ViClean-I 100. Ръководство за експлоатация M.VILLEROY-BOCH.COM

Размер: px
Започни от страница:

Download "ViClean-I 100. Ръководство за експлоатация M.VILLEROY-BOCH.COM"

Препис

1 ViClean-I 100 KG BG Ръководство за експлоатация M.VILLEROY-BOCH.COM

2 Служебна информация Villeroy&Boch AG Saaruferstraße Mettlach Германия Телефон: +49 (0) / 8 10 Имейл: Изтеглянето и използването на изображения от нашите страници не е разрешено без съгласието на Villeroy&Boch AG. Авторско право Villeroy&Boch AG Отговорност Съдържанието на нашите страници е създадено много грижливо. За верността, пълнотата и актуалността на съдържанието не можем да дадем гаранция. Villeroy&Boch AG е отговорна за собственото съдържание, което предоставя за употреба, съгласно общите закони. От това собствено съдържание трябва да се различават препратките ( връзки ) към предоставените от други доставчици информации. Ако установим, че свързаното съдържание причинява гражданска или наказателна отговорност, ще премахнем тези препратки. Словната марка Bluetooth и логотата са регистрирани търговски марки, чийто права принадлежат на Bluetooth SIG. Всяка употреба чрез Villeroy&Boch се извършва с лиценз. Други търговски марки и търговски наименования принадлежат на съответните им собственици. Този продукт изпълнява всички СЕ критерии. Декларацията за съответствие може да бъде изискана от Villeroy&Boch. 2 M.VILLEROY-BOCH.COM // V 2.0 // // V90032BG

3 BG Съдържание 1 Обща информация Използвано изображение Целеви групи Гаранция 5 2 Безопасност Употреба по предназначение Разумно предвидима неправилна употреба Общи указания за безопасност 7 3 Технически данни Описание на продукта Работа Приложение ViClean-I Душ за седалището Дамски душ Настройка на дюзите Стоп Обем на водата 22 6 Експертен режим Настройване на температурата на водата Ръчно почистване на дюзата на душа Съчетаване на ViClean-I 100 с дистанционно управление Нулиране на ViClean-I Смяна на батериите Техническо обслужване и поддръжка Общи указания за полагане на грижи Бързо освобождаване 30 9 Отстраняване на неизправности Изхвърляне като отпадък M.VILLEROY-BOCH.COM // V 2.0 // // V90032BG 3

4 1 Обща информация Преди употребата на уреда прочетете внимателно ръководството за експлоатация. Съхранявайте ръководството за експлоатация винаги на достъпно за Вас място. След монтажа проверете продукта за повреди. 1.1 Използвано изображение Указания за безопасност Предупреждение! Предупреждение за възможна опасност. Възможни са тежки наранявания или смърт. Повишено внимание! Предупреждение за възможни опасни ситуации. Възможни са леки наранявания и материални щети. Указание За указания за употреба и други полезни информации. Указания за боравене Стъпките, които трябва да се изпълняват, са представени като номериран списък. Трябва да се спазва последователността на стъпките. Пример: 1. Стъпка от изпълнение на действието 2. Стъпка от изпълнение на действието Резултати от указанието за действие се представят както следва: Пример: Стрелка Стрелка Изброявания Изброявания без задължителна последователност са представени като списък с точки на изброяване. Пример: Точка 1 Точка 2 4 M.VILLEROY-BOCH.COM // V 2.0 // // V90032BG

5 BG 1.2 Целеви групи Целевите групи на това ръководство за експлоатация са потребителите на продукта. Потребител: Този уред може да се използва от деца над 8 години, както и от хора с ограничени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и знания, ако са наблюдавани или са инструктирани за безопасна употреба на уреда и са разбрали за произтичащите опасности. Деца не трябва да си играят с уреда. Предупреждение! Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор. 1.3 Гаранция Вашата нова тоалетна с душ ViClean-I 100 е проектирана и произведена с голямо внимание и усет към детайла. Това свидетелства за високото качество, красота и трайност. За това Ви даваме нашата дума и 24 месеца гаранция. В следните случаи гаранцията е изключена: щети или повреди поради форсмажорни обстоятелства, като пожар, земетресение, наводнение, буря или други ефекти като замърсяване на околната среда, газово увреждане (сероводород), увреждане от соли и колебания на напрежението щети или повреди при монтаж, ако монтажът не е извършен съгласно инструкциите щети или повреди поради неправилна употреба, използване не по предназначение, незачитане на ръководството за експлоатация или неправилна или липсваща поддръжка на продукта в противоречие с указанията в ръководството щети или повреди поради изменения или разрушаване на продукта щети или повреди поради петна от вода, отлагания или чужди тела, които се съдържат във водопроводната система щети или повреди въз основа на качеството на водата в региона на използване на продукта щети или повреди поради неправилен монтаж или демонтаж след монтажа щети или повреди поради опасна околна среда щети или повреди поради външни въздействия (например деформиране на капака) щети или повреди поради животни или насекоми щети или повреди поради замръзване на продукта щети или повреди поради неопределено електрическо захранване (напрежение, честота) и електромагнитни вълни, които са генерирани извън продукта (например от проводници с високо напрежение или допълнителни уреди) M.VILLEROY-BOCH.COM // V 2.0 // // V90032BG 5

6 щети или повреди поради загуба на мощност на батериите щети или повреди поради износване (напр. на вентила за източване, филтъра, О-пръстена или уплътнението) 6 M.VILLEROY-BOCH.COM // V 2.0 // // V90032BG

7 BG 2 Безопасност 2.1 Употреба по предназначение Устройството е електрическо устройство от Клас I и трябва да бъде свързано към заземителна система. То трябва да се използва само в суха среда. Ако уредът се използва в баня, трябва да се осигури достатъчна вентилация. Монтирайте за целта вентилатор или отдушник. Към употребата по предназначение се включват също: спазването на всички указания в ръководството за експлоатация. спазването на всички указания в ръководството за монтаж. използване само на оригинални резервни части. използване на продукта само в сгради. ViClean-I 100 може да се използва само с прясна вода. Замърсяващите частици във водата могат да запушат филтрите, маркучите и дюзите. 2.2 Разумно предвидима неправилна употреба Друга употреба, различна от посочената в Употреба по предназначение или извън предназначението се счита за неправилна употреба. За повреди от неправилна употреба, операторът носи пълна отговорност и производителят не поема отговорност. 2.3 Общи указания за безопасност Електричество Предупреждение! Опасност от токов удар! Допирът до тоководещи части може да доведе до тежки наранявания или смърт. Уредът е проектиран за употреба на V, 50 Hz, AC. Монтажът и ремонтът на продукта трябва да се извършват само от квалифициран специалист. Уверете се, че по време на работите кабелът е изключен от мрежата и е обезопасен срещу повторно включване. Предупреждение! Опасност от токов удар при почистване и при поддръжка! Допирът до тоководещи компоненти ( V, 50 Hz, AC) при почистването и поддръжката може да доведе до тежки наранявания и дори смърт. При почистване и поддръжка внимавайте, да не докосвате тоководещи части ( V, 50 Hz, AC). M.VILLEROY-BOCH.COM // V 2.0 // // V90032BG 7

8 Топлина Почистване Предупреждение! Опасност от токов удар! Тоководещи части, които не са правилно поставени или прикрепени, могат да причинят сериозни наранявания или дори смърт. Всички електрически, електромагнитни и инсталационни компоненти на продукта (с изключение на дистанционното управление) трябва да бъдат надеждно закрепени към тоалетната в съответствие с ръководството за монтаж и националните спецификации. За да се избегнат наранявания и смърт, всички части, заредени с напрежение, трябва да бъдат надеждно закрепени към тоалетната в съответствие с ръководството за монтаж и националните разпоредби. Предупреждение! Опасност от експлозия! Източници на топлина в непосредствена близост до тоалетната или дистанционното управление могат да причинят загряване на продукта и експлозия. Не поставяйте източници на топлина в непосредствена близост до тоалетната или дистанционното управление. Предупреждение! Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор. Повишено внимание! Материални щети, причинени от почистващи средства! Контактът на тоалетната с душ с почистващи препарати за тоалетни чинии, които не са ph неутрални, съответно съдържащи хлор, абразивни или корозивни почистващи препарати, както и използването на почистващи прибори с груба повърхност, може да доведе до увреждане. За почистването на тоалетната с душ използвайте само вода, леки неутрални почистващи препарати и кърпи с мека повърхност. Ако тоалетната с душ влиза в контакт с агресивни почистващи препарати или санитарни почистващи препарати, незабавно я изплакнете с чиста вода. 8 M.VILLEROY-BOCH.COM // V 2.0 // // V90032BG

9 BG Повишено внимание! Материални щети, причинени от почистващи средства! Пръстенът на седалката и капакът могат да бъдат повредени при контакт с почистващи препарати. При почистване се уверете, че пръстенът на седалката и капакът са вдигнати нагоре, докато миещият препарат бъде измит. Повишено внимание! Материални щети, причинени от вода! Дистанционното управление може да бъде повредено от контакт с вода. Не потапяйте дистанционното управление във вода. Не почиствайте дистанционното управление в миялната машина. Указание Използвайте за почистване на седалката лек сапунен разтвор и се уверете, че върху седалката на тоалетната чиния и шарнирите не остава влага. Избършете седалката на тоалетната чиния и шарнирите с мека кърпа. Работа Указание При неправилно функциониране на продукта, изключете тоалетната със съответния превключвател (вижте глава Описание на продукта ) и затворете крана на захранването с вода. Неправилните функции включват също и следното: Поява на дим Теч на вода Поява на шум M.VILLEROY-BOCH.COM // V 2.0 // // V90032BG 9

10 Указание Системата съответства на изискванията на клас на защита I принадлежности. Тип X, метод на свързване, използващ специални кабели. За да се избегнат опасности, в случай на повреда захранващият кабел трябва да бъде заменен от производителя, сервизни работници или подобни квалифицирани лица. Всички части трябва да се поставят в правилната зона. Указание При затворени пръстен на седалката и капак, избягвайте натоварвания от всякакъв вид, които не съответстват на предназначението, напр. не сядайте върху затворения пръстен на седалката и капака или не се подпирайте с един крак. Указание Изхвърляйте изтощените батерии правилно с помощта на ръкавици. Избягвайте контакт с кожата. Отстранете остатъците с влажна кърпа. Указание Използвайте само батерии LR03/AAA. Не използвайте акумулаторни батерии. 10 M.VILLEROY-BOCH.COM // V 2.0 // // V90032BG

11 BG 3 Технически данни Категория Модел ViClean-I 100 Захранващо напрежение Номинална консумирана мощност Максимална консумирана мощност Батерии (2x) за дистанционно управление Тоалетна Функции на душа Клас на защита Разход на вода за миене Диаметър на оттичането Оттичане Дебит на водата Режим Температура на вода Консумирана мощност Защитно устройство Регулируема позиция на дюзата на душа Налягане на подаваната вода Описание V променливо напрежение, 50 Hz 960 W (температура на водата 15±5 C, дебит 500 ml/min) 1344 W Тип: LR03/AAA 3/4,5 l 110 mm Оттичане хоризонтално ml/min Проточен нагревател C (5 степени на температурата) W Тип AB 5 степени IPX4 Температура на подаваната вода C Температура на околната среда C Размери (дължина x широчина x височина) Тегло Мин. необходимо налягане на водата: 0,1 MPa (динамично) Макс. разрешено налягане: 1,0 MPa (статично) 595 mm x 385 mm x 400 mm 32 kg M.VILLEROY-BOCH.COM // V 2.0 // // V90032BG 11

12 4 Описание на продукта 12 M.VILLEROY-BOCH.COM // V 2.0 // // V90032BG

13 BG 1 Заден капак 10Капак на шарнири 2 Превключвател включване/изключване11седалка (EIN/AUS) 3 Сервизен дисплей 12Дюза на душа 4 Сервизен капак 13Глава на дюзата 5 Етикет на продукта със серийни 14Керамика номера 6 Стенен държач за дистанционното 15Буфер на седалката управление 7 Дистанционно управление 16Бързо освобождаване 8 Буфери на капака 17Панел 9 Капак M.VILLEROY-BOCH.COM // V 2.0 // // V90032BG 13

14 Настройки на дюзата Следните настройки на дюзите могат да се избират както за дамския душ, така и душа за седалището: Нормално Душ с непрекъсната водна струя без движение HarmonicWave Душ с осцилиращо и въртящо движение Пулсиращ масажен душ Душ с интервално измиване 14 M.VILLEROY-BOCH.COM // V 2.0 // // V90032BG

15 BG 5 Работа 1 Душ за седалището 2 Дамски душ 3 Стоп 4 Увеличаване силата на водната струя 5 Позиция на дюзата на душа напред 6 Позиция на дюзата на душа назад 7 Намаляване силата на водната струя Указание За настройване на температурата на водата изтеглете съответното приложение на Вашия смартфон. Указание Уредът функционира също и когато на тоалетната не седи потребител. M.VILLEROY-BOCH.COM // V 2.0 // // V90032BG 15

16 5.1 Приложение ViClean-I 100 Приложението ViClean-I 100 превръща Вашия смартфон в дистанционно управление, с което Вие можете лесно и безпроблемно да обслужвате Вашата ViClean-I 100 чрез Bluetooth връзка. Най-важните основни функции на тоалетната с душ могат да се извикват и настройват. Освен функцията на дистанционно управление приложението има още възможности за настройка, в това число температурата на водата може още полесно да се настройва с помощта на приложението. Освен това Вашите предпочитания могат да бъдат запазени като личен профил. Приложението ViClean-I 100 се предлага за Android и ios в Google Play Store или Apple App Store. 5.2 Душ за седалището Натиснете бутона на душа за седалището, за да активирате душа без движение. Натиснете бутона на душа за седалището още веднъж по време на функционирането без движение, за да активирате душа с HarmonicWave. 16 M.VILLEROY-BOCH.COM // V 2.0 // // V90032BG

17 BG Натиснете бутона на душа за седалището още веднъж по време на функцията HarmonicWave, за да активирате душа за седалището с пулсиращ масаж. M.VILLEROY-BOCH.COM // V 2.0 // // V90032BG 17

18 Активирането на функциите протича циклично. След четирикратно натискане на бутона цикълът започва отново и избраната в началото функция отново се активира. За да спрете душа за седалището, натиснете бутона Стоп. 5.3 Дамски душ Натиснете бутона на дамския душ, за да активирате нормалния дамски душ. 18 M.VILLEROY-BOCH.COM // V 2.0 // // V90032BG

19 BG Натиснете бутона на дамския душ още веднъж по време на функционирането на нормален дамски душ, за да активирате душа с HarmonicWave. M.VILLEROY-BOCH.COM // V 2.0 // // V90032BG 19

20 Натиснете бутона на дамския душ още веднъж по време на функцията HarmonicWave, за да активирате пулсиращия дамски душ. Активирането на функциите протича циклично. След четирикратно натискане на бутона цикълът започва отново и избраната в началото функция отново се активира. За да спрете дамския душ, натиснете бутона Стоп. Прекратяването е възможно също и при активна функция. 20 M.VILLEROY-BOCH.COM // V 2.0 // // V90032BG

21 BG 5.4 Настройка на дюзите Чрез повторно натискане на съответния бутон настройте желаната степен на позицията на душа. По светодиодните лампи се познава съответната настроена позиция на дюзата на душа. Могат да се настройват пет различни степени. След натискане на съответния бутон светодиодната лампа на индикатора се премества от ляво на дясно или обратно, в зависимост от зададеното ниво. Натиснете десния бутон, за да придвижите дюзата на душа напред. Натиснете левия бутон, за да придвижите дюзата на душа назад. Показанието на степените на позицията на дюзата се извършва възходящо от ляво надясно чрез пет разположени една до друга светодиодни лампи. Настроената активна степен се показва чрез светене на съответната светодиодна лампа. Показание на задната позиция на дюзата на душа. Показание на средната позиция на дюзата на душа. Показание на предната позиция на дюзата на душа. 5.5 Стоп Натиснете бутона Стоп, за да спрете всички функции по всяко време. M.VILLEROY-BOCH.COM // V 2.0 // // V90032BG 21

22 5.6 Обем на водата Чрез повторно натискане на съответния бутон настройте желаната степен на обема на водата. По светодиодните лампи се познава съответния настроен обем на водата. Могат да се настройват пет различни степени. След натискане на съответния бутон, в зависимост от степента на настроения обем на водата, съответния брой светодиодни лампи светва. Натиснете десния бутон, за да увеличите обема на водата. Натиснете левия бутон, за да намалите обема на водата. Показанието на обема на водата се извършва възходящо от ляво надясно чрез пет разположени една до друга светодиодни лампи. Колкото е по-висок обемът на водата, толкова повече светодиода светват. Показание за малък обем на водата. Показание за среден обем на водата. Показание за голям обем на водата. 22 M.VILLEROY-BOCH.COM // V 2.0 // // V90032BG

23 BG 6 Експертен режим Допълнително към описаните основни функции чрез експертния режим са налични още функции с дистанционното управление. За да активирате експертния режим, натиснете едновременно двата бутона за регулиране на обема на водата най-малко за пет секунди. Чрез последващото трикратно светване на светодиодните лампи се показва активирането на експертния режим. Следните функции и опции могат да се настроят в експертен режим: 6.1 Настройване на температурата на водата За настройката на температурата на водата могат да се изберат пет степени между 30 C и 40 C. За да настроите температурата на водата, процедирайте по следния начин: Активирайте експертния режим. Натиснете бутона за увеличаване на количеството на водата, за да увеличите температурата на водата. Натиснете бутона за намаляване на количеството на водата, за да намалите температурата на водата. За точна информация за бутоните, които се натискат, вижте "Обем на водата". 6.2 Ръчно почистване на дюзата на душа За да почистите дюзата на душа ръчно, трябва с помощта на дистанционното управление да се изнесе или прибере. За да движите дюзата на душа, процедирайте по следния начин: Активирайте експертния режим. Натиснете бутона за изнасяне на дюзата на душа. Дюзата на душа се изнася напред от панела. M.VILLEROY-BOCH.COM // V 2.0 // // V90032BG 23

24 1. Отстранете главата на дюзата. 2. Почистете главата на дюзата. 3. Почистете цялата дюза. 4. Поставете почистената глава на дюзата отново в предвиденото за това място. Натиснете бутона за прибиране на дюзата на душа. Дюзата на душа се връща назад. 24 M.VILLEROY-BOCH.COM // V 2.0 // // V90032BG

25 BG Ако след изнасяне на дюзата на душа не се натиснат бутони, дюзата на душа се връща след десет минути назад в изходна позиция. Ако при изнесена дюза на душа се натисне бутона Стоп, се дезактивира експертния режим и дюзата на душа се прибира назад в своята изходна позиция. 6.3 Съчетаване на ViClean-I 100 с дистанционно управление Съчетаването означава процеса на свързване между ViClean-I 100 и съответното дистанционно управление. Тази функция е необходима само когато се сменя дистанционното управление. За да свържете дистанционното управление с Вашата ViClean-I 100, процедирайте по следния начин: Изключете Вашата ViClean-I 100. Активирайте експертния режим. Задействайте в експертен режим бутона на душа за седалището. Чрез натискане на бутона на душа за седалището дистанционното управление е в режим на търсене. В режим на търсене можете да свържете дистанционното управление с Вашата ViClean-I 100 чрез Bluetooth. Включете Вашата ViClean-I 100. Вашата ViClean-I 100 се свързва автоматично с дистанционното управление. Ако процесът на свързване е успешен, дистанционното управление автоматично напуска експертния режим и светодиодните лампи светват три пъти. 6.4 Нулиране на ViClean-I 100 За да нулирате настройките на ViClean-I 100, процедирайте по следния начин: Активирайте експертния режим. Задействайте в експертен режим бутона на дамския душ. Всички настройки се нулират. M.VILLEROY-BOCH.COM // V 2.0 // // V90032BG 25

26 7 Смяна на батериите Указание Изхвърляйте изтощените батерии правилно с помощта на ръкавици. Избягвайте контакт с кожата. Отстранете остатъците с влажна кърпа. 26 M.VILLEROY-BOCH.COM // V 2.0 // // V90032BG

27 BG Указание Използвайте само батерии LR03/AAA. Не използвайте акумулаторни батерии. За правилното изхвърляне на батериите вижте "Изхвърляне като отпадък". M.VILLEROY-BOCH.COM // V 2.0 // // V90032BG 27

28 8 Техническо обслужване и поддръжка Повишено внимание! Материални щети, причинени от почистващи средства! Контактът на тоалетната с душ с почистващи препарати за тоалетни чинии, които не са ph неутрални, съответно съдържащи хлор, абразивни или корозивни почистващи препарати, както и използването на почистващи прибори с груба повърхност, може да доведе до увреждане. За почистването на тоалетната с душ използвайте само вода, леки неутрални почистващи препарати и кърпи с мека повърхност. Ако тоалетната с душ влиза в контакт с агресивни почистващи препарати или санитарни почистващи препарати, незабавно я изплакнете с чиста вода. Повишено внимание! Материални щети, причинени от вода! Дистанционното управление може да бъде повредено от контакт с вода. Не потапяйте дистанционното управление във вода. Не почиствайте дистанционното управление в миялната машина. 8.1 Общи указания за полагане на грижи За ежедневна грижа препоръчваме използването на мека, недраскаща гъба или кърпа. Указание Използвайте за почистване на седалката лек сапунен разтвор и се уверете, че върху седалката на тоалетната чиния и шарнирите не остава влага. Избършете седалката на тоалетната чиния и шарнирите с мека кърпа. Указания за полагане на грижи при упорити замърсявания Благодарение на лесната за почистване повърхност на ViClean-I 100 ще постигнете свежа чистота и оптимална хигиена и без агресивни почистващи препарати. Ако искате да използвате почистващ препарат, препоръчваме използването на обикновен универсален почистващ препарат. 28 M.VILLEROY-BOCH.COM // V 2.0 // // V90032BG

29 BG Повишено внимание! Материални щети, причинени от почистващи средства! Пръстенът на седалката и капакът могат да бъдат повредени при контакт с почистващи препарати. При почистване се уверете, че пръстенът на седалката и капакът са вдигнати нагоре, докато миещият препарат бъде измит. M.VILLEROY-BOCH.COM // V 2.0 // // V90032BG 29

30 8.2 Бързо освобождаване 30 M.VILLEROY-BOCH.COM // V 2.0 // // V90032BG

31 BG Демонтаж 1. Отворете капака. 2. Отворете седалката. 3. Издърпайте двата клипса навън. 4. Отстранете седалката. Монтаж 1. Поставете седалката в предвидената позиция 2. Натиснете двата клипса навътре. 3. Затворете седалката. 4. Затворете капака. M.VILLEROY-BOCH.COM // V 2.0 // // V90032BG 31

32 9 Отстраняване на неизправности Ако ViClean-I 100 продължава да не функционира след отстраняване на неизправността, съобщете ни кода на грешката от сервизния дисплей чрез нашата гореща линия. За търсене на неизправности се ориентирайте по следната таблица. Проверете водоснабдяването Проверете електроснабдяването Калибрирайте отново ViClean-I 100 Проверете дали свети сервизният екран. Проверете функционирането на дистанционното управление. Търсене на неизправности Функционира ли водоснабдяването във Вашето жилище? Затворен ли е главният кран? Спрял ли е токът? Контролирайте дефектнотоковата защита на банята и съответно нулирайте. Изключете ViClean-I 100 и след няколко секунди включете отново. Проверете дали превключвателят на сервизния екран на ViClean-I 100 е поставен на EIN (включен). Проверете дали автоматичният предпазител в кутията с предпазителите е поставен на EIN (включено). Проверете дали батериите не са изтощени. Ако е така, сменете батериите. Пазете дистанционното управление от контакт с вода. 32 M.VILLEROY-BOCH.COM // V 2.0 // // V90032BG

33 BG За отстраняване на неизправности се ориентирайте по следната таблица. Проблем ViClean-I 100 не функционира ViClean-I 100 не реагира на дистанционното управление ViClean-I 100 не реагира, въпреки че светините на дистанционното управление светят Възможно решение Проверете сервизния дисплей. При нормален режим се показва 00. Ако не се показва код, проверете електрозахранването. Проверете дали батериите са правилно поставени в дистанционното управление. Проверете дали при натискане на бутоните на дистанционното управление светят съответните светлини. Ако това не е така, сменете батериите. Включете ViClean-I 100 с приложението ViClean (вижте "Приложение ViClean-I 100", Страница 16). Сменете при необходимост дистанционното управление. Ако не е възможно управление, проверете сервизния дисплей и се обърнете към отдела за обслужване на клиенти. M.VILLEROY-BOCH.COM // V 2.0 // // V90032BG 33

34 Проблем Недостатъчно налягане на водата Недостатъчна температура на водата Проблем Дюзата на душа не се изнася Дюзата на душа се изнася много бавно Вода Дюза на душа Възможно решение Увеличете настроената стойност с дистанционното управление или приложението ViClean (вижте "Приложение ViClean-I 100", Страница 16). Почистете филтъра. При необходимост затегнете всички свързващи гайки по водопровода. Увеличете температурата на водата с приложението ViClean (вижте "Приложение ViClean-I 100", Страница 16). При ниска температура в банята температурата на водата в началото на процеса на миене може да е ниска. Ако на сервизния дисплей под задния капак (вижте "Описание на продукта", позиция 3) се покаже число, съобщете го на отдела за обслужване на клиенти. Възможно решение Изключете ViClean-I 100 и след няколко секунди включете отново. Контролирайте сервизния дисплей и се обърнете към отдела за обслужване на клиенти. При активиране на функцията на дамския душ или душа за седалището, дюзата на душа за няколко секунди се почиства преди изнасянето. Този процес е нормален и не представлява неизправност. 34 M.VILLEROY-BOCH.COM // V 2.0 // // V90032BG

35 BG Проблем Излизащата от дюзата на душа водна струя прекъсва неочаквано Възможно решение След две минути миенето завършва и дюзата на душа автоматично се прибира. Този процес е нормален. M.VILLEROY-BOCH.COM // V 2.0 // // V90032BG 35

36 10 Изхвърляне като отпадък Рециклирайте или изхвърлете правилно електронното оборудване. Преди да изхвърлите електронното устройство, извадете батериите от него. Никога не изхвърляйте електронните уреди в битовата смет. Спазвайте действащите на място предписания. Рециклирайте или изхвърлете правилно батериите. Никога не изхвърляйте батериите в битовата смет. Спазвайте действащите на място предписания. 36 M.VILLEROY-BOCH.COM // V 2.0 // // V90032BG

37 VILLEROY&BOCH GERMANY Villeroy&Boch AG Bathroom and Wellness Division Headquarters Mettlach Germany Tel: +49 (0) / 81 0 Fax: +49 (0) / V90032BG // 2020 Shades and dimensions subject to the usual tolerances. We reserve the right to make technical modifications to the range and alter colours. VILLEROY-BOCH.COM

ViClean-I 100

ViClean-I 100 ViClean-I 100 Ръководство за BG експлоатация VILLEROY-BOCH.COM Служебна информация Villeroy&Boch AG Saaruferstraße 66693 Mettlach Германия Телефон: +49 (0) 68 64 / 8 10 Имейл: information@villeroy-boch.com

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 1 2-пътен вентил със задвижващ механизъм Модел SBMV22/SBMV28 Инструкция за експлоатация Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 2 2 Salus

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Електрическа кана SMEG KLF03 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на нова електрическа кана за вода Smeg! За да извлечете

Подробно

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА

Подробно

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

Германия IBS уред за почистване на части тип М Уредът е с височината на работна маса и с много голяма работна повърхност. Идеален за почистване на осо

Германия IBS уред за почистване на части тип М Уредът е с височината на работна маса и с много голяма работна повърхност. Идеален за почистване на осо Германия IBS уред за почистване на части тип М Уредът е с височината на работна маса и с много голяма работна повърхност. Идеален за почистване на особено големи и тежки части. 1 / 2 Начин на функциониране

Подробно

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

Ръководство за употреба TWS-05

Ръководство за употреба TWS-05 Безжични Bluetooth слушалки TWS-05 Ръководство за употреба (Онлайн версия) Моля прочетете това ръководство за употреба внимателно и го запазете за бъдеща справка. I. Изглед на продукта LED Индикатор/Микрофон

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЕЛЕМЕНТИ НА УСТРОЙСТВОТО 1. ВХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 2. ИЗХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 3. ИЗХОДЕН

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгл

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгл РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгласие на ERRECOM srl е строго забранено. ERRECOM srl

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ F G E O P D C H I M K L N B A J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BG ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА Този уред трябва да се използва само за почистване в дома, както е

Подробно

MAS830

MAS830 Цифров мултиметър MAS830 /MAS830, MAS830B, MAS830L, MAS838/ Ръководство за експлоатация 1. Въведение Цифровият мултиметър серия MAS830 e малък, преносим уред с разрядност на дисплея 3½. Характеризира се

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd

_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd Уред за направата на кубчета лед 10029294 10029295 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на това устройство. Моля прочетете внимателно следните инструкции за връзка и употреба и ги следвайте,

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

_ _BDA_Kaffeecenter_BellaVita.indd

_ _BDA_Kaffeecenter_BellaVita.indd BellaVita Кафемашина 10032806 10032807 Уважаеми клиенти, Поздравления за покупката на този продукт. Моля, прочетете внимателно ръководството и следвайте инструкциите по-долу, за да избегнете повреда на

Подробно

STR-1 АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа

STR-1 АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Подробно

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно проверявайте техническото състояние на ръкохватката,

Подробно

Armor XL

Armor XL Armor XL www.evolveo.com Уважаеми клиенти, благодарим Ви, че избрахте EVOLVEO Armor XL. Вярваме, че нашият продукт ще ви донесе много приятни моменти. Въведение 1. Смяна на режима 2. Звук + / - 3. Фенер

Подробно