PRDS 10-20V ОРИГИНАЛНИ ИНСТРУКЦИИ АКУМУЛАТОРЕН ПЕРФОРАТОР TRT-BA-PRDS10-20V-TC EN

Размер: px
Започни от страница:

Download "PRDS 10-20V ОРИГИНАЛНИ ИНСТРУКЦИИ АКУМУЛАТОРЕН ПЕРФОРАТОР TRT-BA-PRDS10-20V-TC EN"

Препис

1 PRDS 10-20V BG ОРИГИНАЛНИ ИНСТРУКЦИИ АКУМУЛАТОРЕН ПЕРФОРАТОР TRT-BA-PRDS10-20V-TC EN

2 Съдържание Бележки относно инструкциите... 2 Безопасност... 3 Информация за устройството... 8 Транспорт и съхранение Стартиране Работа Налични аксесоари Грешки и неизправности Поддръжка Изхвърляне Декларация за съответствие Бележки относно инструкциите Символи Този символ показва опасности за живота и здравето на хората поради електрическо напрежение. Предупреждение за експлозивни вещества Този символ показва опасности за живота и здравето на хората поради потенциално експлозивни вещества. Предупреждение за гореща повърхност Този символ показва опасности за живота и здравето на хората поради гореща повърхност. Следвайте ръководството Информацията, отбелязана с този символ, показва, че инструкциите трябва да се спазват. Носете защита на главата Информацията, отбелязана с този символ, показва, че трябва да носите защитни шапки. Носете средства за защита на слуха Информацията, отбелязана с този символ, показва, че трябва да носите средства за защита на слуха. Носете предпазни очила Информацията, отбелязана с този символ, показва, че трябва да носите предпазни очила. Носете защитна маска Информацията, отбелязана с този символ, показва, че трябва да носите защитна маска. Носете защитни ръкавици Информацията, отбелязана с този символ, показва, че трябва да носите защитни ръкавици. Носете защита на краката Информацията, отбелязана с този символ, показва, че трябва да носите предпазни ботуши. Можете да изтеглите текущата версия на инструкциите и ЕС декларацията за съответствие чрез следната връзка: PRDS 10-20V Тази сигнална дума показва опасност със средно ниво на риск, което, ако не бъде избегнато, може да доведе до сериозно нараняване или смърт. Тази сигнална дума показва опасност с ниско ниво на риск, която, ако не бъде избегната, може да доведе до леки или средни наранявания. Тази сигнална дума показва важна информация (напр. материални щети), но не показва опасности. Информация Информацията, отбелязана с този символ, ви помага да изпълнявате задачите си бързо и безопасно. 2 cordless rotary hammer PRDS 10-20V EN

3 Безопасност Общи предупреждения за безопасност на електрически инструменти Прочетете всички предупреждения за безопасност, инструкции, илюстрации и спецификации, предоставени с този електроинструмент. Неспазването на всички инструкции, изброени по-долу, може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване. Запазете всички предупреждения и инструкции за бъдещи справки. Терминът електроинструмент в предупрежденията се отнася до вашия електроинструмент, работещ от мрежата (с кабел) или захранван от батерия (безжичен) електроинструмент. Общи предупреждения за безопасност на електрически инструменти Безопасност на работната зона Поддържайте работната зона чиста и добре осветена. Безпорядъкът или тъмните зони водят до злополуки. Не работете с електроинструменти във взривоопасна атмосфера, като например в присъствието на запалими течности, газове или прах. Електрическите инструменти създават искри, които могат да възпламенят праха или изпаренията. Дръжте деца и странични хора далеч, докато работите с електроинструмент. Разсейването може да ви накара да загубите контрол. Общи предупреждения за безопасност на електрически инструменти Електрическа безопасност Щепселите на електроинструмента трябва да съответстват на контакта. Никога не променяйте щепсела по никакъв начин. Не използвайте адаптерни щепсели със заземени (заземени) електрически инструменти. Непроменените щепсели и подходящи контакти ще намалят риска от токов удар. Избягвайте телесен контакт със заземени или заземени повърхности, като тръби, радиатори, печки и хладилници. Има повишен риск от токов удар, ако тялото ви е заземено или заземено. Не излагайте електрическите инструменти на дъжд или мокри условия. Попадането на вода в електроинструмента ще увеличи риска от токов удар. Не злоупотребявайте с кабела. Никога не използвайте кабела за пренасяне, дърпане или изключване на електрическия инструмент. Дръжте кабела далеч от топлина, масло, остри ръбове или движещи се части. Повредените или заплетени кабели увеличават риска от токов удар. Когато работите с електроинструмент на открито, използвайте удължителен кабел, подходящ за употреба на открито. Използването на кабел, подходящ за употреба на открито, намалява риска от токов удар. Ако работата с електроинструмент на влажно място е неизбежна, използвайте захранване, защитено с устройство за утечителен ток (RCD). Използването на RCD намалява риска от токов удар. Общи предупреждения за безопасност на електрически инструменти Лична безопасност Бъдете нащрек, внимавайте какво правите и използвайте здравия разум, когато работите с електроинструмент. Не използвайте електроинструмент, докато сте уморени или под влияние на наркотици, алкохол или лекарства. Момент на невнимание при работа с електрически инструменти може да доведе до сериозно нараняване. Използвайте лични предпазни средства. Винаги носете предпазни очила. Защитното оборудване като маска за прах, неплъзгащи се предпазни обувки, каска или защита на слуха, използвани при подходящи условия, ще намалят личните наранявания. Предотвратете неволно стартиране. Уверете се, че превключвателят е в изключено положение, преди да свържете към източник на захранване и/или батерия, да вземете или пренесете инструмента. Носенето на електрически инструменти с пръст на превключвателя или захранването на електрически инструменти, които имат включен превключвател, предизвиква злополуки. Извадете всички регулиращи или гаечни ключове, преди да включите електрическия инструмент. Гаечен ключ или ключ, оставен прикрепен към въртяща се част на електрическия инструмент, може да доведе до нараняване. Не прекалявайте. Поддържайте правилна основа и баланс по всяко време. Това позволява по-добър контрол на електроинструмента в неочаквана ситуация. Облечете се правилно. Не носете широки дрехи или бижута. Дръжте косата и дрехите си далеч от движещи се части. Свободните дрехи, бижута или дълга коса могат да бъдат захванати в движещи се части. Ако са предвидени устройства за свързване на съоръжения за изсмукване и събиране на прах, уверете се, че са свързани и използвани правилно. Използването на събиране на прах може да намали опасностите, свързани с праха. Не позволявайте на познанията, придобити от честата употреба на инструменти, да ви позволи да станете самодоволни и да игнорирате принципите за безопасност на инструментите. Небрежно действие може да причини тежки наранявания за част от секундата. Общи предупреждения за безопасност на електрически инструменти Използване и грижи за електрически инструменти Не насилвайте електрическия инструмент. Използвайте правилния електроинструмент за вашето приложение. Правилният електроинструмент ще свърши работата по-добре и по-безопасно със скоростта, за която е проектиран. Не използвайте електрическия инструмент, ако превключвателят не го включва и изключва. Всеки електроинструмент, който не може да се управлява с превключвателя, е опасен и трябва да бъде ремонтиран. EN cordless rotary hammer PRDS 10-20V 3

4 Изключете щепсела от източника на захранване и/ или извадете батерията, ако е разглобяема, от електрическия инструмент, преди да правите каквито и да е настройки, да сменяте аксесоари или да съхранявате електрически инструменти. Такива превантивни мерки за безопасност намаляват риска от случайно пускане на електроинструмента. Съхранявайте неработещи електроинструменти на място, недостъпно за деца и не позволявайте на лица, които не са запознати с електрическия инструмент или с тези инструкции, да работят с електроинструмента. Електрическите инструменти са опасни в ръцете на необучени потребители. Поддържайте електрически инструменти и аксесоари. Проверете за несъответствие или захващане на движещи се части, счупване на части и всякакви други състояния, които могат да повлияят на работата на електроинструмента. Ако е повреден, поправете електрическия инструмент преди употреба. Много аварии са причинени от лошо поддържани електрически инструменти. Поддържайте режещите инструменти остри и чисти. Правилно поддържаните режещи инструменти с остри режещи ръбове са по-малко склонни да се захващат и са по-лесни за управление. Използвайте електроинструмента, принадлежностите и накрайниците за инструменти и т.н. в съответствие с тези инструкции, като вземете предвид работните условия и работата, която трябва да се извърши. Използването на електроинструмента за операции, различни от предвидените, може да доведе до опасна ситуация. Дръжте дръжките и повърхностите за хващане сухи, чисти и без масло и грес. Хлъзгавите дръжки и захващащите повърхности не позволяват безопасно боравене и контрол на инструмента в неочаквани ситуации. Общи предупреждения за безопасност на електрически инструменти Използване и грижи за акумулаторни инструменти Зареждайте само със зарядно устройство, посочено от производителя. Зарядно устройство, което е подходящо за един тип батерии, може да създаде риск от пожар, когато се използва с друг пакет батерии. Използвайте електрически инструменти само със специално проектирани батерии. Използването на други батерии може да създаде риск от нараняване и пожар. Когато батерията не се използва, дръжте я далеч от други метални предмети, като кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други малки метални предмети, които могат да направят връзка от един терминал към друг. Накъсването на клемите на батерията може да причини изгаряния или пожар. При неправилни условия от батерията може да изтече течност; избягвайте контакт. Ако случайно възникне контакт, изплакнете с вода. Ако течността попадне в очите, допълнително потърсете медицинска помощ. Течността, изхвърлена от батерията, може да причини дразнене или изгаряне. Не използвайте комплект батерии или инструмент, който е повреден или модифициран. Повредените или модифицирани батерии могат да проявяват непредвидимо поведение, което да доведе до пожар, експлозия или риск от нараняване. Не излагайте комплект батерии или инструмент на огън или прекомерна температура. Излагането на огън или температура над 130 C може да причини експлозия. Следвайте всички инструкции за зареждане и не зареждайте батерията или инструмента извън температурния диапазон, посочен в инструкциите. Неправилното зареждане или при температури извън посочения диапазон може да повреди батерията и да увеличи риска от пожар. Общи предупреждения за безопасност на електрически инструменти Сервиз Обслужвайте вашия електроинструмент от квалифицирано лице, като се използват само идентични резервни части. Това ще гарантира, че безопасността на електрическия инструмент се поддържа. Никога не обслужвайте повредена батерия. Сервизът на батериите трябва да се извършва само от производителя или оторизирани сервизни доставчици. Специфични за устройството предупреждения за безопасност за перфораторите Носете предпазни средства за очите и устата, когато обработвате материали, които могат да съдържат вредни вещества (например азбест). Носете протектори за уши при ударно пробиване. Излагането на шум може да причини загуба на слуха. Използвайте спомагателната(ите) дръжка(и). Загубата на контрол може да причини телесна повреда. Дръжте електроинструмента за изолирани захващащи повърхности, когато извършвате операция, при която режещият аксесоар или крепежните елементи могат да докоснат скрито окабеляване или собствения кабел. Режещият аксесоар, който се допира до "жив" проводник, може да направи откритите метални части на електроинструмента "под напрежение" и да причини токов удар на оператора. Използвайте подходящо оборудване за откриване, за да откриете скрити захранващи линии или се консултирайте с местните комунални компании. Контактът с електрически проводници може да доведе до пожар и токов удар. Повреждането на газопровод може да доведе до експлозия. Проникването във водопровод причинява щети на имущество и може да причини токов удар. Вибрациите могат да бъдат вредни за системата ръка-ръце на човека. Поддържайте времето на излагане на вибрации до минимум. 4 cordless rotary hammer PRDS 10-20V EN

5 По време на работа дръжте електроинструмента с две ръце. Уверете се, че стоите здраво на земята. Побезопасно е да боравите с електрическия инструмент с две ръце. Закрепете детайла. Захващането на опъващите устройства или менгеме е по-сигурно, отколкото да държите детайла само с ръка. Защитете себе си и другите присъстващи от наранявания, причинени от раздробяване и летящи парчета. Носете каска, защита за очите, маска за прах и предпазни ботуши. Ако е необходимо, поставете преградни панели като щит срещу отчупване на отломки. Преди да започнете работа, винаги се уверете, че инструментът за поставяне е здраво захванат вътре в патронника. Инструментите за поставяне, които не са заключени на място, могат да бъдат катапултирани от електрическия инструмент при включване и да доведат до наранявания. Преди да включите електроинструмента, уверете се, че инструментът за поставяне може да се движи свободно. Ако устройството е включено със заседнал инструмент за поставяне, резултантните сили могат да бъдат екстремни, което да доведе до изхвърляне на устройството настрани. Незабавно изключете електрическия инструмент, ако инструментът за поставяне блокира. Електрическият инструмент може да удари настрани поради силите, които се натрупват в резултат на това. Проверявайте редовно патронника за износване или повреда. Стартирайте ударния електроинструмент само докато го държите до детайл (стена, таван и др.). Изчакайте, докато електроинструментът спре, преди да го оставите. За всякакви работи по уреда, както и по време на транспортиране или съхранение, поставете превключвателя за посоката на въртене в централно положение (заключен). Това предотвратява неволно стартиране на електроинструмента. Обработката на метал създава летящи искри. Уверете се, че не е застрашена безопасността на никого и че в близост до работната зона няма запалими материали. Опасност от пожар! Избягвайте пробиване в оловна боя или други вредни материали. Винаги дръжте захранващия кабел зад устройството. Уверете се, че вентилационните отвори не са покрити по време на работа. Не поставяйте никакви предмети във вентилационните отвори. Уредът трябва винаги да е чист, сух и без масло или грес. Инструкции за безопасност при използване на дълги свредла Никога не работете с по-висока скорост от максималната скорост на свредлото. При по-високи скорости е вероятно битът да се огъне, ако се остави да се върти свободно, без да контактува с детайла, което води до нараняване. Винаги започвайте да пробивате с ниска скорост и с върха на накрайника в контакт с детайла. При повисоки скорости е вероятно битът да се огъне, ако се остави да се върти свободно, без да контактува с детайла, което води до нараняване. Прилагайте натиск само в директна линия с бита и не прилагайте прекомерен натиск. Битовете могат да се огънат, причинявайки счупване или загуба на контрол, което води до нараняване. EN cordless rotary hammer PRDS 10-20V 5

6 Предназначение Използвайте устройството PRDS 10-20V само за: за завинтване и разхлабване на винтове, за пробиване в дърво, пластмаса, керамика и метал, за пробиване с чук в тухли, бетон и скала при спазване на техническите данни. Препоръчваме да използвате електроинструмента с оригинални аксесоари Trotec. Предвидима злоупотреба Устройството не е предназначено за пробиване в естествен камък. Всяка друга употреба освен описаната в глава Употреба по предназначение се счита за разумно предвидима злоупотреба. Квалификация на персонала Хората, които използват това устройство, трябва: да са прочели и разбрали инструкциите, особено главата за безопасност. Знаци за безопасност и етикети на батерията Не премахвайте никакви знаци за безопасност, стикери или етикети от устройството. Поддържайте всички знаци за безопасност, стикери и етикети в четливо състояние. Следните знаци и етикети за безопасност са прикрепени към батерията: Предупреждение за опасност от експлозия! Тези символи показват следното: Не излагайте батерията или инструмента на огън или прекомерна температура! Не позволявайте на батерията да влиза в контакт с вода или огън! Избягвайте пряка слънчева светлина и влага. Има опасност от експлозия! Никога не зареждайте батерията при околни температури под 10 C или над 40 C. Неправилното зареждане или при температури извън посочения диапазон може да повреди батерията и да увеличи риска от пожар. Спазвайте правилното изхвърляне на батерията! Този символ показва следното: Уверете се, че батерията е изхвърлена правилно и никога не я изхвърляйте в отпадъчни води или обществени води. Батерията съдържа дразнещи, разяждащи и токсични вещества, които представляват значителни рискове за хората и околната среда. Лични предпазни средства Носете защитни шапки. С него предпазвате главата си от раздробяване, падане и летящи парчета, които могат да причинят наранявания. Носете средства за защита на слуха. Прекомерният шум може да доведе до загуба на слуха. Носете предпазни очила. С него предпазвате очите си от разцепване, падане и летящи парчета, които могат да причинят наранявания. Носете защитна маска. Спестява ви от вдишване на вредни прахове, генерирани при обработка на детайли. Носете защитни ръкавици. Предпазват ръцете ви от изгаряния, наранявания и наранявания на кожата. Носете плътно прилепнало защитно облекло. Това ви предпазва от опасността от изтегляне и заплитане, породена от въртящите се части. Носете предпазни ботуши. Те предпазват краката ви от раздробяване, падане и летящи парчета, които могат да причинят наранявания. Остатъчни рискове Токов удар от недостатъчна изолация. Проверявайте устройството за повреди и правилното функциониране преди всяка употреба. Ако забележите повреди, не използвайте повече уреда. Не използвайте устройството, когато устройството или ръцете ви са влажни или мокри! Работата по електрическите компоненти трябва да се извършва само от оторизирана специализирана фирма! Преди каквато и да е работа по уреда, извадете щепсела от контакта и батерията от устройството! Хванете щепсела, докато дърпате захранващия кабел от контакта. Има опасност от късо съединение поради проникване на течности в корпуса! Не потапяйте уреда и аксесоарите във вода. Уверете се, че в корпуса не може да влезе вода или други течности. 6 cordless rotary hammer PRDS 10-20V EN

7 Предупреждение за експлозивни вещества Не излагайте батерията на по-високи температури 45 C! Не позволявайте на батерията да влиза в контакт с вода или огън! Избягвайте пряка слънчева светлина и влага. Има опасност от експлозия! Предупреждение за гореща повърхност Инструментът за поставяне може да е все още горещ след приложението. Опасност от изгаряне при докосване на инструмента за поставяне. Не докосвайте инструмента за поставяне с голи ръце! Носете предпазни ръкавици! Токсични прахове! Вредните/токсични прахове, образувани по време на работа, представляват риск за здравето на оператора и хората в близост. Носете предпазни очила и маска за прах! Не обработвайте материали, съдържащи азбест. Азбестът се счита за канцерогенен. Уверете се, че не удряте захранващи, газови или водопроводи, когато работите с електроинструмент. Ако е необходимо, използвайте детектор за тръби, за да проверите стената, която искате да пробиете или отворите. Риск от наранявания, причинени от летящи части или спукани глави на инструмента. Могат да възникнат опасности при уреда, когато се използва от необучени хора по непрофесионален или неправилен начин! Спазвайте квалификацията на персонала! Емисиите на вибрации могат да причинят опасност за здравето, ако устройството се използва за продължителен период от време или ако не се борави и поддържа правилно. Поддържайте достатъчно разстояние от източници на топлина. Ако съхранявате или транспортирате устройството неправилно, устройството може да се повреди. Обърнете внимание на информацията относно транспортирането и съхранението на устройството. Променяйте посоката на въртене само когато уредът е в неподвижно състояние! В противен случай устройството може да се повреди. Задействайте ключа за избор на функции само когато уредът е спрял! В противен случай устройството може да се повреди. Поведение в случай на аварийна /функция за аварийно спиране Авариен стоп: Изваждането на батерията води до незабавно спиране на функцията на устройството. Оставете батерията изключена, за да предпазите устройството срещу случайно включване. Поведение в случай на спешност: 1. Изключете устройството. 2. В случай на спешност извадете батерията от устройството: Задръжте бутона за освобождаване на батерията и издърпайте батерията от устройството, както е описано в глава "Изваждане на батерията". 3. Не поставяйте батерията, ако устройството е дефектно. Устройството не е играчка и не трябва да е в ръцете на деца. Риск от задушаване! Не оставяйте опаковката да лежи наоколо. Децата могат да го използват като опасна играчка. Държачът на инструмента трябва да бъде здраво застопорен на място, преди да включите уреда, тъй като недостатъчно или неправилно закрепен аксесоар може да се катапултира от държача на инструмента неконтролируемо при включване. EN cordless rotary hammer PRDS 10-20V 7

8 Информация за устройството Описание на устройството Акумулаторният перфоратор PRDS 10-20V е оборудван с ударен механизъм за висока сила на удар и е подходящ за мобилна употреба. Безкрайно променливата степен на удар и контрол на скоростта ви позволява да регулирате оптимално усилието към всяко приложение и материал. Системният държач за инструменти SDS-plus дава възможност за лесна смяна на инструментите за поставяне без нужда от допълнителни инструменти. Опционално инсталиран SDS бит адаптер позволява използването на стандартни аксесоари. Устройството се предлага с настройка за пробиване и настройка за пробиване с чук. Превключвател за избор на функции позволява лесното превключване между функциите. Интегрираната LED работна лампа предлага подобрено осветяване на детайла или работната повърхност. Батерията идва със собствена индикация за нивото на батерията. В резултат на това можете да проверите текущото състояние на зареждане, без да се налага да го свързвате към устройството. Изобразяване на устройството No. Обозначаване 1 Системен държач за инструменти SDS-plus 2 Превключвател за избор на функции Превключвател за въртене по посока на 3 часовниковата стрелка/обратно на часовниковата 4 Превключвател стрелка, заключване за включване/изключване 5 Дръжка 6 Батерия 6a 6b Индикация за нивото на батерията Държач за батерии 7 SDS свредло 8 Бита 9 HSS свредло 10 SDS бит адаптер 11 Удължител с магнитен държач за битове 12 Бързо зарядно устройство 13 LED работна светлина 14 Капачка за защита от прах b a cordless rotary hammer PRDS 10-20V EN

9 Обхват на доставка 1 х Акумулаторен перфоратор PRDS 10-20V 1 х акумулаторна батерия 1 х Бързо зарядно 3 x SDS боркорона (150 мм, Ø 6/8/10 мм) 3 x HSS свредла Ø 5/6/8 mm с шестоъгълен фиксатор 4 x 50 mm накрайници за S2 материал (5.5/PH1/ PZ1/PZ2) 1 x SDS бит адаптер 1 х удължител с магнитен държач за битове 1 x Транспортна кутия 1 x Ръководство Технически данни Параметър Стойност Модел PRDS 10-20V Номинално напрежение Обороти на празен ход Честота на удара Енергия на удара 20 V rpm bpm 1 J Макс. диаметър на пробиване дърво 16 mm метал 8 mm бетон 10 mm Клас на защита Тегло Батерия Тип Номинално напрежение Капацитет Бързо зарядно устройство Вход Номинално напрежение Консумация на енергия Изход Номинално напрежение Заряден ток Време за зареждане Дължина на кабела III / III 1.5 kg Multiflex DC Li-ion 20 V 2.0 Ah Multiflex AC V / 50 Hz 65 W 21.5 V 2.4 A 1 h Клас на защита II / 1.5 m Параметър Стойност Информация за вибрациите съгласно EN Обща стойност на емисии на вибрации: Дръжка Стойност на емисиите на вибрации a h(hd) Несигурност К Допълнителна дръжка Стойност на емисиите на вибрации a h(hd) Несигурност К m/s² 1.5 m/s² m/s² 1.5 m/s² Стойности на звука съгласно EN Ниво на звуково налягане L pa db(a) Ниво на звукова мощност L WA db(a) Несигурност К 3 db(a) Носете средства за защита на слуха. Прекомерният шум може да доведе до загуба на слуха. Информация за шума и вибрациите: Нивото на вибрации, посочено в тези инструкции, е определено чрез измервателен метод, стандартизиран в EN 60745, и може да се използва за сравнение на устройства. Посочената стойност на емисиите на вибрации може също да се използва за предварителна оценка на експозицията. Емисиите на вибрации могат да причинят опасност за здравето, ако устройството се използва за продължителен период от време или ако не се борави и поддържа правилно. Нивото на вибрации ще се променя в зависимост от приложението на електроинструмента и в някои случаи може да се различава от стойността, посочена в тези инструкции. Вибрационното натоварване може да бъде подценено, ако електроинструментът се използва редовно по такъв начин. За прецизна оценка на вибрационното натоварване по време на определен период на работа е важно също така да се вземат предвид периодите, през които устройството е изключено или работи, но реално не се използва. Това може значително да намали вибрационното натоварване през целия период на работа. EN cordless rotary hammer PRDS 10-20V 9

10 Транспорт и съхранение Ако съхранявате или транспортирате устройството неправилно, устройството може да се повреди. Обърнете внимание на информацията относно транспортирането и съхранението на устройството. Транспорт За транспортиране на уреда използвайте транспортната кутия, включена в доставката, за да предпазите устройството от външни влияния. Преди да транспортирате устройството, спазвайте следното: Изключете устройството, като поставите превключвателя за въртене по часовниковата стрелка/обратно на часовниковата стрелка в централно положение (заключване). Дръжте щепсела, докато дърпате захранващия кабел на зарядното устройство от контакта. Оставете устройството да се охлади. Извадете батерията от устройството. Извадете инструмента от държача на инструмента. Доставените литиево-йонни батерии са предмет на изискванията на законодателството за опасни товари. Спазвайте следното, когато транспортирате или транспортирате литиево-йонни батерии: Потребителят може да транспортира батериите по шосе без допълнителни изисквания. Ако транспортът се извършва от трети страни (например въздушен транспорт или спедиторска компания), трябва да се спазват специални изисквания по отношение на опаковката и етикетирането. Това включва консултация със специалист по опасни товари при подготовката на опаковката. Доставяйте батерии само ако корпусът им е неповреден. Маскирайте отворените клеми с лента и опаковайте батерията така, че да не може да се движи вътре в опаковката. Моля, спазвайте и всички други национални разпоредби. Съхранение Преди да съхранявате устройството, продължете както следва: Изключете устройството, като поставите превключвателя за въртене по часовниковата стрелка/обратно на часовниковата стрелка в централно положение (заключване). Дръжте щепсела, докато дърпате захранващия кабел на зарядното устройство от контакта. Оставете устройството да се охлади. Извадете батерията от устройството. Извадете инструмента от държача на инструмента. Почистете устройството, както е описано в глава Поддръжка. За съхранение на уреда използвайте транспортната кутия, включена в доставката, за да предпазите уреда от външни влияния. Не съхранявайте литиево-йонни батерии, които са напълно разредени. Съхраняването на разредени батерии може да доведе до дълбок разряд и по този начин да повреди батерията. Когато устройството не се използва, спазвайте следните условия за съхранение: Суха и защитена от замръзване и топлина Температура на околната среда под 45 C Защитено от прах и пряка слънчева светлина в транспортната кутия Стартиране Разопаковане на устройството Извадете транспортната кутия от опаковката. Токов удар от недостатъчна изолация. Проверявайте устройството за повреди и правилното функциониране преди всяка употреба. Ако забележите повреди, не използвайте повече уреда. Не използвайте устройството, когато устройството или ръцете ви са влажни или мокри! Проверете съдържанието на транспортната кутия за пълнота и потърсете повреди. Риск от задушаване! Не оставяйте опаковката да лежи наоколо. Децата могат да го използват като опасна играчка. Изхвърлете опаковъчния материал в съответствие с националните разпоредби. Зареждане на батерията Батерията може да се повреди в случай на неправилно зареждане. Извадете щепсела на зарядното устройство, преди да поставите или извадите батерията. Никога не зареждайте батерията при околна температура под 10 C или над 40 C. Батерията е частично заредена при доставка, за да се избегне повреда на батерията, причинена от дълбок разряд. 10 cordless rotary hammer PRDS 10-20V EN

11 Преди първоначално стартиране и когато батерията е изтощена (само червеният светодиод в индикацията за нивото на батерията (6a) свети), батерията трябва да се зареди. За да направите това, моля, продължете както следва: 1. Плъзнете батерията (6) върху бързото зарядно устройство (12) с главата надолу, докато се фиксира на място. Поставяне на батерията 1. Поставете превключвателя за въртене по посока на часовниковата стрелка / обратно на часовниковата стрелка (3) в централна позиция (заключване). 2. Плъзнете батерията (6) върху устройството, докато се фиксира на място. 6 1 h 6a Включете щепсела на бързото зарядно устройство (12) в контакт с правилно предпазител. - Червеният светодиод на батерията (16) светва. - Зареждането изисква прибл. един час. 3. Изчакайте, докато червеният светодиод на батерията (16) изгасне и зеленият светодиод на батерията (15) светне. - Батерията (6) е напълно заредена. 4. Хванете щепсела, докато дърпате захранващия кабел на бързото зарядно устройство (12) от контакта. - Батерията (6) и бързото зарядно устройство (12) може да са се затопли по време на зареждане. Оставете батерията (6) да се охлади до стайна температура. 5. Извадете батерията (6) от бързото зарядно (12), като натиснете и задържите бутона за освобождаване (17) и издърпате батерията (6) от бързото зарядно (12). Премахване на батерията 1. Поставете превключвателя за въртене по часовниковата стрелка / обратно на часовниковата стрелка (3) в централно положение (заключване). 2. Извадете батерията (6) от устройството, като натиснете и задържите бутона за отключване (17, I.) и издърпате батерията от устройството (II.). II. I. 3. Ако е необходимо, заредете батерията (6), както е описано в раздела Зареждане на батерията. EN cordless rotary hammer PRDS 10-20V 11

12 Проверка на състоянието на зареждане на батерията Батерията идва с вградена индикация за нивото на батерията. Състоянието на батерията се показва, както следва от трите светодиода на индикацията за нивото на батерията (6a): LED цвят Значение Зелено Оранжево Червено максимално зареждане / мощност Оранжево червено средно зареждане / мощност Червено слабо зареждане Презаредете батерията. 1. Натиснете иконата на батерията (18) на батерията (6). - Можете да прочетете състоянието на батерията от индикацията за нивото на батерията (6a). SDS адаптерът (10), който се съдържа в обхвата на доставката, ви позволява да използвате стандартни битове. Освен това можете да монтирате SDS адаптера с удължителя с магнитен държач за битове (11), който се съдържа в обема на доставката. Моля, продължете както следва, за да използвате SDS бит адаптер: 1. Натиснете държача на инструмента (1) назад и го задръжте там. 2. Поставете SDS адаптера (10) в държача на инструмента. 19 6a Смяна на инструмента Устройството е оборудвано със системен държач за инструменти SDS-plus. Преди каквато и да е работа по уреда, извадете щепсела от контакта и батерията от устройството! Хванете щепсела, докато дърпате захранващия кабел от контакта. Моля, продължете както следва, за да премахнете или вмъкнете инструменти: 1. Поставете превключвателя за въртене по часовниковата стрелка / обратно на часовниковата стрелка (3) в централно положение (заключване). 2. Натиснете държача на инструмента на системата SDSplus (1) назад, извадете инструмента от държача на инструмента (ако има такъв) и пуснете държача на инструмента. 3. Поставете желания инструмент (напр. SDS свредло, 7) в държача на инструмента на системата SDS-plus (1) и, ако е необходимо, леко го завъртете, докато щракне на мястото си. 3. Пуснете държача на инструмента (1). 4. Проверете SDS адаптера (10) за плътно прилягане. 5. Издърпайте ключалката (19) на SDS адаптера отзад и поставете малко (напр. HSS свредло, 9). Като алтернатива можете да поставите удължителя с магнитен държач за битове (11). 6. Пуснете ключалката на SDS адаптера (19). - Държачът на инструмента на SDS адаптера (10) е заключен. 7. Уверете се, че инструментът е закрепен здраво. 8. Натиснете ключалката (19) на SDS адаптера отзад, за да премахнете накрайника или удължителя с магнитен държач за битове (11). Информация SDS адаптерът и удължението с магнитен държач за битове ви позволяват да използвате налични в търговската мрежа битове Check the tool for tight fit. 12 cordless rotary hammer PRDS 10-20V EN

13 Работа Съвети и бележки за работа с акумулаторния перфоратор Главна информация: Централната позиция на превключвателя за въртене по посока на часовниковата стрелка/обратно на часовниковата стрелка (заключване) е подходяща за работни паузи или смяна на свредла. Пробиване като цяло: Правете кратки почивки редовно по време на пробиване. Когато правите това, извадете свредлото от пробивания отвор, така че свредлото да може да се охлади. Закрепете детайла в опъващо устройство или менгеме. Изберете скоростта в зависимост от характеристиките на материала и размера на свредлото: Висока скорост за малък диаметър на пробиване или мек материал Ниска скорост за голям диаметър на пробиване или твърд материал Използвайте подходящо помощно средство, за да маркирате предвиденото място на пробивания отвор. Изберете ниска скорост за разпръскване. Включване и изключване на устройството Носете лични предпазни средства, когато работите с устройството. 1. Проверете дали фиксираният инструмент е подходящ за предвиденото приложение. 2. Проверете дали детайлът е закрепен и работният плот е подготвен съответно. 3. Проверете дали е избрана правилната посока на въртене. 4. Ако работите с активиран ударен механизъм, натиснете инструмента към детайла. 5. Хванете устройството с две ръце. 6. Натиснете ключа за включване/изключване (4) и го задръжте по време на работа. Можете да контролирате скоростта, като натиснете бутона за включване/изключване превключвател (4): натиснете леко за ниска скорост; натиснете силно за висока скорост. - Устройството работи с предварително избраните настройки. Пробиване в метал: Използвайте подходящи свредла за метал (напр. свредла от бързорежеща стомана (HSS)). За по-големи диаметри на пробиване използвайте по-малко свредло за предварително пробиване. За постигане на идеални резултати свредлото трябва да се охлади с подходяща смазка. Метални свредла могат да се използват и за пробиване в пластмаса. Пробиване в дърво: Използвайте свредла, подходящи за дърво. Поставете дървен блок под детайла или пробийте от двете страни, така че дървото да не може да се счупи, когато се пробива. Използвайте свредло за дърво с центриращ връх. За дълбоки дупки използвайте шнек; за големи диаметри на пробиване, използвайте бит на Forstner. 4 Пробиване с чук в зидария/тухли: Използвайте свредло, подходящо за зидария/ тухли. Завинтване Когато използвате битове за отвертки, винаги използвайте универсален държач за битове. Използвайте само битове за отвертки, които са подходящи за главата на винта. EN cordless rotary hammer PRDS 10-20V 13

14 7. Пуснете ключа за включване/изключване (4), за да спрете устройството. Режим на работа: Пробиване 4 Режим на работа: Пробиване с чук 8. Изчакайте, докато устройството спре, преди да го приберете. Избор на режим на работа Превключвателят за избор на функции (2) се използва за избор на пробиване или пробиване с чук. Задействайте ключа за избор на функции само когато уредът е спрял! В противен случай устройството може да се повреди. 1. Поставете превключвателя за избор на функции (2) в желаната позиция cordless rotary hammer PRDS 10-20V EN

15 Избор на посоката на въртене Променяйте посоката на въртене само когато уредът е в неподвижно състояние! В противен случай устройството може да се повреди. Посоката на въртене на двигателя може да се промени с помощта на превключвателя за въртене по часовниковата стрелка / обратно на часовниковата стрелка (3). 1. Натиснете превключвателя за въртене по часовниковата стрелка / обратно на часовниковата стрелка (3) докрай от тази страна, към която трябва да се върти двигателят. I. 3 Изключване Не докосвайте щепсела с мокри или влажни ръце. Задайте превключвателя по посока на часовниковата стрелка / обратно на часовниковата стрелка завъртане (3) до централна позиция (заключване). Дръжте щепсела, докато дърпате захранващия кабел на зарядното устройство от контакта. Ако е необходимо, оставете устройството да изстине. Извадете батерията от устройството (вижте главата за стартиране). Извадете инструмента от уреда (вижте Глава Пускане). Почистете уреда съгласно глава Поддръжка. Съхранявайте устройството съгласно глава Съхранение. Налични аксесоари Използвайте само аксесоари и допълнително оборудване, посочени в инструкциите. Използването на инструменти или аксесоари за поставяне, различни от посочените в инструкциите, може да доведе до риск от нараняване. II. I. I. Развиване II. Завинтване 2. Извършете кратък тестов цикъл, за да видите дали посоката на въртене съответства на предвиденото приложение. Грешна посока на въртене може да повреди инструмента и /или детайла. 3. Ако е необходимо, поставете превключвателя за въртене по часовниковата стрелка / обратно на часовниковата стрелка (3) в централно положение (заключване), за да блокирате ключа за включване/изключване (4). Аксесоари Комплект свредла и длето SDS, 11 части Комплект битове за винтове, 32 части Резервна батерия Multiflex DC Грешки и неизправности Номер на артикула Устройството е проверено за правилно функциониране няколко пъти по време на производството. Ако все пак възникнат неизправности, проверете устройството според следния списък. Задачи за отстраняване на неизправности, които изискват отваряне на корпуса, трябва да се извършват само от оторизирана специализирана електрическа компания или от Trotec. При първата употреба се отделя лек дим или миризма: Това не е грешка. Тези явления изчезват след кратко време на работа. EN cordless rotary hammer PRDS 10-20V 15

16 Батерията не се зарежда: Проверете дали батерията е свързана правилно към бързото зарядно устройство. Плъзнете батерията в бързото зарядно устройство по начин, по който клемите на батерията да се зацепят в бързото зарядно устройство. Батерията трябва да се заключи на място в бързото зарядно устройство. Проверете захранването. Проверете захранващия кабел и щепсела за повреди. Проверете предпазителя (домашен). Проверете бързото зарядно устройство за повреди. Ако бързото зарядно устройство се повреди, спрете да го използвате. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти на Trotec. Проверете клемите на акумулатора за замърсявания. Отстранете всякакви замърсявания. Батерията може да е дефектна и трябва да бъде сменена. Използвайте само батерии от същия тип. Устройството не се стартира: Захранването на батерията може да е твърде ниско. Презаредете батерията. Проверете дали батерията е свързана правилно към устройството. Плъзнете батерията върху устройството по начин, по който клемите на батерията се зацепват. Батерията трябва да се заключи на място в устройството. Проверете клемите на акумулатора за замърсявания. Отстранете всякакви замърсявания. Проверете позицията на превключвателя за въртене по посока на часовниковата стрелка/обратно на часовниковата стрелка. Превключвателят трябва да бъде натиснат докрай. Ако превключвателят за въртене по посока на часовниковата стрелка/обратно на часовниковата стрелка е в централно положение (заключване), превключвателят за включване/ изключване е блокиран. Информация Изчакайте поне 10 минути, преди да включите устройството отново. Превключвателят за включване/изключване не може да бъде натиснат: Проверете дали превключвателят за въртене по часовниковата стрелка/обратно на часовниковата стрелка е в средно положение (заключване). Задайте желаната посока на въртене, за да отключите инструмента. Свредлото не прониква / почти не прониква в материала: Проверете дали е избран правилният режим на работа. Трябва да бъде избрана настройката за пробиване или пробиване с чук. Проверете дали е избрано правилното свредло. Проверете дали устройството е настроено да се върти обратно на часовниковата стрелка. За пробиване е необходимо да преминете към въртене по посока на часовниковата стрелка. Информация Изчакайте поне 10 минути, преди да включите устройството отново. Превключвателят за включване/изключване не може да бъде натиснат: Проверете дали превключвателят за въртене по часовниковата стрелка/обратно на часовниковата стрелка е в средно положение (заключване). Задайте желаната посока на въртене, за да отключите инструмента. Устройството се нагрява: Проверете дали инструментът е подходящ за задачите, които трябва да се изпълняват. Дръжте вентилационните отвори свободни, за да предотвратите прегряване на двигателя. Изберете по-ниска скорост. Информация Изчакайте поне 10 минути, преди да включите устройството отново. Изчакайте поне 3 минути след поддръжка и ремонт. Едва след това включете устройството отново. Вашето устройство все още не работи правилно след тези проверки? Моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти. Ако е необходимо, занесете уреда в оторизирана специализирана електрическа компания или в Trotec за ремонт. Поддръжка Необходими дейности преди започване на поддръжка Не докосвайте щепсела или батерията с мокри или влажни ръце. Изключете устройството. Оставете устройството да се охлади напълно. Извадете батерията от устройството. Задачите по поддръжката, които изискват отваряне на корпуса, трябва да се извършват само от оторизирани специализирани фирми или от Trotec. Бележки за поддръжка Вътре в устройството няма части, които трябва да се поддържат или смазват от потребителя. Знаци за безопасност на акумулатора Проверявайте на редовни интервали знаците за безопасност, прикрепени към акумулатора. Сменете нечетливите знаци за безопасност! Почистване Устройството трябва да се почиства преди и след всяка употреба. Устройството не трябва да се смазва след почистване. 16 cordless rotary hammer PRDS 10-20V EN

17 Предупреждение за електрическо напрежение Има опасност от късо съединение поради проникване на течности в корпуса! Не потапяйте уреда и аксесоарите във вода. Уверете се, че в корпуса не може да влезе вода или други течности. Почиствайте устройството с мека, влажна кърпа без власинки. Уверете се, че в корпуса не влиза влага. Предпазвайте електрическите компоненти от влага. Не използвайте никакви агресивни почистващи препарати като почистващи спрейове, разтворители, алкохолни или абразивни почистващи препарати, за да навлажните кърпата. Подсушете устройството с мека кърпа без власинки. Подсушете битовете с мека кърпа без власинки. Отстранете праха от пробиване и, ако е приложимо, дървени стърготини от държача на инструмента SDS. Поддържайте свързващите клеми на устройството и зарядното устройство чисти. Почистете прахозащитната капачка (14). За по-лесно почистване можете да махнете капачката за прах от устройството. Намажете леко държача на инструмента с машинна смазка, преди да поставите друг инструмент. Изхвърляне Иконата със зачеркната кофа за отпадъци на отпадъчно електрическо или електронно оборудване указва, че това оборудване не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци в края на живота му. В близост ще намерите пунктове за събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Адресите можете да получите от вашата община или местна администрация. За допълнителни опции за връщане, предоставени от нас, моля, вижте нашия уебсайт Разделното събиране на отпадъчно електрическо и електронно оборудване има за цел да даде възможност за повторна употреба, рециклиране и други форми на оползотворяване на отпадъчно оборудване, както и да предотврати негативните последици за околната среда и човешкото здраве, причинени от изхвърлянето на опасни вещества, потенциално съдържащи се в оборудване. Li-Ion В Европейския съюз батериите и акумулаторите не трябва да се третират като битови отпадъци, а трябва да се изхвърлят професионално в съответствие с Директива 2006/66/EC на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно батериите и акумулаторите. Моля, изхвърляйте батериите и акумулаторите в съответствие със съответните законови изисквания. Декларация за съответствие Текстът по-долу излага съдържанието на декларацията за съответствие. Подписаната декларация за съответствие може да бъде намерена на Декларация за съответствие в съответствие с Директивата за машини 2006/42/ ЕО, приложение II, част 1, раздел А С това ние Trotec GmbH декларираме, че посочените по-долу машини са разработени, конструирани и произведени в съответствие с изискванията на Директивата на ЕС за машините във версия 2006/42/EC. Модел на продукта / PRDS 10-20V Продукт: Вид продукт: акумулаторен перфоратор Година на производство: 2020г Съответни директиви на ЕС: 2011/65/EU: 01/07/ /19/EU: 24/07/ /30/EU: 29/03/ /863/EU: 31/03/2015 Приложени хармонизирани стандарти: EN ISO 12100:2010 EN :2017 EN :2012/A13:2017 EN :2004/A2:2010 EN :2004/A11:2018 EN :2009/A11:2010 EN :2010 EN :2014 EN :2013 EN 62233:2008 Приложени национални стандарти и технически спецификации: Regulation (EC) 1907/2006 EN :2015 Производител и име на упълномощения представител на техническата документация: Trotec GmbH Grebbener Straße 7, D Heinsberg Телефон: Имейл: Място и дата на издаване: Хайнсберг, г Детлеф фон дер Лик, управляващ директор EN cordless rotary hammer PRDS 10-20V 17

18 гр. София 1839, Кв. Враждебна, ул. 1-ва, 5 Trotec GmbH Grebbener Str. 7 D Heinsberg

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно проверявайте техническото състояние на ръкохватката,

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

_DW913_DW915_DW918__BG.indd

_DW913_DW915_DW918__BG.indd 359203-71 BG Превод на оригиналните инструкции DW913 DW915 DW918 DW919 N094270 (OCT10) Авторски права DEWALT фиг. 1 фиг. 2 f e a g b c d 2 АКУМУЛАТОРЕН ПРОЖЕКТОР С БЯЛА СВЕТЛИНА DW913, DW915, DW918, DW919

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ F G E O P D C H I M K L N B A J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BG ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА Този уред трябва да се използва само за почистване в дома, както е

Подробно

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА

Подробно

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Електрическа кана SMEG KLF03 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на нова електрическа кана за вода Smeg! За да извлечете

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Пасатор Smeg HBF01, HBF02 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Инструкции за безопасност Винаги използвайте уреда по предназначение Уредът не трябва да се използва

Подробно

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г.

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г. HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Electrical devices are disposed of in the household rubbish. Front of the machine, accessories and packaging for ecological recycling. According to

Подробно

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd

_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd Уред за направата на кубчета лед 10029294 10029295 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на това устройство. Моля прочетете внимателно следните инструкции за връзка и употреба и ги следвайте,

Подробно

(Bulgarian) DM-HB Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ Удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Предна главина/ Гла

(Bulgarian) DM-HB Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ Удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Предна главина/ Гла (Bulgarian) DM-HB0005-04 Ръководство за дилъри ШОСЕ MTB Трекинг Велосипед за градски преход/ Удобен велосипед ГРАДСКИ СПОРТ E-BIKE Предна главина/ Главина със свободен венец (Дискова спирачка) HB-M3050

Подробно

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа Инструкции за работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 5 ПРОВЕРКА

Подробно

Ръководство за употреба TWS-05

Ръководство за употреба TWS-05 Безжични Bluetooth слушалки TWS-05 Ръководство за употреба (Онлайн версия) Моля прочетете това ръководство за употреба внимателно и го запазете за бъдеща справка. I. Изглед на продукта LED Индикатор/Микрофон

Подробно

АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC STR-1МОЩНОСТ: 10,0 20,0 A Инструкция за монтаж и работа

АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC STR-1МОЩНОСТ: 10,0 20,0 A Инструкция за монтаж и работа ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC STR-1МОЩНОСТ: 10,0 20,0 A Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подробно