ПРОМОЦИЯ ШОПИНГ БОНУСИ В МОЛ ПЛОВДИВ ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОМОЦИЯ ШОПИНГ БОНУСИ В МОЛ ПЛОВДИВ ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА"

Препис

1 ПРОМОЦИЯ ШОПИНГ БОНУСИ В МОЛ ПЛОВДИВ ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА Промоцията ШОПИНГ БОНУСИ В МОЛ ПЛОВДИВ ( Промоцията ) се организира и провежда от M.O. Пловдив EАД, ЕИК , с адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. Пловдив 4002, район Западен, ул. Перущица 8 ( Организатор на Промоцията ). С показването на касова бележка на Рецепцията, находяща се на партерния етаж в търговскоразвлекателен комплекс Mall Plovdiv, участниците се съгласяват с изложените по-долу официални правила на Промоцията ( Официални Правила ) и се задължават да ги спазват. Официалните Правила се прилагат за целия период на провеждане на Промоцията във вида, в който са публикувани на интернет страницата Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя Официалните Правила, като промените влизат в сила незабавно след оповестяването им на интернет страницата Участниците в Промоцията следва сами да проверяват на за промени в Официалните Правила, като Организаторът на Промоцията не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в Официалните Правила. РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА Промоцията се организира и провежда на територията на търговско-развлекателен комплекс Mall Plovdiv ( Мол Пловдив ), находящ се в гр. Пловдив 4002, район Западен, ул. Перущица 8. РАЗДЕЛ 3. СРОК НА ПРОМОЦИЯТА Промоцията се провежда в периода от часа на 01 февруари 2019 г. до часа на 27 ноември 2021 г. След края на Промоцията желаещите да участват в Промоцията няма да имат възможност да се включват в Промоцията. През срока на Промоцията Рецепцията ще бъде със следното работно време: в периодите от 01 февруари 2019 г. до 03 декември 2019 г. (включително), от 05 декември 2019 г. до 23 декември 2019 г. (включително), от 26 декември 2019 г. до 30 декември 2019 г. (включително) и от 02 януари 2020 г. нататък работното време на Рецепцията ще бъде от часа до часа със следните почивки: от часа до часа; от часа до часа; от часа до часа; от часа до часа; от часа до часа; от часа до часа; на 04 декември 2019 г. работното време на Рецепцията ще бъде от часа до часа със следните почивки: от часа до часа; от часа до часа; от часа до часа; от часа до часа; на 24 декември 2019 г. работното време на Рецепцията ще бъде от часа до часа със следните почивки: от часа до часа; от часа до часа; от часа до часа; от часа до часа; от часа до часа;

2 на 25 декември 2019 г. работното време на Рецепцията ще бъде от часа до часа със следните почивки: от часа до часа; от часа до часа; от часа до часа; от часа до часа; от часа до часа; на 31 декември 2019 г. работното време на Рецепцията ще бъде от часа до часа със следните почивки: от часа до часа; от часа до часа; от часа до часа; от часа до часа; от часа до часа; на 01 януари 2020 г. работното време на Рецепцията ще бъде от часа до часа със следните почивки: от часа до часа; от часа до часа; от часа до часа; от часа до часа; от часа до часа. РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В Промоцията има право да участва всяко физическо лице, което към датата на заявяване на желание за участие в Промоцията е навършило 18 години, с местоживеене или което пребивава временно на територията на Република България, с изключение на: служителите на Мол Пловдив и на рекламните агенции, свързани с Промоцията; собствениците, наемателите, ползвателите и служителите в търговските обекти, разположени на територията на Мол Пловдив; членовете на семействата, роднините по права линия (без ограничения) и роднините по съребрена линия и сватовство до втора степен на всички посочени по-горе лица. РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 1. В Промоцията има право да участва всяко физическо лице, относно което са налице 1 условията, посочени в Раздел 4 по-горе, което в рамките на срока на Промоцията е направило покупка/и (но не и заплащане на задължение за телефон, телевизия, интернет, електричество, вода, ремонт или друга комунална услуга) на минимална обща стойност 50 (петдесет) лева от участващи в Промоцията търговски обект в Мол Пловдив, разполага с валидна/и касова/и бележка/и съгласно настоящите Официални Правила и е заявило желание за участие в Промоцията ( Участник ). 2. Допуска се събиране на стойността на извършените покупки от 2 (две) или повече касови бележки, но покупките трябва да са направени в рамките на един и същ календарен месец от срока на Промоцията. 3. Участващи в Промоцията търговски обекти: в Промоцията участват всички търговски обекти в Мол Пловдив, с изключение на кино комплекса Cinema City, магазините на мобилните оператори, офисите на банки, ресторанти, кафенета и всички други заведения за консумация на храна и напитки. 4. Физическото лице, осъществило покупката/ите, има право да участва в Промоцията. 5. С показването на Рецепцията на Мол Пловдив (в рамките на работното време на Рецепцията, посочено в Раздел 3 от настоящите Официални Правила) през срока на Промоцията на една или повече валидни касови бележки, доказващи направени покупки (но не и заплащане на задължение за телефон, телевизия, интернет, електричество, вода, ремонт или друга комунална услуга) на обща минимална стойност 50 лева от Участващи в Промоцията търговски обект в рамките на един и същ календарен месец срока на

3 Промоцията, физическото лице заявява желание за участие в Промоцията съгласно настоящите Официални Правила и има право да получи паспорт за пазаруване. 6. На всяка страница от паспорта за пазаруване има място за поставяне на 3 (три) печата. С показването на Рецепцията на Мол Пловдив (в рамките на работното време на Рецепцията, посочено в Раздел 3 от настоящите Официални Правила) през срока на Промоцията на една или повече валидни касови бележки, доказващи направени покупки (но не и заплащане на задължение за телефон, телевизия, интернет, електричество, вода, ремонт или друга комунална услуга) на обща минимална стойност 50 лева от Участващи в Промоцията търговски обект в рамките на един и същ календарен месец срока на Промоцията, физическото лице има право да получи 1 (един) печат в паспорта за пазаруване (независимо от максималната стойност на касовата бележка; например: валидна касова бележка от един участващ в Промоцията търговски обект, доказваща направена покупка през срока на Промоцията на стойност 1,000 лева дава право само на един печат в паспорта за пазаруване). За избягване на съмнения, при преставянето на първата/ите касова/и бележка/и, заедно с предоставянето на паспорт за пазаруване, се поставя и първия печат в паспорта за пазаруване. 7. До всеки печат представителят на Организатора на Промоцията посочва и датата на поставяне на печата. 8. Касовата/ите бележка/и, с които Участникът е участвал в Промоцията, се маркира/т от представителя на Организатора на Промоцията и се връща/т на Участника (три) събрани в рамките на 1 (един) календарен месец от срока на Промоцията печати в паспорта за пазаруване дават правото на Участника да получи 1 (една) награда от Промоцията, по избор на спечелилия Участник. 10. Наградата следва да бъде поискана от Участника в рамките на календарния месец, в който са събрани печатите, в противен случай Участникът губи правото си да получи наградата. Участникът следва да поиска наградата си от представителя на Организатора на Промоцията на Рецепцията на Мол Пловдив (в рамките на работното време на Рецепцията, посочено в Раздел 3 от настоящите Официални Правила). При предоставяне на наградата, представителят на Организатора на Промоцията слага печат получено върху трите събрани печата, срещу които се предоставя наградата. 11. Всяко физическо лице има право на повече от едно участие в Промоцията, при условие, че всяко от участията отговаря на изискванията, посочени в настоящите Официални Правила. 12. Маркираната касова бележка, с която Участник участва в Промоцията, следва да се пази от Участника до приключване на Промоцията и да се представи при получаване на наградата и/или при поискване от Организатора на Промоцията. 13. Валидни касови бележки са касови бележки, които: (i) са издадени по надлежния ред; (ii) удостоверяват направена покупка; (iii) са четливи, целостта им не е нарушена, не съдържат печатни грешки, не са подправени или по друг начин манипулирани, както и средството за

4 защита, поставено върху тях (ако има такова), не е премахнато, видоизменено или нарушено по друг начин. 14. Валидни паспорти за пазаруване са паспорти: (i) които не са подправени или по друг начин манипулирани, както и средството за защита, поставено от Организатора на Промоцията (ако има такова), не е премахнато, видоизменено или нарушено по друг начин; (ii) чиято цялост не е нарушена; и (iii) са отпечатани от Организатора на Промоцията или от лица, действащи по негово поръчение. 15. Валидни ваучери са ваучери: (i) които не са подправени или по друг начин манипулирани, както и средството за защита, поставено от Организатора на Промоцията (ако има такова), не е премахнато, видоизменено или нарушено по друг начин; (ii) чиято цялост не е нарушена; и (iii) са отпечатани от Организатора на Промоцията или от лица, действащи по негово поръчение. 16. Организаторът на Промоцията си запазва правото по всяко време, независимо от това на кой етап се намира Промоцията, включително преди или след определянето на печелившите Участници, да анулира участието на всеки Участник, участвал в Промоцията при нарушение на настоящите Официални Правила или на приложимото законодателство, без да дължи компенсация или друг вид обезщетение на анулирания Участник. РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ Наградите в Промоцията са както следва: 1. Основни награди: a. Ваучер за такси на стойност 7 (седем) лева при избран от Организатора на Промоцията превозвач и при определени от Организатора на Промоцията в настоящите Официални Правила условия. В случай, че спечелил Участник избере награда ваучер за такси, той следва незабавно да използва предоставената му награда, в противен случай губи правото да я получи. Представителят на Организатора на Промоцията на Рецепцията на Мол Пловдив (в рамките на работното време на Рецепцията, посочено в Раздел 3 от настоящите Официални Правила) попълва ваучера като посочва: датата на превоза, началната точка на превоза източен пешеходен вход на Мол Пловдив, и крайната дестинация, посочена от Участника (квартал/улица/блок в рамките на гр. Пловдив). Представителят на Организатора на Промоцията се обажда на диспечера на превозвача и повиква таксиметров автомобил за Участника, след което вписва във ваучера номера на таксиметровия автомобил, съобщен му от диспечера, часа и минутата на предаване на ваучера на спечелилия Участник и предава ваучера на спечелилия Участник. Таксиметровият автомобил за получилия ваучер Участник ще пристигне в началната точка на превоза източен пешеходен вход на Мол Пловдив, в срок до 10 (десет) минути след предаване на ваучера на спечелилия го Участник. Участникът следва да използва услугата таксиметров превоз само с таксиметровия автомобил, чийто номер е

5 отбелязан на ваучера. Участникът следва да ползва услугата таксиметров превоз в срок до 15 (петнадесет) минути след времето, отбелязано на ваучера при неговото предаване. В случай че спечелилият Участник не заеме (не се качи в) таксиметровия автомобил в този срок, той губи правата си по ваучера и няма право да се възползва от услугата таксиметров превоз до избраната от него дестинация. Всеки Участник, спечелил ваучер, който иска да се възползва от него, е длъжен в срок до 15 (петнадесет) минути след времето, отбелязано на ваучера при неговото предаване, да се яви в началната точка на превоза източен пешеходен вход на Мол Пловдив, и да заеме чакащия го там таксиметров автомобил. Всеки Участник се легитимира пред таксиметровия водач със своя валиден ваучер и му го предава в началото на превоза. Таксиметровият водач проверява дали номерът на таксиметровата кола, отбелязан на ваучера, съвпада с номера на колата, която той управлява. Ако е налице съвпадение, курсът по отбелязания във ваучера маршрут започва. Ако не е налице съвпадение, таксиметровият водач следва да откаже превоза на представилото ваучера лице. В случай на спор, лицата незабавно напускат автомобила и се обръщат към Рецепцията в Мол Пловдив за изясняване на случая. Спечелилият Участник може да използва превоза заедно с още до трима придружители, които заедно се качват от началната точка на превоза и пътуват до крайната дестинация. Ваучерът покрива таксиметров превоз в рамките на град Пловдив до размера на максималната стойност на ваучера, която е 7 (седем) лева. Всеки Участник, който реализира спечеления от него ваучер по посочения във ваучера маршрут, е длъжен да следи показанията на електронния таксиметров апарат и, ако отбелязаната там цена за извършения до момента пробег достигне 7 (седем) лева, Участникът има право: (i) да преустанови превоза и да слезе, макар таксиметровата кола да не е достигнала крайната дестинация, посочена във ваучера, без да заплаща на таксиметровия водач цената на превоза, тъй като тя се покрива от стойността на ваучера 7 (седем) лева, или (ii) да продължи превоза до крайната дестинация, като заплати на таксиметровия водач разликата между цената на превоза (посочена от електронния таксиметров апарат) и стойността на ваучера - 7 (седем) лева. Всеки ваучер се ползва еднократно. Ако цената на таксиметровия превоз, която е показана на електронния таксиметров апарат, е пониска от 7 (седем) лева, нито Организаторът на Промоцията, нито водачът на таксиметровата кола дължат заплащане (връщане) на Участника на разликата между стойността на ваучера - 7 (седем) лева, и цената, посочена на електронния таксиметров апарат, нито някаква друга компенсация. b. Ваучер за химическо чистене на стойност 10 (десет) лева в обект Clean Factory в Мол Пловдив. Ваучерът се получава от представител на Организатора на Промоцията на Рецепцията на Мол Пловдив (в рамките на работното време на Рецепцията, посочено в Раздел 3 от настоящите Официални Правила). Ваучерът е със срок на валидност 1 (един) месец, считано от датата на получаване на ваучера от спечелилия Участник, но не покъсно от г. Датата на получаване на ваучера се посочва на самия ваучер. Услугата се предоставя на приносителя на валиден ваучер в обект Clean Factory в Мол Пловдив срещу представяне на ваучера, в рамките на срока на валидност на ваучера.

6 Ваучерът се задържа от търговския обект при предоставянето на услугата. Търговският обект не е длъжен да предоставя услуги срещу ваучер, който не е в срок на валидност. c. Ваучер за цветя и/или опаковане на подарък (по избор на спечелилия Участник) на стойност 10 (десет) лева в обект Хрисо-Пак в Мол Пловдив. Ваучерът се получава от представител на Организатора на Промоцията на Рецепцията на Мол Пловдив (в рамките на работното време на Рецепцията, посочено в Раздел 3 от настоящите Официални Правила). Ваучерът е със срок на валидност 1 (един) месец, считано от датата на получаване на ваучера от спечелилия Участник, но не по-късно от г. Датата на получаване на ваучера се посочва на самия ваучер. Стоката и/или услугата се предоставя на приносителя на валиден ваучер в обект Хрисо-Пак в Мол Пловдив срещу представяне на ваучера, в рамките на срока на валидност на ваучера. Ваучерът се задържа от търговския обект при предоставянето на стоката и/или услугата. Търговският обект не е длъжен да предоставя стоки и услуги срещу ваучер, който не е в срок на валидност. d. Ваучер за 60 (шестдесет) минути безплатна игра в детски център Тон Бонбон в Мол Пловдив. Ваучерът се получава от представител на Организатора на Промоцията на Рецепцията на Мол Пловдив (в рамките на работното време на Рецепцията, посочено в Раздел 3 от настоящите Официални Правила). Ваучерът е със срок на валидност 1 (един) месец, считано от датата на получаване на ваучера от спечелилия Участник, но не покъсно от г. Датата на получаване на ваучера се посочва на самия ваучер. Услугата се предоставя на приносителя на валиден ваучер в детски център Тон Бонбон в Мол Пловдив срещу представяне на ваучера, в рамките на срока на валидност на ваучера. Ваучерът се задържа от търговския обект при предоставянето на услугата. Търговският обект не е длъжен да предоставя услуги срещу ваучер, който не е в срок на валидност. e. Ваучер на стойност 10 (десет) лева в обект Cipria Make up в Мол Пловдив. Ваучерът се получава от представител на Организатора на Промоцията на Рецепцията на Мол Пловдив (в рамките на работното време на Рецепцията, посочено в Раздел 3 от настоящите Официални Правила). Ваучерът е със срок на валидност 1 (един) месец, считано от датата на получаване на ваучера от спечелилия Участник, но не по-късно от г., и не може да бъде използван за закупуването на стоки, които се продават с намаление в търговския обект. Датата на получаване на ваучера се посочва на самия ваучер. Стоките се предоставят на приносителя на валиден ваучер в обект Cipria Make up в Мол Пловдив срещу представяне на ваучера, в рамките на срока на валидност на ваучера. Ваучерът се задържа от търговския обект при предаването на стоката. Търговският обект не е длъжен да предоставя стоки срещу ваучер, който не е в срок на валидност. f. Ваучер на стойност 15 (петнадесет) лева в обект КРЕО в Мол Пловдив. Ваучерът се получава от представител на Организатора на Промоцията на Рецепцията на Мол Пловдив (в рамките на работното време на Рецепцията, посочено в Раздел 3 от настоящите Официални Правила). Ваучерът е със срок на валидност 1 (един) месец, считано от датата на получаване на ваучера от спечелилия Участник, но не по-късно от г. Ваучерът важи при покупка на минимална стойност от 50,00 (петдесет) лева

7 и не може да бъде комбиниран с други промоции и намаления в търговския обект. Датата на получаване на ваучера се посочва на самия ваучер. Стоките се предоставя на приносителя на валиден ваучер в обект КРЕО в Мол Пловдив срещу представяне на ваучера, в рамките на срока на валидност на ваучера. Ваучерът се задържа от търговския обект при предаването на стоката. Търговският обект не е длъжен да предоставя стоки срещу ваучер, който не е в срок на валидност. g. Ваучер за 20% (двадесет процента) еднократна отстъпка в обект КОМСЕД в Мол Пловдив. Ваучерът се получава от представител на Организатора на Промоцията на Рецепцията на Мол Пловдив (в рамките на работното време на Рецепцията, посочено в Раздел 3 от настоящите Официални Правила). Ваучерът е със срок на валидност 1 (един) месец, считано от датата на получаване на ваучера от спечелилия Участник, но не покъсно от г. Ваучерът не може да бъде използван заедно с други талони и карти за намаление, нито да бъде използван при закупуването на талони за подарък. Ваучерът не важи за продукти, които се продават с намаление в търговския обект (продукти, маркирани с червен етикет, и продукти с трайно ниски цени, маркирани със зелен етикет). Датата на получаване на ваучера се посочва на самия ваучер. Отстъпката се предоставя на приносителя на валиден ваучер в обект КОМСЕД в Мол Пловдив срещу представяне на ваучера, в рамките на срока на валидност на ваучера. Ваучерът се задържа от търговския обект при предоставянето на отстъпката. Търговският обект не е длъжен да предоставя отстъпка срещу ваучер, който не е в срок на валидност. 2Спечелилият Участник сам избира спечелената от него награда измежду посочените по-горе награди. Организаторът на Промоцията не носи отговорност пред неявилите се в срок за получаване на награда Участници в Промоцията. Награди се предоставят единствено на лица, отговарящи на условията, посочени в Раздел 4 погоре, и участвали в настоящата Промоция при спазване на Официалните Правила. Участник, спечелил предметна награда, има право да получи единствено конкретен артикул, предварително определен за настоящата Промоция в съответния търговски обект, предоставящ наградата. За избягване на съмнения, конкретния вид, състав, вкус, размер, цвят и други специфични характеристики на предметната награда са предварително определени от търговския обект, предоставящ наградата, и спечелилият Участник няма право да избира измежду различни артикули в рамките на посочения в списъка с награди вид. Ваучерът дава право на приносителя му да получи от съответния търговски обект в Мол Пловдив/превозвача, без заплащане, стока/услуга/отстъпка на стойност до стойността на ваучера, съгласно условията, посочени в настоящите Официални Правила или уточнени от съответния търговски обект/превозвача, като при избор на стока или услуга на стойност, пониска от стойността на ваучера, търговският обект/превозвачът не връща разликата, а при

8 избор на стока или услуга на стойност, надвишаваща стойността на ваучера, приносителят на ваучера доплаща разликата в търговския обект/на превозвача. Стоки и/или услуги, съответно отстъпки ще се предоставят единствено срещу представяне на валидни ваучери от спечелилите Участници. 2. Допълнителна награда към първата основна награда: В допълнение към първата си основна награда, спечелилият Участник получава като допълнителна награда от Промоцията правото да използва преференции при пазаруване в част от търговските обекти на територията на търговски център Мол Пловдив. Преференциите са под формата на търговски отстъпки, които се предоставят на приносителя на валиден паспорта за пазаруване с първи 3 (три) събрани в рамките на 1 (един) календарен месец от срока на Промоцията печати, проверени и валидирани от Организатора на Промоцията с печат получено върху трите събрани печата. Преференциите се предоставят в изброените по-долу търговски обекти срещу представяне на самия паспорт за пазаруване. Отстъпката се изчислява на касата на търговския обект. Търговските отстъпки могат да се използват многократно и са със срок на валидност до 27 ноември 2020 г. Преференциите от настоящата Промоция не се комбинират с други талони и карти за намаление и важат спрямо условията на търговския обект, който ги предоставя. Паспортът за пазаруване не се задържа от търговския обект при предоставянето на отстъпката. Търговските обекти на територията на търговски център Мол Пловдив, които предоставят преференции на спечелили Участници в Промоцията, и преференциите, които се предоставят, са както следва: i. 5% (пет процента ) отстъпка при пазаруване в търговски обекти Andrews/ и Giulian в Мол Пловдив; ii. iii. iv. 6% (шест процента) отстъпка при пазаруване в търговски обект Ciela в Мол Пловдив; 10% (десет процента) отстъпка при пазаруване в търговски обекти Celio, Fabiano, Junona, KVL by Kenvelo, Lee Cooper, MixBox, Seven Seconds, Стилна жена, Subway и Tally Weijl в Мол Пловдив; 15% (петнадесет процента) отстъпка при пазаруване в търговски обекти Etere, Invoke, Sense и Sport Vision в Мол Пловдив; и v. 30% (тридесет процента) отстъпка при пазаруване в търговски обекти Opticlasa и Joy Optics в Мол Пловдив. Спечелилият награда Участник няма право да предоставя (възмездно или безвъзмездно) наградата си на трети лица. Организаторът на Промоцията не е длъжен да раздаде повече награди от посочените в настоящите Официални Правила.

9 Ако наградата не може да бъде предоставена на печелившия Участник по причини, независещи от Организатора на Промоцията, или спечелилият Участник не получи наградата съгласно изискванията, определени в настоящите Официални Правила, то спечелилият Участник губи правото си да получи спечелената награда. Ако бъде установено участие на спечелилия Участник в нарушение на настоящите Официални Правила, Участникът губи правото си да получи наградата, а ако вече я е получил или получил и консумирал, следва да я върне на Организатора на Промоцията или изплати левовата й равностойност. РАЗДЕЛ 7. ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ Наградата ще бъде предоставена единствено на Участник, който има право да участва в Промоцията, който е участвал в Промоцията при спазване на настоящите Официални Правила, бил е обявен за печеливш съгласно Официалните Правила на Промоцията, явил се е на мястото и в сроковете, посочени в настоящите Официални Правила, и е поискал да му бъде предоставена наградата. Наградите ще се дават само и единствено срещу представяне на съответно запълнен валиден паспорт за пазаруване и на касовата/ите бележка/и, с които Участниците са взели участие в Промоцията (със съответна маркировка върху тях, поставена от представител на Организатора на Промоцията). Участник, който е представил невалиден, подправен или неотговарящ на изискванията на настоящите Официални Правила паспорт за пазаруване и/или касова бележка и/или при поискване не може да представи оригинала на касовата бележка, с която е взел участие в Промоцията, както и всяко физическо лице, което е участвало в Промоцията в нарушение на настоящите Официални Правила, няма право да участва в Промоцията, нито да получи награда, а ако вече я е получил или я получил и консумирал, следва да я върне на Организатора на Промоцията или да му изплати левовата й равностойност. РАЗДЕЛ 8. ГРЕШКИ И НЕВАЛИДНИ УЧАСТИЯ Организаторът не носи отговорност за участия, извършени от лица, които нямат право да участват в Промоцията или които са участвали в нарушение на настоящите Официални Правила. РАЗДЕЛ 9. ОТГОВОРНОСТ Организаторът на Промоцията не носи отговорност в случай, че Участник не може да представи ваучер, паспорт за пазарува или касовата бележка, с която е участвал в Промоцията; или за участия, извършени от лица, които нямат право да участват в Промоцията, включително ако са участвали в нарушение на настоящите Официални Правила. Организаторът на Промоцията не носи отговорност за невалидни ваучери, паспорти и касови бележки, включително, но не само за печатни грешки в касовите бележки, както и за нечетливи или повредени по такъв начин касови бележки, че посочената в тях сума или дата е нечетлива. Организаторът на Промоцията не е длъжен и няма да води кореспонденция относно претенции за участие в Промоцията, предявени след края на Промоцията, нито относно претенции за

10 получаване на награда, непредявени в срок и съгласно изискванията на настоящите Официални Правила или при направен отказ за получаване на наградата от спечелилия Участник, нито относно претенции, противоречащи или в нарушение на настоящите Официални Правила. Организаторът на Промоцията, превозвачът и търговските обекти в Мол Пловдив не са длъжни да предоставят награда/стока/услуга на спечелил Участник, предявил претенциите си след предвидените в настоящите Официални Правила срокове или в нарушение на настоящите Официални Правила. Организаторът не носи отговорност и няма да бъде страна при спорове, възникнали във връзка със собствеността върху касови бележки, паспорти за пазаруване, ваучери или награди. Всички подобни спорове няма да нарушат принципите, според които Организаторът дава наградите на Участници, които отговарят на условията на Официалните Правила. Организаторът на Промоцията не проверява и не носи отговорност за това дали лицето-приносител на паспорт за пазаруване/касова бележка/ваучера е това, което е осъществило покупката. Организаторът на Промоцията не носи отговорност за качеството и характеристиките на раздадените награди, нито за качеството и характеристиките на стоките и/или услугите, получени от спечелил Участник от превозвача, съответно от търговските обект в търговско-развлекателен център Мол Пловдив срещу представени ваучери, съответно паспорти за пазаруване. Организаторът на Промоцията не носи отговорност за живота, здравето и имуществото на лицата, ползващи предоставите с ваучерите стоки и услуги. Отговорността се носи изцяло от лицата, предоставящи стоките и услугите. Участието на всеки Участник в Промоцията е изцяло за негова сметка и на негов риск. Организаторът на Промоцията не носи отговорност дали и при какви условия печелившият Участник ще реализира наградата. Организаторът на Промоцията не поема никакви допълнителни ангажименти към Участниците в Промоцията, освен изрично посочените в настоящите Официални Правила. Организаторът на Промоцията не носи отговорност при предсрочно прекратяване на Промоцията поради изчерпване на наградите. Организаторът на Промоцията не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на наградата (напр. военни действия, стачки, терористични актове, влошени метеорологични условия и др. под.). РАЗДЕЛ 10. ЛИЧНИ ДАННИ Организаторът на Промоцията, представителите на Организатора на Промоцията, превозвачът и Участващите в Промоцията търговски обекти не събират и не обработват лични данни на Участниците при провеждането на настоящата Промоция. Всякакво събиране и обработване на лични данни за Участник в Промоцията от представители на Организатора на Промоцията, от превозвача, от търговските обекти или от лица, представящи се за представители на Организатора на Промоцията/Мол Пловдив/търговски обект/превозвача, е неоторизирано и в нарушение на настоящите Официални Правила. Участникът не е длъжен да

11 предоставя личните си данни и може да подаде сигнал за нарушението до Организатора на Промоцията ( тел.: ). Организаторът на Промоцията не носи отговорност за неоторизирано събиране и обработване на лични данни на Участниците от трети лица. РАЗДЕЛ 11. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други материални или нематериални изгоди. Ако, поради обстоятелства, които са извън контрола на Организатора на Промоцията, на Организатора на Промоцията не му е възможно да предостави посочените в настоящите Официални Правила награди, Организаторът си запазва правото да даде в замяна друга награда на същата стойност. РАЗДЕЛ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА Организаторът на Промоцията има право по своя преценка да прекрати Промоцията по всяко време, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните Правила или форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на Промоцията се обявява по реда, посочен в Раздел 1 по-горе. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация за участието им в Промоцията. Организаторът на Промоцията няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от Участниците ползи, резултат от такова прекратяване на Промоцията. РАЗДЕЛ 13. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ Всеки потенциален спор между Организатора на Промоцията и Участник се решава чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се решава от компетентния съд в гр. Пловдив. Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК. РАЗДЕЛ 14. ПУБЛИЧНОСТ С участието си в настоящата Промоция Участниците предоставят изричното си съгласие в случай на получаване на награда, техните имена, снимка или други лични данни да бъдат разгласени публично и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора на Промоцията, като последният не дължи заплащане за това.

Разбий сърцето на Mall Plovdiv

Разбий сърцето на Mall Plovdiv ПРОМОЦИЯ РАЗБИЙ СЪРЦЕТО НА МОЛА ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА Промоцията РАЗБИЙ СЪРЦЕТО НА МОЛА ( Промоцията ) се организира и провежда от M.O.

Подробно

ПРОМОЦИЯ КОЛИЧКАТА ЗА ЩАСТИЕ ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА Промоцията КОЛИЧКАТА ЗА ЩАСТИЕ (

ПРОМОЦИЯ КОЛИЧКАТА ЗА ЩАСТИЕ ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА Промоцията КОЛИЧКАТА ЗА ЩАСТИЕ ( ПРОМОЦИЯ КОЛИЧКАТА ЗА ЩАСТИЕ ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА Промоцията КОЛИЧКАТА ЗА ЩАСТИЕ ( Промоцията ) се организира и провежда от M.O. Пловдив

Подробно

Промоция "Мол София ще почерпи" на Mall of Sofia

Промоция Мол София ще почерпи на Mall of Sofia ПРОМОЦИЯ ШОПИНГ СПРИНТ С COSMOPOLITAN ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА Промоцията ШОПИНГ СПРИНТ С COSMOPOLITAN ( Промоцията ) се организира и провежда

Подробно

ПРОМОЦИЯ ВЕЛО НАГРАДИ ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА Промоцията ВЕЛО НАГРАДИ ( Промоцията ) с

ПРОМОЦИЯ ВЕЛО НАГРАДИ ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА Промоцията ВЕЛО НАГРАДИ ( Промоцията ) с ПРОМОЦИЯ ВЕЛО НАГРАДИ ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА Промоцията ВЕЛО НАГРАДИ ( Промоцията ) се организира и провежда от M.O. Пловдив EАД, ЕИК 115777778,

Подробно

Общи условия за участие в промоцията БЕЗПЛАТНО ИЗМИВАНЕ НА АВТОМОБИЛА I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА Настоящата промоция БЕЗПЛАТНО ИЗМИВАНЕ НА АВТОМОБИЛ

Общи условия за участие в промоцията БЕЗПЛАТНО ИЗМИВАНЕ НА АВТОМОБИЛА I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА Настоящата промоция БЕЗПЛАТНО ИЗМИВАНЕ НА АВТОМОБИЛ Общи условия за участие в промоцията БЕЗПЛАТНО ИЗМИВАНЕ НА АВТОМОБИЛА I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА Настоящата промоция БЕЗПЛАТНО ИЗМИВАНЕ НА АВТОМОБИЛА ( Промоцията ) се организира и провежда от ДОРАДО

Подробно

Безплатна доставка с farmhopping и Mastercard Общи условия на промоционалната кампания "Безплатна доставка с farmhopping и Mastercard" 1. Организатор

Безплатна доставка с farmhopping и Mastercard Общи условия на промоционалната кампания Безплатна доставка с farmhopping и Mastercard 1. Организатор Безплатна доставка с farmhopping и Mastercard Общи условия на промоционалната кампания "Безплатна доставка с farmhopping и Mastercard" 1. Организатор на кампанията. Общи условия на кампанията. 1.1. Организатор

Подробно

Условия на играта2018_docx

Условия на играта2018_docx Условия на играта: 1. Определения: "Игра" - промоционална игра с награди Зимни емоции", която се провежда от Организатора в съответствие с определените за нея Правила. Играта се провежда в интернет на

Подробно

УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В INSTAGRAM ИГРА ВДЪХНОВИ НИ СЪС СПОРТНА ВИЗИЯ И СПЕЧЕЛИ ЕДИН ОТ 3-ТЕ ВАУЧЕРА НА СТОЙНОСТ 200 лева от г., 10:0

УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В INSTAGRAM ИГРА ВДЪХНОВИ НИ СЪС СПОРТНА ВИЗИЯ И СПЕЧЕЛИ ЕДИН ОТ 3-ТЕ ВАУЧЕРА НА СТОЙНОСТ 200 лева от г., 10:0 УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В INSTAGRAM ИГРА ВДЪХНОВИ НИ СЪС СПОРТНА ВИЗИЯ И СПЕЧЕЛИ ЕДИН ОТ 3-ТЕ ВАУЧЕРА НА СТОЙНОСТ 200 лева от 01.10.2019 г., 10:00 часа УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В INSTAGRAM ИГРА

Подробно

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА на Играта Колело с награди I. Организатор на Играта Играта се организира и провежда от Бургас Плаза АД, ЕИК , със седалище

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА на Играта Колело с награди I. Организатор на Играта Играта се организира и провежда от Бургас Плаза АД, ЕИК , със седалище ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА на Играта Колело с награди I. Организатор на Играта Играта се организира и провежда от Бургас Плаза АД, ЕИК 175247688, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Средец, бул. Цар

Подробно

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА СБЪДНИ МЕЧТАТА СИ С MALL GALLERIA БУРГАС 1. Организатор на играта Сбъдни мечтата си с Mall Galleria (играта) Организа

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА СБЪДНИ МЕЧТАТА СИ С MALL GALLERIA БУРГАС 1. Организатор на играта Сбъдни мечтата си с Mall Galleria (играта) Организа ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА СБЪДНИ МЕЧТАТА СИ С MALL GALLERIA БУРГАС 1. Организатор на играта Сбъдни мечтата си с Mall Galleria (играта) Организатор на играта Сбъдни мечтата си с Mall Galleria е Галерия

Подробно

Правила за достъп до обществена информация.docx

Правила за достъп до обществена информация.docx І. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 1. Обществената информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща

Подробно

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА Baby Run: Бебешки Маратон I. Организатор на Събитието Събитието Baby Run:Бебешки Маратон, наричанo за краткост Събитието, се организ

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА Baby Run: Бебешки Маратон I. Организатор на Събитието Събитието Baby Run:Бебешки Маратон, наричанo за краткост Събитието, се организ ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА Baby Run: Бебешки Маратон I. Организатор на Събитието Събитието Baby Run:Бебешки Маратон, наричанo за краткост Събитието, се организира и провежда от Бургас Плаза АД, ЕИК 175247688, със

Подробно

Microsoft Word - Promo-rules May'17 - July'17 official.docx

Microsoft Word - Promo-rules May'17 - July'17 official.docx ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ С НАГРАДИ Duracell AMJ 17 Кампанията се разделя на две части: Национална СМС кампания - състезание с награди, обвързана с покупка, валидна само при изпълнение на посочените

Подробно

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯ НА SHELL КОЛЕКЦИЯ МОТОРЧЕТА DUCATI (изменени на г.) Раздел 1. Предмет на правилата Настоящите Правила ( Прави

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯ НА SHELL КОЛЕКЦИЯ МОТОРЧЕТА DUCATI (изменени на г.) Раздел 1. Предмет на правилата Настоящите Правила ( Прави ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯ НА SHELL КОЛЕКЦИЯ МОТОРЧЕТА DUCATI (изменени на 05.07.2019 г.) Раздел 1. Предмет на правилата Настоящите Правила ( Правилата ) определят реда и условията за провеждане на

Подробно

Промоционална кампания „ Всяка седмица- количка с подаръци от Carrefour” на Park Mall, гр

Промоционална кампания „ Всяка седмица- количка с подаръци от Carrefour” на Park Mall, гр Промоционална кампания Точно навреме! Гледай филмите в Кино Арена IMAX и участвай в томбола за един от 15 часовника Samsung Galaxy WatchActive. Общи условия на Кампанията I. Организатор и Общи Условия

Подробно

Приложение

Приложение ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ По Чл.417 от ГПК 1. Съд Съд:... Адрес:...... Град:...... Пощенски код... Получено от съда на... / попълва се от съда / Дело... / попълва се от съда / 2. Заявител/кредитор:

Подробно

119. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАДЕМИК МИХАИЛ АРНАУДОВ СОФИЯ 1113, УЛ. ЛАТИНКА 11, , ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАН

119. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАДЕМИК МИХАИЛ АРНАУДОВ СОФИЯ 1113, УЛ. ЛАТИНКА 11, , ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАН ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ 119. СУ СЛУЖЕБНИ ПОЩИ И АКАУНТИ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ чл. 1 (1) Настоящите вътрешни правила определят правата, задълженията и отговорностите на потребителите

Подробно

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА ЕКСКЛУЗИВНО ИЗЖИВЯВАНЕ В СВЕТА НА FERRARI В ИТАЛИЯ Раздел 1. Предмет Настоящите Правила ( Правилата ) определят

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА ЕКСКЛУЗИВНО ИЗЖИВЯВАНЕ В СВЕТА НА FERRARI В ИТАЛИЯ Раздел 1. Предмет Настоящите Правила ( Правилата ) определят ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА ЕКСКЛУЗИВНО ИЗЖИВЯВАНЕ В СВЕТА НА FERRARI В ИТАЛИЯ Раздел 1. Предмет Настоящите Правила ( Правилата ) определят реда и условията за провеждане на Игра под мотото Ексклузивно

Подробно

НАЦИОНАЛНА АМАТЬОРСКА ЛИГА ПО БАСКЕТБОЛ 3х г. Турнир по баскетбол 3х3 на Националната аматьорска лига по баскетбол (НАЛБ 3х3) НАРЕДБА Юли

НАЦИОНАЛНА АМАТЬОРСКА ЛИГА ПО БАСКЕТБОЛ 3х г. Турнир по баскетбол 3х3 на Националната аматьорска лига по баскетбол (НАЛБ 3х3) НАРЕДБА Юли НАЦИОНАЛНА АМАТЬОРСКА ЛИГА ПО БАСКЕТБОЛ 3х3 07.07.2015 г. Турнир по баскетбол 3х3 на Националната аматьорска лига по баскетбол (НАЛБ 3х3) НАРЕДБА Юли 2015 г. Съдържание I. Общи разпоредби...3 II. Записване

Подробно

Раздел 1. Предмет ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА СПЕЧЕЛИ НАГРАДИ SCUDERIA FERRARI Настоящите Правила ( Правилата ) определят реда и условията з

Раздел 1. Предмет ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА СПЕЧЕЛИ НАГРАДИ SCUDERIA FERRARI Настоящите Правила ( Правилата ) определят реда и условията з Раздел 1. Предмет ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА СПЕЧЕЛИ НАГРАДИ SCUDERIA FERRARI Настоящите Правила ( Правилата ) определят реда и условията за провеждане на Игра под мотото Спечели награди Scuderia

Подробно

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА-УКАЗАНИЯ ЗА ЗАЛАГАНИЯ В ИГРАТА ЛОТО 6 от В играта Лото 6 от 47 се провежда едно теглене всеки ден в централните Новини от

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА-УКАЗАНИЯ ЗА ЗАЛАГАНИЯ В ИГРАТА ЛОТО 6 от В играта Лото 6 от 47 се провежда едно теглене всеки ден в централните Новини от ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА-УКАЗАНИЯ ЗА ЗАЛАГАНИЯ В ИГРАТА ЛОТО 6 от 47 1. В играта Лото 6 от 47 се провежда едно теглене всеки ден в централните Новини от 19:30 до 20:00 ч. по Нова телевизия. 2. Тегленията

Подробно

Официални правила за организиране и провеждане на играта 10 години празнуваме приятелството", промоционална игра за канала Fox Life Организатор и офиц

Официални правила за организиране и провеждане на играта 10 години празнуваме приятелството, промоционална игра за канала Fox Life Организатор и офиц Официални правила за организиране и провеждане на играта 10 години празнуваме приятелството", промоционална игра за канала Fox Life Организатор и официални правила на Играта 10 години празнуваме приятелството"

Подробно

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Раздел I Искане за предоставяне на достъп до обществена информация Заявление или устно за

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Раздел I Искане за предоставяне на достъп до обществена информация Заявление или устно за ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Раздел I Искане за предоставяне на достъп до обществена информация Заявление или устно запитване за достъп Чл. 24. (1) Достъп до обществена

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д Утвърждавам Административен Ръководител-председател на : /Красимир Семов/ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД МОНТАНА І. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 1. Обществената информация

Подробно

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД УТВЪРДЕНИ:Заповед РД07-1361 от 07.09.2018г. ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ Регистриране и разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация Дейността по

Подробно

DARazdel_12_ Z

DARazdel_12_ Z СЪДЪРЖАНИЕ РАЗДЕЛ 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 359 ЛИЦА ЗА ВРЪЗКИ И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

Майска конференция на БАУХ 2019 За Българска асоциация за управление на хора Българска асоциация за управление на хора е единствената национално предс

Майска конференция на БАУХ 2019 За Българска асоциация за управление на хора Българска асоциация за управление на хора е единствената национално предс Майска конференция на БАУХ 2019 За Българска асоциация за управление на хора Българска асоциация за управление на хора е единствената национално представена организация на директорите, мениджърите и специалистите

Подробно

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ с. Ценово Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ Приет с Решение 278 по Протокол 48/23.09.2009 г. Ценово 2009г. Раздел I Общи положения Чл.1. Този правилник урежда реда

Подробно

Microsoft Word - Правила за достъп до електронни дела_edit.doc

Microsoft Word - Правила за достъп до електронни дела_edit.doc РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В И С Ш С Ъ Д Е Б Е Н С Ъ В Е Т ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ СЪДЕБНИ ДЕЛА В ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1.

Подробно

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПРОДАН І. Относими правни норми: чл от ГПК, чл. 185 от ЗЗД ІІ. Информация за публичната продан книжа и информа

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПРОДАН І. Относими правни норми: чл от ГПК, чл. 185 от ЗЗД ІІ. Информация за публичната продан книжа и информа УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПРОДАН І. Относими правни норми: чл. 487-501 от ГПК, чл. 185 от ЗЗД ІІ. Информация за публичната продан книжа и информация за проданта може да получи всеки в канцеларията

Подробно

Пощенските ни пратки са следните видове: Вид пратка пощенски писма пощенски пратки Тегло до 2 кг до 20 кг Размери до 260 х 360 мм, дебелина до 20 мм д

Пощенските ни пратки са следните видове: Вид пратка пощенски писма пощенски пратки Тегло до 2 кг до 20 кг Размери до 260 х 360 мм, дебелина до 20 мм д Пощенските ни пратки са следните видове: Вид пратка пощенски писма пощенски пратки Тегло до 2 кг до 20 кг Размери до 260 х 360 мм, дебелина до 20 мм до 60 х 60 х 60 см Те са универсални пощенски услуги,

Подробно

Правила и Условия "JULY ROULETTE 2019" Общи положения 1.1. Настоящите правила уреждат условията за получаване на предоставян от организатора Националн

Правила и Условия JULY ROULETTE 2019 Общи положения 1.1. Настоящите правила уреждат условията за получаване на предоставян от организатора Националн Правила и Условия "JULY ROULETTE 2019" Общи положения 1.1. Настоящите правила уреждат условията за получаване на предоставян от организатора Национална лотария АД, Бонус - JULY ROULETTE 2019, на участници

Подробно

До

До ЕИК: 827182916 ПОКАНА Съветът на директорите на Фазан АД град Русе, на основание чл. 223 от ТЗ свиква редовно Общо събрание на акционерите на 06.06.2016 г. от 13.30 ч. в заседателната зала на предприятието

Подробно

Общи условия за участие в игра Слимспайсинг. Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в играта Слимспайсинг, наричана за краткост

Общи условия за участие в игра Слимспайсинг. Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в играта Слимспайсинг, наричана за краткост Общи условия за участие в игра Слимспайсинг. Тези Общи условия уреждат реда, условията и начина за участие в играта Слимспайсинг, наричана за краткост Играта, която е организирана от Търговско представителство

Подробно

Наредба към Правилата за дейността на Съдийската комисия към БФ Тенис относно изискванията за придобиване на национална и международна категория Съдия

Наредба към Правилата за дейността на Съдийската комисия към БФ Тенис относно изискванията за придобиване на национална и международна категория Съдия Наредба към Правилата за дейността на Съдийската комисия към БФ Тенис относно изискванията за придобиване на национална и международна категория Съдия на стол или Главен съдия. I.Съдии по тенис национална

Подробно

Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация Законът за достъп до обществена информация (ЗДОИ) Ви дава право да поискате и по Законът не поставя никакви ограничение по отношение на заявителя. Това положение е напълн Когато за интересуващата Ви информация

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН МАРКОВ УПРАВИТЕЛ НА ИНОВА АВТОРЕМОНТ ЕООД РАЙОН СЕРДИК

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ от г. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН МАРКОВ УПРАВИТЕЛ НА ИНОВА АВТОРЕМОНТ ЕООД РАЙОН СЕРДИК РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Изх. РГ-11-529-3 от 09.08.2019 г. ДО Г-Н ВАЛЕНТИН МАРКОВ УПРАВИТЕЛ НА ИНОВА АВТОРЕМОНТ ЕООД РАЙОН СЕРДИКА Ж.К. БАНИШОРА БЛ. 41А, ВХ. В, АП. 45 ГР. СОФИЯ, 1233

Подробно