. (2016). Strategy of product. International Journal - Institute of Knowledge Management, 13.1, , ISSN Todorov, T., Chakar, D. (2019). Automated mixing and dosing of lubricants whit controlled cavitation. University of Ruse, Proceedings, Mechanical Engineering and Machine-Building Technologies, Ruse, 2019, 39-43, ISSN Todorov, T., Chakar, D. (2018). Problems during highly productive complex quality assessment of objects. University of Ruse, Proceedings, Mechanical Engineering and MachineBuilding Technologies, Ruse, 2018, 51-54, ISSN

XХIV MНТК АДП-2015 ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАХРАНВАЩИ ПОЗИЦИИ В АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА МОНТАЖ НА ДЕТАЙЛ ТИП ПЛАСТИНА Любомир Личев, Ренета Димитрова Резюме:

XХIV MНТК АДП-2015 ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАХРАНВАЩИ ПОЗИЦИИ В АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА МОНТАЖ НА ДЕТАЙЛ ТИП ПЛАСТИНА Любомир Личев, Ренета Димитрова Резюме: ПРОЕКТИРАНЕ НА ЗАХРАНВАЩИ ПОЗИЦИИ В АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА МОНТАЖ НА ДЕТАЙЛ ТИП ПЛАСТИНА Любомир Личев, Ренета Димитрова Резюме: Целта на настоящата статия е проектиране на захранващи позиции на детайли

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 4 Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позиц

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 4 Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позиц Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позициониране и навигация на автомобили Даниел Любенов, Митко Маринов A comparative study of some characteristics of the

Подробно

Slide 1

Slide 1 ПРОМИШЛЕНИ РОБОТИ-КЛАСИФИКАЦИЯ Признак Видове промишлени роботи 1 Характер на изпълняваната операция 2 Степен на специализация Технологични, спомагателни, универсални Специални, специализирани, многоцелеви

Подробно

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЪБНА ПРЕДАВКА ОТ ВОДНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В СРЕДА НА САЕ СИСТЕМА Милчо Ташев Резюме: В настоящата статия са представени получените резултати от изследване в среда на САЕ система една конкретна зъбна

Подробно

4

4 Метод и машина за многооперационно обработване на стъпални ротационни детайли Част Технология за синхронизирано обработване на два патронникови детайла доц. д-р Л. Ж. Стоев, ТУ-София, lstoev@tu-sofia.bg,

Подробно

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за производство на летви. 2. Линия за разкрояване,огъване,

Подробно

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ ОТНОСНО ИЗБОРА НА ПРОМИШЛЕНИ РОБОТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ЕДИНИЦИ ПРИ АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ДИСКРЕТНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЦЕСИ Татяна Андонова-Вакарелска, Пламен Угринов Резюме: Промишлените роботи са

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 52, серия 3.2 Аналитичен модел на широколентов хендовър в мобилни клетъчни мрежи Екатерина Оцетова

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 52, серия 3.2 Аналитичен модел на широколентов хендовър в мобилни клетъчни мрежи Екатерина Оцетова Аналитичен модел на широколентов хендовър в мобилни клетъчни мрежи Екатерина Оцетова-Дудин, Димитър Радев Abstract: A handover model of multidimensional traffic system with total priorities is suggested.

Подробно

PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE , volume 56, book 11. FRI NSMTS(S)-03 МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ НА НЕСТАЦИОНАРНИЯ ТОПЛООБМЕН ПРИ ПИРОЛИЗАТА НА

PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE , volume 56, book 11. FRI NSMTS(S)-03 МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ НА НЕСТАЦИОНАРНИЯ ТОПЛООБМЕН ПРИ ПИРОЛИЗАТА НА FRI-216-1-NSMTS(S)-03 МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛ НА НЕСТАЦИОНАРНИЯ ТОПЛООБМЕН ПРИ ПИРОЛИЗАТА НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА АВТОМОБИЛНИ ГУМИ MATHEMATICAL MODEL OF NON-STATIONARY HEAT TRANSFER DURING THE PROCESS OF PYROLYSIS

Подробно

Slide 1

Slide 1 СИСТЕМИ ЗА ДИАГНОСТИКА И ЗАРЕЖДАНЕ НА АВТОКЛИМАТИЦИ Напълно автоматизирани и лесни за употреба, машините за климатици на Robinair са разработени за достъпна поддръжка на различните климатични системи в

Подробно

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ 508 ОПТИМИЗИРАНЕ НА 4 И 5 ОСНИ ФРЕЗОВИ ОПЕРАЦИИ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕТАЙЛ КОЛЕЛО ТУРБИННО С ПОМОЩТА НА CAD/CAM СИСТЕМИ Михаела Топалова, Михаил Милев, Димитър Панайотов Резюме: В статията са разгледани

Подробно

ANALYTICAL MODELING, RESEARCH AND CONTROL OF PHYSICAL LABORATORY FESTO-MODEL INSTALLATION OF TECHNOLOGY-part 1 (modeling and analysis) АНАЛИТИЧНО МОДЕ

ANALYTICAL MODELING, RESEARCH AND CONTROL OF PHYSICAL LABORATORY FESTO-MODEL INSTALLATION OF TECHNOLOGY-part 1 (modeling and analysis) АНАЛИТИЧНО МОДЕ ANALYTICAL MODELING, RESEARCH AND CONTROL OF HYSICAL LABORATORY FESTO-MODEL INSTALLATION OF TECHNOLOGY-par (modeing and anaysis) АНАЛИТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ, ИЗСЛЕДВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛАБОРАТОРЕН

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна Програма Развитие на Човешките Ресурси , Съфинансиран от Европейския Социален Фо

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна Програма Развитие на Човешките Ресурси , Съфинансиран от Европейския Социален Фо ЛЯТНА ШКОЛА 2013 ПОВИШАВАНЕ ТОЧНОСТТА НА РОБОТ ЧРЕЗ ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РАЗПОЗНАВАНЕ Доц. д-р инж. Роман Захариев ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА И КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ И НА НАУЧНИЯ ПОТЕНЦИАЛ В ОБЛАСТТА НА СИСТЕМНОТО

Подробно

ПЕЧКИ И КАМИНИ НА ДЪРВА, ТВЪРДО ГОРИВО И ПЕЛЕТИ WOOD, SOLID FUEL AND PELLET COOKERS AND STOVES

ПЕЧКИ И КАМИНИ НА ДЪРВА, ТВЪРДО ГОРИВО И ПЕЛЕТИ WOOD, SOLID FUEL AND PELLET COOKERS AND STOVES ПЕЧКИ И КАМИНИ НА ДЪРВА, ТВЪРДО ГОРИВО И ПЕЛЕТИ WOOD, SOLID FUEL AND PELLET COOKERS AND STOVES СЪДЪРЖАНИЕ CONTENTS КАМИНИ НА ПЕЛЕТИ С ВОДНА РИЗА PELLET STOVES стр. page 1-4 5-10 11-12 Ser Thermo MAGNUM

Подробно

Slide 1

Slide 1 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна Програма Развитие на Човешките Ресурси 2007 2013, Съфинансиран от Европейския Социален Фонд на Европейския Съюз Инвестира във вашето бъдеще!

Подробно

ISSN

ISSN FRI-9.3-1-THPE-13 ANALYTICAL PRESENTATION OF THE DIMENSIONLESS CHARACTERISTICS OF CENTRIFUGAL FANS Prof. Gencho Popov, PhD E-mail: gspopov@uni-ruse.bg Assoc. Prof. Kliment Klimentov, PhD Е-mail: kklimentov@uni-ruse.bg

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 53, серия 4 Една възможност на енергийна ефективност на челен товарач Цветелин Василев Summary In

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 53, серия 4 Една възможност на енергийна ефективност на челен товарач Цветелин Василев Summary In Една възможност на енергийна ефективност на челен товарач Цветелин Василев Summary In recent years, fuel consumption has become one of the basic indicators for performance quality evaluation of mobile

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 52, серия 4 Изследване на спирачните свойства на лек автомобил с пиезоелектрически сензори Георги

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 52, серия 4 Изследване на спирачните свойства на лек автомобил с пиезоелектрически сензори Георги Изследване на спирачните свойства на лек автомобил с пиезоелектрически сензори Георги Кадикянов Research on the Braking Performance of a Car with Piezoelectric Sensors: In this paper a facility for the

Подробно

У Ч Е Б Е Н П Л А Н

У Ч Е Б Е Н П Л А Н ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ: Ректор: (проф. д-р инж. К.Веселинов) Дата:... 200.. г Образователно - квалификационна степен: Професионална квалификация: Професионален бакалавър

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric 3D construction of a jack-screw s part: The paper describes a method for a parametric construction of the nut, which

Подробно

Název materiálu:

Název materiálu: : Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø 25 mm, Ø 32 mm и Ø 63 mm : Област: D - Кабели ниско напрежение Мерна единица: m Гофр. немет. тр, Ø 25, Ø 32 mm и Ø 63 mm Категория: 13 Тръби, канали, защитна лента

Подробно

в общ вид и е напълно приложима и за многомерни системи с малък брой входове и изходи, каквито често се срещат в техниката. Акцент в труда е автоматиз

в общ вид и е напълно приложима и за многомерни системи с малък брой входове и изходи, каквито често се срещат в техниката. Акцент в труда е автоматиз в общ вид и е напълно приложима и за многомерни системи с малък брой входове и изходи, каквито често се срещат в техниката. Акцент в труда е автоматизирането на процеса на идентификация. Дискутират се

Подробно

Graphic1

Graphic1 Âúçäóõîðàçïðåäåëèòåëè/Äèôóçîðè ENGINEERING Въздухопроводи за равномерно подаване/ изтегляне на въздух КРАМ произвежда, доставя и монтира въздухоразпределители и въздухопроводи осигуряващи равномерно подаване/

Подробно

Microsoft Word - maket.doc

Microsoft Word - maket.doc ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЛЪНЧЕВО-ВОДОРОДНИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ доц. д-р Силвия Лецковска доц. д-р Камен Сейменлийски Бургаски свободен университет ELECTRICAL ENERGY PRODUCTION USING HYBRIG

Подробно

Slide 1

Slide 1 Методи и алгоритми за моделиране, симулация и оптимизация на полупроводникови сензори Венцеслав Шопов E-mail: vkshopov@yahoo.com BG051PO001-3.3.06-0002 Цел на дисертационния труд е да се създаде софтуерна

Подробно

СТАНОВИЩЕ oт проф. д-р Маргарита Теодосиева, Русенски университет А. Кънчев на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен до

СТАНОВИЩЕ oт проф. д-р Маргарита Теодосиева, Русенски университет А. Кънчев на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен до СТАНОВИЩЕ oт проф. д-р Маргарита Теодосиева, Русенски университет А. Кънчев на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 4. Природни науки,

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 49 2016 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Приета: 29.02.2016 г.

Подробно

Презентация A4S - Ново поколение автоматична едноиглова машина прав шев с полусуха глава затворен картер 1/22

Презентация A4S - Ново поколение автоматична едноиглова машина прав шев с полусуха глава затворен картер 1/22 Презентация A4S - Ново поколение автоматична едноиглова машина прав шев с полусуха глава затворен картер 1/22 Няма изтичане, няма зацапване Без зацапване По-дълъг живот По-ниско ниво на шум Без замърсяване

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 49 2016 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Приета: 30.03.2016 г.

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-01-kinematika.doc

Microsoft Word - VypBIOL-01-kinematika.doc ВЪПРОС 1 КИНЕМАТИКА НА МАТЕРИАЛНА ТОЧКА ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ВЕЛИЧИНИ Във въпроса Кинематика на материална точка основни понятия и величини вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както

Подробно

Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T C Температура на околната с

Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T C Температура на околната с Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T -15...+110 C Температура на околната среда макс. T 40 C Номинално налягане Входно налягане

Подробно

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL "MECHANIZATION IN AGRICULTURE" WEB ISSN ; PRINT ISSN ИЗСЛЕДВАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ ПЕРИОДИЧНОСТТА НА Д

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL MECHANIZATION IN AGRICULTURE WEB ISSN ; PRINT ISSN ИЗСЛЕДВАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ ПЕРИОДИЧНОСТТА НА Д ИЗСЕДВАНЕ И ОПТИМИЗИРАНЕ ПЕРИОДИЧНОСТТА НА ДИАНОСТИРАНЕ НА МАШИНИТЕ С ОТЧИТАНЕ НА ДОСТОВЕРНОСТТА НА РЕЗУТАТИТЕ ОТ ИЗМЕРВАНЕТО М.Михов - ИПАЗР"Н.Пушкаров" София.Тасев - ТУ София Резюме: Разгледан е процес

Подробно

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ ПОДХОДИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА ЧЕТВЪРТАТА ТЕХНИЧЕСКА РЕВОЛЮЦИЯ В ИНДУСТРИЯТА Д. Дамянов, К.Чукалов Резюме: Нарастващата конкуренция, изисква драстично намаляване на времето и

Подробно

Sem 2

Sem 2 Дипломантски семинар Основни етапи на научното изследване: избор на тема, цели и задачи, структура Някои основни етапи избор на тема на изследване + набелязване на основните цели и задачи съставяне на

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал Наименование на материала: Кербови съединители за алуминиевo-стоманени проводници от 25 mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: Керб. съединители за АС от 25 95 mm 2 Област: А - Въздушни електропроводни

Подробно

PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE , volume 56, book 4 FRI TMS-09 EXHAUST GAS RECIRCULATION PARAMETERS IN A DIESEL ENGIN 1 Assoc. Prof. Z

PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE , volume 56, book 4 FRI TMS-09 EXHAUST GAS RECIRCULATION PARAMETERS IN A DIESEL ENGIN 1 Assoc. Prof. Z FRI-2.23-1-TMS-9 EXHAUST GAS RECIRCULATION PARAMETERS IN A DIESEL ENGIN 1 Assoc. Prof. Zdravko Ivanov, PhD Department of Automotive Engineering, Technical University of Varna, Bulgaria Е-mail: zdravko.ivanov@tu-varna.bg

Подробно

286 Професионални електроинструменти от синята серия Стационарни машини 9

286 Професионални електроинструменти от синята серия Стационарни машини 9 286 Професионални електроинструменти от синята серия Професионални електроинструменти от синята серия 287 за прецизна работа във всякаква дървесина Стационарните машини на Bosch са идеалната комбинация

Подробно

Paper 3

Paper 3 ОБОБЩЕН ТЕОРЕТИЧЕН МЕТОД ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА РЕКОНФИГУРИРАЩИ СЕ МНОГООПЕРАЦИОННИ МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ доц. д-р Сашо ГЕРГОВ sguergov@tu-sofia.bg Катедра ТМММ, Технически университет София A GENERAL THEORETICAL

Подробно