Р Е Ш Е Н И Е. от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Размер: px
Започни от страница:

Download "Р Е Ш Е Н И Е. от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ"

Препис

1 Р Е Ш Е Н И Е Ц-15 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., като разгледа искане с вх. Е от г. от министъра на енергетиката по чл. 21, ал. 1, т. 8г от Закона за енергетиката, установи следното: В Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията) е постъпило искане с вх. Е от г. от министъра на енергетиката по чл. 21, ал. 1, т. 8г от Закона за енергетиката (ЗЕ) за определяне за срока до края на действащия ценови период, а именно: г., на размер от приходите на Фонд Сигурност на електроенергийната система (ФСЕС, Фонда), с които да се покрият разходи по приети от Министерския съвет на Р България програми, във връзка с: 1. Приемане от Министерски съвет на решение за изменение на Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия с подпомагане с фиксирана сума на един MWh, одобрена с Решение 30 на Министерския съвет от г., изменена с Решение 105 на Министерския съвет от г. и с Решение 202 на Министерския съвет от г., по т. 1, с което компенсирането на небитовите крайни клиенти ще продължи и през м. май 2022 г., с индикативен бюджет 173 млн. лв.; 2. Прието Решение 202 на Министерския съвет от г., по т. 1, 2 и 3, с което са изменени съответно Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия с подпомагане с фиксирана сума на един MWh, одобрена с Решение 30 на Министерския съвет от г., изменена с Решение 105 на Министерския съвет от г., Програмата за компенсиране на разходите на операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи за закупуване на електрическа енергия, потребена за технологични разходи, одобрена с Решение 893 на Министерския съвет от г., изменена с Решение 92 на Министерския съвет от г., и Програмата за компенсиране на битови клиенти на природен газ и топлофикационни дружества, използващи като основно гориво природен газ, с подпомагане с фиксирана сума на един MWh, одобрена с Решение 31 на Министерския съвет от г., изменена с Решение 93 на Министерския съвет от г., като е продължено действието на тези програми за м. април 2022 г., с изчислени разходи за компенсации в размер на не повече от 500 млн. лв., в които са включени и необходимите средства, надвишаващи одобрените лимити за разходите за м. март 2022 г.; 3. Прието Решение 202 на Министерския съвет от г., по т. 5, с което е одобрена Програма за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия за м. април 2022 г. с индикативен бюджет 16 млн. лв. стр. 1 от 5

2 Министърът на енергетиката е посочил, че след направен преглед и потвърдена възможност за авансово внасяне на дължими за 2022 г. суми към ФСЕС от дружествата от структурата на Български енергиен холдинг ЕАД е установено, че прогнозните вноски към ФСЕС за 2022 г. са, както следва: от АЕЦ Козлодуй ЕАД общо за 2022 г. в размер на хил. лв., платени до г. в размер на хил. лв.; от ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД общо за 2022 г. в размер на хил. лв., платени до г. в размер на хил. лв., остатък в размер на хил. лв.; от Национална електрическа компания ЕАД общо за 2022 г. в размер на хил. лв., платени до г. в размер на хил. лв., остатък в размер на хил. лв.; от Електроенергиен системен оператор ЕАД общо за 2022 г. в размер на хил. лв., платени до г. в размер на хил. лв.; от Булгартрансгаз ЕАД общо за 2022 г. в размер на хил. лв., платени до г. в размер на хил. лв., остатък в размер на хил. лв., или общо за горните дружества: общо за 2022 г. в размер на хил. лв., платени до г. в размер на хил. лв., остатък в размер на хил. лв. КЕВР с писмо с изх. Е от г. е изискала от ФСЕС информация за прогнозните приходи и разходи до г., в т.ч. и направените разходи по чл. 36б, ал. 1, т. 4 от ЗЕ за компенсации за електрическа енергия и/или природен газ по приети от Министерския съвет програми за предоставяне на компенсации, свързани с цените на електрическата енергия и/или природния газ, както и за прогнозния паричен поток на Фонда до г.. В тази връзка, Фондът с писмо с вх. Е от г. е предоставил исканата информация. Същият с писмо с вх. Е от г. е предоставил актуализирана информация за прогнозния паричен поток на Фонда до края на ценовия период г г. След разглеждане на данните и документите по горното искане се установи следното: Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 8г от ЗЕ Комисията по искане на министъра на енергетиката определя за срок до края на съответния ценови период размер от приходите на ФСЕС, набрани чрез средства от: вноски във Фонда в размер 5 на сто от съответните приходи чл. 36е, ал. 1 от ЗЕ; приходи, получени от търговете за продажба на квоти по Закона за ограничаване изменението на климата (ЗОИК), които се използват за развитие на възобновяеми енергийни източници; приходи от лихви, включително по просрочени плащания на вноските; дарения; приходи от статистически прехвърляния на енергия от възобновяеми източници, които се използват за развитие на възобновяеми енергийни източници и приходите от цената, чрез която се компенсират разходи за задължения към обществото и невъзстановяеми разходи по смисъла на ЗЕ, с който размер от приходите на ФСЕС да се покриват разходи за компенсации за електрическа енергия и/или природен газ по приети от Министерския съвет програми за предоставяне на компенсации, свързани с цените на електрическата енергия и/или природния газ, при наличие на средства, надвишаващи разходите на Фонда за съответния ценови период. По силата на чл. 21, ал. 1, т. 8г, изр. второ от ЗЕ, в този случай не се прилагат процесуалните норми на ЗЕ, изискващи провеждане от КЕВР на открито заседание и обществено обсъждане по реда на чл. 13, ал. 5 от ЗЕ, съответно на чл. 14 от ЗЕ. Според чл. 36б, ал. 1, т. 4, изр. второ от ЗЕ бюджетът на съответната програма на Министерския съвет за предоставяне на компенсации се формира от приходите на Фонда от целево предоставени средства от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на енергетиката за изпълнение на такива програми на Министерския съвет и/или от определените от КЕВР средства по чл. 21, ал. 1, т. 8г от ЗЕ. С Решение Ц-10 от г. КЕВР е определила към края на ценовия период г., сума в размер на хил. лв. от приходите по чл. 36д, ал. 1, т. 1 7 от ЗЕ стр. 2 от 5

3 на ФСЕС. В тази връзка, към момента са настъпили нови факти и обстоятелства, а именно: отчетни данни за месеците март, април и май на 2022 г. на приходите и разходите по бюджета на Фонда, както и актуализирана прогноза за разходите на Фонда до края на ценовия период г г. По своята същност, това са нови обстоятелства по смисъла на чл. 99, т. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Същите се явяват и предпоставка за изменение на влязлото в сила неоспорено пред съд Решение Ц-10 от г. на КЕВР арг. от чл. 99 от АПК. Приходи на ФСЕС за ценовия период г г. Анализът на прогнозните приходи на Фонда за ценовия период г г показва, че към г. ФСЕС ще генерира прогнозни приходи по чл. 36д, ал. 1, т. 1-7 от ЗЕ в размер на хил. лв., представени в следващата таблица: Приходи до края на регулаторния период Приходи от вноски по чл. 36е, ал. 1 от ЗЕ Приходи от CO2 квоти по ЗОИК, чл. 36д, ал. 1, т. 2 от ЗЕ Приходи от цена за задължения към обществото чл. 36д, ал. 1 т.7 от ЗЕ Преходен остатък по сметка от минали години освободен от МФ Сметка по чл. 36к от ЗЕ (излишъци към г.) Корекция за приходи за бъдещи периоди 6 (относими за периода г г.) В горните приходи не са отразени авансовите суми за 2022 г. към ФСЕС от дружествата от структурата на Български енергиен холдинг ЕАД, които се отнасят за бъдещи периоди извън настоящия ценови период, в размер на хил. лв. Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 8г от ЗЕ регулаторът определя за срок до края на съответния ценови период размер от приходите по чл. 36д, ал. 1, т. 1 7 от ЗЕ на Фонд Сигурност на електроенергийната система, с който да се покриват разходи по чл. 36б, ал. 1, т. 4 от ЗЕ при наличие на средства, надвишаващи разходите на Фонда за съответния ценови период, следователно при упражняване на това свое правомощие Комисията не следва да отчита приходи относими към следващи ценови периоди, а влиянието им се отчита единствено при паричния поток на ФСЕС. В горните приходи не са отразени и средствата от целеви трансфер от Министерство на енергетиката в размер на хил. лв. предвид обстоятелството, че те представляват приход по чл. 36д, ал. 1, т. 8 от ЗЕ и не попадат в обхвата на правомощието на КЕВР по чл. 21, ал. 1, т. 8г от ЗЕ. Разходи на ФСЕС ценовия период г г. Анализът на прогнозните разходи на ФСЕС за регулаторния период показва, че след покриване на всички разходи за първата половина на регулаторния период, Фондът ще извърши прогнозни разходи в размер на около хил. лв. за втората половина, формирани като прогнозни разходи за компенсации на обществения доставчик, определени с Решение Ц-27 от г. на КЕВР, в размер на хил. лв., прогнозни разходи за премии на производители от възобновяеми енергийни източници и от високоефективно комбинирано производство в размер на хил. лв., както и установен с Решение Ц- 10 от г. излишък от хил. лв., с които Фондът извършва плащания по програмите за компенсиране, одобрени от Министерски съвет. Баланс между приходи и разходи за ценовия период г г. стр. 3 от 5

4 Във връзка с горното, до края на регулаторния период разликата между приходите и разходите относими към г. се очаква да възлезе на около хил. лв., при условие, че се запазят заложените в прогнозата параметри, като след отчитане на установения с Решение Ц-10 от г. излишък от хил. лв., с които Фондът извършва плащания, към настоящия момент по програмите за компенсиране, одобрени от Министерски съвет, допълнителните приходи, които могат да се използват за компенсации по чл. 36б, ал. 1, т. 4 от ЗЕ са в размер на хил. лв. Приходи във ФСЕС към края на регулаторния период ( г.), които могат да се използват за компенсации по чл. 36б, ал. 1, т. 4 от ЗЕ Във ФСЕС към края на регулаторния период ( г.) ще се натрупат средства в прогнозен размер на около хил. лв. Тази сума е формирана от средства по чл. 36д, ал. 1, т. 8 от ЗЕ хил. лв. и прогнозни средства, определени по чл. 21, ал. 1, т. 8г от ЗЕ хил. лв. Общ баланс във ФСЕС към г. (хил. лв.) Налични средства към Преходен остатък Резултат от г. до г Общо (преди целево предоставени средства от държавния бюджет чрез бюджета на МЕ) Средства от държавния бюджет чрез бюджета на МЕ Средства, определени с предишно решение (Решение Ц-10 от г.) Допълнителните приходи, които могат да се използват за компенсации по чл. 36б, ал. 1, т. 4 от ЗЕ Важно уточнение за точността на всички изчисления Следва да се има предвид, че горните изчисления са прогнозни и базирани на данни, които през последните няколко месеца се характеризират с изключителна волатилност (борсова цена на електрическа енергия, цена на квоти за въглеродни емисии, прогнозни количества произведена енергия, прогнозни количества на потреблението за периода май 2022 г. юни 2022 г. и т.н.). В тази връзка, съществува възможност за сериозни отклонения в тези параметри, което ще промени базата на горните изчисления, както и получения прогнозен размер на натрупаните средства във ФСЕС към края на регулаторния период ( г.). Предвид гореизложеното и на основание чл. 99, т. 2 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8г от Закона за енергетиката КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Р Е Ш И: Изменя свое Решение Ц-10 от г., като определя към края на ценовия период г., сума в размер на хил. лв. от приходите по чл. 36д, ал. 1, стр. 4 от 5

5 т. 1 7 от Закона за енергетиката, които надвишават разходите на Фонд Сигурност на електроенергийната система за ценовия период г г. Решението подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок пред Административен съд София град. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: ИСКРА СТАЙКОВА стр. 5 от 5

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10;тел.: 988 24 98; 935 96 13; факс: 988 87 82 РЕШЕНИЕ Ц от...06.2015 г. ПРОЕКТ На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 8а във връзка

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел. 988 24 98; 9359 613, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 045 от 27.12.2010 г. Държавната комисия за енергийно и водно

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 17 от 28.03.2013 г. Държавната комисия за енергийно

Подробно

Microsoft Word - res_c11_2014.doc

Microsoft Word - res_c11_2014.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц -11 от 30.06.2014 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО

Подробно

Microsoft Word - res_c16_09.doc

Microsoft Word - res_c16_09.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.:988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 16 от 28.05.2009 г. на закрито заседание, проведено на 28.05.2009

Подробно

Microsoft Word - res__.doc

Microsoft Word - res__.doc ДЪРЖАВНА ОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. няз Дондуков 8-10, тел. 988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 076/18.12.2008 г. ДЪРЖАВНАТА ОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Ц-21 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа пис

Р Е Ш Е Н И Е Ц-21 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа пис Р Е Ш Е Н И Е Ц- от.0.0 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на.0.0 г., след като разгледа писмо с вх. Е-0-- от 0.0.0 г. от Фонд Сигурност на електроергийната система

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 044 от 27.12.2010 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

Microsoft Word - res_c36_09.doc

Microsoft Word - res_c36_09.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 36 от 26.10.2009 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа в

Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., след като разгледа в Р Е Ш Е Н И Е Ц - 10 от 01.06.2017 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на 01.06.2017 г., след като разгледа влязло в сила Решение 3907 от 08.06.2016 г. на Административен

Подробно

vazrajenia

vazrajenia КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 14 от 30.03.2015 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО  РЕГУЛИРАНЕ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 95 96 1, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц -025 от 14.06.2010 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовното заседание на Общински съвет Исперих ПРОТОКОЛ 41 от г. РЕШЕНИЕ 461 На основание чл. 21, ал.2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовното заседание на Общински съвет Исперих ПРОТОКОЛ 41 от г. РЕШЕНИЕ 461 На основание чл. 21, ал.2 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовното заседание на Общински съвет Исперих ПРОТОКОЛ 41 от 01.02.2018г. РЕШЕНИЕ 461 На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 2, 5, 6, чл. 52, ал.1

Подробно

Microsoft Word - res_c01_10.doc

Microsoft Word - res_c01_10.doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 935 96 13, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 01 от 18.01.2010 г. на закрито заседание, проведено на

Подробно

ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато

ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато инвестицията за изграждането на енергиен обект за

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков 8-10, тел.: 02/988 24 98, 02/935 96 13, факс: 02/988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 9 от 16.03.2015 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

Подробно

ДО

ДО ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков 8-10; тел.: 02 988 24 98; 02 935 96 13; факс: 02 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 28 от 12.08.2013 г. на закрито заседание,

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 9359 613, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е С- 06 от 11.04.2011 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е И2-Л-058 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., като разгледа заяв

Р Е Ш Е Н И Е И2-Л-058 от г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на г., като разгледа заяв Р Е Ш Е Н И Е И2-Л-058 от 13.12.2018 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на 13.12.2018 г., като разгледа заявление с вх. E-ЗЛР-И-31 от 20.07.2018 г. на Топлофикация

Подробно

Microsoft Word - RES_HEAT_ doc

Microsoft Word - RES_HEAT_ doc ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел. 9359 613, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 010 от 28.06.2006 г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 30, ал. 1,

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2019 г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл.

Подробно

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди

І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсиди І. По приходите: И Н Ф О Р М А Ц И Я за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.12.2016 г. 1. Общо постъпили приходи във ВСС (в т.ч. субсидия от МФ, ОПАК) 404,675 млн.лв. 1.1. Структура на приходите:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2018 г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл.

Подробно

FORMI2005-BGTRANS-TPP.xlk

FORMI2005-BGTRANS-TPP.xlk Счетоводен баланс на БГ ТРАНС ООД град Стара Загора Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1,

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, Р Е Ш Е Н И Е. от..2019 г. ПРОЕКТ ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПРОЕКТ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2016 година ЗА изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет М И Н И С Т

Подробно

ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗЕМАНИЯТА НА ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Тодор Матев Директор Продажби на дребно ЧЕЗ Електро България АД гр. София 6 юни

ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗЕМАНИЯТА НА ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Тодор Матев Директор Продажби на дребно ЧЕЗ Електро България АД гр. София 6 юни ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗЕМАНИЯТА НА ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Тодор Матев Директор Продажби на дребно ЧЕЗ Електро България АД гр. София 6 юни 2017 КОНФЕРЕНЦИЯ: Превенция на проблемните плащания

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от.. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22, ал.

Подробно

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/ web: www

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/ web: www ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2960 с. Гърмен, тел.: 07523/20-40 и 20-47, факс: 07523/31-79 e-mail: obs_garmen@bifex.bg, web: www.garmen.bg ДОКЛАД Относно : Приемане бюджети на обшина

Подробно

Microsoft Word - OBIASN.PRIHODI I RAZHODI.doc mf.doc

Microsoft Word - OBIASN.PRIHODI I RAZHODI.doc mf.doc ОБЩИНА РАДНЕВО ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 31.03.2014 г. Към 31.03.2014 г. приходите по бюджета на

Подробно

ДО

ДО ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от TEMEНУЖКА ПЕТКОВА Министър на енергетиката ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за управление

Подробно

Backup of Backup of GSO_2004_himcomers.xlk

Backup of Backup of GSO_2004_himcomers.xlk Счетоводен баланс КЪМ 31.12.2005Г. РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални активи 1. Сгради и конструкции

Подробно

Microsoft PowerPoint - Ivanka Dilovska.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ivanka Dilovska.ppt [Compatibility Mode] 1 НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПАЗАРНИЯ МОДЕЛ: Емисии и интеграция на ВЕИ София, 22.11.2012 Иванка Диловска Председател на Управителния съвет на Институт за енергиен мениджмънт 2 Баланс ВЕИ - Електроенергиен

Подробно

GSO_2005_odit.AGROMEL.xls

GSO_2005_odit.AGROMEL.xls Счетоводен баланс на "АГРОМЕЛХРАН КОМЕРС" АД, град Стара Загора Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни

Подробно

№ В – Дк – ………

№ В – Дк – ……… ПК ПК1 ПК2а ПК2б ПК2в ПК3 ПК4а ПК4б ПК5 ПК6 ПК7а ПК7б Коефициент Qр - в бизнес плана на Водоснабдяване и канализация - Сливен ООД за периода 2017 2021 г. не са прогнозирани бъдещи разходи за нови обекти

Подробно

VC2005_311205

VC2005_311205 Сума ( хил.лв) Сума (хил. лв) Раздели, групи, статии текуща Раздели, групи, статии предходна год. текуща год. предходна год. год. а 1 2 а 1 2 I. Дълготрайни материални активи 1. Земи (терени ) 1 559 1.

Подробно

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ П Р О Т О К О Л 52 София, 17.03.2017 година Днес, 17.03.2017 г. от 10:20 ч. се проведе закрито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР, Комисията), ръководено от председателя доц.

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Н А Р О Д Н О С Ъ Б Р А Н И Е Проект З А К О Н за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. (Обн., ДВ, бр. 106 от

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н

Р Е Ш Е Н И Е. от г. ПРОЕКТ На основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране н Р Е Ш Е Н И Е. от..2017 г. ПРОЕКТ На основан чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2, във връзка с чл. 11, ал. 1, чл. 12 и чл. 14, ал. 1 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 22,

Подробно

ДО ПРОФ

ДО ПРОФ ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 014 от 12.02.2007 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 25 от г. РЕШЕНИЕ 272 На основание чл. 21, ал.2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 25 от г. РЕШЕНИЕ 272 На основание чл. 21, ал.2 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 25 от 27.1.2017г. РЕШЕНИЕ 272 На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 2, 5, 6, чл. 52, ал.1

Подробно

ДО

ДО КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Ал. Дондуков 8-10, тел.: 02/988 24 98, 02/935 96 13, факс: 02/988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц 38 от 09.11.2015 г. КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно