Veress -reusable- Minimal Invasive Surgery

Размер: px
Започни от страница:

Download "Veress -reusable- Minimal Invasive Surgery"

Препис

1 Veress -reusable- Minimal Invasive Surgery

2 Инструкция за употреба Специално внимание Прочетете внимателно информацията и указанията за приложение по-долу! Rx only Продуктът може да се използва само съгласно настоящата инструкция за употреба от квалифициран медицински персонал. PAJUNK не дава препоръка за метод за лечение. Отговорен за вида на приложението и избора на пациент е лекуващият медицински персонал. Освен настоящата инструкция за употреба важат съответните данни съгласно релевантната професионална литература и нивото на техниката и обучението. При неспазване на инструкцията за употреба или нарушения гаранцията изтича и сигурността на пациента е застрашена. При използването в комбинация с други продукти допълнително трябва да се спазват техните указания за употреба и декларациите за съвместимост. Решението за комбинираната употреба на продукти от различни производители (доколкото не се касае за модули за лечение) се взема от прилагащия. Ако има основателни съмнения относно пълнотата или неповредеността, продуктът в никакъв случай не бива да се използва. Продуктово описание/съвместимост Veress канюлата за многократна употреба е двуканюлна система за пункции, състояща се от остра външна канюла и атравматична вътрешна канюла. Свързаност на порта: ЛУЕР xxx серия (дизайн с гилза с нарез), xxx серия (дизайн с 6-стенна гилза) Продуктовите номера, респ. обхватът на валидност на настоящата инструкция за употреба можете да вземете от валидната декларация за съответствие. Продължителността на живот се влияе в изключително висока степен от внимателно използване и употребата на подходящи мерки за подръжка и почистване. Предназначение Първоначална пункция, опционално последвана от газова инсуфлация Предупреждение: Канюлата не е подходяща за употреба при ЯМР!

3 Показания Лапароскопия, торакоскопия Противопоказания Не използвайте продукта в никакъв случай при известни непоносимости към материали и/или известни взаимодействия! Инфекция в областта на мястото на пункция Липсващо съгласие на пациента Смущения в съсирването на кръвта Противопоказанията по принцип зависят от извършената минимално инвазивна интервенция. Усложнения Счупване на канюлата Съпротивление от тъкани/кости и свързана с това нужда от ново центроване на канюлата Значителни наранявания на съдовете при пункцията Невронни увреждания при пункцията Алергични реакции (Ni) Усложненията по принцип зависят от извършената минимално инвазивна интервенция. За прилагащия принципно има задължение за разясняване на типичните при процедурата усложнения. Ако по време на употребата се стигне до усложнения с продукт, следвайте протоколите на вашето учреждение. Ако усложненията по този начин не могат да се отстранят или ако се считат за тежки или такива, които не могат да се третират, прекъснете приложението и отстранете инвазивните съставни части на продукта от пациента. Предупредителни указания при продукт за многократна употреба: 1. Непременно се уверете, че преди първата употребба всички медицински продукти, които не са доставени в стерилно състояние, първо са почистени, а след това са стерилизирани! 2. Подгответе контаминирания инструмент незабавно след всяка употреба (виж "Подготовка преди машинното почистване")! 3. Продуктът трябва преди всяка употреба да се подлага на визуална и функционална проверка, както и на проверка за уплътненост на крана за инсуфлация. 3

4 4. Повредени или неизправни инструменти трябва да бъдат отделени и сменени. за пункцията: 1. При адипозните пациенти и децата особено внимавайте за избора на канюла с подходящите размери (диаметър, дължина). 2. Опцинално: Извършете преди това прорезна инцизия на мястото за пробиване (кръвен ланцет и др.) 3. За да избегнете извиване или счупване на канюлата, в никакъв случай не упражнявайте твърде много сила върху нея. 4. При неволен контакт с костта извършвайте промяна в посоката на канюлата. Не извършвайте опити за преодоляване на съпротивлението на костта. При неспазване на тези правила канюлата може да се огъне или счупи. 5. Повторният контакт с костта поврежда инжекцията на канюлата. При никакви обстоятелства не продължавайте да използвате повредена по този начин канюла. Отстранете канюлата (с вкарания стилет) на една стъпка. за използването с други съвместими продукти: 1. При използване на няколко компонента преди употреба се запознавайте с начина на функциониране, като проверявате свързванията и пътищата (канюли, адаптери). 2. Непременно се уверете преди демонтажа и почистването, че правилното сдвояване се запазва! Само правилно сдвоени Veress канюли могат да се монтират и използват при пациента! допълнителни предупредителни указания: 1. Предпазливост: Предупреждение за остър предмет. Продуктът или продуктовите съставни части могат (в зависимост от вида на заточване) да са с остри ръбове или върхове. При прободни наранявания могат да се пренасят различни инфекциозни възбудители, преди всичко от значение са вирусът на СПИН (HIV), както и вирусите на хепатит B (HBV) и С (HCV). 2. По отношение на употребата и изхвърлянето на продукта прилагайте общите мерки за внимание при боравенето с кръв и телесни течности като рутинна мярка, тъй като контактът с предаваните от кръвта патогени води до опасност. 3. Обърнете внимание на това, че продължаващата употреба на продукт от същия вид дори и след смяна по смисъла на законите за медицински продукти се оценява кумулативно. 4

5 Приложение 1. Дръжте сигурно за тялото на канюлата монтираната Veress канюла (система за пункция) при извършването на пункцията. 2. Избутайте системата за пункцията с краниално насоченото фасетъчно заточване бавно в мястото на пункцията. 3. При проникване в абдомена/торакса вътрешната част се фиксира напред с ясно щракване, така че системата за пункция да стане атравматична. 4. Опционално: газова инсуфлация през порта върху уреда за инсуфлация. 5. Отстранете системата за пункция след приключване на пункцията. Монтаж/Демонтаж A F E D B Демонтаж 1. Развийте острата външна канюла (G) от приставката обратно на часовника. Чувствителният връх на външната канюла при това трябва да се пази от повреди, особено при последващото почистване. 2. Развийте пружинната опора (С) от долната страна на корпуса на крана (В) и извадете топката на крана от корпуса на крана. 3. Демонтирайте пружинния ограничител (D), пружината (Е) и гайката с накатка съгласно изображението. 4. Сега почистете компонентине в съответствие с инструкциите в глава "Обработване". 5. След това проведете поддръжката в съответствие с инструкциите в глава "Поддръжка, проверка и грижа". Монтаж 1. Поставете топката на крана (А) в корпуса на крана (В). При това внимавайте страничният ограничителен щифт да влезе в удебелението на горния ръб на корпуса на крана. G 5

6 2. Завийте пружинната опора (С) върху резбата на топката на крана (А) от долната страна на тялото на крана и затегнете. 3. Монтирайте пружинния ограничител (D), пружината и гайката с накатка (F) съгласно изображението. 4. Пъхнете острата външна канюла (G) върху тъпия обтуратор (В) и завийте върху приставката по посока на часовника. 5. Сега стерилизирайте компонентине в съответствие с инструкциите в глава "Обработване". Обработване Общи указания По време на всяка работа върху контаминирани инструменти спазвайте правилата на работническия профсъюз и подобни организации по отношение на личната сигурност. Носете подходящо предпазно оборудване и се погрижете за достатъчна сигурност по отношение на имунизациите. Опасност от инфекции: Чрез неправилно обработване на инструментите пациентите, потребителите и други лица могат да бъдат изложени на опасност от инфекция, а функционалността на инструмента да бъде затруднена. Ако има подозрение за или наличие на болестта на Кройцфелд-Якоб или друго прионно заболяване, инструментът трябва да се изхвърли след еднократна употреба съгласно специфичните за страната изисквания. Във всеки случай спазвайте при ползвателя/потребителя валидираните процеси, съоръжения и уреди при централната стерилизация и проверете същите за съвместимост със зададените тук стойности. При прилагане и употреба на разтвори предоставените от производителя на химикалите стойности за концентрация и време на действие трябва да се спазват. Чрез неспазването им инструментът може да бъде повреден. Още информация за подготовката на инструмента ще намерите на Първи действия на мястото на употреба В случай че инструмент бъде замърсен, то трябва да бъде почистен енпосредствено след употреба. За да бъдат предотвратени засъхване и залепване на материал по инструмента, груби замърсявания, корозивни разтвори и лекарства напр. да бъдат отстранени чрез почистване и измиване след администриране на лекарството (сухо премахване на заърсявания). 6

7 Транспорт За транспорт към обработването използвайте подходящи транспортни контейнери, за да избегнете застрашаване или контаминация от страна на трети лица. Където е възможно, за предпочитане е сухо премахване на замърсяванията. Продължителна експлоатация трябва да се избягва. Подготовка преди машинното почистване Контаминираните инструменти трябва да се подготвят незабавно след употреба. Ако при инструмента става дума за продукт с повече съставни части, то той трябва да се разглоби на съставни части (виж глава "Демонтаж"). Предварително почистване на повърхностите: Отстранете видими контаминанти или груби замърсявания чрез използването на четка (не трябва да бъде метална четка) или гъба под течаща студена вода (<40 C, качество на питейна вода) от повърхността на инструмента. Предварително почистване на кухи пространства/лумени: Почистете работните канали, лумени или кухи пространства на инструмента под течаща студена вода (<40 C) с помощта на подходяща четка (не трябва да бъде метална четка). Изплактене луфтове, прорези и кухи пространства за приблизително 10 секунди с пистолет за водно налягане и при възможност с приставка за изплакване. Ръчно почистване/ръчна дезинфекция Не е необходима ръчна дезинфекиця. Предупреждение: Изцяло ръчно почистване не е допустимо. След ръчно предварително почистване винаги трябва да бъде извършено машинно почистване и дезинфекция. Машинно почистване/машинна дезинфекция Почистете и дезинфекцирайте инструментариума единствено в подходящ уред за почистване и дезинфекция (RDG). Термоустойчиви инструменти да се почистват с програмата Vario TD. PAJUNK валидира и одобри следния процес за почистване и дезинфекция в съответствие с DIN EN ISO съотв. DIN EN ISO 15883: Vario TD със следните процесуални параметри: 1 минута предварително почистване със студена чешмяна вода, с качество на питейна вода <40 C Изпразване 3 минути предварително почистване със студена чешмяна вода, с качество на питейна вода <40 C Изпразване 7

8 При употреба на Neodisher Mediclean forte: 10 минути почистване при 55 (+5/-1) C, дозировка в съответствие със следната таблицата и пречистена вода При употреба на Neodisher MediZym: 10 минути почистване при 45 (+5/-1) C, дозировка в съответствие със следната таблицата и пречистена вода Изпразване 3 минути изплакване с пречистена вода (< 40 C) Изпразване 2 минути изплакване с пречистена вода (< 40 C) Изпразване 5 минути термична дезинфекция при 93 (± 2) C (A0-стойност 3000) и пречистена вода Изпразване 30 минути автоматично изсушаване с горещ въздух при > 60 C (в миялното помещение) Химикал Прооизводител Категория ph-стойност Дозировка Neodisher Mediclean forte Dr. Weigert Алкални почистващи препарати 10,4-10,8* 0,5% (5 ml/l) Neodisher MediZym Dr. Weigert Ензимно средство за почистване * Показатели в съответствие с документацията, предоставена от производителя 7,6-7,7 * 0,5% (5ml/l) Свържете отделните части с лумени и канали директно към уреда за почистване и дезинфекция. Неразглобяем инструментариум с един почистващ канал, при наличие на такъв, трябва да се свърже директно към приставката Luer-Lock при специалното включване на уреда за почистване и дезинфекция за почистване на лумените. При избора на почистваща програма обърнете внимание на това от какъв материал е произведен инструментът, който трябва да бъде почистен (напр. неръждаема стомана при медицински инструменти, хромирани повърхности, алуминий). Във всеки случай спазвайте указанията на производителя на уреда и на производителя на почистващите препарати. Сушене След почистването инструментът евентуално трява да бъде изсушен ръчно. 8

9 Проверка, поддръжка и грижа Оставете инструментариумът да се охлади до стайна температура. Почистеният и дезинфекциран инструмент да бъде проверен на око, като при това да се обърне внимание на чистота, пълно комплектоване и изсушеност. Проверете специално върха на канюлата за повреди. Ако при тази проверка се установят нечистотии или налепи, инструментът трябва да бъде подложен на нов процес на измиване и дезинфекция. Ако при проверката установите повредени, непълни, корозирали, огънати, счупени, с нарушена цялост, износени части на инструмента, то същите трябва да бъдат отделени и заменени. При наличие на остатъчна влажност на инструмента изсушете отново. Инструменти с повредено или липсващо хромирано покритие не трябва да бъдат използвани. Разглобеният инструмент да бъде отново сглобен в съответствие с инструкциите за монтаж. PAJUNK препоръчва внимателно боравене с инструментите, както и непременното спазване на тези инструкции за употреба, за достигане възможно най-висока продължителност на живот. Продължителността на живот на инструмента зависи до голяма степен от внимателното боравене с него, както и от прилагането на съответните мерки за грижа и поддръжка. Система за опаковен Използвайте единствено общоприети и сертифицирани системи за опаковане в съответствие с EN 868 част 2-10, EN ISO част 1+2, DIN Стерилизация Предупреждение: Ако има подозрение за или наличие на болестта на Кройцфелд-Якоб или друго прионно заболяване, инструментът трябва да се изхвърли след еднократна употреба съгласно специфичните за страната изисквания. PAJUNK валидира и одобри следния процес на стерилизация: Уверете се, че кранът за инсуфлация се намира в отворено положение. Стерилизация с пара Напълно монтираният инструмент трябва да бъде стерилизиран в съответствие с одобрен стерилизационен процес с пара (напр. стерилизиращ уред в съответствие DIN EN 285 и валидиране по DIN EN ). Ако се работи с фракционирания вакуумен процес, то стерилизацията следва според програмата 134 C/3 bar при минимално време за задърржане от 5 минути (в съответствие с препоръките на "Роберт Кох Институт" и нафедералния институт за лекарствени средства и медицински продукти). Времето за изсушаване е 30 минути. 9

10 Оставете уреди/инструменти да се охладят до стайна температура преди повторната им употреба. Съхранявайте инструментариума след неговото стерилизиране с пара единствено в подходящи, предвидени за целта контейнери. Транспортиране към мястото на употреба За транспортиране използвайте подходящи транспортни системи. Ограничаване на повторната подготовка Краят на продължителността на живота на продукта се определя принципно от амортизацията, повреждане чрез употреба, внимателно боравене с него и подходящо складиране. Честа повторна обработка в съответствие с предоставените от производителя инструкции за повторна обработка не оказва влияние върху ефективността на инструментите. Ремонт Продукти, които са изпратени на PAJUNK в периода на гаранционния срок или за сметка на потребителя с цел ремонт, преди изпращането им трябва да бъдат основно почистени и стерилизирани. Стерилността трябва да бъде отбелязана върху придружаващото писмо или опаковката. Условия на експлоатация/съхранение Ограничение на температурата Влажност на въздуха, ограничение +10 C до +30 C 20 % до 65 % Да се съхранява далеч от слънчева светлина Да се съхранява на сухо Общи указания Продуктите се произвеждат в съответствие с валидните по целия свят насоки за опасни вещества. Всички тежки инциденти, които са възникнали при използването на продукта, трябва да се докладват на производителя и съответните органи в страната, в която потребителят и/или пациентът са установени. PAJUNK GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, Geisingen, Германия. 10

11 Легенда на използваните в обозначението символи Прооизводител Rx only Артикулен номер При повредена опаковка да не се използва Да се съхранява на сухо Продуктът може да се използва само съгласно настоящата инструкция за употреба от квалифициран медицински персонал. Не е MR сигурно Инструкция Влажност на въздуха, ограничение Внимание Дата на производство Код на партида Не стерилно Да се съхранява далеч от слънчева светлина Ограничение на температурата Да се спазва инструкцията за употреба Указание, информация Продуктът отговаря на валидните изисквания, които са установени в хармонизираното законодателство на Общността, и се следи от нотифициран орган Предупреждение за остър предмет Брой Превод Медицински продукт 11

12 XS190014B_Bulgarisch PAJUNK GmbH Medizintechnologie Karl-Hall-Strasse Geisingen/ Германия Тел. +49(0) Факс +49(0)

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА РЕМОНТ И ИЗПИТВАНЕ БЕЗОПАСЕН РЕМОНТ И ИЗПИТВАНЕ НА УРЕДИТЕ WABCO Общи указания за ремонт и изпитване Безопасен ремонт и изпитване на уредите WABCO Издание 2 Това печатно издание не подлежи

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 1 2-пътен вентил със задвижващ механизъм Модел SBMV22/SBMV28 Инструкция за експлоатация Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 2 2 Salus

Подробно

Германия IBS уред за почистване на части тип М Уредът е с височината на работна маса и с много голяма работна повърхност. Идеален за почистване на осо

Германия IBS уред за почистване на части тип М Уредът е с височината на работна маса и с много голяма работна повърхност. Идеален за почистване на осо Германия IBS уред за почистване на части тип М Уредът е с височината на работна маса и с много голяма работна повърхност. Идеален за почистване на особено големи и тежки части. 1 / 2 Начин на функциониране

Подробно

Microsoft Word - SX_BA_Seitenschlagprüfgerät_Nfz_12130_V25_BG.docx

Microsoft Word - SX_BA_Seitenschlagprüfgerät_Nfz_12130_V25_BG.docx Арт. 184200 080580 Съдържание 1. Увод... 1 2. Обем на доставката... 2 3.... 2 3.1 Монтаж на тестера за странично биене... 3 3.2 Монтаж на диска на съединителя... 4 3.3 Монтаж и настройка на манометъра...

Подробно

Какво трябва да знаете, за да осигурите безопасна употреба на перилните и почистващи препарати вкъщи На етикетите на почистващите продукти за дома ско

Какво трябва да знаете, за да осигурите безопасна употреба на перилните и почистващи препарати вкъщи На етикетите на почистващите продукти за дома ско Какво трябва да знаете, за да осигурите безопасна употреба на перилните и почистващи препарати вкъщи На етикетите на почистващите продукти за дома скоро ще се появи нова предупредителна информация. Някои

Подробно

(Bulgarian) DM-HB Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ Удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Предна главина/ Гла

(Bulgarian) DM-HB Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ Удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Предна главина/ Гла (Bulgarian) DM-HB0005-04 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ Удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Предна главина/ Главина със свободен венец (Дискова спирачка) HB-M3050

Подробно

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа Инструкции за работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 5 ПРОВЕРКА

Подробно

4PBG B.book

4PBG B.book EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADY1 EKHBRD014ADY1 EKHBRD016ADY1 B Съдържание Страница Свързване към външно тяло EMRQ Обща информация... 1 Комбинация... 1 Свързване към захранване по

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Електрическа кана SMEG KLF03 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на нова електрическа кана за вода Smeg! За да извлечете

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език Пяна за гуми Стр. 1/5 1.Идентификация на субстанцията/производство и фирма Търговско наименование Пяна за гуми Артикулен номер: 435 300-544 Употреба Грижа за автомобила. Фирма Sonax GmbH Münchener Straβe

Подробно

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

Декларация за експлоатационни показатели Възстановяване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен

Декларация за експлоатационни показатели Възстановяване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен Възстановяване Издание 06.2013 Идентификационен 02 04 01 04 001 0 000006 Версия 1 EN 1504-4 08 0921 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Тип на продукта: Уникален идентификационен код на типа продукт:

Подробно

ENDO IQ ACCESSORIES DFU EN WEB

ENDO IQ ACCESSORIES DFU EN WEB Аксесоари Endo IQ Насоки за употреба BG СТРАНИЦАТА НАРОЧНО Е ОСТАВЕНА ПРАЗНА 2/14 BBGIQ00DFUWEB / Rev.1 / 07-2018 Съдържание Съдържание Въведение.................................................. 4 1 Индикации

Подробно

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно проверявайте техническото състояние на ръкохватката,

Подробно

Microsoft Word - IN 5061 Krokoměr PR039

Microsoft Word - IN 5061 Krokoměr PR039 Упътване за употреба IN 5061 Крачкомер insportline PR039 Въведение Благодарим ви, че избрахте този крачкомер. Това е кракомер, който показва време, брой стъпки, калории и др. полезна информация. За да

Подробно

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА

Подробно

DOK-Projekt_System_TE_DRS-S_BGR_TE_DRS-S_Papier-A5_01_08_ _49_45.pdf

DOK-Projekt_System_TE_DRS-S_BGR_TE_DRS-S_Papier-A5_01_08_ _49_45.pdf TE DRS S Български 1 Данни за документацията 1.1 Към настоящата документация Преди въвеждане в експлоатация прочетете настоящата документация. Това е предпоставка за безопасна работа и безаварийна употреба.

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал : Галванизирани стоманени болтове, комплект с гайка и подложна шайба : Болтове, кт с гайка и шайба Категория: 30 Винтове, болтове, гайки, пирони Мерна единица: Брой Аварийни запаси: Да Характеристика на

Подробно

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

Декларация за експлоатационни показатели Възстановяване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен

Декларация за експлоатационни показатели Възстановяване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен Възстановяване Издание 02.2013 Идентификационен 02 03 03 03 002 0 000003 Версия 1 EN 1504-2:2004 09 0921 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Тип на продукта: Уникален идентификационен код на типа

Подробно

_BG.pdf

_BG.pdf 1 2 W+156,7 Ø 125mm < 25 W (>23) >23 260+1 495+1-695+1 172 492,5-692,5 257 3 sx dx sx dx sx+dx clack! sx+dx OK! 4 OK! 5 Clack! Clack! 6 7 8 Note: The parts marked with the symbol "()" are optional accessories

Подробно

Декларация за експлоатационни показатели Уплътняване и залепване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен

Декларация за експлоатационни показатели Уплътняване и залепване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен Уплътняване и залепване Издание 06.2013 Идентификационен 02 05 05 01 100 00000 11 Версия 1 EN 15651-4:2012 13 1213 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Тип на продукта: Уникален идентификационен

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЕЛЕМЕНТИ НА УСТРОЙСТВОТО 1. ВХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 2. ИЗХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 3. ИЗХОДЕН

Подробно

Декларация за експлоатационни показатели Уплътняване и залепване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен

Декларация за експлоатационни показатели Уплътняване и залепване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен Уплътняване и залепване Издание 06.2013 Идентификационен 02 05 06 01 150 00000 01 Версия 1 EN 15651-1:2012 EN 15651-4:2012 13 1213 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Тип на продукта: Уникален

Подробно

Декларация за експлоатационни показатели Възстановяване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен

Декларация за експлоатационни показатели Възстановяване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен Възстановяване Издание 20.06.2013 Идентификационен 01 02 01 01 001 0 000018 Версия 1 EN 1504-3: 2005 11 1020 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Тип на продукта: Уникален идентификационен код на

Подробно