ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ"

Препис

1 ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail: ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ НА АНКЕТА 1 (за проучване на мненията и предложенията на студентите относно организацията на учебния процес и административното обслужване в ПУ) проведена сред студенти от IV курс, обучавани в бакалавърски специалности в Биологически факултет на ПУ Паисий Хилендарски в направление 4.3 Биологически науки Пловдив, 2022 г.

2 Съдържание I. Въведение... 3 II. Резултати... 4 III. Заключение и препоръки Факултетна комисия по качество, Анкета 1, 2022 г. стр. 2

3 I. Въведение В периода февруари-април, 2022 г., Факултетната комисия по качество проведе анкетно проучване сред студенти четвъртокурсници, обучаващи се в ПН 4.3. Биологически науки, ОКС БАКАЛАВЪР към Биологически факултет на ПУ Паисий Хилендарски. При провеждане на анкетата бяха поканени да вземат анонимно участие всички студенти от IV курс, обучаващи се в специалности Биология и Екология и опазване на околната среда - редовна и задочна форма на обучение. Броят на доброволно откликналите за анкетиране е, както следва: Биология (редовно обучение) 12/17 (70,6%); Биология (задочно обучение) 9/12 (75%); Екология и ООС (редовно обучение) 8/13 (61,5%); Екология и ООС (задочно обучение) 4/7 (57,1%). Проучването е осъществено чрез онлайн формуляр на стандартизираната анкетна карта 1 - за проучване на мненията и предложенията на студентите относно организацията на учебния процес и административното обслужване в ПУ. Получените резултати са обработени и анализирани чрез MS Excel Факултетна комисия по качество, Анкета 1, 2022 г. стр. 3

4 II. Резултати 1. Специалност Биология (редовно обучение) 5. По време на обучението Ви каква част от лекциите сте посещавали? 6. По време на обучението Ви каква част от упражненията сте посещавали? 7. Ако не сте посещавали редовно занятия, коя е причината за това? Факултетна комисия по качество, Анкета 1, 2022 г. стр. 4

5 8).Какъв е Вашият успех от следването до момента? 9.1. Запознати ли сте с квалификационната характеристика на специалността? 9.2. Запознати ли сте с учебният план, по който се обучавате? Факултетна комисия по качество, Анкета 1, 2022 г. стр. 5

6 9.3. Запознати ли сте с учебните програми на дисциплините, които изучавате? Смятате ли, че учебните дисциплини, които изучавате, допринасят за професионалната Ви подготовка? Смятате ли, че учебните дисциплини, които изучавате, допринасят за повишаването на общата Ви култура? Факултетна комисия по качество, Анкета 1, 2022 г. стр. 6

7 11.1. Според Вас знанията и уменията, които усвоявате по време на обучението, са актуални и отразяват постиженията на науката? Според Вас знанията и уменията, които усвоявате по време на обучението, са актуални и ориентирани към потребностите на практиката? 12. Разписанието, по което се провежда учебния процес, е добро и дава възможност за самостоятелна работа? Факултетна комисия по качество, Анкета 1, 2022 г. стр. 7

8 12.2. Разписанието, по което се провежда учебния процес, е напрегнато и ограничава възможностите за самостоятелна работа? Разписанието, по което се провежда учебния процес, е съобразено поскоро с наличните аудитории и зали, а не с интересите и възможностите на студентите и преподавателите? Как бихте оценили по шестобална скала (от 2 до 6) административното обслужване в университета по отношение на компетентност/точност? Факултетна комисия по качество, Анкета 1, 2022 г. стр. 8

9 13.2. Как бихте оценили по шестобална скала (от 2 до 6) административното обслужване в университета по отношение на бързина на обслужването? 13.3.Как бихте оценили по шестобална скала (от 2 до 6) административното обслужване в университета по отношение на работно време, съобразено със заетостта на студентите? Факултетна комисия по качество, Анкета 1, 2022 г. стр. 9

10 13.4. Как бихте оценили по шестобална скала (от 2 до 6) административното обслужване в университета по отношение на онлайн административни услуги? Как бихте оценили по шестобална скала (от 2 до 6) административното обслужване в университета по отношение на отношение към студентите? Имали ли сте възможност да участвате в публични лекции, срещи с представители на науката, бизнеса, културата? Факултетна комисия по качество, Анкета 1, 2022 г. стр. 10

11 14.2. Имали ли сте възможност да участвате в студентски творчески инициативи? Имали ли сте възможност да участвате в програми за обмен на студенти? Имали ли сте възможност да участвате в научни форуми? Факултетна комисия по качество, Анкета 1, 2022 г. стр. 11

12 14.5. Имали ли сте възможност да участвате в проекти на преподавателските екипи? Запознати ли сте с научните изследвания на Вашите преподаватели? Запознати ли сте с научно-изследователската програма на Факултета? Факултетна комисия по качество, Анкета 1, 2022 г. стр. 12

13 16.1. Според Вас в Пловдивски университет Паисий Хилендарски преподаването е на високо академично ниво? Според Вас в Пловдивски университет Паисий Хилендарски работят добре подготвени и отдадени на работата си преподаватели? Според Вас в Пловдивски университет Паисий Хилендарски се толерира творчеството, инициативата, самостоятелното мислене? Според Вас в Пловдивски университет Паисий Хилендарски се уважават индивидуалните способности и се насърчава индивидуалното развитие на студентите? Факултетна комисия по качество, Анкета 1, 2022 г. стр. 13

14 16.5. Според Вас в Пловдивски университет Паисий Хилендарски се насърчава екипната работа? 17. Какви са Вашите препоръки за подобряване на организацията на учебния процес в Университета? Студентите от IV курс в специалност Биология (редовно обучение) са посочили следните препоръки: Да се възстановят напълно присъствените занятия. И това дали занятията са присъствени, според мен, би трябвало да зависи от университетското ръководство, а не от министерството. Факултетна комисия по качество, Анкета 1, 2022 г. стр. 14

15 ЗАКЛЮЧЕНИЕ Анкетираните четвъртокурсници от спец. Биология са посещавали всички лекции (58,3%) или по-голямата част от тях (41,7%). По отношение на упражненията се наблюдава по-висок дял посещения на всички занятия (75%) за сметка на студентите, посещавали по-голямата част от тях (25%). Като причина за нередовното посещение на занятията се посочват здравословен проблем (8,3%) и липса на интерес поради онлайн формат на обучението. Половината от четвъртокурсниците имат много добър успех от следването до момента, а преобладаващата част от останалите са отличници (33,3%). Почти всички анкетирани са запознати с квалификационната характеристика на специалността 50% напълно и 41,7% отчасти, както и с учебния план, по който се обучават - съответно 75% напълно и 25% отчасти. Същият дял отговори са дадени и относно информираността на четвъртокурсници за учебните програми на дисциплините, които изучават. Близо 83% от студентите считат, че изучаваните учебни дисциплини допринасят за тяхната професионална подготовка, а всички анкетирани смятат, че те допринасят и за повишаване на общата им култура. По отношение на това доколко усвоените знания и умения по време на обучението са актуални и отразяват постиженията на науката, почти всички отговарят утвърдително (50% категорично да и 41,7% по-скоро да ). На въпроса доколко тези знания и умения са ориентирани към потребностите на практиката, отново преобладаващата част от отговорите (83,3%) са утвърдителни (25% категорично да и 58,3% по-скоро да ). Болшинството четвъртокурсници (91,7%) от спец. Биология (редовно обучение) са доволни от разписанието на учебните занятия и посочват, че то дава възможност за самостоятелна работа. Въпреки това, повече от половината анкетирани считат, че разписанието е съобразено по-скоро с наличните аудитории и зали, а не с интересите и възможностите на преподаватели и студенти (16,7% категорично да, 50% по-скоро да ). Удовлетвореността на четвъртокурсниците от административното обслужване в университета по отношение на компетентност/точност е висока (16,7% отличен и 66,7% много добър ), а по отношение бързина на обслужването е много добра (50%) и добра (41,7%). Работното време на администрацията също получава много добра и отлична оценка от повече от половината студенти (66,6%), а по отношение на предоставяните онлайн услуги такива оценки са дали съответно 66,7% и 16,7% от четвъртокурсниците. Отношението на служителите на ПУ към студентите при административното им обслужване също е оценено с подобаващо високи оценки от 88,3% от анкетираните. Преоблаващата част от студентите посочват, че не са имали възможност да участват в публични лекции и срещи с представители на науката, бизнеса, културата (75%), нито в студентски творчески инициативи (91,7%), програми за обмен на студенти (91,7%), научни форуми (91,7%), както и в проекти на преподаватели (91,7%). Все пак почти всички от четвъртокурсниците споделят, че са запознати (16,7%) или отчасти запознати (75%) с научните изследвания на техните преподаватели, докато 41,7% от студентите не са запознати с научно-изследователската програма на Факултета, а останалите само отчасти. Факултетна комисия по качество, Анкета 1, 2022 г. стр. 15

16 По отношение академичното ниво на преподаване в ПУ, 91,7% от четвъртокурсниците го определят като високо, като 83,4% от тях оценяват преподавателите като добре подготвени и отдадени на работата си. Почти всички от анкетираните посочват, че в ПУ се толерират творчеството, инициативата и самостоятелното мислене (91,7%), както и се уважават индивидуалните способности и се насърчават индивидуалното развитие на студентите (75%) и екипната работа (83,3%). Факултетна комисия по качество, Анкета 1, 2022 г. стр. 16

17 2. Специалност Биология (задочно обучение) 5. По време на обучението Ви каква част от лекциите сте посещавали? 6. По време на обучението Ви каква част от упражненията сте посещавали? 7. Ако не сте посещавали редовно занятия, коя е причината за това? Факултетна комисия по качество, Анкета 1, 2022 г. стр. 17

18 8. Какъв е Вашият успех от следването до момента? Запознати ли сте с квалификационната характеристика на специалността? 9.2.Запознати ли сте с учебният план, по който се обучавате? Факултетна комисия по качество, Анкета 1, 2022 г. стр. 18

19 9.3.Запознати ли сте с учебните програми на дисциплините, които изучавате? Смятате ли, че учебните дисциплини, които изучавате, допринасят за професионалната Ви подготовка? 10.2.Смятате ли, че учебните дисциплини, които изучавате, допринасят за повишаването на общата Ви култура? Факултетна комисия по качество, Анкета 1, 2022 г. стр. 19

20 11.1. Според Вас знанията и уменията, които усвоявате по време на обучението, са актуални и отразяват постиженията на науката? Според Вас знанията и уменията, които усвоявате по време на обучението, са актуални и ориентирани към потребностите на практиката? 12.1.Разписанието, по което се провежда учебния процес, е добро и дава възможност за самостоятелна работа? Факултетна комисия по качество, Анкета 1, 2022 г. стр. 20

21 12.2.Разписанието, по което се провежда учебния процес, е напрегнато и ограничава възможностите за самостоятелна работа? 12.3.Разписанието, по което се провежда учебния процес, е съобразено поскоро с наличните аудитории и зали, а не с интересите и възможностите на студентите и преподавателите? 13.1.Как бихте оценили по шестобална скала (от 2 до 6) административното обслужване в университета по отношение на компетентност/точност? Факултетна комисия по качество, Анкета 1, 2022 г. стр. 21

22 13.2.Как бихте оценили по шестобална скала (от 2 до 6) административното обслужване в университета по отношение на бързина на обслужването? 13.3.Как бихте оценили по шестобална скала (от 2 до 6) административното обслужване в университета по отношение на работно време, съобразено със заетостта на студентите? Факултетна комисия по качество, Анкета 1, 2022 г. стр. 22

23 13.4.Как бихте оценили по шестобална скала (от 2 до 6) административното обслужване в университета по отношение на онлайн административни услуги? 13.5.Как бихте оценили по шестобална скала (от 2 до 6) административното обслужване в университета по отношение на отношение към студентите? Имали ли сте възможност да участвате в публични лекции, срещи с представители на науката, бизнеса, културата? Факултетна комисия по качество, Анкета 1, 2022 г. стр. 23

24 14.2. Имали ли сте възможност да участвате в студентски творчески инициативи? 14.3.Имали ли сте възможност да участвате в програми за обмен на студенти? 14.4.Имали ли сте възможност да участвате в научни форуми? Факултетна комисия по качество, Анкета 1, 2022 г. стр. 24

25 14.5.Имали ли сте възможност да участвате в проекти на преподавателските екипи? 15.1.Запознати ли сте с научните изследвания на Вашите преподаватели? 15.2.Запознати ли сте с научно-изследователската програма на Факултета? Факултетна комисия по качество, Анкета 1, 2022 г. стр. 25

26 16.1.Според Вас в Пловдивски университет Паисий Хилендарски преподаването е на високо академично ниво? 16.2.Според Вас в Пловдивски университет Паисий Хилендарски работят добре подготвени и отдадени на работата си преподаватели? 16.3.Според Вас в Пловдивски университет Паисий Хилендарски се толерира творчеството, инициативата, самостоятелното мислене? Факултетна комисия по качество, Анкета 1, 2022 г. стр. 26

27 16.4.Според Вас в Пловдивски университет Паисий Хилендарски се уважават индивидуалните способности и се насърчава индивидуалното развитие на студентите? 16.5.Според Вас в Пловдивски университет Паисий Хилендарски се насърчава екипната работа? 17.Какви са Вашите препоръки за подобряване на организацията на учебния процес в Университета? Четвъртокурсниците от специалност Биология (задочно обучение) са изказали следните мнения и препоръки: Всичко в университета е на ниво 6 Всичко е организирано и направено точно както трябва да бъде. Прием на по-отговорни и организационно способни студенти. Факултетна комисия по качество, Анкета 1, 2022 г. стр. 27

28 ЗАКЛЮЧЕНИЕ При студентите от специалност Биология (задочно обучение) прави впечатление, че едва 33,3% от четвъртокурсниците са посещавали всички лекции, докато останалите 66,7% са присъствали само на по-голямата част от тях. По отношение на упражненията ситуацията е точно обратната 66,7% са били на всички занятия, а 33,3% само на част от тях. Като повод за непосещаване на занятията се посочват семейни и социални причини, както и здравословни проблеми. Успехът на анкетираните четвъртокурсници е много добър (55,6%) и добър (44,4%). Преобладаващата част от студентите са запознати с квалификационната характеристика на специалността (33,3% напълно и 44,4% отчасти), както и с учебния план (88,9% напълно) и учебните програми на изучаваните дисциплини (100%). Почти всички считат, че изучаваните дисциплини допринасят за професионалната им подготовка (88,9%), както и за повишаване на общата им култура (66,7% категорично да и 33,3% по-скоро да ). Усвояваните знания и умения по време на обучението се определят като актуални и почти всички четвъртокурсници са съгласни, че те отразяват постиженията на науката (89,9%) и са ориентирани към потребностите на практиката (77,8%). Почти всички студенти са доволни от разписанието, по което се провежда учебния процес и посочват, че то дава възможност за самостоятелна работа (88,9%), без да е напрегнато и ограничаващо (77,8%). Болшинството от анкетираните НЕ СА съгласни, че разписанието на занятията е съобразено по-скоро с наличните аудитории и зали (33,3% изобщо не и 44,4% по-скоро не ), отколкото с интересите и възможностите на преподавателите и студентите. Удовлетвореността на студентите от IV курс в спец. Биология (задочно обучение) от административното обслужване в университета е много висока, както по отношение на компетентност/точност (33,3% отличен и 33,3% много добър), така и по отношение на бързина (44,4% отличен), работно време (44,4% отличен), онлайн услуги (55,6% отличен) и отношение към студентите (33,3% отличен, 11,1% много добър). Преобладаващата част от студентите споделят, че не са имали възможност за участие в публични лекции и срещи с представители на науката, бизнеса, културата (88,9%), нито в студентски творчески инициативи (88,9%), програми за обмен на студенти (88,9%) или научни форуми (88,9%). Нито един от анкетираните не е участвал в проекти на преподавателските екипи, като над половината (55,6%) споделят, че не са запознати с научните изследвания на преподавателите им. По отношение на научно-изследователската програма на Факултета частично информирани са повечето от четвъртокурсниците (55,6%). Високо академично ниво на преподаване в ПУ посочват 87,5% от студентите, а почти същият дял (89,9%) определят преподавателите в университета като добре подготвени и отдадени на работата си. Според анкетираните четвъртокурсници в ПУ се толерират творчеството, инициативата и самостоятелното мислене (89,9%), както Факултетна комисия по качество, Анкета 1, 2022 г. стр. 28

29 и се уважават индивидуалните способности и се насърчават индивидуалното развитие на студентите (77,7%) и екипната работа (87,5%). Факултетна комисия по качество, Анкета 1, 2022 г. стр. 29

30 3. Специалност Екология и опазване на околната среда (редовно обучение) 5.По време на обучението Ви каква част от лекциите сте посещавали? 6.По време на обучението Ви каква част от упражненията сте посещавали? 7.Ако не сте посещавали редовно занятия, коя е причината за това? Факултетна комисия по качество, Анкета 1, 2022 г. стр. 30

31 8.Какъв е Вашият успех от следването до момента? 9.1.Запознати ли сте с квалификационната характеристика на специалността? 9.2.Запознати ли сте с учебният план, по който се обучавате? 9.3.Запознати ли сте с учебните програми на дисциплините, които изучавате? Факултетна комисия по качество, Анкета 1, 2022 г. стр. 31

32 10.1.Смятате ли, че учебните дисциплини, които изучавате, допринасят за професионалната Ви подготовка? 10.2.Смятате ли, че учебните дисциплини, които изучавате, допринасят за повишаването на общата Ви култура? 11.1.Според Вас знанията и уменията, които усвоявате по време на обучението, са актуални и отразяват постиженията на науката? Факултетна комисия по качество, Анкета 1, 2022 г. стр. 32

33 11.2.Според Вас знанията и уменията, които усвоявате по време на обучението, са актуални и ориентирани към потребностите на практиката? 12.1.Разписанието, по което се провежда учебния процес, е добро и дава възможност за самостоятелна работа? 12.2.Разписанието, по което се провежда учебния процес, е напрегнато и ограничава възможностите за самостоятелна работа? Факултетна комисия по качество, Анкета 1, 2022 г. стр. 33

34 12.3.Разписанието, по което се провежда учебния процес, е съобразено по-скоро с наличните аудитории и зали, а не с интересите и възможностите на студентите и преподавателите? 13.1.Как бихте оценили по шестобална скала (от 2 до 6) административното обслужване в университета по отношение на компетентност/точност? 13.2.Как бихте оценили по шестобална скала (от 2 до 6) административното обслужване в университета по отношение на бързина на обслужването? Факултетна комисия по качество, Анкета 1, 2022 г. стр. 34

35 13.3.Как бихте оценили по шестобална скала (от 2 до 6) административното обслужване в университета по отношение на работно време, съобразено със заетостта на студентите? 13.4.Как бихте оценили по шестобална скала (от 2 до 6) административното обслужване в университета по отношение на онлайн административни услуги? Факултетна комисия по качество, Анкета 1, 2022 г. стр. 35

36 13.5.Как бихте оценили по шестобална скала (от 2 до 6) административното обслужване в университета по отношение на отношение към студентите? 14.1.Имали ли сте възможност да участвате в публични лекции, срещи с представители на науката, бизнеса, културата? 14.2.Имали ли сте възможност да участвате в студентски творчески инициативи? Факултетна комисия по качество, Анкета 1, 2022 г. стр. 36

37 14.3.Имали ли сте възможност да участвате в програми за обмен на студети? 14.4.Имали ли сте възможност да участвате в научни форуми? 14.5.Имали ли сте възможност да участвате в проекти на преподавателските екипи? Факултетна комисия по качество, Анкета 1, 2022 г. стр. 37

38 15.1.Запознати ли сте с научните изследвания на Вашите преподаватели? 15.2.Запознати ли сте с научно-изследователската програма на Факултета? 16.1.Според Вас в Пловдивски университет Паисий Хилендарски преподаването е на високо академично ниво? Факултетна комисия по качество, Анкета 1, 2022 г. стр. 38

39 16.2.Според Вас в Пловдивски университет Паисий Хилендарски работят добре подготвени и отдадени на работата си преподаватели? 16.3.Според Вас в Пловдивски университет Паисий Хилендарски се толерира творчеството, инициативата, самостоятелното мислене? 16.4.Според Вас в Пловдивски университет Паисий Хилендарски се уважават индивидуалните способности и се насърчава индивидуалното развитие на студентите? Факултетна комисия по качество, Анкета 1, 2022 г. стр. 39

40 16.5.Според Вас в Пловдивски университет Паисий Хилендарски се насърчава екипната работа? 17.Какви са Вашите препоръки за подобряване на организацията на учебния процес в Университета? Подобряване на програмата. Твърде много занятия, а малко време за размисъл и четене! Факултетна комисия по качество, Анкета 1, 2022 г. стр. 40

41 ЗАКЛЮЧЕНИЕ Около 1/3 от студентите в IV курс от специалност Екология и ООС (редовно обучение) са посещавали всички лекции (37,5%), а останалите от курса (62,5%) са присъствали само на по-голямата част от лекциите, докато при упражненията болшинството са взели участие във всички занятия (87,5%). Основни причини за отсъствие от занятия са ангажираност с работа (12,5%) и липса на интерес (12,5%). Отличен успех имат 14,3% от анкетираните, а по 42,9% имат много добър и добър успех от следването до момента. Всички четвъртокурсници са запознати с квалификационната характеристика на специалността (50% напълно и 50% отчасти), както и с учебния план, по който се обучават (75% напълно, 25% отчасти) и с учебните програми на изучаваните дисциплини (75% напълно, 25% отчасти). Повечето студенти смятат, че учебните дисциплини допринасят за професионалната им подготовка (12,5% категорично да, 50% по-скоро да ) и за повишаване на общата им култура (50% категорично да и 25% по-скоро да ). Усвояваните знания и умения по време на обучението се оценяват като актуални и отразяващи постиженията на науката (25% категорично да и 37,5% по-скоро да ), а също и като ориентирани към потребностите на практиката (87,5% по-скоро да ). Разписанието, по което се провежда учебния процес, е добро според почти всички анкетирани студенти и дава възможност за самостоятелна работа (87,5% по-скоро да ), без да създава напрежение и ограничения (25% изобщо не и 62,5% по-скоро не ). Половината от четвъртокурсниците са на мнение, че разписанието е съобразено поскоро с наличните аудитории и зали (37,5% категорично да и 12,5% по-скоро да ), а останалата половина не са съгласни с това твърдение. Административното обслужване в университета се оценя предимно като добро и много добро, както по отношение на компетентност/точност и бързина (37,5% много добър и 50% добър), така и като работно време (12,5% отличен, 25% много добър и 25% добър) и отношение към студентите (12,5% отличен, 25% много добър и 50% добър). Единствено за предоставяне на онлайн услуги са поставени по-ниски оценки - съответно 25% слаб, 37,5% среден, 12,5% добър и 25% много добър. Резултатите от анкетата показват, че почти всички анкетирани четвъртокурсници не са имали възможност да участват в публични лекции и срещи с представители на науката, бизнеса или културата (85,7%), в програми за обмен на студенти (85,7%), научни форуми (85,7%) или научни проекти на преподавателите (85,7%). Единствено по отношение на участие в студентски творчески инициативи се установява, че 28,6% от студентите са имали такава възможност. Информираността на четвъртокурсниците за научните изследвания на техните преподаватели (12,5% да и 62,5% отчасти) и за изследователската програма на Факултета (12,5% да и 50% отчасти) е сравнително висока. Анкетираните студенти от спец. Екология и ООС считат, че преподаването в ПУ е на високо академично ниво (75% по-скоро да ) и че тук работят добре подготвени и отдадени на работата си преподаватели (37,5% категорично да и 37,5% по-скоро да ). Болшинството са съгласни, че в ПУ се толерират творчеството, инициативата и самостоятелното мислене (12,5% категорично да и 50% по-скоро Факултетна комисия по качество, Анкета 1, 2022 г. стр. 41

42 да ), уважават се индивидуалните способности и се насърчават индивидуалното развитие на студентите (50% по-скоро да ) и екипната работа (12,5% категорично да и 75% по-скоро да ). Факултетна комисия по качество, Анкета 1, 2022 г. стр. 42

43 4. Специалност Екология и опазване на околната среда (задочно обучение) 5.По време на обучението Ви каква част от лекциите сте посещавали? 6.По време на обучението Ви каква част от упражненията сте посещавали? 7.Ако не сте посещавали редовно занятия, коя е причината за това? Факултетна комисия по качество, Анкета 1, 2022 г. стр. 43

44 8.Какъв е Вашият успех от следването до момента? 9.1.Запознати ли сте с квалификационната характеристика на специалността? 9.2.Запознати ли сте с учебният план, по който се обучавате? Факултетна комисия по качество, Анкета 1, 2022 г. стр. 44

45 9.3.Запознати ли сте с учебните програми на дисциплините, които изучавате? 10.1.Смятате ли, че учебните дисциплини, които изучавате, допринасят за професионалната Ви подготовка? 10.2.Смятате ли, че учебните дисциплини, които изучавате, допринасят за повишаването на общата Ви култура? Факултетна комисия по качество, Анкета 1, 2022 г. стр. 45

46 11.1.Според Вас знанията и уменията, които усвоявате по време на обучението, са актуални и отразяват постиженията на науката? 11.2.Според Вас знанията и уменията, които усвоявате по време на обучението, са актуални и ориентирани към потребностите на практиката? 12.1.Разписанието, по което се провежда учебния процес, е добро и дава възможност за самостоятелна работа? Факултетна комисия по качество, Анкета 1, 2022 г. стр. 46

47 12.2.Разписанието, по което се провежда учебния процес, е напрегнато и ограничава възможностите за самостоятелна работа? 12.3.Разписанието, по което се провежда учебния процес, е съобразено по-скоро с наличните аудитории и зали, а не с интересите и възможностите на студентите и преподавателите? 13.1.Как бихте оценили по шестобална скала (от 2 до 6) административното обслужване в университета по отношение на компетентност/точност? Факултетна комисия по качество, Анкета 1, 2022 г. стр. 47

48 13.2.Как бихте оценили по шестобална скала (от 2 до 6) административното обслужване в университета по отношение на бързина на обслужването? 13.3.Как бихте оценили по шестобална скала (от 2 до 6) административното обслужване в университета по отношение на работно време, съобразено със заетостта на студентите? 13.4.Как бихте оценили по шестобална скала (от 2 до 6) административното обслужване в университета по отношение на онлайн административни услуги? Факултетна комисия по качество, Анкета 1, 2022 г. стр. 48

49 13.5.Как бихте оценили по шестобална скала (от 2 до 6) административното обслужване в университета по отношение на отношение към студентите? 14.1.Имали ли сте възможност да участвате в публични лекции, срещи с представители на науката, бизнеса, културата? 14.2.Имали ли сте възможност да участвате в студентски творчески инициативи? Факултетна комисия по качество, Анкета 1, 2022 г. стр. 49

50 14.3.Имали ли сте възможност да участвате в програми за обмен на студенти? 14.4.Имали ли сте възможност да участвате в научни форуми? 14.5.Имали ли сте възможност да участвате в проекти на преподавателските екипи? Факултетна комисия по качество, Анкета 1, 2022 г. стр. 50

51 15.1.Запознати ли сте с научните изследвания на Вашите преподаватели? 15.2.Запознати ли сте с научно-изследователската програма на Факултета? 16.1.Според Вас в Пловдивски университет Паисий Хилендарски преподаването е на високо академично ниво? Факултетна комисия по качество, Анкета 1, 2022 г. стр. 51

52 16.2.Според Вас в Пловдивски университет Паисий Хилендарски работят добре подготвени и отдадени на работата си преподаватели? 16.3.Според Вас в Пловдивски университет Паисий Хилендарски се толерира творчеството, инициативата, самостоятелното мислене? 16.4.Според Вас в Пловдивски университет Паисий Хилендарски се уважават индивидуалните способности и се насърчава индивидуалното развитие на студентите? Факултетна комисия по качество, Анкета 1, 2022 г. стр. 52

53 16.5.Според Вас в Пловдивски университет Паисий Хилендарски се насърчава екипната работа? 17. Какви са Вашите препоръки за подобряване на организацията на учебния процес в Университета? Факултетна комисия по качество, Анкета 1, 2022 г. стр. 53

54 ЗАКЛЮЧЕНИЕ Анкетираните студенти от спец. Екология и ООС (задочно обучение) са посещавали лекции (25% всички и 75% по-голямата част). Посещаемостта на упражнения е 75% - всички и 25% - по-голямата част. Основна причина за отсъствие от занятия е съчетаването на работа и учене (100%). Успехът на анкетираните студенти е висок 25% отличен, 50% много добър и 25% добър. Напълно запознати с квалификационната характеристика на специалността са 66,7% от четвъртокурсниците, а останалите 33,3% - само отчасти, докато с учебния план и учебните програми на изучаваните дисциплини са запознати на 100%. Всички анкетирани са съгласни, че изучаваните дисциплини допринасят за професионалната им подготовка (50% категорично да и 50% по-скоро да ) и за повишаване на общата им култура (75% категорично да и 25% по-скоро да ). Всички студенти определят знанията и уменията, които усвояват по време на обучението, като актуални и са съгласни, че те отразяват постиженията на науката (25% категорично да и 75% поскоро да ) и са ориентирани към потребностите на практиката (50% категорично да и 25% по-скоро да ). Мненията относно разписанието на учебния процес до известна степен са противоречиви 50% от анкетираните считат, че то по-скоро не е добро, а на следващия въпрос 75% от студентите посочват, че то не е напрегнато и не ограничава възможностите за самостоятелна работа. Болшинството четвъртокурсници НЕ СА съгласни с твърдението, че разписанието е съобразено по-скоро с наличните аудитории и зали, а не с интересите и възможностите на преподаватели и студенти (50% изобщо не и 25% по-скоро не ). Удовлетовреността на анкетираните студенти от спец. Екология и ООС (задочно обучение) от административното обслужване в университета е много висока, включително относно компетентност/точност (25% отличен и 75% много добър), предоставяне на онлайн услуги (25% отличен, 50% много добър и 25% добър), бързина, работно време и отношение към студентите (50% отличен и 50% добър). Възможности за участие в публични лекции и/или срещи с представители на науката, бизнеса, културата, са имали 50% от четвъртокурсниците, а 75% са участвали в студентски творчески инициативи. Нито един от анкетираните не е имал възможност да се включи в програми за обмен на студенти, научни форуми или проекти на преподавателите. Все пак, всички студенти посочват, че са запознати с научните изследвания на техните преподаватели (25% напълно и 75% отчасти), както и с научноизследователската програма на Факултета (50% напълно и 50% отчасти). Всички анкетирани са съгласни, че преподаването в ПУ е на високо академично ниво (50% категорично да и 50% по-скоро да ), както и че в ПУ работят добре подготвени и отдадени на работата си преподаватели (75% категорично да и 25% поскоро да ). Единодушно е и мнението, че в ПУ се толерират творчеството, инициативата и самостоятелното мислене (25% категорично да и 75% по-скоро да ), че се уважават индивидуалните способности и се насърчават индивидуалното развитие на студентите (50% категорично да и 50% по-скоро да ) и екипната работа (25% категорично да и 75% по-скоро да ). Факултетна комисия по качество, Анкета 1, 2022 г. стр. 54

55 III. Заключение и препоръки Въз основа на анализираните резултати от проведената анкета, може да се заключи, че завършващите студенти от специалности Биология и Екология и опазване на околната среда (редовно и задочно обучение) са удовлетворени от организацията на учебния процес и административното обслужване в ПУ Паисий Хилендарски. Като основна препоръка, студентите посочват: Да се възстановят напълно присъствените занятия. Факултетна комисия по качество, Анкета 1, 2022 г. стр. 55

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail:

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: 032 261 566, е-mail: biosecr@uni-plovdiv.bg;g ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” ПЛОДИСКИ УНИЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ http://bio.uni-plovdiv.bg/ ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТОТО ДОКЛАД ОТНОСНО АНАЛИЗА НА РЕЗУЛТАТИТЕ от АНКЕТА 2 213г. Анкетата е проведена през

Подробно

ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ, ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Сравнителни резултати от изследванията на студентското мнение за учебния процес, които се прове

ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ, ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Сравнителни резултати от изследванията на студентското мнение за учебния процес, които се прове ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ, ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Сравнителни резултати от изследванията на студентското мнение за учебния процес, които се провеждат в края на всяка учебна година Запознати ли сте

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail:

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4, ул. Цар Асен 24, тел./факс: 32 261 566, е-mail: biosecr@uni-plovdiv.bg;g ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ НА

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail:

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: 032 261 566, е-mail: biosecr@uni-plovdiv.bg;g ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail:

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: 032 261 566, е-mail: biosecr@uni-plovdiv.bg;g ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИ

Подробно

РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА 3.2. В БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Анкета 3.2 е проведена на деня на Промоцията за връчване дипломит

РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА 3.2. В БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Анкета 3.2 е проведена на деня на Промоцията за връчване дипломит РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТА 3.2. В БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Анкета 3.2 е проведена на 5.04.2013 деня на Промоцията за връчване дипломите на завършилите през 2012 г. студенти с образователно-квалификационна

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 01-01 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА IV-ТИ КУРС, МАГИСТЪР Анкетирани 80 бр. В кой курс сте? Коя образователно-квалификационна степен ще придобиете

Подробно

АНАЛИЗ

АНАЛИЗ АНАЛИЗ на резултати от проведена анкета със студенти от специалностите ИФ, ФМ, Ф и ИФК (95 анкетирани) РЕЗУЛТАТИ: Тази част от описаните резултати се отнася само за въпроси 11-30 11. Как оценявате количеството

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail:

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4000, ул. Цар Асен 24, тел./факс: , е-mail: ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Пловдив 4, ул. Цар Асен 24, тел./факс: 32 261 566, е-mail: biosecr@uni-plovdiv.bg;g ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ НА

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 1-1 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА МЕДИЦИНА I 29.6-8.7. г. 89 МЕДИЦИНА II 4-8.7. г. 92 МЕДИЦИНА III 6-8.7. г.

Подробно

Microsoft Word - doklad.anketa.2009.doc

Microsoft Word - doklad.anketa.2009.doc 1 До комисията по качеството на обучението при ЮФ на ПУ относно: проучване на студентските мнения през учебната 2008-2009 г. ДОКЛАД За изпълнение на задачите във връзка с провеждането и анализа на проучването

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ II- РИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: СОЦИАЛНА

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2015 01-01 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ II 13.11.2015 г. Общ брой анкетирани 29 бр. Как оценявате

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 1-1 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, ОКС БАКАЛАВЪР КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА I 18.3. г. 44 бр. II 1.3. г. 43 бр. III

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2018 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ III- ТИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: ОСНОВИ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2018 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ I- ВИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: СИД СОЦИАЛНА

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 1 1-1 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА СПЕЦИАЛНОСТ - ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ III КУРС НА АНКЕТАТА ЛИЦА МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ 2.3.1 г. 1 РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ 17.3.1

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2017 01-01 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ III 19.05.2017 г. 25 бр. Осигуряват ли Ви преподавателите

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2018 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ II- РИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: МИКРОБИОЛОГИЯ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ АКУШЕРКА III - ТИ КУРС, ОКС БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: НЕОНАТОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛ: ДОЦ.

Подробно

Резултати от проучване на студентското мнение, проведено през април 2016 г.

Резултати от проучване  на студентското мнение, проведено през април 2016 г. Резултати от проучване на студентското мнение, проведено през април 2016 г. Резултати от анкетно проучване на студентското мнение за СПЕЦИАЛНОСТИТЕ НА ФИЛИАЛ - СИЛИСТРА Анкетен лист 01-01 Анкетен лист

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2017 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА III ТИ КУРС Дата на провеждане УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ

Подробно

Пловдивски университет “Паиий Хилендарски”

Пловдивски университет “Паиий Хилендарски” Пловдивски университет Паисий Хилендарски ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА http://fmi.uni-plovdiv.bg ФАКУЛТЕТНА КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗ НА АНКЕТА 1 относно обучението по отделна учебна

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ И СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ II- РИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: ТЕХНОЛОГИЯ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ И СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ II- РИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: ТЕХНОЛОГИЯ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2018 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ II- РИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: ТЕХНОЛОГИЯ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2017 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ I- ВИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ II- РИ КУРС, ОКС БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА:

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 16 1-1 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ III 19..16 г. 2 бр. РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ III 16..16

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ И СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКА СЕСТРА I- ВИ КУРС, ОКС БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: ФИЛОСОФИЯ И ВЪВЕДЕНИЕ В

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2015 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ II-РИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ И СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ I- ВИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: ТЕХНОЛОГИЯ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ И СПЕЦИАЛНОСТ АКУШЕРКА II - РИ КУРС, ОКС БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛ:

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ И СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ I - ВИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: УЧЕБНА ПРАКТИКА

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2017 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ III- ТИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: ТЕХНОЛОГИЯ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2018 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ I- ВИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: ТЕХНОЛОГИЯ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2018 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ III- ТИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: КЛИНИЧНА

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2017 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА I ВИ КУРС Дата на провеждане УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА БИОХИМИЯ 02.05.2017 г. ПРЕПОДАВАТЕЛ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2017 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ ФАРМАЦИЯ - I КУРС Дата на провеждане УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ФИЗИОЛОГИЯ НА ЧОВЕКА 30.06.2017

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2017 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ ФАРМАЦИЯ - I КУРС Дата на провеждане УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ЛАТИНСКИ ЕЗИК 30.06.2017 г. ПРЕПОДАВАТЕЛ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА V - ТИ КУРС, ОКС МАГИСТЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: ПРЕПОДАВАТЕЛ: КАРДИОЛОГИЯ ПРОФ. Д-Р

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ III- ТИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: СОЦИАЛНИ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА Дата на провеждане 28-30.06.2016 г. УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

Подробно

1. Защо избрахте тази професия?

1. Защо избрахте тази професия? В настоящата презентация е изложен анализ на резултатите от анонимна анкета за проучване на студентското мнение за удовлетвореността от учебния процес и условията във Филиал Велико Търново. Анкетата е

Подробно

Slide 1

Slide 1 01-07 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛОВИЯТА ЗА ТРУД И САМОИЗЯВА СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ II-РИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР АНКЕТИРАНИ 10 бр. 1. Разпределение

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2015 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ II-РИ КУРС, ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА: ОРГАНИЗАЦИЯ И

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2017 01-01 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА ФАРМАЦИЯ I 30.03.2017 г. 24 бр. не Осигуряват ли Ви преподавателите

Подробно

Slide 1

Slide 1 01-07 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛОВИЯТА ЗА ТРУД И САМОИЗЯВА СПЕЦИАЛНОСТ УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ I-ВИ КУРС, МАГИСТЪР АНКЕТИРАНИ 13 бр. Разпределение на анкетираните

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-08 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ОБЕКТИВНОСТТА И ЧЕСТНОСТТА ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ БРОЙ АНКЕТИРАНИ ОПАЗВАНЕ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ: УЧ. ДИСЦИПЛИНА: ПРЕПОДАВАТЕЛ: ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ I-ВИ КУРС, БАКАЛАВЪР

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ: УЧ. ДИСЦИПЛИНА: МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ IV-ТИ КУРС, БАКАЛАВЪР МЕДИЦИНКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТ

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТ УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ КАТЕДРА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА ЗАВЪРШВАЩИТЕ СТЕПЕНИТЕ

Подробно

Слайд 1

Слайд 1 Анализ на анкетно проучване във Филиал Велико Търново разгледан на Катедрен съвет 06.03.2018 Медицински сестри В настоящата презентация е изложен анализ на резултатите от анонимна анкета за проучване на

Подробно

Slide 1

Slide 1 1-7 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛОВИЯТА ЗА ТРУД И САМОИЗЯВА СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ БРОЙ АНКЕТИРАНИ РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ II 26.9.17 г. РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ : УЧ. ДИСЦИПЛИНА: ПРЕПОДАВАТЕЛ: МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ I-ВИ КУРС, ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР ЛАБОРАТОРНА

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ: СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ II-РИ КУРС, ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР УЧ. ДИСЦИПЛИНА: ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА НА РАБОТА

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2015 01-05 ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ЗАВЪРШВАЩИ СТУДЕНТИ, ОКС МАГИСТЪР СПЕЦИАЛНОСТ / КУРС I ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА НА АНКЕТАТА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ 16.07.2015 г.

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 1 1- ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ОБЕКТИВНОСТТА И ЧЕСТНОСТТА ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ГРИЖИ I-ВИ, II-РИ, III-ТИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ: УЧ. ДИСЦИПЛИНА: ПРЕПОДАВАТЕЛ: УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ I-ВИ КУРС, МАГИСТЪР ГЛОБАЛНИ ПРОБЛЕМИ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2018 01-08 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ОБЕКТИВНОСТТА И ЧЕСТНОСТТА ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКА КОЗМЕТИКА I-ВИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 01-03 ПРОУЧВАНЕ НА СТУДЕНТСКОТО МНЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛ И УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛНОСТ : УЧ. ДИСЦИПЛИНА: ПРЕПОДАВАТЕЛ: МЕДИЦИНА, I-ВИ КУРС, МАГИСТЪР ЦИТОЛОГИЯ АС. Д-Р РУМЯНА ДОЦОВА

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ - 2016 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС И НЕГОВОРО ОСИГУРЯВАНЕ ФАКУЛТЕТ ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ БРОЙ ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ 15.02.2016 г. 19 Резултатите от проведеното

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2017 01-08 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ОБЕКТИВНОСТТА И ЧЕСТНОСТТА ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ БРОЙ АНКЕТИРАНИ МЕДИЦИНА

Подробно