МЕХАНИЗЪМ ЗА УСПЕШНА АДАПТАЦИЯ И ПЛАВЕН ПРЕХОД НА ДЕТЕТО ОТ СЕМЕЙНА СРЕДА КЪМ ДЕТСАТА ГРАДИНА

Размер: px
Започни от страница:

Download "МЕХАНИЗЪМ ЗА УСПЕШНА АДАПТАЦИЯ И ПЛАВЕН ПРЕХОД НА ДЕТЕТО ОТ СЕМЕЙНА СРЕДА КЪМ ДЕТСАТА ГРАДИНА"

Препис

1 Детска градина Ален мак град Харманли ул. Александър Стамболийски 81 тел.0373/82806 Утвърдил Мелихан Чолева Директор на ДГ Ален мак МЕХАНИЗЪМ ЗА УСПЕШНА АДАПТАЦИЯ И ПЛАВЕН ПРЕХОД НА ДЕТЕТО ОТ СЕМЕЙНА СРЕДА КЪМ ДЕТСАТА ГРАДИНА Необходимост от механизма за успешна адаптация и плавен преход на детето от семейна среда към детската градина: Предучилищната възраст е един от най-интензивните периоди на развитие в човешкия живот и е свързан с превръщане на съдържанието на натрупания първоначален собствен опит и впечатления в диференцирани елементарни базисни знания и умения-двигателни,речеви,познавателни,социални,игрови.изследванията върху психичната структура на 3-годишното дете обобщават,че преживяването на травожност е свързана с липсата на удовлетворяване на една от водещите социални потребности,свързана с новата за него ситуация,а именно потребността от сигурност. В развоя на отношенията с възрастните и връстниците у децата се пораждат емоционални и оценачни връзки.те са обективното условие за ускорено развитие на умението за общуване в тази възраст.някои от компонентите на това сложно социално умение са свързани със сензитивността в предучилищната възраст и тяхното стимулиране или пропуснати възможности определят нивото на социално развитие. Предучилищната възраст е важен сензитивен период за овладяване на първоначални знания и предснави за света и за закономерностите в него.този етап от развитието не бива да се подценява с предложението,че в следващите години детската личност ще компенсира това,което е пропуснала.предучилищната възраст е период на цялостно развитие на детската личност във всички основни областифизическа,емоционална,психическа,социална,когнитивна и речево,чрез овладяване и усъвършенстване на специфични и ефективни подходи на учене,в контекста на оптимално възпитателно взаимодействие на учителите с представителите на семейната общност в детската градина.

2 Преходът от първичната към вторичната социализация в периода на предучелищното детство най-често се сварзва с постъпването на детето в детската градина. Основни преживявания,които съпровождат детето при осъществяване на този период са страх и тревога.посочените негативни емоции и чувства са по-силно изразени при деца,които до момента не са напускали дома си и не са посещавали детска ясла. Все повече е необходимо да се търсят механизми,чрез които да се преодолеят до максимум негативните преживявания на деца,постъпващи в детската градина. Чрез създаването на този механизъм се цели активност от страна на заинтересованите страни-детската градина и представители на семейната общност.екипът на ДГ Ален мак гр.харманли въвежда настоящият механизъм,за да се преодолеят негативните преживявания на детето и родителя при постъпването в детската градина. Факт е,че всеки индивид,включително и човешкият,когато е поставен в непозната среда,се нуждае от време,но и от обстоятелствата,за да се ориентира в мястото и отношенията спрямо новите за него субекти и обекти.тогава е напълно естествено да се допусне,че преживяването на тревожност от 3 годишното дете е заради липсата на удовлетворяване на една от водещите социални потребности,свързана с новата за него ситуация,а именно потребността от сигурност. От психологична и педагогическа гледна точка е възможно постъпването в детската градина да породи и първия вътрешен конфликт у детето,а именно травма от раздялата майката или с отглеждащия го възрастен.силата на този конфликт има характерана емоционалин шок за детето,което е все още с неуравновесен и лабилен темперамент.то може да реагира на на този срив чрез тревожност и или агресивни прояви. Ето защо от ключово значение е да бъде приложен ефективен модел за успешна адаптация и плавен преход на детето от семейната среда към детската градина. Що е адаптация и плавен преход на детето от психологична гледна точка? Една от драмите на днешното време е масовото усещане за неадаптираност-за отчужденост и враждебност на социалната среда.процесът на адаптация е неразривно свързан с процеса на развитието на детето.всички трудности и проблеми в неговото възпитание са свързани до някаква степен с неадаптираността.затова е необходимо да разкрием дълбоките психологични механизми на адаптацията. Под адаптация на детето се разбира приспособяването му към различните условия на околната среда и действащите в нея дразнители.приспособяването е процес на уравновесяване между организма на детето и средата,в която то живее.приспособено е уравновесеното дете,чиито реакции са адекватни на въздействията на средата.колкото по-адекватно реагира детето на въздействията на средата,толкова по-високо равнище на развитие и възпитание е постигнало то. Днес е установено,че този процес на приспособяване активно участие взима цялата психикана детето-и волевите,и емоционалните,и познавателните процеси.досоро се смяташе,че за приспособяването имат значение само емоциите и е достатъчно на детето да му е весело и приятно,за да се приспособи бързо и леко към промените в условията на средата.оказва се обаче,че на първо място в този процес на приспособяване имат

3 значение познавателните процеси.в старата среда детето познава всичко наоколо и се чувства спокойно и сигурно.новото е неизвестно и това плаши детето,почти като всеки човек се плаши от непознатото.именно страхът го кара да плаче,но и дори да плаче,детето не престава да се измъчва т.е.има нарушения в емоционалното си състояние. Затова от гледна точка на когнитивната теория за адаптацията при промяна на условията на живот,първа грижа е т.наречената- трансфера.тя се изразява в поддържане на връзката със старата среда и постепенно свързване с новата среда.понякога дори само едно късче от близкото и познатото може да бъде спасително за детето и да му помага в трудния период на адаптиране и плавен преход.това може да бъде любима играчка,снимка на близък,дрешка,одеялце или дори една кърпичка. Кърпичката ми миришеше на у дома! -казва детето.такъв е смисълът и на посещенията на родителите/настойниците в детската градина.що се отнася до свързването с новата социална среда,трябва да се очаква детето да се привърже отначало само към едно от новите лица,а едва по-късно и към другите. От физиологична гледна точка,процесът на приспособяване е всъщност установяване на система от нервни връзки,т.е.на динамичен стереотип.трудностите,които детето,а и всеки човек,преживява в адаптационния преход,са свързани с необходимостта от разрушаване на един утвърден динамичен стереотип и изграждане на нов такъв. Днес на много деца им се налага често да сменят условията в които живеят.дори и да не постъпи детето в детска градина,то трябва да преживее отрано раздялата с родителите/близките и неговата естествена семейна среда,тъй като е необходимо те да работят.тогава с грежите за детето се занимава нов,а често и непознат за детето човекбавачка,близки,роднини,приятели на семейството,детска ясла,детска градина. Преди години се смяташе,че малкото дете трябва да се пази от такива резки и големи промени в начина му на живот.днес обаче се проема становището на известния американски педиатър и изслледовател на ранното детство-арнолд Гезел,според който адаптационният механизам може и трябва отрано да се тренира и възпитава у детето.доказано е,че деца,които отрано са ходили на детска ясла и детска градина много по-леко и безболезнено се приспособяват към училищния начин на живот и обратно-деца,които са опазвани от своите тревожни родители/близки чак до училищна възраст,преживяват тежко този адаптационен период.изводът е,че динамичното време,в което живеем,изисква да подготвим детето от рано за живота му в бъдеще.трябва да помним,че установеният ред е важен за малкото дете.редовните ежедневни дейности като хранене,сън и обучение,прибиране и подреждане на вещите,режим на хранене,сън и бодърстване внасят усещане за прнадлежност и сигурност у детето и му помагат да изгради усещане за принадлежност и компетентност.не по-малко важно е обаче в постоянната добре позната среда да се внасят целенасочено и някои промени,за да може у детето да се развива способността да се адаптира,защото ако не сега,то в бъдеще непрекъснато ще се сблъсква с тях.динамичното време,в което живеем,изисква да подготвим детето за живота му в бъдеще.

4 Способността за адаптиране е жизненоважно умение,което трябва да се формира и развива отрано.вярно е,че някои деца ще реагират отрицателно на всяка промяна,особено ако тя е свързана с преживяване на емоционален стрес.тези деца ще се нуждаят от специална помощ,зада свикнат с промените,независимо какви са те:поява на нов член в семейството,смяна на стаята или леглото,нов учител в детската градина,ново подреждане на стая и т.н.необходимо е например учителите да бъдат осведомявани от родителите за различни промени,които са настъпили в семейството (например ако се е родило братче или сестриче).възрастните могат да намалят несигурността и страха от неизвестното,като предварително предупреждават децата за очакваните промени,като позволяват на децата да вземат някакво участие в тяхното извършване или поне като ги обсъждат съвместно.това определено мое да помогне на детето да развие и усвои стратегии за справяне в новите условия на живот.при това предварително обсъждане на налагащите се промени е добре да се посочват нещата,които остават същите,за да може детето да се опре на тях и да придобие чувство на контрол и сигурност. При ранното трениране на адаптационния механизъм не бива да забравяме,че и тук всички деца винаги се нуждаят от признание и утвърждаване.признанието може да се използва,за да се помогне на детето да развие приемливо поведение-например да се похвали детето,което е показало самоконтрол,когато е ядосано на нещо.ключът при използването на този похват е да се фокусираме върху позитивното поведение,за да спрем негативното. Освен това трябва да се възпитава у детето и издръжливост.това качесво е в основата на успеха.то се отнася до способността на детето да не се предава при първата срещната труднаст и при необходимост да може да преосмисли целта си и да продължи по пътяукойто си е набелязало първоначално.за развитието на това качество детето може да се насърчи от възрастен,който сам е изпитал неуспехуно не е допуснал да се провали.важно е детето да се окураи да опита отново,да открие,ако трябва,алтернативен начин за постигане на целта си,но да не се отказва от нея.този процес позволява детето да се научи отрано да поема отговорност за своите действия,както и да бъде уверено в собствените си сили и способности. Живеем в едно ново време-време на големи социални и икономически промени в обществото.променят се технологиите,променят се дори човешките ценности.не може да няма промени-от тях зависи развитието на едно общество.ние не можем,а и не бива да се стремим да спрем промените,но не бива и да допускаме децата да бъдат жертви на опасната неадаптираност.затова отрано трябва да подготвим детето за живот в едно общество,където то ще се сблъсква с много новости и иновации,като го направим способно да се адаптира успешно към тях и да се чувства щастливо. Детската градина е място,където детето се среща със свои връстници.ако живее под постоянна опека,малчуганът ще израсне неспособен да се справя с живота на възрастен,няма да може да се адаптира към работа в екип,да се социализира,а това в повечето случаи води до намалени умения за:общуване,създаване на приятелства.така у детето често става зависимо от околните и не изразява собственото си мнение.затова ролята на детската градина е незаменима,а ние педагозите,съвместно с родителите трябва да подпомогнем адаптацията на децата.

5 Механизъм за успешна адаптация и плавен преход на детето от семейството към детската градина I.Цели на механизма: 1.Обща цел: Осигуряване на цялостно развитие на детската личност(физическо,емоционално,социално,когнитивно и речево) чрез прилагане на ефективни мерки за осигуряване на плавен преход на детето от семейната среда към детската градина и чрез овладяване и усъвършенстване на взаимодействието на учителите с представителите на семейната общност вдетската градина. 2.Конкретни цели: Изграждане на семейна общност в рамките на детската градина; Изграждане на подкрепяща,приемна,безопасна,цултикултурна,интерактивна среда Изработване и прилагане на ефективни мерки за осигуряване на плавен преход на детето от семейната среда към детската градина Споделяне на опит в рамките на детската градина,в т.ч.и със семейната общност II.Очакван резултат от приемането на механизма в ДГ Ален мак гр.харманли: Действащ модел/механизъм за взаимодействие между детската градина и семейната общност в детската градина,които да осигурят условия за цялостно развитие на детската личност и плавен преход от семейната среда към детската градина,при постъпване на детето в първа и новоприети деца Изграденасемейна общност в рамките на ДГ Ален мак,гарантилаща подкрепяща,приемна,безопасна,мултикултурна и интерактивна среда и съпричастност към детската градина III.Дейности: 1.Административни дейности: Прием и записване на деца за първа в детска градина Ален мак -град Харманли Съгласно Наредба за реда зазаписване,отписване и преместване на деца в общинските детск градини на територията на община Харманли,родителите чиито деца навършват три годишна възраст през съответната календарна година,подават заявление по образец с всички необходими данни,описани в него до директора на детската градина в периода Заявлението се завежда с входящ номер и в регистъра на образователната институция.към заявлението за прием се прилага копие на акт за раждане на детето.при желание от страна на

6 родителите им се дава възможност да разгледат базите на детската градина,както и да се запознаят с учителите на смяна По преценка на родителя и при наличие на свободни места в образователната институция,могат да постъпят и децаунавършили две години към началото на учебната година на постъпването Предучилищното образование се организира във възрастови,като при недостатъчен брой за сформиране на отделна от деца в съответната възрастова може да се сформира смесена.броят на децата в се определят при условията на чл.60 от Закона за предучилищното и училищното образование и Държавния образователен стандарт за физическа среда и информационно и библиотечно осигуряване на детските градини,училища и центрове за подкрепа на личностното развитие.децата във всички възрастови се приемат целогодишно,при наличие на свободни места Записването на децата в ДГ Ален мак -гр. Харманли се осъществява по желание на родителите/настойниците,както и лицата,при които са настанени за отглеждане деца по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето. Приемът на децата от първа възрастова се извършва от комисия,определена със заповед на директора на образователната институция по следните критерии: Деца със специални образователни потребности Деца,чиито брат/сестра посещава същата детска градина Деца сираци,на които единият или двамата родители са починали Деца с увреждания над 50% и/или деца с тежки хронични заболявания,посочени в Приложение 5 към чл.21 т.7 от Наредба 19 за експертиза за инвалидност на децата до 16 годишна възраст Трето и следващо дете на многодетни родители и деца близнаци Деца,настанени за отглеждане по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето при близки и роднини,приемни семейства или специализирана институция Деца,на които поне един от родителите е с инвалидност над 70 %. Постоянен или настоящ адрес на територията на общината на поне единия от родителите/настойниците и местоживеене в близост до детската градина Деца със специални образователни потребности-соп и хронични заболявания се приемат с предимство пред всички останали след предоставяне на необходимите документи По силата на чл.192 от ЗПУО в в детска градина може да се обучават до три деца със специални образователни потребности На заседание през м.май,педагогическият съвет на детската градина съгласува класирането по определените критерии и определя списъка на новоприетите деца,както и обособяването им в Общественият съвет на детската градина дава становище по приема на децата. Списъците с приетите деца в те на образователната институция се обявават до 31 вай на входовете на двете бази на ДГ Ален мак -гр.харманли.на списъците е упоменато кота и къде ще бъде проведена първата обща родителска среща за новоприетите деца.на нея родителите се запознават официално с

7 бъдещите учители на децата си,както ис всички правилници на детската градина.присъстващите родители получават комплект от необходимите документи за записването на децата в образователната институция,което се осъществява от родителя/настойника на детето в периода 1-15 юни.разясняват им се необходимите медициски документи,съгласно чл.4,ал.2 от Наредба 3 от г. На МЗ за здравните изисквания къмдетските градини,при постъпване на детето в детската градина Здравно-профилактична карта на детето,попълнена от личен лекар Еднократен отрицателен резултат от изследване на патогенни чревни бактерии и чревни паразити,извършено не по-рано от 15 дни преди постъпването на детето в детската градина Изсредвания на кръв и урина,извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина Данни от личния лекар,че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен,издаден не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина Деца,на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта,могат да се приемат в детската градина,когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба 15 от 2025 г.за имунизациите в Република България,срещу документ,доказващ това обстоателство. На обща родителска среща родителите се запознават и с таксите,съгласно Раздел III. От Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Харманли за ползването на детската градина,които се заплащат ежемесечно от 1-во до 8-мо число на месеца при касиер-домакина. Приетите в първа възрастова деца постъпват в детската градина на първи септември на съответната година,съгласно Наредбата на община Харманли,а при възможност от първи юни.

8 Съвместни дейности между детската градина-родители-деца Дейност Срок Отговорник 1. Прием на документи съгласно:наредба за условията и реда за записване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Харманли От 01 януари До 30 април всяка година дирекстор 2. Първа среща с родителите на приетите деца: Представяне на ДГ Представяне на учителите на първите Запознаване с правилниците в детската градина и правилата за ежедневен контрол и филтър на здравословното състояние на децата. Разяснения,относно приема на децата Други-индивидуални разговори за особеностите на децата 3. Индивидуални срещи и консултации с родителите на децата,които ще бъдат приетиособености на всяко дете,навици,желания. Предварително запознаване на децата с учителите на та и базата в детската градина. 4. Прием на децата-документи за постъпване в ДГ Индивидуални разговори с родителите,относно особеностите на всяко дете. Ежедневна информация за престоя на детето и начина по който то се чувства.насочване към психолог при нужда 5. Втора родителска среща: Правилник за дейността на детската градина Правилник за безопасни условия на детската градина Правилник и заповедта за строг пропусквателен режим М.май М.юни М.юли М.автуст М.септември 01.септември,а при възможност от 01.юни Директор новите първи те на новите деца Директор Учители на новите първи те Директор новите първи родители Учителите по

9 Плана за защита при бедствия и тероризъм Етичния кодекс на детската градина и на детската общност Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на ПУО/на ДГ Седмичното разписание и учебното съдържание за възрастовата на детето.информиране за документите на образователната институция чрез сайта на детската градина... Запознаване с графика за консултации на учителите с родителите 6. Изработване на правила на та за поведение на децата съвместно с родителите с цел изграждане на безопасна среда 7. Изграждане на родителски актив на та.включване на всички родители в дейностите на детската градина.прозрачност,позитивност и подкрепа за всички страни:деца,родители,екип на ДГ. 8. Обществен съвет-редовни заседания по план с цел изграждане на подкрепяща,приемна,безопасна,мултикултурна и интерактивна среда за деца и родители. 9. Консултации с родителите,съгласно утвърдения график от директора и по предварителна уговорка с учителя на та 10. Запознаване на родителите срещу подпис с входяща и изходяща диагностика на детето /портфолио/-постижения по ДОС. 11. Ранно оценяване на потребностите на децата от 3 години до 3 години и 6 месеца при постъпване за първи път на детето в детската градина,с писмено съгласие на родителя съгласно чл.9, ал.3 от Наредба за приобщаващото образование-скрининг-тест 12. Обща и допълнителна подкрепа на децата..заявления за допълнителна подкрепа от родителите по Наредба за приобщаващото образование 13. Ежедневна информация на родителя за постижене на детето,за практическата и творческа дейност на детето,за здравословно и М.септември Целогодишно Целогодишно целогодишно М.октомври М.октомври Учебно време Всеки ден при изпращане на детето Директор родители Логопед

10 психично състояние 14. Консултации на родителите,след преварителна уговорка с логопеда или всеки петък 15. Неханизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на ПУО на ДГ-спазване от деца и родители целогодишно Целогодишно Логопед Комисия за противодей ствие на тормоза 16. Съвместни мероприятия с родителите,водещи до изграждане на семейна общност в рамките на детската градина,които да гарантират подкрепяща,приемна,безопасна,мултикуртурна и иинтерактивна среда/тренинги и други/ по годишен план на та за съвместна работа с родителите-3 на брой за всяка учебна година 17. Тренинг с родители:решаване на казуси/относно домашното възпитание на детето,взаимоотношението родителдете,обогатяване с нови психологопедагогически знания и опит 18. Включване на родителите в:открити ситуации,празници и развлечения,изрожби,конкурси,форуми и конференции,работилници,състезания и други. 19 Изнасяне на ситуации на децата от родител/настойник,след преварителна подготовка и уговорка с учителя на та.представяне на професията на родителя/настойника пред децата.изграждане на подкрепяща среда. 20. Включване на родителите и децата в пролетното почистване,озеленяване и боядисване на дворните пространства. 21. Плавен преход и адаптация на дететосъобразяване с индивидуалността на всяко дете/хранене,обличане,здравословен статус,индивидуални възможности,любими играчки и т.н./ 22. Създаване на безопасни условия за възпитание,обучение и труд на В учебно време-от 15 септември до 31 май всяка година Октомври Учебно време Учебно време М.април Целогодишно Целогодишно Логопед Логопед Учители на Обществен съвет Родителски актив Екип на ДГ Директор Обществен

11 децата.спазване на ПБУВОТ и всички инструкции в ДГ.Здравно осигуряванемедицинско лице съвет Екип на ДГ на всички деца

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: 03123 / 22 21 факс: 03123 / 24 12 http://www.kaloianovo.org/ E-mail: kaloianovo@mail-bg.com НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА

Подробно

<4D F736F F D203520CDCF20D0E0E7E2E8F2E8E520EDE020F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7EEE2E0EDE8E5>

<4D F736F F D203520CDCF20D0E0E7E2E8F2E8E520EDE020F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7EEE2E0EDE8E5> Приложение 5 към т. 1, буква д НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА Предучилищната възраст е един от най-интензивните периоди на развитие

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОДЕЧ ПРИЕТА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.59, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА

Подробно

Вълчи дол Област Варна ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел.05131/ кмет; зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/ гр.вълчи дол, пл. Хр.Бо

Вълчи дол Област Варна ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел.05131/ кмет; зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/ гр.вълчи дол, пл. Хр.Бо Вълчи дол Област Варна ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел.05131/23-13 - кмет; 27-20 - зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/34-50 9280 гр.вълчи дол, пл. Хр.Ботев 1; e-mail: oba_valchidol@mail.bg НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА

Подробно

Н А Р Е Д Б А

Н А Р Е Д Б А Н А Р Е Д Б А ПРОЕКТ! ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С тази Наредба се определя

Подробно

Microsoft Word - Проект на НАРЕДБА .docx

Microsoft Word - Проект на НАРЕДБА .docx НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Раздел I. Общи положения Чл.1. С тази Наредба се определят условията

Подробно

Microsoft Word - Naredba

Microsoft Word - Naredba ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 7150 Две могили, бул. България 84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg ОБЩИНСКИ СЪВЕТ тел. 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg Н А Р Е Д Б А 29 ЗА УСЛОВИЯТА

Подробно

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: /687 00; факс: /620 57,

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: /687 00; факс: /620 57, ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: +359 601/687 00; факс: +359 601/620 57, 622 12 e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg НАРЕДБА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА

Подробно

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ВРАЦА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ВРАЦА 4.Прогресивна компетентност на педагогическите екипи, отговаряща на образователните изисквания и компетентности и европейски компетенции. 5.Работа в екип, добра комуникация и споделяне на опит. 6.Подобряване

Подробно

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД 12-756 /29.03.2019г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на директора,

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ 6-25-60, e-mail:sougl@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ

Подробно

Наредба предучилищно образование

Наредба предучилищно образование НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА МОНТАНА /приета с Решение 305/27.10.2016 г. изм. с р-е 1021/28.02.2019 г./ Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. С тази наредба се определят:

Подробно

Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ УТВЪРЖД

Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ УТВЪРЖД Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/6 47 87 e-mail:sskm12@abv.bg http://www.susskm.com УТВЪРЖДАВАМ: МАЯ КРАЕВА Директор на СУ Св.св.Кирил и Методий

Подробно

Naredba DG

Naredba DG НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САДОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се

Подробно

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот27.10.2017г. ПриетасПМС 232от20.10.2017г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI. Предметнадържавнияобразователенстандартзаприобщаващотообразование

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Габрово,

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВ ПРИОБЩАВАЩ МОДЕЛ ЧРЕЗ МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО slaveikov_pl@abv.bg www.csop-pleven.com ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ Процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/05.12.2017 г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА Планът за училищния

Подробно

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба се определят условията и редът за приемане на ученици

Подробно

Детска градина 15 Слънце - гр. Хасково 6300 гр.хасково, кв. Орфей, 038/ GSM-0885 / УТВЪРЖДАВАМ: Анна Йорда

Детска градина 15 Слънце - гр. Хасково 6300 гр.хасково, кв. Орфей, 038/ GSM-0885 / УТВЪРЖДАВАМ: Анна Йорда Детска градина 15 Слънце - гр. Хасково 6300 гр.хасково, кв. Орфей, е-mail:odz15_haskovo@abv.bg 038/64 20 40 GSM-0885 / 123 077 УТВЪРЖДАВАМ: Анна Йорданова - Кинева Директор на ДГ 15 Слънце ПРОГРАМА ЗА

Подробно

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ - ПАЗАРДЖИК Константин Величков 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в034 987888 E-mail nupaisijpz@abv..bg Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Заявления за записване на деца в ПЪРВИ

Подробно