Р А З П И С А Н И Е за занятията с учебна група С2119з през четвърти семестър на учебната 2020/2021 г.

Размер: px
Започни от страница:

Download "Р А З П И С А Н И Е за занятията с учебна група С2119з през четвърти семестър на учебната 2020/2021 г."

Препис

1 :59:32 1 Р А З П И С А Н И Е за занятията с учебна група през четвърти семестър на учебната 2020/2021 г. Класна стая - Дата Часове Програма Зан. Вид Катедра Преподавател Място Наименование на темата Л Основи на използването на силите и средствата на държавните институции, местната власт, юридически и физически лица при овладяване на последствията от терористичен акт Л Роля и място на МВР при противодействие на тероризма Л Използване на формированията от Специализирания отряд за борба с тероризма Л Функции и задачи на органите на Полицията. СВ Златанов-хонор П Индивидуален стил на водене на преговори ПсЛид Джуркова Л Основни подходи и школи по водене на преговори ПсЛид Джуркова Л Използване на органите на Главна дирекция Борба с организираната престъпност Л Използване на органите на Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението Л Функции и задачи на органите на Институт по психология на МВР Дис Роля и място на МВР при противодействие на тероризма и овладяване на последствията от терористичен акт Л Петстъпков модел за водене на преговори ПсЛид Джуркова Л Управление на структурата и процеса на водене на преговори ПсЛид Джуркова Л Преговори в мултикултурна среда ПсЛид Димитров ЛД Посредническа роля на мениджъра при решаване на конфликти чрез преговори ПсЛид Джуркова Л Гражданско-военно сътрудничество и гражданско-военно взаимодействие в операциите в отговор на кризи. СОП Кисьов

2 :59: С Функции и задачи на структурите на МВР в процеса по противодействие на тероризма и при операции за овладяване на последствията от терористична дейност Л Същност на операциите за поддържане на международния мир и сигурност. СВ Маринов Л Операции по установяване на контрол. СВ Маринов Л Всеобхватният подход към подготовка и провеждане на операции и Директива за всеобхватно планиране на операциите в НАТО СОП Фаразов СИ Симулационна игра за водене на преговори ПсЛид Джуркова ТО Основни принципи на воденето на преговори. Оформяне на крайната оценка по дисциплината "Водене на преговори". ПсЛид Джуркова Л Основни управленски функции СВ Енев Л Управление на процеси. Процесно ориентирано управление СВ Енев Л Сдържане и неутрализиране на терористични, екстремистки и престъпни групировки СВ Маринов Л Издирване и претърсване СВ Маринов Л Тактики и техники при конвоиране и ескортиране СВ Маринов Л Използване на несмъртоносни средства за въздействие СВ Маринов Л Използване на войскови формирования за овладяване на тълпи и гражданско неподчинение СВ Маринов Л Операции по разделяне на враждуващи групировки СВ Маринов Л Участие на маневрени формирования от СВ в операции по търсене и спасяване СВ Маринов Л Системи и тяхното управление СВ Енев Л Базирана на процеси система за управление СВ Енев С Семинар на тема: Координиране на усилията в операциите в отговор на кризи. СОП Фаразов Л Процес на всеобхватно планиране на операции на оперативно ниво: фаза 1 Начална ситуационна осведоменост за потенциална/съществуваща криза СОП Фаразов Л Процес на всеобхватно планиране на операции на оперативно ниво: фаза 2 Оперативна преценка на стратегическата оценка СОП Фаразов Л Процес на всеобхватно планиране на операции на оперативно ниво: фаза 3 Анализи на мисията СОП Фаразов Л Процес на всеобхватно планиране на операции на оперативно ниво: фаза 5 Изпълнение и фаза 6 - Преход СОП Фаразов Л Информация и самоорганизация на системите СВ Енев Л Модели на знанието СВ Енев Л Управление на знанието СВ Енев

3 :59: С Семинар на тема: Прилагане на всеобхватния подход при планиране на операции в отговор на кризи. СОП Георгиев Л Разузнаване от открити източници и използване на разузнавателни сили и средства Въоръжените сили при противодействие на тероризма. СВ Златанов-хонор Л Използване на формирования от ВС при охрана на държавната граница СВ Маринов П Решаване на казус : Използване на маневрени формирования в антитерористична операция СВ Маринов Л Основи на управлението при извънредни и кризисни ситуации като процес Л Организация на управлението при извънредни и кризисни ситуации Л Управлението, като процес. СВ Христов Л Модели и методи за вземане на решения. СВ Христов ЛД Дейност на Националния контратерористичен център при превенция и реакция на терористичен акт ЛД Задачи на органите на местна власт при овладяване на последствията от терористичен акт С Използване на формированията от въоръжените сили в противодействието на тероризма СВ Маринов Л Използване на силите за специални операции. СВ Маринов Л Мениджмънт на риска, същност, цел, принципи и задачи Л Методи за определяне на критичните обекти и сектори от инфраструктурата Л Индентификация на рисковете Л Приложение на качествените и количествени походи за оценка на риска С Актуални аспекти на използването на специализираните структури от системата за сигурност при противодействието на тероризма СВ Маринов П Подготовка за участие в учение - Участие в операция на Многонационални Съвместни Оперативни Сили за установяване на контрол и противодействие на паравоенни и терористични групировки (компютърно подпомагано командно щабно учение, съвместено с СВ Маринов Дис Основни управленски функции СВ Енев Л Вземане на решение, видове решения. СВ Енев П Учение - Участие в операция на Многонац. Съвместни Оперативни Сили за установяване на контрол и противодействие на паравоенни и СВ Маринов

4 :59:41 4 терористични групировки (компютърно подпомагано КЩУ, съвместено със слушателите от ФКЩ Л Методология за анализ на риска на статегически обекти Л Методология за изготвяне на документи за управление на риска П Разработване на план за управление на риска: идентификация на заплахите П Учение - Участие в операция на Многонац. Съвместни Оперативни Сили за установяване на контрол и противодействие на паравоенни и терористични групировки (компютърно подпомагано КЩУ, съвместено със слушателите от ФКЩ П Учение - Участие в операция на Многонац. Съвместни Оперативни Сили за установяване на контрол и противодействие на паравоенни и терористични групировки (компютърно подпомагано КЩУ, съвместено със слушателите от ФКЩ П Разработване на план за управление на риска: оценка на риска СР Самостоятелна работа П Планове за действие в различните етапи на комуникационния отговор при терористични атаки ПсЛид Серафимова Л Работа с медиите при терористични атаки ПсЛид Серафимова П Подготовка на говорителите за взаимодействие с медиите при терористични атаки ПсЛид Серафимова П Ролевото участие в пресконференция при терористичен акт и анализ на участието ПсЛид Серафимова С Създаване и управление на процеси при извънредни и кризисни ситуации Л Управление на действията при противодействие на радикализацията и тероризма Л Мениджмънт на информацията П Разработване на план за управление на риска: мероприятия по управление на риска Л Информацията като съществен ресурс на управленската дейност. СВ Енев Л Място и роля на информацията в управленския процес, заплаха и риск Л Управление на риска теоретични основи Л Прилагане на управление на риска в антитерористични операции. СВ Златанов-хонор.

5 :59: П Оределяне ключови инормационни изисквания за войната на командване и управление в антитерористичната дейност ЛД Политически аспекти на управлението на антитерористичната дейност. СВ Кръстев-хонор Дис Проблеми на управлението на антитерористичната дейност. СВ Енев Л Военни аспекти на управлението на антитерористичната дейност. СВ Енев Л Преглед на възникването, развитието и спазването на Международното хуманитарно право ЛД Съвременни хипотези за приложимостта на нормите на Международното хуманитарно право международен въоръжен конфликт, вътрешен въоръжен конфликт, смесени варианти Л Основни категории в МХП комбатанти, наемници, шпиони, гражданско население Л Защитени лица според нормите на МХП ранени, болни, корабокрушенци, военнопленници, интернирани, санитарен и духовен персонал, журналисти и военни кореспонденти С Процеси в управлението на антитерористичната дейност ЛД Юридически аспекти на управлението на антитерористичната дейност. СВ Златанов-хонор П Хармонизиране на действията на силите, участващи в антитерористичната дейност П Ролева игра П Ролева игра С От стратегии към тактики в антитерористичната дейност. СВ Маринов СР Самостоятелна работа П Комплексна ситуационна игра Л Защитени зони и пунктове по смисъла на МХП санитарни зони (пунктове), санитарни и безопасни зони (пунктове), неутрализирани зони, неотбранявани местности, демилитаризирани зони. Защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт общ Дис Юридически критерии за пропорционалност при употребата на сила в условията на въоръжен конфликт

6 :59: Л Проблеми на имплементацията на Международното хуманитарно право в контекста на сигурността. Конституцията на Република България от 1991 г. и нейния модел за съотношение на международното право с българското вътрешно право и законодателство ЛД Показатели за използваемост на Международното хуманитарно право във вътрешното право (нормотворчески аспект) И Изпит по "Използване на формированията и структурите от системата за сигурност при противодействие на тероризма" СВ Маринов ЗИЗ Защита на учебна практика. СВ Маринов И Изпит по дисциплината "Управление на антитерористичната дейност" СВ Енев ЗИЗ Защита на стаж. СВ Маринов И Решаване на теоретико - приложен казус в сферата на Международното хуманитарно право ЗИЗ Защита на стаж. СВ Маринов ТО Провеждане на тест за оформяне на ТО по Публични комуникации при терористични актове. ПсЛид Серафимова Т Тест по "Мениджмънт на риска" И Изпит по дисциплина Операции в отговор на кризи СОП Желев ПИ Поправителна изпитна сесия ПИ Поправителна изпитна сесия ПИ Поправителна изпитна сесия ПИ Поправителна изпитна сесия ПИ Поправителна изпитна сесия ЗДР Защита на дипломна работа. СВ Маринов ЗДР Защита на дипломна работа. СВ Маринов ЗДР Защита на дипломна работа. СВ Маринов

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Факултет Информационни науки У Ч Е Б Е Н П Л А Н Област на висше образование: 9. Сигурност

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Факултет Информационни науки У Ч Е Б Е Н П Л А Н Област на висше образование: 9. Сигурност УНИВЕРСИТЕТ О БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Факултет Информационни науки У Ч Е Б Е Н Л А Н Област на висше образование: 9. Сигурност и отбрана рофесионално направление: 9.1. Национална Специалност:

Подробно

З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА г. ОХ 497 София Относно: Създаване на организация за осигуряване и провеждане на присъствени заняти

З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА г. ОХ 497 София Относно: Създаване на организация за осигуряване и провеждане на присъствени заняти З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА 29.05.2019 г. ОХ 497 София Относно: Създаване на организация за осигуряване и провеждане на присъствени занятия през учебната 2019/2020 г. със слушателите по магистърска

Подробно

:, I, J ' ' L..,..., t f КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА на специалността,,сигурност и отбрана" София 2019 г. 1

:, I, J ' ' L..,..., t f КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА на специалността,,сигурност и отбрана София 2019 г. 1 :, I, J ' ' L..,..., t f КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА на специалността,,сигурност и отбрана" София 2019 г. 1 МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА ВОЕННА АКАДЕМИЯ,,ГЕОРГИ СТОЙКОВ Р АКОВСКИ" Заличено на осн. чл.2

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ПОСТОЯНЕН СЕКРЕТАР НА ОТБРАНАТА (П.) АНТОН ЛАСТАРДЖИЕВ по ред Извлечение от ПЛАН с рег / г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПОВИШАВА

УТВЪРЖДАВАМ: ПОСТОЯНЕН СЕКРЕТАР НА ОТБРАНАТА (П.) АНТОН ЛАСТАРДЖИЕВ по ред Извлечение от ПЛАН с рег / г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПОВИШАВА УТВЪРЖДАВАМ: ПОСТОЯНЕН СЕКРЕТАР НА ОТБРАНАТА (П.) АНТОН ЛАСТАРДЖИЕВ по ред Извлечение от ПЛАН с рег. 21-41-93/ 18.07.2018 г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА ВЪВ ВОЕННИТЕ АКАДЕМИИ И ВИСШИТЕ

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.3. Политически науки ОКС

Подробно

Г Р А Ф И К ЗА П О П Р А В И Т Е Л Н А С Е С И Я

Г Р А Ф И К     ЗА     П О П Р А В И Т Е Л Н А     С Е С И Я Г Р А Ф И К З А З И М Н А У С Л О В Н А С Е С И Я - Б А К А Л А В Р И З А У Ч Е Б Н А Т А 0 / 0 г. КАТЕДРИ ДИСЦИПЛИНИ БРОЙ ДАТА ЧАС ЗАЛА. Икономикс. Основи на икономическата теория. Основи на икономическата

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Философски факултет Утвърдил: Ректор: УЧЕБЕН ПЛАН Политология Начална година: Обучение: Образователно квал

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Философски факултет Утвърдил: Ректор: УЧЕБЕН ПЛАН Политология Начална година: Обучение: Образователно квал СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Философски факултет Утвърдил: Ректор: УЧЕБЕН ПЛАН Политология Начална година: Обучение: Образователно квалификационна степен: Квалификационно наименование на

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

КОНСПЕКТ на държавен изпит на специалност Корпоративен мениджмънт I. Обща част 1. Стратегически мениджмънт: същност, развитие и характеристики. Опреде

КОНСПЕКТ на държавен изпит на специалност Корпоративен мениджмънт I. Обща част 1. Стратегически мениджмънт: същност, развитие и характеристики. Опреде КОНСПЕКТ на държавен изпит на специалност Корпоративен мениджмънт I. Обща част 1. Стратегически мениджмънт: същност, развитие и характеристики. Определения за стратегически мениджмънт. Разлики между стратегия

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Пр СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.3. Политически науки ОКС

Подробно

Докато данните представляват дискретна, несвързана помежду си информация, знанието е структурирана информация .

Докато данните представляват дискретна, несвързана помежду си информация, знанието е структурирана информация . Нови аспекти и приоритети на политиката на отбранителни инвестиции в комуникационни, информационни и технологии за управление на знанията полковник инж.атанас Темелков Заместник директор ДКИС- МО temelkov@md.government.bg

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията 2019-2021 I. ВЪВЕДЕНИЕ Стратегията на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, Комисията) за периода 2019-2021 г. е документ, който задава стратегическите

Подробно

ОУ “Драган Манчов” – гр

ОУ “Драган Манчов” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info Утвърждавам! Директор:.. /Борис Златарев/

Подробно

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ФАКУЛТЕТ "БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ" Утвърдил Ректор: (проф. дтн Хр.Белоев) УЧЕБЕН ПЛАН Шифър на учебния план: ЗА

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ ФАКУЛТЕТ БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ Утвърдил Ректор: (проф. дтн Хр.Белоев) УЧЕБЕН ПЛАН Шифър на учебния план: ЗА РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ФАКУЛТЕТ "БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ" Утвърдил Ректор: (проф. дтн Хр.Белоев) УЧЕБЕН ПЛАН учебния план: 14500 ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: 3.7.3 ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

Подробно

Microsoft PowerPoint - BIP ppt.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - BIP ppt.ppt [Compatibility Mode] ПРОЕКТ: BG051PO0001-4.3.04-0039 «Дистанционнообучениепобиблиотечно-информационнинауки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

Подробно

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 /

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / 88 55 01; info@swu.bg; www.swu.bg КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.7. Администрация и управление Образователно-квалификационна степен: Магистър Утвърден с протокол

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълкадинова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова член на научно жури за присъждане на научна степен доктор на юридическите науки в научна област 3.

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова член на научно жури за присъждане на научна степен доктор на юридическите науки в научна област 3. СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Нина Ангелова Дюлгерова член на научно жури за присъждане на научна степен доктор на юридическите науки в научна област 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ" София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви'" 82 ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" $_.<

ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви' 82 ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ $_.< ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ" 10. София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви'" 2 ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" $_.

Подробно

Microsoft Word - Prane.na.pari.predpechat

Microsoft Word - Prane.na.pari.predpechat Кратко съдържание Предговор... 9 Списък с използвани съкращения... 11 Списък на схеми и таблици... 13 Въведение... 15 Първа глава. Що е изпиране на пари?... 17 Втора глава. Основни методи и механизми,

Подробно

V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ Човешки ресурси Информационно обслужване Внедряване, поддръжка и развитие на информ

V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ Човешки ресурси Информационно обслужване Внедряване, поддръжка и развитие на информ V. АДМИНИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 101 1. Човешки ресурси 101 2. Информационно обслужване 103 2.1. Внедряване, поддръжка и развитие на информационни системи 103 2.2. Защита на данни и електронна

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИГРП 2019 ИГРП 2019 Процедури, включени първоначално ИГРП 2019: 1. Обучения за служителите в администрацията, организирани от

Подробно

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Любомир Алексиев д.м. НПЦВМЕАММ - ВМА За дисертационен труд на ЕЛЕНА СТОЙКОВА СТОЯНОВА За придобиване на образователна и научна

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Любомир Алексиев д.м. НПЦВМЕАММ - ВМА За дисертационен труд на ЕЛЕНА СТОЙКОВА СТОЯНОВА За придобиване на образователна и научна СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Любомир Алексиев д.м. НПЦВМЕАММ - ВМА За дисертационен труд на ЕЛЕНА СТОЙКОВА СТОЯНОВА За придобиване на образователна и научна степен Доктор с тема: УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА

Подробно

Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации

Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации Индустрия 4.0 Нова епоха за отговорни иновации Венцеслав Козарев Фондация Приложни изследвания и комуникации Габрово, 21 февруари 2019 г. Вместо въведение Индустрия 4.0 като социално предизвикателство

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 26.01.2004г. ОХ- 64 София Съдържание: Обявяване на конкурс за заемане на вакантни международни длъжности в щаба на Корпуса за бързо развръщане

Подробно

Microsoft Word - Stop Upr bak za 2 i 3 kurs

Microsoft Word - Stop Upr bak za 2 i 3 kurs Софийски университет Свети Климент Охридски УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Шифър 3. Социални, стопански и правни науки Професионално Образователно-квалификацион (подпис) направление: 3.7 Администрация и управление

Подробно

Microsoft Word - TS_ohrana_34960.doc

Microsoft Word - TS_ohrana_34960.doc ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ Варна 9000, ул. Преслав 16, тел: 552-622, 552-63-5; факс: 603-259 Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НАЙДЕН ГЕРОВ Гр.Пловдив ул.кемера 27 УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:. / Е.НАЧЕВ/ - П Л А Н на комисията по изпълне

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НАЙДЕН ГЕРОВ Гр.Пловдив ул.кемера 27 УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:. / Е.НАЧЕВ/ - П Л А Н на комисията по изпълне СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НАЙДЕН ГЕРОВ Гр.Пловдив ул.кемера 27 e-mail:sou_naidengerov@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:. / Е.НАЧЕВ/ - П Л А Н на комисията по изпълнение на Координационния механизъм за взаимодействие

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp 2 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам: Утвърден от Академически съвет с протокол / Професионално направление: 38 Икономика ОКС магистър Специалност:

Подробно

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл.

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. тел. 02/92 21821 по конкурса за заемане на академична

Подробно

Приложение № 10

Приложение № 10 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ 1000 София, ул. 6-ти септември 29, тел.: +359 2 982 4971; факс: +359 2 946 1339 БЮДЖЕТ ЗА 2015 г. и АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2016 и 2017

Подробно