КОНСУЛТАТИВЕН КОМИТЕТ

Размер: px
Започни от страница:

Download "КОНСУЛТАТИВЕН КОМИТЕТ"

Препис

1 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ КОНСУЛТАТИВЕН КОМИТЕТ ОТНОСНО ПОВЕДЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2020 Г. 1

2 ПРЕДГОВОР Съгласно член 7, параграф 6 от Кодекса за поведение на членовете на Европейския парламент във връзка с финансовите интереси и конфликтите на интереси (приложение І към Правилника за дейността на Европейския парламент; по-долу наричан Кодексът за поведение ), Консултативният комитет относно поведението на членовете на ЕП (по-долу наричан Консултативният комитет ) публикува годишен доклад за своята дейност. Годишният доклад относно дейността на Консултативния комитет за периода от 1 януари до 31 декември 2020 г. беше приет от Комитета на 30 март 2021 г. Съдържание 1. Контекст 2. Консултативен комитет относно поведението на членовете на ЕП 2.1 Състав 2.2 Председателство 2.3 Заседания през 2020 г. и 2021 г. 2.4 Задачи 2.5 Работа, извършена през годината 3. Дейности, свързани с Кодекса за поведение 3.1 Подаване и актуализиране на декларациите за финансовите интереси на членовете на ЕП 3.2 Процедура на контрол на декларациите за финансовите интереси на членовете на ЕП 4. Администрация 2

3 Обобщение Настоящият доклад обхваща дейностите на Консултативния комитет относно поведението на членовете на ЕП в периода от 1 януари до 31 декември 2020 г. От Консултативния комитет беше поискано да разгледа два случая на възможни нарушения на Кодекса за поведение, единият от които все още не е приключил към датата на приемане на настоящия годишен доклад. Консултативният комитет получи три искания от членове на ЕП, които търсеха насоки относно тълкуването и прилагането на разпоредбите на Кодекса за поведение. Комитетът предостави мнението си поверително и в срока, предвиден в Кодекса за поведение. През тази година се наблюдава намаляване на броя на въпросите, които Комитетът трябваше да разгледа, което може да се дължи на цялостен спад на външните дейности на членовете на ЕП и на ограниченията за пътуване, дължащи се на пандемията от COVID-19, което доведе до представяне на много по-малък брой декларации за присъствие на събития. Консултативният комитет продължи да прилага най-високи стандарти за етика и прозрачност в служба на членовете на ЕП и на институцията, като гарантира, че разпоредбите на Кодекса за поведение се спазват стриктно. За тази цел през април 2020 г. председателят също така започна кампания за повишаване на осведомеността относно значението на Кодекса за поведение, като напомни на членовете на ЕП за техните задължения за оповестяване съгласно Кодекса за поведение и Мерките за неговото прилагане. В съответствие с член 9 от Мерките по прилагане на Кодекса за поведение компетентната административна служба (Отделът за административно обслужване на членовете на ЕП в рамките на Генералната дирекция за председателството, който обслужва като секретариат Консултативния комитет) продължи да извършва обща проверка на правдоподобността на всички декларации за финансови интереси, подадени от членовете на ЕП през тази година. Общо 39 нови декларации за финансови интереси бяха подадени от новите членове на ЕП. От тях 27 декларации бяха подадени от членове на ЕП, встъпили в длъжност след оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 31 януари 2020 г. Броят на актуализираните декларации за финансови интереси, подадени съгласно обичайните задължения, предвидени в Кодекса за поведение, беше 129, което съответства на 110 членове на ЕП. На последно място, 28 членове на ЕП представиха 31 декларации за присъствие на събития, организирани от трети страни, които впоследствие бяха публикувани. 3

4 1 КОНТЕКСТ Кодексът за поведение на членовете на Европейския парламент във връзка с финансовите интереси и конфликтите на интереси определя ръководните принципи на поведение и основните задължения на членовете на ЕП при упражняване на техния мандат. В съответствие с ръководните принципи членовете на ЕП действат единствено в обществен интерес и не получават никаква пряка или непряка финансова полза или други облаги. Съгласно член 2, буква в) от Кодекса за поведение членовете на ЕП не осъществяват професионално и срещу заплащане дейности по лобиране, които имат пряко отношение към процеса на вземане на решения в Съюза. Ограниченията относно обстоятелствата, при които бившите членове на ЕП имат право да извършват дейности по лобиране или представителство, са посочени в член 6 от Кодекса за поведение. Кодексът за поведение дава определение за конфликт на интереси (т.е. личен интерес, който би могъл неправомерно да повлияе на изпълнението на функциите на члена на ЕП) и установява необходимите стъпки, които трябва да се предприемат по отношение на такива конфликти. Ако член на ЕП не е в състояние да разреши действителен или потенциален конфликт на интереси, той докладва за това писмено на председателя на ЕП. Когато този конфликт не е очевиден от неговата декларация за финансови интереси, членът на ЕП също така оповестява всеки действителен или потенциален конфликт на интереси, преди да се изкаже или да гласува по време на пленарно заседание или в някой от органите на Парламента, или ако е предложен за докладчик, във връзка с този въпрос. Освен това Кодексът за поведение установява подробни правила относно декларацията за финансови интереси. По-специално членовете на ЕП са отговорни за подаването на декларация, която съдържа цялата изисквана задължителна информация, предадена по точен начин (например професионална дейност, изпълнявана срещу възнаграждение или без възнаграждение, дейности, членство през трите години преди поемането на мандата на член на ЕП и по време на мандата, участие в дружества, получена помощ и съответна категория доходи). Членовете на ЕО могат да предоставят всякаква допълнителна информация. Първоначалната декларация трябва да бъде представена или до края на първата пленарна сесия след изборите за Европейски парламент, или в срок от 30 дни от встъпването в длъжност на члена на ЕП, ако това се случи в хода на парламентарния мандат. При настъпване на промени до края на следващия месец трябва да се представи актуализирана декларация. Никой член на ЕП не може да бъде избран да заема мандатна длъжност в Парламента или в неговите органи, да бъде определен за докладчик или да участва в официална делегация или в междуинституционални преговори, ако не е подал декларация за финансовите си интереси. Задълженията на членовете на ЕП за оповестяване са допълнени с Мерките за прилагане на Кодекса за поведение. Съгласно тези разпоредби членовете на ЕП са длъжни незабавно да декларират присъствието си на събития, организирани от лица или организации извън официалните делегации на ЕП, ако пътните, квартирните и/или дневните разноски са били платени или възстановени от други лица (с 4

5 изключение на някои категории: институции на ЕС, органи на държавите членки, международни организации, политически партии и др.). От членовете на ЕП се изисква да уведомяват председателя на ЕП и да предават всички подаръци, които получават, когато представляват Парламента в качеството си на длъжностни лица. Освен това при изпълнението на своите задължения членовете на ЕП се въздържат от приемане на подаръци с приблизителна стойност над 150 EUR. Тези декларации и регистърът на официалните подаръци са пряко достъпни на публичния уебсайт на Парламента. Всички горепосочени задължения за оповестяване отразяват твърдия ангажимент на Парламента за прозрачност и етичност. Освен това в Кодекса за поведение се предвижда механизъм за наблюдение и прилагане на неговите разпоредби. По искане на председателя на ЕП Консултативният комитет разглежда всяко предполагаемо нарушение на Кодекса за поведение, а председателят на ЕП може да приеме решение за налагане на някоя от санкциите, посочени в член 176 от Правилника за дейността. 2 КОНСУЛТАТИВЕН КОМИТЕТ ОТНОСНО ПОВЕДЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП 2.1 Състав Консултативният комитет е създаден с член 7, параграф 1 от Кодекса за поведение. Съгласно член 7, параграфи 2 и 3 от Кодекса за поведение в началото на мандата си председателят на ЕП назначава петима постоянни членове измежду членовете на комисията по конституционни въпроси и комисията по правни въпроси на Парламента, като отчита надлежно техния опит и политическия баланс. За първите две години и половина на 9-ия парламентарен мандат постоянните членове, които съставляват Консултативния комитет, назначени от председателя на ЕП на 23 октомври 2019 г., са: г-жа Данута Мария ХЮБНЕР (PPE, Полша); г-н Джулиано ПИЗАПИЯ (S&D, Италия); г-жа Карен МЕЛКИОР (Renew, Дания); г-жа Хейди ХАУТАЛА (Verts/ALE), Финландия); г-н Херт БУРЖОА (ECR, Белгия). 5

6 В началото на мандата си председателят на ЕП определя също така резервен член за всяка политическа група, която не е представена сред постоянните членове на Консултативния комитет. Понастоящем резервните членове са: г-н Херолф АНЕМАНС (ID, Белгия); г-н Хелмут ШОЛЦ (GUE/NGL, Германия). 2.2 Председателство В съответствие с член 7, параграф 2, втора алинея от Кодекса за поведение всеки постоянен член на Консултативния комитет изпълнява длъжността председател за срок от шест месеца на ротационен принцип. Член 3 от Правилника за дейността на Комитета посочва още, че по принцип ротацията следва в низходящ ред числеността на политическите групи, към които принадлежат членовете на Комитета. През 2020 г. г-жа ХЮБНЕР, г-н ПИЗАПИЯ и г-жа МЕЛКИОР бяха постоянните членове на Консултативния комитет, които изпълняваха функциите на председатели. Мандатът на г-жа МЕЛКИОР като председател продължава до края на април 2021 г. 2.3 Заседания през 2020 г. и 2021 г. Графикът на заседанията на Консултативния комитет за 2020 г. беше приет на 11 ноември 2019 г. С избухването на пандемията от COVID-19 повечето от насрочените заседания на Консултативния комитет за 2020 г. трябваше да бъдат отменени. Въпреки това Консултативният комитет продължи да работи, като обхвана всички въпроси от неговата компетентност и взе решения чрез писмена процедура в случаите, когато това е възможно съгласно процедурния правилник на Комитета. График на заседанията през 2020 г. Вторник, 21 януари 1 Вторник, 18 февруари Вторник, 17 март 2 Вторник, 21 април 2 Вторник, 26 май 2 Вторник, 23 юни 2 Вторник, 14 юли Вторник, 8 септември 2 Вторник, 13 октомври 2 Вторник, 17 ноември 2 Вторник, 8 декември 2 1 Заседанието беше отложено за 28 януари 2020 г. 2 Заседанието беше отменено. 6

7 През 2020 г. Консултативният комитет проведе четири заседания: График на проведените заседания през 2020 г. Вторник, 28 януари Вторник, 18 февруари Четвъртък, 20 февруари (извънредно заседание) Вторник, 14 юли На 12 ноември 2020 г. Консултативният комитет прие графика на заседанията си за 2021 г.: График на заседанията през 2021 г. Вторник, 26 януари Вторник, 23 февруари Вторник, 16 март Вторник, 13 април Вторник, 25 май Вторник, 15 юни Вторник, 13 юли Вторник, 7 септември Вторник, 26 октомври Вторник, 30 ноември Вторник, 14 декември 2.4 Задачи Консултативният комитет отговаря за: Предоставяне на насоки на членовете на ЕП при поискване от тяхна страна относно тълкуването и прилагането на разпоредбите на Кодекса за поведение. В съответствие с член 7, параграф 4, първа алинея от Кодекса за поведение Консултативният комитет дава насоки поверително и в срок от 30 календарни дни. Всеки член на ЕП може да се обърне към Комитета с искане за насоки относно тълкуването и прилагането на разпоредбите на Кодекса и има право да разчита на тези насоки. 7

8 Оценяване на предполагаеми нарушения на Кодекса за поведение и предоставяне на съвети на председателя на ЕП относно възможните действия, които да бъдат предприети. Оценката се извършва по искане на председателя на ЕП в съответствие с член 7, параграф 4, втора алинея и член 8 от Кодекса за поведение. Когато има основание да се предположи, че даден член на ЕП може да е извършил нарушение на Кодекса за поведение, председателят на ЕП, с изключение на очевидно неоснователните случаи, сезира по въпроса Консултативния комитет. Консултативният комитет разглежда обстоятелствата по сигнала за нарушение и може да изслуша засегнатия член на ЕП. Комитетът отправя препоръка до председателя на ЕП за възможно решение. Ако, след като разгледа препоръката, председателят на ЕП заключи, че съответният член на ЕП наистина е нарушил Кодекса за поведение, той взема мотивирано решение, в което се определя санкция съгласно член 176 от Правилника за дейността. 2.5 Работа, извършена през годината Възможни нарушения на Кодекса за поведение През 2020 г. председателят на ЕП сезира Консултативния комитет с две възможни нарушения на Кодекса за поведение. Първото сезиране беше свързано с неспазване от страна на член на ЕП на задълженията за оповестяване на неплатена длъжност, заемана в рамките на федерация. Председателят на ЕП поиска от Комитета да разгледа обстоятелствата във връзка с предполагаемото нарушение на Кодекса за поведение. След като изслуша съответния член на ЕП, Консултативният комитет заключи в своята препоръка до председателя, че неспазването от страна на члена на ЕП на задълженията за докладване, посочени в членове 3 и 4 от Кодекса за поведение, представлява нарушение на Кодекса, което може да е довело до конфликт на интереси. Председателят на ЕП сезира Консултативния комитет с втори случай на предполагаемо нарушение на Кодекса за поведение, включващ неспазване от страна на член на ЕП на задължението за оповестяване на собствеността върху дялови участия в дадено дружество. Оценката на този въпрос от страна на Консултативния комитет ще приключи през 2021 г Насоки относно тълкуването и прилагането на Кодекса за поведение През годината Консултативният комитет получи съгласно член 7, параграф 4, първа алинея три официални искания за насоки относно тълкуването и прилагането на Кодекса за поведение. Първият случай се отнасяше до искане за насоки от страна на член на ЕП относно въздействието, което започването на външна дейност като директор в частно предприятие би имало върху неговата декларация за финансови интереси. Поспециално членът на ЕП потърси насоки от Комитета относно начина на оповестяване 8

9 на такава позиция, която няма да бъде възнаграждавана и дава на члена на ЕП само правото на възстановяване на пътните и дневните разноски, възникнали във връзка с тази дейност. В допълнение към това членът на ЕП се позова на възможността да му бъдат предложени опции върху акции като алтернатива на пряко възнаграждение и потърси съвети как да бъдат оповестени такива опции в декларацията за финансови интереси. Консултативният комитет приключи разглеждането си, като отбеляза приложимите правила съгласно Кодекса за поведение и препоръча на члена на ЕП да оповести позицията на директор в съответствие с член 4, параграф 2, буква г) от Кодекса, като същевременно подчерта възможността за уточняване в съответния раздел на декларацията на всякаква допълнителна информация относно възстановяването на пътните и дневните разноски. Освен това Консултативният комитет посъветва члена на ЕП да оповести всяка предложена опция върху акции в съответствие с член 4, параграф 2, буква е), при условие че някое от условията в него трябва да бъде изпълнено, или член 4, параграф 2, буква з) като финансов интерес, който би могъл да повлияе на изпълнението на неговите задължения като член на ЕП. Вторият случай се отнасяше до искане за насоки относно потенциалния конфликт на интереси, произтичащ от позицията на член на ЕП в Парламента и приемането на неплатена позиция като член на консултативния съвет на европейска мрежа от организации. Консултативният комитет отбеляза приложимите правила съгласно Кодекса за поведение и препоръча на члена на ЕП, в случай че бъде предложен за докладчик или докладчик в сянка по въпрос, свързан с работата на мрежата, или да се откаже от позицията на докладчик или докладчик в сянка, или да се откаже от всякакво частно участие във въпросната мрежа. Третият случай се отнасяше до искане за насоки от член на ЕП относно прилагането на член 4 от Кодекса за поведение и потенциалния конфликт на интереси, произтичащ от приемането на платена роля като председател на годишното общо събрание на акционерно дружество. Консултативният комитет отбеляза приложимите правила съгласно Кодекса за поведение и уточни обхвата на член 4 от Кодекса. Освен това Консултативният комитет посъветва члена на ЕП да оповести ролята на председател на годишното общо събрание на дружеството при условията, посочени в член 4, параграф 1 и член 4, параграф 2, буква г) от Кодекса. Накрая, Консултативният комитет препоръча на члена на ЕП, в случай че той бъде предложен за докладчик или докладчик в сянка по въпрос, свързан с дейността на дружеството, или да откаже позицията на докладчик или докладчик в сянка, или да се откаже от всякакво частно участие във въпросното предприятие. Освен това през посочения период секретариатът продължи съобразно своята утвърдена практика да отговаря на запитвания от членове на ЕП или от техни сътрудници, за да им помага да прилагат правилно разпоредбите на Кодекса и на Мерките по прилагането му. 9

10 3 ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С КОДЕКСА ЗА ПОВЕДЕНИЕ 3.1 Повишаване на осведомеността относно значението на Кодекса за поведение От началото на мандата си Консултативният комитет многократно е подчертавал необходимостта от повишаване на осведомеността сред членовете на ЕП относно значението на Кодекса за поведение. През април 2020 г., по препоръка на Консултативния комитет, председателят на ЕП започна кампания за повишаване на осведомеността относно Кодекса за поведение, като припомни на всички членове на ЕП задълженията за оповестяване, които се прилагат спрямо тях съгласно Кодекса за поведение и Мерките за неговото прилагане. 3.2 Подаване и актуализиране на декларациите за финансовите интереси на членовете на ЕП В съответствие с член 4, параграф 1 от Кодекса за поведение членовете на ЕП носят лична отговорност за представяне на подробна декларация за финансови интереси до края на първата месечна сесия след изборите за Европейски парламент или в срок от 30 дни от встъпването в длъжност в Парламента в хода на парламентарен мандат. През 2020 г. 39 нови членове на ЕП подадоха своите декларации за финансови интереси в определения срок. От тях 27 декларации бяха подадени от членове на ЕП, встъпили в длъжност след оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 31 януари 2020 г. Освен това съгласно член 4, параграф 1 се изисква членовете на ЕП да декларират всяка промяна, която има отражение върху декларацията им, до края на месеца, следващ месеца на настъпването на промяната. В резултат на това задължение през 2020 г. 110 членове на ЕП представиха на председателя на ЕП 129 актуализирани декларации. 3.3 Процедура на контрол на декларациите за финансовите интереси на членовете на ЕП В член 9 от Мерките за прилагане на Кодекса за поведение се определят правилата за провеждане на процедура на контрол от компетентната служба по отношение на декларациите за финансовите интереси на членовете на ЕП. Когато има основание да се счита, че дадена декларация съдържа очевидно погрешна, нехайна, нечетлива или неразбираема информация, Отделът за административно обслужване на членовете на ЕП към Генерална дирекция за председателството извършва от името на председателя на ЕП обща проверка на правдоподобността на данните за целите на разясняването. На въпросния член на ЕП се предоставя разумен срок за реакция. Когато предоставените разяснения са счетени за недостатъчни и следователно проверката не реши въпроса, председателят на ЕП взема решение какви действия да предприеме. 10

11 През цялата година процедурата на контрол се прилага за новите декларации, подавани от нови членове, встъпващи в длъжност в Парламента след изборите, както и за декларациите на членовете на ЕП, чийто мандат започва по време на парламентарния мандат. Тя се прилага и по отношение на изменените версии на съществуващите декларации. 4 АДМИНИСТРАЦИЯ Отделът за административно обслужване на членовете на ЕП към Генералната дирекция за председателството обслужва като секретариат Консултативния комитет и е определен от генералния секретар за компетентна служба по членове 2, 3, 4 и 9 от Мерките за прилагане на Кодекса за поведение. Неговите данни за контакт са, както следва: European Parliament Secretariat of the Advisory Committee on the Conduct of Members 60, rue Wiertz SPAAK 07B022 B-1047 Brussels 11

ПРИЛОЖЕНИЕ I КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ВЪВ ВРЪЗКА С ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ И КОНФЛИКТИТЕ НА ИНТЕРЕСИ Член 1 Ръководни пр

ПРИЛОЖЕНИЕ I КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ВЪВ ВРЪЗКА С ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ И КОНФЛИКТИТЕ НА ИНТЕРЕСИ Член 1 Ръководни пр ПРИЛОЖЕНИЕ I КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ВЪВ ВРЪЗКА С ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ И КОНФЛИКТИТЕ НА ИНТЕРЕСИ Член 1 Ръководни принципи В рамките на своя мандат членовете на ЕП: Член

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ КОНСУЛТАТИВЕН КОМИТЕТ ОТНОСНО ПОВЕДЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП ШЕСТМЕСЕЧЕН ДОКЛАД 1 ЮЛИ 31 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. 1

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ КОНСУЛТАТИВЕН КОМИТЕТ ОТНОСНО ПОВЕДЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП ШЕСТМЕСЕЧЕН ДОКЛАД 1 ЮЛИ 31 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. 1 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 КОНСУЛТАТИВЕН КОМИТЕТ ОТНОСНО ПОВЕДЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП ШЕСТМЕСЕЧЕН ДОКЛАД 1 ЮЛИ 31 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. 1 ПРЕДИСЛОВИЕ Член 7, параграф 6 от Кодекса за поведение на членовете

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ КОНСУЛТАТИВЕН КОМИТЕТ ОТНОСНО ПОВЕДЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2015 Г. 1

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ КОНСУЛТАТИВЕН КОМИТЕТ ОТНОСНО ПОВЕДЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2015 Г. 1 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 КОНСУЛТАТИВЕН КОМИТЕТ ОТНОСНО ПОВЕДЕНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2015 Г. 1 ПРЕДГОВОР Член 7, параграф 6 от Кодекса за поведение на членовете на Европейския

Подробно

22003А0805(01)

22003А0805(01) СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейския съюз и Република Исландия относно участието на Република Исландия в Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, от една страна,

Подробно

Материал по т. 7 от дневния ред на редовно годишно общо събрание на акционерите на ЧЕЗ Електро България АД, насрочено за 27 юни 2019 г. Приемане на От

Материал по т. 7 от дневния ред на редовно годишно общо събрание на акционерите на ЧЕЗ Електро България АД, насрочено за 27 юни 2019 г. Приемане на От Материал по т. 7 от дневния ред на редовно годишно общо събрание на акционерите на ЧЕЗ Електро България АД, насрочено за 27 юни 2019 г. Приемане на Отчетния Доклад на Надзорния съвет за дейността му вместо

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0185/2019 2.4.2019 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос (2018/2268(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

AM_Ple_Rules

AM_Ple_Rules 7.12.2016 A8-0344/375 375 Приложение I член 8 параграф 3 алинея 2 Постановената санкция може да включва една или няколко от посочените в член 166, параграф 3 от правилника мерки. Постановената санкция

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 28.4.2015 A8-0144/1 1 Параграф 6 6. счита, че ът следва да служи като пример, като полага специални усилия във връзка с размера на своя бюджет и степента на увеличение на разходите в сравнение с 2015 г.;

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0291/2018 26.9.2018 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос (2018/2069(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 П Р А В И Л Н И К за работа на Научния съвет на ИФТТ при БАН Научният съвет (НС) на ИФТТ при БАН изпълнява своите функции в съответствие

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 П Р А В И Л Н И К за работа на Научния съвет на ИФТТ при БАН Научният съвет (НС) на ИФТТ при БАН изпълнява своите функции в съответствие ПРИЛОЖЕНИЕ 2 П Р А В И Л Н И К за работа на Научния съвет на ИФТТ при БАН Научният съвет (НС) на ИФТТ при БАН изпълнява своите функции в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в РБ и

Подробно

ДОКЛАД за 2014 г. на одитния комитет на "София Комерс - Заложни Къщи" АД, гр. София Одитният комитет в "София Комерс - Заложни Къщи" АД е създаден съг

ДОКЛАД за 2014 г. на одитния комитет на София Комерс - Заложни Къщи АД, гр. София Одитният комитет в София Комерс - Заложни Къщи АД е създаден съг ДОКЛАД за 2014 г. на одитния комитет на "София Комерс - Заложни Къщи" АД, гр. София Одитният комитет в "София Комерс - Заложни Къщи" АД е създаден съгласно чл. 40е от Закона за независимия финансов одит

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 17.4.2018 A8-0146/1 1 Параграф 1 1. подчертава, че делът на бюджета на Парламента през 2019 г. следва да се запази под 20% от функция V; отбелязва, че размерът на бюджетната прогноза за 2019 г. отговаря

Подробно

НАРЕДБА за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълните

НАРЕДБА за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълните НАРЕДБА за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване Приета с ПМС 29

Подробно

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 18.6.2015 A8-0192/2015 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Удо Фогт (2015/2072(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.4.2016 A8-0135/58 58 Европейскипарламент Параграф 33 33. отбелязва, че е било трудно да се разграничат в пълна степен политическите дейности на председателя от неговата подготовка като водещ кандидат

Подробно

PR_IMM_Consultation

PR_IMM_Consultation Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0325/2018 15.10.2018 ДОКЛАД относно искането за консултация във връзка с привилегиите и имунитетите на Алфонсо Луиджи Мара (2018/2058(IMM))

Подробно

AM_Ple_Rules

AM_Ple_Rules 7.12.2016 A8-0344/343 343 Изабела Адинолфи, Фабио Масимо Касталдо, Давид Борели Глава 4 член 167 параграф 1 Съответният член на ЕП може да подаде жалба по вътрешен ред до Бюрото в двуседмичен срок от съобщаването

Подробно

ДО

ДО ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/

Подробно

Версия 3.0 В сила от: г. ПРОЦЕДУРА за обработване на постъпилите оплаквания в ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД Класификация: за вътрешно ползване ПОД

Версия 3.0 В сила от: г. ПРОЦЕДУРА за обработване на постъпилите оплаквания в ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД Класификация: за вътрешно ползване ПОД Версия 3.0 В сила от: 01.06.2019 г. ПРОЦЕДУРА за обработване на постъпилите оплаквания в ПОД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД Класификация: за вътрешно ползване ПОД Алианц България АД, 2019 Одобрение: Съдържанието на

Подробно

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД УТВЪРДЕНИ:Заповед РД07-1361 от 07.09.2018г. ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ Регистриране и разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация Дейността по

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 7 4 на Столичния общински

Подробно

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto Приложение 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

До

До ЕИК: 827182916 ПОКАНА Съветът на директорите на Фазан АД град Русе, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 06.06.2016 г. от 13.30 ч. в заседателната зала на предприятието

Подробно

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ СТАРА ЗАГОРА ул. Августа Траяна 44, п.к. 302 телефони: директор: 042/605062, зам. директор:042/624

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ СТАРА ЗАГОРА ул. Августа Траяна 44, п.к. 302 телефони: директор: 042/605062, зам. директор:042/624 ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ СТАРА ЗАГОРА ул. Августа Траяна 44, п.к. 302 телефони: директор: 042/605062, зам. директор:042/624408, канцелария: 042/627688, факс: 042/605062; e-mail:

Подробно

Microsoft Word - Res-VSS

Microsoft Word - Res-VSS ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 38-40 *т. 39 да се разгледа като първа Румен Георгиев Гласували: 16 16 0 39. Разглеждане

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Приложение към заповед РД -08-086/12.06.2014 г. на Директора на Областна дирекция Земеделие Благоевград ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА За регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация в Областна

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Секции Достъп до информация - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано 1 (Сравнителни данни на резултатите о

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Секции Достъп до информация - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано 1 (Сравнителни данни на резултатите о ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Секции Достъп до информация - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано 1 (Сравнителни данни на резултатите от г. - г. и резултати от оценка на Интернет страниците

Подробно

Проект! НАРЕДБА за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и

Проект! НАРЕДБА за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и НАРЕДБА за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1.

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

Правила за действие на ГС на ВСС - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите

Правила за действие на ГС на ВСС - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ I. Цел (изм. акт на ГС 97/06.07.18) Гражданският съвет към ВСС се

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.

Подробно

Scanned Document

Scanned Document Проект ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113

Подробно

Microsoft Word - Stanovishte_KZLD-1799_08_04_2013.doc

Microsoft Word - Stanovishte_KZLD-1799_08_04_2013.doc СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ рег. П-1799 / 2013 г. гр. София, 08.04.2013 г. ОТНОСНО: Искане за становище с вх. П-1799/15.03.2013 г. от г-жа Незабравка Стоева Председател на Комисия

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ НАРЕДБА 20 за социално подпомагане на граждани от бюджета на Община Правец ------------------------------------------- П р а в е ц, 2008 година Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 2 Чл.1. С тази Наредба се определя

Подробно

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ

Подробно