ИЗМЕНЕНИЯ BG Единство в многообразието BG 2009/2178(INI) Проектостановище Paul Rübig (PE v01-00)

Размер: px
Започни от страница:

Download "ИЗМЕНЕНИЯ BG Единство в многообразието BG 2009/2178(INI) Проектостановище Paul Rübig (PE v01-00)"

Препис

1 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ Комисия по промишленост, изследвания и енергетика /2178(INI) ИЗМЕНЕНИЯ 1-31 Paul Rübig (PE v01-00) Упражняване на правата на интелектуална собственост в рамките на вътрешния пазар (2009/2178(INI)) AM\ doc PE v01-00 Единство в многообразието

2 AM_Com_NonLegOpinion PE v /18 AM\ doc

3 1 Catherine Trautmann Параграф -1 (нов) 1. признава значимата роля на ПИС по отношение на иновациите и творчеството, които имат голяма добавена стойност при утвърждаването на конкурентоспособността на европейската икономика и нейните предприятия; предприема необходимите действия за тяхното поддържане и развитие, за благото на Европейския съюз и по-специално по отношение на растежа и заетостта; Or. fr 2 Catherine Trautmann Параграф -1 a (нов) 1a. взема предвид факта, че технологичното развитие генерира други производствени форми, налагащи разработването на нови икономически и търговски модели, които трябва да гарантират посправедлива възвръщаемост за притежателите на права; Or. fr AM\ doc PE v01-00 Единство в многообразието

4 3 Silvia-Adriana Ţicău Параграф 1 1. насърчава предоставянето на общи за целия ЕС лицензи за правата на интелектуална собственост (ПИС); 1. насърчава предоставянето на общи за целия ЕС лицензи за правата на интелектуална собственост (ПИС), които са били предварително подложени на щателна оценка на въздействието, като са били взети предвид различията между произвеждащите съдържание индустрии; Or. ro 4 Параграф 1 a (нов) 1a. препоръчва проучване относно въздействието на патентите върху МСП, като се имат предвид не само разходите за патенти, но и тяхното качество, тъй като лошокачествените патенти водят до високи разходи за съдебни спорове, свързани с патенти, които вредят особено много на МСП; PE v /18 AM\ doc

5 5 Параграф 1 б (нов) 1б. изразява съжаление, че в това съобщение се смесват два много различни въпроса фалшифицирането на продукти с търговска цел и копирането без разрешение на дигитални продукти с нетърговска цел ( пиратство ); признава, че фалшифицирането е сериозен проблем, особено по отношение на продуктите, свързани със здравето; освен това изразява опасение, че третирането на двата въпроса по един и същи начин заплашва да подкопае борбата срещу фалшифицирането; 6 Silvia-Adriana Ţicău Параграф 2 2. разгледа, като стъпка напред към изграждането на вътрешен пазар на ПИС, възможността за предоставянето на лицензи, на основата на оригиналния език, които да позволяват на притежателя на правата върху произведение на даден език да го разпространява в целия ЕС на същия език; 2. разгледа, като стъпка напред към изграждането на вътрешен пазар на ПИС, предоставянето посредством цифровата телевизия на възможността за субтитриране, която да позволява на притежателя на правата върху дадено произведение да го разпространява в целия ЕС на няколко езика; Or. ro AM\ doc 5/18 PE v01-00

6 7 Параграф 3 3. насърчава оперативната съвместимост и технологичната неутралност, което ще позволи на дадено съдържание, обхванато от ПИС, да бъде разпространявано независимо от използваната технология или формат и ще даде възможност за постигането на конвертируемост на съдържанието между различните формати; 3. насърчава оперативната съвместимост и технологичната неутралност, което ще позволи дадено съдържание да бъде разпространявано независимо от използваната технология или формат и ще даде възможност за постигането на конвертируемост на съдържанието между различните формати; 8 Antonio Cancian Параграф 3 a (нов) 3a. вземе под внимание съществуването на специални формати, осигуряващи достъп за хората с увреждания до произведенията и вземе необходимите мерки за насърчаване на тяхното разпространение; Or. it 9 Antonio Cancian Параграф 4 PE v /18 AM\ doc

7 4. запази високо равнище на защита на ПИС, като същевременно улесни законната употреба на произведения посредством лесно достъпни, едноетапни и валидни в целия ЕС възможности за лиценз, при осигурена прозрачност по отношение на притежателите на ПИС; 4. запази високо равнище на защита на ПИС, като същевременно улесни законната употреба на произведения, по специално за нетърговски цели, например в сферата на образованието и научните изследвания, посредством леснодостъпни, едноетапни и валидни в целия ЕС възможности за лиценз, при осигурена прозрачност по отношение на притежателите на ПИС; Or. it 10 Silvia-Adriana Ţicău Параграф 4 4. запази високо равнище на защита на ПИС, като същевременно улесни законната употреба на произведения посредством лесно достъпни, едноетапни и валидни в целия ЕС възможности за лиценз, при осигурена прозрачност по отношение на притежателите на ПИС; 4. запази високо равнище на защита на ПИС, като същевременно улесни законната употреба на произведения посредством леснодостъпни, едноетапни и валидни в целия ЕС възможности за лиценз за секторите, в които това е необходимо, при осигурена прозрачност, чрез дружества за колективно управление на права, по отношение на притежателите на ПИС; 11 Anni Podimata Параграф 5 AM\ doc 7/18 PE v01-00

8 5. обмисли изготвянето на ефективни санкции, с оглед предотвратяване на нарушенията на авторски права и на понасяните от притежателите на правата загуби, като при това се зачита принципът, че например доставчиците на съобщителни услуги имат ролята единствено на свързващо звено и като такова не носят отговорност за нарушения, извършени посредством техните услуги или улеснени от тях; 5. обмисли изготвянето на ефективни и пропорционални санкции, с оглед предотвратяване на нарушенията на авторски права и на понасяните от притежателите на правата загуби Or. fr 12 Параграф 5 5. обмисли изготвянето на ефективни санкции, с оглед предотвратяване на нарушенията на авторски права и на понасяните от притежателите на правата загуби, като при това се зачита принципът, че например доставчиците на съобщителни услуги имат ролята единствено на свързващо звено и като такова не носят отговорност за нарушения, извършени посредством техните услуги или улеснени от тях; 5. обмисли балансиран подход, който да вземе под внимание притежателите на права, от една страна, и свободата на изразяване и основните права на ползвателите на мрежата, от друга, като при това се зачита принципът, че например доставчиците на съобщителни услуги имат ролята единствено на свързващо звено и като такова не носят отговорност за нарушения, извършени посредством техните услуги или улеснени от тях; PE v /18 AM\ doc

9 13 Catherine Trautmann Параграф 5 5. обмисли изготвянето на ефективни санкции, с оглед предотвратяване на нарушенията на авторски права и на понасяните от притежателите на правата загуби, като при това се зачита принципът, че например доставчиците на съобщителни услуги имат ролята единствено на свързващо звено и като такова не носят отговорност за нарушения, извършени посредством техните услуги или улеснени от тях; 5. разработи незабавно система за управление на правата, осигуряваща по-справедлива възвръщаемост за притежателите и предоставяща разнообразен, атрактивен, видим законен набор от услуги за потребителите, обхващаща също така произведенията, за които няма авторски права, преди да започне изготвянето на каквито и да било ефективни санкции, с оглед предотвратяване на нарушенията на авторски права и на понасяните от притежателите на правата загуби, като при това се зачита принципът, че например доставчиците на съобщителни услуги имат ролята единствено на свързващо звено и като такова не носят отговорност за нарушения, извършени посредством техните услуги или улеснени от тях; Or. fr 14 Ioan Enciu Параграф 5 5. обмисли изготвянето на ефективни санкции, с оглед предотвратяване на нарушенията на авторски права и на понасяните от притежателите на правата загуби, като при това се зачита принципът, че например доставчиците 5. обмисли изготвянето на ефективни санкции, с оглед предотвратяване на нарушенията на авторски права и на понасяните от притежателите на правата загуби, като при това се зачита принципът, че например доставчиците AM\ doc 9/18 PE v01-00

10 на съобщителни услуги имат ролята единствено на свързващо звено и като такова не носят отговорност за нарушения, извършени посредством техните услуги или улеснени от тях; на съобщителни услуги имат ролята единствено на свързващо звено и като такова не носят отговорност за нарушения, извършени посредством техните услуги или улеснени от тях, като се вземе предвид това, че допълнителното контролиране на онлайн трафика, прилагано от доставчиците на интернет услуги (ISP), би повишило разходите на бенефициентите и също така би нарушило правото на неприкосновеност на личния живот; 15 Sajjad Karim Параграф 5 5. обмисли изготвянето на ефективни санкции, с оглед предотвратяване на нарушенията на авторски права и на понасяните от притежателите на правата загуби, като при това се зачита принципът, че например доставчиците на съобщителни услуги имат ролята единствено на свързващо звено и като такова не носят отговорност за нарушения, извършени посредством техните услуги или улеснени от тях; 5. обмисли ефективни действия, с оглед предотвратяване на нарушенията на авторски права и на понасяните от притежателите на правата загуби, като при това се зачита принципът, че например доставчиците на съобщителни услуги имат ролята единствено на свързващо звено и като такова не носят отговорност за нарушения, извършени посредством техните услуги или улеснени от тях; 16 Ioan Enciu Параграф 5 a (нов) PE v /18 AM\ doc

11 5a. призовава Комисията да вземе под внимание, при изготвянето на законодателната рамка относно санкциите, налагани при нарушение на ПИС, силното въздействие на фалшифицирането и пиратството в области, като например лекарствените, хранителните и козметичните продукти, резервните части за МПС, техническото и електротехническото оборудване, в сравнение с по-слабите последици от маломащабното онлайн пиратство; 17 Параграф 5 a (нов) 5a. изразява загриженост относно това, че доброволните споразумения биха могли да се използват за прилагане на мерки, които крият риск от подкопаване на основните права и разстройват демократичните процеси; 18 Anni Podimata Параграф 6 AM\ doc 11/18 PE v01-00

12 6. прилага в пълна степен санкциите, предвидени от съществуващото законодателство в областта на конкуренцията и търговията, когато е необходимо; 6. прилага в пълна степен санкциите, предвидени от съществуващото законодателство в областта на конкуренцията и търговията, когато е необходимо, които трябва да бъдат пропорционални, като се има предвид необходимостта да се отчете разликата между търговското пиратство, чиято единствена цел е печалбата, и пиратството за лична употреба, чиито последици са поограничени; Or. fr 19 Параграф 6 6. прилага в пълна степен санкциите, предвидени от съществуващото законодателство в областта на конкуренцията и търговията, когато е необходимо; 6. прилага в пълна степен санкциите, предвидени от съществуващото законодателство в областта на конкуренцията и търговията, когато е необходимо, и да отбележи, че санкциите, като един от възможните инструменти в областта на авторското право, следва по принцип да бъдат насочени по-скоро към ползвателите с търговска цел, отколкото към отделните граждани; PE v /18 AM\ doc

13 20 Catherine Trautmann Параграф 6 6. прилага в пълна степен санкциите, предвидени от съществуващото законодателство в областта на конкуренцията и търговията, когато е необходимо; 6. прилага в пълна степен санкциите, предвидени от съществуващото законодателство в областта на конкуренцията и търговията, когато е необходимо, като в същото време изтъква, че всички предложени мерки трябва да са в съответствие с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи; Or. fr 21 Maria Badia i Cutchet Параграф 6 6. прилага в пълна степен санкциите, предвидени от съществуващото законодателство в областта на конкуренцията и търговията, когато е необходимо; 6. прилага в пълна степен санкциите, предвидени от съществуващото законодателство в областта на конкуренцията и търговията, когато е необходимо, като същевременно се зачитат основните права (правото на информация, личен живот и т.н.); Or. es 22 Antonio Cancian Параграф 6 a (нов) AM\ doc 13/18 PE v01-00

14 6a. заеме позиция по отношение на заявленията за задължителни общи освобождавания, за да бъдат защитени държавите-членки спрямо други държави, които понастоящем се радват на по-конкурентоспособно пазарно положение; Or. it 23 Anni Podimata Параграф 7 7. включва във всички оценки на въздействието, когато е уместно, оценка на въздействието по отношение на ПИС, по-специално що се отнася до малките и средните предприятия; 7. включва във всички оценки на въздействието, когато е уместно, оценка на въздействието по отношение на ПИС, по-специално що се отнася до малките и средните предприятия, особено онези, които се намират в по-малко облагодетелствани райони; Or. fr 24 Параграф 7 7. включва във всички оценки на въздействието, когато е уместно, оценка на въздействието по отношение на ПИС, по-специално що се отнася до малките и средните предприятия; 7. включва във всички оценки на въздействието, когато е уместно, оценка на въздействието по отношение на ПИС и по отношение на потоците от знания, по-специално що се отнася до PE v /18 AM\ doc

15 малките и средните предприятия; 25 Silvia-Adriana Ţicău Параграф 7 a (нов) 7a. преразгледа Директива 2001/29/EО за постигане на по-голяма прецизност с оглед гарантиране хармонизацията на равнище ЕС на правната рамка за защита на авторските права в информационното общество; Or. ro 26 Параграф 8 8. допринесе посредством Европейската обсерватория за фалшифицирането и пиратството за разработването на общи стандартизирани процедури и критерии, които да позволят изготвянето на достоверни и сравними данни относно честотата и стойността на фалшифицирането и пиратството за всички сектори. 8. допринесе посредством Европейската обсерватория за фалшифицирането и пиратството за разработването на общи стандартизирани процедури и критерии, които да позволят изготвянето на достоверни и сравними данни относно честотата и стойността на фалшифицирането и пиратството за всички сектори; да гарантира, че обсерваторията не се използва като инструмент за създаване на актове с незадължителна юридическа сила извън обсега на нормалните демократични процеси, свързани с AM\ doc 15/18 PE v01-00

16 вземането на решения. 27 Teresa Riera Madurell Параграф 8 8. допринесе посредством Европейската обсерватория за фалшифицирането и пиратството за разработването на общи стандартизирани процедури и критерии, които да позволят изготвянето на достоверни и сравними данни относно честотата и стойността на фалшифицирането и пиратството за всички сектори. 8. допринесе посредством Европейската обсерватория за фалшифицирането за разработването на общи стандартизирани процедури и критерии, които да позволят изготвянето на достоверни и сравними данни относно честотата и стойността на фалшифицирането за всички сектори. Or. es 28 Ioan Enciu Параграф 8 a (нов) 8a. подчертава необходимостта от провеждане на силна медийна и образователна кампания за повишаване на информираността относно отрицателното въздействие на фалшифицирането и пиратството, особено като се вземе под внимание масовото потребление на стоки, като например козметични продукти, продукти за поддържане на хигиена, резервни части за автомобили, играчки, лекарствени PE v /18 AM\ doc

17 продукти и различни видове техническо и електротехническо оборудване. 29 Anni Podimata Параграф 8 a (нов) 8a. насърчава инициативи в областта на медийната грамотност като основно средство в борбата срещу пиратството и фалшифицирането; Or. fr 30 Параграф 8 a (нов) 8a. признае, че предвид на това, че усилията за справяне с онлайн обмена на файлове с нетърговска цел доведоха до силен и вреден антагонизъм между творческите индустрии и тяхната публика, е необходимо да се търсят нови начини за създаване на синергия между правата на публиката и приходите на авторите и творците. AM\ doc 17/18 PE v01-00

18 31 Параграф 8 б (нов) 8б. отхвърли всяка разпоредба, която би могла да позволи на притежатели на права да извършат нежелана намеса в личния живот на предполагаеми нарушители без надлежно съдебно производство. PE v /18 AM\ doc

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 18.11.2015 A8-0317/11 11 Параграф 3 3. отбелязва, че макар че за дружествата, извършващи трансгранична дейност, стана все по-сложно да спазват различните данъчни системи, глобализацията и цифровизацията

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 13.1.2016 A8-0368/3 3 Позоваване 15 a (ново) - като взе предвид разследването на конкуренцията във фармацевтичния сектор от 8 юли 2009 г. и докладите за предприемане на последващи действия, по-специално

Подробно

ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РЕЗЮМЕ Юли 2017 г.

ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РЕЗЮМЕ Юли 2017 г. ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РЕЗЮМЕ Юли 2017 г. ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 5.9.2018 A8-0245/131 131 Член 38 параграф 1 а (нов) В съответствие с член 11, параграф 2 отговорността на доставчиците на услуги за споделяне на онлайн съдържание съгласно член 13 не следва да обхваща

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.2.2019 A8-0048/6/REV 6 Ане Мари Миньор, Еманюел Морел, Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, Рина Роня Кари, Патрик Льо Ярик, Юнус Омаржи Съображение A A. като има предвид, че ЕС и Сингапур споделят

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.4.2016 A8-0066/9 9 Параграф 39 a (нов) 39a. посочва, че при настоящата система лицата, на които е предоставена международна закрила, са хванати в капан в държавата членка, в която им е предоставено убежище,

Подробно

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията 2019-2021 I. ВЪВЕДЕНИЕ Стратегията на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, Комисията) за периода 2019-2021 г. е документ, който задава стратегическите

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 2.9.2015 A8-0238/1 1 Параграф 1 1. приветства резултатите от Деветата министерска конференция на СТО през декември 2013 г., на която 160 членове на СТО проведоха преговори относно Споразумението за улесняване

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

AM_Ple_NonLegRC

AM_Ple_NonLegRC B8-1058/2016 } RC1/Am. 26 26 Мария Арена, Едуар Мартен, Катлен Ван Бремпт, Мария Жуан Родригеш Яник Жадо, Карима Дели, Ернест Марагал, Барт Стас Параграф 5 a (нов) 5a. призовава тази промишлена политика

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 28.5.2018 A8-0178/12 12 Параграф 55 55. призовава, за да се направи системата по-проста и по-прозрачна, действащата система за изчисляване на директните плащания по стълб I, особено в държави членки, в

Подробно

PR_INI

PR_INI ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2004 2009 Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 2008/2173(INI) 20.11.2008 ПРОЕКТОДОКЛАД относно защита на потребителите, по-специално на малолетните лица, при използването

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 19.10.2017 A8-0312/5 5 Позоваване 7 a (ново) като взе предвид своята позиция на първо четене от 8 септември 2015 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за клонирането

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИЗМЕНЕНИЕ на ИГРП на ОПИК за 2017 г. Пето официално заседание на КН на ОПИК и на ОПИМСП Боровец, 12-13.10.2017 г. ГД Европейски фондове за конкурентоспособност Министерство на икономиката Изменение на

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 9.2.2017 A8-0228/102 102 Лоренцо Фонтана от името на групата ENF Съображение 4 (4) През последните години терористичната заплаха бързо се разрасна и промени. Физическите лица, наричани чуждестранни бойци

Подробно

AM_Ple_NonLegRC

AM_Ple_NonLegRC B8-0893/2016 } RC1/Am. 1 1 Параграф 2 тире 4 справяне с предизвикателствата пред равновесието между професионалния и личния живот и разликата между половете по отношение на заплащането и пенсиите; справяне

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 19.4.2017 A8-0121/3 3 Параграф 8 a (нов) 8a. отбелязва, че може да се постигне увеличаване на дейността на ЕИБ по кредитиране чрез по-добро и по-балансирано разпределение на ресурсите, предвид неуспешните

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 19.10.2017 A8-0311/5 5 Позоваване 6 a (ново) - като взе предвид своята позиция на първо четене от 8 септември 2015 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за клонирането

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 15.7.2014 B8-0052/2014 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Комисията внесено съгласно член 123, параграф

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2 Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2017 г. До: Делегациите предх. док.: 11761/3/17 REV3

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 27.4.2015 B8-0360/29 29 Съображение Б Б. като има предвид, че темата на изложението в Милано през 2015 г. дава възможност да се обмислят и обсъдят различните опити за намиране на решения на противоречията

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 12.3.2018 A8-0062/24 24 Параграф 11a (нов) 11a. потвърждава, че бюджетът на ЕС може и следва да се използва за насърчаване на разоръжаването, включително ядреното разоръжаване, и отново заявява, че държавите

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 9.3.2017 A8-0251/123 123 Съображение 4 (4) Организациите, чиято дейност е свързана с културните или историческите аспекти на оръжията и които са признати за такива от държавата членка, на чиято територия

Подробно

PA_Legam

PA_Legam ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 14.2.2011 2010/0252(COD) ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите на вниманието на

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/21 21 Параграф 3 г (нов) 3г. изисква гръцката полиция да извърши пълно разследване на убийството и малтретирането на Зак Костопулос, така че всички отговорни лица да бъдат изправени

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.2.2017 A8-0005/4 4 Трошчински, Жил Льобретон, Луи Алио, Силви Годен, Жан-Люк Шафаузер Параграф 1 призовава Комисията да предложи общи определения на Съюза за киберфизическите системи, автономните системи,

Подробно

Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите За

Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите За Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите Заседание на Европейския съвет (21 и 22 март 2019 г.)

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Закон

Подробно

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на Нормативен акт: Постановление

Подробно

Национална Асоциация на Фирмите охраняващи с технически средства Н А Ф О Т С

Национална Асоциация на Фирмите охраняващи с технически средства  Н  А  Ф  О  Т  С НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ФИРМИТЕ, ОХРАНЯВАЩИ С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА Н А Ф О Т С Пресконференция БСК Представяне на Пътна Карта за развитие на сектора на частните услуги за сигурност София, 4 Ноември 2013г

Подробно

BCreative

BCreative BCreative Набор от инструменти в помощ на МСП и стартиращи предприятия от креативните индустрии Business Kit for Creative start-ups in IPR, Venture Capital and Entrepreneurial Skills How to Grow: Инструменти

Подробно

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1 О Б Я В А МИГ НОВИ ПАЗАР КАСПИЧАН Открива процедура за подбор на проектни предложения ПО МЯРКА 4.2.1 ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ Сдружение Местна инициативна група Нови

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.2.2017 A8-0005/9 9 Параграф 1 a (нов) 1a. призовава Комисията да предложи общи определения на Съюза както следва: - изкуствен интелект е компютъризирана система, която е в състояние да симулира част

Подробно

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране на Република България Водеща институция: Заместник

Подробно

Pril_1_BU_3.xls_-1 MIE

Pril_1_BU_3.xls_-1 MIE Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2014 година на Министерство на икономиката и енергетиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 122 802 300 164 986 256 19 585 759 83 534 971

Подробно

Pril-1-Razhifrovka-Po-Programi MIET new .xls_

Pril-1-Razhifrovka-Po-Programi MIET new .xls_ Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по програми за 2013 година на Министерство на икономиката и енергетиката РАЗХОДИ - ВСИЧКО 02 83 473 700 95 873 464 20 606 111 43 851 960 Общо разходи

Подробно

TA

TA 28.3.2019 A8-0143/ 001-022 ИЗМЕНЕНИЯ 001-022 внесени от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика Доклад Йежи Бузек Общи правила за вътрешния пазар на природен газ A8-0143/2018 (COM(2017)0660 C8-0394/2017

Подробно

EUIPO_EPO-HGF_exec_summary_BG.docx

EUIPO_EPO-HGF_exec_summary_BG.docx Бързо развиващи се дружества и права върху интелектуална собственост Права върху интелектуална собственост на МСП с голям потенциал в Европа май 2019 г. Съвместен проект на Европейското патентно ведомство

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 31.1.2018 A8-0383/13 13 Параграф 7 7. припомня, че според данни на Евростат средното равнище на инфлация в еврозоната е било 0,2% през 2016 г., докато инфлацията, невключваща енергийните цени, е била 0,9%;

Подробно