ТЕСТ. Пробен изпит по математика за приемане на ученици след завършен 7. клас г.

Размер: px
Започни от страница:

Download "ТЕСТ. Пробен изпит по математика за приемане на ученици след завършен 7. клас г."

Препис

1 ТЕСТ Пробен изпит по математика за приемане на ученици след завършен 7. клас г. Драги ученици, Тестът съдържа 50 задачи.времето за работа е астрономически часа. Задачите са два вида: със структуриран отговор с четири варианта за отговор, от които само един е верен, и с кратък свободен отговор. За задачите със структуриран отговор отбележете на бланката за отговори буквата на верния отговор, като я зачертаете. Например, ако искате да отбележите отговор Б), направете го по следния начин: Ако искате да се откажете от отговор, който вече сте отбелязали, например от отговор Б), и да отбележите отговор В), това можете да направите така: За останалите задачи напишете конкретния отговор, който е число, на съответното място върху бланката за отговори. Всеки верен отговор се оценява с 1, 2 или с точки. Максималният брой точки от изпита е 100. За грешен отговор, за посочване на повече от един отговор на една задача или за непосочване на отговор точки не се присъждат и не се отнемат. Чертежите към задачите имат условен характер. Не се допуска използването на калкулатори или каквито и да било други електронни средства по време на работата по теста. Желаем ви успех!

2 1. 5% от е равно на: 8 А) 15 Б) В) Г) Сборът на три от ъглите, които две прави образуват при пресичането си, е със 72 по-голям от четвъртия ъгъл, образуван от правите. Най-малкият ъгъл, който правите образуват, е равен на: А) 18 Б) 6 В) 72 Г) 144. За числата x и y са верни равенствата x 2 +y 2 =5и xy = 2. Стойността на израза (x + y) 2 е: А) 1 Б) 9 В) 0 Г) Правите a и b на фигурата са успоредни. Кое е вярното равенство? 5. Ако 2 : 1 5 = 0, 7,тоxе равно на: x А) <) 1=<) 2 Б) <) 1 = 180 <) 2 В) <) 1=90 <) 2 Г) <) 2=90 <) 1 А) 7 Б) 4 16 В) 7 Г) Ако две тръби работят заедно, ще напълнят басейн за 6 часа. Първата тръба сама може да напълни басейна за 18 часа. Втората тръба ще напълни сама басейна за: А) часа Б) 4 часа и 0 минути В) 9 часа Г) 12 часа 7. Средното аритметично на числата 2; и 7 е равно на: А),5 Б) 4 В) 4,() Г) 6 8. По даденото на фигурата определете и запишете в отговора градусната мярка на ъгъла. 9. Точката M е среда на страната AB в триъгълника ABC. Периметрите на триъгълниците AMC и BMC са равни. Кое НЕ е вярно? А) триъгълниците AMC и BMC имат равни лица Б) триъгълникът ABC е равнобедрен В) <) CAM =<) CBM Г) триъгълниците AM C и BM C не са еднакви 10. В една кутия са поставени 10 бели, 10 червени и 10 зелени топки. Какъв най-малък брой топки трябва да се извадят (без да се гледа цветът им при изваждането), за да е сигурно, че измежду извадените има топки от поне два цвята? А) Б) 4 В) 11 Г) За числото a = НЕ е вярно, че: А) завършва на 0 Б) е съставно В) a>10000 Г) е квадрат на цяло число 2

3 12. Върху една права трябва да се построят точките A, B, C и D така, че AB =7cm, BC =cm и CD =11cm. Дължината на отсечката AD НЕ може да е равна на: А) 1 cm Б) 6 cm В) 15 cm Г) 21 cm 1. Броят на едночлените в нормалния вид на многочлена (x + y z)(x + y + z) е: А) 9 Б) 6 В) 4 Г) 14. Вярно е, че: А) 1 декар =10m 2 Б) 1 декар =100 m 2 В) 1 декар =1000 m 2 Г) 1 декар = m Правата m минава през средата на отсечката AB и A не лежи върху m. Вярно е, че: А) B лежи върху m Б) m AB В) разстоянията от точките A и B до правата m са равни Г) разстоянията от коя да е точка от правата m до точките A и B са равни Стойността на израза 1 1 е: 5 А) 15 Б) 15 4 В) 15 4 Г) Кръг има лице 49π cm 2. Дължината на окръжността, която загражда този кръг, е: А) 7π cm Б) 14π cm В) 7 cm Г), 5π cm 18. Известно е, че твърдението: Всички магазини в град Добрич, в които се продава захар, не работят в сряда НЕ е вярно. Кое от дадените твърдения със сигурност е вярно? А) Всички магазини в град София, в които се продава захар, не работят в сряда. Б) Всички магазини в град Добрич, в които се продава захар, работят в сряда. В) Всички магазини в град Добрич, в които не се продава захар, работят в сряда. Г) Има такъв магазин в град Добрич, в който се продава захар, и който работи в сряда. 19. В правоъгълника на фигурата AM и BN са ъглополовящи съответно на <) BAD и <) ABC. Ако DM =cm и DN =4cm, на колко квадратни сантиметра е равно лицето на правоъгълника ABCD? 20. Стойността на израза :2 6 е: А) 2 9 Б) 2 6 В) 2 0 Г) Във вътрешността на ABC, в който AC = BC и <) ACB =0, е взета точката O така, че AOB е равностранен. Ако AB =2cm, то дължината на CO е: А)1cm Б)2cm В)cm Г)4cm 22. Ако a, b, c и d са четири различни естествени числа, то кое е възможното равенство: А) abcd =12 Б) abcd =18 В) abcd =1 Г) abcd = В спортен магазин 7 топки и 8 гири струват 68 лева, а 8 топки и 7 гири струват 67 лева. Цената на една топка е: ( 68 А) 1 лев Б) 7 67 ) лева В) 4 лева Г) 5 лева 8

4 24. Две от страните на триъгълник имат дължини cm и 4 cm, а лицето му е 6 cm 2. За този триъгълник е вярно, че: А) е остроъгълен Б) е правоъгълен В) е тъпоъгълен Г) може да бъде всеки един от трите вида триъгълници според ъглите си 25. Ако половината от третината от четвъртината на x еравнана1,тонаколкоеравноx? 26. Четириъгълникът ABCD на фигурата е квадрат. Ако AE =cm и ED =1cm, то отношението S ABE е равно на: S BCDE А) 8 Б) 5 В) 5 Г) Произволен тъпоъгълен триъгълник ABC (<) A>90 ) е разрязан, както е показано на фигурата на четири триъгълника ADC, ADF, DEF, BEF. Какъв най-голям брой от получените триъгълници могат да бъдат остроъгълни, ако точките D, E, F върху странитена ABC могат да са произволни? А) 1 Б) 2 В) Г) Иван трябвало да получи пощенски запис на определена стойност. При изплащането на записа касиерката сгрешила и изплатила на Иван толкова лева, колкото стотинки трябвало да получи и толкова стотинки, колкото лева трябвало да получи. След като си купил вестник за 50 стотинки, Иван забелязал, че парите, които му останали, са точно три пъти повече от парите, които трябвало да получи. Колко пари е трябвало да получи Иван? А) лева Б) 6 лева и 2 стотинки В) 16 лева и стотинки Г) 18 лева и 56 стотинки 29. Кое от посочените равенства е тъждество? А) 2 1 )( x x + 1 ) = x 2 x В) 2 1 )( x x + 1 ) = x 2 7x Б) Г) 2 1 )( x x 1 ) = x )( x x НОК (1;2;;4) 0. Стойността на израза е: НОД (2; 4) А) 12 Б) 6 В) Г) По-голямото от числата a% от b и b% от a е: А) първото, ако a>bивторото в противен случай Б) зависи от знаците на a и b В) винаги a% от b Г) няма такова, двете са равни 2 x ) = x 2 7x За триъгълника ABC е известно, че <) A><) B><) C. За да определим вида на триъгълника ABC според ъглите му с най-малък брой измервания, е необходимо да измерим: А) <) A Б) <) A и <) B В) <) B и <) C Г) и трите ъгъла на ABC

5 . За положителните числа x, y и z е дадено, че x + y =1и y + z =2. Кое от посочените числа може да бъде средно аритметично на числата x, y и z? А) 1 2 Б) 5 6 В) 1 Г) 2 4. За триъгълника ABC е дадено, че <) ABC =80. Точката N върху страната BC е такава, че CN = NA = AB. Колко е градусната мярка на <) BAC? 5. От град A за град B тръгва автомобил със скорост 60 km/h. В същото време от град B за град A тръгва автомобил със скорост 72 km/h. Двата автомобила се срещат 25 минути след тръгването си. На колко километра е равно разстоянието между градовете A и B? 6. Лъчът OP на фигурата е ъглополовяща на <) AOB.Ако<) MON =15 и <) MOP =6, то вярно е, че: А) <) AOM+ <) BON =0 Б) <) AOM+ <) BON =6 В) <) AOM <) BON = Г) <) BON <) AOM =6 7. Отсечките CL и CH са съответно ъглополовяща и височина в триъгълника ABC на фигурата. Кое от посочените равенства е вярно? А) <) LCH = 2 Б) <) LCH = В) <) LCH = 2 Г) <) LCH = Равенството x ax +6=(x 1) (x 2) (x + b) е тъждество при: А) a =0иb =1 Б) a = 5 и b = 1 В) a =10иb =4 Г) a =7иb = 9. Правоъгълникът на фигурата е съставен от четири еднакви правоъгълни плочки. Отношението на страните на този правоъгълник е равно на: А) :1 Б) 4:1 В) 4: Г) :2 40. За нуждите на едно училище били закупени известен брой топки и федербали, като закупените предмети били общо 18 и покупката била на цена 540 лева. Една топка струва 5 лева, а един федербал струва лева. Колко топки са били закупени? 41. Дължината на правоъгълник се увеличава с 1 m, а широчината му се намалява с 1 mm. Кое от твърденията е вярно? А) Лицето на новия правоъгълник е по-голямо от лицето на предишния. Б) Лицето на новия правоъгълник е по-малко от лицето на предишния. В) Лицето на новия правоъгълник е равно на лицето на предишния. Г) Лицето на новия правоъгълник може да бъде и по-голямо, и равно, и по-малко от лицето на предишния. 42. Катеричка тръгва от хралупата си, стига до орехово дърво, взема орех и се връща обратно за 54 секунди. Без орех катеричката бяга със скорост 4 m/s, а когато носи орех, бяга със скорост 2 m/s. Намерете разстоянието от хралупата на катеричката до ореховото дърво. Отговора запишете в метри. 5

6 4. За правоъгълника ABCD е дадено, че AB =cm и AD =2cm. Точката N е средата на страната BC, а точката M върху страната AB е такава, че AM = 1cm. За триъгълника DMN е вярно, че: А) е правоъгълен разностранен Б) е правоъгълен равнобедрен В) е остроъгълен равнобедрен Г) е остроъгълен разностранен 44. Ако n е естествено число, то числото n (n +2) (n +1)(n 1) е винаги: А) точен квадрат на естествено число Б) точен куб на естествено число В) просто число Г) степен на числото Два от ъглите на триъгълник се отнасят както 1:8. За най-малкия ъгъл на този триъгълник със сигурност е вярно, че: А) не надхвърля 6 Б) не надхвърля 9 В) не надхвърля 10 Г) не надхвърля Произведението от цифрите на едно естествено число е по-голямо от 79. Кое е най-малкото естествено число с това свойство? 47. Мярката на един ъгъл е с 20 по-голяма от мярката на съседния му. Мерките на тези два ъгъла се отнасят както: А) 5:4 Б) 2:1 В) 4: Г) 9:5 48. За всеки две положителни числа a и b числото 1 2 a + 1 b наричаме тяхно средно хармонично. Ако средното хармонично на числата 1 2 и 1 е равно на b, то на колко е равно 15b? 49. Известно е, че сумата от ъглите на всеки четириъгълник е 60. Кое от твърденията е вярно? А) Всеки четириъгълник има поне един тъп ъгъл. Б) Всеки четириъгълник има поне един остър ъгъл. В) Не съществува четириъгълник, на който всички ъгли са остри. Г) Не съществува четириъгълник, в който точно три от ъглите са равни. 50. Намерете най-големия прост делител на числото КРАЙ НА ТЕСТА Задачите ще бъдат публикувани в книгата 20 примерни теста по математика за кандидатстване след 7. клас с автори Светлозар Дойчев и Сияна Матеева. Отговорите на задачите ще бъдат обявени на входа на училището след края на изпита и качени в интернет страницата на Учебен център Регалия на г. Резултатите (по номера на квитанцията) и начинът на оценяване ще бъдат обявени в интернет на същата страница до г. На г. ще се проведе пробен изпит по Български език и литература за кандидатстване след 7. клас. За записване и информация тел Всичко за математиката ЗА ВАС, СЕДМОКЛАСНИЦИ Учебен център Регалия организира ускорен курс по МАТЕМАТИКА и БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА през пролетната ваканция Информация на тел , и 6

pim_03.dvi

pim_03.dvi ТЕСТ Пробен изпит по математика за приемане на ученици след завършен 7. клас 14.04.2007 г. Драги ученици, Тестът съдържа 50 задачи.времето за работа е 3 астрономически часа. Задачите са два вида: със структуриран

Подробно

Пробен ТЕСТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII КЛАС 18 май 2019 г. УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, Тестът съдържа 25 задачи по математика. Задачите са тр

Пробен ТЕСТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII КЛАС 18 май 2019 г. УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, Тестът съдържа 25 задачи по математика. Задачите са тр Пробен ТЕСТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII КЛАС 18 май 2019 г. УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, Тестът съдържа 25 задачи по математика. Задачите са три вида: с избираем отговор с четири възможности за

Подробно

MATW.dvi

MATW.dvi ТЕСТ 6. Ъглополовящите AA (A BC) и BB (B AC) на триъгълника ABC се пресичат в точката O. Ъгъл A OB не може да бъде равен на: А) 90 Б) 20 В) 35 Г) 50 ( ) 2 7 3 2. Изразът е равен на: 2 6.24 А) Б) 2 8 В)

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМ Т Е М А ЗА 4 К Л А С Задача. Дуорите са същества, които имат два рога, а хепторите имат 7 рога. В едно стадо имало и от двата вида същества, а общият брой на рогата им бил 6. Колко дуори и хептори е имало

Подробно

tu_ mat

tu_ mat ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА юли 00 г. ВАРИАНТ ВТОРИ ПЪРВА ЧАСТ Всяка от следващите 0 задачи има само един верен отговор. Преценете кой от предложените пет отговора на съответната задача

Подробно

Microsoft Word - tema_7_klas_2009.doc

Microsoft Word - tema_7_klas_2009.doc РЕГИОНАЛЕН ИНПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОАНИЕТО, ОФИЯ-ГРАД Национално състезание-тест по математика за VІІ клас Общински кръг, офия, февруари 009 г. Утвърдил:... аня Кастрева началник РИО, офия-град Тестът съдържа

Подробно

Тест за кандидатстване след 7. клас Невена Събева 1. Колко е стойността на израза : 8? (А) 201; (Б) 226; (В) 1973; (Г) На колко е ра

Тест за кандидатстване след 7. клас Невена Събева 1. Колко е стойността на израза : 8? (А) 201; (Б) 226; (В) 1973; (Г) На колко е ра Тест за кандидатстване след 7 клас Невена Събева 1 Колко е стойността на израза 008 00 : 8? (А) 01; (Б) 6; (В) 197; (Г) 198 На колко е равно средното аритметично на 1, 1, и 1,? (А) 4, 15(6); (Б) 49, ;

Подробно

трите имена на ученика клас училище Прочетете внимателно указанията, преди да започнете решаването на теста! Формат на теста Тестът съдър

трите имена на ученика клас училище Прочетете внимателно указанията, преди да започнете решаването на теста! Формат на теста Тестът съдър ............ трите имена на ученика клас училище Прочетете внимателно указанията, преди да започнете решаването на теста! Формат на теста Тестът съдържа 8 задачи по математика. 7 задачи от двата вида:

Подробно

ОУ,ПРОФЕСОР ИВАН БАТАКЛИЕВ ГР. ПАЗАРДЖИК ПРОБЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР г. ПЪРВИ МОДУЛ 1. Ако х 5у = 5, колко е сто

ОУ,ПРОФЕСОР ИВАН БАТАКЛИЕВ ГР. ПАЗАРДЖИК ПРОБЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР г. ПЪРВИ МОДУЛ 1. Ако х 5у = 5, колко е сто ОУ,ПРОФЕСОР ИВАН БАТАКЛИЕВ ГР. ПАЗАРДЖИК ПРОБЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР 28. 04. 2018 г. ПЪРВИ МОДУЛ 1. Ако х 5у = 5, колко е стойността на израза 5 5.(х 5у)? А) 0 Б) 30 В) 20 Г) 15

Подробно

Microsoft Word - зацайча-ваѕианч1качоÐflЊП.docx

Microsoft Word - зацайча-ваѕианч1качоÐflЊП.docx МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII клас, 9 юни 09 година ВАРИАНТ ПЪРВА ЧАСТ (60 минути) Отговорите на задачите от. до 7. включително отбелязвайте в листа

Подробно

НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. Л. ЧАКАЛОВ XXI МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ,,РИКИ 27 април 2014г. ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ Задача 1. Да се реши ур

НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. Л. ЧАКАЛОВ XXI МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ,,РИКИ 27 април 2014г. ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ Задача 1. Да се реши ур НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. Л. ЧАКАЛОВ XXI МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ,,РИКИ 7 април 0г. ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ Задача. Да се реши уравнението ( n. ) ( ), където n е естествено число. ( n n.

Подробно

Microsoft Word - doc15.doc

Microsoft Word - doc15.doc ТЕСТ ЗА 7. КЛАС ПО МАТЕМАТИКА = 5. Стойността на израза B 0 + 0 : е: +А) -70 Б) 50 В) -5 Г) -5. Кое твърдение НЕ е вярно? А) ( 00 )( 004)( 005)( 006)( 007) < 0 n Б) ( ) > 0, n Ν = +В) Г) Равенството a

Подробно

4- 7 kl_ Matematika TEST 2

4- 7 kl_ Matematika TEST 2 Първи модул За задачите от 1 до 16 в листа за отговори зачертайте със знака според вас отговор. 1.Стойността на израза 9а 2-30а + 25 при а = 5 е: А)100 Б)325 В)400 2.Изразът 25х 2-1 е тъждествено равен

Подробно

РИЛОН ЦЕНТЪР бул. Христо Ботев 92, вх. Г, тел/факс. 032/ GSM GSM

РИЛОН ЦЕНТЪР бул. Христо Ботев 92, вх. Г,   тел/факс. 032/ GSM GSM І модул (време за работа 60 минути) доц. Рангелова и екип преподаватели Верният отговор на всяка задача от 1 до 5 вкл. се оценява с 2 точки 1 зад. Стойността на израза 3,2 16 : ( 2 ) е : А) 4,8 Б) 4,8

Подробно

Microsoft Word - зацайча-ваѕианч1качоÐflЊП.docx

Microsoft Word - зацайча-ваѕианч1качоÐflЊП.docx МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII клас, 9 юни 09 година ВАРИАНТ ПЪРВА ЧАСТ (60 минути) Отговорите на задачите от. до 7. включително отбелязвайте в листа

Подробно

Microsoft Word - variant1.docx

Microsoft Word - variant1.docx МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА.05.019 г. Вариант 1 МОДУЛ 1 Време за работа 90 минути Отговорите на задачите от 1. до 0. включително отбелязвайте в листа

Подробно

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ – СЕКЦИЯ БУРГАС

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ – СЕКЦИЯ БУРГАС СЪЮЗ Н МТЕМТИЦИТЕ ЪЛГРИЯ СЕКЦИЯ УРГС ПРОЕН ИЗПИТ ПО МТЕМТИК З 7 КЛС.3.9 г. УЖЕМИ СЕДМОКЛСНИЦИ, Тестът съдържа 5 задачи. 7 от тях са с избираем отговор с четири възможности за отговор, от които само един

Подробно

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО СЛЕДНИТЕ УКАЗАНИЯ:

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО СЛЕДНИТЕ УКАЗАНИЯ: М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А Т А ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА 6 май 9 г. Вариант УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ, Тестът съдържа 8 задачи по математика от два вида:

Подробно

Microsoft Word - UIP_mat_7klas_

Microsoft Word - UIP_mat_7klas_ Приложение 2 УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА VII КЛАС І. Вид и времетраене Изпитът от националното външно оценяване е писмен. Равнището на компетентностите

Подробно

Microsoft Word - Tema-8-klas-PLOVDIV.doc

Microsoft Word - Tema-8-klas-PLOVDIV.doc МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ Пролетен математически турнир 7 9 март 9 г., ПЛОВДИВ Тема за 8 клас Задача. Дадено е уравнението ax + 9 = x + 9ax 8x, където a е

Подробно

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА КЛАС Задача 1. Дадена е двуизмер

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА КЛАС Задача 1. Дадена е двуизмер СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 10-11 КЛАС Задача 1. Дадена е двуизмерна огледална стая във формата на правилен шестоъгълник

Подробно

DZI Tema 2

DZI Tema 2 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА 6.05.05 г. ВАРИАНТ Отговорите на задачите от. до 0. включително отбелязвайте в листа за отговори!. Кое от числата е различно

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, МАТЕМАТИКА 7. КЛАС 20 МАЙ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, МАТЕМАТИКА 7. КЛАС 20 МАЙ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, МАТЕМАТИКА 7. КЛАС МАЙ 1 г. ПЪРВИ МОДУЛ Вариант 1 Време за работа минути. ПОЖЕЛАВАМЕ

Подробно

Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, г. Условия, кратки решения и кри

Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, г. Условия, кратки решения и кри Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, 1-1.0.011 г. Условия, кратки решения и критерии за оценяване Задача 11.1. Да се намерят всички стойности

Подробно

VTU_KSK14_M3_sol.dvi

VTU_KSK14_M3_sol.dvi Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий 07 юли 01 г. ТРЕТА ТЕМА Задача 1. Да се решат уравненията: 1.1. x +x+1 = 1 x 1 + 8x 1 x 3 1 ; 1.. log x+log x 3 = 0; 1.3. x+1 +6. x 1 = 0. Задача. Дадено

Подробно

8 клас

8 клас ............ трите имена на ученика клас училище Прочетете внимателно указанията, преди да започнете решаването на теста! Формат на теста Тестът съдържа 7 задачи по математика. 7 задачи от двата вида:

Подробно

kk7w.dvi

kk7w.dvi Конкурсен изпит за НПМГ Акад. Л. Чакалов За профил математика 7 юли 2006 година Време за работа 4 астрономически часа. Задача 1. Дадени са изразите A = x 2 810 502 4x 5 и B = ( 100) 251.3. 2006 а) Докажете,

Подробно

Основен вариант, клас Задача 1. (3 точки) За кои n съществуват различни естествени числа a 1, a 2,..., a n, за които сборът е естествено число

Основен вариант, клас Задача 1. (3 точки) За кои n съществуват различни естествени числа a 1, a 2,..., a n, за които сборът е естествено число Основен вариант, 0. 2. клас Задача. (3 точки) За кои n съществуват различни естествени числа, a 2,..., a n, за които сборът е естествено число? a 2 a 3 + + a n Решение: Ще докажем, че n =, n > 2. При n

Подробно

MA

MA Q C. A G B Задача 1 Уравнения Дадени са многочлените A x x ( 1) ( ) и А) Разложете многочлените А и B на множители; Б) Решете уравнението A B. B x x x x ( 5) (5 ) 4 9 A (x 1) ( x) ( 1) ( ). ( 1) ( ) A

Подробно

Задача 1. Да се реши уравнението софийски университет св. климент охридски писмен конкурсен изпит по математика II 31 март 2019 г. Tема 1 (x 1) x 2 =

Задача 1. Да се реши уравнението софийски университет св. климент охридски писмен конкурсен изпит по математика II 31 март 2019 г. Tема 1 (x 1) x 2 = Задача 1. Да се реши уравнението софийски университет св. климент охридски писмен конкурсен изпит по математика II 1 март 019 г. Tема 1 x 1) x = x x 6. Решение: 1.) При x

Подробно

А Л Г Е Б Р А I.Решете уравненията и системите уравнения: x + 2 = 3 x+1 x 2 x 2 x 2 x + 8 = 5 x 2 4 x x 5 + x 1 = x 2 +6x+9 x

А Л Г Е Б Р А I.Решете уравненията и системите уравнения: x + 2 = 3 x+1 x 2 x 2 x 2 x + 8 = 5 x 2 4 x x 5 + x 1 = x 2 +6x+9 x А Л Г Е Б Р А I.Решете уравненията и системите уравнения: 1.. + = 3 +1 + 8 = 5 4 3 3. 4. 4 5 + 1 = +6+9 +3 1 + 4 = 1 4 + 5. +1 + = 9 +1 10 6. ( -5) +10( -5)+4=0 7. 11 3-3 = 3 5+6 8. 1 +30 1 16 = 3 7 9

Подробно

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 8 КЛАС Задача 1. Да се реши в цели чис

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 8 КЛАС Задача 1. Да се реши в цели чис СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 8 КЛАС Задача 1. Да се реши в цели числа уравнението p( + b) = (5 + b) 2, където p е просто.

Подробно

munss2.dvi

munss2.dvi ОТГОВОРИ И РЕШЕНИЯ 3(x + y)(x xy + y )y(x y) 1. (Б) Преобразуваме: (x y)(x + y)(x + y ) x(x xy + y ) = 3y (x + y)(x y) x = (x + y ) 3 y x y x x + y = 3 y x (x y ) 1 ( x y ) + 1 = 3 ( 3 ) 1 9 3 ( 3 ) +

Подробно

54. НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ Задача 1. Да се намерят всички тройки от естествени числа (x, y, z) такива, че 2005 x + y + 200

54. НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ Задача 1. Да се намерят всички тройки от естествени числа (x, y, z) такива, че 2005 x + y + 200 54. НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ Задача 1. Да се намерят всички тройки от естествени числа (x, y, z) такива, че x + y + 005 x + z + y + z е естествено число. Решение. Първо ще докажем,

Подробно

\376\377\000T\000E\000M\000A\000_\0001\000_\0002\0007\000.\0000\0005\000.\0002\0000\0001\0003

\376\377\000T\000E\000M\000A\000_\0001\000_\0002\0007\000.\0000\0005\000.\0002\0000\0001\0003 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА 7.0.0 Г. ВАРИАНТ Отговорите на задачите от. до 0. включително отбелязвайте в листа за отговори!. Колко на брой от

Подробно

puzzles-final.indd

puzzles-final.indd Български Шампионат по Главоблъсканици 2007 Квалификационен кръг юни 2007, :30 часа Продължителност: 0 минути Общо точки: 350 Този файл съдържа шампионатните задачи, които ще трябва да решите по време

Подробно

10 Годишен преговор Уроци стр Цели изрази Важно! Рационален израз израз, в който числата са записани с букви и цифри и са свързан

10 Годишен преговор Уроци стр Цели изрази Важно! Рационален израз израз, в който числата са записани с букви и цифри и са свързан 10 Годишен преговор Уроци 2.1 2.30 стр. 32 93 10.1 Цели изрази Рационален израз израз, в който числата са записани с букви и цифри и са свързани със знаци за действия събиране, изваждане, умножение и деление.

Подробно