АНАЛИЗ НА ПРАКТИКАТА ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Размер: px
Започни от страница:

Download "АНАЛИЗ НА ПРАКТИКАТА ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ"

Препис

1 Център на НПО в Разград АНАЛИЗ НА ПРАКТИКАТА ЗА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ноември 2009г. През месец октомври 2008 г. беше приет Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, който влезе в сила от 1 януари 2009г. Законът е много нов нормативен акт без реално приложение и практика до момента. В края на месец март същата година законът беше променен спешно по предложение на депутатите Татяна Дончева и Венелин Узунов от групата на БСП. Резултатът е свиване на приложното поле на обхват на задължените субекти да подават декларации и премахване на възможността подателите на сигнали да бъдат страна в едно административно производтсво. В тази връзка за ускоряване практическото приложени на закона е препоръката на Европейската комисия да се осигури ефективно прилагане на приетото наскоро законодателство за конфликт на интереси посредством изготвянето на насоки за прилагане и централна система за докладване 1 Според Програма достъп до информация През април 2009 г. бяха обнародвани изменения и допълнения в закона, които не бяха подготвени на основата на анализ на практиката по прилагането му. Повечето от тях не подобряват режима. Отстъпление в сферата на прозрачността е допуснато с изменението на чл. 3, т. 25. Свиването на задължението за избягване на конфликт на интереси в администрацията само до служители, които изпълняват действия по управление, разпореждане, регулиране или контрол, поставя извън приложното поле на закона голям брой държавни служители, заемащи експертни длъжности. Естествено, съответно обеднява и обемът на прозрачност на данни относно тези служители. Схващането, че задължението за избягване на конфликт на интереси е само за част от работещите в сферата на държавната служба е неразбираемо, несъответно на достиженията на демократичните страни и вредно за обществения интерес от прозрачна и почтена администрация. 2 Съгласно чл.4 ал.1 от Закона Лицата, заемащи публични длъжности, изпълняват задълженията си честно, почтено, отговорно и безпристрастно. Те носят отговорност пред гражданите и пред органите, които са ги избрали или назначили. (ал.2) 1 ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка, стр.8, г., Брюксел 2 Доклад Състоянието на достъпа до информация в България 2008, стр.20, София 2009г.

2 Сериозен проблем на публичната власт в България са икономическите или политически отношения, които пораждат основателни съмнения в тяхната безпристрастност и обективност. Обществото е особено чувствително към поведението и дейността на публичните избраници. Ние, като граждани, сме особено чувствителни и трябва да бъдем взискателни към публичните задължения на обществените служители. Брачното съжителство, бизнесотношенията, политическата ангажираност, когато са налице между публични личности в една общност, създават конфликт на интереси. Те трудно могат да бъдат избегнати, ако към тях се отправят подозрения за пристрастност, необективност и неморалност. Много е важно авторите на сигналите да бъдат задължително страна в съдебните дела за конфликт на интереси, защото само тогава ще бъде защитен истински общественият интерес. Съдебните дела в Административен съд Разград бяха заведени след внесени доклади за конфликт на интереси от Комисията към Общински съвет Разград. В началото на месец февруари 2009г. Центъра на НПО в Разград разпространи сигнали за конфликт на интереси за Кмета на Разград и 8 общински съветници. Ние започнахме да наблюдаваме съдебната система през 2004г., като до момента сме осъществили шест проекта и сме издали четири доклада за подкрепа на съдебната реформа. Административният съд в Разград не си направи отвод и прие за разглеждане друго съдебно дело за конфликт на интереси срещу отказ на Окръжния прокурор Огнян Дамянов. Как можем ние, гражданите, да очакваме независимо правосъдие, ако делата се разглеждат от семействата на магистратите на принципа ти на мене аз на тебе? Ние наричаме това явление семейно правосъдие. Съдия Таня Дамянова е заместник председател на съда и съпруга на окръжния прокурор 3. Като заместник административен ръководител съдия Таня Дамянова може да влияе на разпределението на делата и на съдебните решения. ОСАКАТЕН ЗПРКИ И ЛИПСА НА ПРОЦЕДУРИ ПО ПРИЛАГАНЕ: 1. Подалият сигнал за конфликт на интереси няма право да участва в съдебното производство и не е заинтересована страна; 2. Гражданите и техните организации не познават закона и не знаят как да го използват; 3. Не е реалистично самият орган по назначаването или избор да извършва проверки за конфликт на интереси на свои служители. Това е особено невъзможно или спорно да се случи в колективните органи, създадени със закони, като общинските съвети, държавни комисии, държавни агенции и други. 3 Това обстоятелство е декларирано от двамата съпрузи в редактираните декларации по ЗПРКИ, публикувани на страницата на Висшия съдебен съвет.

3 4. До момента съдебната практика е скромна и несправедлива. Законът е нов и влезе в сила в началото на 2009г.само и единствено под сериозния натиск на Европейския съюз, въпреки съпротивата на управляващите. 5. До момента са разгледани не повече от 10 съдебни дела, 6 в Административен съд Разград и 3 във Върховния административен съд срещу решения на съда в Разград. 6. Прокуратурата не е подготвена да участва в такива нови и обществено значими дела. Прокурорите се явяват по скоро формално и пледират неоснователност на подадените доклади за конфликт на интереси или жалби на граждани. Остава усещането, че държавното обвинение защитава нарушителите на всяка цена и не защитава държавния интерес; 7. Липсва публичност и възможност за достъп до декларациите за конфликт на интереси. Не съществува задължителна норма за санкция (наказание), ако не се публикуват декларациите за конфликт на интереси в интернет страниците на институциите. 8. Практиката в момента сочи, че това законово задължение не е изпълнено въобще от независими институции като БНБ и НОИ, а много държавни институции публикуват странни таблици или регистри, вместо самите декларации. 9. Публикуваните декларации на магистрати на интернет страницата 4 на Висшия съдебен съвет не са според изискванията на закона. Документите са редактирани съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни за обявяване в Интернет. ВСС е направил свое тълкуване на закона и не е спазил неговите разпоредби. 10. Голяма част от магистратите не са декларирали размера на поетите парични задължения и заемите. ВСС не е използвал правата си да провери и изиска всички задължени магистрати да декларират необходимите данни според изискванията на закона. 11. Немалка част от магистратите не са декларирали възможни конфликти на интереси със свои близки, роднини, приятели и свързани лица, които работят в съдебната система, като магистрати, съдии по вписвания, държавни съдебни изпълнители, адвокати, съдебни заседатели, вещи лица, служители или експерти. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ЗПРКИ: 1. Да се възстановят старите текстове в Закона преди промяната от г. Сега процедурите са блокирани и законът не се прилага в момента никой не може да принуди един окръжен прокурор, кмет или председател на държавна агенция да направят проверка или да внесат доклад в съда; 4 Рубрика Доклади, Декларации подрубрика Декларации по ЗПРКИ

4 2. Процесът по установяване и констатиране на конфликти на интереси да се изведе извън обхвата на проверяваните органи, за да има обективни проверки и да няма възможности за влияние и натиск; 3. Да се създадат независими органи за проверка и установяване конфликти на интереси на областно ниво, от трима члена с участието на поне един юрист; 4. Да се създаде централна система за докладване с интернет страница, която да се координира от независим орган, избран от Народното събрание или от Министерски съвет; 5. Да се въведат механизми за стимулиране и защита на гражданите да подават сигнали за конфликти на интереси; 6. Да се въведат забрани за уличените лица в конфликти на интереси, с влязло в сила съдебно решение, да не могат да заемат държавни и общински длъжности за срок от пет години минимум, да ползват или печелят публично финансиране (със или без конкурс), да получават привилегии от държавата, общините или дружества с преобладаващо публично участие; КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ Особено тревожна е наблюдаваната практика съдии да бъдат назначавани в държавни органи, сформирани по политически признак. Ярък пример са избирателни комисии, натоварени с организацията и провеждането на избори. В мониторинговия период в наблюдаваните райони бяха регистрирани такива прецеденти (Разград 5 ). Те не могат да бъдат третирани като изключения, защото подобна практика беше прилагана нееднократно и в Централната избирателна комисия. Тези временни органи се сформират на квотен принцип само и единствено от политическите партии. Посочените в тях лица представляват определени политически сили и гласно или негласно са лоялни към своите поддръжници, като загърбват закона. Висшият съдебен съвет узакони тази порочна практика. Според гражданските наблюдатели това е вредна тенденция, която руши доверието в безпристрастността на съдебните органи, в тяхната назависимост и политическа необвързаност 6. Законът за съдебната власт и Законът за избор на президент не забраняват на магистрати (съдии) да участват в изборите. 7 Според тас това е скандално и неразумно решение. Партите са основата на многопартийната система и на демократичното развитие на България. Съдиите не могат да заемат изборна или назначаема длъжност в държавни, общински или стопански органи докато заемат длъжността си. 8 5 Съдиите Анелия Йорданова и Светла Робева от Окръжен съд Разград участваха в Районна избирателна комисия в Разград за изборите за депутати в Европейския парламент на 20 май 2007г. 6 Втори доклад за напредъка на съда, юни 2007г., Център на НПО в Разград, 7 Не могат да бъдат членове съдии от ВКС и ВАС. 8 член 132 ал. 1, т.3 от Закона за съдебната власт

5 Несъмнено избирателните комисии са държавен орган за подготовка на изборите. Районните избирателни комисии се назначават от Централната избирателна комисия 9 Членовете на Централната избирателна комисия се избират от Народното събрание (б.а. или се назначават от Президента). 10 Могат ли партиите в България да влияят върху независимата съдебна власт? Централните избирателни комисии и Районните избирателни комисии в Разград са съставени по предложение на партиите, представени в предишното 40 Народно събрание. Избирателните комисиии организират изборите в България и съответния избирателен район и гласуват местните резултати. По същество ЦИК и РИК са държавни органи, съставени на партиен принцип, на който се плащат заплати от държавния бюджет, от нашите пари като данъкоплатци. Членовете на ЦИК и РИК са длъжностни лица при изпълнение на своите задължения и получават за това възнаграждение. ПРЕДЛОЖЕНИЯ: ЗАКОНЪТ ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ СЕ НУЖДАЕ ОТ СПЕШНИ РЕФОРМИ ЗА НАЛАГАНЕ ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА: 1. Необходими са забрани за всички възмездни (платени) участия, които могат да оставят магистрати в зависимости, изброени подробно в променения член 195 на Закона за съдебната власт; 2. Да се забрани изрично участие в политически сформирани органи, като избирателните комисии; 3. Да се забрани магистрати и служители да получават възнаграждения за участие в международни проекти, включително финансирани от Европейския съюз; 4. Да се забрани на семейства, роднини до четвърта степен и свързани лица да работят в един съдебен окръг, за да няма семейно правосъдие ; 5. Да се премахне политическия чадър над корумпираните магистрати, за да могат да бъдат съдени и наказвани. 16 НОЕМВРИ 2009г. Град Разград Георги Милков Председател на УС 9 член 10л от Закона за избор на президент и вицепрезидент 10 член 5, пак там

ДО

ДО ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/

Подробно

Microsoft Word - reshenie_cik

Microsoft Word - reshenie_cik Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 600-МИ София, 09.08.2019 ОТНОСНО: провеждане на консултации при кметовете на общини за определяне съставите на общинските избирателни комисии и назначаването им за

Подробно

Централна избирателна комисия РЕШЕНИЕ 672-НС София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК в страната в изборите за народни представители на

Централна избирателна комисия РЕШЕНИЕ 672-НС София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК в страната в изборите за народни представители на Централна избирателна комисия РЕШЕНИЕ 672-НС София, 13.08.2014 ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК в страната в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. На основание чл. 57, ал. 1, т.

Подробно

Microsoft Word - resh_1029

Microsoft Word - resh_1029 РЕШЕНИЕ 1029-МИ София, 10.09.2019 ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г. На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 87,

Подробно

Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 8-ЕП София, ОТНОСНО: провеждане на консултации при областните управители за определяне съставите на р

Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 8-ЕП София, ОТНОСНО: провеждане на консултации при областните управители за определяне съставите на р Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 8-ЕП София, 26.03.2019 ОТНОСНО: провеждане на консултации при областните управители за определяне съставите на районните избирателни комисии и назначаването им за

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 150-ЕП София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент о

Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 150-ЕП София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент о Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 150-ЕП София, 11.04.2019 ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26 май 2019 г. На

Подробно

В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80

В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 В сила от 01.07.2012 г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от 26.06.2012 г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г. (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2012 г.,

Подробно

Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 3524-ПВР/НР София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за президент и вицепрезидент на

Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 3524-ПВР/НР София, ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за президент и вицепрезидент на Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 3524-ПВР/НР София, 16.09.2016 ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за националния референдум, насрочени

Подробно

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf) ПРОТОКОЛ 24 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 20 юли 2015 г. Днес, 20 юли 2015 г.,

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

Microsoft Word - Res-VSS

Microsoft Word - Res-VSS ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 38-40 *т. 39 да се разгледа като първа Румен Георгиев Гласували: 16 16 0 39. Разглеждане

Подробно

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от г. Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от г. Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от 01.07.2012 г. Приет с ПМС 129 от 26.06.2012 г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 18

Подробно

до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели

до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели до ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БАЛЧИК ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Галин Началников Председател на Временна комисия Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд - Добрич за мандат 2019-2022 година

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 3 6 от 29 май 2015 година ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО АНТИКОРУПЦИОННИ ПОЛИТИКИ М И Н И С Т Е

Подробно

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf) ПРОТОКОЛ 25 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 27 юли 2015 г. Днес, 27 юли 2015 г.,

Подробно

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ П

ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА ПО ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ МАГИСТРАТИ И НАЛОЖЕНИТЕ ДИЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ П ОТЧЕТ НА КОМИСИЯ ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСПЕКТОРАТА КЪМ ВСС КЪМ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ОТНОСНО ОБРАЗУВАНИТЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА СРЕЩУ ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ И НАЛОЖЕНИТЕ

Подробно

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf) ПРОТОКОЛ 39 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 07 декември 2015 г. Днес, 07 декември

Подробно

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf) РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В И С Ш С Ъ Д Е Б Е Н С Ъ В Е Т П Р О Т О К О Л 31 от заседание на Комисия Публична комуникация на ВСС, проведено на 28.09.2015 г. Днес, 28.09.2015 г. (понеделник) от 10,00 часа се проведе

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 29 Смолян, 21 март 2017г. Днес 21 март, 17.30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието присъстват

Подробно

Правила за действие на ГС на ВСС - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите

Правила за действие на ГС на ВСС - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ I. Цел (изм. акт на ГС 97/06.07.18) Гражданският съвет към ВСС се

Подробно

Microsoft Word - Stanovishte_KZLD-1799_08_04_2013.doc

Microsoft Word - Stanovishte_KZLD-1799_08_04_2013.doc СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ рег. П-1799 / 2013 г. гр. София, 08.04.2013 г. ОТНОСНО: Искане за становище с вх. П-1799/15.03.2013 г. от г-жа Незабравка Стоева Председател на Комисия

Подробно

ДО КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИСКАНЕ от група народни представители от 42-то Народно събрание за обявяване противоконституционност на У

ДО КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИСКАНЕ от група народни представители от 42-то Народно събрание за обявяване противоконституционност на У ДО КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИСКАНЕ от група народни представители от 42-то Народно събрание за обявяване противоконституционност на Указ 53 от 20.03.2014 г. на Президента на Републиката

Подробно

tarifa1

tarifa1 ТАРИФА 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 1996 Г., ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР.

Подробно

Материал по т. 7 от дневния ред на редовно годишно общо събрание на акционерите на ЧЕЗ Електро България АД, насрочено за 27 юни 2019 г. Приемане на От

Материал по т. 7 от дневния ред на редовно годишно общо събрание на акционерите на ЧЕЗ Електро България АД, насрочено за 27 юни 2019 г. Приемане на От Материал по т. 7 от дневния ред на редовно годишно общо събрание на акционерите на ЧЕЗ Електро България АД, насрочено за 27 юни 2019 г. Приемане на Отчетния Доклад на Надзорния съвет за дейността му вместо

Подробно

ДО

ДО ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от TEMEНУЖКА ПЕТКОВА Министър на енергетиката ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за управление

Подробно

Microsoft Word - m_lazarova.doc

Microsoft Word - m_lazarova.doc ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯ МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ Д О К Л А Д от Магдалена Лазарова - член на Висшия съдебен съвет и председател на комисия Публична комуникация и Александра Бръзицова

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съответствие със Стратегическия план на Адм.съд Бургас за 2017-2022 г. и има за цел, чрез разписване и

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Карта на прозрачността на съдилищата Обучителен семинар Граждански контрол върху публичността и прозрачността в работата на съдилищата София, 22 февруари 2019 г., 23 февруари 2019 г. ЕМПИРИЧНИ ДАННИ 176

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 07.11.2017 г. ДТ. Постъпило предложение за включване на допълнителна точка 12 в дневния ред. Гласували: 13 13 0 1. Определение по дисциплинарно дело

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИГРП 2019 ИГРП 2019 Процедури, включени първоначално ИГРП 2019: 1. Обучения за служителите в администрацията, организирани от

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 100 гр. Габрово, година В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд Габрово в открито съдебно заседание на двадесети юни две хиляди

Р Е Ш Е Н И Е 100 гр. Габрово, година В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд Габрово в открито съдебно заседание на двадесети юни две хиляди Р Е Ш Е Н И Е 100 гр. Габрово, 27.06.2018 година В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд Габрово в открито съдебно заседание на двадесети юни две хиляди и осемнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИН

Подробно

Пореден 1 2 РЕГИСТЪР НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В Районен съд - Червен Бряг Граждански дела, Наказателни дела от г. до г

Пореден 1 2 РЕГИСТЪР НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В Районен съд - Червен Бряг Граждански дела, Наказателни дела от г. до г 1 2 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода О.С.З от 7.5.2019 ЗЗ/РЗ от 13.5.2019 НОХД 28/2019 АНД 137/2019 Докладчик: ЙОХАН МИРОСЛАВОВ ДЖЕНОВ Докладчик: ВИОЛЕТА ГРИГОРОВА Съдът, като

Подробно

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД Утвърдена от Областен управител на област Благоевград със Заповед ОА-РК-184 от г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОР

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД Утвърдена от Областен управител на област Благоевград със Заповед ОА-РК-184 от г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОР ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД Утвърдена от Областен управител на област Благоевград със Заповед ОА-РК-184 от 02.04.2013 г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА РАБОТА С ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подробно

rtf

rtf Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я НАРОДНО СЪБРАНИЕ Проект З А К О Н за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (Обн., ДВ, бр. 16 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 31 от

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

Фондация Х&Д Джендър Перспективи Съпоставка на резултатите от допитването в зависимост от това дали участниците в експерименталната група са били стра

Фондация Х&Д Джендър Перспективи Съпоставка на резултатите от допитването в зависимост от това дали участниците в експерименталната група са били стра Фондация Х&Д Джендър Перспективи Съпоставка на резултатите от допитвато в зависимост от това дали участниците в експерименталната група са били страни по дела в районните съдилища или в Окръжен съд Хасково

Подробно