РЕЦЕНЗИЯ. на дисертационен труд

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕЦЕНЗИЯ. на дисертационен труд"

Препис

1 РЕЦЕНЗИЯ от проф.дпн Дора Левтерова Гаджалова, ПУ Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен Доктор по професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика Педагогика за деца с интелектуална недостатъчност) Автор: Десислава Пенчева - Петкова Тема: Мениджмънт на учебно-познавателния процес при интегрирано обучение на деца и ученици със специални образователни потребности Научен ръководител: доц. д-р Емилия Евгениева 1. Общо описание на представените материали Представеният от Десислава Пенчева - Петкова комплект материали на хартиен носител включва всички изискуеми документи според специфичните изисквания на ФНПП на СУ Св. Кл.Охридски. 2. Кратки биографични данни за докторанта Десислава Пенчева Петкова е завършила ОКС Бакалавър специалност социална педагогика и ОКС Магистър, специалност Педагогика на деца с интелектуалната недостатъчност. Работила е като възпитател в Дневен център за деца и младежи с физически и интелектуални затруднения Плевен, ресурсен учител в РЦПИОВДУСОП Плевен. В момента работи като учител в ДГ Снежанка Плевен и като социален работник към Сдружение Развитие на личността и човешките общности. Участва активно в разработването и изпълнението на проекти, владее английски език. Притежава множество сертификати и удостоверения от курсове за обучения от български и чуждестранни организации и институции. 1

2 3. Актуалност на тематиката и целесъобразност на поставените цели и задачи Разработваният в дисертационния труд проблем е актуален и значим в научно и в научно-приложно отношение. Мениджмънтът на учебнопознавателния процес в процесите на интегриране и/или приобщаване на деца и ученици и ученици със специални образователни потребности в общообразователна среда изисква изучаване на фината синергия между децата/учениците със специални образователни потребности, училищния и фамилния контекст. Докторантката фокусира своето дисертационно изследване именно към този деликатен аспект на интеракции между общностите, насочен към интерактивно, иновативно и ефективно менаджиране на учебно-възпитателния процес. Дисертационният труд е разработен в увод, три глави, изводи и препоръки, приложения, библиографии на използваната литература на български, английски и руски език. Авторефератът съдържа 73 страници основен текст. В текста са включени 3 таблици, 27 диаграми и списък на публикациите. 4. Познаване на проблема От дисертационния труд е видно, че докторантката познава проблематиката и умело внася интересни авторски интерпретации с научна и приложна насоченост. 5. Характеристика и оценка на дисертационния труд В първа глава се представя теоретичния обзор на проблематиката. Внасят се творчески тълкувания на мениджмънта в образованието с прецизиране на терминология, съдържание, структура и процеси. Анализират се организациите като видове и като система със специален акцент на училището и детската градина като организация със спецификата им и стиловете им на управление. Представят се в сравнителен аспект, стратегическата социална архитектоника и оперативната социална архитектоника. Разгледани са стратегическия мениджмънт като процес и анализа на средата чрез SWOT анализ. 2

3 На базата на международни и национални документи са интерпретирани социалните роли и индивидуалността на личността, семейството, образованието, социума и трудовия пазар. Представен е мениджмънта на процеса на предоставяне на допълнителна подкрепа на децата и учениците със специални образователни потребности в институциите от системата на предучилищното и училищно образование, през призмата на мениджмънта, така както е описан в българските нормативни документи, имащи пряко отношение към образователния процес. Цитирани са текстове от: Закона за предучилищно и училищно образование, Наредбата за предучилищно образование и Наредбата за приобщаващо образование, Наредбата за учебния план и др. Втората глава е посветена на презентация на изследователската програма. Конкретизирани са целта и три подцели. Поставени са три хипотези, като всяка една от тях е с допълнителна аргументация. В логическа последователност са изведени три задачи, като третата е с пет подзадачи, свързани с разработването на чек листове, въпросник за оценка на актуалното състояние на процеса на интегриране, въпросник за оценка на мотивацията на педагогическите специалисти за използване на чеклиста - част I и част II, както и представяне на реален случай. Респондентите на изследването са представени коректно и нагледно в табличен вид. Избраната методика на изследване позволява постигане на поставената цел и получаване на адекватен отговор на задачите, решавани в дисертационния труд. Изследването е ситуирано в два етапа с проведено обучение в рамките на 8 часа за един ден, като в процеса на обучение се включват беседа и попълване на въпросници I и II част, представяне на технологията на мениджмънта на процеса на интегриране и работа по единичен казус и по казус с предложени инструменти от респондентите. Третата глава представя анализа на получените резултати. Анализирана е обстоятелствено демографската характеристика на респондентите с допълнени специфики за професионална квалификация и реализация. Интересни тълкувания са изведени по отношение на социалните нагласи и стереотипи за мястото на детето/ученика в обществото. Представени са много резултати със статистическа обработка, но не всич- 3

4 ки резултати са интерпретирани достатъчно пълно. Работата определено би спечелила при наличие на по-обстоятелствен и по-детайлен анализ. Анализът на резултатите е направен при следване на доказателственост на отделните хипотези, като е спазвана структура: представяне на резултати и интерпретация, изводи и констатация за всяка хипотеза поотделно. Прави впечатление, че респондентите изразяват желание да притежават готови педагогически инструменти за мениджмънт на учебно-познавателния процес, но същевременно извеждат творческо отношение спрямо прекодирането на количествена /цифрова/ оценка в качествена оценка за компетенции. Подобна е представеността за преодоляване на стереотипи, формализация и бюрокрация на процеса на интегрирано обучение и приобщаващо образование. Докторантката прави извод, че респондентите имащи интерес и удовлетвореност от показаната им възможност за иновативна практика са по-склонни да работят за преодоляване на стереотипите. Важен резултат е представен чрез тълкуване на отговори на въпроси преди и след обучението за работа с инструмента. Очертана е ясна крайна полярна динамика на много от въпросите. Както отбелязва докторантката вероятно на системата й липсва достатъчно грижа за предварително информиране за въвежданите нормативни промени, което води до резки дихотомни колебания на респондентите. 6. Приноси и значимост на разработката за науката и практиката Дисертационната разработка определено има приносни моменти към теорията и към практиката на интегрираното обучение и на приобщаващото образование, към които могат да се посочат: 1. Структуриран модел за мениджмънт на процеса на обучение на деца/ученици със специални образователни потребности чрез анализ на система от международни, европейски и национални документи. 2. Структуриран модел за мениджмънт на процеса на приобщаване на деца/ученици със специални образователни потребности чрез анализ на функциониращи нормативни документи в Република България. 3. Разработена технология за диагностика на индивидуалните учебно- 4

5 познавателни способности на детето/ученика със специални образователни потребности чрез чеклистове, хармонизирани с държавния образователен стандарт за предучилищно образование и за общообразователна подготовка. 4. Разработена програма за квалификация на педагогическите специалисти за работа с модела. 5. Обосноваване на предпоставки необходими за интегриране на технологията при приобщаване на децата/учениците със специални образователни потребности в общообразователна среда. 7. Преценка на публикациите по дисертационния труд Публикациите на докторантката са 5 в периода година, като статии, представени на международни конференции и докторантски семинар. Три от публикациите са на английски език. Всичките публикации са по тематиката на дисертационното проучване, от които ясно личи, че формулираните приноси и резултати са лична заслуга на докторантката. 8. Автореферат Авторефератът отразява съдържанието на дисертационния труд, н оби могъл да бъде представен в по-четивен вид с ясно открояване на отделните архитектонични аспекти на дисертацията. 9. Препоръки за бъдещо използване на дисертационните приноси и резултати Научните и научно-приложни приноси на дисертационното изследване могат да намерят израз за обществено достояние и публичност като бъдат публикувани. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 5

6 Дисертационният труд съдържа научни и научно-приложни резултати, които представляват оригинален принос в науката и отговарят на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ), Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и съответния Правилник на СУ Св. Климент Охридски. Представените материали и дисертационни резултати съответстват на специфичните изисквания на ФНПП, приети във връзка с Правилника на СУ за приложение на ЗРАСРБ. Дисертационният труд показва, че докторантът(ката) Десислава Петкова - Петрова притежава задълбочени теоретични знания и професионални умения по научна специалност Педагогика за деца с интелектуална недостатъчност като демонстрира качества и умения за самостоятелно провеждане на научно изследване. Поради гореизложеното, убедено давам своята положителна оценка за проведеното изследване, представено от рецензираните по-горе дисертационен труд, автореферат, постигнати резултати и приноси, и предлагам на уважаемото научно жури да присъди образователната и научна степен доктор на Десислава Пенчева Петкова, професионално направление 1.2. Педагогика докторска програма (Специална педагогика Педагогика за деца с интелектуална недостатъчност) г. Рецензент: (проф.дпн Дора Левтерова Гаджалова) 6

Левтерова рецензия

Левтерова рецензия РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.п.н. Дора Левтерова Гаджалова ПУ Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на социални компетенции у зрително затруднени ученици Научен

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна

Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна Становище от проф. дпн Румен Иванов Стаматов Пловдивски университет Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научната степен доктор в област на висше образование: 3.

Подробно

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението по религия Разработена от Росица Борисова Георгиева

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

1 РЕЦЕНЗИЯ от доктор Галин Борисов Цоков, професор в Пловдивския университет на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 'д

1 РЕЦЕНЗИЯ от доктор Галин Борисов Цоков, професор в Пловдивския университет на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 'д 1 РЕЦЕНЗИЯ от доктор Галин Борисов Цоков, професор в Пловдивския университет на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен 'доктор' в област на висше образование: 1. Педагогически

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. дпн Вяра Тодорова Гюрова на дисертационен труд за присъждане на образователно-научна степен Доктор на тема: Критерии за външно оценя

РЕЦЕНЗИЯ от проф. дпн Вяра Тодорова Гюрова на дисертационен труд за присъждане на образователно-научна степен Доктор на тема: Критерии за външно оценя РЕЦЕНЗИЯ от проф. дпн Вяра Тодорова Гюрова на дисертационен труд за присъждане на образователно-научна степен Доктор на тема: Критерии за външно оценяване на училищната организация Докторант: Таня Петрова

Подробно

СТАНОВИЩЕ от дпн Дора Стоилова Левтерова, професор в ПУ Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на научната степен доктор на науките в

СТАНОВИЩЕ от дпн Дора Стоилова Левтерова, професор в ПУ Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на научната степен доктор на науките в СТАНОВИЩЕ от дпн Дора Стоилова Левтерова, професор в ПУ Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на научната степен доктор на науките в област на висше образование 1. Педагогически науки

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на

СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на СТАНОВИЩЕ на доц. дпн Елеонора Михайлова Милева за дисертационен труд на тема Възпитателни възможности на бойното изкуство карате-до за присъждане на образователната и научна степен Доктор Професионално

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта Относно: присъждане на образователна и научна

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта   Относно: присъждане на образователна и научна С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта e-mail: p.chobanov@unwe.bg Относно: присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика,

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от доц. д.п.н. Наталия Христова Павлова катедра Методика на обучението по математика и информатика Факултет по математика и информатика ШУ Еп

РЕЦЕНЗИЯ от доц. д.п.н. Наталия Христова Павлова катедра Методика на обучението по математика и информатика Факултет по математика и информатика ШУ Еп РЕЦЕНЗИЯ от доц. д.п.н. Наталия Христова Павлова катедра Методика на обучението по математика и информатика Факултет по математика и информатика ШУ Епископ Константин Преславски на дисертационен труд за

Подробно

Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователнат

Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователнат Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователната и научна степен доктор по професионално направление

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ от проф. д.п.н. Дора Левтерова Гаджалова, ПУ Паисий Хилендарски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Живко Димитров Жеков относно дисертационен труд на тема ПОДХОДИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ СЕМЕЙСТВОТО, УЧИЛИЩЕТО И ОБЩЕСТВОТО В УСЛОВИЯТА НА ИНТЕГРИРАНО ОБУЧЕНИЕ за

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ НА ТЕМА: ОСОБЕНОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ В ПЕРИОДА НА ЮНОШЕСТВОТО за придобиване на образовател

РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ НА ТЕМА: ОСОБЕНОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ В ПЕРИОДА НА ЮНОШЕСТВОТО за придобиване на образовател РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ НА ТЕМА: ОСОБЕНОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ В ПЕРИОДА НА ЮНОШЕСТВОТО за придобиване на образователна и научна степен доктор в Област на висше образование:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

СТАНОВИЩЕ върху дисертационен труд за даване на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: Емилия Радева Колева Тема на дисерт

СТАНОВИЩЕ върху дисертационен труд за даване на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: Емилия Радева Колева Тема на дисерт СТАНОВИЩЕ върху дисертационен труд за даване на образователна и научна степен ДОКТОР Автор на дисертационния труд: Емилия Радева Колева Тема на дисертационния труд: Автоматизирана система за оценка на

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я Р Е Ц Е Н З И Я НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА: ВЪТРЕШНИ КОМУНИКАТИВНИ ПРОЦЕСИ В РЕГИОНАЛНИТЕ БИБЛИОТЕКИ В БЪЛГАРИЯ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ АСПЕКТИ за получаване на ОНС Доктор по ПН 3.5 Обществени

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд: Туул Селенге Тема на дисертационния труд : Основни

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА 1574 София, бул. " Шипченски проход " N 69 а, тел ;

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА 1574 София, бул.  Шипченски проход  N 69 а, тел ; СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА 1574 София, бул. " Шипченски проход " N 69 а, тел. 872-05-61; 872-08-93 РЕЦЕНЗИЯ на дисертация за присъждане на образователната

Подробно

МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,

МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Иван Петров Видолов относно: Дисертационен труд на тема: Експертизи при разследване на престъпления против стопанството Област на висше образование: 3. Социални, стопански

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство за придобиване на образователната и научна степен доктор,

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р АНИ ДИМОВА ЗЛАТЕВА, за дисертационен труд на тема: Активизиране на креативността на учениците от V и VI клас чрез дигита

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р АНИ ДИМОВА ЗЛАТЕВА, за дисертационен труд на тема: Активизиране на креативността на учениците от V и VI клас чрез дигита С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р АНИ ДИМОВА ЗЛАТЕВА, за дисертационен труд на тема: Активизиране на креативността на учениците от V и VI клас чрез дигитална обработка на фотографски изображения в обучението

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Виолета Мутафчиева Бакалова катедра Икономика на транспорта Университет за национално и световно стопанство Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен

Подробно