Размер: px
Започни от страница:

Download ""

Препис

1 РЪКОВОДСТВО ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ РЪЧНА ПРЕСА С ПАДАЩА РАБОТНА МАСА Каталожен номер Р029 / 2, Р029 / 3 FERVI PRO SMART EQUIPMENT ОРИГИНАЛНИ ИНСТРУКЦИИ 1

2 ПРЕДГОВОР Прочетете настоящото ръководство преди каквато и да е операция ОРИГИНАЛНИ ИНСТРУКЦИИ Преди да започнете каквото и да е оперативно действие, задължително прочетете настоящото ръководство с инструкции. Доброто функциониране и използването на пълните възможности на машината зависят от приложението на всички инструкции, дадени в това ръководство. Квалификация на операторите Работниците, упълномощени да работят с тази машина, трябва да разполагат с всяка необходима информация и да бъдат обучени и инструктирани относно безопасността: а/ Условията на използване на оборудването б/ Предвидимите анормални ситуации по смисъла на член 73 от Законодателно постановление 81/08. Съответствието на машината със спецификациите и техническите инструкции, описани в ръководството за експлоатация към датата на издаване на същото, дадени в тази страница е гарантирано; от друга страна, машината може в бъдеще да има технически изменения, дори значителни, без да е актуализирано ръководството. Ето защо се консултирайте с ФЕРВИ, за да се информирате за евентуалните направени изменения. Издание 1 Февруари,

3 СЪДЪРЖАНИЕ 1. ВЪВЕДЕНИЕ Предисловие ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Общи норми за безопасност за металорежещи машини Техническа поддръжка Други разпореждания ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ Каталожен номер Р029/ Каталожен номер Р029/ ОПИСАНИЕ НА МАШИНАТА МОНТАЖ НА МАШИНАТА Регулиране на плъзгащите се водачи ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАШИНАТА РАЗГЛОБЯВАНЕ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

4 1. ВЪВЕДЕНИЕ Настоящото ръководство се разглежда като неделима част от машината и трябва да бъде дадено в допълнение към нея в момента на закупуване. Производителят си запазва материалната и интелектуална собственост върху настоящата публикация и забранява разпространението и размножаването й, дори частично, без предварително писмено съгласие. Цел на настоящото ръководство е да предостави необходимата информация за използване и поддръжка на Ръчна преса с падаща работна маса, артикул Р029/2, Р029/3 и да създаде чувство на отговорност и познаване на възможностите и границите на същата, която е предоставена на оператора. Тъй като е предназначена за експерти и квалифицирани оператори, тази машина трябва да бъде перфектно позната на оператора, за да бъде използвана ефективно и безопасно. Операторите трябва да бъдат подходящо обучени и подготвени. Ето защо се уверете, че персоналът, упълномощен за пускането в експлоатация, използването и поддръжката на Ръчна преса с падаща работна маса, е прочел и познава това ръководство. Всичко това се изисква с цел всички възможни операции, които операторът извършва, да станат посигурни и ефикасни. Поради това стриктното спазване на предписаното в настоящото ръководство е необходимо условие за сигурното и удовлетворително функциониране на машината. Преди да започне операциите по инсталиране и експлоатация на Ръчна преса с падаща работна маса, упълномощеният персонал трябва: Внимателно да прочете настоящата техническа документация; Да познава какви защити и устройства за безопасност са монтирани на машината, тяхното разположение и функционирането им. Отговорност на купувача е да се убеди, че потребителите са достатъчно обучени, т.е. че са запознати с всички сведения и предписания, дадени в настоящата документация, и че са запознати с потенциалните рискове, съществуващи по време на работа с Ръчна преса с падаща работна маса. Производителят не носи никаква отговорност за евентуални щети на лица и/или предмети, породени от неспазването на предписанията на настоящото ръководство. Ръчна преса с падаща работна маса е проектирана и изработена с механични защити и устройства за безопасност, в състояние да защитят оператора / потребителя от възможни физически увреждания. Абсолютно забранено е изменението или отстраняването на защити, устройства за безопасност и етикетите за предупреждение. Ако трябва временно да ги отстраните (примерно поради необходимост от почистване или ремонт), вземете мерки никой да не може да използва машината през това време. 4

5 Измененията на машините, направени от потребителя, се считат за извършени изцяло на негова отговорност. Ето защо производителят не носи никаква отговорност за евентуални щети, нанесени на лица и/или имущество, произтичащи от поддръжка, извършена от неквалифициран персонал или по начин, различен от оперативните процедури, дадени по-долу. Графична форма на предупрежденията за безопасност, експлоатация, сигнали за риск. Следващите обозначения са предназначени да привлекат вниманието на читателя / потребителя с цел правилно и сигурно използване на машината: Обърнете внимание Посочва поведенческите норми, които следва да се спазват, за да се избегнат щети на машината и/или възникването на опасни ситуации. Остатъчни рискове Посочва наличието на опасности, които пораждат остатъчни рискове, на които операторът трябва да обърне внимание с цел да избегне злополуки или материални щети Предисловие За нормална и безопасна експлоатация на Ръчна преса с падаща работна маса трябва внимателно да прочетете това ръководство, за да получите необходимите знания. С други думи, продължителността на експлоатация и възможностите зависят тясно от начина на използване. Дори ако вече имате опит с Ръчна преса с падаща работна маса, трябва да следвате дадените тук инструкции, както и предпазните мерки от общ характер, които трябва да се спазват при работа. Постигане пълно познаване на машината. Внимателно прочетете това ръководство, за да познавате: функционирането, устройствата за безопасност и всички необходими предпазни мерки. Всичко това е необходимо, за да постигнете безопасна експлоатация. Носете подходящо работно облекло. Операторът трябва да носи подходящо облекло, за да избегне появата на нежелани и непредвидени събития. Поддържайте грижливо машината. Използване на машината Машината трябва да се използва само от упълномощен обучен и трениран персонал. 5

6 2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 2.1. Общи норми за безопасност за металорежещи машини Рискове, свързани с използването на машината НЕ подценявайте рисковете, свързани с използването на машината и се концентрирайте върху работата, която извършвате. Рискове, свързани с използването на машината Независимо от всички поставени устройства за безопасност, за безопасната експлоатация на машината трябва да се спазват всички предписания за предотвратяване на злополуки, дадени в различни точки на това ръководство. Рискове, свързани с използването на машината Всяко лице, натоварено с използването и поддръжката на машината, трябва първо да прочете ръководството с инструкции и по-специално главата с указанията за безопасност. Препоръчва се фирменият отговорник за охрана и безопасност на труда да получи писмено потвърждение за това. Рискове, свързани с използването на машината По време на всички фази на работа с машината се препоръчва максимална предпазливост така, че да се избегнат щети на лицата, предметите или на самата машина. Използвайте машината само за предвидените приложения. Не отстранявайте устройствата за безопасност, предвидени от производителя. Рискове свързани с използването на машината Преди да започне какъвто и да е вид работа с машината, операторът трябва да използва предвидените лични предпазни средства, като защитни ръкавици и защитни очила. 1. Винаги проверявайте ефикасността и целостта на машината. 2. Поддържайте работното място в порядък, и свободно от препятствия; безпорядъкът предизвиква злополуки. 3. Направете така, че Вашата работна среда да е забранена за деца, за странични лица и животни. 6

7 4. Не очаквайте от машината по-големи възможности от онези, за които е проектирана. Използвайте машината само според начините и приложенията, предвидени в това ръководство. 5. Работете без губене на равновесие. 6. Работете единствено при добро осветление. 7. Винаги носете по време на работа подходящи очила и защитни ръкавици. В случай че се породи прах, използвайте подходящи маски 8. Носете подходящи дрехи. Широки и висящи дрехи, бижута, дълга коса и други могат да се закачат за движещите се елементи, предизвиквайки непоправими щети. 9. Заменяйте износените и/или увредени части, контролирайте екраните и защитите да функционират правилно преди да започнете да работите. Евентуално, ако е необходимо, поискайте контрол от служба Поддръжка. Използвайте само оригинални резервни части. 10. Не използвайте машината в среда с риск от пожар или експлозия. 11. Препоръчва се, който използва тази публикация за поддръжка и поправка, да има основни познания по принципите на механиката и на свойствените процедури на техниката за поправка. 12. Отговарящия за сигурността на предприятието да се убеди, че персонала, натоварен с експлоатацията на машината, е прочел и добре е разбрал настоящото ръководство във всичките му части. 13. За сметка на отговарящия за сигурността на фирмата остава проверката на състоянието на риск в предприятието според Законодателно постановление 81/ Техническа поддръжка За всеки проблем или искане за пояснение, без колебание се обадете на служба Поддръжка на Вашия доставчик, който разполага с компетентен и специализиран персонал, специфично оборудване и оригинални резервни части Други разпореждания Забрана за отстраняване на устройствата за безопасност Първото нещо, което трябва да се направи когато започнете работа, е да се провери наличието и целостта на защитите и функционирането на устройствата за безопасност. Ако се появи какъвто и да е дефект, не използвайте машината! Абсолютно се забранява изменението или отстраняване на екраните, устройствата за безопасност, етикетите и указателните табели. 7

8 3. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 3.1. Каталожен номер Р029/2 Сила 1500 kg Размери 400 x 175 x 450 h mm Максимална височина на детайла с диска Максимална височина на детайла без диска Максимален диаметър на частта Размери на щанцата Полезни размери на основата Полезна дълбочина на центъра на щанцата 180 mm 210 mm 300 mm 31.5 x 31.5 mm 175 x 195 mm 155 mm Диаметър на диска 165 mm Маса 42 kg 3.2. Каталожен номер Р029/3 Сила 2500 kg Размери 450 x 200 x 570 h mm Максимална височина на детайла с диска 290 mm Максимална височина на детайла без диска 310 mm Максимален диаметър на частта 300 mm Размери на щанцата 37.8 x 37.8 mm Полезни размери на основата 200 x 205 mm Полезна дълбочина на центъра на щанцата 155 mm Диаметър на диска 170 mm Маса 57 kg 8

9 4. ОПИСАНИЕ НА МАШИНАТА Фигура 1 Общ изглед 1 Носеща основа 4 Щанца 2 Лост за пресоване 5 Диск 3 Кръгова ръчка за приближаване 9

10 5. МОНТАЖ НА МАШИНАТА Машината се доставя демонтирана. За правилния монтаж следвайте инструкциите: 1. Извадете частите от опаковката и проверете наличието на всички части от следващата илюстрация. Фигура 2 Съдържание на опаковката A Носеща основа F Блокиращ пръстен B Вал - пиньон G Супорт на лоста C Щанца със зъбна предавка H Лост D Кръгова ръчка I Диск E Зъбно колело 2. Въведете вала пиньон в гнездото му и го зацепете с щанцата със зъбна предавка 10

11 Фигура 3 Разполагане на вала - пиньон 3. Поставете на място зъбното колело върху вала на пиньона, като обърнете внимание на подравняването на шпонката на вала чрез гнездото му върху зъбното колело. Разположете зъбите както е посочено на фигурата. Фигура 4 Разполагане на зъбното колело 4. Сглобете кръговата ръчка върху вала пиньон на насрещната страна спрямо зъбното колело. Затегнете двата безглави винта с ключ шестограм, за да съедините кръговата ръчка с вала. 11

12 Фигура 5 Монтаж на кръговата ръчка 5. Разположете върху вала откъм страната на зъбното колело, супорта на лоста за пресоване. Задръжте блока на зъбното колело повдигнат и натиснете супорта до упор със зъбното колело. Фигура 6 Монтаж на супорта на лоста за пресоване 6. Поставете в крайната част на вала блокиращия пръстен и затегнете с шестограмен ключ безглавите винтове. 12

13 Фигура 7 Монтаж на блокиращия пръстен 7. Поставете в гнездото му върху супорта лоста за пресоване и затегнете странично разположения блокиращ безглав винт. Фигура 8 Разполагане на лоста за пресоване 5.1. Регулиране на плъзгащите се водачи. Машината е окомплектована с винтове за регулиране, било в челната част, както и в страничната, за отстраняване луфта на водачите за приплъзване на щанцата зъбна предавка. Преди да използвате машината регулирайте водачите за плъзгане посредством винтовете с контрагайка. 13

14 Фигура 9 Регулиране водачите за плъзгане 6. ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАШИНАТА Използването на машината е достатъчно опростено: 1. Поставете частта за пресоване върху диска или върху основата на машината, обръщайки внимание на подравняването на съответната част с щанцата. 2. Използвайте кръговата ръчка за ръчно приближаване на щанцата към частта за пресоване. 3. Спуснете лоста със сила и ако е необходимо извършете повторно пресоване, ако елемента за пресоване се е преместил от първоначалната си позиция. 14

15 7. РАЗГЛОБЯВАНЕ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 15

16 Реф. Описание Реф. Описание P029/2/01 Тяло P029/2/11 Зъбно колело P029/2/02 Болт P029/2/12 Шпонка P029/2/03 Гайка P029/2/13 Супорт на лоста P029/2/04 Винт P029/2/14 Блокиращ пръстен P029/2/05 Кръгова ръчка P029/2/15 Гайка P029/2/06 Диск P029/2/16 Лост P029/2/07 Щифт P029/2/17 Блок зъбно колело P029/2/08 Предна планка P029/2/18 Болт P029/2/09 Шайба P029/2/19 Пиньон P029/2/10 Щанца със зъбна рейка P029/3/01 Тяло P029/3/11 Зъбно колело P029/3/02 Болт P029/3/12 Шпонка P029/3/03 Гайка P029/3/13 Супорт на лоста P029/3/04 Винт P029/3/14 Блокиращ пръстен P029/3/05 Кръгова ръчка P029/3/15 Гайка P029/3/06 Диск P029/3/16 Лост P029/3/07 Щифт P029/3/17 Блок зъбно колело P029/3/08 Предна планка P029/3/18 Болт P029/3/09 Шайба P029/3/19 Пиньон P029/3/10 Щанца със зъбна рейка 16

(Bulgarian) DM-HB Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ Удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Предна главина/ Гла

(Bulgarian) DM-HB Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ Удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Предна главина/ Гла (Bulgarian) DM-HB0005-04 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ Удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Предна главина/ Главина със свободен венец (Дискова спирачка) HB-M3050

Подробно

Как да заменим лагера на предната главина на Ford Fiesta V

Как да заменим лагера на предната главина на Ford Fiesta V предната главина на Ford Fiesta V Извършете замяната в следната последоватленост: 1 За замяна на лагера е удобно използването на скоба за избиване и набиване на лагерите на главината. Вдигнете ръчната

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно проверявайте техническото състояние на ръкохватката,

Подробно

(Bulgarian) DM-FD Ръководство за дилъри Преден дерайльор FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 FD-M612 FD-M617 FD-M618 FD-M672

(Bulgarian) DM-FD Ръководство за дилъри Преден дерайльор FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 FD-M612 FD-M617 FD-M618 FD-M672 (Bulgarian) DM-FD0003-05 Ръководство за дилъри Преден дерайльор FD-M9000 FD-M9020 FD-M9025 FD-M8000 FD-M8020 FD-M8025 FD-M612 FD-M617 FD-M618 FD-M672 FD-M677 СЪДЪРЖАНИЕ ВАЖНО... 4 ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА...

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА Лентов банциг за метал с ръчно и хидравлично подаване Каталожен номер 0692 / 230 V Ташев-Галвинг ООД

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА Лентов банциг за метал с ръчно и хидравлично подаване Каталожен номер 0692 / 230 V Ташев-Галвинг ООД РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА Лентов банциг за метал с ръчно и хидравлично подаване Каталожен номер 0692 / 230 V ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНИТЕ ИНСТРУКЦИИ 1 ВЪВЕДЕНИЕ Прочетете това ръководство, преди

Подробно

Microsoft Word - SX_BA_Seitenschlagprüfgerät_Nfz_12130_V25_BG.docx

Microsoft Word - SX_BA_Seitenschlagprüfgerät_Nfz_12130_V25_BG.docx Арт. 184200 080580 Съдържание 1. Увод... 1 2. Обем на доставката... 2 3.... 2 3.1 Монтаж на тестера за странично биене... 3 3.2 Монтаж на диска на съединителя... 4 3.3 Монтаж и настройка на манометъра...

Подробно

Microsoft Word - VN_S20_S40_ST20_ST40_bul.doc

Microsoft Word - VN_S20_S40_ST20_ST40_bul.doc L8542212 Rev. 03/04/06 Мотор за индустриални секционни врати VN.S20/VN.S40/VN.ST20/VN.ST40 Инструкция за монтаж и резервни части Внимание: Преди да инсталирате автоматичната система прочетете внимателно

Подробно

Как да заменим задния спирачен диск BMW 5 E 39

Как да заменим задния спирачен диск BMW 5 E 39 Как да заменим задния спирачен диск BMW 5 E 39 Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Заменяйте спирачните дискове на автомобила си BMW 5 E 39 в комплект за съответния мост, независимо от състоянието

Подробно

(Bulgarian) DM-MDFD Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Преден дерайльо

(Bulgarian) DM-MDFD Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Преден дерайльо (Bulgarian) DM-MDFD001-02 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ комфортен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Преден дерайльор ALIVIO FD-M4000 FD-M4020 Без серия FD-MT400 СЪДЪРЖАНИЕ

Подробно

Как се подменят предните амортисьори на PEUGEOT 206

Как се подменят предните амортисьори на PEUGEOT 206 амортисьори на PEUGEOT 206 Извършете замяната в следната последоватленост: 1 При ремонта на Вашия PEUGEOT 206, заменяйте едновременно и двата амортисьора. 2 Вдигнете ръчната спирачка 3 Поставете упори

Подробно

Как да заменим предния спирачен диск PEUGEOT 206

Как да заменим предния спирачен диск PEUGEOT 206 спирачен диск PEUGEOT 206 Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Заменяйте спирачните дискове на автомобила си PEUGEOT 206 в комплект за съответния мост, независимо от състоянието им. Това ще

Подробно

Как да заменим спитачните накладки на задните дискови спирачки Mercedes-Benz E-Class W211

Как да заменим спитачните накладки на задните дискови спирачки Mercedes-Benz E-Class W211 Как да заменим спитачните накладки на задните дискови Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Отпуснете напълно ръчната спирачка 3 2 Поставете упори на предните колела 4 Повдигнете задната част

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА Лентова шлифовъчна машина с наклоняващ се плот Каталожен номер 0505 ОРИГИНАЛНИ ИНСТРУКЦИИ Ташев-Галвинг ООД ww

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА Лентова шлифовъчна машина с наклоняващ се плот Каталожен номер 0505 ОРИГИНАЛНИ ИНСТРУКЦИИ Ташев-Галвинг ООД ww РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА Лентова шлифовъчна машина с наклоняващ се плот Каталожен номер 0505 ОРИГИНАЛНИ ИНСТРУКЦИИ 1 ВЪВЕДЕНИЕ Прочетете това ръководство, преди да започнете работа. ОРИГИНАЛНИ

Подробно

Как да заменим тампона на предния МакФерсон на VOLKSWAGEN PASSAT B6

Как да заменим тампона на предния МакФерсон на VOLKSWAGEN PASSAT B6 Как да заменим тампона на Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Вдигнете ръчната спирачка 3 2 Поставете упори на задните колела 4 Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете Разхлабете

Подробно

Как да заменим задния спирачен диск Ford Focus II

Как да заменим задния спирачен диск Ford Focus II Как да заменим задния спирачен диск Ford Focus II Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Заменяйте спирачните дискове на автомобила си Ford Focus II в комплект за съответния мост, независимо

Подробно

Как да заменим лагера на предната главина на Mercedes-Benz A W168

Как да заменим лагера на предната главина на Mercedes-Benz A W168 Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Вдигнете ръчната спирачка 3 2 Поставете упори на задните колела 4 Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете Разхлабете болтовете на колелата

Подробно

DOK-Projekt_System_TE_DRS-S_BGR_TE_DRS-S_Papier-A5_01_08_ _49_45.pdf

DOK-Projekt_System_TE_DRS-S_BGR_TE_DRS-S_Papier-A5_01_08_ _49_45.pdf TE DRS S Български 1 Данни за документацията 1.1 Към настоящата документация Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.

Подробно

Microsoft Word _01077_EN_2_5.doc

Microsoft Word _01077_EN_2_5.doc РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА Хидравличен тръбогиб Арт. 0893 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНИТЕ ИНСТРУКЦИИ каквато и да е информация от това ръководство. Авторско ПРЕДГОВОР Прочетете това ръководство, преди

Подробно

Как да заменим спитачните накладки на предните дискови спирачки Citroen C3

Как да заменим спитачните накладки на предните дискови спирачки Citroen C3 Как да заменим спитачните накладки на предните дискови Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Подменяйте спирачките накладки в комплект за всяка ос. Това ще Ви осигури ефентивно спиране. Вдигнете

Подробно

Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и г

Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и г Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и границите на използване им, упоменати в нея са дадени

Подробно

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА SM239/SM240 Велоергометър Hiton A3 Canary

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА SM239/SM240 Велоергометър Hiton A3 Canary ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА SM239/SM240 Велоергометър Hiton A3 Canary СХЕМА ЧАСТИ: Винт Винт Извита шайба Гайка Гаечен ключ (13-15) Шестограм Щифт за настройване Списък на частите Nо. Наименование Брой Nо.

Подробно

Как се заменят пружините на предния мост на Renault Scenic II

Как се заменят пружините на предния мост на Renault Scenic II Как се заменят пружините на предния мост на Renault Scenic II Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Заменяйте пружините на Renault Scenic II по двойки. 2 Вдигнете ръчната спирачка 3 Поставете

Подробно

M900 Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ M922 серия двойноверижни машини M932 серия пет- и шест конечни оверлози M952 серия три- и четири конечни оверлоз

M900 Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ M922 серия двойноверижни машини M932 серия пет- и шест конечни оверлози M952 серия три- и четири конечни оверлоз M900 Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ M922 серия двойноверижни машини M932 серия пет- и шест конечни оверлози M952 серия три- и четири конечни оверлози Благодарим Ви, че закупихте шевна машина PEGASUS

Подробно

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 1 2-пътен вентил със задвижващ механизъм Модел SBMV22/SBMV28 Инструкция за експлоатация Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 2 2 Salus

Подробно

S 1006 Кростренажор SPARTAN Basic

S 1006 Кростренажор SPARTAN Basic S 1006 Кростренажор SPARTAN Basic Инстрикции за безопастност! Основни предпазни мерки които трябва да се спазват, включително следните инструкции за безопасност при използване на това оборудване: Прочетете

Подробно

Как се подменят предните амортисьори на Peugeot 406

Как се подменят предните амортисьори на Peugeot 406 амортисьори на Peugeot 406 Извършете замяната в следната последоватленост: 1 При ремонта на Вашия Peugeot 406, заменяйте едновременно и двата амортисьора. 2 Вдигнете ръчната спирачка 3 Поставете упори

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгл

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгл РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгласие на ERRECOM srl е строго забранено. ERRECOM srl

Подробно

Как да заменим двигателното масло и масления филтър на Opel Corsa B

Как да заменим двигателното масло и масления филтър на  Opel Corsa B Как да заменим двигателното масло и масления филтър на Извършете замяната в следната последоватленост: 1 При смяна на масления филтър на, заменете и моторното масло. Прекарайте автомобила на канал или

Подробно

Как да заменим лагера на предната главина на Honda Jazz GD

Как да заменим лагера на предната главина на Honda Jazz GD Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Вдигнете ръчната спирачка 3 2 Поставете упори на задните колела 4 Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете Разхлабете болтовете на колелата

Подробно

Microsoft Word - GDM-kamioni 2008.doc

Microsoft Word - GDM-kamioni 2008.doc Гумодемонтажни машини за тежкотоварни, селскостопански и земекопни МПС 1 GG 560 Електрохидравлична гумодемонтажна машина за камиони, селскостопански и земекопни МПС. Размерите и работните характеристики

Подробно

Für Ihre Sicherheit.PDF

Für Ihre Sicherheit.PDF За Вашата собствена безопасност Това приложение към Ръководството за експлоатация съдържа общи правила за поведение за употребата по предназначение на машината - и инструкции за техническа безопасност,

Подробно

Как да заменим спитачните накладки на предните дискови спирачки Mazda 3 BK

Как да заменим спитачните накладки на предните дискови спирачки Mazda 3 BK Как да заменим спитачните накладки на предните дискови Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Подменяйте спирачките накладки в комплект за всяка ос. Това ще Ви осигури ефентивно спиране. Вдигнете

Подробно

MONDEO_BG

MONDEO_BG MONDEO СТОЛЧЕ ЗА КОЛА ECE R44/04 ГРУПА 0, I (0-18 кг.) ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА BG ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ЗА ПО-НАТАТЪШНИ СПРАВКИ. ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО! ИНФОРМАЦИЯ 1. Това е универсално обезопасително устройство

Подробно

EX Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EX22xx серия двойноверижни машини EX32xx серия пет- и шест конечни оверлози EX52xx серия три- и четири конечни ове

EX Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EX22xx серия двойноверижни машини EX32xx серия пет- и шест конечни оверлози EX52xx серия три- и четири конечни ове EX Серия ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ EX22xx серия двойноверижни машини EX32xx серия пет- и шест конечни оверлози EX52xx серия три- и четири конечни оверлози Благодарим Ви, че закупихте шевна машина PEGASUS

Подробно

Как да заменим тампона на предния МакФерсон на Skoda Octavia 1Z

Как да заменим тампона на предния МакФерсон на Skoda Octavia 1Z Как да заменим тампона на Извършете замяната в следната последоватленост: 1 Вдигнете ръчната спирачка 3 2 Поставете упори на задните колела 4 Повдигнете предната част на автомобила и го подпрете Разхлабете

Подробно