КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТ по "Биология" за специалностите "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация" г.

Размер: px
Започни от страница:

Download "КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТ по "Биология" за специалностите "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация" г."

Препис

1 КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТ по "Биология" за специалностите "Медицина", "Дентална медицина" и "Фармация" г. 1. Пепсинът се образува в: a. черния дроб b. задстомашната жлеза c. надбъбречната жлеза d.лигавицата на стомаха Отбележете с Х верния отговор 2. Центърът, потискащ болката е разположен в: a. средния мозък b. продълговатия мозък c.малкия мозък d. моста 3. Гладката мускулна тъкан не участва в изграждането на: a. стените на стомаха b. пикочен мехур c. език d. матка 4. В основата на съсирването стои: a. превръщането на белтъка фибрин във фибриноген b. превръщането на белтъка фибриноген във фибрин c. слепването на левкоцитите и еритроцитите d. слепването на левкоцитите и тромбоцитите 5. В зависимост от местоположението нервната система се дели на: a. главен и гръбначен мозък b. вегетативна и соматична c. периферна и централна d. сетивна и двигателна 6. Действието на инсулина се изразява в: a. понижване на количеството на глюкоза в кръвта b. увеличаване на количеството на глюкоза в кръвта c. не променя нивото на глюкоза в кръвта d. променя съдържанието на соли в кръвта 7. Слуховите костици са: a. два броя b. три броя c. четири броя d. пет броя - 1 -

2 8. Екологичният доминант най-често е част от: a. микробоценозата b.фитоценозата c. агроценозата d. микоценозата 9. Концентрацията на Н + в междумембранното пространство на митохондриите: a. е по-ниска в сравнение с концентрацията им в матрикса b. е еднаква с тази в матрикса поради пропускливостта на вътрешната мембрана за тях c. е по-висока в сравнение с тази в матрикса, поради изпомпването им там от редокссистемите на дихателната верига d. не е от съществено значение за синтезата на АТФ 10. Полипептидните вериги на белтъците са: a. двойноверижни b. кръгови c.линейни, разклонени d.линейни, неразклонени 11. Веществата, които намаляват ензимната активност се наричат: a. активатори b. инхибитори c. забавители d. намалители 12. Активната защитна функция на белтъците се изпълнява от: a. антителата b. антигените c. хемоглобина d. мускулите 13. Делителното вретено се образува през: a. метафаза b. профаза c. телофаза d. анафаза 14. РНК-полимеразата е основен ензим на: a. транскрипцията b. транспирация c. транслацията d. репликацията 15. Разпадането по генотип в F 2 при монохибридно кръстосване е: a. 3:1 b. 1:2:1 c.9:7 d. 2:1-2 -

3 16. Диплоиден индивид, който има само един алел на даден ген, се нарича: a. хомозиготен b. хемизиготен c. хетерозиготен d. монозиготен 17. Синдромът на Едуардс е: a. тризомия на 13 хромозома b. тризомия на 18 хромозома c. тризомия на 21 хромозома d. тризомия на 15 хромозома 18. Зародишното развитие при човека започва с: a. органогенеза b. гаструлация c. дробене d. редуциране на хромозомния набор 19. Близкородствени родове формират: a. семейна група b. семейство c. раса d. порода 20. Съвременният човек се нарича: a.хомо хабилис b.хомо еректус c.хомо сапиенс d. нито един от изброените Отбележете с Х комбинацията с верните твърдения (a,b,c или d) 21. Носната кухина е: 1. покрита с многослоен кубичен епител 2. свързана с гръкляна 3. свързана с носоглътка 4. богато кръвоснабдена a. 1 и 2 b. 2 и 3 c. 3 и 4 d. 1,3 и Усложненията при захарен диабет са свързани с: 1. увреждане на бъбреците 2. увреждане на слуха 3. увреждане на зрението 4. увреждане на кожата a. 1 и 2 b. 1 и 3 c. 3 и 4 d. всички са верни - 3 -

4 23. Диафрагмата: 1. разделя на две гръдната кухина 2. разделя на две коремната кухина 3. разделя гръдната от коремната кухина 4. взема участие в дихателните движения a. 3, 4 b. 1, 4 c. 1, 2, 4 d. 2, За индивидите от кръвна група О се знае, че: 1. даряват кръв само на 0 2. даряват кръв на всички кръвни групи 3. приемат кръв само от 0 4. приемат кръв от всички кръвни групи a. 1 и 3 b. 2 и 3 c. 1 и 2 d. 2 и Ензимите, участващи в храносмилането: 1. са по природа глобуларни белтъци 2. са способни да преобразуват множество различни субстрати 3. се секретират единствено от жлези със смесена функция 4. се секретират от жлези, изливащи своя секрет в устната кухина, стомаха, дванадесетопръстника и червата a. 1 и 2 b. 2 и 3 c. 1, 2 и 3 d. 1, 2 и Кои от следните женски полови органи са вътрешни? 1. матка 2. влагалище 3. клитор 4. маточни тръби a. 1 и 4 b. 1 и Характерни свойства на популациите са: 1. раждаемост 2. смъртност 3. структура 4. миграционни процеси a. 3, 4 b. 1, 2, 3 c. 2 и 3 d. 1, 2 и 4 c. 1, 2, 4 d. 1, Малките бази са: 1. гуанин 2. цитозин 3. тимин 4. аденин a. 1, 4 b. 2, 4 c. 1, 3 d. 2, 3-4 -

5 29. Кои от следните вирусни заболявания поразяват дихателните пътища? 1. грип 2. едра шарка 3. СПИН 4. жълта треска b. 1, 4 c. 2, 3 d. 2, Заболявания, които не се причиняват от бактерии са: 1. дизентерия 2. грип 3. едра шарка 4. заушка, 3 b. 1, 3, 4 c. 1, 2, 4 d. 2, 3, Мембранните белтъци могат да: 1. изпълняват респираторна функция 2. образуват хидрофилни канали в двойния фосфолипиден слой 3. укрепват структурата на мембраната 4. свързват молекули на определени вещества, за да ги пренесат през мембраната b. 1, 2, 3 c. 2, 3, 4 d. 1, 2, За многоядрените клетки са в сила следните твърдения: 1. получават се в резултат на няколко деления на ядрото на едноядрена клетка, които не се съпровождат с делене на клетъчното тяло 2. получават се при сливане на едноядрени клетки 3. характерни са за напречно-набраздените мускулни влакна 4. характерни са за прокариотните клетка, 3 b. 1, 4 c. 2, 3, 4 d. 2, Транслацията се: 1. извършва в цитозола 2. извършва с участието на рибозоми 3. извършва в ядрото 4. извършва с участието на лизозоми b. 1, 4 c. 2, 3, 4 d. 2, Хибридите при граха, получени след монохибридно кръстосване: 1. се подчиняват на закона за еднообразието в F 1 2. са резултат от скаченост на гени 3. проявяват свойства на наследствено чисти линии 4. дават разнообразно по фенотип поколение в F 2 a. 1, 3 b. 1, 4 c. 3, 4 d. 2, 4-5 -

6 35. Представянето на антигена включва: 1. вътреклетъчно разграждане на антигена и свързване на част от него в комплекс с цитоплазмени белтъци на антиген-представящата клетка 2. ангажиране на Т-клетки убийци 3. ангажиране на клетки на имунната памет 4. изнасяне на вътреклетъчно преобразуван антиген на повърхността на клетъчната мембрана на антиген-представящата клетка, 3 b. 1, 3, 4 c. 2, 4 d. 1, При оплождането на яйцеклетка със сперматозоид с Х-хромозома нормално се формира: 1. зигота с ХХ-хромозоми 2. зигота с ХY-хромозоми 3. хомогаметен пол 4. хетерогаметен пол b. 2, 3 c. 1, 4 d. 1, Примери за геномни мутации са: 1. транслокация 2. инверсия 3. монозомия 4. алополиплоидия a. 3, 4 b. 1, 2 c. 2, 3 d. 1, Резултат от идиоадаптации при организмите са: 1. рудиментарните органи 2. хомологните органи 3. аналогните органи 4. преходните форми b. 2, 3 c. 1, 3 d. 3, Основните тенденции в еволюцията на коня са: 1. намаляване на дъвкателната повърхност на зъбите 2. увеличаване на размерите на тялото 3. намаляване на размера на черепа 4. намаляване на броя на пръстите, 3 b. 2, 3 c. 1, 3, 4 d. 2, Организмът на животните е изграден на йерархичен принцип, което означава, че по-висшите нива на организация надграждат по-низшите такива. Например: 1. макромолекулите надграждат клетъчните органели 2. системите от органи надграждат тъканите 3. организмът (мезосистемата) надгражда органите и системите 4. надмолекулните комплекси надграждат клетъчните органели b. 2, 4 c. 2, 3 d. 1, 3, 4-6 -

7 Попълнете липсващите термини в текста 41. Тъканната течност има основно значение при обмяната на веществата между... и При надлъжен срез на бъбрек се различават два слоя:. и. 43. Полезните вещества от първичната урина като вода, соли, глюкоза, аминокиселини се връщат в кръвта при..... всмукване и се образува... урина. 44. Възпалението на пикочния мехур се нарича...., а на пикочния канал След 14-ия ден от оплождането се образуват три зародишни пласта -... (външен), ендодерма (вътрешен) и... (среден). 46. В централната част на ретината липсват.., там има струпване на. и мястото се нарича жълто петно 47. Потокът на информация в клетката тече от нуклеиновите киселини към.. и това твърдение се означава като. на съвременната биология. 48. Клетъчното делене лежи в основата на размножаването и... на организма, на възстановяването на увредени тъкани и органи. Чрез него генетичната програма се... в клетъчното поколение. 49. Като процес, репликацията изисква., която се доставя от самите изходни нуклеотиди. 50. При биосинтезата на. двете полинуклеотидни вериги се разделят и всяка една от тях служи като.., върху която се синтезира по една нова полинуклеотидна верига. 51. Рибозомата изгражда. верига, като свързва последователно отделни аминокиселини чрез.. връзки. 52. Биоценозата в една екосистема включва,.. и микробоценозата. 53. Пространствената структура на биоценозата е два вида: и

8 54. При монохибридно кръстосване в F 2 индивидите с проявен... белег са три пъти повече от индивидите с проявен... белег. 55. След изказване на първите идеи за... на организмите в края на XVIIІ и началото на XIX век в редица биологични науки се натрупват... за реалността на този процес. 56. Случайно възникналите в природата мутации се наричат..., а предизвиканите целенасочено от човека мутации са Клиничната смърт се характеризира със спиране на... и сърдечната дейност. Тя е обратима до момента, в който настъпи... смърт. 58. При конвергентната еволюция възникват независимо един от друг... белези в групи, които... близко родство. 59. Промените, свързани с приспособяването към... в умерения пояс, ускорили човешката Промените, свързани с изправеното ходене, са следните:... на преднозадния размер на гръдния кош. Горните крайници се... и вместо за ходене се използват за работа. Отбележете с Х верните (да) и неверните (не) твърдения 61. В мускулите навлизат множество кръвоносни съдове и нерви, които провеждат нервни импулси до всяка тяхна клетка. 62. Въглехидратите се разграждат от амилаза и други ензими до прости захари. 63. Зрителният анализатор се състои от очите, проводящи нервни пътища и сетивна зона в кората на крайния мозък. 64. Органът на слуха се състои от четири части, като най - вътрешните три части се намират в слепоочната кост. 65. При момичета, които не са имали полов контакт, на входа на влагалището има тънка, нееластична ципа - химен с два отвора - един за менструалната кръв и един за урината

9 66. Симпатиковата част на вегетативната нервна система повишава перисталтиката на стомаха и червата. 67. Третичната структура представлява нагъването на полипептидната верига в пространството и определя специфичните функции на белтъчната молекула. 68. Транслацията се извършва в три етапа: започване, удължаване и завършване на синтеза на полинуклеотидната верига. 69. Някои по-сложно устроени вируси имат и външна обвивка, която напомня на клетъчните мембрани и се състои от липиди, белтъци и въглехидрати. 70. Цялата наследствена програма на прокариотите е събрана в една двуверижна, линейна молекула ДНК, наречена бактерийна хромозома. 71. Аденозинът може да бъде фосфорилиран последователно от две молекули фосфорна киселина, при което се превръща в АТФ. 72. Популациите на растителните видове образуват фитоценозата в една биоценоза. 73. След смъртта на продуцентите и консументите, редуцентите разграждат органичните вещества до прости неорганични и ги връщат в биотопа. 74. Биологичната смърт, за разлика от клиничната, е обратима. 75. Кариотипът на болните със синдрома на Даун е 47, ХХ 21+ или 47, ХХ Контракциите на мускулатурата на половите пътища възпрепятстват движението на сперматозоидите. 77. Скачването на гените е причина за нарушаване на независимото унаследяване на белезите. 78. Инверсията е вътрехромозомна мутация, при която фрагмент е повторен два или повече пъти в хромозомата. 79. При човека развиващият се зародиш се загнездва в маточната стена в стадий бластула

10 80. Представянето на антигена е присъщо за клетките на имунната памет. Опишете и обяснете 81. Защо винената муха от род Дрозофила е подходящ обект за много генетични изследвания?

Slide 1

Slide 1 Човешкият организъм започва своето индивидуално развитие от оплодена яицеклетка наречена зигота. Тя се дели многократно, образуват се множество клетки, които се специалират да изпълняват определени функции

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 23 май 2012 г. Вариант 1. Отговорите на з

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 23 май 2012 г. Вариант 1. Отговорите на з МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 23 май 2012 г. Вариант 1. Отговорите на задачите от 1. до 35. вкл. отбелязвайте в листа за отговори!

Подробно

The Cell

The Cell Клетка 1.Клетката основна структурна и функционална единица на живия организъм 2.Прокариотни и еукариотни клетки 3.Клетъчна организация: външна морфология на клетката големина, форма и цвят на клетките

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 1 септември 2009 г. Вариант 2 УВАЖАЕМИ ЗР

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 1 септември 2009 г. Вариант 2 УВАЖАЕМИ ЗР МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 1 септември 2009 г. Вариант 2 УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ, Пред Вас е тестът за държавен зрелостен

Подробно

Slide 1

Slide 1 Скелетните мускули са активната част на опорно-двигателната система. Изградени са от напречнонабраздена мускулна тъкан, която осъществява движението на тялото или на неговите части в пространството. Мускулите

Подробно

Slide 1

Slide 1 Клетъчно ядро 1. Клетъчно ядро - структура: ядрена обвивка хроматин, хромозоми ядърце ядрен матрикс (нуклеоплазма) 2. Химичен състав и функция на ядрото 3. Хромозоми структура 4. Кариотип, хромозомни аномалии

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 29 август 2019 г. Вариант 2. МОДУЛ 1. Време за рабо

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 29 август 2019 г. Вариант 2. МОДУЛ 1. Време за рабо МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 29 август 2019 г. Вариант 2. МОДУЛ 1. Време за работа: 90 минути Отговорите на задачите от 1. до 35. вкл.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 28 май 2019 г. Вариант 2. МОДУЛ 1. Време за работа:

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 28 май 2019 г. Вариант 2. МОДУЛ 1. Време за работа: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 28 май 2019 г. Вариант 2. МОДУЛ 1. Време за работа: 90 минути Отговорите на задачите от 1. до 35. вкл.

Подробно

Ценка Часовникарова Даниела Симеоновска Мира Славова Ренета Петкова КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ

Ценка Часовникарова Даниела Симеоновска Мира Славова Ренета Петкова КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ Ценка Часовникарова Даниела Симеоновска Мира Славова Ренета Петкова КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ Ценка Часовникарова Даниела Симеоновска Мира Славова Ренета Петкова КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ по биология и здравно образование

Подробно

molec-taxon-fungi

molec-taxon-fungi Таксономиянагъби Молекулярни подходи за идентификация Молекулярниподходиза идентификациянамикроорганизми Универсалност приложими към всеки вид Общ подход за изучаване на микробното разнообразиенанивомакромолекули:

Подробно

Висша нервна дейност

Висша нервна дейност В нервната система непрекъснато постъпва поток от информация от външната среда и от тялото. В зависимост от това колко сложни са ответните реакции на постъпилите дразнения, обработването им става в различни

Подробно

Цинк капки

Цинк капки Zn ПРОФИЛАКТИКА НА ЦИНКОВИЯ ДЕФИЦИТ Цинк Biominerali Цинкът (Zn) е незаменим Биоминерал за биохимичните функции на живите организми. Поддържа ензимната система, клетките и синтеза на белтъчините. Командва

Подробно

Myologia'12

Myologia'12 МИОЛОГИЯ Функция на мускулите Придвижване на тялото Скелетни движения Мимика, говор, дишане Окодвигателни мускули Движение на кръвта (сърце и кр. съдове) Движение на храната в храносмилателната система

Подробно

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРОФИЛИРАЩИЯ УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ Приложение 9 СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БИ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРОФИЛИРАЩИЯ УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ Приложение 9 СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРОФИЛИРАЩИЯ УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ Приложение 9 СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ: Да се формира на структурно-функционална

Подробно

Slide 1

Slide 1 Нервна тъкан 2 1.Невроглия 2.Миелиногенеза 3.Рецепторни нервни окончания: сетивни (аферентни) нервни окончания свободни капсулирани ефекторни нервни окончания Невроглия Глиални клетки произход от спонгиобласти:

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Биология и здравно образование 10. клас по учебника на издателство Педагог 6 Брой учебни часове (по

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Биология и здравно образование 10. клас по учебника на издателство Педагог 6 Брой учебни часове (по ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Биология и здравно образование 10. клас по учебника на издателство Педагог 6 Брой учебни часове (по учебен план): 72 часа За нови знания: 44 часа (61,1%)

Подробно

Склеродермия Версия на РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СКЛЕРОДЕРМИЯ 2.1 Локализирана склеродермия 2.1.

Склеродермия Версия на РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СКЛЕРОДЕРМИЯ 2.1 Локализирана склеродермия 2.1. https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/bg/intro Склеродермия Версия на 2016 2. РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ СКЛЕРОДЕРМИЯ 2.1 Локализирана склеродермия 2.1.1 Как се диагностицира локализирана склеродермия? Появата

Подробно

Човекът и природата 5 клас

Човекът и природата 5 клас Човекът и природата 5 клас Приобщаващ урок Тема: Хранене при животните Основното различие между растенията и животните е начина им на хранене. Растенията сами си изграждат хранителни вещества чрез фотосинтеза.

Подробно

Механизми за натрупване на СО 2 при водораслите. Ролята на RUBISCO. Фотореспирация. Типове транспортни протеини. Типове въглеродни анхидрази и клетъчн

Механизми за натрупване на СО 2 при водораслите. Ролята на RUBISCO. Фотореспирация. Типове транспортни протеини. Типове въглеродни анхидрази и клетъчн Механизми за натрупване на СО 2 при водораслите. Ролята на RUBISCO. Фотореспирация. Типове транспортни протеини. Типове въглеродни анхидрази и клетъчна локализация. Ролята на карбоксизомите и пиреноида.

Подробно

Slide 1

Slide 1 НЕМСКО КАЧЕСТВО И ТРАДИЦИЯ ОТ 1897 ГОДИНА Как да запазим здравето и красотата по време на бременността и кърменето? Какво е красотата? Външната красота в традиционния си смисъл е отражение на вътрешната

Подробно

Сканирано изображение

Сканирано изображение МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ПЛОВДИВ МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ За учебната 2017/2018 г ПРОГРАМА ПО ФИЗИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА за придобиване на образователно-квалификационна степен професионален бакалавър по специалност Медицинска

Подробно

untitled

untitled ШАРКА ПО ОВЦЕТЕ И КОЗИТЕ Sheep & Goat pox Шарката по овцете и козите е силно контагиозно вирусно заболяване, характеризиращо се с треска, генерализиран изрив от папули по кожата и кутанните мукози, мултифокални

Подробно

УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ЦЕНОРАЗПИС ВТОРА ЧАСТ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ УТВЪРДИЛ:... Д-Р СТАНИСЛАВ ВЪЛКАНОВ, ДМ УПРАВИТЕЛ НА УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНА В ЛВ П

УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ЦЕНОРАЗПИС ВТОРА ЧАСТ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ УТВЪРДИЛ:... Д-Р СТАНИСЛАВ ВЪЛКАНОВ, ДМ УПРАВИТЕЛ НА УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНА В ЛВ П УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ЦЕНОРАЗПИС ВТОРА ЧАСТ КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ УТВЪРДИЛ:... Д-Р СТАНИСЛАВ ВЪЛКАНОВ, ДМ УПРАВИТЕЛ НА УМБАЛ КАСПЕЛА ЕООД ОТДЕЛЕНИЕ ЦЕНА В ЛВ ПО ЗДРАВНА КАСА ЦЕНА В ЛВ ЗА ЗДРАВНОНЕ ОСИГУРЕНИ ПАЦИЕНТИ

Подробно

ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ Областен кръг, 2019 г., клас Драги участници, предлагаме ви 80 задачи по биология и здравно образов

ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ Областен кръг, 2019 г., клас Драги участници, предлагаме ви 80 задачи по биология и здравно образов ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ Областен кръг, 2019 г., 10-12. клас Драги участници, предлагаме ви 80 задачи по биология и здравно образование. Те са групирани в три раздела А, Б и В. Задачите

Подробно

О Т З И В

О Т З И В Рецензия Върху дисертационния труд на асистент Кирилка Стефанова Младенова докторант към Катедра Биохимия, Биологически факултет, СУ Климент Охридски за присъждане на образователната и научна степен доктор

Подробно

Candle Версия на КАКВО Е CANDLE 1.1 Какво е това? Хронична атипична неутрофилна дерматоз

Candle Версия на КАКВО Е CANDLE 1.1 Какво е това? Хронична атипична неутрофилна дерматоз https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/bg/intro Candle Версия на 2016 1. КАКВО Е CANDLE 1.1 Какво е това? Хронична атипична неутрофилна дерматоза с липодистрофия и повишена температура (СANDLE) е

Подробно

Slide 1

Slide 1 Regio axilaris Лекция Клинична анатомия Лектор: Доц. д-р И. Новаков Разполага се между: гръдния кош, раменния пояс и горната част на свободния горен крайник Regio axilaris Кухина на regio axillaris Fossa

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я Р Е Ц Е Н З И Я На дисертационния труд ЕФЕКТИВНОСТ И ГЕНЕТИЧЕН КОНТРОЛ НА РЕПАРАЦИЯТА НА ДНК ПОВРЕДИ, ИНДУЦИРАНИ ОТ УЛТРАВИОЛЕТОВА РАДИАЦИЯ В ГЕНОМА НА ЕЧЕМИКА (Hordeum vulgarel) Представен за придобиване

Подробно

Факторът магнезий 1

Факторът магнезий 1 СЪДЪРЖАНИЕ МАГНЕЗИЙ - МИНЕРАЛЪТ, КОЙТО СЕ БОРИ СЪС СЪРДЕЧНИТЕ БОЛЕСТИ И ПАЗИ ЗДРАВИ КРЪВОНОСНИТЕ СЪДОВЕ... з Една типична история... 4 Сърдечното заболяване - епидемията на двадесети век 5 Храненето и

Подробно

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГ ИЛАН

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГ ИЛАН ДКЦ Св. Георги Победоносец - гр. Бургас Ехографията в ежедневната доболнична помощ Д-р Горица Жечева Специалист по образна диагностика Лаборатория за образна диагностика ЕХОГРАФИЯТА В МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА

Подробно

KÉP! (vmilyen folyadékos)

KÉP! (vmilyen folyadékos) ТЕЧНО ЗДРАВЕ! НОВ ЧЛЕН НА ГРУПАТА АНТИОКСИДАНТНИ ПРОДУКТИ АКТИВНИ СЪСТАВКИ Екстракт от цитрусови биофлавоноиди Барбадоска череша Екстракт от шипки ДОБРИЯТ СТАР ПРИЯТЕЛ: Витамин C ПОЛЗИТЕ ОТ ВИТАМИН C Благодарение

Подробно

Microsoft Word - recenzia Rumi Coneva ot A Momchilova.doc

Microsoft Word - recenzia Rumi Coneva ot A Momchilova.doc Р Е Ц Е Н З И Я по конкурс за доцент за нуждите на секция Електроиндуцирани и адхезивни свойства на ИБФБМИ- БАН. Рецензент: професор Албена Момчилова, дбн член на научно жури за избор на доцент съгласно

Подробно