СТАНОВИЩЕ. Гл. ас. д-р Кънева е представила за конкурса една монография; две книги, които

Размер: px
Започни от страница:

Download "СТАНОВИЩЕ. Гл. ас. д-р Кънева е представила за конкурса една монография; две книги, които"

Препис

1 СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Александър Любенов Гънгов, СУ Св. Климент Охридски относно материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 2.3. Философия, научна специалност Етика В конкурса за доцент, обявен в Държавен вестник, бр. 96/ и на сайта на СУ Св. Климент Охридски за нуждите на катедра Логика, етика и естетика, като кандидат участва гл. ас. д-р Валентина Георгиева Кънева от същата катедра Гл. ас. д-р Кънева е представила за конкурса една монография; две книги, които са части на антология, излязла под нейно съставителство; още една книга, която е в превод на кандидата и е с нейн коментар; както и дванадесет студии, статии и обзори. Освен това освен това колегата Кънева е описала педагогическата и административната си дейност. Монографията на кандидатката - Граници на биоетиката. С., УИ Св. Климент Охридски, се състои от 174 с., структурирана е в пет глави и предговор с библиография на български, английски и немски. Книгата се появява точно 25 години след първото систематично издание по биоетика на български, но въпреки това в голяма степен може да се смята за основополагаща в тази дисциплина у нас. Авторката ясно очертава изследването си именно като биоетическо, като го различава от биомедицинската етика, медицинската етика и професионалната етика на лекаря и успява да надникне отвъд техния хоризонт. В книгата животът се разглежда през призмата на етическите въпроси, възникващи при сблъсъка на здравето и заболяването, но в контекста на социалните, икономическите, политическите и, разбира се, личностните измерения на живота. Застъпва се тезата, че биоетиката е интердисциплинарен подход, но, доколкото мога да преценя, отстоява се водещата философска нагласа, въпреки, че се отдава дължимото и на теологическите рефлексии по повод на биоетическите теми, както и на правни и социологически възгледи. Колегата Кънева накратко, но напълно уместно и сполучливо, разграничава термина биоетика и терминът биополитика в смисъла на Фуко. Докато последният възниква като пълно управление на социалните прояви на основните жизнени функции,

2 достигайки до тотална власт, то биоетиката рефлектира главно върху граничните, надхвърлящи рутината и всекидневната нагласа ситуации, предизвикващи конфликти и парадокси при признаването, уважаването и запазването на достойнството на човека като живо уязвимо същество. Самото понятие биополитика под въздействието на биоетиката започва да придобива ново значение, което включва въпросите, повдигнати от биоетиката, като материал за размисъл и действия отново в името на човешкото достойнство. Колегата Кънева недвусмислено подчертава разбирането си за етиката като нормативна дисциплина, която, обаче, при всеки отделен случай отчита и конкретната практикат; етиката за авторката е и критическа рефлексия, а биотеката не може да не е и практическа философия, защото нейните теми са вплетени в цялостния обществен живот. 1 С това кандидатката изразява предпочитанието си към това схващане за етиката като най-продуктивно в биоетическите анализи на фона на останалите възможни етически подходи, изложени в книгата пестеливо, но с несъмнен професионализъм. Водещо при излагането на биоетическата перпектива е Кантовото разбиране за човешко дотойнство като конституиращо се в отношението 2, тъкмо поради което се откроява значимостта на биоетиката. Конкретните решения, търсени и предлагани от биоетиката, не се поддават на дедуктивен подход, пренасящ свойствата на общото върху единичното, а се нуждаят от друг тип взаимодействие между общото и частното. В този аспект колегата Кънева споменава възгледите на Макинтайър за принадлежността към общата традиция като условие за правилно решение и отиващият по-дълеч възглед на Тулмин за достигане до съвместно практическо становище от позициите на различни традиции. 3 Тази насока на мисли води да първостепенната роля на индивидуалните решения в повечето ситуации, пред които се изправя биоетиката и особено при обсъждането на смъртта и умирането. 4 1 Граници на биоетиката. С., УИ Св. Климент Охридски, 2013, с Пак там, с Пак там, с Пак там, с. 147.

3 В главата за аборта и репродуктивната свобода авторката не само обстойно излага широкоразискваните теоретически въпроси и наболелия практически дебат, но успява да систематизира полифонията от възгледи, така че да изпъкне найсъщественото на фона на безкрайното разнообразие от подробности. Достигаме до тезата, че несъгласията по темата се подхранват от несъответствия в разбирането за човешката природа, в схващането на моралните норми и, най-вече, в преценката за наличие на защитеност. 5 Осмисляйки този спектър от позиции, колегата Кънева съвсем точно отбелязва, че се пропуска една обединяваща характеристика, състояща се в отхвърлянето на положителния смисъл на аборта и споделяне на идеята за предпочитането на неговото избягване. 6 По-нататък в изследването си авторката разграничава категориите болест, боледуване и заболяване, 7 както и увреждане, неспособност и инвалидност 8 и напълно обосновано защитава тезата, че трайните увреждания в много случаи не могат да се класифицират като болест и не отхвърлят по дефиниция възможността за достоен живот с високо качество. Утвърждаването на човешкото достойнство със средствата на самоопределението се прокарва през цялата книга и с особена настойчивост в главата за най-трудните решения при терминални пациенти. На този фон се отбелязва, че не може да не се признае, че в определени случаи самоопределението е затруднено: при пациенти, изцяло зависими от грижите на други лица; когато предпочитанията противоречат на законите или биха могли да доведат до сериозни увреждания на здравето на самоопределящия се субект; или когато лекарската отговорност изисква дадено решение да бъде отвърлено в името на доброто на пациента. 9 В същия дух се отбелязва, че хетерономията е присъща на институциите, основани на принципите на 5 Пак там, с Пак там, с Пак там, с Пак там, с Пак там, с. 157.

4 настойничеството и попечителството, което структурно затруднява независимия живот. 10 Традиционно централният за биоетиката въпрос относно евтаназията е разгледан обстойно с умело балансиране на интердисциплинарните и филосфски гледни точки. Резюмирани са аргументите за и против активната евтаназия, като първите се свеждат до състрадание и проява на милосърдие, 11 а вторите - до опасност от погрешна диагноза (бих добавил и прогноза) като причина за исканата евтаназия. 12 Излагат се подробно и прагматичните аргументи срещу легализирането на активната евтаназия, които се систематизират в два метафорични израза: аргумента на наклонената плоскост и аргумента на пристъпването на прага. 13 Сред останалите трудове на гл. ас. д-р Кънева се откроява антологията в две части Автономия и биоетика. Ч.1 и Ч.1, В. Кънева (съст.), С., КХ Критика и хуманизъм, В първата част е направена подборка на изтъкнати чуждестранни поддръжници на идеята за автономия в съвременната морална философия, а в коментара на авторката се изтъква значението на тази идея за биоетиката. Във втората част са представени български автори, работещи върху подобна проблематика. Студиите и статиите представят постиженията на колегата Кънева в различни теми на биоетиката, някои от които са развити в монографията. Заслужават специално да бъдат споменати статиите върху комплексния характер на практическото разсъждение, относно предизвикателствата пред разширяването на моралната общност към бъдещите поколения, за парадоксите на свободата при въпросите за живота и смъртта в биоетиката, както и студиията Към понятието за отговорността в етиката на Ханс Йонас. Всички те показват отлична осведоменост за най-новите тенденции в биоетиката и представят оригиналното мнение на гл. ас. Кънева. 10 Пак там, с Пак там, с Пак там, с Пак там, с. 134.

5 Като специална заслуга в областта на биоетиката трябва да се изтъкне организирането и ръководството от кандидатката на магистърската програма по Интегративна биоетика. Това е продуктивна стъпка за институционализирането на дисциплината у нас, способна да доведе до редица положителни промени както в здравеопазването, така и в социалния статут на здравето и болестта. Нивото на бакалавърските и магистърските курсове по етика и биоетика, които колегата Кънева води в СУ Св. Климент Охридски, също доказват нейната висока академична квалификация. Въз основа на изложеното дотук изказвам убеждението си, че гл. ас. д-р Валентина Георгиева Кънева отговаря на всички академични и законови изисквания в конкурса и напълно заслужено може да бъде избрана за доцент по 2.3 Философия (Етика) г. Подготвил становището: /проф. д-р Александър Л. Гънгов/

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Област на висше образование 1. Педагогически

Подробно

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Александра Данкова Парашкевова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р арх. Антон Величков Гугов ОТНОСНО: материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност Архитектура на сградите,

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я С Т А Н О В И Щ Е на проф. д-р Атанас Харалампиев Дерменджиев, член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научна област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова - У - тет Проф. д-р Асен Златаров по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент Научна област: Педагогически науки Професионално направление: 1.2.

Подробно

Microsoft Word - E_Paspalanova

Microsoft Word - E_Paspalanova Вх. ЧР-01-294/04.09.2018 г. СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Елена Паспаланова (пенсионер, Департамент Когнитивна наука и психология, Нов български университет) Относно: кандидатурата на доц. Катя Георгиева Стойчева

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Евгени Петров Танчев на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР Област на висше образование. Социални, стопански и правни науки. Професионално

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове на гл. ас. д-р Албена Крумова участник в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.

РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове на гл. ас. д-р Албена Крумова участник в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3. РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове на гл. ас. д-р Албена Крумова участник в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.2. Психология /Възрастова и педагогическа психология

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

Рецензия от проф. дпн Албена Чавдарова СУ Св. Климент Охридски Относно: конкурс за доцент по професионално направление Религия и теология (Пастирско б

Рецензия от проф. дпн Албена Чавдарова СУ Св. Климент Охридски Относно: конкурс за доцент по професионално направление Религия и теология (Пастирско б Рецензия от проф. дпн Албена Чавдарова СУ Св. Климент Охридски Относно: конкурс за доцент по професионално направление Религия и теология (Пастирско богословие) С кандидат: гл. ас. д-р Иво Георгиев Янев

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р НАДЕЖДА ПЕТРОВА МАДЖАРОВА, ДМН Хоноруван преподавател към ПУ Паисий Хилендарски Пловдив Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в областта на висшето

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обя

РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обя РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обявения конкурс ДВ. брой 18/2016 г. за заемане на академичната

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ Божидар Ангелов

РЕЦЕНЗИЯ Божидар Ангелов РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Божидар Ангелов на материалите на доц. д-р Светозара Халачева, представени за участие в конкурс за академична длъжност професор по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението

Подробно

BGavrilov-Stanovi6te К. Грозев

BGavrilov-Stanovi6te К. Грозев 1 СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Борислав Гаврилов Гаврилов член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР по Нова и съвременна (Съвременна история) във СУ Свети Климент Охридски Исторически

Подробно

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и науч

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти за присъждане на образователната и науч СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и научна степен доктор на Яна Красимирова Събева, редовен

Подробно

Stan_D_Danov_R_Penev

Stan_D_Danov_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Данаил Кирилов Данов за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

СТАНОВИЩЕ за трудовете на доц. дфн Ерика Георгиева Лазарова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност професор в професионал

СТАНОВИЩЕ за трудовете на доц. дфн Ерика Георгиева Лазарова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност професор в професионал СТАНОВИЩЕ за трудовете на доц. дфн Ерика Георгиева Лазарова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност професор в професионално направление 2.3. Философия, научна специалност Философия

Подробно

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика (счетоводство и одит) от акад. Иван П. Попчев Със

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / 14.03. 2011г. Относно: конкурс за получаване на академичната длъжност доцент

Подробно

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Мариана Тодорова Карагьозова-Финкова, Юридическия факултет на СУ Св. Климент Охридски относно: конкурс за заемане на академична

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Мариана Тодорова Карагьозова-Финкова, Юридическия факултет на СУ Св. Климент Охридски относно: конкурс за заемане на академична СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Мариана Тодорова Карагьозова-Финкова, Юридическия факултет на СУ Св. Климент Охридски относно: конкурс за заемане на академична длъжност доцент при Юридическия факултет, СУ Св. Климент

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Относно: проф. д-р ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА КАЛИНОВА Софийски университет Св. Климент Охр

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Относно: проф. д-р ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА КАЛИНОВА Софийски университет Св. Климент Охр УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Относно: проф. д-р ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА КАЛИНОВА Софийски университет Св. Климент Охридски, Исторически факултет, Катедра История на България

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ от проф. д.п.н. Дора Левтерова Гаджалова, ПУ Паисий Хилендарски на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент на Софийски университет Св. Климент

Подробно

СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ КАРААТАНАСОВ редовен докторант в катедра Музика към ФНПП на СУ Св. Климент Охридски на тема: МЕТОД

СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ КАРААТАНАСОВ редовен докторант в катедра Музика към ФНПП на СУ Св. Климент Охридски на тема: МЕТОД СТАНОВИЩЕ за дисертационния труд на ВЕСЕЛИН ХРИСТОВ КАРААТАНАСОВ редовен докторант в катедра Музика към ФНПП на СУ Св. Климент Охридски на тема: МЕТОДИЧЕСКИ ПРАКТИКИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО КОМПЮТЪРЕН НОТОПИС

Подробно