Изследване влиянието на някои фактори върху изходната мощност на PV модул

Размер: px
Започни от страница:

Download "Изследване влиянието на някои фактори върху изходната мощност на PV модул"

Препис

1 Изследване влиянието на някои фактори върху изходната мощност на PV модул Фахми Алкатири, Лидия Георгиева Investigation influence of some factors on PV module output power: There are several kinds of photovoltaic (PV) systems mounted on the roof constructions. For their installation is required a long-term measurements and fully information of solar radiation. The generated power from PV module strongly depends on factors like tilt angle, temperature of PV module. This paper analyze the relationship between solar radiation power output with tilt angle and temperature of PV module by using actual measurement data at Rouse University Angel Kunchev - Rouse. Keywords: PV System, Solar Radiation, Tilt Angle, PV Module Temperature, PV module cooling. ВЪВЕДЕНИЕ През последните години непрекъснато се увеличава търсенето на нови енергийни източници в световен мащаб поради редица фактори като бързият икономически растеж и увеличаване на населението, особено в развиващите се страни. Според годишния доклад на Международна Енергийна Агенция (IEA) от 22 г. емисиите на CO 2 и общото количество първична енергия ще се увеличат около два пъти в сравнение с нивата, наблюдавани през 2 г. (фиг. 1) [1]. Установено е, че огромната консумация на енергия води до редица сериозни проблеми, например глобалното затопляне. Фиг.1. Тренд на емисиите на CO 2 и първичната енергия в световен план Важна мярка за да ограничаване на глобалното затопляне е намаляване на емисиите на парниковите газове. Затова, замяната на традиционните изкопаеми източници с нови такива увеличава интереса към използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Това са подкрепя и от факта, че ВЕИ са дългосрочни, неизчерпаеми и надеждни източници на енергия, които не замърсяват околната среда [2, 3]. Като особено перспективни се оказват и все по-широко приложение в редица области намират фотоволтаичните (PV) системи за директно преобразуване на слънчевата енергия в електрическа [4]. Поради тази причина, усилията на редица изследователи са насочени към непрекъснато увеличаване на ефективността на PV системите. Ефективността е основен показател на една соларна клетка. Установено е, че тя зависи най-силно от работната температура на клетката и наклона на фотоволтаичния панел спрямо слънчевите лъчи[5, 6]

2 Слънцето непрекъснато променя позицията си през деня и различните годишни сезони. Позицията на слънцето също зависи и от местоположението, затова е важно е да се знае географска ширина и дължина. Позицията на слънцето обикновено се дава като ъгли по азимут и алтитюд (фиг.2). Фиг.2. Ъглите, определящи позицията на слънцето Азимута представлява хоризонталния ъгъл на слънцето относно север. Той е винаги положителен по посока на часова стрелка от север и има стойност в диапазон (-18 < Azi <18 ). Докато алтитюд представлява вертикалния ъгъл, който слънцето прави с хоризонталната повърхност, и има стойност ( < Alt < 9 ) В настоящата работа са използвани няколко метода за оптимизиране на ефективността на генерираната мощност от PV модул и са представят резултатите от изследване влиянието на температурата на фотоволтаичен панел и ъгъла на наклона върху изходната му мощност. МЕТОДИ И СРЕДСТВА Предложени и използвани са няколко метода за измерване на някои енергийни величини, характеризиращи фотоволтаична система (табл. 1). Таблица1 Основни измервани величини Параметър Описание G, W.m -2 Слънчева радиация I n, A Номинален ток U n, V Номинално напрежение T mod, ºC Температурата на панела T аmb, ºC Температурата на въздуха Изследванията са проведени в район на Русенски университет. На фиг.3 е показана опитната установка на измервателна система. Тя се състои от следните елементи: Фиг. 3. Опитна измервателната система

3 Монокристален PV модул, тип SUNSET АS 1 (табл. 2); Цифров волтметър за измерване на номинално напрежение (U n ) и напрежението на празен ход (U oc ); Цифров амперметър за измерване на номинален ток (I n ) и ток на късо съединение (I sc ); Цифров луксметър тип PU55 за измерване на осветеността. Използва се определяне на перпендикулярността на слънчевите лъчи спрямо повърхността на панела; Термодвойка тип DT838 за измерване температурата на панела; Термометър за измерване на температурата на въздуха; Специализиран ъгломер за определяне наклона на PV модул. Таблица 2 Технически параметри на монокристален PV модул тип, SUNSET АS 1 Описание Стойност Тип SunSet Максималната мощност, P max, W 1 Номинален ток, I n, A 6.6 Номинално напрежение, U n, V 16.7 Ток на късо съединение, I sc, A 7.5 Напрежение на празен ход,u oc, V 2.7 На фиг.4 е показана схемата на уредба, използвана при изследването. Фиг.4. Схема за свързване: 1 PV модул, 2 товарно съпротивление (R T = 2,5 Ω), 3 амперметър, 4 волтметър, 5 - термодвойка, 6 сензор на луксметъра. Стойката на панела дава възможност промяна наклона на PV модула. Проведени са опити, при: Фиксирано положение: модула се ориентира на юг с наклон 3 ;

4 Едноосно въртене (изток-запад): следвайки азимута на Слънцето; Двуосно въртене: o Едноосно въртене (изток-запад) с охлаждане на панела. o Двуосно въртене с охлаждане на панела. Резултати от изследването. На фиг. 5 са показани типичният характерна слънчевата радиация и дневният ход на измерваните напрежението, тока и произведената от системата мощност г Радиация, W/m Напрежение, V : 9:2 :4 12: 13:2 14:4 16: 17:2 8: 9:2 :4 12: 13:2 14:4 16: 17: Ток, A Мощност, W : 9:2 :4 12: 13:2 14:4 16: 17:2 8: 9:2 :4 12: 13:2 14:4 16: 17:2 Фиг. 5. Графично представяне на основни измервани величини На фиг. 6 са показани типови криви на изменение на температурата на модула (Т mod ), температурата на въздуха (Т аmb ) и слънчевата радиация за ясен слънчев ден. Слънчевата радиация има характер на изменение, следващ азимута на Слънцето Температура, C T mod T amb Радиация, W/m : 9: :2 11:3 12:4 13:5 15: 16: 17:2 Фиг. 6. Изменение на слънчевата радиация и температурата на модула и на въздуха при ясен слънчев ден за 21 юни 26 г

5 На фиг. 7 е илюстрирано отношението между интензивността на слънчева радиация и дневна генерирана мощност. Както се вижда от фигурата, че мощността има силна връзка със слънчевата радиация. 8 Мощност, W y = -,2x 2 +,2656x - 26,572 R 2 =, Радиация, W.m -2 Фиг.7. Зависимост на генерираната мощност от слънчевата радиация Максималната мощност на изводите на фотоволтаичния панел се получава между,3 и 16,3 h (фиг.8). Нейната стойност е в интервала (8 7,96) W и остава сравнително постоянна във времето, при което слънчевата радиация се изменя от 7 до 998 W.m -2. На фигурата са показани резултати от измерванията при фиксиране и следене на Слънцето от модула. При сравняването на получената мощност от PV модула със и без следяща система се вижда, че при наличие на такава получената мощност е значително по-голяма за по-продължителен период от деня. 12,, 8, Мощност,W 6, 4, 2,, 8: 9: : 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: Pn, W (следящ модул) за Pn,W (фиксиран модул) за Време,h Фиг. 8. Дневен ход на получената мощност от PV панела при стационарен и следящ режим на работа за 2 и 21 юни 26 г

6 Като цяло изменението на мощността има подобен характер, но при наличие на следяща система се получава значително повече мощност (енергия). Това се обяснява с факта, че фиксираните системи се монтират под ъгъл, съответстващ на обедно слънце, а през останалата част от деня слънчевите лъчи падат върху PV генератора под по-малък ъгъл [7, 8]. Това води до намаляване на ефективността и продължителността на работа на PV генератора (фиг. 9). 3, 6 Ефективност, % 25, 2, 15,, 5, температура на модула, C, 8: 9: :2 11:3 12:4 13:5 15: 16: 17:2 18:3 Ефективност,% Tmod, C Фиг. 9. Дневен ход на ефективността от температурата на панела PV панела на 23 юни 26 г. Охлаждането на панела е направено през час в интервал от : до 15: часа, като измерванията се отчитат през минути. Анализът на изменението на ефективността показва, че тя е най-висока в началото и в края на деня. Този факт се обяснява със силната температурната зависимост на PV модула (фиг.). В резултат от охлаждането температурата на модула се намалява средно с до 14 С, при което се увеличава генерираната мощност от до 13,9 %. Това е определено от направения анализ на данните. Температура на панела, Cº : 9: : 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: Tmod, C Pn, W Време,h Фиг.. Изменение на изходната мощност в зависимост от температурата на панела Получените времедиаграми и за останалите дни имат сходен характер на изменение. Визуализацията на данните за отделните летни дни предполага Мощност, W

7 интензивността на слънчевата радиация да е с много близки стойности на основните параметри, определящи положението и формата на кривата на разпределение (летен период). ЗАКЛЮЧЕНИЕ От извършените изследвания и получените резултати могат да се правят следните основни изводи: 1. Оптималния ъгъл на наклона на модула спрямо хоризонта силно влияе върху стойността на генерираната мощност; 2. През летните ясни дни слънчевата радиация увеличава бързо температурата на модула, което има отрицателно влияние върху генерираната мощност от модула; 3. Охлаждането на модула дава значителен ефект и повишава мощността с 12%. Направеното изследване може да бъде използвано при прогнозиране на електропотреблението за захранване на потребители с малка мощност от автономни PV системи. ЛИТЕРАТУРА [1] Ito, M., K. Kato, K. Komoto, T. Kichimi, Hiroyuki Sugihara and K. Kurokawa. An analysis of very large-scale tracking pv (VLS-PV) systems in the Gobi desert. 2nd MOPVC in Ulan Bator, Sep 4-6, 23. [2] Shu, N., N. Kameda, Y. Kishida and H. Sonoda. Experimental and theoretical study on the optimal tilt angle of photovoltaic panels. Journal of Asian Architecture and Building Engineering, November 26/45. [3] Castro, U., N. Velázquez, M. Mora, I. O. Hernández and J. A. Cantú. Development of a cheap and simple sensor-based polar tracking system. Proceedings of ES27 Energy Sustainability 27, June 27-3, Long Beach, California, 27. [4] Maheshwari, A., C. S. Solanki, and V. Agarwal. Field measurements of PV module performance using a handy tool. National Conference on Advances in Energy Research, 4-5 Dec, 26. [5] El-Adawi, M. K. and I. A. Al-Nuaim. The temperature functional dependence of VOC for a solar cell in relation to its efficiency new approach. Desalination 29, (27), [6] Tamizhmani, D. Theveenard and D. G. Howell. Influence of low-light module performance on the energy production of Canadian grid connected PV systems. Renewable Energy technologies in cold Climates 98 Conference, Montreal, May [7] Стоянов, И. Обследване характеристиките на фотоволтаичен елемент при директно преобразуване на слънчевата енергия в електрическа. Трудове на научната сесия РУ 26, том 45, серия 3.1, Русе, 26. [8] Stoyanov, I. Determination of the Electrical Energy, Obtained From Direct Transformation of Solar Energy from a PV Generator. Proceedings of Twelfth International Conference On Electrical Machines, Drives And Power Systems, ELMA28, October, 28, Sofia, Bulgaria, За контакти: Fahmi Alkathiri, Computer Systems & Technology Department (PhD student), Rousse University, Lidia Georgieva, Computer Systems & Technology Department (PhD student), Rousse University, Докладът е рецензиран

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 4 Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позиц

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 4 Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позиц Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позициониране и навигация на автомобили Даниел Любенов, Митко Маринов A comparative study of some characteristics of the

Подробно

Microsoft Word - maket.doc

Microsoft Word - maket.doc ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЛЪНЧЕВО-ВОДОРОДНИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ доц. д-р Силвия Лецковска доц. д-р Камен Сейменлийски Бургаски свободен университет ELECTRICAL ENERGY PRODUCTION USING HYBRIG

Подробно

Microsoft Word - ECOFILM_C_test.doc

Microsoft Word - ECOFILM_C_test.doc Температурна крива на таванното отоплително фолио ECOFILM C в Ниско енегрийни къщи През април 2010 г. Fenix Group изготви доклад, озаглавен "ECOFILM Таванно отопление в ниско енергийни къщи". Целта на

Подробно

Ezinc Superline

Ezinc Superline ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на слънчеви колектори EZINC www.erato.bg 2 Основни характеристики Слънчевите системи за битова гореща вода и отопление отговарят на всички изисквания на европейското

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 3.1 Предварителни резултати от изследване на слънчева сушилня Малин Цветков, Николай Мих

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 3.1 Предварителни резултати от изследване на слънчева сушилня Малин Цветков, Николай Мих Предварителни резултати от изследване на слънчева сушилня Малин Цветков, Николай Михайлов, Светлозар Митев, Борис Борисов Preliminarily results from the research of solar drier: Оценена е работата на слънчева

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 53 серия 1.1 Изменение на мощностните показатели на бензинов ДВГ при прилагане на горивоспестяващи

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 53 серия 1.1 Изменение на мощностните показатели на бензинов ДВГ при прилагане на горивоспестяващи Изменение на мощностните показатели на бензинов ДВГ при прилагане на горивоспестяващи технологии Георги Комитов, Димитър Кехайов Variation of power indicators to petrol engine by using of fuelsave technology:

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 52 2019 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 1 Получена: 19.12.2017

Подробно

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЪБНА ПРЕДАВКА ОТ ВОДНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В СРЕДА НА САЕ СИСТЕМА Милчо Ташев Резюме: В настоящата статия са представени получените резултати от изследване в среда на САЕ система една конкретна зъбна

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 52, серия 4 Изследване на спирачните свойства на лек автомобил с пиезоелектрически сензори Георги

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 52, серия 4 Изследване на спирачните свойства на лек автомобил с пиезоелектрически сензори Георги Изследване на спирачните свойства на лек автомобил с пиезоелектрически сензори Георги Кадикянов Research on the Braking Performance of a Car with Piezoelectric Sensors: In this paper a facility for the

Подробно

Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисле

Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисле Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисления върху уравненията за отравяне на ядрения реактор

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 53, серия 4 Една възможност на енергийна ефективност на челен товарач Цветелин Василев Summary In

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 53, серия 4 Една възможност на енергийна ефективност на челен товарач Цветелин Василев Summary In Една възможност на енергийна ефективност на челен товарач Цветелин Василев Summary In recent years, fuel consumption has become one of the basic indicators for performance quality evaluation of mobile

Подробно

Microsoft Word - EShT_lab6_powerAmplifier.doc

Microsoft Word - EShT_lab6_powerAmplifier.doc Лабораторно упражнение 6 1 Изследване на нискочестотни усилватели на мощност Основни съотношения Полезната мощност е P L = I o U o, където I o и U o са ефективните стойности на изходния ток и изходното

Подробно

B13-Platikanov1.doc

B13-Platikanov1.doc Съвременно външно осветление на територията на разпределителни железопътни гари Ст. Платиканов, Пл. Цанков,. Папазян Summary: The paper presents the results of the design of outdoor effective lighting

Подробно

Microsoft Word - Body

Microsoft Word - Body НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ПРОГРАМА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЕНЕРГИЕН ФОРУМ 2012 13-17 ЮНИ 2012 Международен

Подробно

Slide 1

Slide 1 Енергийната ефективност и ВИЕ част от действията по ограничаване на климатичните промени и устойчиво развитие Ивайло Алексиев Изпълнителен директор ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ Мястото и ролята на ЕЕ и ВИЕ в

Подробно

Фотоволтаични електроцентрали

Фотоволтаични електроцентрали There are no translations available. Слънцето излъчва енергия приблизително с 1.37 kw мощност върху един квадратен метър земна площ. Тъй като част от тази енергия се отразява от атмосферата и се разпръсва

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 49 2016 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Приета: 30.03.2016 г.

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Voume 50 07 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA Получена: 50307 г Приета:

Подробно

Юбилейна международно научно-техническа конференция “65 години Хидротехнически факултет и 15 години Немскоезиково обучение”

Юбилейна международно научно-техническа конференция  “65 години Хидротехнически факултет и  15 години Немскоезиково обучение” 1 1. ВЪВЕДЕНИЕ Световно значение на проблема за рационалното използване на водните ресурси, които са неравномерно разпределени и не са неизчерпаеми. Икономично използване на водата за питейно-битови нужди.

Подробно

PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE , volume 55, book 3.1. НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 55, серия 3.1 SAT EEEA-03

PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE , volume 55, book 3.1. НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 55, серия 3.1 SAT EEEA-03 SAT-10.326-1-EEEA-03 Specific features when using energy installations from renewable sources in urban areas Georgi Dimitrov, Ivan Milenov Специфични особености при използване на инсталации за добив на

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 49 2016 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Приета: 29.02.2016 г.

Подробно

Hoval Firmengruppe

Hoval Firmengruppe Кондензен газов котел UltraGas предимства Кондензен газов котел UltraGas UltraGas (15-90) Иновативна кондензна технология за еднофамилни и многофамилни домове. UltraGas (125-2000D) Голямо спестяване на

Подробно

ANALYTICAL MODELING, RESEARCH AND CONTROL OF PHYSICAL LABORATORY FESTO-MODEL INSTALLATION OF TECHNOLOGY-part 1 (modeling and analysis) АНАЛИТИЧНО МОДЕ

ANALYTICAL MODELING, RESEARCH AND CONTROL OF PHYSICAL LABORATORY FESTO-MODEL INSTALLATION OF TECHNOLOGY-part 1 (modeling and analysis) АНАЛИТИЧНО МОДЕ ANALYTICAL MODELING, RESEARCH AND CONTROL OF HYSICAL LABORATORY FESTO-MODEL INSTALLATION OF TECHNOLOGY-par (modeing and anaysis) АНАЛИТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ, ИЗСЛЕДВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛАБОРАТОРЕН

Подробно

Slide 1

Slide 1 Обектът на това проучване са механизмите, чрез които мултисензорите събират информация от реалния свят и я трансформират в електронни сигнали, използвани в информационни и управляващи системи. Описана

Подробно

Eastern Academic Journal ISSN: Issue 2, pp , August, 2019 МЕТОДИ ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА МНОГОСТЕНИ Снежанка И. Атанасова Университет по хра

Eastern Academic Journal ISSN: Issue 2, pp , August, 2019 МЕТОДИ ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА МНОГОСТЕНИ Снежанка И. Атанасова Университет по хра МЕТОДИ ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА МНОГОСТЕНИ Снежанка И. Атанасова Университет по хранителни технологии Пловдив sneja_atan@yahoo.com РЕЗЮМЕ В настоящата статия се разглеждат различни методи за изобразяване на

Подробно

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО СИСТЕМНО ИНЖЕНЕРСТВО И РОБОТИКА България, София 1113, ПК 79, ул. “Акад. Г.Бончев”, Бл.2, Тел.(+359 2)

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ПО СИСТЕМНО ИНЖЕНЕРСТВО И РОБОТИКА България, София 1113, ПК 79, ул. “Акад. Г.Бончев”, Бл.2, Тел.(+359 2) Актуалност и резултати по дисертационния труд МИКРОСЕНЗОРИ ЗА МАГНИТНО ПОЛЕ НА НОВИ ПРИНЦИПИ на гл. ас. инж. Август Йорданов Иванов Актуалността на дисертационната тема е посветена на един от най-наболелите

Подробно

GPI Document

GPI Document Дата: Кол. UPA 5-90.9.209 г. Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната. Продуктов номер: 99538895 Grundfos UPA 5-90 is a domestic booster designed for pressure boosting of drinking

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-01-kinematika.doc

Microsoft Word - VypBIOL-01-kinematika.doc ВЪПРОС 1 КИНЕМАТИКА НА МАТЕРИАЛНА ТОЧКА ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ВЕЛИЧИНИ Във въпроса Кинематика на материална точка основни понятия и величини вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 52, серия 10.1 Измерване електрическите параметри на микробиологична горивна клетка с керамичен се

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 52, серия 10.1 Измерване електрическите параметри на микробиологична горивна клетка с керамичен се Измерване електрическите параметри на микробиологична горивна клетка с керамичен сепаратор Благовеста Мидюрова, Петко Танев, Богдан Бонев, Валентин Ненов Measurement electrical parameters of microbiological

Подробно

ОТНОСИТЕЛНО ВРЕМЕ ЗА КОНТАКТ НА ВОДАТА С ПОЧВАТА ПРИ ИМПУЛСНО НАПОЯВАНЕ НА ПОЧВИ СЪС СРЕДЕН И ТЕЖЪК МЕХАНИЧЕН СЪСТАВ

ОТНОСИТЕЛНО ВРЕМЕ ЗА КОНТАКТ НА ВОДАТА С ПОЧВАТА ПРИ ИМПУЛСНО НАПОЯВАНЕ НА ПОЧВИ СЪС СРЕДЕН И ТЕЖЪК МЕХАНИЧЕН СЪСТАВ ОТНОСИТЕЛНО ВРЕМЕ ЗА КОНТАКТ НА ВОДАТА С ПОЧВАТА ПРИ ИМПУЛСНО НАПОЯВАНЕ НА ПОЧВИ СЪС СРЕДЕН И ТЕЖЪК МЕХАНИЧЕН СЪСТАВ Иван Господинов Земеделски Институт гр. Стара Загора, RELATIVE TIME FOR CONTACT WATER

Подробно

Microsoft Word - ACxT_OK&OD_lab_2_2016.doc

Microsoft Word - ACxT_OK&OD_lab_2_2016.doc 2 Изследване на усилвателни стъпала по схема с ОК (общ колектор) и с ОД (общ дрейн) за средни честоти и в широка честотна област Цел на упражнението: 1 Да се изследват теоретично и експериментално основните

Подробно

Vivid WorkshopData ATI

Vivid WorkshopData ATI KE III Jetronic 2 електромагнит на изпускателя на съда 11 запалителна бобина 37 ламда сонда 50 датчик за положението на лопатката за въздушния поток 100 блок за управление 3 горивна помпа 16 инжектор за

Подробно

GPI Document

GPI Document Позиция Кол. Описание UPA5-20 AUTO Продуктов номер: 98699677 Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната. Applications Domestic applications requiring high pressure in taps, showers,

Подробно