БЪЛГАРСКИТЕ ТОПОНИМИ В АНТАРКТИКА. Гинка Бакърджиева Пловдивски университет Паисий Хилендарски BULGARIAN TOPONYMS IN ANTARCTICA

Размер: px
Започни от страница:

Download "БЪЛГАРСКИТЕ ТОПОНИМИ В АНТАРКТИКА. Гинка Бакърджиева Пловдивски университет Паисий Хилендарски BULGARIAN TOPONYMS IN ANTARCTICA"

Препис

1 ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БЪЛГАРИЯ НАУЧНИ ТРУДОВЕ, ТОМ 56, КН. 1, СБ. A, 2018 ФИЛОЛОГИЯ, PAISII HILENDARSKI UNIVERSITY OF PLOVDIV BULGARIA RESEARCH PAPERS, VOL. 56, BOOK 1, PART A, 2018 LANGUAGES AND LITERATURE Гинка Бакърджиева Пловдивски университет Паисий Хилендарски BULGARIAN TOPONYMS IN ANTARCTICA Ginka Bakardzhieva Paisii Hilendarski University of Plovdiv The study, based on the onomastic material in the periodically updated and online accessible Bulgarian Antarctic Gazetteer (June 2018), presents the main ways in which new toponyms appear. The analysis is based on quantitative data, derived from the created toponymical corpus, taking into account the onomastic classifications. The nominative processes proprialisation and transonymisation are interpreted with a view to the theory of lexical motivation. Key words: toponymy, nominative processes, proprialisation, transonymisation От провеждането на първата българска антарктическа експедиция (ноември 1987 май 1988 г.) вече изминаха над трийсет години. Оттогава датира и основаването на изследователската база Св. Климент Охридски 1. Съгласно с международните споразумения държавите, които участват активно в проучванията на Южната полярна област, имат право да дават имена на безименни географски обекти. За целите на картографията от 1992 г. Научният комитет за антарктически изследвания 2 поддържа единен регистър на одобрените наименования в Антарктика. Освен в региона на Южните Шетландски острови един от тях е о. Ливингстън, където се намира полярната ни база, български имена се срещат също на Земя Греъм, планината Елсуърт, остров Александър, архипелага Палмър и др. 1 Официално наименованието е одобрено през 1994 г. с указ на президента Ж. Желев (вж. БАИ; Иванов, Иванова, 2014: 97). 2 Вж. НКАИ, англ. SCAR. 104

2 В настоящото изследване се разглеждат основните начини за възникване на нови топоними и количественото им разпределение, като се изхожда от ономастичния материал в Справочник на българските географски имена в Антарктика 3, който периодично се актуализира и е достъпен онлайн. Към юни 2018 г. той включва 1391 имена 4, съобразени с международните изисквания и представени в стандартизиран формат. За целите на изследването са ексцерпирани следните данни: форма на името на български език, вид онимична единица, мотивация на онима 5. Създаденият по този начин топонимичен корпус е индексиран с оглед на критериите, по които се извършва количественият анализ. 1. Теоретико-методологични уточнения 1.1. Критерии за анализ на ономастичния материал Като се изхожда от опозицията апелативи : проприи и спецификата на онимната номинация, във фокуса на настоящия анализ са процесите трансонимизация и проприализация (онимизация) 6. С оглед на словообразувателните особености се разграничават пряка и непряка трансонимизация, т.е. без или с промяна на формата на мотивиращата лексикална единица 7. Взето е под внимание, че пълното топонимично наименование включва апелативен компонент (вид географска единица: връх, седловина, залив, ледник, нунатак 8 и т.н.) и проприален компонент, чиято функция е да индивидуализира и диференцира обектите, отнасяни към съответния вид географска единица. Тук средоточие е проприалният компонент и структурно-словообразувателните му особености, като се разграничават наименования с едносъставен и съста- 3 Вж. СБГИА От българска страна за подбора и одобрението им е оторизирана Комисията по антарктическите наименования (вж. КАН; Иванов, Иванова 2014: 67 69, ). 5 Освен тази информация в СБГИА 2018 са посочени: име на латиница за международна употреба, идентификационен номер на наименованието, географски координати, описание на географския обект, регион в Антарктика, българско топографско проучване, картографиране, географска карта, дата на одобрение на името. 6 Относно тяхното дефиниране срв. НЕРЧЕ 2017: onymizace, transonymizace; Олощяк 2010: 211, 216; ТМОИ 2009: 38, 46; Тушкова 2012: В настоящото изследване се придържаме към по-широкото схващане на Р. Шрамек : По-нататък: МЛЕ. Списък на използваните съкращения е даден в края на статията. 8 Свободно от лед възвишение (хълм, връх или рид), издигащо се във вътрешността или в покрайнината на ледник (СБГИА 2018). 105

3 Гинка Бакърджиева вен проприален компонент. От тази платформа се разглеждат и случаите на проприализация. Извлечени са количествени данни и по други диференциални признаци: домашни и чужди, актуални и исторически, реални и фиктивни собствени имена Индексиране на корпуса Индексацията е извършена с оглед на МЛЕ и принадлежността ѝ към апелативите (Арр.) 9 или проприите (Propr.). В случаите на трансонимизация са взети под внимание ономастичните класификации според типа обект, т.е. разграничени са антропоними (А), топоними (Т), хрематоними (Ch), както и техните разновидности Ако дадено СИ е послужило като мотивираща основа за именуване на различни онимични обекти, се взема под внимание епонимът: цар Самуил ( ) сел. Самуил, Самуилово, Цар Самуил в с.и. Б.; Самуилово в ю.и. Б.; Самуилово и Самуилова крепост в ю.з. Б. н. Самуил, намиращ се ю.з. в зал. Бруноу, о. Ливингстън В случаите на ирадиация 11 всеки топонимичен обект се индексира отделно с оглед на МЛЕ: Гоце Делчев Делчев връх (от А/фамилия) Делчев хребет (от T/ороним) Придържаме се към поясненията за мотивировката на името, дадени в справочника (не се извършва етимологично тълкуване на МЛЕ), независимо че от филологична гледна точка редица случаи биха породили възражения и се нуждаят от прецизиране, напр.: сел. Боряна в с.и. Б. лед. Боряна (от Т вместо от А); сел. Великан в ю. Б. нос Великан (от Т вместо от апелатив); сел. Ахелой в ю.и. Б. Ахелойски нунатак (от Т/ойконим вместо от T/хидроним) Когато обектът е именуван в памет на историческо събитие, институция, документ и под. (т.е. хрематоним), но в ролята на МЛЕ е използван топоним, новото СИ се приема за детопоним: лед. Болград Болградска гимназия, българско просветно средище в Украйна, основано през 1848 г.; купол Мадрид във връзка с Мадридския протокол за опазване на природната среда в Антарктика. 9 С термина апелатив се означава всяка дума, която не е собствено име (ТМОИ 2009: 38). 10 Вж. НЕРЧЕ 2017: vlastní jména třídění; ТМОИ 2009: ; Тодорова- Димитрова 2011: Частен случай на трансонимизацията, пренос на даден топоним върху съседен географски обект, вж. ТМОИ 2009:

4 1.3. Основни данни Резултатите от първоначалната обработка на ономастичния материал по признака проприалност на МЛЕ показват, че българските географски имена в Антарктика са образувани предимно чрез трансонимизация, т.е (99%) са възникнали от други СИ и само 15 (1%) от апелативи. В диаграмата е представено и разпределението на проприалните МЛЕ с оглед на основните типове СИ, сред които значителен превес имат топонимите, следвани от антропонимите, най-слабо са застъпени хрематонимите. По-нататък ще разгледаме всяка една от посочените групи, като въз основа на количествените данни ще очертаем видовото разнообразие и ще набележим словообразувателните особености. Топоними ,5% Антропоними ,8% Хрематоними 9 0,6% Апелативи 15 1,1% 2. Детопоними (T T 1 ) 2.1. Количествени данни Вид топоним Бр. % Ист. Чужд Ойконими , Анойконими 19 2,0 0 0 Ороними ,6 5 9 Спелеоними 8 0,8 0 0 Хидроними 40 4,1 2 1 Хороними 22 2,2 3 1 Крепости 39 4, Станции 7 0,7 7 0 Манастири 2 0,2 0 0 Курорти 2 0,2 0 0 Общо % 20 2% 107

5 Гинка Бакърджиева Историческите СИ (вкл. митоними: земя Понтида връх ~), послужили като МЛЕ, наброяват 116, т.е. 12% от общо 980 детопонима. Срещат се и случаи, в които и старото, и настоящото име на един и същ обект в България са използвани за именуване на различни географски обекти в Антарктика, срв.: трак. Скаптопара залив ~ и дн. Благоевград полуостров ~. Българската онимия е стратиграфски разнообразна вследствие на различните културно-исторически контакти и общности, населявали нашите земи 12. В случая под чужди ще разбираме имената на географски обекти, намиращи се извън територията на България. При подобна трактовка домашните имена (960; 98%) имат значителен превес. Чуждите имена (20; 2%) са свързани с българската история (вр. Сан Стефано, лед. Солун), с антарктическите проучвания (исп. обл. Галисия връх ~) или с ирадиацията на заварено чуждо СИ (н. Хесперидес хълм ~) Структурно-словообразувателни особености Едносъставен проприален компонент (971) Пряка трансонимизация (841) От готови ЛЕ (823): гр. Пловдив вр. ~; ант. р. Истрос зал. ~; п. Магура лед. ~; обл. Добруджа лед. ~; среднов. кр. Арипрели (с.и. Б.) проток ~; курорт Албена п-в ~; Ирадиация (18): н. Ботев вр. ~; Лозенски нун. ~а седл.; масив Винсън плато ~ Непряка трансонимизация (130) Пълното наименование е атрибутивно словосъчетание, в което проприалният компонент е детопонимен суфиксален дериват, съгласуван по род и число с апелативния компонент: Propr. (T der.) + Apр. Високопродуктивен е суфиксът -ски (117): ист. обл. Загоре Загорски бряг; гр. Видин Видински възвишения; гр. Провадия Провадийска коса. Суфиксът -ов (1) се открива само в наименованието Батилов рид среднов. кр. Батил (з. Б.). Редуциране на МЛЕ (10): сел. Мала и Голема Фуча (з. Б.) вр. Фуча; сел. Каменна Рикса и Долна Рикса (с.з. Б.) о-ви Рикса; вр. Голям и Малък Резен (Витоша) вр. Резен ~; Ирадиация (2): Propr. (T1 T2) + Apр. При единия случай е налице суфиксация: вр. Резен ~ска седловина, при другия десуфиксация: Мелнишки хребет вр. Мелник Съставен проприален компонент (9) 12 По този въпрос вж. Димитрова-Тодорова 2011: 49 и посочените от авторката изследвания. 108

6 Пряка трансонимизация (5) От готови ЛЕ (3): Траянови врата (пр. з. Б.) седл. ~; Кастра Мартис (рим. сел., с.з. Б.) хълм ~; Долината на розите / Розова долина лед. ~; Ирадиация (2): нос Иван Асен залив ~; залив Морски лъв езеро ~ Непряка трансонимизация (4) Посесивни деривати (1): сел. Крали Марко Крали-Марков камък; Ирадиация (3), разширяване на МЛЕ: вр. Боулс вр. Западен ~; вр. Бърдик вр. Южен ~ и вр. Западен ~ Изводи От общо 980 детопонима едносъставни са 971 (99%), а съставни са 9 (1%); образуваните чрез пряка трансонимизация са 846 (86%), а чрез непряка 134 (14%). 3. Деантропоними (A T) 3.1. Количествени данни Вид антропоним Бр. % Ист. Чужд Владетели (кан, кавхан, цар, княз) 81 20,9 81 / Революционери, хайдути, военни 40 10, Културни дейци, духовни водачи, просветители, книжовници 83 21, Учени, откриватели, изобретатели 25 6,5 / 2 Изследователи на Антарктика (участници, мореплаватели, лица, 97 25,1 / 46 оказали логистична подкрепа) Др. Забележителни личности (държавници, дипломати, общественици) 39 10,1 8 9 Теоними (трак., бълг., слав.) 15 3,9 / / Митоними 5 1,3 / / Литературоними 2 0,5 / 0 Общо % 63 16% Признакът историчност при антропонимите е приложим с известни уговорки (вж. ред 1, 2, 3, 6 в таблицата; 156 бр., 40%). Приемаме, че е присъщ за т.нар. исторически личности: н. Авитохол, н. Сандански, 109

7 Гинка Бакърджиева вр. Скайлър, както и за агионимите: вр. Св. Кирил, вр. Св. Методий. На някои от тях са именувани различни по тип географски обекти, срв.: връх Св. Иван Рилски (Т) и параклис Св. Иван Рилски (Ch), връх Климент Охридски (Т) и база Св. Климент Охридски (Ch 13 ). От друга страна, независимо че не е прието географски обекти да се именуват приживе на изтъкнати личности, тук се допускат изключения: Пимпирев (Христо) ~ скат (ирадиация) ~ ледник ~ бряг. Въз основа на ексцерпирания материал се прокарва и разграничението на реални (365; 94%) и фиктивни А (22; 6%), т.е. митоними: п-в Евридика, вр. Зиези; теоними: вр. Бендида, пл. Стрибог; литературоними (фолклорни персонажи): о. Биляна, нун. Хитър Петър. Съотношението между домашни и чужди А е съответно 324 (84%) : 63 (16%), като чуждите имена са предимно на учени, изследователи на Антарктика, мореплаватели: пл. Аристотел, вр. Херес, зал. Хондий Структурно-словообразувателни особености С оглед на видовото разнообразие при антропонимите е необходимо да се вземе под внимание и разграничаването на лични (Pers.) фамилни (Fam.) съставни (Pers. + Fam.) имена Едносъставен проприален компонент (356) Лични имена, вкл. псевдоними и прозвища (137) Пряка трансонимизация ( ). Наблюдава се предимно в случаите, когато пълното наименование се реализира по следния синтактичен модел: Apр. (appos.) + Propr. (Pers.), т.е. апелатив (вид географски обект) в ролята на приложение 14 + лично име. Напр.: н. Авитохол, лед. Акага, о. Биляна, зал. Богомил, п-в Евридика, п-в Чавдар, зал. Чудомир (Дим. Чорбаджийски), зал. Десислава, рид Велес, хр. Загрей, вр. Майстора (Вл. Димитров Майстора) и др. Единичен случай е Тангра планина проприалният компонент е в апозиция (вж. по-долу), но не е суфиксален дериват Непряка трансонимизация (19). Обичайният синтактичен модел е Propr. (Pers. der.) + Apр., т.е. проприалният компонент е притежателно прилагателно име, образувано чрез суфиксална деривация (Pers. + -ов /-ев(-а, -о, -и); -ин). Напр.: Аспарухов връх, Дельов ледник, Иларионов рид, Кубратова могила, Нушин хълм, Орфеева порта Фамилни имена, вкл. псевдоними, прозвища, родови или династични имена (219) 13 В СБГИА 2018 се приема за ойконим. 14 Вж. лат. appositio. 110

8 Пряка трансонимизация (217). Наблюдават се следните синтактични модели: Apр. (аppos.) + Propr. (Fam.) (98). Този модел е присъщ за наименованията, в чиято структура фамилните имена са: от чужд произход за лица мъже (55): о. Ароусмит, зал. Баучър, вр. Дугержав, н. Иречек, нун. Каниц; нетипични (редки) за българската система (7): н. Берон (Петър), нун. Хербст (Йосиф), вр. Кудоглу (Димитър), вр. Паси (Соломон); присъщи за бълг. система (5 бр.), по-често са в апозиция (вж. по-долу): н. Ботев, н. Големинов, н. Сандански; от домашен или от чужд произход за лица жени (14): вр. Балканска, н. Каравелова, вр. Кльонова (рускиня), Пашук (канадка), дол. Якобсен (норвежка); псевдоними и прозвища, използвани като фамилно име (8): н. Багряна (Ел. Белчева), вр. Левски (В. Кунчев), н. Смирненски (Дим. Измирлиев); исторически родови имена, династии (9): вр. Шишман, х. Дуло, вр. Кобург, н. Вокил. Propr. (Fam. рoss.) + Apр. (119). Пълното наименование е синтетична посесивна именна фраза, в която проприалният компонент е фамилно име (-ов, -ев, -ски, -ич), съгласувано по род и число с апелативния компонент. Тъй като МЛЕ не се променя от словообразувателна гледна точка (поради структурата на българските фамилни имена, задължително включващи морфема за посесивност), а само от формално-граматическа (съгласуване), приемаме, че номинацията се реализира чрез пряка трансонимизация, напр.: м.р. Ø Априлов нос (Васил), Груев залив (Даме); Парчевич рид (Петър), Раковски нунатак (Георги Сава); 2 от рус. произход: Песяков хълм, Пирогов ледник; ж.р. -А Гурева седловина (Васил Гурев); Величкова могила (Стоян Величков); мн.ч. -И Миладинови о-ви (Димитър и Константин Миладинови), Милеви скали (Гео Милев) Непряка трансонимизация. Само две наименования са възникнали по модела Propr. (Fam. рoss.der.) + Apр. В единия случай е налице суфиксация на проприалния компонент: (Антон) Безеншек Безеншеков рид, а в другия десуфиксация: (Кирил) Пейчинович Пейчинов камък. 111

9 Гинка Бакърджиева Съставен проприален компонент (31) Пряка трансонимизация (29) Двусъставно лично име или лично име и фамилия (родово име, прозвище) (15): домашни (5): вр. Сара Теодора, н. Иван-Александър, н. Иван Асен, н. Иван Владислав, вр. Климент Охридски; чужди (3): вр. Ами Буе, вр. Дюкло Гийо, п-в Йоан Павел II; псевдоними, прозвища (7): н. Елин Пелин (Димитър Иванов Стоянов), нун. Филип Тотю (Тодор Станчев), нун. Хитър Петър, вр. Петко войвода, вр. Радой Ралин (Димитър Стефанов Стоянов), вр. Райна Княгиня, вр. Стефан Караджа (С. Димов). Атрибутивно словосъчетание, състоящо се от апелатив (в ролята на приложение) и лично (монашеско, фамилно) име (14): зал. Баба Тонка, вр. Бачо Киро, вр. Хаджи Димитър (3); агионими (11): вр. Св. Ангеларий, вр. Св. Борис, вр. Св. Кирил, вр. Св. Горазд, рид Св. Иван Рилски 15, вр. Св. Киприан, вр. Св. Методий, вр. Св. Наум, вр. Св. Сава, нун. Св. Теодосий, база Св. Климент Охридски Непряка трансонимизация. В ексцерпирания материал се откриват два случая на суфиксална деривация: Св. Евтимиев камък, Св. Софрониева могила Изводи От общо 387 деантропонима едносъставни са 356 (92%), а съставни са 31 (8%); чрез пряка трансонимизация са образувани 364 (94%) наименования, а чрез непряка 23 (6%). 4. Дехрематоними (Ch T) 4.1. Количествени данни Вид хрематоним Бр. % Ист. Чужд Институционими: вр. Академия, вр. Атлантически клуб, пл. Софийски 3 33,3 0 0 университет Акционими: лед. Завера, вр. Илинден, вр. Опълчение, лед. Съединение 4 44,5 4 0 Порейоними: риф Ронжел, лед. Буревестник 2 22,2 0 1 Общо % 1 11% 15 Вж. също параклис Св. Иван Рилски (БАИ), в СБГИА 2018 името не е включено най-вероятно защото не е физикогеографски обект. 112

10 От таблицата е видно, че съотношението между актуални и исторически МЛЕ е съответно 5 (56%) : 4 (44%), срв.: Българска академия на науките вр. Академия и въстание Велчова завера (1835) лед. Завера. От девет имена само едно е от чужд произход: бразилски военен кораб Ари Ронжел риф Ронжел Структурно-словообразувателни особености В разглежданата група само едно име е възникнало чрез пряка трансонимизация: бълг. траулер Буревестник лед. Буревестник. При останалите осем имена МЛЕ е редуцирана, т.е. някои от елементите в състава на поликомпонентния хрематоним са елиминирани, както е присъщо за елиптичната универбизация. Поради това се приемат за специфичен случай на непряка трансонимизация. Синтактичният модел на пълното наименование би могъл да се представи по следния начин: Apр. (аppos) + Propr. (Ch.red.). Най-вероятно причината за редуцирането на МЛЕ е изискването за краткост на имената. Освен примерите в т вж. също: Българско опълчение ( ), Македоно-одринско опълчение ( ) вр. Опълчение; Илинденско-Преображенско въстание (1903, от еортоним Илинден) вр. Илинден; Атлантически клуб в България вр. Атлантически клуб; Софийски университет Св. Климент Охридски пл. Софийски университет; Съединение на Княжество България с Източна Румелия лед. Съединение Изводи От общо 9 дехрематонима едносъставни са 7 (78%), съставни са 2 (22%), вж. таблица 4.1. Само едно име (11%) е образувано чрез пряка трансонимизация, а останалите 8 (89%) чрез непряка. 5. Деапелативи (App. T) 5.1. Структурно-словообразувателни особености Както беше установено (вж. 1.3.), чрез проприализация са възникнали само 15 топонима, т.е. 1% в рамките на анализирания корпус. С оглед на начините за образуване на ЛЕ, представени подробно в трудовете на Филипец, Чермак (1985: ) и Олощяк (2010: ), тук ще набележим само онези от тях, които се откриват в разглежданата група. Най-общо погледнато, в дадения случай деапелативните топоними са възникнали чрез пряка проприализация 16 и са резултат от семантично-ономасиологична деривация В изследването си Олощяк (2010: 211) използва означението jednoduchá proprializácia (проста проприализация) преход на апелатива (дума или слово- 113

11 Гинка Бакърджиева Пряка проприализация Едносъставни (7; 47%) Готови ЛЕ домашни: нун. Българи, нун. Ръченица, вр. Морисени 18, нун. Сурвакари; интернационализми: о. Есперанто, вр. Интуиция; чужди: н. Еспаньола Съставни (8; 53%) Устойчиви словосъчетания домашни: лед. Морски лъв 20 ; чужди: вр. Принсипе де Астуриас 21. Свободни (атрибутивни) словосъчетания: Аdj. + Apр. Propr.: ез. Голямата лагуна; бряг Българско крайбрежие, Каталунска седловина 22, Коледарска могила, Кукерски нунатаци, Нестинарски нунатаци Изводи В ексцерпирания материал 15 топонима са възникнали чрез пряка проприализация (100%). Съотношението между едносъставни и съставни ЛЕ е съответно 7 (47%) : 8 (53%), а между домашни (вкл. интернационализми) и чужди 13 (87%) : 2 (13%). 6. Обобщение 6.1. Количествени данни С оглед на признака проприалност на МЛЕ и наблюдаваните номинационни процеси при 1391 топонима беше установено, че чрез трансонимизация са възникнали 1376 (99%), от които чрез пряка са създадени 1211 (88%), чрез непряка 165 (12%). Значително посъчетание) в СИ без промяна на морфемната структура. Останалите типове (словообразувателна, абревиатурна, препозиционна проприализация) не са застъпени в ексцерпирания материал. 17 Според Филипец, Чермак (1985: 108) тя се базира върху семантичната мотивация и в по-широк смисъл може да се говори за транспозиция. 18 Ант. трак. племе, обитавало бълг. Черноморско крайбрежие (СБГИА 2018). 19 В знак на признателност за исп. логистична подкрепа за бълг. антарктически кампании (СБГИА 2018). 20 Морски бозайник от семейство ушати тюлени. 21 Príncipe de Asturias (принц на Астурия, ист. титла за наследника на исп. престол от 1388), в чест на испанците Мануел Алварес и Алфонсо Хуес, изкачили върха на г. (СБГИА 2018). 22 В чест на каталонските учени (СБГИА 2018). 114

12 малък е делът на топонимите, образувани от апелативи чрез пряка проприализация 15 (1%) Съотношението между едносъставни и съставни топоними е съответно 1341 (96%) : съставни 50 (4%) Данните, извлечени с оглед на други диференциални признаци на МЛЕ, са следните: актуални 1114 (80%) : исторически 250 (20%); домашни 1305 (94%) : чужди 86 (6%); реални 365 (94%) : фиктивни 22 (6%) извадката е за антропонимите Име за международна употреба Въпреки че начините за предаване на българските имена не са във фокуса на изследването, ще набележим някои по-съществени според нас особености и закономерности В пълното наименование апелативният компонент (вид географски обект) се превежда на английски. Проприалният компонент в състава на възникналите чрез трансонимизация топоними се предава в зависимост от следните условия: ако е от домашен произход, се транслитерира: лед. Искър Iskar Glacier, вр. Хаджи Димитър Hadzhi Dimitar Peak; при непряка трансонимизация се транслитерира МЛЕ, от която е образувано относително прилагателно: Лозенски нунатак Lozen Nunatak, Нушин хълм Nиsha Hill; ако е от чужд произход, се транслитерира (съобразно с използваната кирилска азбука): вр. Кльонова (рус. Кленова) Klenova Peak, или се цитира (съобразно с използваната латинска азбука): н. Иречек Jireček Point (чеш.), зал. Баучър Bourchier Cove (англ.), или се предава в стандартизирана форма: п-в Йоан Павел II Ionnes Paulus II Peninsula (лат.) При топонимите, създадени чрез проприализация, се наблюдават следните случаи: реалиите се транслитерират: нун. Ръченица Rachenitsa Nunatak, Нестинарски нунатаци Nestinari Nunataks (десуфиксация на отн. прил.); цитиране (МЛЕ от чужд произход): вр. Принсипе де Астуриас Príncipe de Asturias Peak; превод (калкиране) на описателни и метафорични имена: ез. Голямата лагуна Grand Lagoon, вр. Интуиция Intuition Peak. 115

13 Гинка Бакърджиева 6.3. Лексикално-семантични отношения Омонимия между проприалните компоненти 23 в следните случаи: различни лица с еднакво фамилно име, което е транслитерирано: по един и същ начин: учен Джон Атанасов Атанасов нун./atanasoff Nunatak композитор Маестро Георги Атанасов Атанасов рид/atanasoff Ridge; по различен начин (т.е. омофония в англ.): изобретател Петър Петров Петров нос/petroff Point поет Валери Петров Петров рид/petrov Ridge; лечител Петър Димков Димков ледник/dimkov Glacier общественик Никола Димков Димков камък/dymcoff Crag; формално съвпадение между дериват (отн. прил.) на лично име и фамилия, транслитерирани по различен начин: цар Калоян Калоянов нунатак/kaloyan Nunatak радист Стефан Калоянов Калоянов връх/kaloyanov Peak; ирадиация: н. Ботев/Botev Point вр. Ботев/Botev Peak, хр. Чаруа/Charrúa Ridge седл. Чаруа/Charrúa Gap, н. Иван Асен/Ivan Asen Point зал. Иван Асен/Ivan Asen Cove Синонимия между официално и неофициално име на един и същ географски обект: хълм Хесперидес Жабата; Орфеева порта Чичови порти Функции Като основни функции, присъщи за всички собствени имена, в ономастичните изследвания се посочват: номинативна, идентифицираща, индивидуализираща и диференцираща 24. Прави впечатление, че при именуването на географски обекти в Антарктика се изтъкват основания като: в чест на, в памет на, във връзка с и под. (СБГИА 2018). Поради това може да се заключи, че преобладаващата част от антарктическите топоними изпълняват и хонорифицираща роля. Едно по-задълбочено изследване в тази насока би откроило и други техни функции, напр. асоциативна, дескриптивна и т.н. В заключение е редно да споменем, че в някои български градове 25 се срещат улици и площади, именувани на о. Ливингстън и Антарктида, което е своеобразно признание за приноса на българските антарктици в изследванията на Южната полярна област. 23 В пълното наименование тя е неутрализирана благодарение на апелативния компонент, поради което редуцирането му не е препоръчително. 24 Вж. напр. НЕРЧЕ 2017: onymická funkce; Олощяк 2010: Самуил, Кула, Гоце Делчев, Каварна, Джебел, Никюп и др. (Иванов, Иванова 2014: 115). 116

14 ЛИТЕРАТУРА БАИ: Български антарктически съюз. [Bulgarian Antarctic Institute] < ( ). Димитрова-Тодорова 2011: Димитрова-Тодорова, Л. Собствените имена в България. (Изследвания, анализ, проблеми). [Dimitrova- Todorova, L. Sobstvenite imеna v Balgariya. (Izsledvaniya, analiz, problemi).] София: ИК ЕМАС, Иванов, Иванова 2014: Иванов, Л., Иванова, Н. Антарктика: Природа, история, усвояване, географски имена и българско участие. [Ivanov, L., Ivanova, N. Antarktika: priroda, istoriya, usvoyavane, geografski imena i balgarsko uchastie.] 2-ро прер. и доп. електр. изд. София: Фондация Манфред Вьорнер, КАН: Комисия по антарктическите наименования. [Antarctic Placenames Commission]. < ( ). НЕРЧЕ 2017: CzechEncy Nový encyklopedický slovník češtiny. < ( ). НКАИ: Научeн комитет за антарктически изследвания. [SCAR: Scientific Committee on Antarctic Research; Composite Gazetteer of Antarctica] < ( ). Олощяк 2010: Ološtiak, M. O spôsoboch tvorenia vlastných mien. // Slovenská reč, 2010, r. 75, č. 4 5, s СБГИА 2018: Справочник на българските географски имена в Антарктика. < ( ). ТМОИ 2009: Теория и методика ономастических исследований. Суперанская, А. В., Сталтмане, В. Э., Подольская, Н. В., Султанов, А. Х. [Teoriya i metodika onomasticheskich issledovaniy. Superanskaya, A. V., Staltmane, V. E., Podoľskaya, N. V., Sultanov, A. H.] Изд. 3-е, испр., Москва: Книжный дом Либроком, Тушкова 2012: Tušková, J. M. Transonymizace oikonym a její projevy v morfologické rovině. // Acta Onomastica 53, 2012, Филипец, Чермак 1985: Filipec, J., Čermák, Fr. Česká lexikologie. Praha: Academia, Шрамек : Šrámek, R. Transonymizace v propriální nominaci. // Folia onomastica Croatica, 12 13, , s

15 Гинка Бакърджиева СЪКРАЩЕНИЯ ант. античен арх. архипелаг Б. България вр. връх дн. днешен ез. езеро з. запад/-ен зал. залив и. изток/-чен ист. исторически кр. крепост мит. митологичен н. нос нун. нунатак о. остров обл. област ЛЕ лексикална единица МЛЕ мотивираща лексикална единица п. пещера р. река п-в полуостров пл. планина пр. проход прил. прилагателно име р. река рим. римски с. север/-ен седл. седловина сел. селище/-а с.з. северозапад/-ен с.и. североизток/-чен СИ съществително собствено име слав. славянски среднов. средновековен трак. тракийски х. хълм ю. юг/южен ю.з. югозапад/-ен 118

16 ю.и. югоизток/-чен А антропоним Adj. прилагателно име Арр. апелатив appos. приложение der. дериват Fam. фамилно име Ch хрематоним Pers. лично име poss. посесивен Propr. проприум red. редуциран Т топоним 119

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД гр. Бургас, кв. Победа, ул. Ген. Владимир Вазов 3 График за измерване на абонатите на Водоснабдява

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД гр. Бургас, кв. Победа, ул. Ген. Владимир Вазов 3   График за измерване на абонатите на Водоснабдява График за на абонатите на Водоснабдяване и Канализация ЕАД Бургас Район Поморие за месец юли 2019 година Поморие 3 ти Март 03.07.2019 11 35 13 30 Алеко Константинов 01.07.2019 09 15 09 40 Александър Стамболийски

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Област 06 ВРАЦА Община 35 Хайредин Секция 001 Населено място: с.хайредин Пътна артерия Номер и подномер,вход АСЕН ЗЛАТАРОВ 00

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Област 06 ВРАЦА Община 35 Хайредин Секция 001 Населено място: с.хайредин Пътна артерия Номер и подномер,вход АСЕН ЗЛАТАРОВ 00 Област 06 ВРАЦА Община 35 Хайредин Секция 001 Населено място: 77102 с.хайредин 00401 АСЕН ЗЛАТАРОВ 002,003,004,005,006,008,010,012,014 00672 БАБА ТОНКА 001,002,003,004,005,006,008,009,010,011,012,015 00789

Подробно

7200_Razgrad oblast.xls

7200_Razgrad oblast.xls блок улица улица блокове от 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 7205 Разград Разград град улица Абоба всички 7200 Разград Разград град улица Абритус всички 7205 Разград Разград град улица Александър Стамболийски

Подробно

Microsoft Word - SEKCII 2012 promqna za SOU.DOC

Microsoft Word - SEKCII 2012 promqna za SOU.DOC Приложение 1 ПЪРВА СЕКЦИЯ Корпус І на СОУ Максим Райкович, пл. Възраждане 7 11377 - ул. Георги Бенковски - цялата 11394 - ул. Трети март - от N 27 до края/без 29,31,33/ от N 24 до края 14725 - ул. Павел

Подробно

1 Приложение 1 към Заповед РД / г. ОБХВАТ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД, ОБРАЗУВАНИ СЪС ЗАПОВЕД РД-06-5

1 Приложение 1 към Заповед РД / г. ОБХВАТ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД, ОБРАЗУВАНИ СЪС ЗАПОВЕД РД-06-5 1 Приложение 1 към Заповед РД-06-558/04.04.2019г. ОБХВАТ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД, ОБРАЗУВАНИ СЪС ЗАПОВЕД РД-06-558 ОТ 04.04.2019г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

Подробно

Microsoft Word - ZAPOVED-SEKCII

Microsoft Word - ZAPOVED-SEKCII ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ ОБЛАСТ РУСЕ 7150 Две могили, бул. България 84, тел./факс08141/9208, тел.централа: 08141/9205, 9207;e-mail:obshtina@dvemogili.bg ЗАПОВЕД 328 29.03.2019 г., гр. Две могили На основание

Подробно

С П И С Ъ К НА БРОЯ, НОМЕРАЦИЯТА И ГРАНИЦИТЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ В ОБЩИНА САМОКОВ Пътна артерия Ж.К.ВЪЗРАЖДАНЕ Населено място: ГР.САМО

С П И С Ъ К НА БРОЯ, НОМЕРАЦИЯТА И ГРАНИЦИТЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ В ОБЩИНА САМОКОВ Пътна артерия Ж.К.ВЪЗРАЖДАНЕ Населено място: ГР.САМО С П И С Ъ К НА БРОЯ, НОМЕРАЦИЯТА И ГРАНИЦИТЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ В ОБЩИНА САМОКОВ 00326 Ж.К.ВЪЗРАЖДАНЕ Населено място: 65231 ГР.САМОКОВ Секция: 001 Място за гласуване: ОУ Христо Максимов - ул. Христо

Подробно

НОМЕРА НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 номер МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ А Д Р Е С 1 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 2 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александр

НОМЕРА НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 номер МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ А Д Р Е С 1 ОУ Отец Паисий ул. Александровска 95 2 ОУ Отец Паисий ул. Александр НОМЕРА НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 номер МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ А Д Р Е С 1 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 2 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 3 ПГ по Дървообработване и вътрешна архитектура

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 НОМЕРА НА СЕКЦИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АДРЕС МЕСТА НА СПИСЪЦИ 1, 2,17,18,19 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 Списъците са във входа на

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 НОМЕРА НА СЕКЦИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АДРЕС МЕСТА НА СПИСЪЦИ 1, 2,17,18,19 ОУ Отец Паисий ул. Александровска 95 Списъците са във входа на ПРИЛОЖЕНИЕ 3 НОМЕРА НА СЕКЦИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АДРЕС МЕСТА НА СПИСЪЦИ 1, 2,17,18,19 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 3, 4 ПГ по дървообработване и вътрешна архитектура Йосиф Вондрак ул. "Алексндровска"

Подробно

1 З А П О В Е Д г. гр. Гълъбово ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции за произвеждане на общински съветници и за кметове на 27 окто

1 З А П О В Е Д г. гр. Гълъбово ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции за произвеждане на общински съветници и за кметове на 27 окто 1 З А П О В Е Д 703 19.08.2019 г. гр. Гълъбово ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции за произвеждане на общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. избори за На основание чл.44, ал.1, т.8,

Подробно

<C4E0F0E5EDE8FF20EDE020ECE5E4E8EAE0ECE5EDF2E E32E2E786C7378>

<C4E0F0E5EDE8FF20EDE020ECE5E4E8EAE0ECE5EDF2E E32E2E786C7378> услуги и Здравни БДЕ София BG ул.здраве 2 12000 12000 Българска Асоциация Диабет Столична BG ул.подполк.калитин 3000 3000 Български лекарски съюз София BG бул.акад.иван Гешов 15 5100 5100 ВМА ББАЛ Сливен

Подробно

ОБЩИНА САМУИЛ ОБЛАСТ РАЗГРАД ======================================== З А П О В Е Д 810 Самуил, г. С Указ 163 от г., на Президент

ОБЩИНА САМУИЛ ОБЛАСТ РАЗГРАД ======================================== З А П О В Е Д 810 Самуил, г. С Указ 163 от г., на Президент ОБЩИНА САМУИЛ ОБЛАСТ РАЗГРАД ======================================== З А П О В Е Д 810 Самуил,30.08.2019 г. С Указ 163 от 10.07.2019 г., на Президента на Република България (обн., ДВ, бр. 56 от 16.07.2019

Подробно

Подател:

Подател: З А П О В Е Д 555 гр. Омуртаг,13.08.2014 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 от Изборния кодекс З А П О В Я Д В А М : І.Образуването на 11 /единадесет / избирателни секции в град

Подробно

по ред Дата на подаване на заявлението г г г г г г г.

по ред Дата на подаване на заявлението г г г г г г г. по ред Дата на подаване на заявлението 1 10.03.2016 г. 2 12.03.2016 г. 3 15.03.2016 г. 4 28.03.2016 г. 5 31.03.2016 г. 6 06.04.2016 г. 7 10.04.2016 г. 8 15.04.2016 г. 9 20.04.2016 г. 10 21.04.2016 г. 11

Подробно

Област: СЛИВЕН Община: СЛИВЕН Секция: 001 Населено място: ГР.СЛИВЕН Пътна артерия УЛ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ УЛ.АСЕНОВА УЛ.Г.ТРЪНКИН

Област: СЛИВЕН Община: СЛИВЕН Секция: 001 Населено място: ГР.СЛИВЕН Пътна артерия УЛ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ УЛ.АСЕНОВА УЛ.Г.ТРЪНКИН Област: СЛИВЕН Община: СЛИВЕН Секция: 001 00031 УЛ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ 00223 УЛ.АСЕНОВА 00730 УЛ.Г.ТРЪНКИН 01002 УЛ.ДИМИТЪР КАВАЛДЖИЕВ 02292 УЛ.ПОПСКА 02693 УЛ.РАДЕЦКИ 02840 УЛ.РОЗОВА ДОЛИНА 001, 001 Б, 002,

Подробно

Sheet1 Населено място Адрес Работно време АСЕНОВГРАД бул. Васи

Sheet1 Населено място Адрес Работно време АСЕНОВГРАД бул. Васи Населено място Адрес Работно време 03.09.2016 04.09.2016 05.09.2016 06.09.2016 22.09.2016 23.09.2016 24.09.2016 25.09.2016 АСЕНОВГРАД бул. Васил Левски 16, м-н БАНСКО ул. Цар Симеон 41 10:00ч. - 14:00ч.

Подробно

Microsoft Word - Prilovenie 3.doc

Microsoft Word - Prilovenie 3.doc ПРИЛОЖЕНИЕ 3 НОМЕРА НА СЕКЦИИ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АДРЕС МЕСТА НА СПИСЪЦИ 1, 2,16,17,18 ОУ "Отец Паисий" ул. "Александровска" 95 Списъците са във входа на 3,4 ПГ по Дървообработване и вътрешна архитектура Йосиф

Подробно

Приложение към Заповед РД 510 от г. на ИС Адрес Обхват населено място, улица, от до гр. Долни чифлик, ПГСС И. Мичурин, ул. Сокаче

Приложение към Заповед РД 510 от г. на ИС Адрес Обхват населено място, улица, от до гр. Долни чифлик, ПГСС И. Мичурин, ул. Сокаче Приложение към Заповед РД 510 от 28.03.2014 г. на ИС Адрес Обхват населено място, улица, от до 031300001 ПГСС И. Мичурин, ул. Сокачев, 4 "Арда, 2-4;, 1-7;, 4а, 4б,7а, Армейска, 2-18;,1-19, Булаир, 3-11,

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д О Б Щ И Н А С Е В Л И Е В О З А П О В Е Д 0976 Севлиево, 08.09.2015 г. На основание чл. 44, ал. 2, чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 24, ал. 1 и чл.

Подробно

Slide 1

Slide 1 ЗОНА ЗА ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ ТЕРИТОРИАЛНИ ЕДИНИЦИ: А. ж.к. Възраждане Б. ЦГЧ и Приморски парк В. Парк Езеро и Атанасовска коса ПРОЕКТНА ГРУПА 1 БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ЖИЗНЕНА

Подробно

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОЛЕКЦИИ

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОЛЕКЦИИ СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОЛЕКЦИИ съгласно чл. 8 от Наредба Н-9 от 7 април 0 г. за реда за създаването и управлението на обществените колекции. Кметство с. Елешница НЧ Просвета 908 с. Баня НЧ Светлина -

Подробно

generated pdf

generated pdf Заповед на кмета на на община Асеновград за местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България четвъртък, 11 април 2019 ОБЩИНА

Подробно

БЮЛЕТИН 3 АКРЕДИТАЦИЯ

БЮЛЕТИН 3 АКРЕДИТАЦИЯ БЮЛЕТИН 3 АКРЕДИТАЦИЯ ОТКРИВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНА УНИВЕРСИАДА СТАРА ЗАГОРА 2017 ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09.05.2017 ОТ 20:00 ЧАСА ПРЕД ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ГЕНЕРАЛНАТА ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09 МАЙ

Подробно

1 ОБЩИН А Е ЛХОВ О гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; ; З А

1 ОБЩИН А Е ЛХОВ О гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034;   ;   З А 1 ОБЩИН А Е ЛХОВ О гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; e-mail: obshtina@elhovobg.org ; kmet@elhovobg.org; www.elhovobg.org З А П О В Е Д РД -67/30.01.2017 г. гр.елхово ОТНОСНО:

Подробно

Приложение 1 към заповед 1348/ г. на кмета на община Септември АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЛЕНИЕ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ПО

Приложение 1 към заповед 1348/ г. на кмета на община Септември АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЛЕНИЕ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ПО Приложение 1 към заповед 1348/08.09.2016 г. на кмета на община Септември АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЛЕНИЕ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК ПО ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ Секция:132900001 Населено място:

Подробно

МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАДЕМИК КИРИЛ ПОПОВ 4001 Пловдив, ул. Чемшир 11, КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 6 КЛАС, У

МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАДЕМИК КИРИЛ ПОПОВ 4001 Пловдив, ул. Чемшир 11,   КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 6 КЛАС, У МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАДЕМИК КИРИЛ ПОПОВ 4001 Пловдив, ул. Чемшир 11, e-mail:omg_plovdiv@abv.bg, www.omg-bg.com КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 6 КЛАС, УЧАСТВАЛИ В МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ "ИВАН САЛАБАШЕВ"

Подробно

План-график по следакредитационно наблюдение и контрол на висшите училища за 2017 г. I. Следакредитационно наблюдение и контрол на висши училища, полу

План-график по следакредитационно наблюдение и контрол на висшите училища за 2017 г. I. Следакредитационно наблюдение и контрол на висши училища, полу План-график по ционно блюдение и контрол висшите училища за I. Следакредитационно блюдение и контрол висши училища, получили институциол и програм акредитация: Висши училища, получили институциол акредитация

Подробно

Çàïîâåä ñåêöèè 1

Çàïîâåä ñåêöèè 1 ОБЩИНА СРЕДЕЦ 8300 Средец, обл. Бургас пл.българия 8, кмет: 05551/6990: централа: 05551/6996 e-mail: info@sredets.bg ; web: http://sredets.bg ЗАПОВЕД 845 /03.09.2019 г. Относно: Образуване на основни избирателни

Подробно

График за измерване на абонатите на В и К ЕООД Стара Загора Район Стара Загора за месец Октомври 2019 година Град Стара Загора Улица (булевард) Кварта

График за измерване на абонатите на В и К ЕООД Стара Загора Район Стара Загора за месец Октомври 2019 година Град Стара Загора Улица (булевард) Кварта График за на абонатите на В и К ЕООД Стара Загора Район Стара Загора за месец Октомври 2019 година Град Стара Загора 1-ви Май Име на инкасатора Димитрова 3.10.2019 13 00 18 00 6 ти Септември от 1 до 23

Подробно

част 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 16/24 от Заповед СОА19-РД от г. на кмета на Столична община СПИСЪК С НОМЕРАТА НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ И АДМИНИСТРАТ

част 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 16/24 от Заповед СОА19-РД от г. на кмета на Столична община СПИСЪК С НОМЕРАТА НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ И АДМИНИСТРАТ част 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 16/24 от Заповед СОА19-РД09-489 от 05.04.2019 г. на кмета на Столична община СПИСЪК С НОМЕРАТА НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ АДРЕСИ ПОПАДАЩИ В ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН

Подробно

ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ на територията на община Велико Търново 2015 г. гр. Велико Търново: Детски ясли: 1. ДЯ Щастливо детство - ул. Освобождение 73 А 2. ДЯ

ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ на територията на община Велико Търново 2015 г. гр. Велико Търново: Детски ясли: 1. ДЯ Щастливо детство - ул. Освобождение 73 А 2. ДЯ ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ на територията на община Велико Търново 2015 г. гр. Велико Търново: Детски ясли: 1. ДЯ Щастливо детство - ул. Освобождение 73 А 2. ДЯ Мечо Пух - ул. Нова техника 21 3. ДЯ Слънце - ул. Мизия

Подробно

График за отчитане на абонатите на ВиК ЕООД Стара Загора Район Стара Загора за месец Август 2019 година Град Стара Загора Улица Квартал Име на инкасат

График за отчитане на абонатите на ВиК ЕООД Стара Загора Район Стара Загора за месец Август 2019 година Град Стара Загора Улица Квартал Име на инкасат График за отчитане на абонатите на ВиК ЕООД Стара Загора Район Стара Загора за месец Август 2019 година Град Стара Загора 1-ви Май Милена Димитрова отпуска 13 00 18 00 6 ти Септември от 1 до 23 Таня 6

Подробно

Microsoft Word - svet14

Microsoft Word - svet14 Държавен турнир Търговище-2014 60 изстрела пушка юноши ФИНАЛ Име Фамилия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Общо A Кристиян Спасов 8.5 9.9 9.9 10.5 9.9 10.4 10 10.1 9.1 9.5 9.9 10.5 8.2 9.6 10.1 10.6

Подробно

Населено място Община ИЗГРЕВ Дата/Период Времетраен е от..ч до..ч. Причина СОФИЯ ул. Ангел Кънчев 15,11,18,16,21,20, :00-16:00 подмяна

Населено място Община ИЗГРЕВ Дата/Период Времетраен е от..ч до..ч. Причина СОФИЯ ул. Ангел Кънчев 15,11,18,16,21,20, :00-16:00 подмяна Населено място Община ИЗГРЕВ Дата/Период Времетраен е от..ч до..ч. Причина СОФИЯ ул. Ангел Кънчев 15,11,18,16,21,20,30 11.01.2017 09:00-16:00 подмяна на електромери Община ИСКЪР София Дружба 1 бл. 67 10.01.2017

Подробно

ОБЛАСТ: Велико Търново ОБЩИНА: Златарица по ред Населено място ОБЕКТ /адрес, локализация/ Кадастрални данни деклариран с: писмо / протокол / списък об

ОБЛАСТ: Велико Търново ОБЩИНА: Златарица по ред Населено място ОБЕКТ /адрес, локализация/ Кадастрални данни деклариран с: писмо / протокол / списък об ОБЛАСТ: Велико Търново ОБЩИНА: Златарица по ред Населено мяс ОБЕКТ /адрес, локализация/ Кадастрални данни деклариран с: писмо / прокол / списък обявен в: ДВ бр./год. /прокол на НСОПК свален с: писмо /

Подробно

<D0E5E9F2E8EDE320EAEEE5F4E8F6E8E5EDF2E DEFF3E1EB2E2E786C73>

<D0E5E9F2E8EDE320EAEEE5F4E8F6E8E5EDF2E DEFF3E1EB2E2E786C73> Списък на коефициентите изчислени по методиката на ПМС 328/30.11.2015 г. за държавните висши училища по професионални направления за бюджетната 2019 година Висше училище Код на ПН Професионално направление

Подробно