СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА ЛЕКСИКОЛОГИЯТА

Размер: px
Започни от страница:

Download "СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА ЛЕКСИКОЛОГИЯТА"

Препис

1 Емилия Пернишка (София) СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА ЛЕКСИКОЛОГИЯТА Abstract: The orientation of linguistics along the lines of cognitive, socio-linguistic, psycholinguistic and lingnocultural sciences should be reflected in the general lexicology course. All objects of this science should be viewed in these new aspects. Key words: lexicology, cognitive, sociolinguistic, linguocultural aspects Лексикологията е по-нова наука, но вече има сравнително дълга история, като се вземат предвид и редица семантични изследвания на думата от ХІХ в. Основните обекти дума, семантика на думата, изменение на значението са разгледани и означени още в древната философия, но известно е, че като наука лексикологията се обособява към средата на миналия век. Оттогава тя се развива и разнообразните проблеми се изясняват в монографии, сборници и дисертации. Традиционните дялове на лексикологията са свързани с въпросите за същността, семантиката и парадигматичните връзки на думата като езиков знак, за нейното съотнасяне с явленията от действителността и с понятията, за речниковия състав, основанията за неговото систематизиране и промените му във времето, с проблема за стилистично-емоционалните характеристики на думата, които предопределят предпочитанията към употребата на думите за определени комуникативни цели и др. Засега, особено у нас, основните категории и термини се представят предимно според психологическия, логическия и структурно-системния подход. В своето развитие лексикологията постепенно разширява обектите си и задълбочава изясняването на всяко от посочените основни явления. Тя претърпява влиянията на господстващи виждания и течения в езикознанието на ХХ в. Така най-напред под влияние на структурализма основно е ревизирано психологическото виждане за лексикалното значение като единен образ, отражение на понятието за означения референт или денотат. През те г. се развива схващане за лексикалното значение като съвкупност от семантични признаци (семи), намиращи се в определена йерархия и свързани съответно с обективни или субективни, конотативни признаци на означаемото, организирани във вътрешна семна структура и йерархия (Йелмслев, Якобсон, Прието, Косериу, Найда, Кац и Фодор, Лайънз, Новиков, Гак и др.). Създават се различни типологии на семите и различни техники за компонентен анализ. От тази гледна точка се задълбочава изследването и на полисемията, и на 13

2 системните връзки на думите в т.нар. семантични полета. Интересът към тях е свързан главно със структурирането им. Езикознанието от последните 3 4 десетилетия пренасочи вниманието от вътрешната структура на езиковия знак към неговата социална обусловеност и връзка с говорещата личност, с нейното субективно или по-обективно виждане на действителността и към познанието чрез знака. Съвременните философски и езиковедски школи задълбочиха погледа към психологията на езика с оглед към неговото създаване и роля в развитието на познанието, към използването на съответни форми и смисли в комуникацията, към възможността да се разпознават или опознават народите, епохите, социалните общности, дори личностите чрез езика (идиолекта) си. Думата стана интересна като когнитивен механизъм, средство за кодиране и трансформация на информация (Кубрякова и др. 1996: 53 55), а не като отражение на действителността. Основната промяна в този план е свързана с внимание не към езиковото явление само по себе си, а към връзката му с човека, към ролята на човека за езика и на езика за човека. Насочването на лексикологията към човека се предхожда от общото развитие на психологията и психолингвистиката, социолингвистиката, антропологията. Известно е, че търсенето на връзка на езика с човека се засилва от възраждането на Хумболтовите идеи за народния дух в езика, които се противопоставят на математизирането на езика в структуралистките изследвания. По-рано в Русия А. А. Потебня, също под влияние на Хумболт, разсъждава доста върху психологическите процеси при създаване на понятията. Още поблизо до когнитивния подход е Бодуен де Куртене, когато изказва съвсем съвременната мисъл, че От езиковото мислене може да се извлече цялото своеобразно езиково знание от всички области на битието и небитието, за всички прояви на света и материалния, и нематериалния, а също индивидуалнопсихологическия и социалния, обществения. (Бодуен де Куртене 1963: 312). Новите аспекти в хуманитаристиката и общото езикознание социолингвистика, психолингвистика, когнитивна лингвистика, лингвокултурология (като част от когнитивния аспект), както и прагмалингвистика безспорно имат място и в лексикологията (включително и в изследванията на фразеологията). Те присъстват в изследването на редица нейни по-конкретни обекти, като напр. изразните средства на различни социални говори, на неологизмите и техния специфичен характер във всяка епоха, в когнитивни или лингвокултурни изследвания на означението и виждането на различни понятия по различен начин от отделни народи. Тезата на настоящото изложение е, че насоката и постиженията на отделни съвременни лексиколожки изследвания, ориентирани към посочените по-нови и най-нови изследователски подходи в езикознанието, трябва да се отразят и на общия курс по лексикология. 1) Така напр. традиционно основното понятие за думата лексема се разглежда от логическа и психологическа гледна точка като знак с три (според 14

3 Огден-Ричардс и Фреге) или четири страни (по Лайънз, според когото съдържанието на знака S се уточнява като ориентирано към денотат и към референт, за да се различи общата отнесеност на знака към денотата от конкретната референцията, отнасянето му към определен конкретен обект). С оглед на идеята, че в словесния знак се съдържа мисловна информация, концепт, свързан не само с денотата и неговите признаци, но и с концептосферата на социума, в който той възниква, лексемата следва да се разглежда като познавателен и лингвокултурен феномен, в чиято изначална словообразувателна мотивация, както и в актуалното лексикално значение се отразява виждането на народа за признаците на означаемото, стихийното познание за света, опитът и историческата му памет. Освен това в когнитивен план съдържанието на знака се разглежда като структура от ядро и периферия (Е. С. Кубрякова, З. Д. Попова, В. Н. Телия, И. А. Стернин и др.), при което в ядрото се различават не само граматичен и понятийно-предметен (денотативен), но и конотативен компонент (Алефиренко 1999), съдържащ емотивни, експресивни и стилистични и др. микрокомпоненти (вж. Драгичевич 2007: 57). Този аспект на думата е особено значим в когнитивен и лингвокултурен план. Конотацията е прагматиката на думата. За разлика от денотацията, тя е по-субективна свързана е с личния опит, със социалната среда, с епохата и културата и дори с даден контекст. В думите на един език в най-значителна степен се изявяват уникалните, националноспецифичните смисли, нюанси и признаци, най-често свързани с оценка за всеки и всичко (по Ю. Д. Апресян узаконена в даден език оценка за определен обект от действителността, определено име, название, вж. Апресян 1995: 159). Тази оценка е традиционно формирана за определен езиков колектив или национален език и е свързана с морално-етически норми за човешкото поведение, за добро и зло, за правилно и неправилно. Отбелязва се, че конотацията е национална, самобитна и уникална за всеки един език. От гледище на семиотиката конотацията се определя най-общо като пресичане на езиков знак (на лексикосемантично равнище дума) със знак от друга знакова система езикова (същия или друг език) или друга изкуство, наука, обществен живот, политически явления, нашумели в даден период събития или други прояви. (Срв. оценъчното противопоставяне на Бай Ганьо за чорба и супа и художествените конотации и изводи за образа от него, както и лингвокултурните за мястото и употребата на двете думи в българския език през съответното време; също напр. съвременните политико-социални конотации на думи като мутра, борец, борче и под., в сравнение с липсата на подобни конотации на двете думи преди 20 г. и подчертано положителните при борец). Следва да се отбележи и социолингвистичната значимост на думата, която определя предпочитането и употребата на дадена лексема в по-широки или по-тесни среди; също възможността с определени свои особености тя да бъде показател на идиолекта на отделната личност. Така че е нужно да 15

4 се отчете и нейният прагмалингвистичен план, като се уточни доколко той се проявява във формата, в конкретното съдържание или в текста и контекста на комуникацията. Същите аспекти трябва да определят изясняването и на останалите лексикални и семантични категории в общата лексикология, като се посочат възможностите и предимствата на структурно-системния, когнитивния и лингвокултуроложкия подход, които взаимно се допълват, без да се противопоставят. 2) Лексикалното значение и неговите изменения, проявите на полисемията и техните разновидности са не само логически, но преди всичко когнитивни явления. В реалния живот на думата в комуникацията тя не само означава, а показва откритите от говорещия връзки, сходства и взаимоотношения между понятията, които дават основания за използване на едно и също средство за означение на най-различни по същност денотати. Полисемията е изключително показателно явление а) за наблюдателността на номинатора при откриване на типични или неочаквани признаци на сходство или други пространствени, причинни и т.н. зависимости между нещата, както и за богатството, дори неизчерпаемостта от такива признаци. (Така напр. на пръв поглед изненадващо е означаването в български, а и в други славянски езици, на обективния признак пълна тишина със субективното качество глухота (глухо място, глухи улици, полето оглушава и под., шумът заглъхва). Особено перспективно за когнитивния план на лексиката е изследването на метафорологията, на което се посвещават многобройни конкретни разработки. б) Когнитивната насоченост води до установяване на създадените в националното и общочовешкото познание концептуални системи, чрез които се развиват вторични названия, богати на конотации, без да се претрупва езикът с нови форми. Установяването на безспорна системност в семантичните прояви е част от цялото пренасочване на лексикологията към познавателните процеси, които се осъществяват в езиковото мислене. 3) В един общ курс по лексикология, ориентиран когнитивно и лингвокултурно, трябва да се обърне особено внимание на ономасиологията, която по принцип отсъства в традиционните курсове. Този дял на науката се съотнася с традиционните дялове за систематизиране на лексемите в семантични полета и е на границата между проблемите на семантиката (семасиологията) и проучването на речниковия състав. Чисто семантичната класификация на лексемите се основава на денотативната семантика на думите, а ономасиологичният план дава възможност да се обособят концептуалните сфери в дадена лексика. Класификационните групи се обособяват концептуално, като следват извънезиковата таксономия на нещата, явленията, действията и процесите, отразена и съхранена в българския език, както и от по-далечните или по-близки връзки между тях. В така обособените концептосфери се откроява няколко вида информация: а) от една страна, на означените в езика, вербали- 16

5 зираните концепти. За разлика от марксическата, съвременната наука твърди, че има и невербализирани концепти. По-точно е, може би, според мен, да се каже, че в своята собствена езикова картина на света всеки народ включва свои понятия и не забелязва, не отделя и не назовава други, които нямат необходимата ценност за него. Това може да се потвърди главно при съпоставка на езиковите средства в различни езици или диалекти, където наблюдаваме знакове за дадени понятия в единия, които липсват в другия (напр. разграничението в български на хълм, рид, хребет, бърдо, които не всеки език отделя, разликата на диалектно равнище между могила и диал. пръстнùца могила, от която се копае пръст, глина за битови нужди или между чернозем, смолица и клисак диалектизми за разграничаване на почви, които книжовната дума почва не означава). б) От друга страна, особено интересни са подбираните от конкретния език доловими от съвременно гледище (без непременно да се стига до етимологизация) мотивационни признаци за означение с домашни думи на заобикалящата действителност. Колкото и тези признаци да са разнообразни, може да се отбележат определени национални предпочитания. в) От трета страна, следва да се отбележи било богатството от домашни лексеми в дадена концептосфера, било, напротив, преобладаване в нея на заемки, което говори за бита и историята на народа, за наличие или отсъствие в този бит на определен кръг явления, за отношението към тези явления и др. Този проблем може да бъде изяснен и при систематизиране на лексиката в семантични полета. Така е напр. в българската лексика в сферата на битовата лексика за ястия, както и за редица явления от областта на културата, администрацията, различни изкуства и др., където значително преобладават заемките. Съответните концептуални системи са били много ограничени и бедно означени в нашия език. Ето защо заемките, както и концептите от различни източни и западни езици са го обогатили в културното му развитие. Напротив, много богатите концептосфери за действия и дейности, като движение, общуване, битови дейности, названия на лица по различен признак, на човешки качества, родствени връзки и др. са развити главно чрез домашни думи (глаголи, съществителни, прилагателни), които показват тънки разграничения и огромно афиксално богатство за осъществяването им. Освен на концептуалния аспект, в ономасиологията може да се отдели внимание и на лингвокултурния. Съобразно с него се отделят концептосфери за: имена на уникални явления от материалната култура, присъщи на дадения народ; на уникални явления от духовната култура или от обществения живот (танци, музика, вярвания и под.); отделят се също т.нар. културни думи (от рода на дружба, милосърдие, воля, душа), които нямат национална специфика, но се отличават с оригинални национални конотации, свързани било със словообразувателната мотивация (мотивационно ниво), било с лексикалното значение (собствено семантическо ниво), било с равнището на културната символика (Воробьeв 1997: 5). Изводите могат да се постигнат на равнището на микросемантиката отделните думи и значения. Но за да не е случаен и 2 70 години българска академична лексикография 17

6 субективен, анализът може да се базира и на макросемантиката, т.е. на целите концептосфери. 4) Концептуалният план, наред с по-строго семантичният, има значение и при разглеждане на някои системи от думи като синонимите, антонимите, семантичните полета и др. На първо място отново е интересът към определени концепти, от който зависи разгръщането или ограничеността на синонимията, както и богатството от понятия в някои семантични полета. При синонимите безусловно интересна става прагматиката на думата използването на определена лексема в комуникацията с оглед на нейни функционални характеристики стилистична принадлежност, емоционалност, образност и експресивност и свързаните с това семантични и други конотации. В семантичен план конотацията, допълнителните смисли и тук могат да произтичат от мотивиращите признаци и образ в структурата на думата. Така напр. синонимията на прилагателното безкраен безбрежен, необозрим, необятен, неизбродим, необхватен се постига въз основа на това, че назоваващият към виждането на признака край, липса на край добавя и признаци обхващане с поглед (необозрим) или с ръце (необхватен, необятен), невъзможност да се извърви нещо (неизбродим), също виждането за бряг (безбрежен). Те създават образност и приповдигната експресия на изразяването, което прави думите поетични. Същото може да се каже за синонимите на робство иго, тегло, ярем, окови, синджири, железа, букаи и за много други синонимни редове. Така че на първо място допълнителните смисли предопределят употребата на думите. Аналогична когнитивна или прагматично-конотативна информация се съдържа и в антонимите. Освен това обаче те имат важно значение за познанието и за особености на езика, показвайки какви концепти се противопоставят (предимно качества, дейности и действия, по-малко обстоятелства и др.) и как чисто логически (голям малък, дребен едър, започвам свършвам, близо далеч) или чрез езикови средства (забелвам добелвам, заглеждам доглеждам, но забулвам отбулвам, заболява ме отболява ме, жалостив безжалостен, англофил англофоб и т. н.). Интересно е, че с различни и обикновено немотивирани основи се означават основните логически противопоставяния, тези, които човекът в познавателната си дейност вероятно е установил най-напред било пространствени отношения (горе долу, близо далеч, тук там, преден заден и т.н.), било качества на предмети неодушевени и одушевени (голям малък, висок нисък, широк тесен, дълъг къс, дебел тънък, добър лош и т.н.), било действия (падам ставам, качвам се слизам, лягам ставам, идвам отивам, хващам пускам и др.). Психолингвистичен и прагматичен аспект (т.е. с оглед на координатите аз тук сега (Димитрова 2009: 165) представя изследването на лексеми и микросистеми, в семантиката на които концептите време и пространство са представени релативно, тоест от позициите на говорителя, слушателя или наблюдателя в пространството и времето, напр. назоваването на планетата 18

7 Венера в българския език като Вечерница, Зорница и Денница или наречията вечер, довечера, привечер; нощес, нощем, глаголи като идвам / дойда (тук, но и там) отивам / ида (там), пристигам заминавам и др. Заслужават отделно групиране лексеми, свързани с езикова демагогия, манипулация, лъжа, с езикова агресия и под. Обикновено отделно от конотацията се разглеждат експресивността и емоционалността, които също са част от прагматичната насоченост на лексикологията. С тези характеристики в езиков план се определя съвкупност от семантични и стилистични признаци на лексемата, които допринасят за изразяване на субективно отношение на говорещото лице или предизвикват субективно отношение у слушателя към съдържанието на казаното или към участниците в речевия акт (Божилова 2013). 5) Съвременната лексикология следва да ориентира не само в исторически, но в познавателен, лингвокултурен и социолингвистичен аспект и представянето на развитието на т. нар. речников състав цялостния активен лексикален фонд на езика. Промените, както и обогатяването му безусловно са в тясна зависимост от епохите, в които се развива животът на езиковата общност, от нейните връзки с други народи и тенденциите в културата, науката и идеологията на времето, от новостите в бита, науката, мисленето и т.н. Социални и обществени промени определят поява или изоставяне на определени лексеми или понятийни кръгове. Национални, регионални или глобални културни процеси влияят върху определени концептуални полета както и за заемане или силно развитие на структурни модели и форми за създаване на лексеми. Появата на неологизми като верижна реакция оказва влияние и за преосмисляне на думите, за промени в тяхната семантична структура и от там за преразпределяне и преструктуриране на цели семантични полета. Тоест социалните промени са тясно свързани и с вътрешноструктурни процеси в лексиката. Обогатяването на аспектите, в които се представят обектите на лексикологията не означава изоставяне на старите за сметка на новите. Освен това разнообразните гледни точки към лексикалните явления не могат да се отделят строго една от друга, защото в края на краищата изясняват многостранно съществуващите концепти в дадения език и формирането на тяхното съдържание. Би могло да се каже, че всяко от тези направления спомага за опознаване в цялата му сложност на необозримо и многопосочно явление като езика и по-конкретно лексемата като основен езиков знак. В заключение ще подчертая, че набелязаните аспекти трябва да намерят място в един общ курс по лексикология. Но освен такъв, възможно, макар и доста по-сложно е посредством всички тях да се осъществи и по-конкретно и пълноценно изследване на лексиката на даден език, като се осветлят в широк план нейните лексикосемантични характеристики и процеси, с оглед, разбира се, на определен период. 19

8 ЛИТЕРАТУРА Алефиренко 1999: Алефиренко, Н. Ф. Спорные проблемы семантики. Волгоград, Апресян 1995: Апресян, Ю. Д. Избранные труды. Т. ІІ. Интегральное описание языка и системная лексикография. Москва, Божилова 2013: Божилова, М. Прагматична и стилистична характеристика на българската лексика. // Лексикология и фразеология на българския език. София (под печат). Воробьев 1997: Воробьев, В. В. Лингвокултурология: теория и методы. Москва, Кубрякова и др. 1996: Кубрякова, Е. С., В. З. Демьянков, Ю. Г. Понкрац, Л. Г. Лузина. Краткий словарь когнитивных терминов. Москва, Димитрова 2009: Димитрова, Ст. Лингвистична прагматика. София, Драгичевич 2007: Драгиħевиħ, Р. Лексикологиjа српског jезика. Београд, Бодуен де Куртене 1963: Бодуен де Куртене, И. А. Избранные труды по общему языкознанию. Ч. І. Москва,

Sem 1

Sem 1 Дипломантски семинар Методология и изисквания към научните изследвания Методология на научните изследвания Всяко научно изследване е насочено към постигане на определени научни резултати, създаване на

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е за докторската дисертация ПОЗНАНИЕТО ЗА ЛЪЖАТА, ОТРАЗЕНО В ЕЗИКА (изследване върху идиоматиката на френския, румънския и българския

С Т А Н О В И Щ Е за докторската дисертация ПОЗНАНИЕТО ЗА ЛЪЖАТА, ОТРАЗЕНО В ЕЗИКА (изследване върху идиоматиката на френския, румънския и българския С Т А Н О В И Щ Е за докторската дисертация ПОЗНАНИЕТО ЗА ЛЪЖАТА, ОТРАЗЕНО В ЕЗИКА (изследване върху идиоматиката на френския, румънския и българския език) от Радостина Божидарова Захариева Предлаганата

Подробно

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Обучението по български език в IX клас

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА месец Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Кое къде е По колк

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА месец Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Кое къде е По колк ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА 1 Кое къде е 2 3 4 По колко са 5 По големина 6 По цвят и по вид Определя мястото на предмет, като използва горе, долу, отпред, отзад. Извършва

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стам

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стам Р Е Ц Е Н З И Я на дисертацията на Десислава Иванова на тема Обучение в компетентности за справяне с проблема съзависимост Рецензент: проф. Румен Стаматов Представената дисертация представлява актуално

Подробно

Руска филология

Руска филология -ви семестър (Практически курс I) 50 0 0 50 0 50 50 0 00 0 П Увод в литературната теория 75 5 0 0 0 5 5 0 0 7 И Увод в общото езикознание 75 5 0 0 0 5 5 0 0 7 И Факултативна дисциплина 5 5 0 0 0 5 5 0

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф.д-р ик.н. МИХАИЛ ДИНЕВ Петров, външен член на научното жури, научна специал

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф.д-р ик.н. МИХАИЛ ДИНЕВ Петров, външен член на научното жури, научна специал УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф.д-р ик.н. МИХАИЛ ДИНЕВ Петров, външен член на научното жури, научна специалност Счетоводна отчетност,контрол и анализ на стопанската

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

MergedFile

MergedFile РЕЦЕНЗИЯ по конкурса за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 2.1. Филология (Френски език - Лингвокултурология), обявен от Софийския университет Св. Климент Охридски в ДВ,

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ

РЕЦЕНЗИЯ РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "доктор", професионално направление 1.2 Педагогика, научна специалност: 1.3 Педагогика на обучението по... (методика на обучението

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова на тема: "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността

Подробно

Sem 2

Sem 2 Дипломантски семинар Основни етапи на научното изследване: избор на тема, цели и задачи, структура Някои основни етапи избор на тема на изследване + набелязване на основните цели и задачи съставяне на

Подробно

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 /

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / 88 55 01; info@swu.bg; www.swu.bg КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

УТВЪРДИЛ

УТВЪРДИЛ УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 7. клас ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ

РЕЦЕНЗИЯ РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд на тема Процеси на номинализация и декомпозиция на предиката в сръбския и българския книжовен език от края на XIX и началото на XX век дисертант: Мартин Стефанов Съдържание

Подробно

ИДЕНТИЧНОСТ Важно е да се разграничават различните философски концепции за идентичност. Като формална характеристика и връзка, като например във езико

ИДЕНТИЧНОСТ Важно е да се разграничават различните философски концепции за идентичност. Като формална характеристика и връзка, като например във езико ИДЕНТИЧНОСТ Важно е да се разграничават различните философски концепции за идентичност. Като формална характеристика и връзка, като например във езиковата философия и математиката, или дали става въпрос

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология

1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология 1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология и принципът на релевантността за присъждане на образователната

Подробно

Входящи тестове

Входящи тестове Ученици правят истории от думи в картини на Майстора и бабините ракли С думи открити в картини на Майстора или в предмети от бабините ракли, свои истории съставяха учениците включени в проекта Приятно

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Мариана Янева, шифър: 05.02.18 Икономика и управление (Туризъм) Относно: дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен доктор по научната специалност Икономика

Подробно

СТАНОВИЩЕ за дисертацията на Силвия Басева Архитектурният пейзаж в българската живопис (60-те 80-те години на ХХ-ти век) за присъждане на о.н.с. докто

СТАНОВИЩЕ за дисертацията на Силвия Басева Архитектурният пейзаж в българската живопис (60-те 80-те години на ХХ-ти век) за присъждане на о.н.с. докто СТАНОВИЩЕ за дисертацията на Силвия Басева Архитектурният пейзаж в българската живопис (60-те 80-те години на ХХ-ти век) за присъждане на о.н.с. доктор от доц. д-р Бойка Доневска, катедра Изкуствознание,

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО Галина Колева Станева ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Образование и квалификация Специализация Общ и учителски стаж 38 Заемана длъжност Учебни дейности Галина Колева Станева Висше образование - Бакалавър

Подробно

Функции на предразсъдаците

Функции на предразсъдаците ФУНКЦИИ НА ПРЕДРАЗСЪДАЦИТЕ 1.Адаптивна фунция-предразсъдаците правят възможна бързата адаптация към съответните житейски условия.с тяхна помощ личността полесно бива призната в социалната среда,като се

Подробно

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Вид урочна единица ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. дн Иванка Мавродиева-Георгиева, СУ Св. Климент Охридски, член на научно жури със Заповед на Ректора на УНСС 394 от г. От

СТАНОВИЩЕ от проф. дн Иванка Мавродиева-Георгиева, СУ Св. Климент Охридски, член на научно жури със Заповед на Ректора на УНСС 394 от г. От СТАНОВИЩЕ от проф. дн Иванка Мавродиева-Георгиева, СУ Св. Климент Охридски, член на научно жури със Заповед на Ректора на УНСС 394 от 05.03.2019 г. Относно материалите, представени за присъждане на ОНС

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

Microsoft Word - horeografia klas

Microsoft Word - horeografia klas УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ХОРЕОГРАФИЯ за IX-XII клас ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА, утвърде със заповед РД 09-154, 04.02.2005 г. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ОБЛАСТ Целта и задачите културно-образователта

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ

РЕЦЕНЗИЯ РЕЦЕНЗИЯ от проф. дфн Стефка Петрова за ЛЕКСИКАЛНО-СЕМАНТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАИМЕНОВАНИЯТА НА ДЪРВЕСНО-ХРАСТОВИТЕ РАСТЕНИЯ С ЯДИВНИ ПЛОДОВЕ В РУСКИЯ И БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК Дисертация от ГАННА ВАДИМИВНА

Подробно

Уведомление,

Уведомление, С Т А Н О В И Щ Е от Доц. д-р Иван Стоянов Александров, д.пс. Медицински университет Проф. д-р Параскев Стоянов Варна. По отношение заповед на ректора на ВСУ Черноризец Храбър 1495 от 16.11.2017 г за включване

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

СТАНОВИЩЕ От проф. д.пс.н Павел Ангелов Александров Относно: Дисертационният труд на тема "Семейни роли и семейни ценности" в арабската култура. Автор

СТАНОВИЩЕ От проф. д.пс.н Павел Ангелов Александров Относно: Дисертационният труд на тема Семейни роли и семейни ценности в арабската култура. Автор СТАНОВИЩЕ От проф. д.пс.н Павел Ангелов Александров Относно: Дисертационният труд на тема "Семейни роли и семейни ценности" в арабската култура. Автор: Лиляна Ангелова Славчева - Катедра Обща, експериментална

Подробно

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и науч

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти за присъждане на образователната и науч СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и научна степен доктор на Яна Красимирова Събева, редовен

Подробно

Български език и руски език

Български език и руски език Учебен план на специалност Български език и руски език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно